BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » O nas » Statut

§ 1.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, zwany dalej "Wojewódzkim Inspektoratem", jest jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie, Stanowiącą aparat pomocniczy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, zwanego dalej "Wojewódzkim Inspektorem".
Wojewódzki Inspektorat działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

 

§ 2.

Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Wrocław.
Obszarem działania Wojewódzkiego Inspektoratu jest województwo dolnośląskie

 

§ 3.

Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Wojewódzki Inspektor przy pomocy Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora, Dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu, Kierowników Delegatur oraz naczelników i kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w § 4 ust.1.

 

§ 4.

W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą:

 1. Wydział Inspekcji;
 2. Wydział Monitoringu Środowiska;
 3. Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu;
 4. Wydział Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych;
 5. Wydział Administracyjno - Techniczny;
 6. Wydział Kadr i Szkolenia;
 7. Radca prawny;
 8. Samodzielne stanowisko pracy do spraw prawnych;
 9. Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
 10. Samodzielne Stanowisko Pracy Do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Przeciwpożarowych;
 11. Samodzielne Stanowisko Pracy Do Spraw Obronnych;
 12. Samodzielne stanowisko pracy do spraw archiwum – Koordynator Czynności Kancelaryjnych;
 13. Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu:

W skład każdej Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Dział Inspekcji;
 2. Dział Monitoringu Środowiska;
 3. Samodzielne stanowisko pracy do spraw administracyjno-technicznych;
 4. Samodzielne stanowisko pracy do spraw informatycznych.

§ 5.

Przedmiotem działania Wojewódzkiego Inspektoratu jest zapewnienie realizacji zadań Wojewódzkiego Inspektora ustalonych w ustawach i przepisach odrębnych oraz w ogólnych kierunkach działania organów Inspekcji Ochrony Środowiska ustalonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

§ 6.

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu oraz jego Delegatur, określa Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu.