BIP logo GIOŚ
Strona główna » Strona główna

Komunikaty i informacje »


2021-11-19

KOMUNIKAT

PO ZDARZENIU ZAKŁÓCENIA PRACY SYSTEMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW WPROWADZANYCH DO RZEKI ODRY

W okresie od 17 do 24 października 2021 r. doszło do obniżenia sprawności technologicznej
podczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie zakładu w Brzegu Dolnym.

WIOŚ we Wrocławiu zlecił wykonanie badań: ścieków oczyszczonych na wylocie z oczyszczalni, do której dopływały ścieki z podczyszczalni oraz wody w Odrze – poniżej i powyżej wprowadzania wód z oczyszczalni do Odry. Dodatkowo dokonano poboru prób wody z Odry na wysokości m. Ścinawa i ujścia rzeki Barycz (występowanie uciążliwości zapachowych).

Próbki ścieków i wody zostały pobrane do badań chemicznych i fizycznych przez próbobiorców Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w dniu 20.10.2021 r. oraz w dniu 26.10.2021 r. Stwierdzono, że przyczyną występującej uciążliwości zapachowej są związki fenolu.

Zgodnie z wynikami badań dla próbek ścieków oczyszczonych pobranych

w dniu 20.10.2021 r. poziom indeksu fenolowego:
Chwilowa wartość zmierzona – 3,5 mg/l. Dobowa wartość dopuszczalna – 0,1 mg/l

w dniu 26.10.2021 r. poziom indeksu fenolowego:
Chwilowa wartość zmierzona – 0,02305 mg/l. Dobowa wartość dopuszczalna – 0,1 mg/l
Zgodnie z wynikami badań dla próbek wody pobranych w dniu 26.10.2021

na wysokości m. Wały i m. Lubiąż
Chwilowa wartość zmierzona <0,0010 mg/l
(stężenie poniżej granicy oznaczalności metody)

na wysokości m. Ścinawa:
Chwilowa wartość zmierzona – 0,0029 mg/l.

poniżej ujścia rz. Barycz:
Chwilowa wartość zmierzona – 0,0043 mg/l

Zmierzone wartości próbek wód pobranych w Odrze mieszczą się w przedziale wartości wskaźnika indeksu fenolowego jak dla I i II klasy jakości wód
powierzchniowych, a zatem dla wód bardzo dobrego i dobrego stanu ekologicznego w tym zakresie, dla których wartość graniczna wynosi ≤ 0,01 mg/l.

W chwili obecnej system oczyszczania ścieków działa właściwie, ścieki oczyszczane są do poziomu określonego
w pozwoleniu wodnoprawnym dla tej instalacji.
2021-10-08

Zmiany w przepisach dotyczących hałasu w środowisku

23 września 2021 r. weszła w życie zmiana dotycząca pomiarów hałasu, a mianowicie:Dokonana zmiana w art. 115a ustawy Prawo Ochrony Środowiska otrzymała brzmienie: W przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych lub pomiarów podmiotu obowiązującego do ich prowadzenia, że poza zakładem w wyniku jego działalności są przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu.
Za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu uważa się przekroczenie wskaźnika hałasu LAeq D lub LAeq N.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach swojej działalności inspekcyjnej w zakresie ochrony przed hałasem sprawdza przestrzeganie warunków określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu wydanej przez właściwy organ ochrony środowiska, tj. starostę, marszałka województwa lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska. WIOŚ może podjąć działania sankcyjne tylko w stosunku do podmiotów posiadających decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu poprzez:

  • wydanie zarządzenia pokontrolnego,
  • nałożenie administracyjnej kary pieniężnej,
  • stwierdzenie popełnienia wykroczenia i ustalenie sprawców,
  • ostatecznie wstrzymanie pracy instalacji,
  • jednak tylko wówczas, gdy kontrolne pomiary hałasu potwierdzą
    występowanie przekroczenia ustalonych w decyzji dopuszczalnych poziomów hałasu.

