BIP logo GIOŚ
Strona główna » Publikacje » Biblioteka Monitoringu Środowiska

Biblioteka czynna jest w godzinach urzędowania Inspektoratu, tj od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500. Znajduje się ona w siedzibie WIOŚ we Wrocławiu przy ul. Józefa Chełmońskiego 14. Aby zasięgnąć szczegółowych informacji na temat publikacji, proszę kontaktować się telefonicznie (071-327-30-44) lub za pomocą e-maila. Aby usprawnić wyszukiwanie pozycji, uprasza się o podawanie zarówno tytułu, jak i numeru pozycji.

nrtytuł
1Wskazówki metodyczne dotyczące tworzenia regionalnych i lokalnych monitoringów wód podziemnych (ksero)
2Zasady projektowania elementów sieci monitoringu zanieczyszczenia atmosfery
3Zasady projektowania elementów sieci monitoringu zanieczyszczenia atmosfery. Sieci nadzoru ogólnego nad jakością powietrza w miastach i aglomeracjach miejsko-przemysłowych.
4Analizy środowiskowe. Techniki instrumentalne
5Informacje o aparaturze do monitoringu zanieczyszczeń wody, ścieków i gleb
6Informacje o aparaturze kontrolno-pomiarowej do monitoringu zanieczyszczeń powietrza, posiadającej atest kraju producenta.
7Seminarium polsko-norweskie. Organizacja i funkcjonowanie kontroli przestrzegania prawa ekologicznego oraz monitoringu środowiska.
8Informacja o skażeniach promieniotwórczych grzybów w Polsce na podstawie pomiarów przeprowadzonych do 1992 r.
9Program państwowego monitoringu środowiska
10Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach PMŚ w latach 1990-91.
11Stacje terenowe monitoringu środowiska przyrodniczego w Polsce
12State environmental monitoring program
13Zanieczyszczenia osadów wodnych Polski na podstawie badań monitoringowych wykonywanych w 1991 r.
14Glin - nowa trucizna środowiska
15Wytyczne monitoringu podstawowego jezior
16Rolnicze zanieczyszczenia obszarowe w wodach powierzchniowych.
17Przyczyny i następstwa ubytku ozonu w stratosferze
18Atlas stanu czystości jezior Polski badanych w latach 1984-1988
19Badania składu i własności osadów ściekowych
20Metody pomiarów hałasu zewnętrznego w środowisku
21Zasady kontroli i ewidencji obiektów emitujących hałas
22Związki organiczne w środowisku i metody ich oznaczania
23Wytyczne doboru warunków i eksploatacji stacjonarnych systemów ciągłego pomiaru zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza
24INFORMATOR, Aparatura pomiarowa dla potrzeb ochrony środowiska
25Techniczne i ekonomiczne aspekty zastosowań mobilnych laboratoriów w systemie państwowego monitoringu środowiska
26Specyfikacja metrologiczna przyrządów pomiarowych
27Zagrożenie substancjami biogennymi wód powierzchniowych
28Katalog twórców informacji o środowisku
29Zapobieganie zatrucia ołowiem u małych dzieci
30Raport o zwierzętach łownych w Polsce
31Mikrobiologiczne wskaźniki czystości wód
32Efekt cieplarniany a zmiany klimatu
33Stan gleb użytkowanych rolniczo w Polsce w latach 1980-1990
34Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego w Polsce
35Raport pilotowy o zanieczyszczeniach i skażeniach użytków rolnych surowców żywnościowych i żywności w latach 1989-1992 - synteza
36Organizacja i wdrażanie monitoringu gospodarki odpadami
37Skażenie promieniotwórcze środowiska i żywności w Polsce w 1992 r.
38Udział wojska w państwowym monitoringu środowiska
39Klasyfikacja jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska
40Wskaźniki i systemy informacji o środowisku. Przegląd wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej wykonany przez OECD
41Wskaźniki metodyczne pomiarów promieniowania elektromagnetycznego
42Raport o zagrożeniu środowiska hałasem
43Problemy zanieczyszczenia włóknami azbestu
44Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w latach 1990-1992 w świetle badań PIOŚ
45Monitoring zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego - seminarium Opole 1992-1993
46Przegląd słodkowodnych zwierząt bezkręgowych - Cladocera
47Wytyczne pobierania próbek odpadów przemysłowych do badań
48Monitoring pestycydów w wodach powierzchniowych
49Czujniki w ochronie środowiska - materiały seminaryjne
50Informacja o stanie środowiska w województwie krakowskim 1993
51Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego - monitoring geoekosystemu
52Dawki i działanie biologiczne promieniowania jonizującego
53Likwidacja zanieczyszczeń substancjami ropopochdnymi w środowisku wodno-gruntowym
54Wskazówki metodyczne wykonywania badań na terenie obiektów magazynowania i dystrybucji paliw w celu sporządzania oceny oddziaływania na środowisko.
55Raport o stanie środowiska woj.włocławskiego w 1993 r.
56Raport o stanie środowiska woj. bydgoskiego za rok 1993
57Zintegrowana strategia ochrony i zagospodarowania ekosystemów wodnych
58Raport o stanie środowiska w woj. wrocławskim w roku 1993
59Dioksyny - ocena skażeń środowiska naturalnego oraz metody ich wykrywania
60Wskazówki metodyczne do projektowania regionalnego monitoringu wód powierzchniowo płynących
61Skażenia promieniotwórcze środowiska i żywności w Polsce w 1993 roku
62Raport o stanie środowiska woj. olsztyńskiego 1993
63Stan środowiska w woj. rzeszowskim w 1993
64Raport o stanie środowiska woj. płockim za rok 1993
65Ocena stanu lasów Polski na podstawie badań monitoringowych
66Wyniki monitoringu geochemicznego osadów wodnych Polski w latach 1991-1993
67Charakterystyka występowania różnych form glinu w wybranych elementach środowiska w Polsce
68Raport o stanie środowiska woj. jeleniogórskim za rok 1993
69Rocznik hydrogeologiczny "Stacjonarne obserwacje wód podziemnych w Polsce". Stacje hydrogeologiczne PIG r. 1991
70Ochrona i stan środowiska w woj. chełmskim - informator 1993
71Wytyczne monitoringu podstawowego jezior.
72Stan środowiska w woj. tarnobrzeskim - 1993
73Informacje o stanie środowiska woj. nowosądeckim w 1993 roku.
74Raport o stanie środowiska woj. suwalskim w 1993 roku.
75Raport o stanie środowiska woj. piotrkowskim w 1993 roku.
76Raport o stanie zanieczyszczeń powietrza w Polsce w 1993 roku na podstawie pomiarów w sieci podstawowej.
77Raport o stanie środowiska w woj. zamojskim w 1993 roku.
78Atlas zanieczyszczenia rzek w Polsce 1990-1992
79Raport o stanie środowiska w woj. ostrołęckim w 1993 roku.
80Raport o stanie środowiska w woj. gorzowskim w 1993 roku.
81Raport o stanie środowiska w woj. pilskim w 1993 roku.
82Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania, tom 1 (t. 2 nr 170)
83Morze Bałtyckie, jego zagrożenia i ochrona
84Informacja o stanie środowiska woj. częstochowskiego w 1993 roku.
85Raport o stanie środowiska woj. kieleckiego w 1993 roku.
86Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - stacja bazowa Storkowa
87Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - stacja bazowa Szymbark
88Raport o stanie środowiska w woj.łódzkim w 1993 roku.
89Raport o stanie środowiska woj. legnickiego w 1993 roku.
90Raport o stanie środowiska w woj. siedleckim w 1993 roku.
91Raport o stanie środowiska w woj. przemyskim w 1993 roku.
92Zanieczyszczenie hałasem w świetle badań WIOŚ - 1993 r.
93Wyniki monitoringu zwykłych wód podziemnych 1991-1993 (sieć krajowa)
94Ocena wpływu zagrożeń biotycznych (szkodników leśnych i chorób infekcyjnych) na stan lasów w Polsce w latach 1990-1992
95Raport o stanie środowiska woj. stołecznego warszawskiego w 1993 roku.
96Raport o stanie środowiska woj. poznańskiego w 1993 roku.
97Raport o stanie środowiska woj. lubelskiego w 1993 roku.
98Raport o stanie środowiska woj. kaliskiego w 1993 roku.
99Raport o stanie środowiska w woj. bialskopodlaskim w 1993 roku.
100Raport o stanie środowiska woj. opolskiego w 1993 roku.
101Raport o stanie środowiska woj. ciechanowskiego w 1993 roku.
102Raport o stanie środowiska w woj. krośnieńskim w 1993 roku.
103Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - stacja bazowa Święty Krzyż
104Wskazówki metodyczne dotyczące modelowania wybranych zjawisk przy zastosowaniu GIS
105Wpływ czynnika antropogenicznego na procesy geochemiczne w powierzchniowych warstwach litosfery.
106Raport o stanie środowiska woj. łomżyńskiego w 1993 roku.
107Skutki zdrowotne zanieczyszczenia środowiska (poradnik metodyczny)
108Raport o stanie środowiska woj. słupskiego w 1993 roku.
109Raport o stanie środowiska w woj. białostockim w 1993 roku.
110Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa.
111Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w 1993 r.
112Stan zanieczyszczenia roślin na terenie m.Wrocławia i okolic
113Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska w latach 1992-1993
114Przegląd słodkowodnych zwierząt bezkręgowych: Aschelminthes ROTATORIA
115Informacja o stanie środowiska woj. koszalińskiego w 1993 roku.
116Stan czystości wód jeziora Pile na podstawie badań 1977-1994
117Wskazówki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi w procesach rekultywacji
118Monitoring ekologiczny woj. krakowskiego w latach 1986-1992.
119Raport o stanie środowiska w woj. radomskim w 1993 roku.
120Zastosowanie bioindykacji w praktyce monitoringu środowiska na przykładzie pn.- ws.Polski
121Problemy zanieczyszczeń komunikacyjnych
122Raport o stanie środowiska woj.wałbrzyskiego w 1993 roku.
123Mapy krytycznych ładunków kwaśnych dla ekosystemów glebowo-kwaśnych Polski.
124Ocena jakości powietrza w miejscowościach uzdrowiskowych i wypoczynkowych woj.jeleniogórskiego
125Warsztaty dotyczące modelowania, transportu, transformacji i osiadania zanieczyszczeń powietrza w rejonie "Czarnego trójkąta"
126Raport o stanie środowiska woj. elbląskiego w 1993 roku.
127Raport o stanie środowiska w woj. szczecińskim w 1993 roku.
128Zalew Szczeciński - Wielki Zalew - zmiany jakościowe w wieloleciu
129Raport o stanie środowiska w woj. zielonogórskim w 1993 roku.
130Raport o stanie środowiska w woj.toruńskim w 1993 roku.
131Raport o stanie środowiska w woj. skierniewickim w 1993 roku.
132Raport o stanie środowiska w woj. gdańskim w 1993 roku.
133Raport o stanie środowiska w woj. sieradzkim w 1993 roku.
134Ocena chemizmu wód opadowych, powierzchniowych i glebowych na tle badań w stacji kompleksowego monitoringu - Puszcza Barecka
135Zanieczyszczenie środowiska rtęcią i jej związkami
136Raport o stanie środowiska w woj. konińskim w 1993 roku.
137Ochrona i rekultywacja jezior i zbiorników wodnych
138Raport o stanie środowiska woj. leszczyńskiego w 1993 roku.
139Zasady rankingu składowisk odpadów niebezpiecznych
140Wapnowanie gleb - OSChR we Wrocławiu
141Atlas zanieczyszcenia rzek w Polsce w latach 1990-92. Wydanie II poprawione i uzupełnione.
