BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Komunikaty i informacje

SKŁADOWISKO ODPADÓW W RUDNEJ WIELKIEJ - OPINIA PUBLICZNA WPROWADZONA W BŁĄD

Artykuł opublikowany w dniu 29.04.2019 r. na stronie internetowej portalu Wirtualna Polska pod tytułem „Afera śmieciowa na Dolnym Śląsku. Ujawniamy powiązania rodzinne urzędników”, autorstwa Pana Sylwestra Ruszkiewicza wprowadza w błąd opinię publiczną co do posiadanych uprawnień wojewódzkiego inspektora w zakresie procesu inwestycyjnego, a także co do działań kontrolnych i pokontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu podejmowanych wobec Chemeko – System sp. z.o.o.

Nieprawdziwa jest sugestia, że p. Waldemar Kulaszka, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska bierze udział w procesie inwestycyjnym.

Wyjaśnić przede wszystkim należy, wbrew sugestii wypływającej z treści artykułu, że wojewódzki inspektor ochrony środowiska, jako organ powołany do kontroli podmiotów korzystających ze środowiska, nie jest organem biorącym udział w lokalizacji inwestycji (w tym składowisk) czy postępowaniach dotyczących ich rozbudowy, a także nie uczestniczy w procedurze zmiany klasyfikacji gruntów. Zestawienie w jednym artykule kwestii związanych z lokalizacją składowiska w Rudnej Wielkiej, a następnie okolicznościami jego rozbudowy oraz kwestii skarg wpływających na działalność Spółki prowadzącej składowisko do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wprowadza czytelników przedmiotowego artykułu w błąd co do kompetencji wojewódzkiego inspektora.

Nieprawdziwa jest sugestia dotycząca braku podejmowanych działań przez WIOŚ we Wrocławiu wobec Chemeko – System sp. z o.o.

Autor artykułu dysponował obszerną wiedzą, uzyskaną od WIOŚ we Wrocławiu, na temat działań kontrolnych i pokontrolnych podejmowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu wobec Chemeko – System sp. z o.o. Jak wynika z informacji przekazanej autorowi artykułu drogą elektroniczną w dniu 15 kwietnia 2019 r. przez Wojewódzkiego Inspektora, na skutek wniesionych interwencji, a także w związku z ujmowaniem Chemeko – System sp. z o.o. w rocznych planach kontroli, inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu w okresie od 2012 r do 2019r. przeprowadzili 9 kontroli z wyjazdem w teren w trzech zakładach eksploatowanych przez Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadami, tj.: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żmigrodzie oraz obiekt przy ul. Jerzmanowskiej we Wrocławiu. W 5 kontrolach stwierdzono naruszenia i podjęto działania pokontrolne, tj. wydano 5 zarządzeń pokontrolnych, wydano 4 wystąpienia do innych organów, wydano 2 decyzje administracyjne, nałożono 2 grzywny w postaci mandatu  oraz udzielono 4 pouczeń. Ponadto we wskazanym okresie przeprowadzono 13 kontroli tzw. dokumentacyjnych polegających na weryfikacji przedłożonych badań automonitoringowych składowiska oraz weryfikacji innej dokumentacji. W wyniku tych kontroli wydano 1 decyzję administracyjną.

Pozostawienie w artykule informacji o licznych skargach wpływających na działalność spółki Chemeko – System sp. z o.o. bez dalszego wskazania na działania podejmowane przez WIOŚ we Wrocławiu na skutek wpływających interwencji, o których autor artykułu miał wiedzę, w ocenie Wojewódzkiego Inspektora stanowi o nierzetelnym przygotowaniu publikacji, mającym na celu zdyskredytowanie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wśród odbiorców artykułu.