BIP logo GIOŚ
Strona główna » O nas » Statut

STATUT
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA
WE WROCŁAWIU

§ 1.1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, zwany dalej „Wojewódzkim Inspektoratem”, jest jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie, stanowiącą aparat pomocniczy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, zwanego dalej „Wojewódzkim Inspektorem”.
2. Wojewódzki Inspektorat działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2.1. Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Wrocław.
2. Obszarem działania Wojewódzkiego Inspektoratu jest województwo dolnośląskie.

§ 3. Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Wojewódzki Inspektor przy pomocy Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora, Dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu, Kierowników Delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu oraz kierowników komórek organizacyjnych.

§ 4.1. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Wydział Inspekcji;
 2. Wydział Prawny;
 3. Wydział Administracyjno-Techniczny;
 4. Wydział Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych;
 5. Wydział Kadr i Szkolenia;
 6. Samodzielne stanowisko pracy do spraw przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
 7. Samodzielne stanowisko pracy do spraw obronnych;
 8. Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony danych osobowych;
 9. Samodzielne stanowisko pracy do spraw archiwum;
 10. Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontaktów z mediami i promocji;
 11. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych;
 12. Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu:
  • Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu w Jeleniej Górze, z siedzibą w Jeleniej Górze,
  • Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu w Legnicy, z siedzibą w Legnicy,
  • Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu w Wałbrzychu, z siedzibą w Wałbrzychu.

2. W skład Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Dział Inspekcji;
 2. Samodzielne stanowiska pracy do spraw administracyjno-technicznych;
 3. Samodzielne stanowisko pracy do spraw informatycznych.

§ 5. Przedmiotem działania Wojewódzkiego Inspektoratu jest zapewnienie Wojewódzkiemu Inspektorowi pomocy w realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska.

§ 6. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu określa regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu.


Statut WIOŚ dostępny jest również w pliku pdf