Pomiary hałasu wykonane od dnia 23 września br. przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, tj. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ lub pomiary wykonane przez laboratorium zewnętrzne na podstawie umowy zawartej przez GIOŚ zgodnie z art. 115a ustawy Prawo Ochrony Środowiska nie będą mogły być podstawą do stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu i wydania decyzji.


2021-06-23

Zgłoś nielegalne postępowanie z odpadami

Widzisz wysypisko śmieci w pobliskim lesie, a może nagły wzrost ilości transportów ciężarowych jakie zaczęły przyjeżdżać na teren nieruchomości położonych z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych i nieużytkowanych terenów przemysłowych oraz pojawienie się na ich terenie różnego rodzaju beczek i pojemników zgłoś to Inspekcji Ochrony Środowiska.

Czytaj dalej »


2021-06-02

ZAKOŃCZENIE FUNKCJONOWANIA STRONY: https://air.wroclaw.pios.gov.pl/

Informujemy o zakończeniu funkcjonowania strony internetowej https://air.wroclaw.pios.gov.pl/ prezentującej informacje o jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Strona przestanie być aktywna z dniem 28 czerwca 2020 r.

Wyniki pomiarów oraz informacje dotyczące monitoringu jakości powietrza prowadzonego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa dolnośląskiego są dostępne na portalu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska „Jakość powietrza” – regionalnej podstronie dostępnej pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/1

Bieżące dane pomiarowe z Dolnego Śląska dostępne są pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current?woj=dolnoslaskie&rwms=true

GIOŚ umożliwia dostęp do danych dotyczących jakości powietrza w Polsce, wytwarzanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska za pomocą interfejsu API portalu „Jakość Powietrza”. Więcej informacji: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/api.

Więcej komunikatów…

Aktualności »


2021-09-29

Porozumienie o współpracy Dolnośląskiej Policji z Inspekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Dziś w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zostało podpisane regionalne porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska we Wrocławiu dotyczące współpracy w zakresie zwalczania przestępczości przeciwko środowisku.


Fot. od lewej: Michał Mistrzak - p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Dariusz Wesołowski, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, Mariusz Wojewódka, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Wojewoda Dolnośląski, Jarosław Obremski.

Porozumienie podpisali Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mariusz Wojewódka i nadinspektor Dariusz Wesołowski – Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu. W wydarzeniu uczestniczył pan Michał Mistrzak - p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Jarosław Obremski - Wojewoda Dolnośląski.

Zawarcie porozumienia pomiędzy KWP a WIOŚ ma na celu zintensyfikowanie i usprawnienie dotychczasowych działań, podejmowanych na rzecz zwalczania przestępczości środowiskowej. Przede wszystkim to wspólne i kompletne czynności przynoszą zamierzony skutek a podjęta inicjatywa poparta jest licznymi przykładami jak np.: zwalczenie nielegalnego transportowania, porzucania i składowania odpadów – mówił Michał Mistrzak, p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Wymiana informacji, ale także doświadczeń tak ważnych dla Dolnego Śląska instytucji jest kluczowe w podejmowaniu działań na rzecz zwalczania przestępczości środowiskowej. Mam nadzieję, że intensyfikacja podejmowanych już kroków przeciwko tym, którzy niszczą nasze środowisko, przyniesie korzyści nie tylko nam, ale kolejnym pokoleniom – powiedział Jarosław Obremski - Wojewoda Dolnośląski.

Współdziałanie będzie polegać w szczególności na wzajemnej pomocy w wykonywaniu czynności służbowych, wymianie informacji niezbędnej do zwalczania przestępczości środowiskowej oraz udzielaniu wsparcia merytorycznego – wyjaśnił Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mariusz Wojewódka.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski nadmienił jak ważne jest kontynuowanie współpracy między instytucjami w związku z chociażby rozwijaniem się grup przestępczych zajmujących się nielegalnym procederem dotyczącym niszczenia naszego środowiska.


Fot. Dariusz Wesołowski, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu oraz Mariusz Wojewódka, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Podpisana deklaracja jest konsekwencją porozumienia zawartego 31 sierpnia 2021r. pomiędzy Komendą Główną Policji i Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska. Dzięki temu uregulowany został zakres współpracy i wymiany informacji pomiędzy Policją a GIOŚ.


2021-09-08

„Nielegalne odpady 2021” Sprawdzanie pojazdów z odpadami na drogach Dolnego Śląska


Akcja o charakterze ogólnopolskim, miała na celu przeciwdziałanie nielegalnym wwozom, przewozom oraz porzucaniom odpadów na terenie naszego kraju. Organizatorem dzisiejszej akcji w obrębie województwa dolnośląskiego był Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. W działaniach brały czynny udział inne służby takie jak: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Dolnośląska Izba Administracji Skarbowej oraz Straż Graniczna.


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

W dniu 8.09.2021 r. przeprowadzona została akcja na drogach Dolnego Śląska pn.: „Nielegalne odpady 2021”. Działania polegały na intensyfikacji kontroli nielegalnego transportu drogowego odpadów przez wspólne patrole Inspekcji Ochrony Środowiska, Policji, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Administracji Skarbowej. Celem kontroli było ujawnienie przekroczenia prawa względem transportowanych odpadów ale również wzmocnienie komunikacji i współpracy organów ścigania, innych służb i inspekcji ochrony środowiska w zwalczaniu przestępczości środowiskowej. Szczególną uwagę współpracujące Służby zwróciły na międzynarodowe przemieszczanie odpadów.

Takie działania mają wieloaspektowy wymiar prewencyjny jak i docelowy. Narastający problem odpadów, ich porzucania, nielegalne transportowanie na terytorium naszego kraju, powoduje, że coraz bardziej koncentrujemy naszą uwagę na postępowaniu z odpadami a ilość naszych kontroli z roku na rok zwiększa się w tym zakresie – wyjaśnia Mariusz Wojewódka Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.


Fot. stanowisko pracy współpracujących służb
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Kontrole prowadzono w 8 wyznaczonych punktach na terenie całego województwa. W trakcie akcji skontrolowano łącznie 107 pojazdów, w tym 32 transpory przewożące odpady. Podczas kontroli transportów ujawniono 1 nielegalny transport.

Skala zjawiska przestępstw przeciwko środowisku przyczyniła się do powołania specjalnych grup, tj.: interwencyjno – wyjazdowych, które są ukierunkowane na zwalczanie tego rodzaju procederów jak niezgodne z prawem postępowanie z odpadami - dodaje koordynator Grupy Interwencyjno-Wyjazdowej WIOŚ we Wrocławi


Fot. kontrola transportów odpadów
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Przejdź do archiwum aktualności »

Więcej aktualności…

Poznaj WIOŚ »

Ocena pracy urzędu »

Projekty »

LIFE-APIS/PL Projekt LIFE-APIS/PL - System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element jakości życia strona projektu. strona projektu


iis Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii organizacja systemu monitornigu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych. strona projektu


kampania informacyjna Informujemy, że WIOŚ we Wrocławiu bierze udział w „Kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”. Kampania jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Film promocyjny kampanii.
Programowi przewodzi Gmina Wrocław, zaś partnerami są:

  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia z Brzegu
strona projektu

Jakość powietrza on-line »

Dofinansowanie ze środków celowych »

Spoty edukacyjne »


Wrocław
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel.71-327-30-00
fax. 71-327-30-09
email
Wrocław - laboratorium
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel. 71-348-61-14, 71-348-37-43
Jelenia Góra
ul. Warszawska 28,
58-500 Jelenia Góra
tel. 75-767-94-12
fax 75-764-89-89
email
Legnica
ul. Rzeczypospolitej 10/12
59-220 Legnica
tel. 76-854-14-00
fax 76-850-61-38
email
Wałbrzych
ul. A. Mickiewicza 16
58-300 Wałbrzych
tel. 74-842-33-22
fax 74-842-33-05
email