BIP logo GIOŚ
Strona główna » Aktualności

2021-08-27

Kara na kwotę ponad 100 000 zł dla zakładu kamieniarskiego za przekroczenie ustalonych norm hałasu.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję wymierzającą administracyjną karę pieniężną za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku. Właściciel zakładu kamieniarskiego będzie musiał zapłacić karę w wysokości 123 706 zł.

W okresie ostatniego roku działalność zakładu kamieniarskiego powodowała hałas w porze nocnej. Na podstawie prowadzonych pomiarów hałasu inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu ustalili wysokość kary. W związku z czym przedsiębiorca winien zapłacić ponad sto tysięcy złotych.


2021-08-27

Administracyjna kara pieniężna za gospodarowanie odpadami bez zezwolenia.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 1 000 000 zł za zbieranie odpadów i 1 000 000 zł za przetwarzane odpadów bez wymaganego zezwolenia.

W ostatnim czasie na naszych stronach internetowych podawaliśmy informację o prowadzonych działaniach kontrolnych w jednym z zakładów na terenie gminy Strzegom. W wyniku tej kontroli a następnie prowadzonych działań pokontrolnych przez inspektorów Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu przedsiębiorca został ukarany za działania niezgodne z przepisami prawa ochrony środowiska na sumaryczną kwotę 2 000 000 zł, w tym 1 000 000 zł za zbieranie odpadów bez zezwolenia i 1 000 000 zł za przetwarzanie odpadów bez zezwolenia.


2021-08-23

Interwencja na zanieczyszczenie środowiska ściekami odprowadzanymi z terenu kopalni.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze, po otrzymanym zgłoszeniu i podjęciu interwencji w sprawie zanieczyszczenia środowiska ściekami odprowadzanymi z kopalni, stwierdzili zanieczyszczanie środowiska w związku z przekroczeniem parametrów odprowadzanych ścieków w odniesieniu do wartości granicznych określonych w pozwoleniu wodno-prawnym.


Fot. ścieki odprowadzane z terenu kopalni
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wpłynął wniosek dotyczący zanieczyszczenia środowiska ściekami odprowadzanymi z terenu kopani. Inspektorzy Delegatury w Jeleniej Górze niezwłocznie podjęli czynności kontrolne a w czasie oględzin stwierdzili, że woda w potoku, do którego odprowadzane były ścieki z kopani, była mętna o białym zabarwieniu. Ścieki odprowadzane z terenu kopani również były mętne o białym zabarwieniu, z widoczną zawiesiną. Na potrzeby kontroli pracownik Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Centralnego Laboratorium Badawczego Oddziału we Wrocławiu do badań laboratoryjnych pobrał chwilowe próbki ścieków z wylotu oraz wody z potoku. Wyniki badań pobranych próbek wykazały przekroczenia w zakresie jakości odprowadzanych ścieków w odniesieniu do posiadanego przez zakład pozwolenia wodnoprawnego oraz potwierdziły zanieczyszczenie środowiska.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zobowiązano Prezesa Zarządu do podjęcia działań mających na celu usunięcie stwierdzonych naruszeń. Jednocześnie wobec osoby winnej naruszeń skierowano wniosek o ukaranie do sądu. Następnie w ramach działań pokontrolnych skierowano wystąpienie do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem podjęcia działań zgodnie z właściwością organu.


2021-08-23

Zanieczyszczenie środowiska odciekami z zakładu utylizacji odpadów.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze, po otrzymanym zgłoszeniu w sprawie uciążliwości zapachowych, podjęli interwencję na terenie wskazanego zakładu zajmującego się utylizacją odpadów. W wyniku kontroli stwierdzonych zostało szereg nieprawidłowości dotyczących przede wszystkim uchybień w gospodarce wodno-ściekowej. Inspektorzy WIOŚ podjęli natychmiastowo działania pokontrolne, celem wyeliminowania zagrożenia dla środowiska.


Fot. nieprawidłowości w gospodarce wodno-ściekowej na terenie zakładu gospodarującego odpadami
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wpłynęło zgłoszenie dotyczące wycieku substancji o bardzo intensywnym zapachu, pochodzące z terenu zakładu zajmującego się utylizacją odpadów.

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu podjęli natychmiastowo kontrolę interwencyjną. Przeprowadzana wizja terenowa potwierdziła zasadność interwencji. Następnie na potrzeby kontroli pracownicy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Centralnego Laboratorium Badawczego Oddziału we Wrocławiu do badań laboratoryjnych pobrali chwilowe próbki wody i ścieków.

Przeprowadzona kontrola wykazała szereg nieprawidłowości u podmiotu prowadzącego działalność w zakresie gospodarki odpadami, które w głównej mierze dotyczyły gospodarki wodno-ściekowej.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami kierownika kontrolowanej jednostki zobowiązano do podjęcia działań służących wyeliminowaniu nieprawidłowości. Natomiast Prezesa Zarządu zobowiązano wystąpieniem pokontrolnym do przeprowadzenia postępowania służbowego lub innego przewidzianego prawem postępowania przeciwko osobom winnym dopuszczenia do uchybień.

Ponadto, wystąpienia pokontrolne skierowano do: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, właściwego Starosty, Burmistrza oraz Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej celem podjęcia działań zgodnie z kompetencjami.

Ponadto, wystąpienia pokontrolne skierowano do: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, właściwego Starosty, Burmistrza oraz Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej celem podjęcia działań zgodnie z kompetencjami.


2021-08-20

Kolejna próba nielegalnego wwiezienia 24 ton odpadów z Niemiec do Polski

Delegatura WIOŚ w Jeleniej Górze, po raz kolejny w ostatnim czasie otrzymała wniosek z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, dotyczący transportu 24 ton odpadów z Niemiec do Polski, po sprawdzeniu, którego okazało się, że transport jest nielegalny.


Fot. odpady transportowane nielegalnie z Niemiec do Polski zatrzymane na granicy
Źródło: KAS

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze otrzymali wniosek z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego o wyrażenie opinii, czy przewożone z Niemiec do Polski odpady, spełniają wymagania określone w przepisach o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

Analiza dokumentów wykazała, że przewożone odpady zostały sklasyfikowane pod niewłaściwym kodem odpadu a podmiot, do którego były transportowane odpady, nie posiada zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zatem nie spełnia definicji odbiorcy w transgranicznym przemieszczaniu odpadów. W związku z faktem, iż podmiot, do którego transportowane są odpady nie jest w stanie przeprowadzić odzysku lub unieszkodliwiania w sposób zgodny z przepisami wspólnotowymi lub międzynarodowymi, transport należało uznać za nielegalny.

Negatywna opinia została niezwłocznie przekazana do organu zatrzymującego transport celem podjęcia dalszych działań.


2021-08-17

Nielegalny transport odpadów z zużytej odzieży z Niemiec do Polski zatrzymany na granicy w Jędrzychowicach

Inspektorzy Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze po przeprowadzonych czynnościach sprawdzających, uznali iż transport odpadowej odzieży i tekstyliów przewożonych z terenu Niemiec do Polski jest nielegalny.


Fot. Nielegalny transport odpadów z Niemiec do Polski
Źródło: Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu

W dniu 13.08.2021 r. Delegatura WIOŚ w Jeleniej Górze otrzymała od Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu wniosek o wyrażenie opinii czy przewożone z Niemiec do Polski odpady odzieży i tekstyliów spełniają wymogi międzynarodowego przemieszczania odpadów.

Analiza przedłożonych dokumentów wykazała, że firma, do której były transportowane odpady nie posiada wpisu do rejestru Bazy Danych o Odpadach (BDO) ani pozwolenia/zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Tym samym, firma nie spełnia warunków odbiorcy w transgranicznym przemieszczaniu odpadów i nie jest w stanie zapewnić procesów odzysku, zadeklarowanych odpadów w załączniku nr VII.

Zakład, do którego miały trafić odpady nie jest w stanie przeprowadzić odzysku lub unieszkodliwiania w sposób zgodny z przepisami wspólnotowymi lub międzynarodowymi. Zatem transport odpadów zużytej odzieży z Niemiec do Polski należało uznać za nielegalne przemieszczanie odpadów.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze niezwłocznie przekazali negatywną opinię do organu zatrzymującego transport, celem podjęcia dalszych działań w stosunku do transportowanych nielegalnie odpadów.


2021-08-04

Inspektorzy WIOŚ z prelekcją nt.: transgranicznego przemieszczania odpadów na szkoleniu dla sędziów i prokuratorów

W dniu 02.08.2021 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatury w Jeleniej Górze wygłosili prelekcję na szkoleniu dedykowanym dla sędziów i prokuratorów w ramach współpracy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w projekcie współfinansowanym ze środków Komisji Europejskiej dla Programu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W czasie prezentacji dla uczestników szkolenia omówione zostały problemy nielegalnego obrotu odpadami w ramach podejmowanych przez organ czynności kontrolnych w tym zakresie.


2021-08-03

Kontrola interwencyjna WIOŚ u podmiotu z nieprawidłowościami w przestrzeganiu przepisów prawa ochrony środowiska

Inspektorzy WIOŚ z Wrocławia zakończyli interwencyjną kontrolę podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na terenie gminy Kostomłoty. Podczas kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa ochrony środowiska.


Fot. Działalność w zakładzie niezgodna z przepisami prawa

Stwierdzone nieprawidłowości

Naruszenia jakie stwierdzono to między innymi: brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia potencjalnie znacząco oddziałującego na środowisko, brak zgłoszenia instalacji wprowadzającej do powietrza gazy i pyły, brak wymaganych zestawień i raportów związanych z korzystaniem ze środowiska oraz wielkością emisji zakładu, brak wpisu w rejestrze BDO, gospodarowanie odpadami niezgodne z obowiązującymi przepisami w tym termiczne przekształcanie odpadów oraz brak pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do ziemi i wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacji deszczowej.


Fot. Wylot ścieków
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Działania kontrolne i pokontrolne

Inspektorzy WIOŚ w trakcie kontroli udzielili 6 pouczeń oraz wystawili mandat za termiczne przekształcanie odpadów poza spalarnią odpadów.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami u przedsiębiorcy wydano zarządzenia pokontrolne, skierowano 5 wystąpień do odpowiedzialnych organów, odpowiednio do ich kompetencji, celem usunięcia nieprawidłowości.

Ponadto za prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami bez wymaganego wpisu do rejestru, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.

Przedstawiony powyżej przypadek niestety nie jest wyjątkiem, gdyż podmioty gospodarcze w szczególności jednoosobowe firmy mają bardzo małą świadomość o obowiązkach formalno-prawnych związanych z przepisami ochrony środowiska jakie na nich spoczywają.


2021-08-03

Nielegalny transport odpadów z Niemiec do polski zatrzymany na granicy


Fot. Odpady nielegalnie transportowane do Polski
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Delegatura WIOŚ w Jeleniej Górze w dniu 27.07.2021 r. otrzymała wniosek Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu o wyrażenie opinii, czy przewożone z Niemiec do Polski odpady o kodzie 15 01 02 – opakowań z tworzyw sztucznych, spełniają wymagania określone w przepisach o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

Analiza dokumentów wykazała, że na samochodzie ciężarowym przewożone są odpady opakowań z tworzyw sztucznych w ilości ok. 200 kg oraz odpady opakowań z papieru i tektury w ilości ok. 5,3 Mg.

W dokumentacji, załączonej do transportu odpadów nie podano ilości przemieszczanych odpadów, daty przemieszczania odpadów oraz nie wskazywano instalacji odzysku, do której przemieszczano odpady.

Ponadto, dla przywożonych do Polski odpadów opakowań z papieru i tektury przedsiębiorca nie posiadał właściwej dokumentacji.

Mając na uwadze powyższe ustalenia inspektorzy WIOŚ uznali przemieszczanie odpadów za nielegalne. Dalsze czynności względem nielegalnego przemieszczania odpadów podejmował Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu.


2021-08-02

Zgłoszenie dotyczące śniętych ryb w rzece Ślęza


Fot. Rzeka Ślęza
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu w ostatnich dniach otrzymali informację od Komendanta Polskiego Związku Wędkarskiego o zaobserwowaniu śniętych ryb w pobliżu ujścia rzeki Ślęzy do Odry. W informacji podano, że nie zaobserwowano śladów zanieczyszczenia wody, natomiast podniósł się poziom wody w korycie rzeki Ślęzy.

Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili oględziny terenowe wzdłuż lewego brzegu Ślęzy i Odry, nie stwierdzili śniętych ryb. Stan wody w Ślęzie w trakcie przeprowadzanej wizji był wysoki, woda była mętna, jasnobrązowa. Pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego we Wrocławiu wykonali pomiary wody w rzece Ślęza w zakresie pH, tlenu rozpuszczonego oraz przewodności. Oględziny oraz analiza wyników nie wskazywały na zanieczyszczenie wód w rzece.

Z informacji powziętych od wędkarza wynikało, że kilka sztuk śniętych ryb pojawiło się w dniu poprzednim, jednocześnie sugerowali, iż może istnieć związek z funkcjonowaniem elektrowni na Ślęzie, gdzie brak jest przepławek dla ryb. Zebrane informacje z rozpoznania przekazano pisemnie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Korzystanie z wód do celów energetyki wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Kontrolę gospodarowania wodami w zakresie przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ww. ustawy a także korzystania z wód oraz ochrony zasobów wodnych, wykonują Wody Polskie.

Równocześnie Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zwrócił się z wnioskiem do Dyrektora RZGW we Wrocławiu PGW Wody Polskie o przekazanie wszystkich aktualnych pozwoleń wodnoprawnych w zakresie odprowadzania ścieków do rzeki Ślęza.

Następnie Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kolejne rozpoznanie w terenie, mające na celu zlokalizowanie potencjalnych źródeł występowania zanieczyszczeń na rzece Ślęza. Oględzinom poddano wyloty kanalizacji deszczowej wytypowane na podstawie danych będących w posiadaniu WIOŚ we Wrocławiu, tj. ogólnodostępnych map uzbrojenia terenu oraz wniosków o interwencję wpływających do WIOŚ we Wrocławiu w latach poprzednich. Nie stwierdzono odprowadzania ścieków wylotami poddanymi kontroli.

Na skutek intensywnych opadów w korycie rzeki Ślęza utrzymywał się wysoki stan wody oraz znaczna mętność powstająca na skutek zwiększonych przepływów, co utrudniło przeprowadzenie pełnych oględzin. W związku z powyższym, zaplanowano kolejne oględziny rzeki Ślęza na odcinku poniżej ww. punktów po zaobserwowaniu niższych stanów wody oraz mniejszych przepływów wody w korycie rzeki. Dalsze działania w przedmiotowej sprawie będą również planowane po otrzymaniu danych dotyczących pozwoleń wodnoprawnych od Wód Polskich.


2021-07-31

Spotkanie w Delegaturze WIOŚ w Wałbrzychu w sprawie uciążliwości zapachowych występujących na terenie Świdnicy i okolic.

W dniu 29 lipca 2021 r. odbyło się spotkanie w siedzibie Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu dotyczące problemu uciążliwości zapachowych występujących na terenie miasta i gminy Świdnica.


Fot. WIOŚ we Wrocławiu. Spotkanie WIOŚ z samorządowcami i naukowcami PWr w sprawie emitowanych substancji odoroczynnych w Świdnicy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu w związku z podejmowaniem szeregu działań oraz praktycznym wykorzystaniem posiadanych narzędzi w ramach kompetencji i uprawnień podjął inicjatywę zorganizowania spotkania stron zainteresowanych problemem uciążliwości odorowych występujących na terenie miasta i gminy Świdnica.

Do rozmów zaprosił przedstawicieli: Urzędu Miasta Świdnicy, Gminy Świdnica, Starostwa Powiatowego w Świdnicy a także ekspertów z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

W trakcie spotkania przedstawiono problem emisji substancji odoroczynnych z potencjalnych źródeł tak w zakresie praktycznym jak i formalnym. Omówiono podjęte dotychczas działania przez wszystkie obecne na spotkaniu organy ochrony środowiska.

Następnie skupiono się na analizie dalszych działań możliwych do podjęcia, które mogłyby w efekcie prowadzić do ograniczenia uciążliwości zapachowych w rejonie miasta i gminy Świdnica. W tym rozważano wykonanie badań olfaktometrycznych i analiz w Laboratorium Badań Olfaktometrycznych PWr.

Ustalono wstępny zarys działań i zapowiedziano dalszą współpracę na tym polu.


2021-07-27

Kontrola wytwórców żywności

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu jak co roku w okresie letnim, rozpoczął kontrole z zakresu produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego. Kontrole gospodarstw uprawiających pola z warzywami i owocami mają na celu sprawdzenie warunków stosowania nawozów, które mogą przyczyniać się do zanieczyszczenia wód i gruntów azotem.


Fot. Pola uprawy ogórków

Kontrola obejmuje wytwórców żywności, która w postaci nieprzetworzonej czyli pierwotnej jest przeznaczona do spożycia.

W tym roku kontrolą objęte zostaną gospodarstwa uprawiające: truskawki, ogórki, pomidory, sałatę, czarną porzeczkę, borówkę amerykańską, maliny i jeżyny.

Kontrole wykonywane są w ramach wspólnego cyklu kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w niektórych przypadkach kontrole przeprowadzane są również z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W toku czynności kontrolnych Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we Wrocławiu pobiera próbki gleby, w celu zbadania w niej zawartości metali ciężkich.

W tym roku zaplanowanych jest przeprowadzenie 16 kontroli w województwie dolnośląskim.

Podczas kontroli Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu sprawdza warunki w jakich uprawia się owoce i warzywa, szczególnie pod kątem magazynowania i stosowania nawozów, które może stać się przyczyną zanieczyszczenia wód i gruntów azotem.


2021-07-26

Interwencja w sprawie zanieczyszczenia czarną substancją posesji w Wałbrzychu


Fot. Zanieczyszczenie czarną substancją posesji w Wałbrzychu
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Do Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu wpłynął wniosek interwencyjny w sprawie zanieczyszczenia czarną substancją posesji w Wałbrzychu. Inspektorzy niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia. Postępowanie wyjaśniające wykazało, że źródłem zanieczyszczenia był spływ powierzchniowy mułu węglowego ze składowiska węgla, a ślady zanieczyszczenia znajdują się na większym obszarze. Do podmiotu odpowiedzialnego za powstanie zanieczyszczenia skierowano pismo wzywające do wskazania przyczyn tego zdarzenia oraz do podjęcia środków zapobiegawczych mających na celu wyeliminowanie podobnych zdarzeń w przyszłości.


2021-07-12

Pożar odpadów na terenie byłego zakładu gospodarowaniem odpadami

W dniu 08.07.2021 r., nad ranem o godzinie 5.00 wystąpił pożar na terenie byłego zakładu w Bogatyni. W latach poprzednich w zakładzie prowadzono działalność w zakresie gospodarowania odpadami.


Fot. Teren zakładu objętego pożarem

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze przeprowadzili natychmiastowe rozpoznanie tej sprawy.

W czasie oględzin ustalono, że pożar objął odpady palne o kodzie 19 12 12 - inne odpady, w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - tzw. balast, a także odpady o kodzie 19 12 10 - odpady palne, inaczej paliwo alternatywne.

Odpady zmagazynowane były w postaci hałdy, na placu należącym uprzednio do zakładu.

Należy podkreślić, iż z wcześniejszych ustaleń WIOŚ wynikało, że na ww. terenie byłego zakładu odpady palne magazynowane były w pryzmach, w postaci hałdy o wysokości 10 m. Ponadto, zbierane były na placu, na otwartej przestrzeni, w sposób nieuporządkowany i zajmowały powierzchnię ok. 50 % terenu nieruchomości.

Zbieranie odpadów w ramach prowadzonej przez spółkę działalności miało na celu dalsze ich przetworzenie. Starosta Zgorzelecki cofnął wszystkie wydane na spółkę zezwolenia. Spółka została wykreślona w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2018 r.

Teren nieruchomości nie jest ogrodzony, ani dozorowany. Stwierdzone zostały widoczne ślady kradzieży elementów metalowych, które najprawdopodobniej mogły doprowadzić do kolejnego pożaru na tym terenie.

Jednocześnie, poprzedni pożar na ww. terenie miał miejsce w dniu 11.06.2021r., pożarem objęta była hala wypełniona odpadami tekstylnymi.


2021-07-07

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Odpady zdeponowane w Wałbrzychu

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu po otrzymaniu wniosku o interwencję w sprawie zalegania odpadów w Wałbrzychu przeprowadzili oględziny terenu.

Przeprowadzone oględziny potwierdziły pozostawienie odpadów bezpośrednio na gruncie w formie nieregularnych pryzm na jednej z działek zlokalizowanych w Wałbrzychu. Były to głównie odpady biodegradowalne, w tym odpady trawy i innych odpadów zielonych.

Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu, po rozpoznaniu w terenie sprawę przekazała do Prezydenta Miasta Wałbrzycha, w celu podjęcia działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami.


