BIP logo GIOŚ
Strona główna » W czym możemy pomóc?

 

00. Schemat realizowanych usług Pobierz plik PDF
01. Uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie Pobierz plik PDF
02. Uzyskanie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza Pobierz plik PDF
03. Uzyskanie danych do sporządzenia profilu wody w kąpielisku Pobierz plik PDF
04. Organizacja spotkań edukacyjnych Pobierz plik PDF
05. Złożenie wniosku o interwencję w sprawie zanieczyszczenia środowiska Pobierz plik PDF
06. Złożenie wniosku o przeprowadzenie kontroli Pobierz plik PDF
07. Uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania określonej działalności gospodarczej spełniają wymagania Pobierz plik PDF
08. Uzyskanie informacji o stanie przestrzegania wymagań ochrony środowiska Pobierz plik PDF
09. Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami z tytułu kar pieniężnych Pobierz plik PDF
10. Uzyskanie zaświadczenia o osiągnięciu efektu ekologicznego Pobierz plik PDF
11. Złożenie zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat Pobierz plik PDF
12. Złożenie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (raportu PRTR) Pobierz plik PDF
13. Złożenie wniosku o przeprowadzenie kontroli instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Pobierz plik PDF
14. Złożenie wyników badań i pomiarów przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą Pobierz plik PDF
15. Złożenie dokumentów związanych z funkcjonowaniem zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii Pobierz plik PDF
16. Uzyskanie opinii odnośnie wpływu zakładanego lądowiska na środowisko Pobierz plik PDF
17. Uzyskanie opinii w sprawie dopuszczalności gromadzenia ścieków lub ich oczyszczania przy braku warunków przyłączenia działki do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Pobierz plik PDF
18. Zawiadomienie o planowanym terminie oddania do użytkowania obiektu budowlanego lub instalacji mogących znacząco oddziaływać na środowisko Pobierz plik PDF
19. Organizowanie naborów na stanowisko urzędnicze Pobierz plik PDF
20. Organizowanie staży absolwenckich, praktyk i wolontariatów Pobierz plik PDF
21. Rozpatrywanie skarg i wniosków Pobierz plik PDF