BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Komunikaty i informacje

2019-09-05

KOMUNIKAT W SPRAWIE WIZYJNEGO SYSTEMU KONTROLI ODPADÓW

W związku z wejściem w życie w dniu 6 września 2019 r. obowiązku zapewnienia wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska dostępności w czasie rzeczywistym obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów palnych (odpadów określonych w art. 25 ust. 6f ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach) WIOŚ we Wrocławiu informuje, że dane umożliwiające logowanie do wizyjnego systemu kontroli powinny zostać przekazane niezwłocznie bez wezwania do ich udostępnienia.

Dane te można przekazywać do WIOŚ we Wrocławiu lub właściwej miejscowo Delegatury WIOŚ, w sposób zapewniających zachowanie ich w poufności, za pośrednictwem ePUAP, przesyłką pocztową lub osobiście w siedzibie urzędu.

W celu przesłania informacji przez ePUAP niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na tej platformie oraz elektronicznego certyfikatu kwalifikowanego, lub profilu zaufanego na ePUAP w celu podpisywania przesyłanych dokumentów.

Pismo można wysłać wchodząc na stronę główną ePUAP i wybierając: Alfabetyczna lista spraw następnie Pismo ogólne do podmiotu publicznego, lub bezpośrednio klikając na link poniżej, przekierowujący do właściwego formularza.

Po przejściu do formularza należy wybrać podmiot do którego ma zostać wysłane pismo wpisując w pole Ustaw/zmień adresata minimum 4 znaki nazwy podmiotu,, poniżej pokaże się lista z wszystkimi podmiotami zgodnymi z tym co zostało wpisane we wspomnianym polu.


2019-07-22

Powiadomienie nr 08/2019 z dnia 21 lipca 2019 r. o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu


2019-07-02

Powiadomienie nr 07/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu


2019-06-26

Powiadomienie nr 05/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego ozonu w Legnicy oraz powiadomienie nr 06/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego ozonu w Jeleniej Górze


2019-06-07

SKŁADOWISKO ODPADÓW W RUDNEJ WIELKIEJ - OPINIA PUBLICZNA WPROWADZONA W BŁĄD

Artykuł opublikowany w dniu 29.04.2019 r. na stronie internetowej portalu Wirtualna Polska pod tytułem „Afera śmieciowa na Dolnym Śląsku. Ujawniamy powiązania rodzinne urzędników”, autorstwa Pana Sylwestra Ruszkiewicza wprowadza w błąd opinię publiczną co do posiadanych uprawnień wojewódzkiego inspektora w zakresie procesu inwestycyjnego, a także co do działań kontrolnych i pokontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu podejmowanych wobec Chemeko – System sp. z.o.o.

czytaj dalej »


2019-06-06

Informacja dotycząca ECO GOLD PALIWA Spółka z o.o., Al. Hallera 80/2, 53-324 Wrocław

czytaj dalej »


2019-05-29

SPALARNIA W MILICZU - OPINIA PUBLICZNA WPROWADZONA W BŁĄD

czytaj dalej »


2019-05-07

Informujemy, że na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dostępna jest: "Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Raport wojewódzki za rok 2018." Ocena została wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 z późn. zm.).


2019-04-17

Powiadomienie nr 03/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w Lubaniu


2019-04-10

Powiadomienie nr 02/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w Lubaniu


2019-02-20

Powiadomienie z dnia 20-02-2019 o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego zanieczyszczeń powietrza.


