BIP logo GIOŚ
Strona główna » Strona główna

Komunikaty i informacje »


2021-05-05

Informacja o kontrolach WIOŚ we Wrocławiu w zakresie gospodarowania odpadami

Na przestrzeni kilku minionych lat, a zwłaszcza w ostatnim czasie dostrzegamy wzrastające zainteresowanie ochroną środowiska w naszym kraju i regionie. Ta troska społeczeństwa przejawia się w główniej mierze względem zagadnień dotyczących gospodarowania odpadami.

Warto również podkreślić, że niejednokrotnie mamy do czynienia z opisywaniem czy ocenianiem pracy kontrolnej inspektorów przez osoby nieposiadające wiedzy o całym procesie kontrolnym lub nie zdające sobie sprawy jakie czynności inspekcyjne są niezbędne do wykonania, aby zapewnić skuteczność, rzetelność i kompletność kontrolną. Stąd też ważna jest wiedza o naszych działaniach inspekcyjnych, która zapewni właściwy przekaz informacyjny, docierający m.in. do naszego społeczeństwa.

Czytaj dalej »


2020-05-25

Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dz.u. poz. 878) od poniedziałku 25 maja br. urzędy administracji publicznej są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

W związku z powyższym informujemy, że we wszystkich siedzibach Inspekcji Ochrony Środowiska na terenie województwa dolnośląskiego zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa klientów.

Jednocześnie, mając na uwadze stan epidemii i względy sanitarne, prosimy o rozważenie kontaktu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, korespondencyjnie oraz telefonicznie pod numerami telefonów dostępnymi na stronie internetowej www.wroclaw.pios.gov.pl.

Komunikat w formacie PDF


2020-05-22

Komunikat w sprawie biegu terminów administracyjnych

W dniu 15 maja 2020 r. ogłoszono ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875, tzw. „tarcza antykryzysowa 3.0”). Ustawa weszła w życie w dniu 16 maja 2020 r. (z wyjątkami). Na mocy ustawy uchylono art. 15zzr i 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), które przewidywały wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych, w tym: w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach egzekucyjnych oraz wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów określonych przepisami prawa administracyjnego i wstrzymanie biegu przedawnienia karalności czynu. Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 14 maja 2020 r., terminy, o których mowa powyżej, rozpoczną swój bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Oznacza to, że od dnia 24 maja 2020 r. terminy zaczynają biec. W przypadku, gdy termin nie rozpoczął swojego biegu, zaczyna on biec od dnia 24 maja, w przypadku, gdy termin uległ zawieszeniu biegnie dalej od 24 maja. Przykładowo: jeśli decyzję doręczono w czasie trwania stanu epidemii (termin w ogóle nie zaczął biec), termin na wniesienie odwołania zaczyna swój bieg w dniu 24 maja, czyli strona ma 14 dni na wniesienie odwołania, tj. do dnia 7 czerwca, ponieważ jest to niedziela, termin ulega przedłużeniu do dnia 8 czerwca (poniedziałek). Jeśli decyzję doręczono przed ogłoszeniem stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego np. 2 dni przed ogłoszeniem tego stanu, to od 24 maja termin na wniesienie odwołania biegnie dalej, tzn. strona ma jeszcze 12 dni na jego wniesienie. Ponadto z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. rozpoczął się bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa oraz w sprawach o wykroczenia.

2020-05-21

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu docelowego dla ozonu

Powiadomienie z dnia 20 maja 2020 r. o przekroczeniu poziomu docelowego dla ozonu ALERT POZIOMU II

Więcej komunikatów…

Aktualności »


2021-02-25

Wideokonferencja dotycząca "Gospodarki odpadami na pograniczu polsko-czeskim".

W dniu 23 lutego 2021 r. odbyła się wideokonferencja dotycząca "Gospodarki odpadami na pograniczu polsko-czeskim", zorganizowana przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM przy współpracy z WIOŚ we Wrocławiu. Konferencja związana była z projektem pn.: „Wspólnie rozwiązujemy problemy”, realizowanym w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Konferencja miała charakter naukowy i praktyczny.

Pan Bartosz Bartniczak Dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM, rozpoczynając spotkanie podkreślił wagę problemu jakim jest gospodarka odpadami, tak w obszarze działania Czech jak i Polski.

