logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Komunikaty i informacje

SKŁADOWISKO ODPADÓW W RUDNEJ WIELKIEJ - OPINIA PUBLICZNA WPROWADZONA W BŁĄD


Informacja dotycząca ECO GOLD PALIWA Spółka z o.o., Al. Hallera 80/2, 53-324 Wrocław – obiekt na działce nr 84/85 obręb nr 2 Stary Jawor, ulica Starojaworska 104 w Jaworze, zamieszczona w związku z pożarem,który miał miejsce w dniach 05-06.06.2019 r.


SPALARNIA W MILICZU - OPINIA PUBLICZNA WPROWADZONA W BŁĄD


Informujemy, że na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dostępna jest: "Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Raport wojewódzki za rok 2018." Ocena została wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 z późn. zm.).


Powiadomienie nr 03/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w Lubaniu


Powiadomienie nr 02/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w Lubaniu


Powiadomienie z dnia 20-02-2019 o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego zanieczyszczeń powietrza.


Zmiany w zakresie właściwości organu do którego należy przekazywać wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych oraz hałasu w środowisku emitowanego w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej lub lotniska.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że od dnia 1 stycznia 2019 roku:

należy przekazywać, zgodnie z nowym brzmieniem art. 122a ust. 2 oraz art. 177 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

W związku z powyższym sprawozdania z przedmiotowych pomiarów należy kierować do właściwego miejscowo Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska Departamentu Monitoringu Środowiska GIOŚ na adres:

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu
Departamentu Monitoringu Środowiska
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
ul. Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław

tel. (71) 327-30-40

Jednocześnie informujemy, że na powyższy adres należy przesyłać wnioski (z zakresu Państwowgo Monitoringu Środowiska):


Udzielanie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza (TŁO SUBSTANCJI) W związku ze zmianą kompetencji WIOŚ i GIOŚ wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie udostępniania informacji o środowisku wytwarzanych w ramach PMŚ jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Od 1 stycznia 2019 r. będzie obowiązywał nowy wzór wniosku o udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (tło substancji). Zmianie ulegną także Dane do przelewu dla Wnioskodawcy do opłaty za udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (tło substancji).Wnioski o tło proszę wysyłać na adresy mailowe: rwms.wr@wroclaw.pios.gov.pl


Powiadomienia z dnia 13.12.2018 r. o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w Wałbrzychu, Wrocławiu, Oławie, Zgorzelcu i Szczawnie-Zdroju


Powiadomienie z dnia 30.11.2018 r. o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w Lubaniu


Powiadomienie z dnia 15-11-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10


Powiadomienie z dnia 13-11-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w Polkowicach przy ul. Kasztanowej oraz powiadomienie z dnia 13-11-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 we Wrocławiu przy Wybrzeżu J.Conrada-Korzeniowskiego.


Przypominamy, że od 2013r. podmiot korzystający ze środowiska nie ma obowiązku składania sprawozdania do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Więcej informacji tutaj.


Powiadomienie z dnia 30-08-2018 o przekroczeniu poziomu docelowego dla ozonu.


Aktualne informacje o kąpieliskach oraz miejscach wykorzystywanych do kąpieli można uzyskać bezpośrednio u organizatorów lub we właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu http://www.wsse.wroc.pl/ w dziale Aktualności można znaleźć aktualny Komunikat o stanie kąpielisk na terenie województwa dolnośląskiego.

Informacje na temat wszystkich kąpielisk w Polsce, nadzorowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego - http://sk.gis.gov.pl/?go=content&id=7.


Powiadomienie z dnia 06-07-2018 o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu.


Informujemy, że została zamieszczona na naszej stronie Mapa obszarów przekroczeń substancji w powietrzu na terenie województwa dolnośląskiego w 2017 r., która prezentuje rozmieszczenie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych (poziomów dopuszczalnych/docelowych) na terenie województwa.


Informacja w sprawie zasad wykonywania zabiegów ochrony roślin w sposób zapobiegający zatruciom pszczół

Informujemy, że WIOŚ we Wrocławiu bierze udział w „Kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”. Kampania jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Programowi przewodzi Gmina Wrocław, zaś partnerami są:

Celem jest przeprowadzenie systemowej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska (Dzierżoniów, Bielawa, Świdnica, Środa Śląska, Szczawno-Zdrój, Jedlina Zdrój, Sobótka, Świdnica Kobierzyce, Kąty Wrocławskie).

Projekt jest realizowany w okresie od 03.04.2018 do 31.12.2019

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:


Informujemy, że została zakończona i opublikowana Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2017 rok"(zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska) oraz Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2017 roku"


Powiadomienia z dnia 12-04-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla Świdnicy i Głogowa.


Powiadomienie z dnia 29-03-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10.


Powiadomienie z dnia 13-03-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10.


Powiadomienie z dnia 5-03-2018 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10.


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu udostępnia graficzną informację o jakości powietrza – tzw. tarczę wskaźnikową „Prognoza smogowa”. Sposób korzystania z tarczy wskaźnikowej przedstawiony jest w załączniku.


Powiadomienie z dnia 19.02.2018 r.


Komunikat z dnia 08.02.2018 r. Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie aktualnej i prognozowanej jakości powietrza w Polsce.