142Związki organiczne w środowisku i metody ich oznaczania
143Raport o stanie środowiska woj. krakowskiego w 1994 roku.
144Raport o stanie środowiska w Bielsko-białej w 1993 roku.
145Raport o stanie środowiska w woj. sieradzkim w 1994 roku.
146Ochrona warstwy ozonowej.
147Mapa ekologiczna województwa warszawskiego.
148Ocena wpływu obiektów i urządzeń gazowych na klimat akustyczny środowiska.
149Ostoje ptaków w Polsce.
150Raport o stanie środowiska woj. pilskiego w 1994 roku.
151Najlepsze osiągnięcia w dziedzinie ochrony powietrza atmosferycznego i gospodarki odpadami przemysłowymi oraz oszczędności paliw i energii.
152Ranking składowisk odpadów niebezpiecznych w układzie wojewódzkim.
153Pobieranie próbek środowiskowych do analizy.
154Stan czystości systemu Wielkich Jezior Mazurskich w latach 1982-1993
155Elementy monitoringu krajobrazu na przykładzie woj. suwalskiego
156Raport o stanie środowiska woj. bydgoskiego w 1994 roku.
157Środowisko a zdrowie - Ogólnopolskie Seminarium "Wspólpraca między jednostkami wojewódzkimi działającymi na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej - wymina doświadczeń.
158Raport o stanie środowiska w woj. tarnobrzeskim w 1994 roku.
159Roczny raport o zanieczyszczeniach komunikacyjnych powietrza atmosferycznego w Szczecinie - Rejon Bramy Portowej.
160Stan środowiska w woj. łomżyńskim 1994 r.
161Ostoje ptaków w Polsce (też nr 149)
162Wysokogórskie obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce.
163Raport o stanie środowiska w woj. jeleniogórskim w 1994 roku.
164Raport o stanie środowiska woj. łódzkiego w 1994 r.
165Raport o stanie środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w 1994.
166Przyroda Ślężańskiego Parku Krajobrazowego.
167Skażenie promieniotwórcze środowiska i żywności w Polsce w 1994 r.
168Raport o stanie środowiska woj.rzeszowskiego w 1994 roku.
169Raport o stanie środowiska w woj. kieleckim w 1994 roku.
170Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i ich metod oznaczania. t.II (t.I patrz 82)
171Stan środowiska w woj. opolskim w 1994 r.
172Stan środowiska w woj. ostrołęckim w 1994 r.
173Raport o stanie środowiska w województwie wrocławskim w 1994 r.
174Informacja o stanie środowiska przyrodniczego woj. częstochowskiego w 1994 roku.
175Raport o stanie środowiska w woj. białostockim w 1994 roku.
176Raport o stanie środowiska w woj. poznańskim w 1994 roku.
177Raport o stanie środowiska w woj. suwalskim w 1994 roku.
178Raport o stanie środowiska w woj. piotrkowskim w 1994 roku.
179Raport o stanie środowiska w woj. Tarnobrzeskim w 1994r.
180Monitoring antropogeniczny krajobrazów w środkowej i wschodniej Europie. IV kolokwium Europejskiego Instytutu Podyplomowych Studiów Nauki o Środowisku.
181Raport o stanie środowiska w woj. przemyskim w 1994 roku.
182Wskazówki metodyczne dotyczące tworzenia regionalnego i lokalnego monitoringu wód podziemnych (wydanie II zmienione).
183Raport o stanie środowiska w woj. zamojskim - 1994 r.
184Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 1994 na podstawie badań monitoringowych
185Ocena stanu zanieczyszczenia metalami ciężkimi gleb w woj. wrocławskim
186Raport o stanie środowiska woj. włocławskiego - 1994 r.
187Raport o stanie środowiska woj. wałbrzyskiego - 1994
188Raport o stanie środowiska woj. olsztyńskiego - 1994 r.
189Podstawy chemicznego zanieczyszczenia gleb (metale ciężkie, siarka, WWA)
190Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego-propozycje programowe
191Zintegrowany Monitoring Środ. Przyrod. Funkcjonowanie i Monitoring Geoekosystemów
192Raport o stanie środowiska woj. kaliskim 1994 r.
193Raport o stanie środowiska woj. katowickim - 1994 r.
194Szacowanie ryzyka zdrowotnego związanego z zanieczyszczeniem środowiska
195Raport o stanie środowiska woj. stołecznego Warszawy - 1994 r.
196Ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowanie rozwoju gospodarczego Karpat Południowo - Wschodniego - 1994
197Informacja o stanie środowiska woj. koszalińskiego - 1994 r.
198Stan środowiska województwa krośnieńskiego - 1994 r.
199Stan środowiska w woj. płockim część I 1994/95
200Wskazówki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi i substancjami chemicznymi w procesach rekultywacji (II wydanie rozszerzone)
201Wskazówki metodyczne w sprawie sporządzania ocen stanu lasu
202Atlas stanu czystości jezior polskich badanych w latach 1989-1993
203Ochrona i stan środowiska w woj. chełmskim - informator 1994
204Wskazówki metodyczne wykonywania rekultywacji gruntów i wód podziemnych zanieczyszczonych produktami ropopochodnym (1 egz.)
205Zanieczyszczenie środowiska hałasem w świetle badań WIOŚ - 1994
206CORINAIR`90 - Raport z inwentaryzacji emisji (1 egz.)
207Stan drzewostanów parków narodowych
208Fizykochemiczne i mikrobiologiczne zagrożenie środow. przez odpady
209Stan czystości wód jeziora Bedyń
210Raport o stanie środowiska województwa skierniewickiego
211Substancje odorotwórcze w środowisku
212Smog-przyczyny, skutki, przeciwdziałanie
213Raport o stanie środowiska woj. legnickiego 1994 r
214Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku (bad. 1993-1994)
215Raport o stanie środowiska woj gdańskiego 1994
216Raport o stanie zbiornika zaporowego na podlasiu - Ocena jakości wód zbiornika i zlewni 1991 - 1994
217Raport o stanie środowiska woj. słupskiego 1994
218Stan środowiska przyrodniczego w woj. płockim cz. wody II 1994/95
219Raport o stanie środowiska woj bielskopodlaskim 1994
220Raport o stanie środowiska woj. radomskim 1994
221Zanieczyszczenie obszarowe pochodzące z rolnictwa i możliwości ich ograniczenia
222Roślinne oczyszczanie ścieków
223Poradnik metodyczy wyznaczenia granic i zagospodarowanie stref ochronnych ujęć i źródeł wód powierzchniowych
224Lokalne systemy unieszkodliwiania ścieków
225Ekologiczna utylizacja odchodów związanych z gospod. górskich
226Informacja o stanie środowiska w woj. nowosądeckim - 1994
227Erozja agroekosystemów
228Raport o stanie środowiska woj. tarnowskim - 1994
229Raport o stanie środowiska woj. siedleckiego w 1994 r.
230Raport o stanie środowiska woj ciechanowskiego w 1994 r.
231Ochrona środowiska w transporcie i budownictwie komunikacyjnym
232Program ochrony środowiska woj. wrocławskiego w latach 1996-2000
233Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w 1994 roku
234Udział Wojska w Państwowym Monitoringu Środow. cz.II
235Raport o stanie środowiska woj szczecińskim 1994 r.
236Raport o stanie środowiska woj. elbląskim 1994 r.
237Raport o stanie środowiska woj. lubelskim 1994 r.
238Przegląd słodkowodnych zwierząt bezkręgowych Protoza CILIOPHORA (CILIATA)+ Arthropoda Crustacea COPEPODA (1 egz. tylko na miejscu)
239Informacje o stanie środowiska na terenie woj. zielonogórskiego 1994
240Zmiany sytuacji radiologicznej środowiska Polski w okresie 10 lat po awarii w Czarnobylu
241Procesy biologiczne w ochronie i rekultywacji nizinnych zbiorników zaporowych (2 egz.)
242Raport o stanie środowiska woj. konińskim 1994
243Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Zasady organizacji, system pomiarowy, wybrane metody badań
244Przegląd metod oznaczania związków ropopochodnych w wodzie, ściekach, glebie i odpadach
245Przegląd stosowanych w różnych krajach sposobów oceny i klasyfikacji wód powierzchniowych
246Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego stan geoekosystemów Polski w 1994 r.
247Wyniki monitoringu geochemicznego osadów wodnych Polski w latach 1994-1995
248Raport o stanie środowiska woj. bielskim w roku 1994
249Problemy jakości analizy śladowej w badaniach środowiska przyrodniczego
250Podręcznik badań starych składowisk - ocena, podstawy badawcze
251Pola elektromagnetyczne wielkiego miasta z punktu widzenia ochrony środowiska
252Zanieczyszczenie środowiska hałasem w świetle badań WIOŚ w 1995 r.
253Mechanizm i wskazówki metodyczne badania procesów erozji.
254Erozja wąwozowa i metody zagospodarowania wąwozów.
255Erozja i melioracje przeciwerozyjne.
256Zarządzanie środowiskiem, zasady informowania i komunikacji ze społeczeństwem
257Raport o stanie środowiska woj. bydgoskiego w 1995 roku.
258Ocena stanu zanieczyszczenia gleb woj. krakowskiego metalami ciężkimi i siarką.
259Stan środowiska w woj. opolskim w 1995 roku.
260Raport o jakości zwykłych wód podziemnych woj. kieleckiego na podstawie badan monitoringowych w latach 1991-1995.
261Atlas posterunków wodowskazowych dla potrzeb państwowego monitoringu środowiska
262Monitoring geoekosystemów górskich. Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego.
263Określenie stref zagrożeń lasów Polski przez czynnniki biotyczne.
264Stan środowiska w woj. tarnobrzeskim w 1995 roku.
265Raport o stanie środowiska w woj.kaliskim za 1995 rok.
266brak - numer pusty
267Stan czystości powietrza w woj. bialskopodlaskim.
268Stan czystości wód powierzchniowych płynących w woj. tarnowskim w 1995 roku. Zmiany jakości wód w latach 1991-1995.
269Raport o stanie powietrza w woj. wrocławskim w 1995 roku.
270Odpady a problemy zagrożenia i ochrony wód podziemnych.
271Raport o stanie środowiska w woj. białostockim w 1995 r.
272Raport o stanie środowiska w woj. radomskim w 1995 r.
273Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego - stacja bazowa w Koniczynce
274Raport o stanie środowiska w woj. konińskim w 1995 r.
275Raport o stanie środowiska w woj. zamojskim w 1995 r.
276Raport o stanie środowiska w woj. gdańskim w 1995 r.
277Stan czystości wód jeziora drowskiego w 1996 r.
278Informacja o stanie środowiska w woj. nowosądeckim - 1995 r.
279Raport o stanie środowiska woj. wałbrzyskiego w 1995 r.
280Raport z badań monitoringowych nad jakościa gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczych w 1995 r.
281Stan czystości jezior badanych w latach 1990-1995 w woj. poznańskim
282Raport o stanie środowiska woj. legnickiego w 1995 r.
283Raport o stanie środowiska woj. łódzkiego w 1995 r.
284Ocena jakości wód jeziora Besko i jego dopływów w 1995 r. oraz w latach 1990-1994
285Raport o stanie środowiska w woj. jeleniogórskim w 1995 r.
286Zmiany jakości wody i trofii podgrzanych jezior konińskich
287Stan środowiska w woj. toruńskim w 1995 r.
