logo WIOŚ
Strona główna » Laboratorium » Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu

Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu jest jedną z komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W jego skład wchodzą następujące Pracownie:

Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu wykonuje badania i pomiary wynikające z ustawowych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska. Są one realizowane na potrzeby prowadzonych kontroli, działań w przypadku wystąpienia poważnych awarii oraz w zakresie monitoringu środowiska. W szczególności są to:
  1. badania fizykochemiczne jakościowe i ilościowe w wodach, ściekach, powietrzu, glebach, osadach, odpadach i gazach odlotowych,
  2. badania mikrobiologiczne i biologiczne w wodach,
  3. pobieranie próbek wód, ścieków, powietrza, gleb, odpadów, osadów, gleb,
  4. pomiary pyłowych i gazowych zanieczyszczeń w powietrzu, gazach odlotowych,
  5. pomiary natężenia hałasu i pól elektromagnetycznych.
Klientami Laboratorium są:

Od 1 stycznia 2015 roku, Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu nie wykonuje oznaczeń dla klientów zewnętrznych.

W Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu stosuje się odpowiednie, zwalidowane i spełniające wymagania klientów, metody badań/pomiarów oraz pobierania próbek Metody te wybierane są spośród metod referencyjnych powołanych w odpowiednich aktach prawnych i opierają się głównie na metodach opublikowanych w Polskich Normach.

Zatrudniony w Laboratorium personel jest wysoko kwalifikowany, przeszkolony specjalistycznie, legitymujący się w dużej mierze wyższym wykształceniem oraz długoletnim doświadczeniem zawodowym.

Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 075, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie akredytowanej działalności.

Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu prowadzi szeroką działalność edukacyjną. Oprócz pokazów dla uczniów i studentów organizuje także staże i praktyki zawodowe.