BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Komunikaty i informacje

Informacja dotycząca ECO GOLD PALIWA Spółka z o.o., Al. Hallera 80/2, 53-324 Wrocław

Informacja dotycząca ECO GOLD PALIWA Spółka z o.o, Al. Hallera 80/2, 53-324 Wrocław – obiekt na działce nr 84/85 obręb nr 2 Stary Jawor, ulica Starojaworska 104 w Jaworze

  1. Działalność prowadzona przez Spółkę Eco Gold Paliwa na terenie obiektu w Jaworze, przy ul.Starojaworskiej 104 – działka 84/85 kontrolowana była przedmiotem kontroli WIOŚ we Wrocławiu w roku 2017, 2018 i 2019.
    Spółka posiada decyzję Starosty Jaworskiego z dnia 31.12.2014 r., znak: GNiŚ.6233.17.2014, będącą zezwoleniem na przetwarzanie odpadów z zastosowaniem procesu odzysku R5 (recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych. W ramach prowadzonej działalności podmiot ten sprowadzana mi.in tworzyw sztucznych i gumy (klasyfikując je jako odpady o kodzie 19 12 04) a następnie poddaje je zmieszaniu w hali produkcyjnej za pomocą ładowarek do uzyskania parametrów paliwa alternatywnego odpowiedniego dla cementowni.
  2. Kontrole WIOŚ przeprowadzone w 2017r. wykazały magazynowanie ww. odpadów niezgodnie z posiadanym zezwoleniem na przetwarzanie odpadów W związku z czym wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej, które zakończyło się wydaniem decyzji. Kara pieniężna wymierzona w wysokości 30 065 zł została odroczona na wniosek Spółki do dnia 30.09.2018 r. pod warunkiem realizacji przedsięwzięcia polegającego na remoncie hali magazynowej wraz z budową boksów betonowych do magazynowania odpadów, zgodnie z przedstawionym we wniosku harmonogramem. Ponieważ podmiot nie zrealizował przedsięwzięcia w terminie wydano decyzję stwierdzającą obowiązek uiszczenia wymierzonej kary pieniężnej wraz z odsetkami.
  3. W marcu 2017 r. na terenie tego obiektu miały miejsce dwa pożary odpadów zmagazynowanych hali magazynowo-produkcyjnej w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 104. W wyniku jednego z pożarów spaleniu uległ dach hali w której prowadzony było przetwarzanie odpadów.
  4. Kolejna kontrola przeprowadzona w grudniu 2017 r. wykazała ponownie gospodarowanie przez Spółkę odpadami niezgodnie z posiadanym zwolnieniem na przetwarzanie odpadów. Za powyższe naruszenie decyzją DWIOS z dnia 12.05.2018 r. wymierzono Eco Gold Paliwa Sp z o.o. karę pieniężną w wysokości 50 000 zł. Decyzja jest nieprawomocna w związku ze złożeniem odwołania do organu II instancji (GIOŚ). Każdorazowo, po zakończeniu kontroli, informowano Starostę Jaworskiego o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach w zakresie naruszenia przez ten podmiot warunków zezwolenia na przetwarzanie odpadów określonych w decyzji wydanych przez ten organ.
  5. Kontrola przeprowadzona w sierpniu 2018 r. na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Jaworze wykazała zbieranie odpadów (odpadowa sadza, odpadowe wapno, odpadowy tlenek glinu) w okresie od stycznia 2018 r. do sierpnia 2018 r. bez wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 104, działka o nr ew. 84/85 obręb nr 2 Stary Jawor. W związku z powyższym wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia Spółce administracyjnej kary pieniężnej. Postępowanie administracyjne jest trakcie.
  6. Ostania kontrola planowa tego podmiotu miała miejsce na przełomie lutego i marca 2019 r. Kontrola wykazała prowadzenie ewidencji niezgodnie ze stanem rzeczywistym, tj. dla odpadów przyjmowanych z Niemiec na podstawie załączników VII o kodach 07 02 99, 12 01 04 , jak również sprowadzanie odpadu na którego gospodarowanie nie posiadała zezwolenia. W ramach działań pokontrolnych wydano zarządzenie pokontrolne oraz poinformowano Dolnośląski Urząd Celno – Skarbowy we Wrocławiu o podejrzeniu sprowadzania z Niemiec odpadów jako produktów ubocznych.
  7. Delegatura w Legnicy w WIOŚ we Wrocławiu kilkukrotnie podejmowała czynności kontrolne w zakresie transportu odpadów w ramach transgranicznego przemieszczania w roku 2018 i 2019. Ostatnia kontrola transportu z Niemiec do Polski miała miejsce w dniu 17.05.2019 r. przy udziale KPP w Jaworze. Kontrola nie wykazała naruszeń.
  8. W związku z podejrzeniem możliwości (na podstawie dokonanych w trakcie kontroli ustaleń) nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów z Niemiec do Polski kierowano w 2017 i 2018 r. wystąpienia do GIOŚ celem sprawdzenia przez ten organ czy nie doszło do naruszenia przepisów dot. transgranicznego przemieszczania odpadów określonych w Zał. VII do rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006. W sprawie przemieszczania odpadów.