Fot. odpady zielone w Wałbrzychu

Zanieczyszczenie rowu w Bielawie

Do Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu wpłynął wniosek dotyczący zanieczyszczenia rowu w Bielawie brunatną cieczą. Inspektorzy WIOŚ natychmiast udali się na wskazane miejsce i przy udziale zgłaszającego przeprowadzili oględziny rowu. W dniu prowadzonej wizji woda w rowie była czysta i bez zapachu, nie stwierdzono śladów zanieczyszczenia rowu. Niemniej jednak skarżący przedstawił nagranie wideo, na którym widoczna była woda o zabarwieniu brunatnym.


Fot. Rów w Bielawie

W ramach postępowania wyjaśniającego nie zidentyfikowano w pobliżu wskazanego miejsca zakładów produkcyjnych, jako potencjalnych źródeł zanieczyszczenia. Ustalono, że rów jest własnością Gminy Bielawa. W związku z powyższym przekazano wniosek interwencyjny do Urzędu Miejskiego w Bielawie, celem podjęcia działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami


2021-07-01

Spotkanie z Okręgowym Urzędem Górniczym w sprawie regulacji dotyczących postępowania z odpadami w działalności górniczej.


Fot. spotkanie WIOŚ i OUG
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

W dniu 1.07.2021 r. odbyło się spotkanie w sprawie uregulowań prawnych i ich stosowania w odniesieniu do działalności górniczej, tak na etapie inwestycyjnym jak i eksploatacyjnym.

Nadzór nad działalnością zakładów górniczych na terenie Dolnego Śląska w sposób całościowy prowadzi Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu (OUG). Wytwarzanie odpadów o różnym charakterze to nieodłączny element w działalności górniczej. Zadania w tym zakresie realizuje OUG jako nadzorujący działalność górniczą jak i WIOŚ we Wrocławiu jako organ uprawniony do kontroli poszczególnych zagadnień ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami.

Wytwarzanie odpadów wydobywczych regulują odrębne akty prawne, a w tym ustawa Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawa o odpadach wydobywczych. Natomiast wytwarzanie odpadów w pozostałym zakresie, w tym na etapie prac przygotowawczych złoża do eksploatacji – normowane jest przepisami ustawy o odpadach. Toteż te zagadnienia jako element wspólnej płaszczyzny działań był przedmiotem dzisiejszych rozmów.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu – p. Mariusz Wojewódka oraz Zastępca Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego pani Dagmara Solatycka. Obie strony zadeklarowały wzajemną pomoc i współpracę.


2021-07-01

Nielegalne składowanie odpadów w powiecie polkowickim

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Legnicy uczestniczyli w działaniach dotyczących nielegalnego składowania odpadów w powiecie polkowickim.

Sprawę prowadzi prokuratur w Głogowie oraz funkcjonariusze policji z KPP w Polkowicach.

Więcej na ten temat


2021-06-30

Porozumienie o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska we Wrocławiu a Politechniką Wrocławską

W dniu 29 czerwca 2021 roku podpisane zostało porozumienie dotyczące współpracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Politechniki Wrocławskiej. Płaszczyzną wspólnych działań będą uciążliwości zapachowe czyli tzw. „odory”.


Fot. Podpisanie porozumienia o współpracy.
Na zdjęciu od prawej:
Prof. M. Kabsch – Korbutowicz, Politechnika Wrocławska, M. Wojewódka WIOŚ we Wrocławiu.

Od wielu lat zmagamy się z problemem emisji substancji odoroczynnych do środowiska z różnych działalności gospodarczych i procesów. Te z kolei powodują nieprzyjemne odczucia węchowe a w konsekwencji są przedmiotem licznych zgłoszeń do tut. Inspektoratu. W obowiązujących nas przepisach prawa brak jest regulacji dotyczących norm dla jakości zapachowej powietrza, tj.: nie została przyjęta i nie obowiązuje tzw. „ustawa odorowa”.

Intencją zawartego porozumienia jest zapewnienie, poprzez współdziałanie instytucji jak najlepszej wiedzy o uciążliwościach powodowanych emisją gazów złowonnych, w tym informacji o przyczynach i źródłach uciążliwości zapachowych, występujących na terenie działania WIOŚ we Wrocławiu, czyli w obrębie województwa dolnośląskiego.

Ze strony Politechniki Wrocławskiej porozumienie podpisała pani prof. dr hab. inż. Małgorzata Kabsch – Korbutowicz – Kierownik Katedry Inżynierii Ochrony Środowiska, natomiast ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu – pan Mariusz Wojewódka - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Działania w zakresie merytorycznym i badawczym koordynować będzie dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. uczelni, która od wielu lat zajmuje się problematyką odorów w środowisku, posiadając jednocześnie bogate doświadczenie naukowe w tym obszarze.Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-06-29

Powołanie pana Tomasza Kubickiego na stanowisko p.o. zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

W dniu 29 czerwca 2021 roku na stanowisko p.o. zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu powołany został pan Tomasz Kubicki.

Tomasz Kubicki
p.o. Zastępcy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska


Fot. Tomasz Kubicki, p.o. z-cy WIOŚ we Wrocławiu

Jest absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), gdzie ukończył studia na kierunku Rolnictwo, specjalność: Agronomia.

Zrealizował również podyplomowe studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w zakresie Rachunkowości i Kontroli Finansowej a także Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Posiada uprawnienia audytora w ramach uzyskanych certyfikatów: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, zintegrowanego systemu zarządzania.

Posiada doświadczenie w pracy w obszarze rolnictwa i ochrony środowiska.

W ostatnim czasie jako Dyrektor Departamentu Operacyjnego jednej z firm zajmujących się odpadami wdrażał nowe rozwiązania związane z gospodarowaniem odpadami oraz formalizowaniem wymagań ustawowych.

W czasie wolnym uprawia sporty górskie oraz interesuje się minerałami.


2021-06-29

Uciążliwości zapachowe jako powód licznych zgłoszeń mieszkańców Świdnicy i okolic

Uciążliwości powodowane działalnością związaną z emisją substancji odorotwórczych są z jednej strony tematem nieuregulowanym prawnie z drugiej natomiast przedmiotem skarg mieszkańców oraz interwencji inspekcyjnych.

Uciążliwość zapachowa zwana „odorem” określana jest jako bardzo nieprzyjemne wrażenie węchowe. „Większość zapachów jest złożoną mieszaniną wielu składników (…)”.

Uciążliwość wstępuje w sytuacji, kiedy ludzie odczuwają zapach w domu, środowisku pracy, czy na terenach zewnętrznych i jego postrzeganie jest negatywne, ocena jest powtarzalna. Trudno więc jest nie odczuwać zapachów.

Uciążliwości zapachowe a prawo

Prawne uregulowanie zagadnień dotyczących standardów zapachowej jakości powietrza podejmowane są od wielu lat zarówno w kraju, jak i całej Unii Europejskiej. Ze względu na szeroką tematykę problemu i jego lokalny charakter Komisja Europejska nie przygotowała jednolitego prawodawstwa w tym zakresie, w formie dyrektywy lub wytycznych. W naszych przepisach prawa jak pisaliśmy powyżej brak jest regulacji dotyczących norm dla jakości zapachowej powietrza, tj.: nie została przyjęta i nie obowiązuje tzw. „ustawa odorowa”. W związku z powyższym, nie ma możliwości dokonania pomiaru uciążliwości bezpośrednio w odniesieniu do przekraczania norm dla mieszaniny substancji odoroczynnych.

Zadania WIOŚ a uciążliwości zapachowe

WIOŚ we Wrocławiu realizuje zadania w ramach ustanowionych i nadanych uprawnień, tj.: przeprowadza kontrole zgodności działania podmiotu z przepisami obowiązującego prawa (regulującego poszczególne zagadnienia ochrony środowiska) oraz sposobu realizacji warunków określonych w decyzjach wydanych przez właściwe organy ochrony środowiska, w tym m.in. Starostę. Marszałka Województwa czy PGW Wody Polskie. Inaczej mówiąc Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w trakcie kontroli sprawdzają i ustalają zgodność funkcjonowania zakładu z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska.

W przypadku gdy uciążliwości „odorowe” występują pomimo dotrzymania warunków określonych w decyzjach administracyjnych (pozwolenia, zezwolenia), Inspekcja Ochrony Środowiska kieruje wystąpienie do właściwego organu ochrony środowiska (starosta, marszałek) celem podjęcia działań wynikających z posiadanych kompetencji, a dotyczących nałożenia na prowadzącego instalację będącą źródłem uciążliwości odorowych obowiązku sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego (art. 237 POŚ).

Wyniki sporządzonego przeglądu dają podstawę do nałożenia przez organ ochrony środowiska w drodze decyzji obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia (art. 362 POŚ).

Niezależnie od powyższego WIOŚ we Wrocławiu poszukuje rozwiązań mogących wpływać na zmianę negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi ze strony zakładów, w stosunku do których mieszkańcy zgłaszają problem. Przykładem tego może być opracowanie formularza (dzienniczka) uciążliwości zapachowych a następnie przekazanie go za pośrednictwem Urzędów Miejskich mieszkańcom narażonym na te uciążliwości.

Wypełnianie ww. dzienniczka ma na celu poznanie i charakterystykę uciążliwości zapachowych, które nie zostały uregulowane przepisami prawa oraz dla których nie zostały ustanowione normy (wartości dopuszczalne).

Podkreślić należy, że jednocześnie uciążliwości zapachowe stanowią zainteresowanie wielu środowisk naukowych i badawczych.


2021-06-24

Kontrola magazynowania obornika w Wałbrzychu

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu stwierdzili na terenie jednego z gospodarstw zlokalizowanych na terenie Wałbrzycha magazynowanie obornika, niezgodnie z przepisami prawa.


Fot. magazynowanie obornika
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu przeprowadzili kontrolę w jednym z gospodarstw, zlokalizowanych w obrębie Wałbrzycha. Podczas prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że obornik magazynowany jest niezgodnie z przepisami ustawy Prawo Wodne oraz Programem działań mającym na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganiem ich dalszemu zanieczyszczaniu.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję nakazującą usunięcie nieprawidłowości w zakresie magazynowania obornika na terenie kontrolowanego obiektu w Wałbrzychu w terminie do 31.12.2021 r.


Fot. magazynowanie obornika
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-06-15

Powołanie na stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Pana Mariusza Wojewódki


Fot. Wręczenie przez Wojewodę Dolnośląskiego powołania Panu M. Wojewódce na stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Na zdjęciu od lewej: Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Mariusz Wojewódka.
Źródło: BP DUW

Wojewoda Dolnośląski, Jarosław Obremski powołał Pana Mariusza Wojewódkę na stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Pan Mariusz Wojewódka od 2016 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska pełnił funkcję Zastępcy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Posiada wieloletnie doświadczenie w ochronie środowiska zdobyte podczas pracy w instytucjach i organach administracji publicznej. W latach poprzednich pełnił także funkcję wicestarosty sprawując bezpośredni nadzór nad zadaniami związanymi z ochroną środowiska.

Pan Mariusz Wojewódka jest zaangażowany w sprawy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju gmin na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, a także Uniwersytetu Ekonomicznego, na którym ukończył magisterskie studia menedżerskie Executive MBA.


2021-06-15

Szkolenie i wymiana doświadczeń z funkcjonariuszami Policji

W dniu 11 czerwca 2021 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadzili szkolenie dla Policji. W szkoleniu wzięli udział policjanci komórek ruchu drogowego oraz Wydziałów d/w z Przestępczością Gospodarczą Komend Miejskich Policji i Komend Powiatowych Policji garnizonu dolnośląskiego.

Szkolenie obejmowało wymagania dotyczące kontroli krajowego oraz międzynarodowego transportu drogowego odpadów. Był to również czas do wymiany doświadczeń obu stron.

Mamy nadzieję, że przekazana wiedza jak również doświadczenia inspektorów WIOŚ przyczynią się do usprawnienia działań kontrolnych Policji w obszarze gospodarki odpadami.


2021-06-08

Drony w kontrolach Inspekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu zakupił drony do wykorzystania w kontrolach stanu środowiska. Bezzałogowe statki powietrzne posłużą przede wszystkim do sprawnego zbierania danych w terenie. Urządzenie będzie wykorzystywane do kontroli trudno dostępnych miejsc, wyrobisk, dużych obszarów, szacowania powierzchni kontrolnych, a także do przeglądu całości terenów z identyfikacją zdarzeń, które mają wpływ na środowisko.


Fot. Pokaz dronów wykorzystywanych w działalności Inspekcji Ochrony Środowiska
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Docelowo planowane jest aby każda z delegatur WIOŚ, tj. Delegatura w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu otrzymała na wyposażenie drony i mogła je wykorzystywać na potrzeby kontrolne.

-Bardzo się cieszę, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i systematycznie doposaża placówkę w sprzęt, umożliwiający skuteczniejsze wykonywanie zadań. Jestem przekonany, że nowo zakupione drony usprawnią działania WIOŚ, a tym samym przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego – powiedział Wojewoda Dolnośląski, Jarosław Obremski.

W wielu działaniach kontrolnych, przy przeglądzie dużych powierzchni wykorzystanie drona przyczyni się do szybkiego ustalenia stanu faktycznego.

- Zdarzają się sytuacje kiedy potrzebujemy informacji do oceny zdarzeń w terenie, których odpowiednio szybko dostarczyć nam może tylko materiał wykonany dronem. W ten sposób możemy uzyskać wiedzę niezbędną w procesie kontrolnym. Standardowe kontrole będą wsparte dodatkowo obserwacją z powietrza. Niemniej to głównie w tzw. kontrolach interwencyjnych będziemy wykorzystywać drony - wyjaśnia Mariusz Wojewódka - Z-ca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.


Fot. Pokaz dronów wykorzystywanych w działalności Inspekcji Ochrony Środowiska

W WIOŚ we Wrocławiu powołana została specjalna grupa do obsługi bezzałogowych statków powietrznych. Pracownicy, którzy będą wykonywać loty w ramach czynności służbowych przeszli szkolenie i uzyskali licencję.

Drony wyposażone są w system termowizyjny, przeznaczony specjalnie dla inspektorów i funkcjonariuszy bezpieczeństwa publicznego. Dron dedykowany jest do zadań profesjonalnych. W dowolnym momencie w czasie lotu operator może przełączać się między podglądem z kamery a termowizją.

- W tym również posiadamy lekki i mobilny dron, który będzie miał zastosowanie szczególnie do zadań interwencyjnych, które wymagają szybkiego i sprawnego działania - mówi Łukasz Dąbrowski, koordynator ds. bezzałogowych statków powietrznych.

Zakupionych zostało 5 szt. dronów za łączną kwotę ok. 40 tyś zł.

Obok dronów Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu posiada również inny sprzęt wspomagający kontrole jak np. samochody elektryczne - zakupione ze środków WFOŚ i GW pod koniec ubiegłego roku. Pojazdy elektryczne również wykorzystywane są do działań kontrolnych - z jednoczesnym przyczynianiem się do zachowania zasad zrównoważonego rozwoju.


Pokaz dronów wykorzystywanych w działalności Inspekcji Ochrony Środowiska

2021-06-05

Światowy Dzień Ochrony Środowiska z Inspekcją Ochrony Środowiska

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Ma on szczególne znaczenie dla nas pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska, którzy na co dzień realizują zadania związane z ochroną naszego środowiska. Przeciwdziałamy zanieczyszczeniu środowiska. Działamy planowo jak i doraźnie i prewencyjnie.

Aby przybliżyć naszą pracę, z czym mierzymy się na co dzień załączamy krótki filmik.

Film ma charakter poglądowy, jego realizacja nie jest związana z stwierdzonymi nieprawidłowościami kontrolnymi.

© Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wrocław 2021 r.

Zawartość filmu ma charakter autorski, wszelkie prawa dotyczące konstrukcji oraz treści zastrzeżone.
Kopiowanie, powielanie oraz rozpowszechniane bez zgody autorów zabronione.

W ten szczególny dla nas dzień chcemy przybliżyć naszą pracę.

Inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska z Wrocławia oraz trzech delegatur zlokalizowanych w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu, podejmują czynności kontrolne względem podmiotów gospodarczych, zakładów usługowych, przemysłowych. Często to praca w terenie, popołudniami i w dni wolne od pracy.

Ochrona środowiska, w którym żyjemy i przebywamy staje się dla nas coraz ważniejsza, wzrasta świadomość społeczeństwa, bowiem zanieczyszczone środowisko może mieć nieodwracalne skutki dla naszego zdrowia.

Ponadto, w sposób ciągły podejmowane są kolejne przepisy prawa, regulujące postępowanie względem środowiska, precyzujące warunki i wymagania w zakresie ochrony środowiska. To z kolei niejednokrotnie przekłada się na zakres zadań Inspekcji Ochrony Środowiska.

Kontrole interwencyjne, planowe, działania doraźne

Sprawdzamy każdy element środowiska, tj.: wody, powietrze, glebę oraz to co może spowodować zmiany w tych komponentach, w tym powietrze zanieczyszczane pyłami i gazami, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne, ścieki wprowadzane do wód, przeterminowaną żywność, sposób postępowania z nawozami sztucznymi przez rolników, aż wreszcie odpady. Gospodarka odpadami, w ostatnich czasach wzbudza największe zainteresowanie wśród naszego społeczeństwa. Jesteśmy coraz bardziej „wrażliwi” i „wyczuleni” na gospodarkę odpadami. Z jednej strony sami jesteśmy wytwórcami odpadów, a z drugiej zauważamy je wszędzie wokół nas. Niewłaściwe postępowanie z odpadami może stworzyć zagrożenie dla środowiska.

Liczba zadań i kontroli

W działalności Inspekcji Ochrony Środowiska zwiększa się ilość realizowanych kontroli. Dla porównania inspektorzy przeprowadzili łącznie w poszczególnych latach:

 • w 2006 r. - 1001 kontroli,
 • w 2018 r. - 3218 kontroli
 • w 2020 r. – 2809 kontroli - w okresie trwającej pandemii

W ślad za zwiększonymi wymaganiami prawnymi oraz zwiększeniem ilości zadań wzrosła liczba pracowników wykonujących kontrole, bowiem w 2006 roku zadania kontrolne realizowało - 53 pracowników inspekcyjnych, a obecnie w WIOŚ we Wrocławiu zatrudnione są 74 osoby na stanowiskach inspekcyjnych.

Przebieg i czas kontroli

Wykonywanie kontroli to skomplikowany proces wymagający wielu czynności. W praktyce czas kontroli wykonywanych przez inspektorów zawiera się od 1 tygodnia do kilku miesięcy. W tym czasie nawet kilkukrotnie przeprowadzane są oględziny jak i pobory prób. Integralnym elementem po przeprowadzonej u podmiotu kontroli są obok sporządzonego protokołu z kontroli - czynności pokontrolne, które obejmują szereg koniecznych działań względem stwierdzonych nieprawidłowości.


2021-06-04

Nielegalny transport odpadów z Niemiec do Polski – transgraniczne przemieszczanie odpadów

Delegatura WIOŚ w Jeleniej Górze uznała, że odpady, w sprawie których zwrócili się funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, przewożone są na teren Polski nielegalnie. Transportowane odpady to mieszanina tworzyw sztucznych, gruzu oraz złomu żelaznego, zanieczyszczone w stopniu uniemożliwiającym ich odzysk.


Fot. Nielegalny transport odpadów
Źródło: DUCS we Wrocławiu

Delegatura WIOŚ w Jeleniej Górze w dniu 28.05.2021 r. otrzymała wniosek Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu o wyrażenie opinii, czy przewożone z Niemiec do Polski odpady o kodzie 19 12 02 - metale żelazne, spełniają wymagania określone w przepisach o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

Analiza dokumentów wykazała, że na naczepie samochodu znajdują się pozostałości po przetwarzaniu odpadów, będących mieszaniną tworzyw sztucznych, gruzu oraz złomu żelaznego.

Uznano, że przewożone odpady powinny być zakwalifikowane, zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, do innego rodzaju odpadów, tj. 19 12 12 - pozostałe odpady, w tym również mieszaniny materiałów z mechanicznej obróbki odpadów.

Ponadto, dołączona do wniosku dokumentacja fotograficzna wskazywała, że przewożone odpady pochodzące z przetwarzania odpadów były zanieczyszczone w stopniu uniemożliwiającym odzysk odpadów w sposób racjonalnie ekologicznie.

Odpady o kodzie 19 12 12 nie znajdują się na liście zielonej i ich transport nie może odbywać się na podstawie załącznika nr VII, zatem ich transgraniczne przemieszczanie wymaga pisemnego zgłoszenia i zgody.

Z uwagi na fakt, iż powyższy transport był realizowany bez uprzedniego zgłoszenia i zgody, uznano przedmiotowy transport za nielegalne przemieszczanie. Negatywna opinia została przekazana do organu zatrzymującego transport czyli KAS.


2021-06-04

Udział Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w wizycie studyjnej na Słowacji.


Fot. Uczestnicy wizyty studyjnej na Słowacji

Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – Pan Mariusz Wojewódka na zaproszenie posła Jaroslava Karahuty wziął udział w wizycie studyjnej na Słowacji. Celem wizyty było zapoznanie z nowatorską technologią przetwarzania frakcji RDF (Refuse Derived Fuel).