288Przyroda woj. włocławskiego
289Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 1995 r. na podstawie badań monitoringowych
290Analiza wyników pomiarów imisji wykonywanych stacją mobilną
291Monitoring ekologiczny woj. krakowskiego w latach 1993-1995
292Stan środowiska przyrodniczego w woj. stołecznym warszawskim. Cz. I - wody
293Stan środowiska przyrodniczego w woj. płockim. Cz. III - Powietrze. Rok 1995
294Stan środowiska w woj. płockim. Cz. IV - Ziemia. Rok 1994/1996
295Raport o stanie środowiska woj. rzeszowskiego w 1995 r.
296Odpady zagrożeniem dla środowiska
297Stan czystości wód jeziora Gopło
298Raport o stanie środowiska w woj. ciechanowskim w 1995 r.
299Metody prognozowania hałasu komunikacyjnego
300Zasady kontrolli i ewidencji obiektów emitujących hałas. Wytyczne i baza danych
301Metody pomiaru hałasu zewnętrznego w środowisku.
302Atlas posterunków wodowskazowych dla potrzeb państwowego monitoringu środowiska
303Wieloczynnikowa degradacja środowiska. Komentarz do mapy w skali 1:750000
304Wyniki monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych w latach 1991-1995 (sieć krajowa)
305Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku na podstawie wyników wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska w latach 1994-1995
306Raport 1/96. Sieć stacjonarnych obserwacji wód podziemnych
307Ocena stanu środowiska i procesów zachodzących w lasach zlewni potoku Ratanica (podgórze Wielickie, Polska południowa)
308Rocznik hydrogeologiczny. Stacje obserwacyjne wód podziemnych w Polsce 1994
309Ocena skażenia środowiska Polski metalami ciężkimi przy użyciu mchów jako biowskaźników
310Hałas drogowy na terenie miast: Przemyśla, Jarosławia i Radymna w świetle pomiarów przeprowadzanych w latach 1995 - 1996
311Ocena wpływu przemysłu hutniczego na klimat akustyczny środowiska
312Problemy oczyszczania ścieków i ochrony wód w dorzeczu Odry
313Ochrona środowiska - woj. katowickie 1995 r.
314Informacja o stanie środowiska przyrodniczego woj. częstochowskiego w latach 1991-1995
315Raport o stanie środowiska w woj. krakowskim w 1996 r.
316Raport o stanie środowiska w woj. kaliskim w 1996 r.
317Raport o stanie środowiska woj. legnickiego w 1996 r.
318Raport o stanie środowiska w woj. opolskim w 1996 r.
319Raport o stanie środowiska w woj. łomżyńskim w 1996 r.
320Raport o stanie środowiska w woj. pilskim w 1996 r.
321Raport o stanie środowiska w woj. łódzkim w 1996 r.
322Raport o stanie środowiska w woj. bydgoskim w 1996 r.
323Stan czystości wód jeziora charzykowskiego
324Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w 1995 r.
325Raport o stanie środowiska w woj tarnobrzeskim w 1996 r.
326Raport o stanie środowiska w woj ostrołęckim 1995 - 1996
327Przegląd słodkowodnych zwierząt bezkręgowych - cz V, bentos
328Stan czystości jeziora Gaładus w latach 1991 - 1995
329Raport o stanie środowiska w woj. suwalskim w 1996 r.
330Analiza stanu zanieczyszczenia atmosfery w rejonie stacji pomiarowej WIOŚ w Suwałkach i stacji PMŚ Puszcza Borecka dla wielolecia 1993 - 1995
331Raport o stanie środowiska w woj. kieleckim - 1996 r.
332Raport o stanie środowiska w woj. radomskim w 1996 r.
333Raport o stanie środowiskaw woj. zamojskim w 1996 r.
334Raport o stanie środowiska w woj. olsztyńskim 1995 - 1996 r.
335Raport o stanie środowiska w woj. gorzowskim 1995 - 1996 r.
336Raport o stanie środowiska w woj. wrocławskim w 1996 r.
337Raport o stanie środowiska w woj. włocławskim w 1996 r.
338Raport o stanie środowiska w woj. katowickim 1995 - 1996 r.
339Raport o stanie środowiska w woj. zielonogórskim 1995 - 1996 r. (też nr 353)
340Raport o stanie środowiska w woj. słupskim 1995 - 1996
341Raport z badań nad jakością gleb, roślin, produktów rolnych i spożywczych w 1996 r.
342Gospodarka osadami ściekowymi
343Raport o stanie środowiska w woj. rzeszowskim w 1996 r.
344Raport o stanie środowiska w woj. piotrkowskim w 1996 r.
345Raport o stanie środowiska w woj. sieradzkim 1995 - 1996 r.
346Raport o stanie środowiska w woj. poznańskim 1995 - 1996
347Raport o stanie środowiska w woj. jeleniogórskim w 1996 r.
348Nadzwyczajne zagrożenia środowiska woj. białostockiego
349Raport o stanie środowiska woj. lubelskiego za 1995 r.
350Pięciolecie działalności WIOŚ w Lublinie
351Stan środowiska w woj. krośnieńskim 1995 - 1996
352Raport o stanie środowiska w woj. skierniewickim 1995 - 1996
353Informacja o stanie środowiska woj. zielonogórskiego 1995 - 1996 (patrz nr 339)
354Zmiany jakości wody jezior na podstawie badań prowadzonych w monitoringu reperowym jezior polskich 1991 - 1995
355Ochrona i stan środowiska w woj. chełmskim. Informator 1995 - 1996
356Raport o stanie środowiska w woj. gdańskiego w 1996 r.
357Raport o stanie środowiska w woj. bialskopodlaskim w 1996 r.
358Raport o stanie środowiska w woj. lubelskim w 1996 r.
359Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego - Stacja Bazowa Wigry (Wigierski Park Narodowy)
360Raport o stanie środowiska w woj. szczecińskim 1995 - 1996
361Skażenia promieniotwórcze środowiska i żywności w Polsce w 1996 r.
362Przyroda woj. łomżyńskiego
363Raport o skażeniach powietrza w Polsce w 1996 r. na podstawie pomiarów w sieci podstawowej
364Raport o stanie środowiska w woj. ciechanowskim w 1996 r.
365Ocena stanu zanieczyszczenia gleb woj. bydgoskiego metalami ciężkimi
366Dobra praktyka laboratoryjna w analizie instrumentalnej
367Sucha i mokra depozycja pierwiastków w woj. krakowskim w latach 1992 - 1996
368Rocznik hydrologiczny - stacjionarne obserwacje wód podziemnych w Polsce - 1995 r.
369Stan czystości Bzury i jej zlewni w woj. Płockim.
370Stan środowiska w woj. siedleckim w latach 1995 - 1996
371Raport o stanie środowiska w woj. leszczyńskim w 1994 r.
372Raport o stanie środowiska w woj. leszczyńskim 1995 - 1996
373Informacja o stanie środowiska woj. koszalińskiego 1995 - 1996
374Raport o stanie środowiska w woj. stołecznym warszawskim 1996 r.
375Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego - Stacja Bazowa Puszcza Borecka
376Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku - PMŚ - 1995 - 1996
377Atlas posterunków wodowskazowych dla potrzeb PMŚ 1995 - 1996
378Raport o stanie środowiska w woj. tarnowskim w 1996 r.
379Pobieranie i przygotowywanie prób do oznaczania związków organicznych metodami chromatografii, I-woda, II-powietrze
380Zastosowanie chromatografii gazowej i cieczowej do analizy zanieczyszczeń środowiska.
381Raport o stanie środowiska w woj. przemyskim w latach 1995 - 1996
382Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 1996 r. na podstawie badań monitoringowych
383Raport o stanie środowiska w woj. nowosądeckim w 1996 r.
384Radiologiczny atlas Polski - 1997 r.
385Stan gleb woj. kaliskiego, ich zasadowość i zanieczyszczenie
386Stan czystości jezior w woj. pilskim na podstawie badań monitoringowych w latach 1992-1997
387Przyroda województwa pilskiego i jej ochrona
388Raport o stanie środowiska województwa wałbrzyskiego w 1996 r
389Fakty i liczby 1997
390Atomistyka oraz bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w Polsce w 1997 r.
391Stan środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w 1997 r.
392Raport o stanie środowiska województwa bydgoskiego w 1997 r.
393Stan środowiska w województwie tarnobrzeskim w 1997 r.
394Mikrobiologiczne metody w monitoringu środowiska przyrodniczego
395Raport o stanie środowiska w województwie płockim w 1997 r.
396Raport o stanie środowiska woj. gdańskiego w 1997 roku
397Raport o stanie środowiska w woj. bielskim w latach 1995-96
398Zasady i elementy monitoringu bioróżnorodności na przykładzie rezerwatów przyrody
399Raport o stanie środowiska w woj. suwalskim w 1997 roku
400Przegląd słodkowodnych zwierząt bezkręgowych. Cz.VI .DIPTERA - muchówki (larwy)
401Stan czystości Jeziora Rajgrodzkiego
402Raport o stanie środowiska w woj. nowosądeckim w 1997 roku
403Ocena stanu zanieczyszczenia gleb województwa tarnowskiego metalami ciężkimi i siarką oraz warunków produkcji rolniczej
404Raport o stanie środowiska w woj. stołecznym warszawskim w 1997 roku - powietrze
405Stan czystości Skrwy Lewej i jej zlewni w województwie płockim - rok 1997
406Klucz do oznaczania słodkowodnej makrofauny bezkręgowej dla potrzeb bioindykacji stanu środowiska
407Odpady zagrożeniem dla środowiska
408Ocena wpływu przemysłu odlewniczego na klimat akustyczny środowiska
409Monitoring powierzchni ziemi województwa włocławskiego
410Stan czystości wybranych jezior Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego
411Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 1997 roku na podstawie badań monitoringowych
412Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego za rok 1997
413Raport o stanie środowiska województwa łodzkiego w roku 1997
414Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza w województwie toruńskim (na podstawie metody pasywnej
415Raport o stanie środowiska w województwie jeleniogórskim w roku 1997
416Stan czystości jezior województwa gorzowskiego w latach 1993-97
417Skażenia promieniotwórcze środowiska i żywności w Polsce w 1997 roku
418Siarka w glebach Polski - stan i zagrożenie
419Wyniki monitoringu geochemicznego osadów wodnych Polski w latach 1996 i 1997
420Stan środowiska województwa zamojskiego w latach 1995-1997
421Stan środowiska w Polsce
422Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego - Stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997
423Stan zagrożenia hałasem na terenie miasta Krakowa
424Zbiornik Koronowski
425Potencjalne nadzwyczajne zagrożenia środowiska obszaru przyrodniczego Polski i Białorusi
426Stacja pomiarowa zanieczyszczeń powietrza WIOŚ Poznań w centrum Poznania - metodyka i wyniki pomiarów
427Monitoring wielkich jezior mazurskich - wyniki badań z lat 1990-1998
428Wskaźniki ekorozwoju - pod red. Tadeusza Borysa
429Zarys systemu zagospodarowania odpadów - Paweł Ambroziewicz
430Raport - wody powierzchniowe a gospodarka wodno-ściekowa w województwie rzeszowskim
431Stan czystości wód powierzchniowych obszaru zielonych płuc Polski
432Stan jakości wód podziemnych na podstawie badań monitoringowych w latach 1996 - 1997
433Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 1998-2002
434Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza w Polsce w świetle standardów Unii Europejskiej
435Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w latach 1996-1997
436Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska w latach 1996-1997
437Związki organiczne w środowisku i metody ich oznaczania
438Zagospodarowanie wyrobisk
439Polichlorowane bifenyle (PCBs) w środowisku: chemia, analiza, toksyczność, stężenia i ocena ryzyka
440Wskazówki metodyczne opracowania planu akustycznego miasta średniej wielkości
441Stan środowiska w województwie opolskim w latach 1997-1998
442Stan środowiska w województwie mazowieckim
443Ocena raportu "Stan środowiska w Polsce" (1999)
444Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza w Polsce w świetle standardów Unii Europejskiej(Assessment of air quality in Polandin the light of the European Union standards) (wersja pol. patrz nr 434)
445Stan klimatu akustycznego w kraju w świetle badań WIOŚ (też pod nr 449)
446Fakty i liczby 1998
447Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego - Stacja bazowa "Pożary" w Kampinoskim Parku Narodowym
448Zasady prowadzenia przed - i poinwestycyjnego monitoringu hałasu dla tras szybkiego ruchu
449Stan klimatu akustycznego w kraju w świetle badań WIOŚ - patrz też nr445
450Informacja o stanie środowiska w wojewóztwie konińskim w latach 1996 i 1997
451Jeziora lobeliowe położone na terenie województwa słupskiego
452Atomistyka oraz bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w Polsce w 1997 r.