2019-01-10

Zmiany w zakresie właściwości organu do którego należy przekazywać wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych oraz hałasu w środowisku emitowanego w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej lub lotniska.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że od dnia 1 stycznia 2019 roku:

należy przekazywać, zgodnie z nowym brzmieniem art. 122a ust. 2 oraz art. 177 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

W związku z powyższym sprawozdania z przedmiotowych pomiarów należy kierować do właściwego miejscowo Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska Departamentu Monitoringu Środowiska GIOŚ na adres:

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu
Departamentu Monitoringu Środowiska
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław

tel. (71) 327-30-40

Jednocześnie informujemy, że na powyższy adres należy przesyłać wnioski (z zakresu Państwowgo Monitoringu Środowiska):


2018-12-21

Udzielanie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza (TŁO SUBSTANCJI) W związku ze zmianą kompetencji WIOŚ i GIOŚ wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie udostępniania informacji o środowisku wytwarzanych w ramach PMŚ jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Od 1 stycznia 2019 r. będzie obowiązywał nowy wzór wniosku o udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (tło substancji). Zmianie ulegną także Dane do przelewu dla Wnioskodawcy do opłaty za udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (tło substancji).Wnioski o tło proszę wysyłać na adresy mailowe: rwms.wr@wroclaw.pios.gov.pl


2018-12-13

Powiadomienia z dnia 13.12.2018 r. o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w Wałbrzychu, Wrocławiu, Oławie, Zgorzelcu i Szczawnie-Zdroju


2018-11-30

Powiadomienie z dnia 30.11.2018 r. o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w Lubaniu


2018-11-15

Powiadomienie z dnia 15-11-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10


2018-11-13

Powiadomienie z dnia 13-11-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w Polkowicach przy ul. Kasztanowej oraz powiadomienie z dnia 13-11-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 we Wrocławiu przy Wybrzeżu J.Conrada-Korzeniowskiego.


2018-10-30

Przypominamy, że od 2013r. podmiot korzystający ze środowiska nie ma obowiązku składania sprawozdania do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Więcej informacji tutaj.


2018-08-30

Powiadomienie z dnia 30-08-2018 o przekroczeniu poziomu docelowego dla ozonu.


2018-08-10

Aktualne informacje o kąpieliskach oraz miejscach wykorzystywanych do kąpieli można uzyskać bezpośrednio u organizatorów lub we właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu http://www.wsse.wroc.pl/ w dziale Aktualności można znaleźć aktualny Komunikat o stanie kąpielisk na terenie województwa dolnośląskiego.

Informacje na temat wszystkich kąpielisk w Polsce, nadzorowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego - http://sk.gis.gov.pl/?go=content&id=7.


2018-07-06

Powiadomienie z dnia 06-07-2018 o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu.


2018-06-19

Informujemy, że została zamieszczona na naszej stronie Mapa obszarów przekroczeń substancji w powietrzu na terenie województwa dolnośląskiego w 2017 r., która prezentuje rozmieszczenie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych (poziomów dopuszczalnych/docelowych) na terenie województwa.


2018-05-20
Informacja w sprawie zasad wykonywania zabiegów ochrony roślin w sposób zapobiegający zatruciom pszczół
2018-05-15

Informujemy, że WIOŚ we Wrocławiu bierze udział w „Kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”. Kampania jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Programowi przewodzi Gmina Wrocław, zaś partnerami są:

Celem jest przeprowadzenie systemowej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska (Dzierżoniów, Bielawa, Świdnica, Środa Śląska, Szczawno-Zdrój, Jedlina Zdrój, Sobótka, Świdnica Kobierzyce, Kąty Wrocławskie).

Projekt jest realizowany w okresie od 03.04.2018 do 31.12.2019

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:


2018-05-10

Informujemy, że została zakończona i opublikowana Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2017 rok"(zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska) oraz Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2017 roku"


2018-04-12

Powiadomienia z dnia 12-04-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla Świdnicy i Głogowa.


2018-03-29

Powiadomienie z dnia 29-03-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10.


2018-03-13

Powiadomienie z dnia 13-03-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10.


2018-03-05

Powiadomienie z dnia 5-03-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10.


2018-02-28

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu udostępnia graficzną informację o jakości powietrza – tzw. tarczę wskaźnikową „Prognoza smogowa”. Sposób korzystania z tarczy wskaźnikowej przedstawiony jest w załączniku.


2018-02-18

Powiadomienie z dnia 19.02.2018 r.


2018-02-08

Komunikat z dnia 08.02.2018 r. Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie aktualnej i prognozowanej jakości powietrza w Polsce.