– Nasze Województwo przykłada wielką wagę do rozwiązywania różnorodnych problemów związanych z zanieczyszczaniem środowiska, podczas tej konferencji zajmiemy się problemem gospodarowania odpadami na pograniczu polsko- czeskim. Mam nadzieję, że zdołają Państwo odpowiedzieć także na pytania dotyczące problemów wynikających z nielegalnego składowania odpadów w lasach na pograniczu. Problem ten ciągle jest jeszcze nie rozwiązany, bowiem przybywa tzw. dzikich wysypisk śmieci w naszych lasach – mówił Julian Golak Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Kontaktów z Republiką Czeską i Rep. Słowacką.

– Problem gospodarki odpadami w naszej codziennej pracy jest rozważany i podejmowany w sposób szczególny, bowiem zadania związane z kontrolami podmiotów gospodarowania odpadami w działalności Inspekcji Ochrony Środowiska są bardzo istotne a nawet priorytetowe, co coraz wyraźniej obserwujemy w ostatnim czasie. Myślę, że wiele możemy się nauczyć i wzbogacić naszą wiedzę poprzez prezentowaną dziś wymianę doświadczeń w zakresie gospodarki odpadami – tłumaczył Mariusz Wojewódka, Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Podczas wydarzenia poruszone zostały kwestie – tak po stronie czeskiej jak i polskiej, dotyczące m.in.:

  • kompetencji Marszałka w zakresie gospodarki odpadami: opłaty, decyzje, BDO,
  • aspektów prawnych gospodarowania odpadami w Polsce i Republice Czeskiej,
  • działań kontrolnych w zakresie gospodarki odpadami,
  • problemów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce oraz Republice Czeskiej.

W trakcie konferencji mieliśmy możliwość przedstawić własne działania kontrolne podmiotów gospodarujących odpadami jak również zobaczyć w jaki sposób zadania w odniesieniu do gospodarki odpadami realizują Czeskie Inspekcje Ochrony Środowiska. Mieliśmy okazję usłyszeć, że borykamy się z podobnymi problemami a jednocześnie niektóre zagadnienia realizujemy w inny sposób a inne zbliżony.

Zadania i rezultaty działań naszej Inspekcji Ochrony Środowiska przedstawiła Pani Katarzyna Buczyńska – Kierownik Działu Inspekcji Delegatury w Jeleniej Górze.

Pani dr inż. Emilia den Boer z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej zaprezentowała zagadnienie problemów gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce zarówno od strony praktycznej i teoretycznej.

Natomiast jak z odpadami komunalnymi radzą sobie nasi sąsiedzi Czesi przybliżył nam Pan Tomáš Síč z Urzędu Miejskiego Trutnov.

Konferencja zakończyła się wspólnym uznaniem jej za wiele wnoszącą w nasze dotychczasowe doświadczenia tak dla nas Inspekcji Polskich i Czeskich jak i Przedstawicieli Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, który za sprawą wystąpienia Pani Dyrektor Moniki Poważnej – w sposób konkretny przedstawił zagadnienia formalne i prawne w zakresie gospodarki odpadami.

Galeria z wydarzenia

Przejdź do archiwum aktualności »

Więcej aktualności…

Poznaj WIOŚ »

Ocena pracy urzędu »

Projekty »

LIFE-APIS/PL Projekt LIFE-APIS/PL - System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element jakości życia strona projektu. strona projektu


iis Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii organizacja systemu monitornigu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych. strona projektu


kampania informacyjna Informujemy, że WIOŚ we Wrocławiu bierze udział w „Kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”. Kampania jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Film promocyjny kampanii.
Programowi przewodzi Gmina Wrocław, zaś partnerami są:

  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia z Brzegu
strona projektu

Jakość powietrza on-line »

Dofinansowanie ze środków celowych »

Spoty edukacyjne »


Wrocław
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel.71-327-30-00
fax. 71-327-30-09
email
Wrocław - laboratorium
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel. 71-348-61-14, 71-348-37-43
Jelenia Góra
ul. Warszawska 28,
58-500 Jelenia Góra
tel. 75-767-94-12
fax 75-764-89-89
email
Legnica
ul. Rzeczypospolitej 10/12
59-220 Legnica
tel. 76-854-14-00
fax 76-850-61-38
email
Wałbrzych
ul. A. Mickiewicza 16
58-300 Wałbrzych
tel. 74-842-33-22
fax 74-842-33-05
email