453Skażenia promieniotwórcze środowiska w Polsce w 1995 r.
454Radiologiczny atlas Polski - 1997 r. patrz też nr 384
455Środowisko w Unii Europejskiej na przełomie stulecia. Streszczenie.
456Skażenie promieniotwórcze śreodowiska i żywności w Polsce w 1998 r.
457Przegląd słodkowodnych zwierząt bezkręgowych.
458Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w 1998 r.
459Raport o stanie środowiska naturalnego miasta Krakowa w latach 1994-98 stan aktualny i tendencje
460Ocena stanu zanieczyszczenia gleb województwa małopolskiego metalami ciężkimi i siarką.
461Monitoring osłonowy ujęć wód podziemnych - metody badań
462Raport o stanie środowiska w 1998 roku na obszarze województwa małopolskiego.
463Stan czystości rzek jezior i Bałtyku na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska w latach 1997-1998.
464Zanieczyszczenie środowiska hałasem w świetle badań WIOŚ w 1998 roku.
465Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza w Polsce w 1998 roku na podstawie pomiarów w sieci podstawowej.
466Przegląd słodkowodnych zwierząt bezkręgowych, cz. VII INSECTA - owady (larwy)
467Raport o stanie środowiska województwa pomorskiego w 1999 r.
468Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 1997-98 r.
469Raport o stanie środowiska w wielkopolsce t. I i II
470Raport o stanie środowiska w województwie podlaskim
471Raport o stanie środowiska województwa lubuskim w latach 1997-98
472Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim 97-98 r.
473Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 1998 r.
474Stan i ochrona środowiska na pograniczu polsko-czesko-niemieckim
475Raport - Ekorozwój poprzez odmaterializowanie produkcji i konsumpcji
476Stan uszkodzenia lasów w 1998 r. na podstawie badań monitoringowych
477Efektywność działań proekologicznych a poziom zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym na przykładzie byłego woj. konińskiego w 1989-98
478Wspólny raport o jakości powietrza w obszarze Czarnego Trójkąta w 1998 r.
479Klimat akustyczny miasta Poznania (1997-1999)
480Monitoring chemizmu gleb ornych Polski - program badań i wyniki wstępne
481Stan środowiska w województwie opolskim w 1999
482Raport o stanie środowiska w woj. stołecznym warszawskim w 1997 roku - powietrze - wydano w 1998 r. - patrz poz. 404
483Fakty i liczby - Ministerstwo Środowiska
484Pierwiastki śladowe (Cd, Cn, Ni, Pb, Zn) w glebach użytków rolnych Polski - IUNG Puławy
485Jakość wód powierzchniowych w zlewni rzeki Gwdy na terenie województwa wielkopolskiego w latach (1992-1998)
486Atomistyka oraz bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w Polsce w 1999 r.
487Aspekty zdrowotne awarii chemicznych
488Dolny Śląsk Nr 7/99
489Skażenie promieniotwórcze środowiska i żywności w Polsce w 1999 r.
490Raport o stanie środowiska woj. lubelskiego - 2000 r.
491Ocena ryzyka dla ludzi i wód z tytułu transportu wodnego materiałów niebezpiecznych
492Stan środowiska w województwie mazowieckim (1998)
493Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 1999 r.
494Stan środowiska w woj. Świętokrzyskim w 1999 r.
495Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 1998 r. na podstawie badań monitoringowych
496Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 1999 r. na podstawie badań monitoringowych
497Raport o stanie środowiska w woj.małopolskim w 1999 r.
498Przegląd słodkowodnych zwierząt bezkręgowych - cz VIII Insecta - owady
499Wskazówki do modernizacji monitoringu jakości powietrza pod kątem dostosowania systemu do wymagań UE ze szczególnym uwzględnieniem dużych miast (2 egz)
500Okologische Wirkungen des indrustriellen Strukturwandels in Nordbohmen,......
501Raport o stanie srodowiska na obszarzre województwa warmińsko-mazurskiego w latach 1997-1998
502Stan zdrowotny lasów Polski w 1999 roku
503Zanieczyszczenie środowiska hałasem w świetle badań WIOŚ w 1999 roku
504Stan srodowiska wojewodztwa podlaskiego w 1999 roku
505Wyniki monitoringu geochemicznego osadów wodnych w Polsce w latach 1998-1999
506Zagrożenia zdrowotne dzieci i młodzieży u schyłku XX wieku
507Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 1999 roku
508Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w 1999 roku
509Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 1999 roku
510Inspekcja Ochrony Środowiska - 20 lat na straży ekologicznego prawa 1980-2000
511Raport o stanie środowiska w województwie wielkopolskim w 1999roku
512Klimat akustyczny w miastach południowej wielkopolski
513Zasobność i zanieczyszczenie gleb wielkopolski stan na rok 2000
514Stan środowiska w województwie lubuskim w 1999 roku
515Wpływ na infrastrukturę zaopatrzenia w wodę i ochronę wód wielkiej powodzi w 1997 roku oraz 1998 w dorzeczu górnej i środkowej Odry
516Atlas czystości jezior polskich badanych w latach 1994-1998
517Stan środowiska w Zielonej Górze w 1999 roku
518Stan środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w 1999 roku
519Ministerstwo Środowiska- informator
520Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku- na podstawie wykazówbadań wykonywanych w ramach PMŚ- 1998-1999
521Rocznik Hydrogeologiczny - stacje obserwacyjne wód podziemnych w Polsce
522Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w poznańskim
523Stan środowiska w województwie podkarpackim 1999 rok
524Podstawowe problemy środowiska w Polsce - GIOŚ. Raport wskażnikowy
525Problemy oczyszczania ścieków i ochrony wód w dorzeczu Odry - 2000r
526Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w latach 1999-2000. Część I - rok 1999
527Index UV a człowiek
528Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2000 roku
529Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w latach 1998-1999
530Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2000 roku
531Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko -przemysłowych - materiały konferencyjne Ustroń - wrzesień 2001
532Stan środowiska w województwie opolskim w 2000 roku- raport
533Wykorzystywanie danych meteorologicznych w monitoringu jakości powietrza (podstawy fiz. i wskażniki metodyczne)
534Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w 2000r
535Raport o stanie środowiska województwa pomorskiego w 2000r
536Skażenie promieniotwórcze rzek i jezior w Polsce w latach 1999-2000 na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach PMŚ
537Przegląd słodkowodnych zwierząt bezkręgowych - INSECTA owady
538Stan środowiska w województwie podkarpackim w 2000 roku
539Raport 2000 "Stan środowiska w województwie mazowieckim"
540Raport 2000 "Stan środowiska w województwie lubuskim"
541Raport 97-98r "Stan środowiska w województwie dolnośląskim WIOŚ - Wrocław
542Raport 99r "Stan środowiska w województwie dolnośląskim WIOŚ-Wrocław
543Raport 2000 "Stan środowiska w województwie dolnośląskim WIOS- Wrocław
544Problemy ochrony zasobów wodnych w dorzeczu Odry - 2000- Lądek Zdrój ( 1 egz.)
545Rejestry uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR) jako instrument realizacji polityki ekologicznej ( 1egz.)
546Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 1/ 2001
547Natura 2000 - europejska sieć ekologiczna
548Stan zdrowotny lasów Polski w 2000 roku
549Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2000r na podstawie badań monitoringowych
550Ustawa Prawo Ochrony Środowiska - komentarz
551Raport o stanie środowiska województwa łódzkiego w 2000 roku
552Stan środowiska w województwie śląskim 1999-2000r
553Gospodarka odpadami w województwie podkarpackim
554Wspólny raport o jakości powietrza w obszarze Czarnego Trójkąta w 1999 r.
555Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2000
556Biznes i ekologia - dwutygodnik - Inspekcja Ochrony Środowiska (artykuły o Inspekcji)
557Problemy ochrony środowiska naturalnego gmin w Polsce u progu XXI wieku
558Wspólny raport o jakości powietrza w obszarze "Czarnego Trójkąta" w 2000r.
559Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach PMŚ w latach 1999-2000
560Podstawowe problemy środowiska w Polsce - GIOŚ. Raport wskażnikowy
561Stan czystości wód w zlewni Południowego Kanału Obry
562Stan i potrzeby inwestycyjne gmin woj.. Wielkopolskiego w zakresie gospodarki ściekowej
563Ekosystemy wodne okolic Konina
564Zasobność i zanieczyszczenie gleb wielkopolski stan na rok 2000
565Stan czystości wód w zlewniach dopływów środkowej i dolnej Noteci na terenie woj.. Wielkopolskiego w 19991-2000
566Stan środowiska w woj. opolskim w roku 2001
567Płynie struga węgla
568Atomistyka oraz bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w Polsce w 2001r.
569Raport o stanie środowiska woj. warmińsko-mazurskiego w latach 1999-2000. II część Rok 2000
570Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska woj.. Dolnośląskiego
571Lista substancji chemicznych do identyfikacji obiektów niebezpiecznych (Dyrektywa SVEVESO II)
572Raport o stanie środowiska woj. lubelskiego w 2001r.
573Natura 2000-Natura 2000 w Dolinie Odry czyli Odrą do Europy
574Jakość i zagrożenia wód powierzchniowych w woj. mazowieckim- raport
575Raport o stanie środowiska woj..kujawsko-pomorskiego w 2001r.
576Stan środowiska w woj.. Świętokrzyskim w roku2001
577Poradnik- wojewódzki plany gospodarki odpadami (u Teresy) plus CD
578Poradnik- powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami (u Teresy) plus CD
579Stan środowiska w woj.. Podkarpackim w 2001r. -raport
580Stan środowiska w woj. lubuskim w 2001 roku
581Rola Inspekcji Ochrony środowiska w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska w szczególności w procesie inwestycyjnym
582Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w aglomeacji gdańskiej w roku 2001 i informacja o działalności fundacji ARMAAG
583Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2001 roku na podstawie badań monitoringowych
584Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2001 roku
585Stan środowiska Dolnego Śląska - folder, grudzień 2002
586Raport o stanie środowiska w woj. pomorskim w 2001 roku
587Raport o stanie środowiska w woj. łódzkim w 2001 roku
588Dostęp do informacji o środowisku
589Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 1/ 2002 (3)
590Środowisko Wrocławia, informator 2002
591Wrocław u progu III tysiąclecia, Raport o mieście 2002 r.
592Stan zdrowotny lasów Polski w 2001 roku
593Forest condition in Poland in 2001
594Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w 2001 r. na podstawie pomiarów krajowej sieci stacji podstawowych
595Stan klimatu akustycznego w kraju w świetle badań WIOŚ, 2002 rok
596Monitoring chemizmu gleb ornych Polski - program badań i wyniki 1995 i 2000
597Stan środowiska województwa podlaskiego w latach 2000-2001
598Wspólny raport o jakości powietrza w obszarze Czarnego Trójkąta w 2001 roku
599Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2002r., komentarz
600Przepisy o opakowaniach oraz o opłacie produktowej i depozytowej,stan prawny na dzień 1.10.2002 r. komentarz
601Raport o stanie środowiska w woj. zachodniopomorskim w roku 2001
602Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2001 roku
603Stan czystości wód w zlewni rzeki Wełny w 2002 roku. Poznań
604Stan czystości wód w zlewni kościańskiego kanału Obry. Leszno
605Jakość wód powierzchniowych w zlewni rzeki Prosny na podstawie badań przeprowadzonych w latach 1992-2000. Kalisz
606Ocena wstępna jakości powietrza w Wielkopolsce. Poznań 2002 rok
607Stan środowiska w woj. ślaskim w 2001 roku
608Badanie i ocena jakości wód wpływających do Zatoki Gdańskiej i środowiska morskiego strefy przybrzeżnej w czsie powodzi w 2001 roku.
609Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku na podstawie wyników badań wykonanych w ramach państwowego monitoringu środowiska w latach 2000-2001
610Program Państwowego monitoringu środowiska na lata 2003-2005
611Biuletyn monitoringu przyrody nr 1/2003(4)
612Najważniejsze dane demograficzne z raportu o stanie zdrowia Dolnoślązaków w latach 1999-2001 oraz przewidywane trendy zmian
613Gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi w województwie podkarpackim
614Wrocławska oczyszczalnia ścieków, MPWiK Wrocław
615Raport o stanie środowiska w woj.. Lubelskim
616Raport o stanie środowiska woj.. Warmińsko - mazurskiego w roku 2001
617Stan środowiska w woj.. Opolskim w roku 2002
618Raport - Stan środowiska w Polsce w latach 1996-2001
619Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2002 roku
620Biuletyn informacyjny projektu bliźniaczego Phare PL01/IB/EN/01 - Ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego
621Niebezpieczne dioksyny, Wydawnictwo Arkady
622Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz ocena stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce w 2002 roku
623Zanieczyszczenie rzeki Odry, Wyniki Międzynarodowego Projektu Odra (IOP), 2002 rok
624Biuletyn informacyjny projektu bliźniaczego Phare PL01/IB/EN/01 - Ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego - lato 2003
625Etyczne i psychospołeczne aspekty badań rynkowych, wyższa Szkoła Zarządzania
626Gospodarka wodno-ściekowa, przepisy, normy, technologie, metody postępowania, Verlag Dashofer
627Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2002 roku
628Problemy ochrony zasobów wodnych w dorzeczu Odry - 2003 rok, materiały konferencyjne
629River biomonitoring and benthic invertebrate communities
630Fizyczno-chemiczne i biologiczne referencyjne metody badań komunalnych osadów ściekowych
631Podręcznik gospodarki odpadami, teoria i praktyka,Wydawnictwo Siedel, Przywecki, 2003
632Wyniki geochemicznych badań osadów wodnych Polski w latach 2000-2002
633Inspekcja Ochrony Środowiska, listopad 2003 (broszura)
634Raport o stanie środowiska województwa kujawsko - pomorskiego w 2002 roku
635Stan jakości wód podziemnych na podstawie badań monitoringowych w latach 1998-2002
636Stan środowiska w województwie lubuskim w 2002 roku
637Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2002 roku
638Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2002 roku
639Stan środowiska w województwie podkarpackim w 2002 roku
640Stan zdrowotny lasów Polski w 2002 roku
641Fizyko-chemiczne badanie wody i ścieków, Wyd. Arkady
642Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii, rok 2003, 2004, Wyd. PWr
643Różnorodność biologiczna Polski, Drugi polski raport -10 lat po Rio,NFOŚ
644Stan środowiska w województwie śląskim w 2002 roku
645Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2002
646Stan czystości wód w zlewni Północnego Kanału Obry
647Informator o przepisach i procedurach dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest
648Przemysł chemiczny a ochrona środowiska (zeszyt 1do 8)
649Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach monitoringu środowiska w latach 2001-2002
650Zagospodarowanie wyrobisk - technologiczne, przyrodnicze i gospodarcze uwarunkowania zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych surowców skalnych Dolnego Śląska, Wyd. PWr
651Technologiczne, przyrodnicze i gospodarcze uwarunkowania eksploatacji i zagospodarowania wyrobisk w górnictwie skalnym, Wyd. PWr.
652Wspólny raport o jakości powietrza w obszarze Czarnego Trójkąta w 2002 roku
653Fundacja ARMAAG - raport 2002
654Sieć monitoringu ARMAAG - inicjatywa samorządowa jako narzędzie zarządzania środowiskiem w regionie u progu wejścia do Unii Europejskiej - 29-30 maja 2003
655Wrocławskie Zielone Wyspy. Projekt zarządzania zasobami środowiska miejskiego
656Prawo do sądu w ochronie środowiska, Centrum Prawa Ekologicznego 2002r.
657Protokół EKG ONZ w sprawie odpowiedzialności cywilnej i odszkodowania za szkody wynikłe z transgranicznych skutków awarii przemysłowych na wodach transgranicznych, Komentarz, Centrum Prawa Ekologicznego 2003r.
658Umowy międzynarodowe EKG ONZ z dziedziny ochrony środowiska oraz zasady ich przestrzegania i egzekwowania, Centrum Prawa Ekologicznego 2004r.
659Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2003
660Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2003 roku
661Biuletyn Monitoringu Przyrody 1/2004(5)
662Wyznaczanie obszarów, na których przekroczone są standardy jakości gleb, BMŚ 2004
663Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2003 roku
664Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2003 roku na podstawie badań monitoringowych
665Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2003
666Transgraniczne przemieszczanie odpadów - przewodnik
667Ocena skażeń promieniotwórczych gleby oraz tła promieniowania gamma w Polsce w latach 1988-2001
668Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2003
669Klimat akustyczny miata Szamotuły
670Stan czystości zbiorników retencyjnych w południowej Wielkopolsce na podstawie badań monitoringowych w latach 1997-2003
671Informator- Stan środowiska w Wielkopolsce, Poznań 2004
672Stan środowiska w województwie mazowickim w 2004 roku
673Wybrane problemy gospodarki odpadami województwa mazowieckiego, grudzień 2004, wersja na CD
674Wpływ rolnictwa na środowisko, materiały konferencyjne PKE, W-w 2004
675Phare Project PL 01/IB/EN/03, w wersji angielskiej
676Wytyczne wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych
677Stan środowiska w województwie podkarpackim w 2003 roku
678Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2003 roku
679Raport o stanie środowiska województwa podłaskiego w latach 2002-2003
680Polskie rolnictwo a ochrona środowiska,Poznań 2004, podręcznik
681Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 1999-2003
682Stan środowiska w województwie śląskim w 2003 roku
683Zanieczyszczenie środowiska hałasem w świetle badań WIOŚ
684Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska w latach 2002-2003
685Potencjalne zagrożenia środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi
686Widłonogi COPEPODA: CYCLOPOIDA, klucz do oznaczania
687Środowisko a zdrowie 2005 - VII Ogólnopolska Sesja Popularnonaukowa, Częstochowa 2-3 czerwca 2005
688Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2003
689BSEP nr 98 "Status of the Hot-spots in Saint Petersburg and the Leningrad Region"
690BSEP nr 99 "Status of the Hot-spots in Denmark, Finland, Germany and Sweden"
691BSEP nr 100 "Nutrient Pollution to the Baltic Sea in 2000"
692Atlas of Euglenophytes
693Raport o stanie srodowiska województwa lubelskiego w 2004 roku
695Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny tom I-Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy
696Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny tom II- Wody słodkie i torfowiska
697Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny tom III - Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla
698Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny tom IV - Ściany, piargi, rumowiska skalne i jaskinie
699Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny tom V - Lasy i bory
700Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny tom VI - Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków)
701Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny tom VII - Ptaki (część I)
702Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny tom VIII - Ptaki (część II)
703Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny tom IX - Gatunki roślin
704Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2004 roku
705Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji
706Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2004 roku
707Pokrycie terenu w Polsce, Bazy danych CORINE Land Cover
708Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2004 roku
709Informacja o stanie środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2004
710Stan środowiska w województwie podkarpackim w 2004 roku
711Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2004 roku
712Trendy zmian jakości wód rzek i jezior, IMGW, W-wa 2005
713Stan zdrowotny lasów Polski w 2004 roku
714Skarby naszej przyrody, województwo lubelskie
715Zagrożone gatunki zwierzat i roślin w Polsce- materiały dydaktyczne dla nauczycieli
716Stan środowiska w województwie dolnośląskim w 2004 roku
717Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2004
718Typologia i warunki referencyjne wód powierzchniowych, materiały konferencyjne czerwiec 2005
719Prawo ochrony środowiska, Podręcznik, Centrum Prawa Ekologicznego, W-w 2005
720Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego, W-w 2005
721Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2004
722Agrochemiczne badania gleb Wielkopolski w latach 2000-2004
723Stan środowiska w województwie lubuskim w 2004 roku
724Stan środowiska w Zielonej Górze w 2004 roku
725Stan środowiska w województwie śląskim w 2004 roku
726Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej, Komitet Ochrony Przyrody PAN
727Ekologiczne aspekty melioracji wodnych, Komitet Ochrony Przyrody PAN
728Stan środowiska w Polsce na tle celów i priorytetów Unii Europejskiej, raport wskaźnikowy 2004
729Gospodarka odpadami na terenach wiejskich, poradnik MŚ, W-wa 2005
730Chemia rolna dla studentów agrobiznesu, WA Lublin 2006
731Przewodnik: Procedury powiadamiania (Kontrola przemieszczania odpadów, Polska 2004/S 248-213974
732Przewodnik: Identyfikacja i klasyfikacja odpadów (Kontrola przemieszczania odpadów, Polska 2004/S 248-213974
733Sytuacja prawna organizacji ekologicznych, stan prawny-lipiec 2006
734Environmental Engineering Science, nr 4, lipiec/siepień 2006
735Jakość zwykłych wód podziemnych w województwie kujawsko-pomorskim na podstawie wyników monitoringu regionalnego w latach 2000-2004
736Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2004 roku
737Radiologiczny atlas Polski 2005, GIOŚ W-wa 2006
738Radon w środowisku życia, pracy i nauki mieszkańców Dolnego Śląska
739Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w aglomeacji gdańskiej i w Tczewie w roku 2005 i informacja o działalności fundacji ARMAAG
740Wyniki geochemicznych badań osadów wodnych Polski w latach 2003-2005, GIOŚ W-wa 2006
741Samorząd a ochrona środowiska, BMŚ Rzeszów
742Zastosowanie nowych technologii w sektorze ochrony środowiska, NFOŚiGW Warszawa 2006
743Zanieczyszczenie środowiska hałasem w świetle badań WIOŚ w latach 2002-2004, W-wa 2005
744Zanieczszczenie powietrza w Polsce w latach 2003-2004, W-wa 2005
745Ocena środowiska obszarów przygranicznych Polski i Litwy w latach 1994-2003, W-wa 2005
746Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2004 roku na podstawie badań monitoringowych, W-wa 2005, CD
747Monitoring lasów. Ocena stanu zdrowotnego lasów w latach 1991-2005, W-wa 2006
748Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2005
749Stan, przemiany i funkcjonowanie geoekosystemów Polski w latach 1994-2004 na podstawie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, W-wa 2006
