logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Środki » Dofinansowanie w roku 2015
logo_nfosigw2
www.nfosigw.gov.pl
logo_wfosigw
www.wfosigw.wroclaw.pl
logo_wroc
www.wroclaw.pl

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 
Wykaz przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW
L.p. Zadanie Wysokość dofinansowania Nr i data umowy dotacji Efekt ekologiczny
1. Realizacja zadania pn. „Badania monitoringowe środowiska na terenie województwa dolnośląskiego w 2015 r.” 2 500 000,00 zł nr 023/Ś/MN/WR/2015 z dnia 27-02-2015 r. zdiagnozowanie aktualnego stanu środowiska na terenie woj. dolnośląskiego oraz dostarczanie społeczeństwu oraz administracji publicznej i różnego rodzaju instytucjom informacji o jego stanie. Informacje o stanie środowiska pozwolą wspomóc zarządzanie nim ocenę i kreowanie polityki ekologicznej państwa, integrację ze strukturami UE oraz współpracę międzynarodową.
2. Wykonanie matematycznego modelowania jakości powietrza w województwie dolnośląskim na potrzeby rocznych ocen jakości powietrza za lata 2013-2015 47 674,00 zł nr 014/Ś/MN/WR/2014 z dnia 11-02-2014 r. Uzupełnienie informacji uzyskiwanych w ramach systemu monitoringu powietrza w celu pełnego zdiagnozowania aktualnego stanu powietrza oraz wskazania problemów ekologicznych występujących na terenie województwa dolnośląskiego. Uzyskanie informacji o jakości powietrza na terenach nie objętych pomiarami, określenie obszarów przekroczeń standardów jakości powietrza oraz oszacowanie wielkości populacji narażonej na ponadnormatywne poziomy stężeń.
3. Krótkoterminowe prognozowanie jakości powietrza w województwie dolnośląskim 39 913,00 zł nr 017/Ś/MN/WR/2014 z dnia 11-02-2014 r. Udostępnianie społeczeństwu codziennych prognoz jakości powietrza w województwie dolnośląskim na stronie www.wroclaw.pios.gov.pl. Uzyskanie informacji o ryzyku przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowych w powietrzu.
4. Wydanie publikacji pt. „Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2014 r." 8 820,00 zł nr 020/Ś/EE/WR/2015 z dnia 10-02-2015 r. Wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez informowanie organów administracji i społeczeństwa o jakości poszczególnych elementów i dotrzymywaniu standardów jakości środowiska. Udokumentowanie skuteczności działań naprawczych promocja Dolnego Śląska.
5. Doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprzęt laboratoryjny i oprogramowanie specjalistyczne niezbędne do wykonywania badań monitoringu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego 705 150,00 zł nr 018/Ś/MN/WR/2015 z dnia 10-02-2015 r. Efektem ekologicznym jest wiarygodne zdiagnozowanie aktualnego stanu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego, spełnienie wymagań Unii Europejskiej w zakresie badań i pomiarów wykonywanych w ramach monitoringu środowiska oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i ilości odpadów niebezpiecznych w wyniku zmiany metod badawczych.
6. Doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w pojazdy niezbędne do wykonywania badań monitoringu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego 179 137,00 zł 016/Ś/MN/WR/2015 z dnia 10-02-2015 r. Sprawne funkcjonowanie monitoringu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego prowadzonego przez WIOŚ we Wrocławiu, w ramach PMŚ