RDF powstaje w wyniku wysortowania oraz odpowiedniego przygotowania frakcji odpadów charakteryzujących się odpowiednimi parametrami użytkowymi.

Podczas wizyty uczestnicy mieli okazję poznać zaprezentowaną technologię przetwarzania RDF w półprodukt do wykorzystania jako wypełniacz w produkcji elementów betonowych, desek technologicznych oraz do budowy dróg.

W wizycie udział wziął Aleksander Szwed, senator Rzeczpospolitej Polskiej oraz Bogusław Szpytma, wicewojewoda dolnośląski jak również: przedstawiciele różnych publicznych służb związanych z ochroną środowiska, naukowcy z Dolnego Śląska, przedstawiciele spółek samorządowych i prywatnych zainteresowanych nowymi rozwiązaniami dotyczącymi recyklingu odpadów.


2021-05-31

Kontrola WIOŚ wykazała nieprawidłowości na składowisku odpadów

Zakończyliśmy kontrolę interwencyjną jednego ze składowisk odpadów. Czynności kontrolne podjęliśmy po otrzymaniu wniosku w sprawie składowania zmieszanych odpadów komunalnych na wskazanym składowisku. W trakcie kontroli stwierdziliśmy inne nieprawidłowości aniżeli przetwarzanie odpadów niesegregowanych, zmieszanych, a w tym: nieprzestrzeganie warunków decyzji pozwolenia zintegrowanego, decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska oraz przepisów prawa dotyczących składowisk odpadów.


Fot. Odpady na składowisku odpadów
Źródło: Archiwum WIOŚ

Zakres kontroli

W trakcie kontroli składowiska sprawdzono: stan techniczny i sposób eksploatacji instalacji, realizację przepisów prawnych, wypełnianie warunków pozwolenia zintegrowanego i decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska. W trakcie kontroli dokonano kompleksowej oceny badań monitoringowych instalacji.

Kontrola nie wykazała składowania odpadów niesegregowanych, zmieszanych.

Stwierdzone nieprawidłowości

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu stwierdzili nieprawidłowości związane z nierealizowaniem warunków decyzji - pozwolenie zintegrowane oraz decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska, a także przepisów prawa z zakresu składowania odpadów. Stwierdzono między innymi nieprawidłowości w zakresie sposobu składowania odpadów, miejsca i sposobu magazynowania odpadów, sposobu przetwarzania odpadów, terminowości przedkładanych sprawozdań - wymaganych prawem i pozwoleniem zintegrowanym, ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Odpady magazynowane były w sposób, który może negatywnie oddziaływać na środowisko.

W zakresie monitoringu składowiska stwierdzono przekroczenie:

 • dopuszczalnych wartości zawiesiny ogólnej dla wód poduszczelnieniowych i opadowych, odprowadzanych do potoku,
 • dopuszczalnej wartości przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW), określonej w pozwoleniu zintegrowanym dla wód odciekowych.

Ponadto, wskazano na:

 • pogorszenie jakości wody podziemnej, obserwowane w piezometrach oraz
 • brak pomiarów objętości powstających wód odciekowych
 • ocenę stateczność zboczy składowiska przy wykorzystaniu metod geotechnicznych, a jedynie w oparciu o ocenę wizualną.

W trakcie kontroli część ze stwierdzonych nieprawidłowości została usunięta, między innymi dotyczących sposobu składowania odpadów, sposobu i miejsca magazynowania części odpadów.


Fot. Odpady na składowisku odpadów
Źródło: Archiwum WIOŚ

Działania pokontrolne i naprawcze

W związku ustaleniami kontrolnymi Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podjął działania, a w tym:

 • zorganizował naradę pokontrolną mającą na celu wypracowanie działań naprawczych względem stwierdzonych nieprawidłowości,
 • wszczął 2 postępowania administracyjne w sprawie wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych,
 • wszczął 1 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji określającej zakres i harmonogram działań niezbędnych do ustalenia przyczyn zmian obserwowanych parametrów oraz możliwych zagrożeń dla środowiska na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi dwiema kwaterami składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, a co z tym związane przeprowadzona została rozprawa administracyjna,
 • ukarał odpowiedzialnego za popełnienie wykroczeń mandatami i pouczeniami,
 • wydał zarządzenie pokontrolne zobowiązujące do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Fot. Odpady na składowisku odpadów
Źródło: Archiwum WIOŚ

2021-05-27

Transport odpadów niezgodny ze stanem faktycznym, zatrzymany na terenie Legnicy

W ubiegłym tygodniu zatrzymany został transport odpadów na terenie Legnicy. W trakcie oględzin inspektorzy WIOŚ stwierdzili, iż zamiast wyłącznie odpadów budowlanych, transportowane są różne rodzaje odpadów wymieszanych ze sobą, w tym nie pochodzących z robót remontowo-budowlanych.


Fot. Transport zatrzymanych odpadów
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Inspekcja Transportu Drogowego zwróciła się do Delegatury WIOŚ w Legnicy o dokonanie oględzin transportowanych odpadów pod kątem oceny faktycznego rodzaju transportowanych odpadów, wobec niejasności co do zgodności rodzaju transportowanych odpadów z dokumentem okazanym przez kierowcę pojazdu (tj.: Karta Wykonania Usługi). Zgodnie z dokumentem okazanym przez kierowcę przedmiotem transportu miały być odpady o kodzie 17 09 04 – zmieszane odpady z remontu i budowy; 17 01 01 - odpady betonu, gruzu, ziemi.

Inspektor WIOŚ przeprowadził oględziny odpadów oraz sporządził dokumentację fotograficzną.

W trakcie oględzin stwierdzono, iż w kontenerze umieszczonym na pojeździe samochodowym znajdowały się wymieszane ze sobą różne rodzaje odpadów w tym: odpady gruzu budowlanego (materiałów betonowych), ziemia wymieszana z piaskiem pochodząca prawdopodobnie z czyszczenia dróg i placów (część luzem, część w workach foliowych), kawałki styropianu, zwinięte otuliny przewodów (kabli) elektrycznych bez żył metalowych, kawałki płyt paździerzowych, opakowania z tworzyw sztucznych po materiałach budowlanych, folia, metale (pręty, metalowe framugi drzwi) oraz kilkadziesiąt zużytych świetlówek zawierających rtęć bez jakiegokolwiek zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem. Transportowane odpady nie zostały wytworzone wyłącznie w wyniku prowadzonych robót budowlanych i remontowych.

Podczas oględzin stwierdzono, że rodzaj przewożonych odpadów był niezgodny z kodem odpadów zamieszczonym w Karcie przekazania odpadu, wygenerowanej z BDO. Jednocześnie K przekazania odpadów została wygenerowana z systemu i przekazana kierowcy pojazdu dopiero po zatrzymaniu przez ITD transportu odpadów.

Samochód wraz z kontenerem został zatrzymany i skierowany na parking zlokalizowany w Legnicy. Parking ten został wyznaczony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

W związku z zaistniałą sytuacją skierowano zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku, tj. o czyn z art. 183 § 1 kodeksu karnego oraz wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej na podstawie ustawy o odpadach.


Fot. Transport zatrzymanych odpadów
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-05-19

Egzamin końcowy na Inspektora Ochrony Środowiska

W dniu wczorajszym kilku z naszych pracowników przystąpiło do końcowego egzaminu państwowego na stanowisko inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska. Egzamin, który odbył się na PGE Narodowy w Warszawie organizował Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.


Fot. Egzamin końcowy na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Kandydaci na inspektorów, aby móc przystąpić do wczorajszego egzaminu końcowego odbyli około roczny staż pracy w Inspekcji, w trakcie której nabywali umiejętności praktycznych i rozwijali swoje kompetencje merytoryczne. Brali udział w interwencjach, kontrolach, oględzinach, przesłuchaniach „pod bacznym okiem” doświadczonych inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Następnie, aby przystąpić do egzaminu odbyli kurs przygotowujący kandydatów na inspektorów do egzaminu końcowego.

W chwili obecnej oczekujemy na wyniki egzaminu, po którym pracownicy Inspekcji nabędą uprawnień do samodzielnego wykonywania czynności kontrolnych.


Fot. Egzamin końcowy na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Fot. Stadion PGE Narodowy miejsce egzaminu końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-05-17

Kara w wysokości 20 000 tyś zł. za utrudnianie prowadzenia kontroli.

Decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wymierzona została administracyjna kara pieniężna w kwocie 20 000 tyś zł. za utrudnianie kontroli prowadzonej w związku deponowaniem odpadów powodujących uciążliwości zapachowe.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu po otrzymaniu informacji od Policji w sprawie dzikiego wysypiska powodującego dodatkowo uciążliwość zapachową, przeprowadzili kontrolę interwencyjną, celem ustalenia stanu rzeczy.

Oględziny w miejscu deponowanych odpadów wykonywane były w asyście funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy. W trakcie działań kontrolnych wykonano m.in. pomiary pryzm zmagazynowanych odpadów stanowiących rozdrobnioną frakcję odpadów komunalnych.

Sprawne przeprowadzenie kontroli oraz ustalenie kluczowych dla sprawy kwestii utrudniał właściciel firmy prowadzącej działalność na kontrolowanym terenie. Utrudnianie dotyczyło niedostarczania dokumentów niezbędnych dla sprawy, ponadto kontrolowany nie wykazał woli, nie złożył żadnych wyjaśnień i nie przedstawił żadnej dokumentacji.

Sprawne przeprowadzenie kontroli oraz ustalenie kluczowych dla sprawy kwestii utrudniał właściciel firmy prowadzącej działalność na kontrolowanym terenie. Utrudnianie dotyczyło niedostarczania dokumentów niezbędnych dla sprawy, ponadto kontrolowany nie wykazał woli, nie złożył żadnych wyjaśnień i nie przedstawił żadnej dokumentacji.

W wyniku kontroli inspektorzy WIOŚ wystąpili do Gminy Strzegom w sprawie usunięcia odpadów (organ gminy posiada ustawowe kompetencje w sprawie usuwania odpadów z terenu, na którym sprawuje władzę samorządową).

W konsekwencji stwierdzonych nieprawidłowości Inspektorat wydał decyzję mającą na celu wstrzymanie działalności prowadzonej przez posiadacza odpadów.

Ponadto, wymierzona zostanie administracyjna kara pieniężna za zbieranie i przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia, która zgodnie z przepisami ustawy o odpadach wynosi od 10 000 do 1 000 000 zł.


2021-05-11

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze stwierdzili nielegalny transport odpadów z Niemiec do Polski

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze po przyjęciu wniosku dotyczącego transportu odpadów z Niemiec do Polski dokonali analizy przypadku i uznali, iż odpady transportowane są nielegalnie.

W dniu 07.05.2021 r. przyjęliśmy wniosek Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego (Czwartego Referatu Realizacji w Zgorzelcu) w sprawie wyrażenia opinii, czy przewożone z Niemiec do Polski odpady spełniają przepisy w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów (TPO).

Inspektorzy dokonali analizy całości otrzymanej dokumentacji. Dodatkowo, sprawdzili informacje zawarte w bazie danych o odpadach (BDO). W wyniku podjętych czynności stwierdzili, że odbiorca odpadów w Polsce nie posiada pozwolenia/zezwolenia na przetwarzanie odpadów, a tym samym nie spełnia warunków odbiorcy w transgranicznym przemieszczaniu odpadów. Taki odbiorca nie jest w stanie zapewnić procesów odzysku, zadeklarowanych w dokumentach towarzyszących międzynarodowemu przemieszczaniu odpadów. Wobec powyższego transport uznano za nielegalny. Negatywna opinia została przekazana do organu, który zatrzymał transport.


Fot. Nielegalny transport odpadów
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-05-07

Interwencja w sprawie uciążliwości zapachowych pochodzących z oczyszczalni ścieków

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Legnicy po otrzymanym zgłoszeniu dotyczącym uciążliwości zapachowych przeprowadzili rozpoznanie w terenie. W wyniku kontroli stwierdzono, że uciążliwości zapachowe związane są najprawdopodobniej z nieprawidłową eksploatacją urządzeń oczyszczalni.

W ubiegłym miesiącu przeprowadziliśmy kontrolę o charakterze interwencyjnym w związku z uciążliwościami zapachowymi pochodzącymi z jednej z oczyszczalni ścieków. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono wyłączenie z eksploatacji jednego z dwóch osadników wstępnych Imhoffa oraz zły stan techniczny osadników wtórnych, widoczny poprzez ubytki w metalowych elementach przelewów pilastych obu osadników wtórnych oraz zły stan ich obudowy.

W ramach kontroli pobrana została przez próbobiorców z CLB GIOŚ próbka chwilowa ścieków odprowadzanych do odbiornika. Pobrana próba miała na celu ustalenie prawidłowości funkcjonowania urządzeń oczyszczalni ścieków.

Jednakże w trakcie kontroli nie stwierdzono występowania uciążliwości zapachowej poza terenem oczyszczalni. Zapach charakterystyczny dla ścieków surowych występował jedynie przy punkcie zlewnym ścieków zlokalizowanym na terenie oczyszczalni.

W ramach prowadzonych czynnościach kontrolnych inspektorzy pouczyli osobę odpowiedzialną prawnie za naruszenie warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie utrzymania urządzeń oczyszczalni ścieków.

W następstwie stwierdzonych nieprawidłowości wydanie zostało zarządzenie pokontrolnego oraz sporządzono wystąpienie do Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w którym poinformowano o stanie technicznym urządzeń oczyszczalni ścieków.


2021-05-06

Kontrola mas ziemnych przyjętych przez osobę fizyczną

Zakończyliśmy działania kontrolne związane ze składowaniem mas ziemnych, pochodzących z robót budowlanych. W wyniku kontroli stwierdziliśmy, że właściciel terenu, na którym składowano masy ziemne jako osoba fizyczna, może wykorzystywać masy ziemne do dalszego ich zagospodarowania.


Fot. masy ziemne
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Legnicy zakończyli kontrolę po uprzednim (tj. w dniu 04.03.2021 r.) tzw.: rozpoznaniu zanieczyszczenia w terenie. Podczas oględzin stwierdzono, iż w miejscu wskazanym przez zgłaszającego znajduje się nawieziona hałda gleby gliniastej.

W wyniku działań inspektorów ustalony został posiadacz mas ziemnych. Następnie w celu rozpoznania czy stanowią one odpad, przeprowadzono postępowanie, w wyniku którego ustalono, iż nagromadzone masy ziemne przekazane zostały właścicielowi działki jako osobie fizycznej do dalszego zagospodarowania. Przepisy prawa dopuszczają przekazanie osobom fizycznym powyższych mas w celu poddania ich odzyskowi na potrzeby własne, przy spełnieniu określonych w rozporządzeniu warunków.

W wyniku powyższych ustaleń wystąpiliśmy do właściciela działki, na której zmagazynowano masy ziemne o przekazanie informacji o sposobie dalszego jej zagospodarowania.


Fot. masy ziemne
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-05-05

Nielegalne zbieranie i przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych w powiecie świdnickim

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu w ubiegłym tygodniu zakończyli kontrolę zbierania i przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych na terenie powiatu świdnickiego. Kontrola wykazała zbieranie i przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia oraz brak wpisu do BDO, a także transportowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia i zgody Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.


Fot. nielegalne zbieranie odpadów
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Zakończyliśmy kontrolę planową podmiotu zbierającego i przetwarzającego odpady tworzyw sztucznych. Czynności te zostały podjęte z uwagi na nieprawidłowości jakie inspektorzy stwierdzili w trakcie ostatniej kontroli tego podmiotu.

W ramach kontroli wykonano dwukrotne oględziny terenu oraz dokonano pomiarów pryzm odpadów tworzyw sztucznych. Przeprowadzono również wnikliwą analizę dokumentacji, a w tym: sprawdzili faktury, oraz rejestr Bazy Danych o Odpadach (BDO).

W wyniku kontroli stwierdzono, że prowadzący działalność zbiera i przetwarza odpady bez wymaganego zezwolenia, jak również bez wymaganego wpisu do BDO dla wytwórcy odpadów. Ponadto, inspektorzy stwierdzili transport odpadów z Niemiec do Polski bez wymaganego zezwolenia i zgody Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

W następstwie ustaleń z kontroli wszczęte zostały 3 postępowania administracyjne.

Jedno w sprawie wstrzymania działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia. Drugie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za zbieranie i przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia.

Kolejne postępowanie administracyjnego wszczęte przez inspektorów WIOŚ dotyczyło wymierzenia kary pieniężnej za nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów.


Fot. nielegalne zbieranie odpadów
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-05-02

Kontrola zbierania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w powiecie świdnickim

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu zakończyli kontrolę dotyczącą zbierania odpadów w jednym z PSZOK, w wyniku której wydana została opinia negatywna dla gospodarującego odpadami.


Fot. Odpady zbierane w PSZOK
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

W ostatnich dniach przeprowadziliśmy kontrolę odpadów w jednym z PSZOK-ów w powiecie świdnickim na wniosek Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Kontrole te wykonywane są w ramach tzw. kontroli z art. 41 a Ustawy o odpadach, które poprzedzają wydanie decyzji na zbieranie odpadów wydawane przez organ Starosty lub Marszałka Województwa.

Inspektorzy WIOŚ dokonali sprawdzenia przestrzegania przez zakład warunków obowiązującej decyzji na zbieranie odpadów z udziałem przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

W wyniku kontroli stwierdzono, że odpady zbierane są bez wymaganego zezwolenia. Ponadto, nie są przestrzegane warunki obowiązującej decyzji w zakresie magazynowania odpadów, tj. magazynowanie zużytych akumulatorów odbywało się poza odpowiednimi, tj.: przeznaczonymi dla rodzaju odpadów - kontenerami.

Jednocześnie, ustalono, że nie są spełniane warunki dotyczące monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów.

Mając na uwadze powyższe, inspektorzy WIOŚ negatywnie zaopiniowali spełnianie warunków w zakresie ochrony środowiska.

W konsekwencji stwierdzonych nieprawidłowości zostały wszczęte postępowania administracyjne. Pierwsze w sprawie wstrzymania działalności posiadacza odpadów z uwagi na zbieranie odpadów bez zezwolenia.

Kolejne dotyczyły wymierzenia kar pieniężnych za niewłaściwie magazynowanie odpadów i zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia.

Jednocześnie w ramach działań pokontrolnych skierowano wystąpienie do organu, tj.: Starostwa Powiatowego w Świdnicy, który wydał decyzję na zbieranie odpadów.


2021-05-01

Kontrola transportu odpadów z funkcjonariuszami policji

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu prowadzili czynności kontrolne w sprawie transportowania odpadów innych aniżeli powinny być przewożone na podstawie okazanej dokumentacji. Czynnościami sprawdzającymi objęto m.in. podmiot działający na terenie województwa dolnośląskiego, do którego transportowane były odpady, jak również inne firmy powiązane ze sprawą, w tym wysyłającego odpady. WIOŚ we Wrocławiu skierował wystąpienia do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska właściwych ze względu na siedzibę firmy transportującej oraz podmiotu wysyłającego odpady.


Fot. Transport odpadów
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

W ubiegłym miesiącu przeprowadziliśmy kontrolę zatrzymanego przez Policję transportu odpadów w gminie Borów, powiat strzeliński, w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o odpadach.

Ustaliliśmy, że kierowca nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w zakresie posiadania w trakcie transportu odpadów potwierdzenia wygenerowanego z Bazy Danych o Odpadach (BDO).

A co więcej, oględziny zatrzymanego pojazdu i ocena składu morfologicznego przewożonych odpadów wykazała niezgodność okazanej dokumentacji i klasyfikacji transportowanych odpadów.

Działaniami kontrolnymi objęto m.in. podmiot działający na terenie województwa dolnośląskiego, do którego transportowane były odpady oraz skierowano wystąpienia do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska właściwych ze względu na siedzibę firmy transportującej oraz podmiotu wysyłającego odpady.

Aktualnie trwają dalsze czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia, a w następnej kolejności podejmować będziemy właściwe działania względem osób odpowiedzialnych za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska. W zależności od stwierdzonych nieprawidłowości prawdopodobnie wszczęte zostanie postępowanie administracyjne.


Fot. Transportowane odpadóy
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-04-30

Informacja w sprawie kontynuacji działań WIOŚ we Wrocławiu po pożarze hal magazynowych w Wilczycach

Cały czas zarówno nadzorujemy jak i prowadzimy działania związane z pożarem, który wydarzył się w Wilczycach w dniu 12 kwietnia 2021 r. Kolejne nasze działania to: zlokalizowanie płytkiej studni kopanej wraz ze zleceniem jej odpompowania a następnie badaniem napływającej wody do studzienki, jak również zlecenie wykonania odwiertów wraz z pobraniem próbek wód gruntowych do analizy. Za pomocą georadaru sprawdziliśmy urządzenia podziemne oraz poziom wód gruntowych.