750Stan czystości jezior Polski badanych w latach 1999-2004
751Radioaktywność przyziemnej warstwy atmosfery w Polsce w latach 1986-2006
752Inspekcja Ochrony Środowiska w liczbach - 2005, GIOŚ Warszawa 2006
753Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce w latach 2004-2006, broszura NFOŚiGW
754Interkalibracja zgodna z Ramową Dyrektywą Wodną. Porównywalność wyników oceny jakości wody w skali europejskiej
755Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2005 roku
756Środowisko Wrocławia, informator 2006
757Raport o stanie srodowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2005 roku
758Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2005 roku
759Stan środowiska wwojewództwie podkarpackim w 2005 roku
760Czwarty raport rządowy dla konferencji stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, W-wa 2006
761Zasady zapobiegania, przygotowania i reakcji na wypadki chemiczne. Wytyczne dla:przemysłu (zarządzający i pracownicy), władz publicznych, społeczności lokalnych i innych zainteresowanych stron, GIOŚ W-wa 2006
762Ogólne kierunki działania organów Inspekcji Ochrony Środowiska w latach 2007-2013, GIOŚ W-wa 2007
763Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2005 roku
764Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2005 roku, Bydgoszcz 2006
765Stan środowiska w województwie śląskim w 2005 roku
766Zasady postepowania ratowniczego , GIOŚ 2006
767Architektura krajobrazu, Studia i prezentacje, nr 1-2.2006
768Program Państwowego monitoringu środowiska na lata 2007-2009, Warszawa 2007
769Austriackie firmy w Polsce, Skuteczna strategi rynkowa, Warszawa 2007
770Organizmy genetycznie zmodyfikowane, Materiały szkoleniowe, Poznań 2007
771Metodologia określania bezpiecznych lokalizacji zakładów mogących powodować poważne awarie, W-wa 2007
772Środowisko Europy 2005, Stan i prognozy, Część A - Ocena zintegrowana, EAŚ 2005
773Medycyna środowiskowa, 4th International conference of children health and the environment, Vienna 2007
774Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w aglomeracji gdańskiej i Tczewie w roku 2006 i informacja o działalności Fyndacji ARMAAG
775Strategia zarządzania zasobami ludzkimi Służby Cywilnej, W-wa 2006
776Dostęp do informacji o środowiski i jego ochronie, materiały szkoleniowe, W-w-Poznań 2007
777Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2006 roku, Olsztyn 2007
778Stan środowiska w województwie lubuskim w 2005 roku
779Ocena jakości powietrza w województwie śląskim w latach 2002-2006
780Stan środowiska w Wielkopolsce w roku 2006
781Projekty realizowane na Dolnym Śląsku w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
782Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2006 roku
783Informacja o stanie środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2006
784Stan środowiska w województwie opolskim w latach 2005-2006
785Stan srodowiska w województwie podkarpackim w 2006 roku
786Stan środowiska w województwie śląskim w 2006 roku
787Stan środowiska w województwie lubuskim w 2006 roku
788Stan i zmiany właściwości gleb użytkowanych rolniczo w województwie dolnośląskim w latach 2000-2005
789Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2006 roku
79010 lat po katastrofalnej powodzi 1997 r. Materiały pokonferencyjne,NOT, Opole 2007
791Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2006 roku
792Raport o stanie srodowiska województwa podlaskiego w latach 2004-2006
793Architektura krajobrazu, Studia i prezentacje,części 1-4,Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław, 2007
794Raport o stanie srodowiska w województwie pomorskim w 2006 roku
795Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2006 roku
796Control of Mercury Emissions from Coal-fired Power Plant, PZiTS,Oddz. Wielkopolski, Poznań 2007
797Süsswasserflora von Mitteleeuropa, 2/4, 4.Teil:Bacillariophyceae, Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg,Berlin
798Hydrogeologia regionalna Polski, Wody słodkie-tom I, Wody mineralne, lecznicze i termalne oraz kopalniane- tom II
799Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji, Centrum Prawa Ekologicznego, W-w 2008
800Klucz do oznaczaczania gatunków ramienic (Characeae) w rzekach i jeziorach, BMŚ 2008
801Süsswasserflora von Mitteleeuropa, 2/2, 2.Teil.part 2:Bacillariaceae, Epithemiaceae, Surirellaceae, Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg,Berlin
802Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w aglomeracji gdańskiej i Tczewie w roku 2007 i informacja o działalności Fyndacji ARMAAG
803Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w latach 2006-2007
804Meteorologia, Hydrologia, Ochrona Środowiska kierunki badań i problemy, IMGW W-wa 2008
805Climate Change 2007, Synthesis Report, Intergovernmental Panel on Climate Change, 2008
806Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2007 roku, Olsztyn 2007
807Analiza zagrożeń poważnymi awariami w obszarach przygranicznychz Czechami - międzynarodowy transport niebezpiecznych substancji chemicznych, GIOŚ, W-wa 2008
808Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2007 roku
809Stan środowiska w województwie podkarpackim w latach 2000-2007
810Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2007 roku
811Co się może stać z naszym środowiskiem, czyli niekóre skutki zmian klimatu, GIOŚ 2008
812Inspekcja Ochrony Środowiska w liczbach - 2007, GIOŚ Warszawa 2008
813Stan środowiska w województwie lubuskim w 2007 roku
814Stan środowiska w województwie śląskim w 2007 roku
815Stan środowiska w województwie opolskim w 2007 roku
816Süsswasserflora von Mitteleeuropa, 2/1, 1.Bacillariaceae, Teil.part 1:Naviculaceae, Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg,Berlin
817Wszystko co warto wiedzieć o wdrażaniu dyrektywy azotanowej w Polsce
818Stan srodowiska w województwie mazowieckim w 2007 roku
819Zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry - XII Konferencja ODRA, Szklarska Poręba 2008
820Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2007 roku.
821Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2007
822Modelowanie procesów hydrologicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008
823Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2006-2007
824Trwałe zanieczyszczenia organiczne-gospodarka odpadami, Materiały informacyjne IOŚ, W-wa 2008
825Trwałe zanieczyszczenia organiczne w środowisku, Rozp. Wspólnoty Europejskiej nr 850/2004, Materiały informacyjne IOŚ, W-wa 2008
826Klucz do oznaczaczania makrofitów dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce, BMŚ 2008
827Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2007 roku na podstawie badań monitoringowych, W-wa 2008
828Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w latach 2005-2006, Warszawa 2007
829Plan gospodarowania wodami dla onszaru dorzecza Odry, Projekt, KZGW, Kraków 2008
830Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Dunaju, Projekt, RZGW, Kraków 2008
831Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Łaby, Projekt, RZGW, Kraków 2008
832Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2008 roku
833Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w aglomeracji gdańskiej i Tczewie w roku 2008 i informacja o działalności Fyndacji ARMAAG
834Raport o stanie srodowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2008 roku
835Makrofitowa metoda oceny rzek, System wykorzystujący rośliny wodne jako bioindykatory stanu ekologicznego rzek, zgodny z wymogami RDW, Poznań 2009 (folder)
836Inspekcja Ochrony Środowiska w liczbach - 2008
837Stan środowiska województwa dolnośląskiego w 2008 roku
838Stan środowiska w wojewodztwie opolskim w 2008 roku
839Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2008 roku
840Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w latach 2007-2008
841Raport o stanie srodowiska w województwie pomorskim w 2008 roku
842Stan środowiska w województwie śląskim w 2008 roku
843Stan środowiska w województwie łódzkim w 2008 roku
844Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2008
845Inspekcja Ochrony Środowiska, folder, W-wa Listopad 2009 r.
846Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2004-2008
847Raport o stanie środowiska województwa kujawsko - pomorskiego w 2008 roku
848Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2008 roku na podstawie badań monitoringowych
849Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych w 2007 roku
850Stan środowiska w województwie podkarpackim w latach 1999-2008
851Krajowy raport mozaikowy, Stan środowiska w województwach w latach 2000-2007
852Raport o stanie środowiska województwa podlaskiego w latach 2007-2008
853Przewodniki metodyczne do badań terenowych i analiz laboratoryjnych elementów biologicznych wód przejściowych i przybrzeżnych, IOŚ, BMŚ 2010
854Monitoring gatunków rośllin, tom I, IOŚ, BMŚ 2010
855Monitoring siedlisk przyrodniczych, tom I, IOŚ, BMŚ 2010
856Monitoring gatunków zwierząt, tom I, IOŚ, BMŚ 2010
857Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2009 roku
858Geotermia niskotemperaturowa w Polsce i na świecie, Stan aktualny i perspektywy rozwoju, W-wa 2010
859Klucz do oznaczania makrofitów dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych, BMŚ W-wa 2010
860Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią, W-wa 2009
861Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska w latach 2003-2004, IOŚ W-wa 2005
862Stan czystości rzek na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska w latach 2005-2006, IOŚ W-wa 2009
863Stan czystości rzek na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska w latach 2007-2008, IOŚ W-wa 2009
864Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2009 roku
865Środowisko Wrocławia, Informator o stanie środowiska 2010
866Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2009 roku
867Multimedialna encyklopedia zbiorowisk roślinnych Polski, Imstytut Edukacyjnych Technoligii Informatycznych 2010
868Przewodnik technicznej eksploatacji stacji monitoringu jakości powietrza, BMŚ W-wa 2010
869Przewodnik po istotnych elementach systemu zarządzania jakością w sieci monitoringu jakości powietrza, BMŚ W-wa 2010
870Raport o stanie środowiska w Polsce 2008, BMŚ W-wa 2010
871Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2010-2012
872Program działań dla dorzecza Odry zgodnie z art. 11ust. 3 Dyrektywy nr 2000/60/WE w związku z art. 10 i częścią A załącznika VI, pkt. (IV) - Dyrektywa SEVESO II
873Program działań dla dorzecza Łaby zgodnie z art. 11ust. 3 Dyrektywy nr 2000/60/WE w związku z art. 10 i częścią A załącznika VI, pkt. (IV) - Dyrektywa SEVESO II
874Plan gospodarowania wodami dla międzynarodowego obszaru dorzecza Odry, MKOO, W-w 2010
875Stan środowiska w województwie śląskim w 2009 roku
876Ocena jakości środowiska w województwie śląskim w zakresie hałasu, na podstawie badań monitoringowych i inspekcyjnych WIOŚ w Katowicach oraz zarządców dróg i lotnisk, w latach 2000-2009
877Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2009 roku
878Stan środowiska w województwie łódzkim w 2009 roku
879Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2009 roku
880Stan środowiska w województwie opolskim w 2009 roku
881Raport o stanie środowiska województwie dolnośląskim w 2009 roku
882Badania i analizy potencjału Dolnego Śląska dla wykorzystania odnawialnych źródeł energetycznych oraz badania i analizy wzajemnego oddziaływania sektora OŹE i rynku pracy pod wpływem zmiany gospodarczej, W-w 2010
883Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2009 roku
884Stan środowiska w Zielonej Górze w latach 2005-2010, Zielona Góra 2010
885Biuletyn Monitoringu Przyrody 7/2010/1, BMŚ W-wa 2010
886Deklaracje i rezolucje ministerialnych konferencji na temat ochrony lasów w Europie, MŚ, W-wa 2004
887Informacja o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2009 roku, GIOŚ W-wa 2010
888Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2009
889Jakość powietrza w Poznaniu w latach 2000-2009
890Środowisko wodne województwa małopolskiego - rezultaty projektu PL0302, Tarnów 2010
891Środowisko Europy 2010, Stan i prognozy. Synteza, EAŚ 2010
892Zastosowanie magnetometrii do monitoringu i oceny ekologicznej gleb na obszarach objętych wpływem emisji przemysłowych, PAN, Zabrze 2010
