logo WIOŚ
Strona główna » Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ » System PMŚ » Programy monitoringu środowiska

Podstawy prawne | Programy monitoringu środowiska

Państwowy monitoring środowiska (PMŚ) jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku.

Zgodnie z art. 23 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, PMŚ realizowany jest na podstawie:

  1. wieloletnich programów państwowego monitoringu środowiska opracowanych przez GIOŚ i zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska,
  2. wojewódzkich programów monitoringu opracowanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i zatwierdzonych przez GIOŚ.

Obecnie obowiązujący, opracowany przez GIOŚ i zatwierdzony w 2015 roku przez Ministra Środowiska Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020 zawiera opis zadań realizowanych na poziomie centralnym oraz wskazuje zadania, których wykonanie przebiegać będzie na poziomie województwa.

Programy PMŚ dla województwa dolnośląskiego stanowią uszczegółowienie opisu zadań określonych w odpowiednich aktach prawnych i wieloletnich programach PMŚ. Dodatkowo, zawierają zadania monitoringowe wynikające ze specyficznych potrzeb regionu. W 2016 roku badania jakości środowiska realizowane były na podstawie Programu państwowego monitoringu środowiska województwa dolnośląskiego na lata 2016-2020 zatwierdzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 31 grudnia 2015 roku.

Szczegółowy opis planowanych badań, w tym wykazy punktów pomiarowych wraz z programem pomiarowym na lata 2016-2020 dla poszczególnych komponentów środowiska, znajduje się poniżej:

Od 2017 r. nastąpiły zmiany w realizacji programu Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa dolnośląskiego na lata 2016-2020, ujęte w kolejnych aneksach.

W Aneksie nr 1 do „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa dolnośląskiego na lata 2016-2020” uwzględniono zmiany dotyczące następujących podsystemów:

W Aneksie nr 2 do „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa dolnośląskiego na lata 2016-2020” uwzględniono zmiany dotyczące podsystemu monitoringu jakości wód powierzchniowych.

Programy monitoringu środowiska realizowane na terenie województwa dolnośląskiego:

  1. Program monitoringu środowiska województwa dolnośląskiego na lata 2013-2015 - Aneks nr 2
  2. Program monitoringu środowiska województwa dolnośląskiego na lata 2013-2015 - Aneks nr 1
  3. Program monitoringu środowiska województwa dolnośląskiego na lata 2013-2015
  4. Program monitoringu środowiska województwa dolnośląskiego na lata 2010-2012 - Aneks nr 2
  5. Program monitoringu środowiska województwa dolnośląskiego na lata 2010-2012 - Aneks nr 1
  6. Program monitoringu środowiska województwa dolnośląskiego na lata 2010-2012

Wszystkie programy, w tym archiwalne od 1999 r., dostępne są w Wydziale Monitoringu Środowiska.