Fot. działania w terenie po zdarzeniu pożaru
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Płytka studnia kopana na terenie po pożarowym

W wyniku kolejnych naszych czynności podejmowanych w terenie ustaliliśmy, że w sąsiedztwie hal przy ul. Wilczyckiej, strawionych przez pożar, zlokalizowana jest płytka studnia kopana (pełniąca najprawdopodobniej funkcję studzienki chłonnej dla wód deszczowych). Analiza cieczy pobranej ze studni wykazała niskie pH (analogiczne jak stwierdzone przez PSP w trakcie akcji gaśniczej).

Zgodnie z naszym wnioskiem - jednostka PSP niezwłocznie odpompowała ciecz do pojemników podstawionych przez właściciela terenu. Najprawdopodobniej były to zanieczyszczone wody popożarowe, które spłynęły z tego terenu.

Kolejne badania zanieczyszczonej cieczy, która napłynęła do studni, wykazały wzrost odczynu pH do 4, a zatem są już mniej kwaśne niż ciecz spompowana ze studni. Stwierdzono natomiast, że w wodach gruntowych napływających do studni występuje wysoki poziom zanieczyszczeń mierzonych za pomocą wskaźnika jako przewodność elektrolityczna właściwa (PEW). Wyniki badań pH i PEW kwalifikują wodę gruntową w tym miejscu do wód złej jakości, dla których wartości elementów fizykochemicznych wskazują na znaczący wpływ działalności człowieka.


Fot. odpompowane wody ze studzienki do pojemników, pobranie próby do badań wody
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Wykonanie odwiertów, pobranie prób wód gruntowych

Ponadto, na nasze zlecenie zostały wykonane odwierty na terenie po pożarowym przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ oraz pobrane zostały próby wód gruntowych.

Odwierty wykonane były na nieużytku w kier wsch. od hali jak i na wysokości spalonej hali oraz dalej przy dole ziemnym, w którym były czasowo przetrzymywane wody popożarowe (uszczelnionym podwójną warstwą folii). W zakresie wykonywanych oznaczeń pH i przewodności elektrolitycznej właściwej stwierdzono, że wody te nie są zanieczyszczone. Badane parametry mieściły się w I i II klasie jakości wód podziemnych odpowiadających wodom o dobrym stanie chemicznym. Również próba wody ze studni zlokalizowanej na sąsiadującej działce w kierunku południowym od miejsca pożaru nie wykazywała oznak zanieczyszczenia.


Fot. wykonywanie odwiertów
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Badania terenowe z wykorzystaniem georadaru

Wykonanie odwiertów zostało poprzedzone badaniem terenu przez inspektora WIOŚ we Wrocławiu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, tj. georadaru. Badanie to zostało wykonane w celu weryfikacji występowania na tym obszarze infrastruktury podziemnej, a także poziomu występowania wód gruntowych.

Dalsze działania naprawcze i zapobiegawcze

W naszej ocenie dalsze działania zapobiegawcze przed wystąpieniem zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych powinny być ukierunkowane na odpompowywanie napływających zanieczyszczonych wód gruntowych ze studni zlokalizowanej przy spalonej hali.

Informację w tym zakresie przekazaliśmy Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu jako właściwemu w zakresie przeciwdziałania szkodom w środowisku. Ponadto, planowane są kolejne pobory wód powierzchniowych z Kanału Granicznego, Młynówki Kanału Granicznego oraz Widawy.

O dalszych działaniach będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach


2021-04-27

Podejrzenie nielegalnego zdeponowania odpadów na terenie wyrobiska górniczego

Po przyjęciu zgłoszenia w godzinach wieczornych w sprawie zatrzymania na terenie rekultywowanego wyrobiska górniczego transportu odpadów przez funkcjonariuszy Policji inspektor Delegatury WIOŚ w Legnicy udał się na miejsce zdarzenia. Oględziny na terenie prowadzonej rekultywacji potwierdziły gospodarowanie odpadami w sposób niezgodny z posiadaną decyzją. Niektóre z odpadów przyjmowane były nielegalnie.


Fot. Czynności kontrolne na terenie wyrobiska górniczego
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Na miejscu ustalono, że transportowane odpady to rozdrobnione odpady pochodzenia komunalnego, prawdopodobnie pochodzące z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Wśród odpadów znajdowały się także tworzywa sztuczne i gumy o większych gabarytach.

Po sprawdzeniu posiadanego przez Spółkę zezwolenia na przetwarzanie odpadów (decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 175/2018 z dnia 29.01.2018 r.) nie zostały wymienione odpady przywiezione do przetwarzania w wyrobisku.

Ustalono, że odpady przyjmowano bez ich sprawdzenia, a następnie deponowano w wyrobisku, czyli odpady przetwarzane były niezgodnie z posiadaną decyzją.

W związku z tym faktem, w następnym dniu podjęto kontrolę pozaplanową w Spółce prowadzącej rekultywację wyrobiska.

Od razu po rozpoczęciu kontroli pod wierzchnią warstwą gruzu budowlanego jednej z pryzm odsłonięto worki typu big-bag zawierające zanieczyszczoną substancjami ropopochodnymi ziemię. Odpady te mogły stanowić szlam z czyszczenia separatorów lub zanieczyszczonych urządzeń kanalizacyjnych.

W trakcie oględzin zostały pobrane przez próbkobiorców CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu na zlecenie WIOŚ próbki odpadów przywiezionych na teren rekultywowanego wyrobiska jak również próbki zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi ziemi/osadów. Czynności kontrole w dalszym są prowadzone. W przypadku gospodarowania odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem grozi kara od 1000 do 1 000 000 zł.


Fot. Czynności kontrolne na terenie wyrobiska górniczego
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-04-23

Informacja o dalszych czynnościach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie pożaru hal w Wilczycach

Komunikat III

WIOŚ we Wrocławiu w dalszym ciągu koordynuje działania przeciwdziałające zanieczyszczeniu środowiska oraz monitoruje stan środowiska po pożarze hal w Wilczycach. Pobrane zostały kolejne próby wody do analizy. Prowadzimy również czynności wobec dzierżawiącego halę i magazynującego w niej substancje niebezpieczne.


Fot. Zabezpieczone wody popożarowe odpompowane z dołu wyłożonego dwoma warstwami folii

W dniu 23 kwietnia 2021 roku WIOŚ we Wrocławiu przeprowadził kolejne oględziny miejsca pożaru w Wilczycach połączone z wykonaniem analiz jakości wód powierzchniowych. Wizja terenu potwierdziła, że wody popożarowe zostały przepompowane przez Państwową Straż Pożarną z miejsca magazynowania (tj.: dołu wyłożonego dwoma warstwami folii) do pojemników – 23 szt. mauzerów. Pojemniki zostały przykryte plandeką i są magazynowane w bezpośrednim sąsiedztwie spalonych hal. Dół po wodach popożarowych został zasypany, na warstwie wierzchniej rozsypano wapno w celu neutralizacji gleby.

Aktualnie prowadzone są poszukiwania odbiorcy wód popożarowych, który zapewni ich unieszkodliwienie w sposób bezpieczny dla środowiska.

Ponadto, na zlecenie WIOŚ we Wrocławiu próbobiorcy Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dokonali pomiarów wody z cieków: Kanał Graniczny oraz Widawa.

Pomiarami objęto również Młynówkę Kanału Granicznego. Oznaczenia laboratoryjne pobranych próbek wykonywane są w zakresie: przewodność, pH oraz tlen rozpuszczony w każdym cieku w dwóch punktach – poniżej i powyżej miejsca możliwego dopływu zanieczyszczeń.


Fot. Miejsca poboru prób

Nie stwierdzono pogorszenia jakości wód powierzchniowych.

Przez WIOŚ we Wrocławiu równolegle prowadzone są czynności kontrolne wobec podmiotu korzystającego ze środowiska, który magazynował na terenie jednej z hal substancje niebezpieczne.

Ustalenia na bieżąco przekazywane są do właściwych służb Wojewody Dolnośląskiego oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu.


Fot. Działania WIOŚ i GIOŚ na terenie zdarzenia pożaru.

2021-04-23

Nielegalne gospodarowanie odpadami w ramach rekultywacji wyrobiska górniczego.

W ubiegłym miesiącu rozpoczęliśmy kontrolę działań jednego z przedsiębiorców - który jak wynikało ze wstępnego rozpoznania - prawdopodobnie prowadzi nielegalne przetwarzanie odpadów. O zdarzeniu tym zostaliśmy poinformowani przez wójta gminy, na terenie której prowadzona jest rekultywacja gruntów za pomocą odpadów.


Fot. Nawiezione odpady w postaci gleby i ziemi, w tym kamieni.

Wypełnianie wyrobiska odpadami odbywało się w ramach prowadzonej, rekultywacji gruntów. Czynności kontrolne prowadziliśmy przy współudziale gminy oraz Inspekcji Transportu Ruchu Drogowego (ITD), gdyż kontrolowane zdarzenie należało do kompetencji różnych instytucji kontrolnych.

Po wstępnych ustaleniach w terenie okazało się, że dla dokładnego rozpoznania sprawy niezbędne jest przeprowadzenie czynności inspekcyjnych równolegle w trzech przedsiębiorstwach, bowiem trzy różne Spółki mają tego samego zarządzającego. Jedna z nich prawdopodobnie wykonuje rekultywację a pozostałe są powiązane z tymi działaniami. Co z kolei prowadziło do trudności w wytypowaniu podmiotu do kontroli.

W trakcie prowadzonych czynności obok przyjętych informacji od prezesa Spółek związanych z pracami wypełniającymi wyrobisko, dokonaliśmy analizy bazy danych o odpadach - BDO w zakresie posiadanych decyzji zezwalających na gospodarowanie odpadami oraz przyjmowanych odpadów a także powiązań z firmami działającymi w branży odpadowej i wydobywczej.

W wyniku podjętych czynności kontrolnych ustaliliśmy, że na prowadzenie przetwarzania odpadów na przedmiotowym terenie dla prowadzącego rekultywację oraz dla podmiotów powiązanych z prowadzoną działalnością ani Starostwo Powiatowe ani Marszałek Województwa nie wydawał żadnych zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami.

W trakcie kontroli przywożone były na teren wyrobiska odpady. Jeden samochód uprzednio pozostawił odpady natomiast kolejny został zatrzymany bez możliwości wyładowania odpadów. Jednocześnie pojazdy z odpadami nie były oznakowane, obowiązkowym oznakowaniem dla transportowania odpadów. Pojazd został zatrzymany przez ITD, które wszczęło postępowanie administracyjne, mające na celu wymierzenie kary za brak oznakowania.

W związku z dokonaniem sprawdzenia gospodarowania odpadami prowadzonych w terenie, działania przetwarzania odpadów związane z wypełnianiem wyrobiska na chwilę prowadzonych czynności kontrolnych uznaliśmy za nielegalne.

Sytuacja taka wymaga dalszych czynności kontrolnych w trzech Spółkach.


Fot. Nawiezione odpady w postaci gleby i ziemi, w tym kamieni, a także pojazd, który dowiózł odpady.

2021-04-22

Wstrzymanie działalności zbierania odpadów bez zezwolenia

W bieżącym miesiącu Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu zakończyli kontrolę podmiotu, który prowadził działalność w zakresie zbierania odpadów.

W wyniku kontroli stwierdzono, że zbierane są odpady niebezpieczne w postaci destruktu eternitowej podbitki sufitowej o kodach 17 06 01* i 17 06 05*. Na te rodzaje odpadów prowadzący działalność nie posiada zezwolenia i prowadzi ich zbieranie niezgodnie z prawem czyli nielegalnie.

W konsekwencji czego działalność została wstrzymana, decyzją wstrzymującą działalność, co oznacza, że kontrolowany nie może dalej prowadzić zbierania odpadowego destruktu eternitowego.

Następnie wszczęto postępowanie administracyjne celem wymierzenia kary pieniężnej za zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia. Kara jaką winien ponieść zbierający te odpady bez zezwolenia to 19.200 zł.


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-04-21

Dalsze działania WIOŚ po pożarze hal z materiałami do produkcji środków dezynfekcji w Wilczycach koło Wrocławia

W chwili obecnej trwają dalsze prace zaangażowanych służb i instytucji w usuwanie skutków awarii jak i przeciwdziałających zanieczyszczeniu środowiska po zdarzeniu pożaru. Przypomnijmy, że pożar ze względu na rodzaj i ilość magazynowanych w hali substancji, zaliczyliśmy do poważnych awarii. Znane są wyniki badań pobranych próbek wody do analiz laboratoryjnych, natomiast na wyniki badań gleby pobranych przez próbobiorców GIOŚ na zlecenie WIOŚ musimy jeszcze poczekać.


Fot. Miejsce pożaru w Wilczycach
(Wilczyce miejscowość położona na północ od Wrocławia)

W dniu 16 kwietnia 2021 r. przekazaliśmy informację o pożarze hal - m.in. z materiałami do produkcji środków do dezynfekcji - jaki miał miejsce w dniu 12 kwietnia 2021 r. w Wilczycach koło Wrocławia. Poniżej przedstawiamy dalszy ciąg informacji dotyczących stanu środowiska oraz podejmowanych czynności przez WIOŚ we Wrocławiu w związku z zaistniałym zdarzeniem.

W następnych dniach po pożarze hal, tj. 16 i 19 kwietnia 2021 r. przeprowadziliśmy kolejne czynności kontrolne na miejscu pożaru w Wilczycach. W wyniku czego ustaliliśmy, że prowadzone są działania w celu usunięcia wód popożarowych z dołu ziemnego wyścielonego dwiema warstwami folii (przypominamy, że na terenie zaistniałego pożaru wykopany został dół, do którego po uszczelnieniu wpompowano mieszaninę wód popożarowych). W tym celu dostarczono pojemniki typu mauzer aby przepompować do nich wody popożarowe z dołu. Straż pożarna zadeklarowała gotowość do ich przepompowania.

Nie zaobserwowaliśmy wycieków wód popożarniczych z dołu ziemnego. Równocześnie prowadzone są rozmowy i ustalenia z firmami, które mogłyby odebrać wody popożarowe do unieszkodliwienia. W trakcie naszych oględzin przedstawiciel jednej z firm utylizacyjnych pobrał próbkę wód pożarniczych z dołu ziemnego, celem zbadania jej parametrów i oceny, czy możliwe będzie unieszkodliwienie w instalacji należącej do tej firmy.

Teren przedmiotowej działki jak i pobocza został posypany wapnem oraz wykonane zostało ogrodzenie zabezpieczające przed dostępem osób nieupoważnionych. Na zlecenie WIOŚ we Wrocławiu w dniu 16 kwietnia próbobiorcy Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dokonali poborów prób w następującym zakresie:

 • uśrednionej próbki gleby z terenu nieutwardzonego przy hali od strony ul. Wilczyckiej i od strony północno-wschodniej oraz próby tzw. tła, tj. gruntu w pobliżu hal od strony południowo-zachodniej,
 • próbek wody powierzchniowej z Kanału Granicznego powyżej i poniżej miejsca objętego pożarem oraz próbek wody rzeki Widawa poniżej i powyżej dopływu Kanału Granicznego.

Pomiary jakości wód powierzchniowych objęły oznaczenia odczynu, przewodności elektrycznej właściwej oraz stężenia tlenu rozpuszczonego. Pomiary nie wykazały wpływu awarii na wody Kanału Granicznego oraz na wody rzeki Widawa, co potwierdzają podanej poniżej wyniki:

 • pH w punkcie poboru powyżej miejsca pożaru wyniosło 7,3 natomiast poniżej miejsca pożaru – 7,5;
 • przewodność elektryczna właściwa w punkcie poboru powyżej miejsca pożaru wyniosła 758 µS/cm, natomiast poniżej miejsca pożaru – 759 µS/cm.

Wyniki analiz prób gleby będą znane za ok. 4 tygodnie. Czas oczekiwania na wyniki próbek gleby jest zgodny z obowiązującą w badaniach metodyką wykonywanych oznaczeń tego komponentu środowiska.

Dodatkowo, w obrębie terenu objętego pożarem wykonaliśmy poglądowe pomiary obecności lotnych związków organicznych w powietrzu (LZO), które potwierdziły ich obecność bez możliwości ustalenia poziomu.

Ponadto, informujemy, że równolegle podejmowane są działania przez inne organy właściwe w sprawie zdarzenia pożaru, w tym: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Policję, Państwową Straż Pożarną oraz Wójta Gminy Długołęka.

O dalszych czynnościach będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.


Fot: Miejsce pożaru hal

2021-04-20

Niepotwierdzone zanieczyszczenie rzeki Pełcznicy

W dniu 9.04.2021 r. zakończona została kontrola dotycząca nieprawidłowego postępowania z odpadami przemysłowymi oraz zanieczyszczenia rzeki Pełcznicy przez jeden z zakładów w Wałbrzychu. Inspektorzy podjęli czynności kontrolne w związku z przyjętym zgłoszeniem.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie potwierdzono zasadności złożonego wniosku, natomiast stwierdzono inne nieprawidłowości związane z prowadzoną działalnością na terenie zakładu. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż w zakładzie nie są przestrzegane warunki posiadanego Pozwolenia Zintegrowanego (PZ) w zakresie magazynowania odpadów jak również nie są przestrzegane przepisy prawa w zakresie realizacji obowiązków dostawcy ścieków przemysłowych oraz wprowadzającego ścieki do urządzeń kanalizacyjnych.

Podczas kontroli zastosowano dwa pouczenia dotyczące spełnienia wymagań przez posiadacza PZ. Jednocześnie już w trakcie kontroli Przedsiębiorca podjął działania naprawcze.

W ramach działań pokontrolnych wydano zarządzenia pokontrolne zobowiązujące kontrolowanego do usunięcia nieprawidłowości a także skierowano wystąpienia do Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz do PGW Wody Polskie, celem podjęcia dalszych działań zgodnie z ich kompetencjami.

Na skutek stwierdzonych nieprawidłowości przez WIOŚ we Wrocławiu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za niewłaściwe magazynowanie odpadów.
2021-04-19

Przedostawanie się azotanów do gleby w związku z niewłaściwym przechowywaniem kiszonek w gospodarstwie rolnym

Inspektorzy WIOŚ po przeprowadzonej wizji lokalnej potwierdzili zasadność zgłoszenia dotyczącego nieprawidłowości w gospodarowaniu kiszonką. Niewłaściwe postępowanie z kiszonką przeznaczoną na paszę dla zwierząt gospodarskich, skutkowało przedostawaniem się azotanów do rozmokniętej gleby.

Po otrzymanym zgłoszeniu dotyczącym sposobu postępowania z paszą w postaci kiszonek w jednym z gospodarstw rolnych, inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu udali się na wskazane miejsce celem sprawdzenia i dokonania wizji lokalnej.

Podczas oględzin ustalono, że na rozmokniętym gruncie oraz koleinach, tj. zagłębieniach pozostawionych przez pojazdy rolnicze, wypełnionych wodą, uprzątnięcie kiszonki było trudne lub wręcz niemożliwe. Kiszonka rozsypana została podczas opróżniania magazynowych rękawów foliowych, co następnie spowodowało jej rozgniwanie i przedostawanie się odcieków do gruntu.

Inspektorzy w trakcie prowadzonych oględzin stwierdzili brak właściwego drenażu działki i niedrożność rowów melioracyjnych.

Tym samym właściciel działki został zobligowany do uporządkowania terenu.

Po dokonanych oględzinach i wstępnym rozpoznaniu sprawy w obrębie gospodarstwa, inspektorzy uznali, iż konieczne jest podjęcie kontroli i zbadanie prowadzonej działalności w sposób uwzględniający dokładniejsze informacje.2021-04-15

Pożar hal z materiałami do produkcji środków dezynfekcji w Wilczycach koło Wrocławia


Fot. Miejsce pożaru w Wilczycach
(Wilczyce miejscowość położona na północ od Wrocławia)

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu uczestniczyli w zdarzeniu związanym z pożarem hal magazynujących związki chemiczne oraz materiały do produkcji środków dezynfekujących. Pożar wybuchł w poniedziałek we wczesnych godzinach porannych.

Opis i charakterystyka zdarzenia

W poniedziałek 12 kwietnia 2021 r., ok. godziny 5.00 rano zauważono ogień, który zajął jedną z hal magazynowych. Pożar wybuchł w miejscu prowadzenia działalności firmy zajmującej się produkcją płynów do dezynfekcji. Nasi Inspektorzy dotarli na miejsce zdarzenia w trakcie trwania akcji gaszenia pożaru i podjęli natychmiastowe czynności kontrolne.

Uzyskaliśmy informację od funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, iż w hali zajętej pożarem magazynowane były w dużych ilościach substancje, w tym: kwas siarkowy w ilości 1 Mg, perhydrol w ilości 13 Mg oraz kwas octowy w ilości 3 Mg i izobutanol w ilości 30 Mg.

Pożar objął i całkowicie zniszczył halę magazynową jak również sąsiednią halę, w której wykonywano prace polegające na pakowaniu niewielkich rozmiarów urządzeń elektrycznych.

Pożar został ugaszony natomiast wody pogaśnicze, tj. wody wykorzystywane do gaszenia pożaru w prowadzonych działaniach Straży Pożarnej zmieszane z magazynowanymi substancjami. W takiej postaci na skutek spływu przedostały się na ulicę Wilczycką. Funkcjonariusze PSP zabezpieczyli studzienki kanalizacyjne w miejscach przebiegu kanalizacji sanitarnej za pomocą piasku oraz usypali wał piasku uniemożliwiający przedostanie się ścieków do pobliskiego cieku – Kanał Graniczny, który uchodzi do rzeki Widawa.

Na terenie zaistniałego pożaru wykopany został dół, do którego po uszczelnieniu plandeką planowano wpompować mieszaninę.

Warto zaznaczyć, iż plac od strony zachodniej (wejścia do hal) wyłożony był kostką brukową, pozostały teren oraz plac pomiędzy halami był nieutwardzony. Na terenie zdarzenia nie przebiega kanalizacja deszczowa.

Działania podjęte przez inspektorów WIOŚ

Kolejne nasze oględziny potwierdziły, że po czynnościach gaszenia pożaru do dołu, zabezpieczonego dwoma warstwami nieprzepuszczalnej plandeki, przepompowano wody „popożarowe”. Plandeka nie miała śladów świadczących o obniżeniu się poziomu mieszaniny co potwierdza jej szczelność. W dole zostawiono jeszcze sporo miejsca na wypadek pojawienia się opadów atmosferycznych.

Zgodnie z naszą oceną sytuacji - konieczne było podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do usunięcia wód po pożarze, przepompowanych do wykopanego dołu uszczelnionego folią. Działania uznaliśmy za istotne z uwagi na zapowiadane na najbliższe dni opady deszczu.

Równocześnie na ulicy Wilczyckiej zanieczyszczonej po pożarze prace porządkowe prowadziła Gmina z wykorzystaniem ciągnika wraz z podłączoną naczepą czyszczącą do zbierania powstałego szlamu.

Nasze oględziny przeprowadzone na miejscu zdarzenia w dniu pożaru oraz w dniach następujących po zdarzeniu nie wykluczyły możliwości zanieczyszczenia wód powierzchniowych jak również zanieczyszczenia gruntu, w tym pobocza drogi wzdłuż ul. Wilczyckiej oraz gruntu w otoczeniu zakładu zajętego pożarem.

W związku z ustaleniami wskazującymi na możliwość zanieczyszczenia środowiska wystąpiliśmy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z informacją o zaistnieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku.

Również w kolejnym dniu, tj. 13 kwietnia 2021 r. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ na nasze zlecenie i w naszej obecności dokonało poboru prób wody z cieku Kanał Graniczny w dwóch punktach: powyżej i poniżej miejsca wystąpienia pożaru oraz rzeki Widawy powyżej i poniżej dopływu Kanału Granicznego oraz w znacznej odległości na wysokości mostu nad Widawą w ciągu drogi 372.

Wyniki pomiarów nie wykazały pogorszenia jakości wód Kanału Granicznego ani rzeki Widawy.


Fot. miejsca poboru prób

Zdarzenie pożaru a poważna awaria

Zdarzenie spełnia definicję poważnej awarii (zawarte w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska), bowiem:
Miał miejsce pożar połączony z emisją do środowiska w trakcie procesu magazynowania prowadzonego w ramach procesu produkcyjnego, w którym występują substancje niebezpieczne, powodujące zagrożenie dla środowiska.

Tryb podejmowania działań zapobiegawczych i naprawczych.

W dniu 13 kwietnia 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska we Wrocławiu powziął informację o pożarze hal produkcyjnych zlokalizowanych przy ul. Wilczyckiej w Wilczycach, gmina Długołęka i tego samego dnia RDOŚ we Wrocławiu otrzymał od nas zgłoszenie o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku na ww. terenie, w związku z prowadzoną działalnością polegającą na magazynowaniu kwasu siarkowego, kwasu octowego, perhydrolu oraz izobutanolu.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2187) (dalej zwana ustawą szkodową) wystąpiło zagrożenie bezpośrednią szkodą w środowisku – w wodach i w powierzchni ziemi. Organem właściwym do podjęcia działań jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu (dalej RDOŚ).

Na podstawie ustawy szkodowej w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze. W tym przypadku podmiotem korzystającym ze środowiska jest podmiot wykorzystujący i magazynujący substancje niebezpieczne.

Jeżeli bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku zostały spowodowane za zgodą lub wiedzą władającego powierzchnią ziemi, jest on obowiązany do podejmowania działań zapobiegawczych i naprawczych solidarnie z podmiotem korzystającym ze środowiska, który je spowodował. W tym przypadku występuje współodpowiedzialność właściciela terenu.

Organem właściwym do uzgadniania działań, ich nadzorowania i decyzyjnego zobowiązania do podejmowania w przypadku ich braku jest RDOŚ.

Równocześnie RDOŚ podejmuje działania zapobiegawcze lub naprawcze z uwagi na zagrożenie dla zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku, konieczne jest niezwłoczne podjęcie tych działań.

Dalsze działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu:

W następstwie zdarzenia i wystąpienia poważnej awarii będziemy nadzorowali usuwanie skutków zaistniałej awarii m.in. poprzez:

 • Zbieranie informacji od organów właściwych do nadzorowania i zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska,
 • Dalsze oględziny miejsca wystąpienia pożaru, celem monitorowania stanu faktycznego na terenie wystąpienia poważnej awarii.
 • Monitorowanie jakości cieku Kanał Graniczny oraz rzeki Widawy.
 • Przewidujemy kolejny pobór prób w dniu 16 kwietnia 2021 r. jak również nie wykluczamy badań na bieżąco w razie potrzeby i w zależności od stwierdzonego stanu faktycznego

Fot. Miejsce pożaru hal

2021-04-14

Interwencja w sprawie zanieczyszczenia Nysy Kłodzkiej

W ubiegłym tygodniu doszło do zanieczyszczenia rzeki Nysy Kłodzkiej substancją niewiadomego pochodzenia. Nasi inspektorzy z Delegatury w Wałbrzychu udali się na miejsce zdarzenia, tj. do miejscowości Przyłęk, a następnie dokonali oględzin rzeki. W trakcie wizji podjęli decyzję o pobraniu prób wody, celem wykonania analizy identyfikacyjnej zaobserwowanego zanieczyszczenia w Nysie Kłodzkiej. Jednocześnie ustalono potencjalne źródło zanieczyszczenia o czym powiadomiono właściciela zakładu, z którego najprawdopodobniej pochodziło zanieczyszczenie. W następstwie czego pracownicy wskazanego zakładu dokonali przeglądu instalacji. Podczas przeglądu oraz dodatkowych prac porządkowych zidentyfikowano plastikową beczkę wypełnioną czarną oleistą substancją. Beczka została przyniesiona wraz z nurtem rzeki i unieruchomiona w danym miejscu. Z uszkodzonego zbiornika powoli wydobywała się substancja zanieczyszczająca.

Wobec tego faktu, aby wykluczyć przedostanie się zanieczyszczenia z pobliskiego zakładu przeprowadzono dodatkowe czynności wyjaśniające, m.in. zakład przekazał naszym inspektorom karty charakterystyki stosowanych substancji smarujących oraz olei technologicznych używanych podczas pracy zakładu. Dokumentacja zostanie przeanalizowana a następnie będzie porównywana z wynikami badań pobranych prób wody.

O fakcie stwierdzenia obecności beczki, która mogła być powodem zanieczyszczenia rzeki powiadomiono Wody Polskie oraz przedstawicieli Urzędu Gminy. Aktualnie trwają dalsze czynności rozpoznawcze. Oczekujemy także na wyniki pobranych prób z rzeki.


Fot. zanieczyszczenie wody w rzece Nysa Kłodzka
Źródło: Archiwum Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu

2021-04-09

Nielegalny wylot ścieków z pensjonatu w gminie Bystrzyca Kłodzka

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu stwierdzili odprowadzanie ścieków bytowych z pensjonatu nielegalnym wylotem do pobliskiego potoku.

Po otrzymanym zgłoszeniu w sprawie zanieczyszczenia wód potoku ściekami bytowymi, inspektorzy udali się w teren, celem rozpoznania zdarzenia.

Następnie aby ustalić przebieg znajdujących się na posesji ciągów kanalizacyjnych inspektorzy przeprowadzili zadymianie, wprowadzając do instalacji odpływowej dym, który pozwolił odpowiednio zlokalizować w terenie podłączenia badanej sieci kanalizacyjnej.

Zadymianie potwierdziło nielegalne przyłącze w postaci węża do odprowadzania ścieków bytowych do potoku.

Do węża uchodzącego do potoku, podłączona była rozsączalna oczyszczalnia ścieków należąca do pensjonatu. Zgodnie z oświadczeniem właściciela przez wąż może przedostawać się do potoku ściek, który nie może być rozsączony w gruncie.

Aby wyjaśnić zaistniałe zdarzenie, zaplanowana została kontrola u prowadzącego pensjonat.


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-04-06

Odprowadzanie ścieków „dodatkową” nielegalną kanalizacją w gminie Ziębice

Inspektorzy WIOŚ stwierdzili nielegalne odprowadzanie ścieków bytowych z domków jednorodzinnych, starą poniemiecką kanalizacją deszczową. Ścieki odprowadzane były do rowu melioracyjnego, a następnie do rzeki Oławy.

W związku z zanieczyszczaniem fekaliami rzeki Oławy, inspektorzy udali się na miejsce odprowadzania ścieków aby rozpoznać stan zdarzenia.

Dla ustalenia przebiegu znajdujących się na jednej z posesji ciągów kanalizacyjnych inspektorzy przeprowadzili zadymianie, polegające na wprowadzeniu do instalacji odpływowej bezpiecznego dymu który pozwala na szybką lokalizację zakrytych w terenie studni rewizyjnych, podłączonych rur, rynien, kratek oraz określenie co jest podłączone do badanej sieci kanalizacyjnej.

W wyniku podjętych działań stwierdziliśmy, iż na posesji znajduje się stara nieeksploatowana „dodatkowa” kanalizacja. Kanalizacją tą odprowadzano ścieki z kanalizacji sanitarnej, które wprowadzane były do rzeki.

Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu po przeprowadzonym rozpoznaniu i ustaleniu stanu nielegalnego odprowadzania ścieków do rzeki Oławy sprawę przekaże Burmistrzowi Gminy Ziębice. Wyeliminowanie nielegalnego odprowadzania ścieków, w tym sprawdzenie prawidłowości podłączeń przez mieszkańców jednej z ulic, wymaga dalszych działań, do których właściwa jest Gmina.

Dodatkowo, postępowanie w tej sprawie prowadzi Powiatowy Nadzór Budowlany.


Fot. zadymianie instalacji odprowadzającej ścieki w gminie Ziębice
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-03-30

Wypełnianie bez zezwolenia wyrobiska górniczego odpadami w powiecie świdnickim

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu w trakcie prowadzonej kontroli zakładu górniczego ustalili, że w wyrobisku lokowane są odpady. Przedsiębiorca wykonywał rekultywację terenu przekształconego działalnością górniczą, a do wypełniania wyrobiska wykorzystywał odpady w postaci fragmentów nawierzchni dróg asfaltowych, szlamów kamieniarskich, popiołów i odpadów poremontowych. Podmiot prowadził rekultywację przy pomocy odpadów - nie posiadając zezwolenia na ten rodzaj działalności.

W związku ze stwierdzonym działaniem, niezgodnym z obowiązującym prawem, wymierzona została kara pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Na skutek wydobycia kruszywa naturalnego (piasku), powstaje wyrobisko, które prowadzący działalność ma obowiązek zrekultywować, czyli przywrócić im wartość użytkową, m.in. przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu. Jednocześnie rekultywację należy podejmować i prowadzić zgodnie z wymaganymi zezwoleniami w zakresie podejmowanej działalności, wydawanym po przeanalizowaniu możliwych oddziaływań na środowisko.


Fot. odpady wykorzystywane do wypełniania wyrobiska
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-03-24

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Nielegalny transport odpadów piasku szklanego z Niemiec

W dniu 18.03.2021 r. do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wpłynął wniosek Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego Czwartego Referatu Realizacji w Zgorzelcu o ocenę zatrzymanego w Jędrzychowicach transportu.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze przeprowadzili sprawdzające czynności dokumentacyjne oraz poczynili ustalenia w sprawie przewożonych odpadów z właściwym terenowo organem ochrony środowiska, gdzie zlokalizowany jest zakład, do którego kierowane były odpady. W wyniku czego uznano, iż zatrzymany transport z odpadami piasku szklanego (szkła) jest nielegalny. Zakład, do którego były transportowane odpady, nie posiadał instalacji mogącej zapewnić odzysk tych odpadów.


Fot. odpady piasku szklanego nielegalnie transportowanego z Niemiec do Polski

Nielegalny transport odpadów gleby i ziemi z Niemiec

W dniu 22.03.2021 r. do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wpłynął wniosek Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego Czwartego Referatu Realizacji w Zgorzelcu o ocenę zatrzymanego w Jędrzychowicach transportu.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze przeprowadzili czynności sprawdzające oraz poczynili ustalenia w sprawie przewożonych odpadów z właściwym terenowo organem ochrony środowiska, gdzie zlokalizowany jest zakład, do którego kierowane były odpady. Transportowane odpady to odpady ziemi o kodzie 17 05 04 - sklasyfikowane jako gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03. Przywóz do Polski powyższych odpadów podlega procedurze uprzedniego zgłoszenia i zgody. Z przedłożonych dokumentów wynikało, że transgraniczne przemieszczanie odpadów realizowane było bez uzyskania uprzedniej zgody właściwego organu, w związku z czym transport uznano za nielegalne przemieszczanie odpadów. 


Fot. odpady ziemi i gleby nielegalnie transportowane do Polski

2021-03-19

Nielegalne magazynowanie odpadów biodegradowalnych w gminie Siechnice

W wyniku przeprowadzonej kontroli w ubiegłym roku i podjętych działań pokontrolnych przez inspektorów WIOŚ we Wrocławiu - w lutym bieżącego roku kontrolowany podmiot zakończył usuwanie nielegalnie magazynowanych odpadów biodegradowalnych, stwarzających zagrożenie dla środowiska.

Po uzyskanej informacji w czerwcu 2020 r. w sprawie wywożenia odpadowej masy roślinnej i jej deponowania w pobliżu lasu inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu niezwłocznie podjęli działania w terenie. Działania inspektorów doprowadziły do ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za zaistniały stan rzeczy, niezgodny z przepisami prawa oraz pobrania prób odcieków przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ we Wrocławiu do analizy z miejsca zdarzenia jak i innych zagrożonych miejsc. Badania pobranych prób wykazały znaczne przekroczenia wartości dopuszczalnych (bezpiecznych dla środowiska).

W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku, WIOŚ we Wrocławiu zgłosił sprawę do właściwej Prokuratury. Niemniej jednak wobec zagrożenia dla środowiska oraz braku działań osób odpowiedzialnych za nielegalne magazynowanie odpadów, inspektorzy WIOŚ podjęli kontrolę w trybie interwencyjnym. Ponadto, skierowano wystąpienie do organu gminy jako właściwego do nakazania usunięcia odpadów.

Kontrolowany zakład w związku z podjętymi działaniami przez WIOŚ we Wrocławiu zaprzestał przywożenia odpadów na kontrolowaną nieruchomość jak również rozpoczął wywóz odpadów do podmiotów posiadających decyzje zezwalające na przetwarzanie odpadów, a także zabezpieczył teren przed przedostawaniem się odcieków do wód powierzchniowych.


Fot. Miejsce zbierania odpadowej masy roślinnej

2021-03-18

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Nielegalny transport odpadów odzieży używanej z Holandii

W dniu 12.03.2021 r. do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wpłynął wniosek Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego Czwartego Referatu Realizacji w Zgorzelcu z wnioskiem o ocenę zatrzymanego w Jędrzychowicach transportu.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze przeprowadzili sprawdzające czynności dokumentacyjne oraz poczynili ustalenia w sprawie przewożonych odpadów z właściwym terenowo organem ochrony środowiska, gdzie zlokalizowany jest zakład, do którego kierowane były odpady. W wyniku czego uznano, iż zatrzymany transport z używaną odzieżą jest nielegalny.

Zakład, do którego były transportowane odpady, nie posiadał instalacji mogącej zapewnić odzysk odpadów. Ponadto, stwierdzono nieprawidłowo sporządzone dokumenty wymagane przy transgranicznym przemieszczaniu odpadów.


Fot. Nielegalnie przewożone odpady

Interwencja WIOŚ we Wrocławiu dotycząca awarii sieci kanalizacyjnej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze po otrzymanym zgłoszeniu od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim dotyczącym wycieku ścieków z kanalizacji sanitarnej do rzeki Bóbr w Miszkowicach, podjął natychmiastowe działania i przeprowadził wizję terenową w miejscu zdarzenia. W trakcie oględzin inspektorzy nie stwierdzili wycieku ścieków w miejscu opisanym we wniosku, z uwagi na to iż awaria została usunięta przez użytkującego sieć kanalizacyjną. Jednakże inspektorzy kontynuowali wizję terenową w rejonie miejsca zdarzenia, która wykazała, że po przeciwnym brzegu rzeki, na tej samej sieci kanalizacyjnej, ma miejsce kolejna awaria, a ścieki sanitarne przedostają się do środowiska. W związku z zaistniałym zdarzeniem, pobrane zostały próbki do badań laboratoryjnych przez pracownika GIOŚ CLB Oddziału we Wrocławiu, Pracowni w Jeleniej Górze. Inspektorzy WIOŚ, natychmiast powiadomili podmiot eksploatujący sieć kanalizacyjną o stwierdzonym wycieku. W wyniku czego, niezwłocznie na miejscu zdarzenia rozpoczęte zostały prace mające na celu usunięcie awarii.


Fot. Wyciek ścieków w wyniku awarii do rzeki
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-03-05

Interwencja w sprawie składowania odpadów w gminie Malczyce

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu w dniu 1 marca 2021 r. po zgłoszeniu przez funkcjonariuszy Policji prawdopodobnego nielegalnego transportu odpadów na terenie gminy Malczyce, podjęli natychmiastowe czynności interwencyjne. W wyniku podjętych działań inspektorzy potwierdzili nielegalny transport odpadów. Właściciel terenu zadeklarował natychmiastowe wywiezienie odpadów, przy czym został pouczony, iż odpady winny być usunięte w sposób zgodny z przepisami.

Następnie w trakcie dalszych oględzin nieruchomości, inspektorzy stwierdzili nielegalne składowanie odpadów innych niż niebezpieczne, pochodzących z remontów i rozbiórki, takich jak folia budowlana, styropian, wełna mineralna, elementy PCV, tworzywa sztuczne a także uzbrojenia betonu.

Jednocześnie w tym samym czasie czynności dotyczące nielegalnego transportu odpadów prowadzili również funkcjonariusze Policji, którzy udaremnili przywóz kolejnego transportu odpadów na teren objęty oględzinami.

Powierzchnia nieruchomości objętej kontrolą, posiadała nierównomierne ukształtowanie, z licznymi dołami i zagłębieniami, gdzie zaobserwowano obecność dużych ilości rozdrobnionych tworzyw sztucznych. Ponadto, w trakcie prowadzonych czynności, na terenie stwierdzono ciężki sprzęt, który podczas oględzin nie był wykorzystywany oraz niesprawny sprzęt budowlany.

Następnego dnia po przeprowadzonych oględzinach WIOŚ we Wrocławiu wszczął kontrolę, celem której jest ustalenie szczegółowych danych dotyczących zdarzeń na tym terenie oraz czy podmiot postępuje zgodnie z posiadaną decyzją na gospodarowanie odpadami. Za czyn nielegalny i niezgodny z obowiązującą ustawą o odpadach, grozi administracyjna kara pieniężna do 1 mln złotych.


Fot.1 i 2 Nielegalne składowanie odpadów na terenie gminy Malczyce
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-03-04

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Wyciek substancji do rowu melioracyjnego w gminie Siechnice

W ostatnich dniach doszło do wycieku substancji na skutek pęknięcia zbiornika z wodami popłucznymi i ich przedostania się kanalizacją do rowu melioracyjnego. Wyciek miał charakter awaryjny, krótkotrwały.


Fot. 1 Rów melioracyjny ze śladami osadu organicznego i białym zabarwieniu ścieków
Fot. 2 Ciecz w separatorze ropopochodnym
Fot. 3 Pobrana próbka ścieków do analizy
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Po otrzymanym zgłoszeniu w sprawie odprowadzania do rowu melioracyjnego ścieków o zawiesistej konsystencji i białej barwie, Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 22 lutego 2021 r. udali się na miejsce zdarzenia i wykonali wizję w terenie./

Następnie rozpoczęto kontrolę zakładu podanego w zgłoszeniu. Przez pracowników Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ pobrane zostały próby ścieków z separatora substancji ropopochodnych, zlokalizowanego na terenie zakładu oraz wody z rowu melioracyjnego.

