BIP logo GIOŚ
Strona główna » Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ » Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1479) od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) zarówno na poziomie krajowym jak i wojewódzkim jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ).

Z dniem 1 stycznia 2019 roku pracownicy wydziałów i działów monitoringu środowiska oraz laboratoriów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska stali się pracownikami GIOŚ. Zadania PMŚ na terenie województwa dolnośląskiego w zakresie: opracowania wojewódzkich programów państwowego monitoringu środowiska, ocen jakości środowiska oraz udostępniania informacji o środowisku realizował będzie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska poprzez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu (RWMŚ we Wrocławiu).

Adres do Korespondencji:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Departament Monitoringu Środowiska
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu
ul. J. Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław

e-mail: rwmswroclaw@gios.gov.pl

Telefony:

Naczelnik RWMŚ we Wrocławiu   71 327 30 40
Monitoring powietrza   71 327 30 41, 71 327 30 44 (tło)
Monitoring wód powierzchniowych   71 327 30 42, 71 327 30 45
Monitoring gleb   71 327 30 43
Monitoring hałasu   71 327 30 47
Monitoring promieniowania elektromagnetycznego   71 327 30 47

Uwaga! Uległy zmianie adresy e-mail pracowników RWMŚ we Wrocławiu. Nowe adresy pracowników utworzono zgodnie ze schematem: i.nazwisko@gios.gov.pl