BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Komunikaty i informacje

2020-05-25

Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dz.u. poz. 878) od poniedziałku 25 maja br. urzędy administracji publicznej są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

W związku z powyższym informujemy, że we wszystkich siedzibach Inspekcji Ochrony Środowiska na terenie województwa dolnośląskiego zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa klientów.

Jednocześnie, mając na uwadze stan epidemii i względy sanitarne, prosimy o rozważenie kontaktu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, korespondencyjnie oraz telefonicznie pod numerami telefonów dostępnymi na stronie internetowej www.wroclaw.pios.gov.pl.

Komunikat w formacie PDF


2020-05-22

Komunikat w sprawie biegu terminów administracyjnych

W dniu 15 maja 2020 r. ogłoszono ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875, tzw. „tarcza antykryzysowa 3.0”). Ustawa weszła w życie w dniu 16 maja 2020 r. (z wyjątkami). Na mocy ustawy uchylono art. 15zzr i 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), które przewidywały wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych, w tym: w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach egzekucyjnych oraz wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów określonych przepisami prawa administracyjnego i wstrzymanie biegu przedawnienia karalności czynu. Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 14 maja 2020 r., terminy, o których mowa powyżej, rozpoczną swój bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Oznacza to, że od dnia 24 maja 2020 r. terminy zaczynają biec. W przypadku, gdy termin nie rozpoczął swojego biegu, zaczyna on biec od dnia 24 maja, w przypadku, gdy termin uległ zawieszeniu biegnie dalej od 24 maja. Przykładowo: jeśli decyzję doręczono w czasie trwania stanu epidemii (termin w ogóle nie zaczął biec), termin na wniesienie odwołania zaczyna swój bieg w dniu 24 maja, czyli strona ma 14 dni na wniesienie odwołania, tj. do dnia 7 czerwca, ponieważ jest to niedziela, termin ulega przedłużeniu do dnia 8 czerwca (poniedziałek). Jeśli decyzję doręczono przed ogłoszeniem stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego np. 2 dni przed ogłoszeniem tego stanu, to od 24 maja termin na wniesienie odwołania biegnie dalej, tzn. strona ma jeszcze 12 dni na jego wniesienie. Ponadto z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. rozpoczął się bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa oraz w sprawach o wykroczenia.

2020-05-21

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu docelowego dla ozonu

Powiadomienie z dnia 20 maja 2020 r. o przekroczeniu poziomu docelowego dla ozonu ALERT POZIOMU II

2020-04-06

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 ALERT POZIOMU II

Powiadomienie z dnia 5 kwietnia 2020 r. o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu ALERT POZIOMU II

2020-03-30

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu PM10

Powiadomienie z dnia 29 marca 2020 r. o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

2020-03-29

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Powiadomienie z dnia 28 marca 2020 r. o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

2020-03-27

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Powiadomienie z dnia 27 marca 2020 r. o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

2020-03-18

Komunikat ws. odpadów z kwarantanny

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych przez osoby objęte kwarantanną oraz w innych miejscach wyznaczonych do odbywania przez osoby kwarantanny, należy traktować jako odpady komunalne. Komunikat ws. odpadów z kwarantanny

2020-03-17

O ograniczeniu w wykonywaniu zadań przez WIOŚ

OGŁOSZENIE
o ograniczeniu w wykonywaniu zadań
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Na podstawie § 8 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz.U.poz.433), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli

z dniem 16 marca 2020 r. zmienia się zasady przyjmowania klientów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 1. Obiekty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu zostają zamknięte dla klientów chcących załatwić sprawę osobiście, z wyjątkiem pracowników operatorów pocztowych.
 2. Wszystkie wcześniej umówione wizyty dotyczące spraw załatwianych przez Inspektorat zostają anulowane.
 3. W wyjątkowych sytuacjach klienci Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu będą przyjmowani po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z wydziałem merytorycznym prowadzącym sprawę.
 4. W zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych wszystkich klientów którzy chcą skorzystać z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym uprzejmie prosi się o uprzedni kontakt telefoniczny i uzgodnienie terminu.
 5. Zachęcamy do korzystania z portalu epuap.gov.pl i poczty elektronicznej.
 6. Adresy, numery kontaktowe, adresy e-mail i skrzynek podawczych podano w ogłoszeniu.