W ramach podjętych działań ustalono, że rów melioracyjny miał pomarańczowo-czerwone zabarwienie, a na długości rowu objętego oględzinami stwierdzono jeszcze jeden wylot. W wyniku oględzin nie stwierdzono odprowadzania ścieków z kontrolowanego zakładu do rowu, ani podłączenia zakładowej kanalizacji deszczowej do przedmiotowego rowu. Natomiast na wysokości innego zakładu stwierdzono organiczny osad oraz małe ilości ścieków o białym zabarwieniu w rowie. W efekcie podjętych działań przedstawiciele zakładu poinformowali, że miało miejsce zdarzenie awaryjne - podczas zmiany lokalizacji zbiornika (typu mauzer IBC 1000 l), w wyniku czego na obszarze placu do magazynowania odpadów, doszło do pęknięcia jednego z nich oraz do wycieku cieczy (wody popłucznej z mycia podłóg). Ze względu na charakter substancji doszło do jej szybkiego rozlewu (trudnego do zatamowania) i pomimo reakcji pracownika zakładu (zbieranie za pomocą ściągaczy, sorbentu) nastąpiło przedostanie się wycieku do studzienek zlokalizowanych na terenie placu.

W związku z ustaleniami ze zdarzenia, inspektorzy będą podejmować dalsze działania, które obejmować będą m.in: przegląd monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów, zadymienie kanalizacji deszczowej, oględziny rowu powyżej zakładu.

Ponadto, WIOŚ we Wrocławiu wystąpi do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o podjęcie działań w ramach posiadanych kompetencji, związanych ze zrzutami ścieków do przedmiotowego rowu.


Kontrola w związku ze zrzutem substancji ropopochodnych w gminie Jelcz Laskowice

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu potwierdzili wprowadzanie substancji ropopochodnych do urządzeń oczyszczalni ścieków wylotem kanalizacji deszczowej.


Fot. 1 Wylot kanalizacji deszczowej do stawu
Fot. 2 Poletka osadcze ze śladami odpompowanej substancji zanieczyszczającej
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

WIOŚ we Wrocławiu po otrzymaniu informacji od Burmistrza Miasta Jelcz-Laskowice o nielegalnym zrzucie substancji ropopochodnych do stawu wchodzącego w skład oczyszczalni ścieków, przeprowadził oględziny wylotu kanalizacji deszczowej, stawu, rowu melioracyjnego będącego odbiornikiem ścieków oraz poletek osadowych. Działania w terenie prowadzone były wspólnie z Centralnym Laboratorium Badawczym GIOŚ.

W ramach czynności kontrolnych inspektorzy dokonali oględzin wylotu kanalizacji deszczowej, stawu, rowu melioracyjnego, będącego odbiornikiem ścieków oraz poletek osadowych. W dniu przeprowadzania oględzin przy wylocie kanalizacji deszczowej stwierdzono białą substancję.

W ramach podjętych działań ustalono, że ścieki o zabarwieniu czerwonym i zapachu chemicznym, charakterystycznym dla paliwa samochodowego, odprowadzane były wylotem kanalizacji deszczowej do stawu ziemnego i dalej do odbiornika ścieków. Jednocześnie pracownicy CLB GIOŚ, pobrali próby wody ze stawu do analiz. Natomiast Państwowa Straż Pożarna odpompowała ścieki i przepompowała je na poletka osadowe, odpływ których został zamknięty. Jednocześnie miejsce zrzutu ścieków było zabezpieczone balotami z tworzyw sztucznych i słomy.

Wobec powyższego zdarzenia skierowano wystąpienie do Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z informacją o nielegalnym zrzucie ścieków wylotem kanalizacji deszczowej jak również wezwano Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jelczu Laskowicach do usunięcia zanieczyszczeń z poletek osadowych.

Ponadto WIOŚ we Wrocławiu wystąpił do Burmistrza Jelcza Laskowic, jako zarządzającego siecią kanalizacji, o udostępnienie informacji o rodzajach prowadzonych działalności w miejscach, z których potencjalnie mogą być odprowadzane ścieki, w celu ewentualnego podjęcia kontroli u wskazanych podmiotów odprowadzających ścieki do kanalizacji deszczowej.


2021-03-02

Działania WIOŚ we Wrocławiu w zapobieżeniu zanieczyszczeniu rzeki Ślęzy

W sobotę 27 lutego 2021 r. inspektorzy dyżurni WIOŚ otrzymali zgłoszenie dotyczące zanieczyszczania rzeki Ślęzy, po czym podjęli właściwe działania.

Inspektorzy udali się na miejsce zdarzenia, gdzie przeprowadzili rozpoznanie, natomiast pracownik Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ pobrał próby wody ze Ślęzy, w miejscu poniżej wylotu kanału odprowadzającego zanieczyszczone wody do rzeki.

W trakcie oględzin w terenie stwierdzono, że zanieczyszczenia wydostają się wylotem, należącym prawdopodobnie do właścicieli pobliskich nieruchomości. Podjęto działania mające na celu ustalenie właściciela, do którego należały substancje zanieczyszczające oraz wylot kanalizacyjny do rzeki Ślęzy.

Na miejscu zdarzenia obecna była Staż Pożarna, która uprzednio zawiadamiała WIOŚ o zanieczyszczeniu rzeki substancjami ropopochodnymi. Służby w sposób bezpośredni wykonały czynności zapobiegające wydostawaniu się zanieczyszczeń w postaci węglowodorów ropopochodnych jak również ich rozprzestrzenianiu się w wodzie. Zabezpieczono wylot stosując właściwy materiał oraz zastosowano rękaw z sorbentem.

Obecnie prowadzone są dalsze czynności, które mają ustalić dokładne przyczyny wycieku substancji oraz planowane są działania wobec właściciela nieruchomości i zarazem właściciela przedmiotowych substancji, które przedostały się do środowiska.

Oczekujemy także na wyniki analiz z pobranych prób wody ze Ślęzy, które posłużą do ewentualnych, dalszych ustaleń.


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-02-26

Kontrola w związku ze zgłoszeniem nielegalnego demontażu pojazdów w Kudowie-Zdroju

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu otrzymali zgłoszenie dotyczące demontażu pojazdów na jednej z posesji zlokalizowanej w Kudowie – Zdroju. W związku z powyższym udali się wraz z funkcjonariuszami Policji we wskazane miejsce w celu przeprowadzenia czynności w terenie i ustalenia stanu faktycznego zdarzenia. Oględziny potwierdziły, że na nieruchomości prowadzony jest demontaż pojazdów. Obecnie inspektorzy WIOŚ prowadzą czynności wyjaśniające wobec osób odpowiedzialnych za stwierdzony nielegalny demontaż pojazdów.


Demontaż pojazdów
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-02-25

Wideokonferencja dotycząca "Gospodarki odpadami na pograniczu polsko-czeskim".

W dniu 23 lutego 2021 r. odbyła się wideokonferencja dotycząca "Gospodarki odpadami na pograniczu polsko-czeskim", zorganizowana przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM przy współpracy z WIOŚ we Wrocławiu. Konferencja związana była z projektem pn.: „Wspólnie rozwiązujemy problemy”, realizowanym w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Konferencja miała charakter naukowy i praktyczny.

Pan Bartosz Bartniczak Dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM, rozpoczynając spotkanie podkreślił wagę problemu jakim jest gospodarka odpadami, tak w obszarze działania Czech jak i Polski.

– Nasze Województwo przykłada wielką wagę do rozwiązywania różnorodnych problemów związanych z zanieczyszczaniem środowiska, podczas tej konferencji zajmiemy się problemem gospodarowania odpadami na pograniczu polsko- czeskim. Mam nadzieję, że zdołają Państwo odpowiedzieć także na pytania dotyczące problemów wynikających z nielegalnego składowania odpadów w lasach na pograniczu. Problem ten ciągle jest jeszcze nie rozwiązany, bowiem przybywa tzw. dzikich wysypisk śmieci w naszych lasach – mówił Julian Golak Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Kontaktów z Republiką Czeską i Rep. Słowacką.

– Problem gospodarki odpadami w naszej codziennej pracy jest rozważany i podejmowany w sposób szczególny, bowiem zadania związane z kontrolami podmiotów gospodarowania odpadami w działalności Inspekcji Ochrony Środowiska są bardzo istotne a nawet priorytetowe, co coraz wyraźniej obserwujemy w ostatnim czasie. Myślę, że wiele możemy się nauczyć i wzbogacić naszą wiedzę poprzez prezentowaną dziś wymianę doświadczeń w zakresie gospodarki odpadami – tłumaczył Mariusz Wojewódka, Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Podczas wydarzenia poruszone zostały kwestie – tak po stronie czeskiej jak i polskiej, dotyczące m.in.:

 • kompetencji Marszałka w zakresie gospodarki odpadami: opłaty, decyzje, BDO,
 • aspektów prawnych gospodarowania odpadami w Polsce i Republice Czeskiej,
 • działań kontrolnych w zakresie gospodarki odpadami,
 • problemów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce oraz Republice Czeskiej.

W trakcie konferencji mieliśmy możliwość przedstawić własne działania kontrolne podmiotów gospodarujących odpadami jak również zobaczyć w jaki sposób zadania w odniesieniu do gospodarki odpadami realizują Czeskie Inspekcje Ochrony Środowiska. Mieliśmy okazję usłyszeć, że borykamy się z podobnymi problemami a jednocześnie niektóre zagadnienia realizujemy w inny sposób a inne zbliżony.

Zadania i rezultaty działań naszej Inspekcji Ochrony Środowiska przedstawiła Pani Katarzyna Buczyńska – Kierownik Działu Inspekcji Delegatury w Jeleniej Górze.

Pani dr inż. Emilia den Boer z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej zaprezentowała zagadnienie problemów gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce zarówno od strony praktycznej i teoretycznej.

Natomiast jak z odpadami komunalnymi radzą sobie nasi sąsiedzi Czesi przybliżył nam Pan Tomáš Síč z Urzędu Miejskiego Trutnov.

Konferencja zakończyła się wspólnym uznaniem jej za wiele wnoszącą w nasze dotychczasowe doświadczenia tak dla nas Inspekcji Polskich i Czeskich jak i Przedstawicieli Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, który za sprawą wystąpienia Pani Dyrektor Moniki Poważnej – w sposób konkretny przedstawił zagadnienia formalne i prawne w zakresie gospodarki odpadami.

Galeria z wydarzenia


2021-02-24

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Ciemna maź w rowie wzdłuż ulicy Małomickiej we Wrocławiu.

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wpłynęło zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia wody w rowie biegnącym wzdłuż ul. Małomickiej we Wrocławiu. W zgłoszeniu podano, iż w rowie widoczna jest substancja mająca postać ciemnej „mazi”. Następnie inspektorzy przeprowadzili rozpoznanie w celu ustalenia stanu faktycznego oraz pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych. Analizy laboratoryjne nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych norm dla wód powierzchniowych. Stwierdzono natomiast, że obecny stan wody w rowie prawdopodobnie związany jest naturalnym procesem gnilnym liści drzew i roślin tam widocznych, co jednocześnie potwierdza silny gnilny zapach.

Ww. rów znajduje się w zarządzie gminy Wrocław, która jest właściwa do podejmowania działań w zakresie uporządkowania wskazanego terenu, w tym doprowadzenia do oczyszczenia rowu z zalegających gnijących pozostałości roślinnych.


Kontrole prowadzone przez WIOŚ we Wrocławiu na zlecenie Najwyższej Izby Kontroli.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi aktualnie na zlecenie Najwyższej Izby Kontroli - kontrole w trzech oczyszczalniach ścieków. Czynności wykonywane przez inspektorów WIOŚ realizowane są w związku z cyklem kontrolnym NIK „Zbieranie i oczyszczanie ścieków komunalnych”. Zlecone zadania mają na celu:

 • wykonanie oceny prawidłowości eksploatacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz urządzeń służących do przeróbki komunalnych osadów ściekowych;
 • pobranie średniej dobowej próbki ścieków komunalnych wprowadzanych do wód lub do ziemi z oczyszczalni ścieków komunalnych oraz oznaczenie wartości substancji zanieczyszczających, lub procentu redukcji substancji zanieczyszczających, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.

2021-02-22

Nielegalne zdeponowanie osadów ściekowe na polu uprawnym na ternie gminy Jelcz-Laskowice.

WIOŚ we Wrocławiu otrzymał zgłoszenie w sprawie zdeponowania czarnej masy ziemnej o nieprzyjemnym i uciążliwym zapachu na polu uprawnym znajdującym się pomiędzy miejscowościami Piekary i Miłocice Małe, położonymi w gminie Jelcz – Laskowice.

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadzili rozpoznanie w terenie, gdzie potwierdzono magazynowanie osadów ściekowych na polu uprawnym, tj. w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Następnie podjęli działania zmierzające do ustalenia właścicieli działki oraz ich przesłuchania w celu uzyskania m.in. informacji dotyczących pochodzenia osadów ściekowych. W trakcie przesłuchania ustalono osobę fizyczną i przedstawiciela firmy odpowiedzialnych za transport i przekazanie odpadów ściekowych. Wskazani sprawcy zdarzenia zostali wezwani do osobistego stawiennictwa się w siedzibie WIOŚ w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przeciwko środowisku.

W chwili obecnej prowadzone są dalsze czynności wyjaśniające w ramach posiadanych kompetencji WIOŚ, celem ustalenia szczegółowych danych o zdarzeniu oraz adekwatnego do popełnionego czynu ukarania sprawców zaistniałej sytuacji.


Fot. osady ściekowe zdeponowane na polu uprawnym.
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-02-17

Wyciek transportowanej substancji przy drodze ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław – Oleśnica.

WIOŚ we Wrocławiu otrzymał telefoniczne zgłoszenie od Państwowej Straży Pożarnej (PSP) we Wrocławiu w sprawie zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego i osobowego, w wyniku którego doszło do zanieczyszczenia środowiska. Do przydrożnego rowu przy drodze ekspresowej S-8 na odcinku Oleśnica – Wrocław wydostało się ok. 10 ton transportowanej substancji.

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu udali się na miejsce zdarzenia, a w wyniku oględzin ustalili, że substancja, która się wydostała do środowiska to zużyty olej spożywczy, tj.: odpad o kodzie 20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne.

Zanieczyszczeniu uległ odcinek drogi ekspresowej na długości ponad 300 m jak również zewnętrzny rów techniczny, odprowadzający wody opadowe. Do skażenia na większym odcinku drogi nie doszło, bowiem na skutek niskiej temperatury olej „stężał” i nie rozprzestrzeniał się.

Jednostki PSP obecne na miejscu zdarzenia zneutralizowały zagrożenie, zabezpieczyły teren oraz stworzyły zapory w celu zatrzymania dalszego rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia.

Na miejscu wypadku obok WIOŚ i PSP obecne były także: Policja, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDKKiA) oraz Inspekcja Transportu Drogowego. Jednocześnie GDKKiA odrębnym pismem została wezwana do złożenia wyjaśnień nt. podjętych działań mających na celu przywrócenie środowiska do stanu właściwego.


Fot. wyciek substancji na drodze S-8
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-02-15

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Kontrola na stacji paliw przy drodze wojewódzkiej nr 321.

W dniu 29.01.2021 r. Delegatura WIOŚ w Legnicy zakończyła kontrolę interwencyjną jednej ze stacji paliw, zlokalizowanej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 321, prowadzącej wyłącznie sprzedaż paliw płynnych, tj. etyliny Pb 95 i ON. Wniosek o interwencję dotyczył m.in. podejrzenia nieszczelności zbiornika magazynującego benzynę. Inspektorzy kontrolujący stację paliw nie stwierdzili nieprawidłowości w realizacji wymagań i przepisów w zakresie ochrony środowiska. Na podstawie okazanych podczas kontroli dokumentów, a także oględzin terenu stacji ustalono, że zbiorniki magazynowe paliwa, dystrybutory paliw i instalacja paliwowa łącząca zbiorniki z dystrybutorami spełniają wymagania techniczne określone w przepisach prawa. Spółka przeprowadza systematycznie okresowe przeglądy oraz konserwacje urządzeń oraz systemów technicznych zainstalowanych na przedmiotowej stacji paliw zgodnie z określonymi przepisami prawa.


Porzucenie 24 pojemników typu „mauzer” z nieznaną substancją we Wrocławiu

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu otrzymali informację od Straży Pożarnej we Wrocławiu dotyczącą porzucenia 24 pojemników (mauzerów) z nieznaną substancją na nieruchomości położonej we Wrocławiu, po czym udali się na miejsce zdarzenia. W wyniku oględzin we wskazanym miejscu, zidentyfikowano 24 pojemniki pozostawione w sposób nieuporządkowany. W 10 z nich znajdowała się ciecz, natomiast 10 szt. mauzerów wypełnionych było puszkami po farbach, klejach i lakierach, natomiast 4 były puste z pozostałościami cieczy. Ustalono, że w pojemnikach znajdują się odpady niebezpieczne.

Dodatkowo wokół pojemników widoczne były ślady rozlanych substancji oraz wyczuwalny był chemiczny zapach. Na miejscu znajdowały się jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Policja oraz przedstawiciele Komisariatu Kolejowego z Wrocławia.

Pobrano próby gruntu w miejscach wycieków do badania i analizy laboratoryjnej, a także skierowano wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w związku z podejrzeniem bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku. Wydano opinię dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, w której wskazano na konieczność niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego.

W dalszym ciągu prowadzona jest ścisła współpraca z Państwową Strażą Pożarną oraz właściwym terenowo Komisariatem Policji.


Fot. pojemniki typu mauzer z nieznaną substancją.
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-02-11

Pożegnanie Wojewódzkiego Inspektora Ochony Środowiska

Pan Waldemar Kulaszka - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - przechodzi na emeryturę a tym samym przestaje pełnić funkcję Szefa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Pan Waldemar Kulaszka funkcję Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pełnił od 1991 roku, najpierw jako Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze, a następnie jako Dyrektor Zamiejscowego Oddziału w Jeleniej Górze WIOŚ we Wrocławiu. Od roku 1999 -– z przerwą przypadającą na lata 2007 – 2008, kiedy to zdobywał doświadczenie jako ekspert a następnie Dyrektor Departamentu Kontroli Przedsięwzięć ze Środków Statutowych NFOŚiGW i Zagranicznych - aż do teraz zajmował stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Panu Waldemarowi Kulaszce życzymy rozwijania swoich licznych pasji i aktywności pozazawodowych. Jednocześnie, mając na uwadze ogromne doświadczenie liczymy na dalsze wsparcie w sprawach dziś tak ważnych jak ochrona środowiska.


Pan W. Kulaszka z Zastępcą DWIOŚ oraz z Dyrektorem WIOŚ we Wrocławiu.

W. Kulaszka z Kierownikiem Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze i Legnicy

Naczelnicy WIOŚ, Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska GIOŚ we Wrocławiu, Kierownik Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ we Wrocławiu żegnają odchodzącego na emeryturę Waldemar Kulaszkę.

Waldemar Kulaszka od 1983 r. zawodowo związany z ochroną środowiska.

W latach 1990 – 1991 zajmował stanowisko Dyrektora Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska w Jeleniej Górze. W latach 1991 – 1998 pełnił obowiązki Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze, a następnie Dyrektora Zamiejscowego Oddziału w Jeleniej Górze WIOŚ we Wrocławiu.

Od roku 1999 do 2007 zajmował stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

W latach 2007 – 2008 w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pracował jako ekspert a następnie Dyrektor Departamentu Kontroli Przedsięwzięć ze Środków Statutowych NFOŚiGW i Zagranicznych.

W roku 2008 ponownie objął stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Do 2019 r. pełnił funkcję Kierownika polskiej części Grupy Roboczej W2, tj.: Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej ds. Ochrony Wód Granicznych.

W latach 2009 – 2017 r. był członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W 2009 r. został powołany na członka Regionalnej Komisji ds. Oceny Oddziaływania na Środowisko we Wrocławiu.

Od 2010 r. zajmuje stanowisko Zastępcy Przewodniczącego i Rzecznika Delegacji Polskiej w Grupie Roboczej G3 „Zanieczyszczenia Awaryjne” Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry Przed Zanieczyszczeniami na rok 2012 i dalsze lata.

W 2011 roku powołany przez Prezydenta RP na członka Narodowej Rady Ekologicznej II Kadencji jako wiceprzewodniczący.

Jednocześnie był przewodniczącym Konwentu Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska.

Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska w 1998 r. otrzymał zespołową nagrodę Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za utworzenie automatycznej sieci monitoringu powietrza w ramach międzynarodowego systemu „Czarny Trójkąt”, tj. pierwszego międzynarodowego systemu badania oceny powietrza (Polska – Czechy – Niemcy).


2021-02-11

Nieprawidłowości w przechowywaniu nawozów naturalnych.

Kontrole gospodarstw rolnych na terenie Dolnego Śląska.
Nieprawidłowości w przechowywaniu nawozów naturalnych.

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu w 2020 roku prowadzili kontrole gospodarstw rolnych w zakresie stosowania Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

W roku ubiegłym skontrolowano 17 gospodarstw rolnych. Zgodnie z wynikami kontroli najczęściej spotykanym naruszeniem warunków ww. Programu działań jest nieprawidłowe przechowywanie nawozów naturalnych i brak wymaganej dokumentacji, tj. planu nawożenia, obliczeń maksymalnych dawek azotu, ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem oraz ich nieprawidłowe sporządzenie.

