BIP logo GIOŚ
Strona główna » Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ » Wody podziemne » Oceny

Podstawy prawne | Oceny | Mapa monitoringu wód podziemnych

Uwaga! Informujemy, że wszystkie aktualne oceny stanu środowiska od 2019 r. znajdują sie na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Badania stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych na terenie województwa dolnośląskiego prowadzone są przez WIOŚ we Wrocławiu w ramach monitoringu regionalnego, uzupełniającego pomiary prowadzone w skali kraju przez PIG (na zlecenie GIOŚ).

WIOŚ we Wrocławiu prowadzi badania jakości:

Monitoring jakości wód podziemnych na terenie województwa dolnośląskiego prowadzony jest w oparciu o szczegółowe programy monitoringu środowiska oraz Projekt sieci regionalnej monitoringu województwa dolnośląskiego. Na podstawie rocznego zbioru danych sporządzano oceny stanu jakości wód podziemnych w poszczególnych punktach pomiarowych dla poszczególnych wskaźników, zgodnie z obowiązującymi standardami, określonymi rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U.2008.143.896). Od dnia 21 grudnia 2015 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U.2016, poz.85) Celem wykonywania badań jakości wód jest stworzenie podstaw do podejmowania działań na rzecz poprawy ich stanu oraz ochrony przed zanieczyszczeniem, w tym ochrony przed zanieczyszczeniami związkami azotu ze źródeł rolniczych. Roczne oceny jakości wód podziemnych zawarto w:

2018 rok

2017 rok

2016 rok

2015 rok

2014 rok

2013 rok

2012 rok

2011 rok

2010 rok

2009 rok

2008 rok

2007 rok

2006 rok

2005 rok

2004 rok

Mapa oceny jakości wód podziemnych w woj. dolnośląskim w 2017 r. na tle jednolitych części wód podziemnych (badania WIOŚ we Wrocławiu) Szczegółowe informacje dot. poszczególnych elementów (np. nazwa punktu, nazwa miasta) można uzyskać wybierając najpierw odpowiednią warstwę w oknie w prawym dolnym rogu ekranu (wybrana warstwa jest podświetlona na zielono), a następnie wskazując dany obiekt. Ostatnie informacje na temat jakości środowiska zostały opublikowane w Raporcie o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2015 roku .