logo WIOŚ
Strona główna » Inspekcja » Cele kontroli

Cele kontroli

Cele kontroli przyjęte do realizacji w 2018

 1. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o odpadach.
 2. Kontrola przestrzegania przepisów prawa przez wytwórców odpadów wydobywczych oraz zarządzających obiektami unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
 3. Kontrola przestrzegania wymagań wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 4. Kontrola istniejących terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych składowaniem niebezpiecznych odpadów przemysłowych.
 5. Kontrola przestrzegania wymagań wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach przez prowadzących działalność w zakresie wytwarzania, zbierania i przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów.
 6. Kontrola przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 7. Kontrola przestrzegania przepisów o odpadach przez wytwórców komunalnych osadów ściekowych.
 8. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących pobieranej wody, określonych w pozwoleniach zintegrowanych oraz decyzjach wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.
 9. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach zintegrowanych oraz decyzjach wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.
 10. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
 11. Kontrola podmiotów prowadzących produkcję rolną oraz działalność, w ramach, której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, w zakresie przestrzegania Programu działań oraz przepisów dotyczących ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
 12. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu w zakresie warunków stosowania i przechowywania nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin.
 13. Kontrola warunków stosowania i przechowywania nawozów organicznych, środków wspomagających właściwości gleby, wyprodukowanych w instalacjach, w tym w biogazowniach rolniczych w procesie produkcji energii z biomasy.
 14. Kontrola w zakresie bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego.
 15. Kontrola gospodarstw rolnych podlegających ocenie wypełniania wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance).
 16. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych.
 17. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin.
 18. Kontrola w zakresie spełniania przez producentów produktów zawierających lotne związki organiczne – farby i lakiery przeznaczone do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz mieszaniny do odnawiania pojazdów.
 19. Kontrola w zakresie spełniania przez użytkowników produktów zawierających lotne związki organiczne – farby i lakiery przeznaczone do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz mieszaniny do odnawiania pojazdów.
 20. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza.
 21. Kontrola wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych.
 22. Kontrola wypełniania obowiązków wynikających z udziału w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 23. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.
 24. Kontrola zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami przestrzegania Dyrektywy 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu do otoczenia przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.
 25. Kontrola zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw.
 26. Kontrola zawartości siarki w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej.
 27. Kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
 28. Kontrola jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.
 29. Kontrola w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom.
 30. Kontrola w zakresie poziomów pól elektromagnetycznych
 31. Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów, o których mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 32. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
 33. Kontrola w zakresie zgodności dostępu i wykorzystania zasobów genetycznych i tradycyjnej wiedzy związanej z zasobami genetycznymi oraz podziału korzyści z ich wykorzystania.
 34. Kontrola w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 35. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 36. Kontrola stacji demontażu pojazdów.
 37. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 38. Kontrola funkcjonowania systemu transgranicznego przemieszczania odpadów.
 39. Kontrola funkcjonowania instalacji przetwarzających i wytwarzających odpady, do których są przywożone, lub z których są wywożone odpady w ramach transgranicznego przemieszczania odpadów.
 40. Kontrola przestrzegania przepisów prawa wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna.
 41. Kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.
 42. Kontrola realizacji zarządzeń pokontrolnych.
 43. Sprawdzenie wypełniania przez inwestorów wymagań ochrony środowiska.
 44. Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenia dla środowiska
 45. Sprawdzenie przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez podmioty ubiegające się o wydanie stosownych zaświadczeń i informacji.
 46. Sprawdzenie realizacji decyzji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
 47. Rozpatrzenie wniosków o przeprowadzenie kontroli.
 48. Sprawdzenie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska zgodnie z zakresem ustalonym w programie kontroli.
 49. Kontrola w zakresie przestrzegania przez gminy przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 50. Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych.