BIP logo GIOŚ
Strona główna » Współpraca międzynarodowa

Uwzględniając specyficzne położenie województwa dolnośląskiego u zbiegu granic trzech państw, przedstawiciele WIOŚ we Wrocławiu uczestniczą w realizacji zadań wynikających z regionalnych umów i porozumień oraz międzynarodowych komisji regionalnych. Współpraca z partnerami z Czech i Niemiec obejmuje m.in. wymianę danych monitoringowych, opracowywanie wspólnych ocen i działania kontrolne.

Przedstawiciele WIOŚ we Wrocławiu biorą udział w pracach następujących grup roboczych:


Dolnośląsko-Saksońska Grupa Robocza

W ramach współpracy dane pomiarowe ze stacji monitoringu powietrza WIOŚ we Wrocławiu przekazuje corocznie do Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG). W polsko–niemieckiej strefie przygranicznej prowadzone są pomiary za pomocą dwóch stacji pomiarowych na terenie powiatu zgorzeleckiego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów Getta i w Działoszynie.

Ponadto, w przypadku wystąpienia:

LfULG i WIOŚ we Wrocławiu wzajemnie przekazują sobie informacje/komunikaty ostrzegawcze.

www.umwelt.sachsen.de/umwelt/luft/index.asp

WIOŚ prowadzi również współpracę z LfULG w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom. Współpraca polega na wymianie doświadczeń w zakresie kontroli zakładów podlegających dyrektywie SEVESO tj. zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku zagrożenia poważną awarią przemysłową.


Polsko–Niemiecka Grupa Robocza ds. Ochrony Wód Granicznych (Grupa W2)

Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu biorą udział w pracach Grupy Roboczej W2 oraz w dwóch grupach eksperckich: ds. monitoringui ds. jakości analiz w ramach prac wspomnianej GR W2.

Do podstawowych zadań GR W2 należy:

Na podstawie wspólnych zbiorów danych opracowywane są corocznie raporty o jakości wód granicznych, uwzględniające polskie i niemieckie kryteria oceny oraz wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej.


Grupa OPZ

Do zadań OPZ należy:

Grupa WFD

Do zadań Grupy WFD należy:

Grupa Robocza „Monitoring” (GM)

Zadaniem grupy GM jest opracowanie koncepcji dotyczącej koordynacji monitoringu zgodnie z RDW na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry, który rozciąga się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec obejmując wody rzeki Odry i Zalewu Szczecińskiego łącznie z ich zlewniami. Grupa zajmuje się monitoringiem biologicznym, fizykochemicznym oraz hydromorfologicznym.

www.mkoo.pl

Grupa Robocza „Zanieczyszczenia awaryjne“ (G3)

Głównym zadaniem grupy G3 jest uaktualnianie Międzynarodowego Planu Ostrzegawczo-Alarmowego oraz Międzynarodowego Planu Awaryjnego, organizowanie jego sprawdzania i ćwiczeń.

www.mkoo.pl