BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Strona główna

Komunikaty i informacje »


2020-05-25

Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dz.u. poz. 878) od poniedziałku 25 maja br. urzędy administracji publicznej są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

W związku z powyższym informujemy, że we wszystkich siedzibach Inspekcji Ochrony Środowiska na terenie województwa dolnośląskiego zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa klientów.

Jednocześnie, mając na uwadze stan epidemii i względy sanitarne, prosimy o rozważenie kontaktu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, korespondencyjnie oraz telefonicznie pod numerami telefonów dostępnymi na stronie internetowej www.wroclaw.pios.gov.pl.

Komunikat w formacie PDF


2020-05-22

Komunikat w sprawie biegu terminów administracyjnych

W dniu 15 maja 2020 r. ogłoszono ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875, tzw. „tarcza antykryzysowa 3.0”). Ustawa weszła w życie w dniu 16 maja 2020 r. (z wyjątkami). Na mocy ustawy uchylono art. 15zzr i 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), które przewidywały wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych, w tym: w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach egzekucyjnych oraz wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów określonych przepisami prawa administracyjnego i wstrzymanie biegu przedawnienia karalności czynu. Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 14 maja 2020 r., terminy, o których mowa powyżej, rozpoczną swój bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Oznacza to, że od dnia 24 maja 2020 r. terminy zaczynają biec. W przypadku, gdy termin nie rozpoczął swojego biegu, zaczyna on biec od dnia 24 maja, w przypadku, gdy termin uległ zawieszeniu biegnie dalej od 24 maja. Przykładowo: jeśli decyzję doręczono w czasie trwania stanu epidemii (termin w ogóle nie zaczął biec), termin na wniesienie odwołania zaczyna swój bieg w dniu 24 maja, czyli strona ma 14 dni na wniesienie odwołania, tj. do dnia 7 czerwca, ponieważ jest to niedziela, termin ulega przedłużeniu do dnia 8 czerwca (poniedziałek). Jeśli decyzję doręczono przed ogłoszeniem stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego np. 2 dni przed ogłoszeniem tego stanu, to od 24 maja termin na wniesienie odwołania biegnie dalej, tzn. strona ma jeszcze 12 dni na jego wniesienie. Ponadto z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. rozpoczął się bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa oraz w sprawach o wykroczenia.

2020-05-21

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu docelowego dla ozonu

Powiadomienie z dnia 20 maja 2020 r. o przekroczeniu poziomu docelowego dla ozonu ALERT POZIOMU II

2019-12-31

KOMUNIKAT INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU DOTYCZĄCY KONIECZNOŚCI POSIADANIA WPISU W BDO

Z dniem 1 stycznia 2020 r. podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów, będą zobligowane do jej tworzenia i aktualizacji za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (tzw. BDO), dostępnej na stronie internetowej https://bdo.mos.gov.pl/. Tym samym wraz z nadejściem Nowego Roku, karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów będą funkcjonowały wyłącznie w wersji elektronicznej i będą mogły być sporządzane jedynie za pośrednictwem indywidualnego dla każdego podmiotu konta w BDO. Jednocześnie brak będzie prawnych możliwości sporządzania ww. dokumentów w ich dotychczasowej, papierowej formie. Z dniem 1 stycznia 2020 r. straci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019, poz. 819).

Wskazujemy dodatkowo, iż realizacja obowiązków sprawozdawczych wynikających z treści art. 73 oraz art. 75 ustawy o odpadach za rok 2019, również odbywać się będzie za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.

Więcej informacji na temat wpisu do rejestru oraz dostępu do konta BDO mogą Państwo uzyskać, kontaktując się z Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim oraz na stronach internetowych Ministerstwa Klimatu.