W związku z stwierdzonymi naruszeniami Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał 5 decyzji administracyjnych, w tym 3 nakazujące usunięcie w określonym terminie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli oraz dwie ustalające obowiązek uiszczenia opłaty.


Fot. Wyciek gnojówki ze zbiornika na odcieki z silosu.
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-02-10

Nielegalne magazynowanie odpadów palnych w gminie Siechnice

W dniu 18.01.2021 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu wykonali czynności służbowe związane z ujawnieniem nielegalnego magazynowania odpadów na obszarze gminy Siechnice. Podczas realizacji czynności kontrolnych stwierdzono, że na terenie działki magazynowane są duże ilości odpadów w postaci zużytych opon, używanych w pojazdach osobowych oraz ciężarowych. Opony magazynowane były w starym, częściowo zdewastowanym, opuszczonym budynku - magazynie. Teren działki nie był ogrodzony i nie był zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Inspektorzy wykonali dokumentację fotograficzną na miejscu wykrytego zdarzenia. Następnie w dniu 26.01.2021 r. inspektorzy WIOŚ dokonali wizji lokalnej w miejscu zdarzenia wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Siechnicach.

W związku z ujawnioną sprawą skierowano wystąpienie do Urzędu Gminy Siechnice – jako organu właściwego w sprawie - o usunięcie ww. odpadów, a także powiadomiono Państwową Straż Pożarną o ewentualnym zagrożeniu pożarowym, na skutek magazynowania odpadów o charakterze palnym.


Fot. nielegalne magazynowanie odpadów w gminie Siechnice
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-02-04

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Interwencja w sprawie nielegalnego demontażu pojazdów w gminie Świerzawa.

W dniu 21.01.2021 r. inspektorzy Delegatury WIOŚ w Legnicy, po otrzymanym zgłoszeniu dotyczącym podejrzenia nielegalnego demontażu pojazdów, udali się we wskazane miejsce wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi. Przeprowadzone działania kontrolne w terenie oraz wstępne ustalenia potwierdziły zasadność zgłoszenia. Inspektorzy stwierdzili demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji, poza miejscem do tego celu przeznaczonym, czyli poza stacją demontażu pojazdów. W związku z powyższym, zostanie wszczęte postępowanie celem wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Kontrola w sprawie podejrzenia nielegalnego przewozu odpadów na teren posesji w Ścinawie.

W dniu 21 stycznia 2021 r. inspektorzy Delegatury WIOŚ w Legnicy zakończyli kontrolę w sprawie podejrzenia nielegalnego przewozu odpadów na teren posesji w m. Ścinawa.

Kontrola podjęta została w związku z wnioskiem Komisariatu Policji w Ścinawie. Podczas prowadzonych oględzin terenu stwierdzono zmagazynowanie odpadów pochodzących z prac budowlanych. W trakcie prowadzonej kontroli nie stwierdzono nielegalnego przewozu odpadów na przedmiotowy teren.


2021-02-01

Interwencja w sprawie odprowadzania ścieków oraz zadymiania w Kwietnikach.

Inspektorzy WIOŚ interweniowali w sprawie oprowadzania ścieków do rowu oraz nadmiernego zadymiania pobliskiego otoczenia przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w Kwietnikach. Czynności kontrolne w terenie nie potwierdziły zgłoszenia.

W dniu 21 stycznia 2021 r. Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu zakończyli kontrolę pozaplanową interwencyjną w sprawie oprowadzania ścieków poprodukcyjnych do rowu oraz nadmiernego zadymiania pobliskiego otoczenia podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie cięcia, formowania i wykańczania kamienia w miejscowości Kwietniki. W trakcie oględzin terenu zakładu prowadzone były czynności cięcia płyt granitowych na mokro, w wyniku czego nie stwierdzono nadmiernego zadymiania czy pylenia do środowiska. Inspektorzy nie wykazali naruszeń przepisów w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza. Nie ustalono aby ścieki technologiczne odprowadzane były do wskazanego w zgłoszeniu rowu. Nie zaobserwowano zanieczyszczenia wody w ww. rowie - woda miała barwę naturalną, bez zapachu. Zatem informacje podane w zgłoszeniu nie potwierdziły się w trakcie kontroli interwencyjnej.


2021-01-29

Praca dla Głównego księgowego

MIĘDZYNARODOWA KOMISJA OCHRONY ODRY PRZED ZANIECZYSZCZENIEM
poszukuje do pracy w stałym Sekretariacie Komisji we Wrocławiu wykwalifikowanego kandydata na samodzielne stanowisko Głównej księgowej / Głównego księgowego.

Szczegóły ogłoszenia

2021-01-22

Kara pieniężna za przekroczenie czasu magazynowania odpadów palnych

W dniu 14 stycznia 2021 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 5 000 zł za magazynowanie odpadów palnych przez okres ponad 1 roku na terenie punktu zbierania odpadów w Strzegomiu.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu przeprowadzili kontrolę podmiotu prowadzącego punkt zbierania odpadów, w wyniku której stwierdzili, że czas magazynowania odpadów kwalifikowanych jako palne, są magazynowane dłużej aniżeli wskazują przepisy ustawy o odpadach. Odpady palne występowały w postaci tzw. paliwa alternatywnego.


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-01-20

Nielegalny transport odpadów z Niemiec do Polski

W dniu 15.01.2021 r. do inspektorów Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze zwrócono się o ocenę transportu odpadów zatrzymanego w Jędrzychowicach. Wniosek wraz z dokumentacją fotograficzną zawierającą zdjęcia dokumentów przewozowych oraz ładunku odpadów przesłał Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu Czwarty Referat Realizacji w Zgorzelcu.

Inspektorzy przeprowadzili analizę dokumentacji, a także dokonali właściwej weryfikacji i ustaleń z przedstawicielem zakładu, do którego były transportowane odpady oraz właściwym terenowo dla tego zakładu organem ochrony środowiska.

W wyniku przeprowadzonego postępowania inspektorzy uznali, że transport jest nielegalny.

Podmiot, do którego były transportowane odpady, nie posiadał instalacji mogącej zapewnić przetworzenie/odzysk odpadów. Podmiot nie posiadał również uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie gospodarowania odpadami.

Na podstawie zgromadzonych informacji i dokumentów w dniu 15.01.2021 r. wyniki ustaleń przesłano do wnioskującego Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu Czwartego Referatu Realizacji w Zgorzelcu.


Źródło: KAS2021-01-19

KOMENTARZ DO REPORTAŻU DOTYCZĄCEGO ZRZUTÓW ŚCIEKÓW W KARPACZU

W dniu 14 stycznia 2021 roku w programie pn. „Magazyn Śledczy” Anity Gargas został wyemitowany materiał m.in. oceniający działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w sprawie zrzutu ścieków z Centrum Medycznego w Karpaczu.

Wyemitowany reportaż pomija istotne informacje, dotyczące podejmowanych czynności kontrolnych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Krzywdząca jest ocena pracy inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zakwalifikowana jako opieszała, bowiem twórcy programu nie wzięli pod uwagę, iż Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie otrzymał zgłoszenia – tak jak inne uprawnione do kontroli organy, np. Państwowe Gospodarstwo Wodne Polskie Wody, Urząd Miejski w Karpaczu, Straż Miejska - w momencie i w dniu występowania nieprawidłowości polegającej na zrzucie nieoczyszczonych ścieków z Centrum Medycznego w Karpaczu (w dniu 8.12.2020 r.), tym samym nie mógł podjąć działań wobec występującego zrzutu nieoczyszczonych ścieków.

Zawiadomienie zostało przekazane przez osobę fizyczną, w kolejnym dniu, tj.: 9.12.2020 r. z jednoczesną informacją, iż nie są już odprowadzane nieoczyszczone ścieki do rzeki Łomnica. Zatem nie miało podstaw rozpoznanie w terenie nieistniejącego zdarzenia. Mając na uwadze, ewentualne nieprawidłowości w czasie przyszłym, Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kontrolę, obejmującą całościowe sprawdzenie, tj.: kontrola działania poszczególnych urządzeń oczyszczalni ścieków, wylotu ścieków wraz z oceną ścieków odprowadzanych do rzeki Łomnicy i wizją wód odbiornika poniżej i poniżej wylotu.

Wobec powyższego nie miało uzasadnienia wykonywanie badań laboratoryjnych ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków Centrum Medycznego do odbiornika.

Nie jest prawdziwa informacja podana przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, że jakoby Inspektorzy WIOŚ mieli wykonywać badania pobranych próbek wody oraz że nie przekazali wyników kontroli przeprowadzonej w Centrum Medycznym Karpacz (dokumenty w załączeniu).

W trakcie wykonywanej kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez Centrum Medyczne w Karpaczu stwierdzono nieprawidłowości formalno – prawne polegające na nie przedkładaniu do WIOŚ wyników pomiarów wielkości zanieczyszczeń, wprowadzanych do środowiska. W toku kontroli Spółka przedłożyła opis działań podejmowanych w oczyszczalni ścieków w latach 2015-2019.

Ustalenia z kontroli zostały przekazane Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie w dniu 22.12.2020 r. Jednocześnie nadmieniam, że nadzór nad wodami sprawuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie powołane ustawą z dnia 17 lipca 2017 r. Prawo wodne.

W reportażu podano fragmenty wypowiedzi różnych rozmówców nie tworzących kompletnych informacji, a tym samym stawiające w złym świetle pracę inspekcyjną WIOŚ.

Załączniki:

 1. Pismo do Polskich Wód z ustaleniami z kontroli
 2. Pismo do zgłaszającego zdarzenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków
 3. Pismo do Burmistrza Karpacza z ustaleniami z kontroli

2021-01-18

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Nagromadzenie odpadów opon na terenie Miasta Jeleniej Góry

Do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wpłynął wniosek osoby fizycznej dotyczący nagromadzenia odpadów w postaci opon na działce zlokalizowanej w Jeleniej Górze oraz spalania miału węgla kamiennego przez firmę prowadzącą działalność na przedmiotowej działce. W trakcie oględzin stwierdzono, że na działce zlokalizowanej w sąsiedztwie obiektu, w którym prowadzona jest działalność, zgromadzone są duże ilości opon. Z uwagi na fakt, iż działka, na której zmagazynowano odpady należy do osoby prywatnej, wystąpiono do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z wnioskiem o podjęcie działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami w tym zakresie. Jednocześnie przeprowadzone przez inspektorów czynności kontrolne wykazały, że do ogrzewania pomieszczeń wykorzystywany jest eko-groszek. Nie potwierdzono spalania miału węgla kamiennego. Wizja terenowa nie wykazała również magazynowania odpadów z prowadzonej działalności na terenie nieruchomości.


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu


Interwencja w sprawie niszczenia korytarza ekologicznego

Do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie niszczenia korytarza ekologicznego przez inwestora prowadzącego prace budowlane obiektu hotelowego na terenie powiatu karkonoskiego.

Przeprowadzona wizja terenowa wykazała, że inwestor zarurował rów, który prowadził wodę oraz zmienił strukturę brzegów i dna. Wykonawca nie uzyskał stosownego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych zabudowy potoku górskiego. Za popełnione wykroczenie osobę winną ukarano grzywną w postaci mandatu karnego. Ponadto skierowano wystąpienie do właściwego Burmistrza Miasta o podjęcie działań w zakresie zmiany natężenia odpływu znajdujących się na gruncie wód opadowych lub roztopowych, wynikających z ustawy Prawo wodne, zgodnie z jego kompetencjami.


2021-01-15

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Ujawnienie miejsca składowania odpadów. Współdziałanie funkcjonariuszy Policji z inspektorami WIOŚ.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze po otrzymanym zgłoszeniu z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w sprawie ujawnienia beczek oraz pojemników typu mauzer z odpadami wzięli udział w oględzinach terenu. Postępowanie w sprawie prowadzi Policja, aktualnie trwają wyjaśnienia w sprawie.


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Więcej informacji na stronie Policji.


Naruszenie warunków pozwolenia zintegrowanego mi. in. w zakresie przekroczenia dopuszczalnej rocznej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

W miesiącu grudniu 2020 r. Delegatura w Legnicy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadziła kontrolę podmiotu posiadającego w swojej statutowej działalności mi.in. opracowanie i wdrażanie technologii piro- i hydrometalurgicznych związanych z zagospodarowaniem surowców wtórnych i odpadów z przetwórstwa i hutnictwa metali nieżelaznych jak i odzyskiem z odpadów przemysłowych ołowiu, antymonu, cynku, miedzi oraz metali szlachetnych do produktów handlowych w postaci stopów metali, tlenków, soli, koncentratów. Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przez kontrolowany podmiot wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalację wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

W wyniku podjętych czynności kontrolnych inspektor Delegatury WIOŚ w Legnicy stwierdził m.in. naruszenie warunków posiadanego pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji stopów ołowiu, wydanego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, w zakresie przekroczenia dopuszczalnej rocznej emisji zanieczyszczeń do powietrza w 2018 r. dla arsenu, a w 2019 r. dla miedzi, ołowiu, arsenu i cynku oraz przekroczenia w 2019 r. ilość odpadów poddanych odzyskowi o kodzie 06 01 01* kwas siarkowy i siarkawy, w stosunku do ilości określonej w pozwoleniu.

W ramach działań pokontrolnych wydane zostanie zarządzenie pokontrolne. O stwierdzonych podczas kontroli naruszeniach poinformowany zostanie również Marszałek Województwa Dolnośląskiego.


Odpady w rekultywacji gruntów zbędnych do dalszej działalności górniczej w kopalni zlokalizowanej w powiecie złotoryjskim

Delegatura WIOŚ w Legnicy przeprowadziła kontrolę podmiotu prowadzącego wydobycie i przeróbkę kopaliny oraz przetwarzanie odpadów, polegające na wypełnieniu części terenu niekorzystnie przekształconego, w związku z eksploatacją złoża na terenie powiatu złotoryjskiego.


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Delegatura WIOŚ w Legnicy po przyjęciu zgłoszenia dokonała oględzin zatrzymanych przez Policję dwóch pojazdów przewożących odpady do odzysku w ramach rekultywowanej wyrobiska powstałego w wyniku eksploatacji złoża, w powiecie złotoryjskim.

Wizja odpadów a następnie kontrola wykazała niezgodności w rodzaju transportowanych odpadów do miejsca rekultywacji oraz nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów i transportu odpadów od podmiotów przekazujących odpady do miejsca prowadzenia odzysku, tj. na teren kopalni bez wymaganego wpisu do bazy BDO.

Oględziny transportowanych odpadów wykazały niezgodność rodzaju przewożonego odpadu i jego kodu na kartach przekazania odpadów ze stanem faktycznym. W dokumentacji podano odpad o kodzie 19 12 09 czyli minerały (np. piasek, kamienie), a faktycznie transportowane były odpady z czyszczenia ulic i placów, tj.: odpad o kodzie 20 03 03. Odpady w swoim składzie zawierały duże ilości materii organicznej (liście), stwierdzono w nich obecność takich odpadów jak: fragmenty papieru, tkaniny, obuwie, listki opakowań po lekach czy tworzywa sztuczne itp. W związku ze stwierdzoną niezgodnością pracownik spółki odmówił przyjęcia powyższych odpadów do odzysku w ramach prowadzonej rekultywacji wyrobiska górniczego. Wobec powyższego podjęto decyzję o zwrocie odpadów do podmiotu, który wystawił kartę przekazania odpadu. O wystawieniu przez firmę z Krakowa karty przekazania odpadu niezgodnie ze stanem faktycznym poinformowano WIOŚ we Krakowie.

Podczas prowadzonego rozpoznania ustalono, że na terenie kopalni przedsiębiorca prowadzi wydobycie i przeróbkę kopaliny (kruszenie i sortowanie) oraz przetwarzanie odpadów, polegające na wypełnieniu części terenu niekorzystnie przekształconego. Odzysk odpadów odbywa się w oparciu o decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego zezwolenie na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R5 (recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych).

Kontrola prowadzona przez inspektorów WIOŚ przy udziale funkcjonariuszy policji KPP w Jaworze nie wykazała naruszeń w zakresie posiadanego przez Spółkę zezwolenia na przetwarzanie odpadów w zakresie prowadzenia odzysku odpadów. Stwierdzono natomiast nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów i prowadzenie transportu odpadów od podmiotów przekazujących odpady do miejsca prowadzenia odzysku, tj. na teren Kopalni bez wymaganego wpisu do bazy BDO, a także nie przekazywanie Marszałkowi sprawozdań z badań przyjmowanych odpadów (obowiązek nałożony w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów w ramach odzysku).

W związku z wynikami kontroli wydano zarządzenie pokontrolne oraz wszczęto dwa postępowania administracyjne w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za brak wpisu do BDO i nierealizowanie przez Spółkę obowiązku nałożonego w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów w zakresie wykonywania badań odpadów poddawanych odzyskowi nie przekazywanie sprawozdań z tych badań Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego.

Jednocześnie w oparciu o ustalenia kontroli WIOŚ Komenda Powiatowa w Jaworze umorzyła śledztwo w związku z niewypełnieniem przez Spółkę znamion czynu zabronionego określonego w przepisach Kodeksu karnego.


2021-01-12

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Kontrola prowadzącego konserwację i naprawę pojazdów w zakresie f-gazów.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Legnicy w grudniu 2020 roku przeprowadzili kontrolę u podmiotu prowadzącego działalność w Legnicy, w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych m.in. w zakresie naprawy systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych. Kontrola obejmowała przestrzeganie przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych. Inspektorzy stwierdzili, że kontrolowany nie przekazał w ustawowym terminie do Bazy Danych sprawozdania o substancjach zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazach cieplarniach za rok 2019. W ramach działań pokontrolnych wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, tj. za nieprzekazanie w terminie ww. sprawozdania.


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu


Kontrola podmiotu sprzedającego sprzęt elektryczny w zakresie deklaracji zgodności urządzenia.

Przez Inspektorów Delegatury WIOŚ w Legnicy skontrolowana została działalność podmiotu zajmującego się detaliczną sprzedażą sprzętu elektrycznego prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach.

Przeprowadzona w grudniu 2020 r. kontrola dotyczyła spełniania przez wyrób zasadniczych wymagań. Wykazano, że deklaracja zgodności urządzenia (wiertnicy) Makita BBA 520 nie zawiera informacji, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska, a mianowicie na dołączonej do urządzenia deklaracji zgodności nie zawarto:

 • poziomu mocy akustycznej urządzenia reprezentatywnego dla danego typu,
 • gwarantowanego poziom mocy akustycznej danego urządzenia,
 • odniesienia do dyrektywy 2000/14/WE i oświadczenia, że urządzenie spełnia wymagania określone w tej dyrektywie lub w rozporządzeniu.

Kontrolą objęto dziesięć urządzeń, które były aktualnie w sprzedaży na terenie ww. obiektu.

Ponieważ wiertnica została nabyta od firmy prowadzącej działalność na terenie miasta stołecznego Warszawa informacja o stwierdzonej nieprawidłowości przekazana zostanie Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.


2020-12-30

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Nieprawidłowości w oczyszczalni ścieków w gminie Ziębice

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu przeprowadzili kontrolę jednej z oczyszczalni ścieków w gminie Ziębice. Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska, w tym prawa wodnego, ustawy o odpadach oraz warunków określonych w decyzji wodnoprawnej. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami na zakład oczyszczania ścieków nałożono obowiązki w drodze zarządzenia pokontrolnego. Zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie naliczenia opłaty podwyższonej za przekroczenie warunków decyzji wodnoprawnej.

Jednocześnie PGW Wody Polskie zostaną powiadomione wystąpieniem pokontrolnym o niedotrzymaniu warunków decyzji wodnoprawnej.


Niezabezpieczenie odcieków nawozów naturalnych przed przedostawaniem się do gruntu

W dniu 17 grudnia 2020 r. Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu zakończyli kontrolę planową gospodarstwa hodowlanego w gminie Kamieniec Ząbkowicki, w trakcie której stwierdzono nieprawidłowe magazynowanie nawozów naturalnych. Ustalono, iż nie zastosowano zabezpieczeń, które chroniłyby środowisko przed przedostawaniem się odcieków pochodzących z nawozów do gruntu. W celu usunięcia nieprawidłowości zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. Jednocześnie WIOŚ we Wrocławiu skieruje wystąpienie pokontrolne do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informujące o wynikach kontroli.


2020-12-30

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Kontrola sprzedawców żywności

W ramach ogólnopolskiego cyklu kontrolnego ustanowionego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na rok 2020, Delegatura WIOŚ w Legnicy zakończyła kontrole sprzedawców żywności w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Czynności sprawdzające zostały przeprowadzone w:

 • Auchan Polska Sp z o.o. - Hipermarket Auchan w Legnicy
 • Tesco Polska Sp. z o.o. – Hipermarket w Głogowie.

Powyższe kontrole nie wykazały naruszeń w zakresie realizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Sklepy te zgodnie z ustawą zawarły umowy z organizacjami pozarządowymi, którym przekazywana jest żywność, zanim upłynie termin jej przydatności do spożycia.