2020-02-20

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu docelowego dla ozonu

Powiadomienie z dnia 20 lutego 2020 r. o przekroczeniu poziomu docelowego dla ozonu ALERT POZIOMU II

2020-02-20

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalengo lub poziomu docelowego zanieczyszczeń powietrza

Powiadomienie z dnia 20 lutego 2020 r. o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego zanieczyszczeń powietrza ALERT POZIOMU I

2020-02-09

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

Powiadomienie z dnia 09 lutego 2020 r. o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

2020-01-27

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Powiadomienie z dnia 27 stycznia 2020 r. o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

2020-01-26

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Powiadomienie z dnia 26 stycznia 2020 r. o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

2020-01-24

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie z dnia 24 stycznia 2020 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

2020-01-22

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa dla pyłu zawieszonego PM10

Powiadomienie z dnia 22 stycznia 2020 r. o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

2020-01-20

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie z dnia 19 stycznia 2020 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

2020-01-20

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla PM10

Powiadomienie z dnia 20 stycznia 2020 r. o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

2020-01-17

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie z dnia 17 stycznia 2020 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

2020-01-03

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Powiadomienie z dnia 03 stycznia 2020 r. o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

2020-01-02

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Powiadomienie z dnia 2 stycznia 2020 r. o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

2019-12-31

KOMUNIKAT INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU DOTYCZĄCY KONIECZNOŚCI POSIADANIA WPISU W BDO

Z dniem 1 stycznia 2020 r. podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów, będą zobligowane do jej tworzenia i aktualizacji za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (tzw. BDO), dostępnej na stronie internetowej https://bdo.mos.gov.pl/. Tym samym wraz z nadejściem Nowego Roku, karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów będą funkcjonowały wyłącznie w wersji elektronicznej i będą mogły być sporządzane jedynie za pośrednictwem indywidualnego dla każdego podmiotu konta w BDO. Jednocześnie brak będzie prawnych możliwości sporządzania ww. dokumentów w ich dotychczasowej, papierowej formie. Z dniem 1 stycznia 2020 r. straci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019, poz. 819).

Wskazujemy dodatkowo, iż realizacja obowiązków sprawozdawczych wynikających z treści art. 73 oraz art. 75 ustawy o odpadach za rok 2019, również odbywać się będzie za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.

Więcej informacji na temat wpisu do rejestru oraz dostępu do konta BDO mogą Państwo uzyskać, kontaktując się z Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim oraz na stronach internetowych Ministerstwa Klimatu.

Ważne !!! https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/Obja%C5%9Bnienia-prawne-Ministra-Klimatu-dot-wpisu-do-rejestru-BDO.pdf

czytaj więcej…


2019-12-23

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie z dnia 22 grudnia 2019 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

2019-12-20

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa dla pyłu zawieszonego PM10

Powiadomienie z dnia 19 grudnia 2019 r. o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

2019-12-19

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Powiadomienie nr 23/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

2019-12-18

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Powiadomienie nr 22/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

2019-12-17

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla PM10

Powiadomienie nr 21/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10

2019-12-13

POWIADOMIENIE nr 20/2019 o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

Powiadomienie nr 20/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10

2019-12-12

POWIADOMIENIA nr 18/2019 i 19/2019 o przekroczeniu poziomu alarmowego i informowania dla pyłu zawieszonego PM10

Powiadomienie nr 18/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10

Powiadomienie nr 19/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10


2019-12-05

POWIADOMIENIE nr 17/2019 o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10

Powiadomienie nr 17/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10

2019-12-04

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla PM10

Powiadomienie nr 16/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10

2019-12-02

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10

Powiadomienie nr 15/2019 z dnia 1 grudnia 2019 r. o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10

2019-11-27

SEZON GRZEWCZY A KONTROLE SPALANIA PALIW /UCHWAŁA ANTYSMOGOWA/

SEZON GRZEWCZY A KONTROLE SPALANIA PALIW /UCHWAŁA ANTYSMOGOWA/

ROZPOCZĘTY SEZON GRZEWCZY POWODUJE, ŻE ZWRACAMY UWAGĘ NA DYM Z KOMINA: KOLOR, ZAPACH…


Źródło: www.google.pl

Jeśli wzbudza to nasz niepokój lub wątpliwość kierujemy zgłoszenie w celu sprawdzenia!

Do kogo?

 • do Straży Miejskiej – jeśli działa na Twoim terenie.
 • do właściwego Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta.

