BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ » System PMŚ - Program Monitoringu Środowiska » Programy monitoringu środowiska

Podstawy prawne | Programy monitoringu środowiska

Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku.

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1479) od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) zarówno na poziomie krajowym jak i wojewódzkim jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ).

Zgodnie z art. 23 ww. ustawy zakres zadań Państwowego Monitoringu Środowiska jest określony w wieloletnich strategicznych programach Państwowego Monitoringu Środowiska i wykonawczych programach Państwowego Monitoringu Środowiska, które opracowuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Obecnie obowiązujący, opracowany przez GIOŚ i zatwierdzony w 2015 roku przez Ministra Środowiska Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020 zawiera opis zadań realizowanych na poziomie centralnym oraz wskazuje zadania, których wykonanie przebiegać będzie na poziomie województwa.

Programy PMŚ dla województwa dolnośląskiego stanowią uszczegółowienie opisu zadań określonych w odpowiednich aktach prawnych i wieloletnich programach PMŚ. Dodatkowo, zawierają zadania monitoringowe wynikające ze specyficznych potrzeb regionu. W latach 2016-2020 badania jakości środowiska realizowane są na podstawie Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa dolnośląskiego na lata 2016-2020 zatwierdzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 31 grudnia 2015 roku oraz aneksów do ww. Programu:

Szczegółowy opis planowanych badań, w tym wykazy punktów pomiarowych wraz z programem pomiarowym na lata 2016-2020 dla poszczególnych komponentów środowiska, znajduje się poniżej:

Wszystkie programy, w tym archiwalne od 1999 r., dostępne są w Wydziale Monitoringu Środowiska.