BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Inspekcja » Cele kontroli

Cele kontroli przyjęte do realizacji w 2020

 1. 1.Kontrola w zakresie przeciwdziałania marnowaniu żywności.
 2. 2.Kontrola w zakresie gospodarowania odpadami z wyłączeniem gospodarowania odpadami komunalnymi.
 3. 3.Kontrola w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 4. 4.Kontrola w zakresie gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych, w tym w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych.
 5. 5.Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami w miejscach niekorzystnie przekształconych i rekultywowanych z wykorzystaniem odpadów (wyrobiska pożwirowe, pokopalniane itp.).
 6. 6.Kontrola składowisk odpadów oraz przestrzegania przepisów prawa oraz warunków posiadanych decyzji w zakresie prawidłowości prowadzenia procesu rekultywacji składowisk odpadów.
 7. 7.Kontrola w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.
 8. 8.Kontrola przestrzegania warunków decyzji wydanych przez marszałków województw, dotyczących uznania przedmiotów lub substancji za produkt uboczny, w szczególności pod kątem poprawności prowadzenia procesów, w których są one wykorzystywane.
 9. 9.Kontrola przestrzegania przepisów prawa oraz posiadanych decyzji przez wytwórców paliwa alternatywnego z odpadów, także w zakresie poprawności dalszego sposobu ich zagospodarowania przez kolejnych posiadaczy.
 10. 10.Kontrola obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jako realizacja celu wskazanego w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022.
 11. 11.Kontrola terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych w celu oceny realizacji zadania ujętego w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 „Rekultywacja terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych składowaniem niebezpiecznych odpadów przemysłowych” przewidywanego do wykonania w latach 2009–2010.
 12. 12.Kontrola przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 13. 13.Kontrola przestrzegania przepisów o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 14. 14.Kontrola przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
 15. 15.Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie gospodarowania odpadami baterii i akumulatorów.
 16. 16.Kontrola wytwórców olejów odpadowych, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania tych odpadów oraz przekazywanie ich do dalszego zagospodarowania, a także kontrola podmiotów prowadzących odzysk i regenerację odpadów olejów odpadowych oraz poddających je innym procesom odzysku, jako realizacja celu wskazanego w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022.
 17. 17.Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 18. 18.Kontrola przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów.
 19. 19.Kontrola funkcjonowania instalacji przetwarzających i wytwarzających odpady, do których są przywożone, lub z których są wywożone odpady w ramach międzynarodowego przemieszczania odpadów.
 20. 20.Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości pobieranej wody, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.
 21. 21.Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.
 22. 22.Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
 23. 23.Kontrola podmiotów prowadzących produkcję rolną oraz działalność, w ramach, której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, w zakresie stosowania Programu działań oraz przepisów dotyczących ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
 24. 24.Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu w zakresie warunków stosowania i przechowywania nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin.
 25. 25.Kontrola warunków stosowania i przechowywania nawozów organicznych, środków wspomagających właściwości gleby, wyprodukowanych w instalacjach, w tym w biogazowniach rolniczych w procesie produkcji energii z biomasy.
 26. 26.Kontrola w zakresie bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego.
 27. 27.Kontrola gospodarstw rolnych podlegających ocenie wypełniania wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance).
 28. 28.Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych.
 29. 29.Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin.
 30. 30.Kontrola w zakresie spełniania przez producentów produktów zawierających lotne związki organiczne – farby i lakiery przeznaczone do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz mieszaniny do odnawiania pojazdów.
 31. 31.Kontrola w zakresie spełniania przez użytkowników produktów zawierających lotne związki organiczne – farby i lakiery przeznaczone do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz mieszaniny do odnawiania pojazdów.
 32. 32.Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza.
 33. 33.Kontrola wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i ich aktualizacjach oraz planach działań krótkoterminowych.
 34. 34.Kontrola wypełniania obowiązków wynikających z udziału w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 35. 35.Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.
 36. 36.Kontrola zgodności wyrobów z zasadniczymi lub innymi wymaganiami przestrzegania Dyrektywy 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.
 37. 37.Kontrola zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw.
 38. 38.Kontrola zawartości siarki w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej.
 39. 39.Kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalację wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
 40. 40.Kontrola, jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.
 41. 41.Kontrola w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom.
 42. 42.Kontrola w zakresie poziomów pól elektromagnetycznych.
 43. 43.Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
 44. 44.Kontrola w zakresie zgodności dostępu i wykorzystania zasobów genetycznych i tradycyjnej wiedzy związanej z zasobami genetycznymi oraz podziału korzyści z ich wykorzystania.
 45. 45.Kontrola przestrzegania przepisów prawa wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna.
 46. 46.Kontrola realizacji zarządzeń pokontrolnych.
 47. 55.Sprawdzenie wypełniania przez inwestorów wymagań ochrony środowiska.
 48. 56.Sprawdzenie przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez podmioty ubiegające się o wydanie stosownych zaświadczeń i informacji.
 49. 57.Sprawdzenie realizacji decyzji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
 50. 58.Sprawdzenie przestrzegania wymagań ochrony środowiska w zakresie objętym wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.
 51. 59.Kontrola polegająca na sprawdzeniu likwidacji mogilników.
 52. cykl 1.Kontrola oczyszczalni ścieków położonych w aglomeracjach o wielkości RLM równej lub większej niż 10 000 pod kątem oceny spełnienia warunków w zakresie jakości ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych i zintegrowanych, ze szczególnym uwzględnieniem substancji biogennych, wraz z pomiarami jakości ścieków odprowadzanych z tych oczyszczalni wykonanymi na zlecenie WIOŚ zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 53. cykl 2.Kontrola mająca na celu likwidację szarej strefy w obrocie czynnikami chłodniczymi z grupy F- gazów oraz wykrywanie wykroczeń i przestępstw przeciwko środowisku, w tym obszarze.
 54. cykl 3.Kontrola podmiotów gospodarujących odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych.
 55. cykl 4.Kontrola w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminy i instalacje które przetwarzają odpady komunalne.
 56. cykl 5. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.