W przypadku, gdy wiemy, że nieprawidłowość wynika ze spalania paliw stałych z prowadzonej działalności gospodarczej wtedy zgłoszenie kierujemy do:

 • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu – tel. 71-327-30-00
 • dla terenu Delegatury Wałbrzych – tel. 74-842-33-22
 • dla terenu Delegatury Legnica – tel. 76-854-14-00
 • dla terenu Delegatury Jelenia Góra – tel. 75-767-94-12

O spalaniu paliw w piecach, kotłach, o różnych mocach, przestrzeganie zapisów uchwały antysmogowej, kogo i kiedy obowiązuje „uchwała antysmogowa”. Czytaj więcej »


2019-11-27

POWIADOMIENIE nr 14/2019 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Powiadomienie nr 14/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

2019-11-26

POWIADOMIENIE nr 13/2019 o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa dla pyłu zawieszonego PM10

Powiadomienie nr 13/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa dla pyłu zawieszonego PM10

2019-11-21

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10

Powiadomienie nr 12/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10

2019-11-18

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10

Powiadomienie nr 11/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10

2019-11-08

Kradzież legitymacji służbowej

Informujemy, że w dniu 06.11.2019 r. została skradziona legitymacja służbowa inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska o numerze 01003. W związku z powyższym ww. legitymacja straciła swoją ważność.

2019-11-05

Informacje dla rolnictwa

Informujemy, że na stronie internetowej:


2019-10-31

Zmiana dotycząca SPRAWOZDAŃ Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Zmiana dotycząca SPRAWOZDAŃ Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

W związku ze zmianą ustawy Prawo Ochrony Środowiska (art.122 a) sprawozdania z pomiarów pól elektromagnetycznych, należy przekazywać do: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu lub właściwych miejscowo Delegatur WIOŚ we Wrocławiu w postaci elektronicznej, tj.: na nośnikach danych (np. płyty CD) wraz z pismem przewodnim i podpisem elektronicznym lub przez ePUAP


2019-09-05

KOMUNIKAT W SPRAWIE WIZYJNEGO SYSTEMU KONTROLI ODPADÓW

W związku z wejściem w życie w dniu 6 września 2019 r. obowiązku zapewnienia wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska dostępności w czasie rzeczywistym obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów palnych (odpadów określonych w art. 25 ust. 6f ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach) WIOŚ we Wrocławiu informuje, że dane umożliwiające logowanie do wizyjnego systemu kontroli powinny zostać przekazane niezwłocznie bez wezwania do ich udostępnienia.

Dane te można przekazywać do WIOŚ we Wrocławiu lub właściwej miejscowo Delegatury WIOŚ, w sposób zapewniających zachowanie ich w poufności, za pośrednictwem ePUAP, przesyłką pocztową lub osobiście w siedzibie urzędu.

W celu przesłania informacji przez ePUAP niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na tej platformie oraz elektronicznego certyfikatu kwalifikowanego, lub profilu zaufanego na ePUAP w celu podpisywania przesyłanych dokumentów.

Pismo można wysłać wchodząc na stronę główną ePUAP i wybierając: Alfabetyczna lista spraw następnie Pismo ogólne do podmiotu publicznego, lub bezpośrednio klikając na link poniżej, przekierowujący do właściwego formularza.

Po przejściu do formularza należy wybrać podmiot do którego ma zostać wysłane pismo wpisując w pole Ustaw/zmień adresata minimum 4 znaki nazwy podmiotu,, poniżej pokaże się lista z wszystkimi podmiotami zgodnymi z tym co zostało wpisane we wspomnianym polu.


2019-07-22

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu

Powiadomienie nr 08/2019 z dnia 21 lipca 2019 r. o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu


2019-07-02

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu

Powiadomienie nr 07/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu


2019-06-26

Powiadomienie z dnia 26 czerwca 2019 r. o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego ozonu

Powiadomienie nr 05/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego ozonu w Legnicy oraz powiadomienie nr 06/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego ozonu w Jeleniej Górze


2019-06-07

SKŁADOWISKO ODPADÓW W RUDNEJ WIELKIEJ - OPINIA PUBLICZNA WPROWADZONA W BŁĄD

SKŁADOWISKO ODPADÓW W RUDNEJ WIELKIEJ - OPINIA PUBLICZNA WPROWADZONA W BŁĄD

Artykuł opublikowany w dniu 29.04.2019 r. na stronie internetowej portalu Wirtualna Polska pod tytułem „Afera śmieciowa na Dolnym Śląsku. Ujawniamy powiązania rodzinne urzędników”, autorstwa Pana Sylwestra Ruszkiewicza wprowadza w błąd opinię publiczną co do posiadanych uprawnień wojewódzkiego inspektora w zakresie procesu inwestycyjnego, a także co do działań kontrolnych i pokontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu podejmowanych wobec Chemeko – System sp. z.o.o.

Nieprawdziwa jest sugestia, że p. Waldemar Kulaszka, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska bierze udział w procesie inwestycyjnym.