893Właściwości pyłu respirabilnego emitowanego z wybranych instalacji,PAN, Zabrze 2010
894Gospodarka odpadami komunalnymi w woj.. mazowieckim w latach 2007-2009
895Zrównoważony rozwój - zastosowania, Fundacja Sendzimira 2011
896Katalog obecności substancji priorytetowych w wodach rzek na obszarze gmin, IMGW, W-wa 2010
897Stan czystości rzek na podstawie wyników badań wykonanych w ramach państwowedo monitoringu środowiska w latach 2007-2009, BMŚ W-wa 2010
898Metodyka modelowania matematycznego w badaniach i obliczeniach hydrogeologicznych,Poradnik metodyczny, Poznań 2011
899Beitrage vom 25. Treffen Deutschsprachiger Diatomologen mit Internationaler Beteiligung, Szczecin, 2011
900Podstawy chromatografii jonowej, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania, Katowice 2011
901Bezpieczny transport i magazynowanie butli z gazami technicznymi, Poradnik praktyczny, Kraków 2007
902Praktyczny przewodnik bezpieczeństwa, Transport i butle, Kraków 2008
903Foresight jako metoda kształtowania przyszłości, Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia, Wrocław 2011
904Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju badania metodami Foresight, Wrocław 2011
905Mapa wrażliwości wód podziemnych Polski na zanieczyszczenie, AGH, Kraków 2011
906Dokonania Inspekcji Ochrony Środowiska w 2010 r., GIOŚ, W-wa lipiec 2011
907Powódź 2010 - przyczyny i skutki, WIOŚ Rzeszów 2011
908Diatomeen im Süβwasser_Benthos von Mitteleuropa, A.R.G Gantner Verlag K.G. 2011
909Raport o stanie środowiska województwa podlaskiego w latach 2009-2010
910Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2010 roku
911Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2010 roku
912INSPIRE i Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej, Podstawy teoretycznej aspekty praktyczne, Skrypt dla uczestników szkolenia podstawowego, W-wa 2011
913Zainspiruj się! Geoinformacja w samorządach gminnych, W-wa 2011
914Wytyczne opracowywania map akustycznych, BMŚ, W-wa 2011
915Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2010 roku, BMŚ Olsztyn 2011
916Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w 2009 r. na tle wielolecia, BMŚ W-wa 2011
917INSPIRE i Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej, Podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne, Skrypt dla uczestników szkolenia eksperckiego, W-wa 2011
918Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2009-2010
919Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2010 roku
920Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2010 roku
921Studia nad rozwojem Dolnego Śląska, nr 4-6/2010, Urząd Marszałkowski Woj.. Dolnośląskiego, W-w,XI 2010
922Stan środowiska w Polsce, sygnały 2011, BMŚ, W-wa 2011
923State of the environment in poland, 2011 Signals, BMŚ, W-wa 2011
924Sygnały EEA 2011, Globalizacja, środowisko i ty, Europejska Agencja Środowiska, 2011
925Atrakcyjność inwestycyjna i potencjał gospodarczy Dolnego Śląska w ujęciu lokalnym, Urząd Marszałkowski Woj.. Dolnośląskiego, 2011
926Radioaktywność przyziemnej warstwy atmosfery w Polsce w latach 1960-2010, BMŚ, W-wa 2011
927Stan środowiska w województwie śląskim w 2010 roku, BMŚ, Katowice 2011
928Ocena stanu środowiska w zakresie pól elektromagnetycznych w województwie śląskim w latach 2008-2010, BMŚ, Katowice 2011
929Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2010
930Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych w 2010 roku, BMŚ W-wa 2011
931Energetyka rozproszona, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, W-wa 2011
932Energetyka jądrowa-bezpieczeństwo czy zagrozenie, PKE Okręg Dolnośląskii, W-w 2008
933Gospodarka niskoemisyjna szansą dla środowiska, PKE Okręg Dolnośląski, W-w 2011
934Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2010, BMŚ Opole 2011
935Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 roku, BMŚ Bydgoszcz 2011
936Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w latach 2009- 2010, BMŚ Kielce 2011
937Polska przyroda- dar i obowiązek, Stow. Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Wiedza, W-wa 2011
938International Commission for the Protection of the Odra River, MKOOpZ Wrocław 2009
939Planowanie w gospodarowaniu wodami na obszarze działania RZGW we Wrocławiu
940Bilans biogenów w agrosystemach Wielkopolski w aspekcie ochrony jakości wód na przykładzie zlewni Samicy Stęszewskiej, wyd.Akademi Rolniczej im. A. Cieszkowskiego Poznań 2002
941Metoda oceny oddziaływania na środowiski obiektów budowłanych, BMŚ W-wa 2002
942Wstępna waloryzacja przyrodnicza obszarów byłych poligonów Arni Radzieckiej "Borne Sulinowo" i "Przemków Północny", Fundacja IUCN Poland W-wa 1995
943Dostęp do Informacji Publicznej Wdrażanie Ustawy, USC W-wa 2001
944Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2007 roku, BMŚ Bydgoszcz 2008
945Ocena prognoz zasobów eksploatacyjnych poprzez porównanie szacunków zasobowych z wynikami długotrwałej eksploatacji ujęć wód podziemnych (studium metodyczne), S. Dabrowski, J. Przybyłek, Poznań 2012
946Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji, BMŚ Biała Góra 2011
947Atlas radiologiczny Polski 2011, BMŚ 2012
948Dolny Śląsk na mapie Europy, Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze, Krzyżowa 2011
949Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski, BMŚ 2012
950Poradnik eksploratora oczyszczalni ścieków, Poznań 2011
951Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza, PZIiTS Oddział Wielkopolski, Łódz-Poznań 2011
952Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2011 roku
953Gatunki obce w faunie polskiej, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 2011
954Klucz do oznaczania okrzemek w fitobentosie na potrzeby oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce, BMŚ Warszawa 2012
955Stan środowiska w woj.. Ślaskim w 2011 roku, BMŚ Katowice 2012
956Ocena stanu środowiska w rejonie obiektów objętych monitoringiem lokalnym na terenie województwa ślaskiego, BMŚ Katowice 2012
957Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2011, BMŚ Poznań 2012
958Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w roku 2011, BMŚ Gdańsk 2012
959Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w roku 2011, BMŚ Rzeszów 2012
960Barometr zrównoważonego rozwoju 2010-2012, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2012
961Zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej zapobieganie wystapieniu strat i łagodzenie skutków działania żywiołu w relacji z zagadnieniami zagospodarowania przestrzennego …, Materiały informacyjne Kraków 2011
962Monitoring siedlisk przyrodniczych, Przewodnik metodyczny część II, IOŚ, BMŚ 2012
963Monitoring siedlisk przyrodniczych, Przewodnik metodyczny część III, IOŚ, BMŚ 2012
964Monitoring gatunków rośllin, Przewodnik metodyczny, część II, IOŚ, BMŚ 2012
965Monitoring gatunków rośllin, Przewodnik metodyczny, część III, IOŚ, BMŚ 2012
966Monitoring gstunków zwierząt, Przewodnik metodyczny, część II, IOŚ, BMŚ 2012
967Monitoring gstunków zwierząt, Przewodnik metodyczny, część III, IOŚ, BMŚ 2012
968Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 8/2012/2, BMŚ W-wa 2011
969Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 9/2012/2, BMŚ W-wa 2012
970Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 10/2012/2, BMŚ W-wa 2012
971Klucz do oznaczania mchów i wątrobowców wodnych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce, BMŚ w-wa 2012
972Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2010-2012, BMŚ W-wa 2012
973Działania Inspekcji Ochrony Środowiska w 2011 r., GIOŚ W-wa 2012
974Ogólne kierunki działania organów Inspekcji Ochrony Środowiska w latach 2013-2015, GIOŚ W-wa 2012
975Klucz do identyfikacji organizmów fitoplanktonowych z rzek i jezior dla celów badań monitoringowych części wód powierzchniowych w Polsce, BMŚ, W-wa 2012
976Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2011 roku
977Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 roku
978Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2011 roku
979Raport o stanie środowiska w województwie opolskim w 2011 roku
980Polska dla Bałtyku, GIOŚ W-wa 2012
981Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku
982Modelowanie matematyczne zanieczyszczeń obszarowych pochodzenie rolniczego. Wdrażanie dyrektywy azotanowej, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania W-wa 2011
983Atlas sozologiczny gmin Polski 2000-2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012
984Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania, IOŚ, W-wa 2013
985Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2011 roku
986Biologiczna analiza osadów ściekowych, Pracownia Biologiczna BIOM, Piła 2007
987Metrologia chemiczna, Sztuka prowadzenia pomiarów, PAN, W-wa 2012
988Diagnoza sozologiczna gmin Polski w I dekadzie XXI wieku, PAN, W-wa 2012
989Z każdym oddechem. Poprawa jakości powietrza w Europie. Sygnały EEA 2013
990Mikroorganizmy osadu czynnego -klucz, Monika Bazylei, Gdańska Fundacja Wody, Gdańsk 2001
991Stan wdrażania programów na międzynarodowym obszarze dorzecza Odry, MKOOpZ, Wrocław, sierpień 2013
992Stan wdrażania programów na międzynarodowym obszarze dorzecza Odry, MKOOpZ, Wrocław, sierpień 2013 - w języku czeskim
993Stan wdrażania programów na międzynarodowym obszarze dorzecza Odry, MKOOpZ, Wrocław, sierpień 2013 - w języku niemieckim
994Inspekcja Ochrony Środowiska w 2012r. - dziąłania,liczby, oceny, GIOŚ W-wa 2013
995Raport o stanie środowiska w woj.. Pomorskim w 2012 roku
996Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2012 roku
997Raport o stanie środowiska w woj.. Śląskim
998Stan środowiska w województwie opolskim w 2012 roku
999Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2012
1000Raport o stanie środowiska województwa podlaskiego w latach 2011-2012
1001Przewodnik do oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie makrobezkręgowców bentosowych, IOŚ, BMŚ, W-wa 2013
1002Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych, IOŚ, BMŚ, W-wa 2013
1003Stan klimatu akustycznego w kraju w świetle badań WIOŚ w latach 2007-2011, IOŚ, BMŚ, W-wa 2013
1004Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013-20015, IOŚ, BMŚ, W-wa 2013
1005Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012, WIOŚ Zielona Góra 2013
1006Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2012 roku, WIOŚ Łódź 2013
1007Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2012 roku, WIOŚ Bydgoszcz 2013
1008Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2012 roku, WIOŚ Bydgoszcz 2013
1009Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2012 roku, WIOŚ Rzeszów 2013
1010Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, Wydawnictwo Naukowo-techniczne  W-a 1998
1011Biuletyn monitoringu przyrody, Stan ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunkow w Polsce w latach 2007-2012, IOŚ, W-wa 2014
1012Aleje, podręcznik użytkownika. Jak dbać o drzewa, żeby nam służyły? Fundacja Ekorozwoju, W-w 2012
1013Plany zadań ochronnych w pigułce na przykładzie obszarów Natura 2000 w województwie dolnośląskim, RDOŚ W-w 2014
1014Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego, KPN Jelenia Góra 2013
1015Skażenie powietrza w Nowej Rudzie - szansa na zmianę?, Dolnośląski Klub Ekologiczny 2014
1016Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku - modelowanie i monitoring zagrożeń, Katalog produktów. Politechnika Wrocławska, W-w 2013
1017Środowisko Wrocławia, Informator 2004, UM Wrocław 2014
1018Informacja o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2013 roku, GIOŚ W-wa 2014
1019Inspekcja Ochrony Środowiska w 2013 r. - działania,liczby, oceny, GIOŚ W-wa 2014
1020Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2013 roku, WIOŚ Gdańsk 2014
1021Uzdrowiska województwa podkarpackiego, Identyfikacja wybranych zagrożeń środowiska, WIOŚ Rzeszów
1022Stan środowiska w Polsce. Raport 2014, BMŚ W-wa 2014
1023Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2013 roku, WIOŚ Rzeszów 2014
1024Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2013 roku, WIOŚ Katowice, 2014
1025Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2013 roku,WIOŚ Bydgoszcz 2014
1026Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2013, WIOŚ Opole 2014
1027Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim na podstawie badań przeprowadzonych w ramach PMŚ w 2013 r., WIOŚ Łódź 2014 r.