Ważne !!! https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/Obja%C5%9Bnienia-prawne-Ministra-Klimatu-dot-wpisu-do-rejestru-BDO.pdf

czytaj więcej…

Więcej komunikatów…

Aktualności »


2021-02-11

Pożegnanie Wojewódzkiego Inspektora Ochony Środowiska

Pan Waldemar Kulaszka - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - przechodzi na emeryturę a tym samym przestaje pełnić funkcję Szefa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Pan Waldemar Kulaszka funkcję Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pełnił od 1991 roku, najpierw jako Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze, a następnie jako Dyrektor Zamiejscowego Oddziału w Jeleniej Górze WIOŚ we Wrocławiu. Od roku 1999 -– z przerwą przypadającą na lata 2007 – 2008, kiedy to zdobywał doświadczenie jako ekspert a następnie Dyrektor Departamentu Kontroli Przedsięwzięć ze Środków Statutowych NFOŚiGW i Zagranicznych - aż do teraz zajmował stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Panu Waldemarowi Kulaszce życzymy rozwijania swoich licznych pasji i aktywności pozazawodowych. Jednocześnie, mając na uwadze ogromne doświadczenie liczymy na dalsze wsparcie w sprawach dziś tak ważnych jak ochrona środowiska.


Pan W. Kulaszka z Zastępcą DWIOŚ oraz z Dyrektorem WIOŚ we Wrocławiu.

W. Kulaszka z Kierownikiem Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze i Legnicy

Naczelnicy WIOŚ, Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska GIOŚ we Wrocławiu, Kierownik Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ we Wrocławiu żegnają odchodzącego na emeryturę Waldemar Kulaszkę.

Waldemar Kulaszka od 1983 r. zawodowo związany z ochroną środowiska.

W latach 1990 – 1991 zajmował stanowisko Dyrektora Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska w Jeleniej Górze. W latach 1991 – 1998 pełnił obowiązki Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze, a następnie Dyrektora Zamiejscowego Oddziału w Jeleniej Górze WIOŚ we Wrocławiu.

Od roku 1999 do 2007 zajmował stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

W latach 2007 – 2008 w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pracował jako ekspert a następnie Dyrektor Departamentu Kontroli Przedsięwzięć ze Środków Statutowych NFOŚiGW i Zagranicznych.

W roku 2008 ponownie objął stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Do 2019 r. pełnił funkcję Kierownika polskiej części Grupy Roboczej W2, tj.: Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej ds. Ochrony Wód Granicznych.

W latach 2009 – 2017 r. był członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W 2009 r. został powołany na członka Regionalnej Komisji ds. Oceny Oddziaływania na Środowisko we Wrocławiu.

Od 2010 r. zajmuje stanowisko Zastępcy Przewodniczącego i Rzecznika Delegacji Polskiej w Grupie Roboczej G3 „Zanieczyszczenia Awaryjne” Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry Przed Zanieczyszczeniami na rok 2012 i dalsze lata.

W 2011 roku powołany przez Prezydenta RP na członka Narodowej Rady Ekologicznej II Kadencji jako wiceprzewodniczący.

Jednocześnie był przewodniczącym Konwentu Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska.

Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska w 1998 r. otrzymał zespołową nagrodę Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za utworzenie automatycznej sieci monitoringu powietrza w ramach międzynarodowego systemu „Czarny Trójkąt”, tj. pierwszego międzynarodowego systemu badania oceny powietrza (Polska – Czechy – Niemcy).


2020-12-16

Eko-pojazdy na wyposażeniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu zakupił 9 pojazdów o napędzie elektrycznym oraz 8 stacji ładowania dla tych pojazdów. Zakup samochodów był możliwy dzięki wsparciu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W przekazaniu pojazdów udział wziął Wojewoda Dolnośląski – Jarosław Obremski.


Pojazdy elektryczne Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Pojazdy marki Opel Corsa–e wraz ze stacjami ładowania zostały w 100% sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dziś oficjalnie przekazujemy pierwsze samochody o napędzie elektrycznym, na które udzieliliśmy wsparcia ze środków finansowych Funduszu. Co istotne, właśnie dla instytucji, której działalność jest bezpośrednio związana z ochroną środowiska - wyjaśnia Łukasz Kasztelowicz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Samochody będą wykorzystywane do zadań inspekcyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz trzech Delegatur, zlokalizowanych w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu. Dzięki tym pojazdom będziemy mogli realizować zadania związane z kontrolami przestrzegania przepisów ochrony środowiska i jednocześnie przyczynimy się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza ze środków transportu - dodaje Waldemar Kulaszka Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Pojazdy będą służyć pracownikom w szczególności do interwencji w sprawach nielegalnego magazynowania odpadów, kontrolowania emisji zanieczyszczeń do powietrza z działalności gospodarczej, a także rozpoznawania innych zagrożeń w środowisku.

