logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Środki » Dofinansowanie w roku 2013
logo_nfosigw2
www.nfosigw.gov.pl
logo_wfosigw
www.wfosigw.wroclaw.pl
logo_wroc
www.wroclaw.pl

 

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Wykaz przedsięwzięć finansowanych ze środków NFOŚiGW
L.p. Zadanie Kwota ogółem Nr i data umowy dotacji Efekt ekologiczny
1. Realizacja zadania "Analiza składu chemicznego pyłu drobnego PM2,5 na stacjach monitoringu tła zgodnie z dyrektywą 2008/50/EU w latach 2013-2015 - WIOŚ we Wrocławiu 406 000,00 zł 111/2013/Wn-01/MN-PO-CR/D
z dnia 15-03-2013 r.,
(WAT.3123.7.2013)
monitoring zanieczyszczenia powietrza
2. Realizacja zadania "Pomiary stanu zanieczyszczeń powietrza metalami ciężkimi i WWA na stacjach monitoringu tła pozamiejskiego w latach 2013-2015 - WIOŚ Wrocław 264 000,00 zł 110/2013/Wn-01/MN-PO-CO/D
z dnia 15-03-2013 r.,
(WAT.3123.8.2013)
monitoring zanieczyszczenia powietrza

 

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Wykaz przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW
L.p. Zadanie Wysokość dofinansowania Nr i data umowy dotacji Efekt ekologiczny
1. Realizacja zadania pn. "Badania monitoringowe środowiska na terenie woj. dolnośląskiego w 2013 r. 2 300 000,00 zł nr 007/Ś/MN/WR/2013 z dnia 18-03-2013 r.
(WAT.3123.1.2013)
zdiagnozowanie aktualnego stanu środowiska na terenie woj. dolnośląskiego oraz dostarczanie społeczeństwu oraz administracji publicznej i różnego rodzaju instytucjom informacji o jego stanie. Informacje o stanie środowiska pozwolą wspomóc zarządzanie nim ocenę i kreowanie polityki ekologicznej państwa, integrację ze strukturami UE oraz współpracę międzynarodową.
2. Wydanie publikacji pt. "Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2012 r." 8 000,00 zł nr 011/Ś/EE/WR/2013 z dnia 8-02-2013 r.
(WAT.3123.2.2013)
sporządzenie informacji o stanie środowiska woj. dolnośląskiego w roku 2012, która wspomoże działania na rzecz ochrony środowiska poprzez systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa o jakości elementów przyrodniczych o dotrzymywaniu standardów jakości środowiska.
3. Doposażenie WIOŚ we Wrocławiu w pojazdy niezbędne do wykonywania badań monitoringu środowiska na terenie woj. dolnośląskiego 338 652,00 zł nr 012/Ś/MN/WR/2013 z dnia 8-02-2013 r.
(WAT.3123.3.2013)
monitoring środowiska
4. Wzmocnienie systemu ocen stanu środowiska - opracowanie bazy emisji zanieczyszczeń do powietrza dla woj. dolnośląskiego wraz z oceną jakości powietrza z wykorzystaniem metod modelowania. 50 000,00 zł nr 013/Ś/MN/WR/2013 z dnia 8-02-2013 r.
(WAT.3123.4.2013)
sprawne funkcjonowanie systemu ocen jakości powietrza na terenie woj. dolnośląskiego przy użyciu metod modelowania co pozowli na określenie jakości powietrza na terenach nieobjętych pomiarami oraz umożliwi precyzyjne określenie obszarów przekroczeń standardów jakości powietrza i ocenę wielkości populacji narażonej na ponadnormatywne poziomy stężeń.
5. Doposażenie WIOŚ we Wrocławiu w sprzęt laboratoryjny niezbędny do wykonywania badań monitoringu środowiska na terenie woj. dolnośląskiego 447 554,00 zł nr 014/Ś/MN/WR/2013 z dnia 8-02-2013 r.
(WAT.3123.5.2013)
monitoring środowiska