Wyjaśnić przede wszystkim należy, wbrew sugestii wypływającej z treści artykułu, że wojewódzki inspektor ochrony środowiska, jako organ powołany do kontroli podmiotów korzystających ze środowiska, nie jest organem biorącym udział w lokalizacji inwestycji (w tym składowisk) czy postępowaniach dotyczących ich rozbudowy, a także nie uczestniczy w procedurze zmiany klasyfikacji gruntów. Zestawienie w jednym artykule kwestii związanych z lokalizacją składowiska w Rudnej Wielkiej, a następnie okolicznościami jego rozbudowy oraz kwestii skarg wpływających na działalność Spółki prowadzącej składowisko do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wprowadza czytelników przedmiotowego artykułu w błąd co do kompetencji wojewódzkiego inspektora.

Nieprawdziwa jest sugestia dotycząca braku podejmowanych działań przez WIOŚ we Wrocławiu wobec Chemeko – System sp. z o.o.

Autor artykułu dysponował obszerną wiedzą, uzyskaną od WIOŚ we Wrocławiu, na temat działań kontrolnych i pokontrolnych podejmowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu wobec Chemeko – System sp. z o.o. Jak wynika z informacji przekazanej autorowi artykułu drogą elektroniczną w dniu 15 kwietnia 2019 r. przez Wojewódzkiego Inspektora, na skutek wniesionych interwencji, a także w związku z ujmowaniem Chemeko – System sp. z o.o. w rocznych planach kontroli, inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu w okresie od 2012 r do 2019r. przeprowadzili 9 kontroli z wyjazdem w teren w trzech zakładach eksploatowanych przez Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadami, tj.: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żmigrodzie oraz obiekt przy ul. Jerzmanowskiej we Wrocławiu. W 5 kontrolach stwierdzono naruszenia i podjęto działania pokontrolne, tj. wydano 5 zarządzeń pokontrolnych, wydano 4 wystąpienia do innych organów, wydano 2 decyzje administracyjne, nałożono 2 grzywny w postaci mandatu oraz udzielono 4 pouczeń. Ponadto we wskazanym okresie przeprowadzono 13 kontroli tzw. dokumentacyjnych polegających na weryfikacji przedłożonych badań automonitoringowych składowiska oraz weryfikacji innej dokumentacji. W wyniku tych kontroli wydano 1 decyzję administracyjną.

Pozostawienie w artykule informacji o licznych skargach wpływających na działalność spółki Chemeko – System sp. z o.o. bez dalszego wskazania na działania podejmowane przez WIOŚ we Wrocławiu na skutek wpływających interwencji, o których autor artykułu miał wiedzę, w ocenie Wojewódzkiego Inspektora stanowi o nierzetelnym przygotowaniu publikacji, mającym na celu zdyskredytowanie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wśród odbiorców artykułu.


2019-06-06

Informacja dotycząca ECO GOLD PALIWA Spółka z o.o., Al. Hallera 80/2, 53-324 Wrocław

Informacja dotycząca ECO GOLD PALIWA Spółka z o.o., Al. Hallera 80/2, 53-324 Wrocław

Informacja dotycząca ECO GOLD PALIWA Spółka z o.o, Al. Hallera 80/2, 53-324 Wrocław – obiekt na działce nr 84/85 obręb nr 2 Stary Jawor, ulica Starojaworska 104 w Jaworze

