BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Laboratorium » CLB Oddział we Wrocławiu

Centralne Laboratorium Badawcze oddział we Wrocławiu jest jedną z komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W jego skład wchodzą następujące Pracownie:

CLB Oddział we Wrocławiu wykonuje badania i pomiary wynikające z ustawowych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska. Są one realizowane na potrzeby prowadzonych kontroli, działań w przypadku wystąpienia poważnych awarii oraz w zakresie monitoringu środowiska. W szczególności są to:
  1. badania fizykochemiczne jakościowe i ilościowe w wodach, ściekach, powietrzu, glebach, osadach, odpadach i gazach odlotowych,
  2. badania mikrobiologiczne i biologiczne w wodach,
  3. pobieranie próbek wód, ścieków, powietrza, gleb, odpadów, osadów,
  4. pomiary pyłowych i gazowych zanieczyszczeń w powietrzu, gazach odlotowych,
  5. pomiary natężenia hałasu i pól elektromagnetycznych.
Klientami Laboratorium są:

CLB Oddział we Wrocławiu nie wykonuje oznaczeń dla klientów zewnętrznych.

W CLB Oddział we Wrocławiu stosuje się odpowiednie, zwalidowane i spełniające wymagania klientów, metody badań/pomiarów oraz pobierania próbek Metody te wybierane są spośród metod referencyjnych powołanych w odpowiednich aktach prawnych i opierają się głównie na metodach opublikowanych w Polskich Normach.

Zatrudniony w Laboratorium personel jest wysoko kwalifikowany, przeszkolony specjalistycznie, legitymujący się w dużej mierze wyższym wykształceniem oraz długoletnim doświadczeniem zawodowym.

CLB Oddział we Wrocławiu prowadzi szeroką działalność edukacyjną. Oprócz pokazów dla uczniów i studentów organizuje także staże i praktyki zawodowe.