logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ » Powietrze » Mapa obszarów przekroczeń

Podstawy prawne | Wyniki pomiarów | Oceny | Mapa obszarów przekroczeń | Prognozy

Mapa obszarów przekroczeń substancji w powietrzu na terenie województwa dolnośląskiego w 2017 r.

Zgodnie z art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni, a następnie dokonuje klasyfikacji stref, dla każdej substancji odrębnie, według określonych kryteriów. Wyniki ocen dla danego województwa są przekazywane zarządowi województwa w celu opracowania lub aktualizacji programów ochrony powietrza i prowadzenia działań w zakresie ochrony powietrza oraz Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, który na ich podstawie dokonuje zbiorczej oceny jakości powietrza w skali kraju.

Celem rocznych ocen jakości powietrza jest również wskazanie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych (poziomów dopuszczalnych/docelowych) na terenie województwa. Informacje te są niezbędne do określenia obszarów wymagających podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza (redukcji stężeń zanieczyszczeń).

Na mapie możliwy jest wybór warstwy z obszarami przekroczeń dla konkretnej substancji w odniesieniu do obowiązujących poziomów normatywnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1031).

By osiągnąć największą funkcjonalność i przejrzystość mapy użyto następujących warstw:

Poniższa mapa ukazuje obszary przekroczeń wyznaczone w „Ocenie poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2017 rok”.

Do sporządzenia mapy na obszarze województwa dolnośląskiego wykorzystano warstwy:

Do sporządzenia mapy jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) na obszarze województwa dolnośląskiego wykorzystano warstwy:

L.p. Nazwa Źródło
1 stacje monitoringu jakości powietrza PMŚ WIOŚ we Wrocławiu
2 obszary przekroczeń poszczególnych substancji w powietrzu WIOŚ we Wrocławiu
3 gminy CODGiK
4 województwo CODGiK
5 mapa topograficzna Open Street Map

Mapa obszarów przekroczeń substancji w powietrzu na terenie województwa dolnośląskiego w 2017 r.