 1. Działalność prowadzona przez Spółkę Eco Gold Paliwa na terenie obiektu w Jaworze, przy ul.Starojaworskiej 104 – działka 84/85 kontrolowana była przedmiotem kontroli WIOŚ we Wrocławiu w roku 2017, 2018 i 2019.
  Spółka posiada decyzję Starosty Jaworskiego z dnia 31.12.2014 r., znak: GNiŚ.6233.17.2014, będącą zezwoleniem na przetwarzanie odpadów z zastosowaniem procesu odzysku R5 (recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych. W ramach prowadzonej działalności podmiot ten sprowadzana mi.in tworzyw sztucznych i gumy (klasyfikując je jako odpady o kodzie 19 12 04) a następnie poddaje je zmieszaniu w hali produkcyjnej za pomocą ładowarek do uzyskania parametrów paliwa alternatywnego odpowiedniego dla cementowni.
 2. Kontrole WIOŚ przeprowadzone w 2017r. wykazały magazynowanie ww. odpadów niezgodnie z posiadanym zezwoleniem na przetwarzanie odpadów W związku z czym wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej, które zakończyło się wydaniem decyzji. Kara pieniężna wymierzona w wysokości 30 065 zł została odroczona na wniosek Spółki do dnia 30.09.2018 r. pod warunkiem realizacji przedsięwzięcia polegającego na remoncie hali magazynowej wraz z budową boksów betonowych do magazynowania odpadów, zgodnie z przedstawionym we wniosku harmonogramem. Ponieważ podmiot nie zrealizował przedsięwzięcia w terminie wydano decyzję stwierdzającą obowiązek uiszczenia wymierzonej kary pieniężnej wraz z odsetkami.
 3. W marcu 2017 r. na terenie tego obiektu miały miejsce dwa pożary odpadów zmagazynowanych hali magazynowo-produkcyjnej w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 104. W wyniku jednego z pożarów spaleniu uległ dach hali w której prowadzony było przetwarzanie odpadów.
 4. Kolejna kontrola przeprowadzona w grudniu 2017 r. wykazała ponownie gospodarowanie przez Spółkę odpadami niezgodnie z posiadanym zwolnieniem na przetwarzanie odpadów. Za powyższe naruszenie decyzją DWIOS z dnia 12.05.2018 r. wymierzono Eco Gold Paliwa Sp z o.o. karę pieniężną w wysokości 50 000 zł. Decyzja jest nieprawomocna w związku ze złożeniem odwołania do organu II instancji (GIOŚ). Każdorazowo, po zakończeniu kontroli, informowano Starostę Jaworskiego o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach w zakresie naruszenia przez ten podmiot warunków zezwolenia na przetwarzanie odpadów określonych w decyzji wydanych przez ten organ.
 5. Kontrola przeprowadzona w sierpniu 2018 r. na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Jaworze wykazała zbieranie odpadów (odpadowa sadza, odpadowe wapno, odpadowy tlenek glinu) w okresie od stycznia 2018 r. do sierpnia 2018 r. bez wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 104, działka o nr ew. 84/85 obręb nr 2 Stary Jawor. W związku z powyższym wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia Spółce administracyjnej kary pieniężnej. Postępowanie administracyjne jest trakcie.
 6. Ostania kontrola planowa tego podmiotu miała miejsce na przełomie lutego i marca 2019 r. Kontrola wykazała prowadzenie ewidencji niezgodnie ze stanem rzeczywistym, tj. dla odpadów przyjmowanych z Niemiec na podstawie załączników VII o kodach 07 02 99, 12 01 04 , jak również sprowadzanie odpadu na którego gospodarowanie nie posiadała zezwolenia. W ramach działań pokontrolnych wydano zarządzenie pokontrolne oraz poinformowano Dolnośląski Urząd Celno – Skarbowy we Wrocławiu o podejrzeniu sprowadzania z Niemiec odpadów jako produktów ubocznych.
 7. Delegatura w Legnicy w WIOŚ we Wrocławiu kilkukrotnie podejmowała czynności kontrolne w zakresie transportu odpadów w ramach transgranicznego przemieszczania w roku 2018 i 2019. Ostatnia kontrola transportu z Niemiec do Polski miała miejsce w dniu 17.05.2019 r. przy udziale KPP w Jaworze. Kontrola nie wykazała naruszeń.
 8. W związku z podejrzeniem możliwości (na podstawie dokonanych w trakcie kontroli ustaleń) nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów z Niemiec do Polski kierowano w 2017 i 2018 r. wystąpienia do GIOŚ celem sprawdzenia przez ten organ czy nie doszło do naruszenia przepisów dot. transgranicznego przemieszczania odpadów określonych w Zał. VII do rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006. W sprawie przemieszczania odpadów.

2019-05-29

SPALARNIA W MILICZU - OPINIA PUBLICZNA WPROWADZONA W BŁĄD

SPALARNIA W MILICZU - OPINIA PUBLICZNA WPROWADZONA W BŁĄD

Artykuł zamieszczony na stronie wroclaw.eska.pl „Co dalej ze spalarnią w Miliczu? Marszałek jest przeciwny, ale WIOŚ wydał zgodę na działanie” zawiera nieprawdziwe informacje.

W dniu 22 maja 2019r. na stronie wroclaw.eska.pl został zamieszczony artykuł pt.: „Co dalej ze spalarnią w Miliczu? Marszałek jest przeciwny, ale WIOŚ wydał zgodę na działanie”, który wprowadził w błąd opinię publiczną, co do działań i podejmowanych czynności administracyjnych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
Nieprawdziwe jest twierdzenie zamieszczone w leadzie artykułu:
„Spalarnia w Miliczu nadal działa. Po zatrważających wynikach badania jakości powietrza marszałek wstrzymał pracę spalarni. Zaledwie kilka dni później WIOŚ ponownie wydał zgodę na uruchomienie zakładu. Teraz los spalarni, a tym samym mieszkańców, leży w rękach ministra środowiska.”
W artykule ma miejsce manipulacja faktami, wprowadzająca wrażenie i wskazująca na niespójne działania organów:
„Urząd Marszałkowski mówi: nie, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska mówi: tak. Trzy dni dzieliły decyzje obu instytucji w sprawie funkcjonowania spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych w Miliczu. Urząd Marszałkowski zgodę na jej działalność cofnął, a WIOŚ na wznowienie działalności spalarni zezwolił.”