1028Zagadnienia proceduralne w ocenach oddziaływania na środowisko, GDOŚ Warszawa 2013
1029Przemiany krajobrazu leśnego Karkonoskiego Parku Narodowego w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat, KPN Jelenia Góra 2014
1030Karkonoski Park Narodowy, KPN Jelenia Góra 2014
1031Rośliny Karkonoskiego Parku Narodowego, KPN Jelenia Góra 2013
1032Atlas Porostów Karkonoszy, KPN Jelenia Góra 2014
1033Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2013, WIOŚ Poznań 2014
1034Plany zarządzania ryzykiem powodziowym,broszura informacyjna KZGW 2014
1035Aktualizacja planów gospodarowania wodami, broszura informacyjna KZGW 2014
1036Zagadnienia przyrodnicze w ocenach oddziaływania na środowisko. GDOŚ W-wa 2014
1037Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, W-wa 2014
1038Środowisko Europy 2015, Stan i prognozy. Synteza, EAŚ 2015
1039Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny,wydanie drugie uzupełnione, BMŚ W-wa 2015
1040Monitoring gatunków zwierząt, Przewodnik metodyczny, Część IV, IOŚ, BMŚ 2015
1041Monitoring siedlisk przyrodniczych, Przewodnik metodyczny, Część IV, IOŚ, BMŚ 2015
1042Informacja o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2014 roku, GIOŚ W-wa 2015
1043Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2014 roku, WIOŚ Gdańsk 2015
1044Mapa zagospodarowania wód podziemnych zaliczonych do kopalin w Polsce, Warszawa 2015, PIG
1045Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2014 roku, WIOŚ Lublin 2015
1046Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2014 roku, WIOŚ Rzeszów 2015
1047Atlas występowania substancji priorytetowych w rzekach Polski, na podstawie danych Państwowego Monitoringu Środowiska, GIOŚ Warszawa 2015
1048Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2014 roku, WIOŚ Katowice, 2015
1049Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2013 roku, WIOŚ Olsztyn 2014
1050Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2014 roku, WIOŚ Olsztyn 2015
1051Rejestracja w EMAS, Przewodnik dla organizacji, GDOŚ Warszawa 2013
1052Transgraniczne przemieszczanie odpadów - zbór przepisów, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk,W-wa 2015
1053Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2014, WIOŚ Opole 2015
1054Stan środowiska w województwie lubuskimw latach 2013-2014, WIOŚ Zielona Góra 2015
1055Stan środowiska w województwie świętokrzyskim, Raport 2015, WIOŚ Kielce 2015
1056Biuletyn Monitoringu Przyrody 14, 2015/2, IOŚ Warszawa 2015
1057Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku, WIOŚ Bydgoszcz 2015
1058Inspekcja Ochrony Środowiska w 2014 roku- działania, liczby, oceny, GIOŚ warszawa 2015
1059Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim na podstawie badań przeprowadzonych w ramach PMŚ w 2014 r., WIOŚ Łódź 2015 r.
1060Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2014, WIOŚ Poznań 2015
1061Co wiemy o smogu? Informowanie o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce, Krakowski Alarm Smogowy, Kraków 2015
1062Aktualizacja Planów gospodarowania wodami dla międzynarodowego obszaru dorzecza Odry na cykl planistyczny 2016-20121, KZGW W-w 2015
1063Plan gospodarowania wodami dla międzynarodowego obszaru dorzecza Odry, MKOO, W-w 2015
1064Przewodnik dobrych praktyk. Przykłady działań regionów EnercitEE w zakresie efektywności energetycznej, EIT, Wrocław 2013
1065Model dialogu proekologicznego na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Ślaska, Ł. Szalata, Legnica 2015
1066ycie w zmieniającym się klimacie, Sygnały EEA 2015
1067Parki krajobrazowe województwa dolnośląskiego, DZPK 2016
1068Raport o stanie środowiska wojewodztwa lubelskiego w 2015 roku, WIOŚ Lublin 2016
1069Raport o stanie środowiska województwa podlaskiego 2015, WIOŚ Białystok 2016
1070Pyły w atmosferze, Kompedium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce, BMŚ, W-wa 2016
1071Exkursionsflora von Deutschland. Gefässpflanzen: Atlasband, Springer Spektrum, Berlin 2013
1072Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2015 roku, WIOŚ Gdańsk 2016
1073Raport "Stan środowiska w wojewodztwie śląskim w 2015 roku", WIOŚ Katowice 2016
1074Raport "Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2013-2015", WIOŚ Zielona Góra 2016
1075Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2015, WIOŚ Poznań 2016
1076Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku, WIOŚ Bydgoszcz 2016
1077Informacja o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2015 roku, GIOŚ W-wa 2016
1078Inspekcja Ochrony Środowiska w 2015 roku. Działania-liczby-oceny, GIOŚ W-wa 2016
1079Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim na podstawie badań przeprowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w 2015 r., WIOŚ Łódź 2016
1080Raport "Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2015", WIOŚ Opole 2016
1081Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w latach 2013-2015", WIOŚ Rzeszów 2016
1082Przewodnik metodyczny do monitoringu ichtiofauny w rzekach, IOŚ Warszawa 2016
1083Przewodnik metodyczny do monitoringu ichtiofauny w jeziorach, IOŚ Warszawa 2016
1084W kierunku czystej i inteligentnej mobilności, Transport a środowisko w Europie, Sygnały EEA 2016, Europejska Agencja Środowiska
1085EU ETS jako źródło wsparcia dla rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym, Polski Klub Ekologiczny, Okręg Mazowiecki, W-wa 2016
1086Redukcja emisji z sektorów nieobjętych europejskim systemem handlu uorawnieniami do emisji. Doświadczenia Polski i Niemiec w sektorach budownictwo, transport i rolnictwo, Wyd. SGGW W-wa 2015
1087Rola społeczności lokalnej w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, Polski Klub Ekologiczny, Okręg Mazowiecki, W-wa 2016
1088Budowa gospodarki niskoemisyjnej. Praktyka na poziomie regionalnym w Polsce i Niemczech, Polski Klub Ekologiczny, Okręg Mazowiecki, W-wa 2016
1089Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie, Krakowski Alarm Smogowy 2017
1090Podstawy renaturyzacji rzek, Wydawnictwo SGGW, W-wa 2014
1091Ochrona środowiska - współczesne problemy, Wydawnictwo SGGW, W-wa 2016
1092Informator PSH. Główne zbiorniki wód podziemnych w Polsce, PIG, PIB, W-wa 2017
1093Informator PSH. Niżówki hydrogeologiczne w Polsce w latach 1981-2015, PIG, PIB, W-wa 2017
1094Air quality in Europe - 2016 report, EEA Report no 28/2016
1095Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2016 roku, BMŚ, Rzeszów 2017
1096Stan środowiska w województwie śląskim w 2016 roku, BMŚ Katowice 2017
1097Odnawialne źródła energii dla środowiska, miasta i bezpieczeństwa, WN Dolnośląska Szkoła Wyższa, W-w 2017
1098Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2016 roku, BMŚ Olsztyn 2017
1099Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2016 roku, BMŚ Lublin 2017
1100Stan środowiska w wojewodztwie opolskim w roku 2016, BMŚ Opole 2017
1101Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2016 roku, BMŚ Gdańsk 2017
1102Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2016 roku, BMŚ Łódź 2017
1103Stan środowiska w Wielkopolsce. Raport 2017, BMŚ Poznań 2017
1104Air quality in Europe - 2017 report, EEA Report no 13/2017
1105Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie, Krakowski Alarm Smogowy 2017
1106Stan środowiska w województwie świętokrzyskim, Raport 2017, WIOŚ Kielce 2017
1107Biuletyn monitoringu przyrody, Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych w latach 2015-2016, BMŚ 16/2018/1, IOŚ, W-wa 2018
1108Informator PSH, Ekstremalnie wysokie stany wód podziemnych w Polsce w latach 1981-2015, PIG-PIB W-wa 2018
1109Wyniki aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w lasach pod zarządem PGL Lasy Państwowe na dzień 1 stycznia 2017 roku, PGL Lasy PaństwoweSękocin Stary, kwiecień 2018
1110Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2017 roku, BMŚ, WIOŚ Lublin 2018
1111Biuletyn monitoringu przyrody, Monitoring Ptaków Polski w latach 2016-2018, BMŚ 17/2018/2, IOŚ, W-wa 2018
1112Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim, BMŚ Łódź 2015
1113Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim, BMŚ Łódź 2016
1114Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2017 roku, WIOŚ Olsztyn 2018
1115Raport o stanie środowiska w województwie opolskim w roku 2017, WIOŚ Opole 2018
1116Prawne instrumenty ochrony powietrza. Wybrane zagadnienia, F. Nawrot, E., Katowice 2018
1117Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2017, BMŚ, WIOŚ Poznań 2018
1118Stan środowiska w województwie śląskim w 2017 roku, BMŚ, WIOŚ Katowice 2018
1119Raport o stanie srodowiska w województwie podkarpackim w 2017 roku, BMŚ, WIOŚ Rzeszów 2018
1120Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim, Edycja jubileuszowa, BMŚ, WIOŚ Łódź 2018
1121Nature-Based Solutions Handbook, J. Zwożdziak, K Kwiecińska, l. Szałata, Wrocław 2018
1122Zielone miasto w trosce o życie i zdrowie mieszkańców Dolnego Śląska, Szalata, J. Zwoździak, Legnica 2017
1123Studium nad rozwojem Dolnego Śląska, Uchwała antysmogowa dla Województwa Dolnośląskiego, nr 2/61/2018, IRT Wrocław 2018
1124Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2016-2017, BMŚ, WIOŚ Zielona Góra 2018
1125Rezerwaty przyrody województwa dolnoślaskiego, RDOŚ Wrocław 2017
1126Woda to życie, Sygnały EEA 2018, Europejska Agencja Środowiska, Luksemburg 2018
1127European waters- assessment of status and pressures 2018, EEA Report 7/2018, Luksemburg 2018
1128Air quality in Europe - 2018 report, EEA Report 12/2018, Luksemburg 2018
1129Studia nad rozwojem Dolnego Śląska, nr 2/61/2018, Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław,XII 2018
1130Meteorology, Hydrology amd Water Management, Volume 7, IMGW W-wa 2019
1131Biuletyn Monitoringu Przyrody, Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych w latach 2017-2018, BMŚ 19/2019/1, IOŚ, W-wa 2019
1132Air quality in Europe - 2019 report, EEA Report, no 10/2019
1133Ocena stanu rzek, jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych w latach 2016-2018, BMŚ, IOŚ W-wa 2019
1134Środowisko Europy 2020. Stan i prognozy. Streszczenie, Europejska Agencja Środowiska 2020
1135Grunty i gleby w Europie, Sygnały EEA 2019, Europejska Agencja Środowiska 2019
1136Wyniki aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w lasach pod zarządem PGL Lasy Państwowe na dzień 1 stycznia 2019 roku, PGL Lasy Państwowe, Sękocin Stary,marzec 2020
1137Wyjątkowe góry, wyjątkowi ludzie. 60 lat Karkonoskiego Parku Narodowego, Międzynarodowa Konferencja, KPN Jelenia Góra 2019
1138Biuletyn Monitoringu Przyrody,Monitoring Ptaków Polski w latach 2018-2021, nr 22 2021/2, IOŚ 2021
1139Podręcznik do monitoringu elementów biologicznych i klasyfikacji stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Aktualizacja metod, BMŚ W-wa 2020
1140Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Organizacja, system pomiarowy, metody badań. Wytyczne do realizacji, BMŚ W-wa 21