logo WIOŚ
Strona główna » Opłaty » Opłata za udostępnianie informacji o środowisku

 

Wysokość opłat za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub ich przesyłanie

 

Opłata za wyszukiwanie informacji

Opłata za sporządzanie kopii dokumentów lub danych

Opłata za przekształcenie informacji polegającej na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę

 

Za udostępnienie informacji w formie elektronicznej pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD

 

Opłata za przesyłanie kopii dokumentów lub danych
Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r.poz. 1481) za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

 

Wysokość opłaty za przygotowanie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza

Sposób uiszczenia opłat
Opłatę za wyszukiwanie informacji oraz sporządzanie kopii dokumentów i danych uiszcza się po jej ustaleniu przez wpłatę do kasy lub na rachunek bankowy:

NBP o/o Wrocław nr 57 10101674 003896 2231 0000 00

 

Przesłanie kopii dokumentów lub danych następuje po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty za wyszukiwanie informacji oraz sporządzanie kopii dokumentów lub danych.

 

Wnioski o tło proszę przesyłać do:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r. (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).

Powyższe dane będą przetwarzane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. Paprotna 14 wyłącznie w celu udzielania informacji o środowisku i publicznej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, a w uzasadnionych przypadkach usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Sprzeciw wobec przetwarzaniu danych może zostać wniesiony w sposób elektroniczny na adres iod@wroclaw.pios.gov.pl lub listownie na adres siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do uzyskania informacji o środowisku. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych na stronie BIP

Wnioski do pobrania

Wniosek o uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie

Wniosek o udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza