BIP logo GIOŚ
Strona główna » Opłaty » Opłata skarbowa

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury z chwilą złożenia tego dokumentu w organie administracji publicznej.

 

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

 

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od dokonywania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia jest organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który ma dokonać czynności urzędowej. W przypadku WIOŚ we Wrocławiu i jego Delegatur organem, który dokonuje czynności jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, więc właściwym organem podatkowym zawsze będzie Prezydent Miasta Wrocławia i opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta Wrocław (czynności takie jak np. wydawanie zaświadczeń dokonywane są w Delegaturach przez Kierowników Delegatur, działających jednak z upoważnienia DWIOŚ, a siedzibą DWIOŚ jest miasto Wrocław).

 

Natomiast organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa jest organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu. Dla opłacenia pełnomocnictw przedkładanych w siedzibie WIOŚ we Wrocławiu właściwym będzie konto Urzędu Miasta Wrocław, natomiast dla pełnomocnictw przedkładanych w Delegaturach WIOŚ - właściwym będzie odpowiednie konto Urzędu Miasta Jelenia Góra, Legnica, lub Wałbrzych.

 

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej tj. z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia lub złożenia pełnomocnictwa.

 

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

 

Opłatę skarbową można uiszczać wyłącznie:

 

GOTÓWKOWO W KASACH:

  1. Urzędu Miasta Wrocław pl. Nowy Targ 1/8, ul. Zapolskiej 2/4, al. Karkonoska 45
  2. Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29 lub Pl. Ratuszowy 58
  3. Urzędu Miasta Wałbrzych ul. Matejki 2
  4. Urzędu Miasta Legnica pl. Słowiański 8

BEZGOTÓWKOWO NA RACHUNEK BANKOWY:

  1. Wrocław: Nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
  2. Jelenia Góra: Nr 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566
  3. Wałbrzych: Nr 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935
  4. Legnica: Nr 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej wraz ze stawką opłaty zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, (Dz. U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.).

 

Przedmiot opłaty skarbowej Stawka
Decyzja inna, niż wymieniona w załączniku, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego 10 zł
Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania określonej działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska 105 zł
Zaświadczenie stwierdzające, że na terenie, na którym położone jest projektowane ekologiczne gospodarstwo rolne, nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze i wodę 105 zł
Opinia potwierdzająca, że pomieszczenie dostosowane do prowadzenia działalności w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin i przechowywania opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako bardzo toksyczne spełniają wymogi ochrony środowiska 105 zł
Zaświadczenie w sprawie nie nakładania kar za korzystanie ze środowiska 17 zł
Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) 17 zł
Pozostałe zaświadczenia 17 zł

 

Z powyższej opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 ww. ustawy zwolnieni są:

Podstawowe akty prawne

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

Należy podkreślić, iż powyższa informacja nie jest prawnie wiążąca, a wyraża opinię Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie stosowania przepisów ustawy o opłacie skarbowej.