JAK FAKTYCZNIE WYGLĄDA SPRAWA

Nieprawdą jest, że były wykonane badania jakości powietrza w zakresie dioksyn i furanów wobec czego, nie mogły być one zatrważające. Ponadto w przepisach prawa polskiego, jak i unijnego, brak unormowań w postaci dopuszczalnych stężeń lub też wartości odniesienia dioksyn i furanów w środowisku, więc nawet gdyby takie pomiary były wykonane to nie byłoby ich do czego odnieść.

Stwierdzone przez WIOŚ przekroczenia dotyczyły emisji dopuszczalnej u źródła, czyli w kominie odprowadzającym gazy spalinowe ze spalarni odpadów (przekroczenia standardów emisyjnych dla dioksyn i furanów określonych w decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego).

Nieprawdą jest, że Marszałek Województwa Dolnośląskiego wstrzymał pracę spalarni.

To Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 17 lipca 2018 r. na podstawie stwierdzonych przekroczeń emisji do powietrza dioksyn i furanów wstrzymał działalność w zakresie termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych w spalarni odpadów w Miliczu, eksploatowanej przez ECO-ABC Sp. z o.o. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że nawet w przypadku złożenia odwołania, co faktycznie miało miejsce, Spółka była zobligowana do jej realizacji. WIOŚ skutecznie nadzorował faktyczne wstrzymanie eksploatacji spalarni.

Decyzje Marszałka Województwa Dolnośląskiego cofające pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z dnia 11 stycznia 2019 r. jak i na wytwarzanie odpadów z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów z dnia 28 stycznia 2019 r. w spalarni odpadów w Miliczu dotychczas nie podlegają wykonaniu, ponieważ złożono od nich odwołania, a nie nadano im rygoru natychmiastowej wykonalności. Zatem ECO-ABC Sp. z o.o. nadal posiada ważne pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów, jak i pozwolenie na wytwarzanie odpadów z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów w spalani w Miliczu, co uprawnia Spółkę do eksploatacji instalacji w zakresie korzystania ze środowiska.

Decyzje wydane przez Marszałka nie są decyzjami wstrzymującymi działalność. Marszałek nie posiada uprawnienia do wydawania takich decyzji. Jednak zgodnie z Prawem ochrony środowiska eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza czy też wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane. Natomiast w przypadku emisji do powietrza lub wytwarzania odpadów bez wymaganego pozwolenia (co w przedmiotowym przypadku nie ma obecnie miejsca) nadal decyzję wstrzymująca eksploatację instalacji wydawałby wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że wydanie zgody na uruchomienie zakładu miało związek lub stało w sprzeczności z decyzją Marszałka cofającą pozwolenie na wytwarzanie odpadów z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów w spalarni w Miliczu. Zestawienie dat tych dwóch decyzji świadczy o manipulacji.

Zezwolenie na podjęcie wstrzymanej działalności wydane przez DWIOŚ miało związek przyczynowo- skutkowy z wcześniejszą decyzją DWIOŚ wstrzymującą działalność, a nie z decyzją Marszałka cofającą pozwolenie. Decyzja wstrzymująca działalność wydana przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska miała charakter czasowy, co oznacza, że po ustaniu przyczyn będących podstawą wstrzymania działalności, w tym wypadku ponadnormatywnej emisji dioksyn i furanów, na wniosek podmiotu organ miał obowiązek wyrazić zgodę na podjęcie działalności. Fakt, że daty obydwu decyzji są do siebie zbliżone nie ma żadnego znaczenia.

Postępowanie w sprawie wstrzymania działalności podmiotu korzystającego ze środowiska powodujące zagrożenie dla zdrowia ludzi prowadzone przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów prowadzone przez marszałka województwa to dwa odrębne i niezależne od siebie postępowania administracyjne oparte na odmiennych przesłankach.

Przesłanką wstrzymania działalności podmiotu przez DWIOŚ jest wykazanie przez organ pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenia dla życia ludzi lub zagrożenia dla zdrowia ludzi w związku z działalnością podmiotu (art. 364 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.).

Podstawą cofnięcia zezwolenia na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów przez marszałka województwa jest między innymi stwierdzenie eksploatowania instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia, innych przepisów ustawy lub ustawy o odpadach (art. 195 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Zatem każdy z organów ochrony środowiska wydając decyzje, o których mowa wyżej zobligowany jest do wykazania innych przesłanek. Ponadto każdy z tych organów zbiera i ocenia materiał dowodowy samodzielnie i niezależnie.

Faktem jest natomiast, że Marszałek Województwa Dolnośląskiego wydając decyzje cofające pozwolenia oparł się przede wszystkim na dowodach zebranych przez WIOŚ w ramach kontroli jak i prowadzonego przez DWIOŚ postępowania administracyjnego. Podstawą wszczęcia powyższych postępowań przez Marszałka było wystąpienie pokontrolne DWIOŚ z dnia 14 września 2018 r. (co znajduje odzwierciedlenie w uzasadnieniu przedmiotowych decyzji). Podkreślić należy, że wystąpieniem tym DWIOŚ wręcz zainicjował działania Marszałka Województwa w tym zakresie wskazując na wprost na konieczność podjęcia „odpowiednich działań w ramach posiadanych kompetencji w tym zastosowanie art. 47 ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach […] oraz art. 194 lub 195 ustawy POŚ w zakresie posiadanych pozwoleń lub zezwoleń.”


2019-05-07

Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Raport wojewódzki za rok 2018.

Informujemy, że na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dostępna jest: "Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Raport wojewódzki za rok 2018." Ocena została wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 z późn. zm.).

Informujemy również, że na stronie internetowej www.wroclaw.pios.gov.pl w zakładce „Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska” dostępne są już informacje o stanie środowiska na obszarze województwa dolnośląskiego uzyskane na podstawie badań realizowanych w ramach PMŚ w roku 2018. Badania poszczególnych komponentów środowiska prowadzone były zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa dolnośląskiego na lata 2016-2020” i odpowiednimi aneksami.

 • „Ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim w 2018 roku”;
 • „Ocena jakości wód podziemnych na obszarach uprzemysłowionych, narażonych na oddziaływanie punktowych źródeł zanieczyszczeń w województwie dolnośląskim w 2018 roku”;
 • „Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2018”;
 • „Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb województwa dolnośląskiego w 2018 roku”;
 • „Badania poziomów pól elektromagnetycznych w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2018”.

Opracowanie pt. „Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych na terenie województwa dolnośląskiego za rok 2018” będzie wykonane do końca czerwca 2019 r. (zgodnie z par. 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1187) i zostanie udostępnione na ww. stronie internetowej po weryfikacji i zatwierdzeniu przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.


2019-04-17

Powiadomienie z dnia 17 kwietnia 2019 r. o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10

Powiadomienie nr 03/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w Lubaniu


2019-04-10

Powiadomienie z dnia 10 kwietnia 2019 r. o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10

Powiadomienie nr 02/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w Lubaniu


2019-02-20

Powiadomienie z dnia 20-02-2019 o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego zanieczyszczeń powietrza

Powiadomienie z dnia 20-02-2019 o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego zanieczyszczeń powietrza.


2019-01-10

Zmiany w zakresie właściwości organu do którego należy przekazywać wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych oraz hałasu

Zmiany w zakresie właściwości organu do którego należy przekazywać wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych oraz hałasu w środowisku emitowanego w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej lub lotniska.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że od dnia 1 stycznia 2019 roku:

 • wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj.: pomiarów wykonanych bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne oraz wykonanych w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie),
 • wyniki pomiarów hałasu w środowisku emitowanego w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej lub lotniska, o których mowa w art. 175 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. pomiarów okresowych, ciągłych oraz pomiarów wykonywanych w związku z przebudową drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska lub portu, zmieniającej w istotny sposób warunki eksploatacji),

należy przekazywać, zgodnie z nowym brzmieniem art. 122a ust. 2 oraz art. 177 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

W związku z powyższym sprawozdania z przedmiotowych pomiarów należy kierować do właściwego miejscowo Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska Departamentu Monitoringu Środowiska GIOŚ na adres:

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu
Departamentu Monitoringu Środowiska
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław

tel. (71) 327-30-40

Jednocześnie informujemy, że na powyższy adres należy przesyłać wnioski (z zakresu Państwowgo Monitoringu Środowiska):

 • o uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie
 • o udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza (tło).

2018-12-21

Udzielanie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza (TŁO SUBSTANCJI)

W związku ze zmianą kompetencji WIOŚ i GIOŚ wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie udostępniania informacji o środowisku wytwarzanych w ramach PMŚ jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Od 1 stycznia 2019 r. będzie obowiązywał nowy wzór wniosku o udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (tło substancji). Zmianie ulegną także Dane do przelewu dla Wnioskodawcy do opłaty za udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (tło substancji).Wnioski o tło proszę wysyłać na adresy mailowe: rwms.wr@wroclaw.pios.gov.pl

2018-12-13

Powiadomienia z dnia 13.12.2018 r. o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Powiadomienia z dnia 13.12.2018 r. o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w Wałbrzychu, Wrocławiu, Oławie, Zgorzelcu i Szczawnie-Zdroju

2018-11-30

Przekroczenie poziomu informowania o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10

Powiadomienie z dnia 30.11.2018 r. o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w Lubaniu


2018-11-15

Powiadomienie z dnia 15-11-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Powiadomienie z dnia 15-11-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

2018-11-13

Powiadomienia z dnia 13-11-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10

Powiadomienie z dnia 13-11-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w Polkowicach przy ul. Kasztanowej oraz powiadomienie z dnia 13-11-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 we Wrocławiu przy Wybrzeżu J.Conrada-Korzeniowskiego.


2018-10-30

Sprawozdania do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Przypominamy, że od 2013r. podmiot korzystający ze środowiska nie ma obowiązku składania sprawozdania do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Więcej informacji tutaj.

2018-08-30

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu

Powiadomienie z dnia 30-08-2018 o przekroczeniu poziomu docelowego dla ozonu.


2018-08-10

Aktualne informacje o kąpieliskach oraz miejscach wykorzystywanych do kąpieli

Aktualne informacje o kąpieliskach oraz miejscach wykorzystywanych do kąpieli można uzyskać bezpośrednio u organizatorów lub we właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu http://www.wsse.wroc.pl/ w dziale Aktualności można znaleźć aktualny Komunikat o stanie kąpielisk na terenie województwa dolnośląskiego.

Informacje na temat wszystkich kąpielisk w Polsce, nadzorowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego - http://sk.gis.gov.pl/?go=content&id=7.


2018-07-06

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu

Powiadomienie z dnia 06-07-2018 o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu.

2018-06-11

Awaria portalu „Jakość powietrza”

Informujemy, że od dnia 11-06-2018 r. z powodu kradzieży kabli zapewniających przesył wyników pomiarów ze stacji monitoringu jakości powietrza do bazy danych i na serwer, nie działa nasza strona internetowa http://powietrze.wroclaw.pios.gov.pl/, dane z województwa dolnośląskiego są niedostępne na portalu „Jakość powietrza” i w aplikacjach mobilnych „Jakość powietrza w Polsce”. Przerwa w prezentowaniu danych potrwa do czasu montażu nowych kabli i przywrócenia transmisji. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

2018-05-20

Informacja w sprawie zasad wykonywania zabiegów ochrony roślin w sposób zapobiegający zatruciom pszczół

Informacja w sprawie zasad wykonywania zabiegów ochrony roślin w sposób zapobiegający zatruciom pszczół

2018-05-15

Kampania edukacyjno-informacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza

Informujemy, że WIOŚ we Wrocławiu bierze udział w „Kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”. Kampania jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Programowi przewodzi Gmina Wrocław, zaś partnerami są:

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia z Brzegu

Celem jest przeprowadzenie systemowej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska (Dzierżoniów, Bielawa, Świdnica, Środa Śląska, Szczawno-Zdrój, Jedlina Zdrój, Sobótka, Świdnica Kobierzyce, Kąty Wrocławskie).

Projekt jest realizowany w okresie od 03.04.2018 do 31.12.2019

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:


2018-05-10

Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2017 rok

Informujemy, że została zakończona i opublikowana Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2017 rok"(zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska) oraz Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2017 roku"

2018-04-12

Powiadomienia z dnia 12-04-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10

Powiadomienia z dnia 12-04-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla Świdnicy i Głogowa.

2018-03-29

Powiadomienie z dnia 29-03-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10

Powiadomienie z dnia 29-03-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10.

2018-03-13

Powiadomienie z dnia 13-03-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10

Powiadomienie z dnia 13-03-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10.

2018-03-05

Powiadomienie z dnia 5-03-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10

Powiadomienie z dnia 5-03-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10.

2018-02-28

Prognoza smogowa

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu udostępnia graficzną informację o jakości powietrza – tzw. tarczę wskaźnikową „Prognoza smogowa”. Sposób korzystania z tarczy wskaźnikowej przedstawiony jest w załączniku.

2018-02-18

Powiadomienie z dnia 19.02.2018 r.

Powiadomienie z dnia 19.02.2018 r.

2018-02-08

Komunikat Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie aktualnej i prognozowanej jakości powietrza

Komunikat z dnia 08.02.2018 r. Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie aktualnej i prognozowanej jakości powietrza w Polsce.