BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ » Wody powierzchniowe » Wyniki pomiarów

Podstawy prawne | Mapa JCWP | Stan jakości wód | Wyniki pomiarów

Uwaga! Informujemy, że wszystkie aktualne oceny stanu środowiska od 2019 r. znajdują sie na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Celem funkcjonowania podsystemu monitoringu jakości wód, zgodnie art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627), jest uzyskiwanie informacji i danych dotyczących jakości wód.

Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach państwowego monitoringu środowiska (PMŚ) wynika z art. 349 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz.1566). Zgodnie z ust. 3 tego artykułu, badania jakości wód powierzchniowych w zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych należą do kompetencji właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska (Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska).

W ramach realizacji kolejnych programów państwowego monitoringu środowiska województwa dolnośląskiego realizowane są badania wód rzek i zbiorników zaporowych w zakresie elementów biologicznych, fizykochemicznych i chemicznych.

Poniżej zamieszczono wykazy punktów pomiarowo-kontrolnych, w których realizowano badania wraz z zestawieniem wyników pomiarów (wartości minimalne, maksymalne i średnie dla poszczególnych wskaźników).