Dla samochodów elektrycznych oprócz zerowej emisji spalin do powietrza charakterystyczne są także niskie koszty eksploatacyjne oraz wysoka efektywność. Pojazdy elektryczne zużywają 16,8 – 16,5 kWh/100 km, czyli w przybliżeniu 100 km jazdy będzie kosztować użytkownika ok. 12 zł. (= ok. 3 l paliwa). Dodatkowo „elektryki” wykorzystują energię wytwarzaną podczas hamowania, która częściowo zasila zespół akumulatorów. Jak mówi Piotr Cyganek Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Oplem Corsa-e będzie można pokonywać względnie dużą odległość, bowiem ich maksymalny zasięg przewidywany jest na ok. 329 – 337 km bez konieczności ładowania. Zakupione przez nas pojazdy będą wykorzystywane głównie do przemieszczania się i wykonywania czynności inspekcyjnych w terenie zabudowanym. Zminimalizuje to w istotny sposób obciążenie dla środowiska, powietrza i zdrowia mieszkańców.

Samochody elektryczne emitują ok. 2,7 razy mniej szkodliwego C02 niż samochody wykorzystujące olej napędowy lub benzynę. Stacje ładowania zamontowano w obiektach WIOŚ we Wrocławiu z czego 2 stacje w siedzibie przy ul. Chełmońskiego we Wrocławiu oraz po 2 stacje doładowania w Delegaturach w Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Legnicy. W sumie 8 punktów. Zastosowane w pojazdach rozwiązania pozwalają na naładowanie akumulatorów do 80% pojemności w ciągu 30 minut w stacjach szybkiego ładowania prądem stałym, dysponujących mocą do 100 kW. Za pomocą stacji zamontowanych w WIOŚ czas ładowania zakupionych pojazdów wyniesie ok. 4 godziny.

Kwota jaką przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na pojazdy elektryczne to ponad 1 mln złotych, stacje ładowania to koszt 108 tys. złotych. To ważne, aby służby inspekcyjne jako strażnicy przepisów ochrony środowiska sprawnie reagowały na wszelkie zagrożenia w naszym otoczeniu. Cieszymy się, że mamy tu swój wkład, jak również w rozwój dolnośląskiej elektromobilności – mówi Bartłomiej Wiązowski Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

WFOŚiGW we Wrocławiu wsparł w latach 2000-2019 działalność IOŚ na Dolnym Śląsku kwotą ponad 49,5 mln zł.


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Więcej aktualności…

Poznaj WIOŚ »

Ocena pracy urzędu »

Projekty »

LIFE-APIS/PL Projekt LIFE-APIS/PL - System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element jakości życia strona projektu. strona projektu


iis Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii organizacja systemu monitornigu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych. strona projektu


kampania informacyjna Informujemy, że WIOŚ we Wrocławiu bierze udział w „Kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”. Kampania jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Film promocyjny kampanii.
Programowi przewodzi Gmina Wrocław, zaś partnerami są:

  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia z Brzegu
strona projektu

Jakość powietrza on-line »

Dofinansowanie ze środków celowych »

Spoty edukacyjne »


Wrocław
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel.71-327-30-00
fax. 71-327-30-09
email
Wrocław - laboratorium
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel. 71-348-61-14, 71-348-37-43
Jelenia Góra
ul. Warszawska 28,
58-500 Jelenia Góra
tel. 75-767-94-12
fax 75-764-89-89
email
Legnica
ul. Rzeczypospolitej 10/12
59-220 Legnica
tel. 76-854-14-00
fax 76-850-61-38
email
Wałbrzych
ul. A. Mickiewicza 16
58-300 Wałbrzych
tel. 74-842-33-22
fax 74-842-33-05
email