BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Opłaty » Opłata za udostępnianie informacji o środowisku

 

Wysokość opłat za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub ich przesyłanie

 

Opłata za wyszukiwanie informacji

Opłata za sporządzanie kopii dokumentów lub danych

Opłata za przekształcenie informacji polegającej na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę

 

Za udostępnienie informacji w formie elektronicznej pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD

 

Opłata za przesyłanie kopii dokumentów lub danych
Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r.poz. 1481) za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

 

Wysokość opłaty za przygotowanie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza

Sposób uiszczenia opłat
Opłatę za wyszukiwanie informacji oraz sporządzanie kopii dokumentów i danych uiszcza się po jej ustaleniu przez wpłatę na rachunek bankowy:

NBP o/o Warszawa nr 74 1010 1010 0006 4822 3100 0000

 

Przesłanie kopii dokumentów lub danych następuje po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty za wyszukiwanie informacji oraz sporządzanie kopii dokumentów lub danych.

 

Wnioski o tło proszę przesyłać do:

Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska we Wrocławiu na adres e-mail: rwmswroclaw@gios.gov.pl

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r. (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).

Wnioski do pobrania

Wniosek o uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie (działalność inspekcyjna WIOŚ)

Wniosek o uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie (działalność monitoringowa GIOŚ)

Wniosek o udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza