BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » O nas » Statut

§ 1

 1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, zwany dalej „Wojewódzkim Inspektoratem”, jest jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie, stanowiącą aparat pomocniczy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, zwanego dalej „Wojewódzkim Inspektorem”
 2. Wojewódzki Inspektorat działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Wrocław.
 2. Obszarem działania Wojewódzkiego Inspektoratu jest województwo dolnośląskie.

§ 3

Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Wojewódzki Inspektor przy pomocy Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora, Dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu, Kierowników Delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu oraz kierowników komórek organizacyjnych.

§ 4

 1. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1. Wydział Inspekcji;
  2. Wydział Prawny;
  3. Wydział Administracyjno-Techniczny;
  4. Wydział Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych;
  5. Wydział Kadr i Szkolenia;
  6. Samodzielne stanowisko pracy do spraw przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
  7. Samodzielne stanowisko pracy do spraw obronnych;
  8. Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony danych osobowych;
  9. Samodzielne stanowisko pracy do spraw archiwum;
  10. Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu:
   1. Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu w Jeleniej Górze, z siedzibą w Jeleniej Górze,
   2. Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu w Legnicy, z siedzibą w Legnicy,
   3. Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu w Wałbrzychu, z siedzibą w Wałbrzychu.
 2. W skład Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1. Dział Inspekcji;
  2. Samodzielne stanowiska pracy do spraw administracyjno-technicznych;
  3. Samodzielne stanowisko pracy do spraw informatycznych.

§ 5

Przedmiotem działania Wojewódzkiego Inspektoratu jest zapewnienie Wojewódzkiemu Inspektorowi pomocy w realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska.

§ 6

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu określa regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu.