BIP logo GIOŚ
Strona główna » Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ » Powietrze » Mapa obszarów przekroczeń

Podstawy prawne | Wyniki pomiarów | Oceny | Mapa obszarów przekroczeń | Prognozy

Mapa obszarów przekroczeń substancji w powietrzu na terenie województwa dolnośląskiego

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 799) Główny Inspektor Ochrony Środowiska (w tym Regionalne Wydziały Monitoringu Środowiska GIOŚ na poziomie województw) dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni, a następnie dokonuje klasyfikacji stref, dla każdej substancji odrębnie, według określonych kryteriów. Wyniki ocen dla danego województwa są niezwłocznie przekazywane zarządowi województwa. Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje zbiorczej oceny jakości powietrza w skali kraju.

Celem rocznych ocen jakości powietrza jest również wskazanie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych (poziomów dopuszczalnych/docelowych) na terenie województwa. Informacje te są niezbędne do określenia obszarów wymagających podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza (redukcji stężeń zanieczyszczeń).

Na mapie możliwy jest wybór warstwy z obszarami przekroczeń dla konkretnej substancji w odniesieniu do obowiązujących poziomów normatywnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1031).

By osiągnąć największą funkcjonalność i przejrzystość mapy użyto następujących warstw:

Poniższa mapa ukazuje obszary przekroczeń wyznaczone w publikacji „Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Raport wojewódzki za rok 2019”.

Mapa obszarów przekroczeń substancji w powietrzu na terenie województwa dolnośląskiego w 2019 r.

Do sporządzenia mapy na obszarze województwa dolnośląskiego wykorzystano warstwy:

L.p. Nazwa Źródło
1 stacje monitoringu jakości powietrza PMŚ RWMŚ we Wrocławiu
2 obszary przekroczeń poszczególnych substancji w powietrzu RWMŚ we Wrocławiu
3 gminy CODGiK
4 województwo CODGiK
5 mapa topograficzna Open Street Map

Mapa obszarów przekroczeń substancji w powietrzu na terenie województwa dolnośląskiego w 2018 r.

Powyższa mapa ukazuje obszary przekroczeń wyznaczone w publikacji „Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Raport wojewódzki za rok 2018”.