Nieprawidłowości w dokumentowaniu czynności dotyczących f-gazów.

W dniu 11 grudnia 2020 r. Delegatura WIOŚ w Legnicy zakończyła kontrolę planową podmiotu prowadzącego działalność na terenie gm. Miłkowice w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości związane z systemem dokumentowania czynności dotyczących instalowania, konserwacji lub serwisowania, naprawy oraz likwidacji urządzeń zawierających f-gazy. W ramach działań pokontrolnych wydane zostało zarządzenie pokontrolne.


Brak sprawozdań o fluorowanych gazach cieplarnianych

W dniu 15 grudnia 2020 r. Delegatura WIOŚ w Legnicy zakończyła kontrolę planową podmiotu prowadzącego działalność na terenie gminy Legnickie Pole w zakresie naprawy, serwisowania i montażu urządzeń wentylacyjnych, chłodniczych i pomp ciepła. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieprzekazywaniu do Bazy Danych Sprawozdań (BDS) - danych dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych za rok 2018, 2019 oraz korekty sprawozdania za 2018 r. w ustawowym terminie. W związku z powyższym, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

Dodatkowo w trakcie ww. kontroli stwierdzono, iż system dokumentowania czynności wykonywanych przez certyfikowany personel kontrolowanego przedsiębiorcy nie spełnia wszystkich, szczegółowych wymagań określonych w obowiązujących przepisach.

W związku z powyższym przedstawicielowi kontrolowanej jednostki udzielono pouczenia. W ramach działań pokontrolnych zostanie również wydane zarządzenie pokontrolne.


2020-12-23

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Cykl kontroli produkcji pierwotnej - zakończony

Zakończone zostały tegoroczne kontrole bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego. Kontrole prowadzone były na podstawie porozumienia pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym, Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.

W 2020 r. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wraz z Inspektorami Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych skontrolowali 16 gospodarstw rolnych na terenie Dolnego Śląska. Podczas kontroli weryfikowano m.in. sposób nawożenia upraw, w tym dawki stosowanych nawozów azotowych, źródło stosowanej wody oraz zawartość metali ciężkich w glebie. Próbki gleb do badań pod kątem zawartości metali ciężkich pobierała Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we Wrocławiu. W żadnym z kontrolowanych gospodarstw rolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego. Cykl kontrolny będzie kontynuowany w 2021 r.


Hałas z suszenia i przechowywania zbóż w Oleśnicy

W dniu 11.12.2020 r. zakończono czynności kontrolne wobec podmiotu prowadzącego działalność związaną z suszeniem i przechowywaniem zbóż w Oleśnicy.

Przeprowadzone w trakcie kontroli pomiary hałasu wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu w środowisku o 7,7 dB w porze nocnej. Stwierdzone przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu będzie skutkowało wymierzeniem kontrolowanemu podmiotowi biegnącej kary pieniężnej oraz przymuszeniem do podjęcia natychmiastowych działań wyciszających w celu wyeliminowania uciążliwości akustycznej, ograniczającej emisje hałasu do środowiska. Termin zostanie określony w zarządzeniu pokontrolnym.


Kara w kwocie 1 092 000 złotych za niesprawdzenie certyfikatu instalatora

W dniu 26.11.2020 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję administracyjną wobec podmiotu prowadzącego działalność w Biskupicach Podgórnych wymierzającą kary pieniężne o łącznej kwocie równej 1 092 000 zł za niezapewnienie zainstalowania eksploatowanych przez podmiot 273 szt. urządzeń chłodniczych przez podmiot posiadający certyfikat niezbędny do wykonania instalacji.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 każdy podmiot, który zleca czynność polegającą m.in. na instalowaniu stacjonarnych urządzeń chłodniczych zawierających fluorowane gazy cieplarniane innemu podmiotowi, zobowiązany jest do podjęcia uzasadnionych działań służących upewnieniu się, że ten inny podmiot posiada certyfikaty niezbędne do wykonania wymaganych czynności.

Kontrolowany podmiot nie dołożył należytej staranności w upewnieniu się, czy podmiot, któremu zlecono instalację stacjonarnych urządzeń chłodniczych zawierających fluorowane gazy cieplarniane posiada certyfikaty niezbędne do wykonywania danych czynności.


Kara za brak wpisów w Karcie Urządzenia dla urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych

W dniu 26.11.2020 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję administracyjną wobec podmiotu prowadzącego działalność w Biskupicach Podgórnych wymierzającą kary pieniężne o łącznej kwocie równej 37 800 zł za niedokonanie w terminie wpisu danych do 63 szt. Kart Urządzeń prowadzonych dla eksploatowanych przez podmiot urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Podmiot nie dopełnił obowiązku wynikającego z ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, aby wpisy dotyczące wykonywanych czynności w zakresie: instalowania, konserwacji lub serwisowania i kontroli szczelności, naprawy oraz naprawy nieszczelności, były dokonywane w Karcie Urządzenia w terminie 15 dni roboczych od dnia wykonania czynności.


Mauzery z nieznaną substancją na terenie gminy Żórawina

WIOŚ we Wrocławiu w dniu 07.12.2020 r. uzyskał informację od Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Żórawinie, że w miejscowości Turów gm. Żórawina w opuszczonym budynku gospodarczym oraz na terenie wokół budynku, nieznani sprawcy pozostawili ok. 11 sztuk pojemników 1000 litrowych typu mauzer. Działania prowadziła Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 3 z Wrocławia oraz jednostka OSP z Żórawiny. Na miejscu była również Policja. Teren został zabezpieczony. Zostały pobrane próby do analizy substancji znajdującej się w pojemnikach.


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu.

Działania podjęte zostały również przez inspektorów WIOŚ we Wrocławiu. W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że na przedmiotowym terenie znajdują się trzy pełne mauzery z odpadami ciekłymi, częściowo napęczniałe oraz osiem mauzerów do których powrzucano zużyte opakowania m.in. puszki po farbie i utwardzaczu do lakierowania. Wystąpiły również wycieki do gruntu. Ustalono, że na przedmiotowym terenie znajdują się inne porzucone odpady w postaci elementów plastikowych i tapicerskich oraz opon do samochodów, a także ziemia z gruzem budowlanym. Część odpadów została już częściowo przysypana ziemią. Ustalono właściciela przedmiotowego terenu. Trwają dalsze czynności mające na celu ustalenie sprawców oraz doprowadzenie do usunięcia odpadów – organem właściwym do prowadzenia postępowania w tym zakresie jest Wójt Gminy Żórawina.


2020-12-22

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Interwencja w sprawie uciążliwości hałasowej zakładu wulkanizacyjnego na terenie powiatu bolesławieckiego

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze przeprowadzili kontrolę interwencyjną w sprawie uciążliwości akustycznej powodowanej pracą zakładu wulkanizacyjnego na terenie powiatu bolesławieckiego. W trakcie kontroli Pracownicy GIOŚ CLB Oddziału we Wrocławiu Pracowni w Jeleniej Górze wykonali pomiary hałasu generowanego działalnością zakładu. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska WIOŚ nie dokonuje oceny w zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, w sytuacji gdy zakład nie posiada decyzji ustalającej dopuszczalne poziomy hałasu. W związku z powyższym, sprawozdanie z pomiarów zostało przekazane właściwemu organowi ochrony środowiska, tj. Staroście Bolesławieckiemu, celem oceny czy poza zakładem w wyniku działalności przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu oraz ewentualnego wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.


Zanieczyszczenie środowiska odpadami na terenie Jeleniej Góry

Do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie zanieczyszczenia środowiska odpadami z robót drogowych na terenie miasta Jelenia Góra. Inspektorzy niezwłocznie podjęli czynności kontrolne. W czasie wizji terenowej stwierdzono magazynowanie odpadów w postaci ziemi i kamieni oraz niewielkiej ilości destruktu asfaltowego. Właściciel zobowiązał się do usunięcia zmagazynowanych odpadów. Kolejna wizja terenowa przeprowadzona przez inspektorów potwierdziła usunięcie odpadów.


Magazynowanie obornika w gospodarstwie rolnym w powiecie kamiennogórskim

Do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie niewłaściwie magazynowanego obornika przez gospodarstwo rolne, zlokalizowane na terenie powiatu kamiennogórskiego. Przeprowadzona kontrola nie wykazała naruszeń przepisów ochrony środowiska w zakresie przechowywania obornika.


Administracyjna kara pieniężna za zanieczyszczanie powietrza przez zakład z terenu powiatu jeleniogórskiego

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał administracyjną karę pieniężną w wysokości 6 405,00 zł za przekroczenie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w odniesieniu do wartości określonych w pozwoleniu zintegrowanym. W lipcu br. inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze przeprowadzili kontrolę interwencyjną w jednym z zakładów produkcyjnych zlokalizowanym na terenie powiatu jeleniogórskiego. W trakcie kontroli zostały wykonane pomiary emisji substancji do powietrza. Uzyskane wyniki pomiarów wykazały przekroczenia wartości dopuszczalnych ustalonych w pozwoleniu zintegrowanym dla tego zakładu. W związku z powyższym DWIOŚ wydał administracyjną karę pieniężną za stwierdzone przekroczenie.


2020-12-18

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Interwencja w sprawie uciążliwości hałasowej zakładu wulkanizacyjnego na terenie powiatu bolesławieckiego

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze przeprowadzili kontrolę interwencyjną w sprawie uciążliwości akustycznej powodowanej pracą zakładu wulkanizacyjnego na terenie powiatu bolesławieckiego. W trakcie kontroli Pracownicy GIOŚ CLB Oddziału we Wrocławiu Pracowni w Jeleniej Górze wykonali pomiary hałasu z pracy zakładu. W myśl art. 115 a ustawy Prawo ochrony środowiska WIOŚ nie jest organem właściwym do oceny, czy poza zakładem w wyniku działalności przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, gdyż zakład nie posiada decyzji ustalającej dopuszczalne poziomy hałasu. W związku z powyższym, sprawozdanie z pomiarów zostało przekazane do właściwego organu ochrony środowiska, tj. Staroście Bolesławieckiemu celem oceny czy poza zakładem w wyniku działalności przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu i ewentualnego wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.


Zanieczyszczenie środowiska odpadami na terenie Jeleniej Góry

Do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie zanieczyszczenia środowiska odpadami z robót drogowych na terenie miasta Jelenia Góra. Inspektorzy niezwłocznie podjęli czynności kontrolne. W czasie wizji terenowej stwierdzono magazynowanie odpadów w postaci ziemi i kamieni oraz niewielkiej ilości destruktu asfaltowego. Właściciel zobowiązał się do usunięcia zmagazynowanych odpadów. Kolejna wizja terenowa przeprowadzona przez inspektorów potwierdziła usunięcie odpadów.


Magazynowanie obornika w gospodarstwie rolnym w powiecie kamiennogórskim

Do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie niewłaściwie magazynowanego obornika przez gospodarstwo rolne zlokalizowane na terenie powiatu kamiennogórskiego. Przeprowadzona kontrola nie wykazała naruszeń przepisów ochrony środowiska w zakresie przechowywania obornika.


Administracyjna kara pieniężna za zanieczyszczanie powietrza przez zakład z terenu powiatu jeleniogórskiego

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał administracyjną karę pieniężną w wysokości 6 405,00 zł za przekroczenie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w odniesieniu do wartości określonych w pozwoleniu zintegrowanym. W lipcu br. inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze przeprowadzili kontrolę interwencyjną w jednym z zakładów produkcyjnych zlokalizowanym na terenie powiatu jeleniogórskiego. W trakcie kontroli zostały wykonane pomiary emisji substancji do powietrza. Uzyskane wyniki pomiarów wykazały przekroczenia wartości dopuszczalnych ustalonych w pozwoleniu zintegrowanym dla tego zakładu. W związku z powyższym DWIOŚ wydał administracyjną karę pieniężną za stwierdzone przekroczenie.


2020-12-16

Eko-pojazdy na wyposażeniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu zakupił 9 pojazdów o napędzie elektrycznym oraz 8 stacji ładowania dla tych pojazdów. Zakup samochodów był możliwy dzięki wsparciu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W przekazaniu pojazdów udział wziął Wojewoda Dolnośląski – Jarosław Obremski.


Pojazdy elektryczne Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Pojazdy marki Opel Corsa–e wraz ze stacjami ładowania zostały w 100% sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dziś oficjalnie przekazujemy pierwsze samochody o napędzie elektrycznym, na które udzieliliśmy wsparcia ze środków finansowych Funduszu. Co istotne, właśnie dla instytucji, której działalność jest bezpośrednio związana z ochroną środowiska - wyjaśnia Łukasz Kasztelowicz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Samochody będą wykorzystywane do zadań inspekcyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz trzech Delegatur, zlokalizowanych w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu. Dzięki tym pojazdom będziemy mogli realizować zadania związane z kontrolami przestrzegania przepisów ochrony środowiska i jednocześnie przyczynimy się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza ze środków transportu - dodaje Waldemar Kulaszka Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Pojazdy będą służyć pracownikom w szczególności do interwencji w sprawach nielegalnego magazynowania odpadów, kontrolowania emisji zanieczyszczeń do powietrza z działalności gospodarczej, a także rozpoznawania innych zagrożeń w środowisku.

Dla samochodów elektrycznych oprócz zerowej emisji spalin do powietrza charakterystyczne są także niskie koszty eksploatacyjne oraz wysoka efektywność. Pojazdy elektryczne zużywają 16,8 – 16,5 kWh/100 km, czyli w przybliżeniu 100 km jazdy będzie kosztować użytkownika ok. 12 zł. (= ok. 3 l paliwa). Dodatkowo „elektryki” wykorzystują energię wytwarzaną podczas hamowania, która częściowo zasila zespół akumulatorów. Jak mówi Piotr Cyganek Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Oplem Corsa-e będzie można pokonywać względnie dużą odległość, bowiem ich maksymalny zasięg przewidywany jest na ok. 329 – 337 km bez konieczności ładowania. Zakupione przez nas pojazdy będą wykorzystywane głównie do przemieszczania się i wykonywania czynności inspekcyjnych w terenie zabudowanym. Zminimalizuje to w istotny sposób obciążenie dla środowiska, powietrza i zdrowia mieszkańców.

Samochody elektryczne emitują ok. 2,7 razy mniej szkodliwego C02 niż samochody wykorzystujące olej napędowy lub benzynę. Stacje ładowania zamontowano w obiektach WIOŚ we Wrocławiu z czego 2 stacje w siedzibie przy ul. Chełmońskiego we Wrocławiu oraz po 2 stacje doładowania w Delegaturach w Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Legnicy. W sumie 8 punktów. Zastosowane w pojazdach rozwiązania pozwalają na naładowanie akumulatorów do 80% pojemności w ciągu 30 minut w stacjach szybkiego ładowania prądem stałym, dysponujących mocą do 100 kW. Za pomocą stacji zamontowanych w WIOŚ czas ładowania zakupionych pojazdów wyniesie ok. 4 godziny.

Kwota jaką przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na pojazdy elektryczne to ponad 1 mln złotych, stacje ładowania to koszt 108 tys. złotych. To ważne, aby służby inspekcyjne jako strażnicy przepisów ochrony środowiska sprawnie reagowały na wszelkie zagrożenia w naszym otoczeniu. Cieszymy się, że mamy tu swój wkład, jak również w rozwój dolnośląskiej elektromobilności – mówi Bartłomiej Wiązowski Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

WFOŚiGW we Wrocławiu wsparł w latach 2000-2019 działalność IOŚ na Dolnym Śląsku kwotą ponad 49,5 mln zł.


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu


2020-12-15

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Administracyjna kara pieniężna za nieprowadzenie monitoringu wizyjnego odpadów

W dniu 25.11.2020 r. wydano decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 10 000 zł za nieprowadzenie monitoringu wizyjnego obejmującego miejsca magazynowania odpadów na terenie punktu zbierania odpadów w Strzegomiu.

Interwencja w sprawie nielegalnego odprowadzania ścieków w Michałkowej

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu przeprowadzili kontrolę interwencyjną w sprawie odprowadzania ścieków surowych do rowu w Michałkowej. Podczas oględzin w dniu 16.11.2020 r. w skarpie należącej do kontrolowanego zakładu inspektorzy zlokalizowali zbiornik na nieczystości ciekłe, a w jego okolicach – wylot rury drenażowej skierowany do przydrożnego rowu. Ponowne oględziny przeprowadzone w dniu 25.11.2020 r. z użyciem zadymiarki pozwoliły wykazać nieszczelność ww. zbiornika. Ponadto zlokalizowano drugi zbiornik z zawartością nieczystości płynnych, przykryty deskami porośniętymi trawą. Obecnie trwają dalsze czynności wyjaśniające.

Odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji deszczowej w zakładzie w Strzegomiu

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu przeprowadzili kontrolę planową w jednym z zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Strzegomiu. Już po kontroli w 2019 r., przedsiębiorca został zobligowany do niezwłocznego uregulowania spraw formalno-prawnych dotyczących odprowadzania wód opadowych z placu magazynowania odpadów. Ścieki z takiego placu są ściekami przemysłowymi i nie mogą być odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Podczas pierwszych oględzin tegorocznej kontroli, przedsiębiorca nie przedstawił dokumentacji potwierdzającej podłączenie do kanalizacji sanitarnej. W zawiązku z tym, podjęto decyzję o kolejnych oględzinach z zastosowaniem zadymiarki kanałowej. Użycie zadymiarki w dniu 26.11.2020 r. wykazało, że przedsiębiorca odprowadza ścieki przemysłowe do kanalizacji deszczowej.

Błędne informacje dotyczące lotnych związków organicznych (LZO), umieszczane przez producenta farb i lakierów

W dniu 30.11.2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu zakończyli kontrolę podmiotu zajmującego się produkcją farb i lakierów. Podczas kontroli pobrano próbki produktu, które zostały przebadane w zewnętrznym laboratorium kontroli jakości. Badania wykazały, że spełnione są wymagania dotyczące dopuszczalnej wartość maksymalnej LZO. Stwierdzono jednak nieprawidłowość polegającą na umieszczaniu na etykietach produktów błędnych informacji o dopuszczalnej wartości maksymalnej zawartości LZO. W związku z powyższym przedstawicielowi kontrolowanej jednostki udzielono pouczenia. W ramach działań pokontrolnych zostanie również wydane zarządzenie pokontrolne.

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu powodowanego załadunkiem granitu na wagony kolejowe

W dniu 1.12.2020 r Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu zakończyli kontrolę interwencyjną w sprawie nadmiernego hałasu na jednej z bocznic kolejowych w powiecie świdnickim. Podczas kontroli ustalono, że źródłem uciążliwości jest załadunek kamienia granitowego na wagony w związku z realizacją dwóch kilkuletnich kontraktów na dostawę kilkuset tysięcy ton kamienia. Przeprowadzone przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ, Oddział we Wrocławiu kontrolne pomiary poziomu dźwięku w trakcie załadunku wskazały, że na terenach podlegających ochronie przed hałasem (z uwagi na pobliską zabudowę mieszkaniową) – nie jest dotrzymywany dopuszczalny poziom hałasu, który został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. W związku z powyższym informacje o ustalaniach kontroli przekazano do Starosty Świdnickiego, który posiada kompetencje do podjęciach właściwych działań, wobec stwierdzonych nieprawidłowości przez WIOŚ.

Kontrola w gospodarstwie hodowlanym w Wałbrzychu

W dniu 2.12.2020 r. Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu w związku z wnioskiem interwencyjnym rozpoczęli kontrolę w gospodarstwie hodowlanym w Wałbrzychu. Podczas wizji terenowej potwierdzono nielegalne deponowanie odpadów oraz nieprawidłowości w magazynowaniu obornika. Informacja przekazana we wniosku interwencyjnym dotycząca padłych zwierząt w gospodarstwie została przekazana do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu, celem podjęcia działań zgodnie z kompetencjami organu.


2020-12-14

Spotkanie czeskich oraz polskich instytucji inspekcji ochrony środowiska

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM zorganizowało spotkanie czeskich oraz polskich instytucji inspekcji ochrony środowiska

W dniu 11.12 2020 roku Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze zorganizowało spotkanie, do którego zaproszono przedstawicieli WIOŚ we Wrocławiu wraz z Delegaturami oraz przedstawicieli Czeskich Inspekcji Ochrony Środowiska. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną COVID-19, spotkanie odbyło się on-line z wykorzystaniem zdalnej aplikacji komunikacyjnej. W spotkaniu wzięli udział także naukowcy z Politechniki Wrocławskiej. Spotkanie miało charakter roboczy, na którym poruszano zagadnienia dotyczące ochrony środowiska. W trakcie spotkania nawiązano do aktualnych wyzwań Inspekcji Ochrony Środowiska.

Organizacja NOVUM zadeklarowała pomoc w pośredniczeniu pomiędzy instytucjami polskimi i czeskimi. Spotkanie zakończyło się oczekiwaniem na możliwość współpracy w uwarunkowaniach zakończenia zagrożenia zdrowia ze strony COVID-19.


2020-12-07

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Zanieczyszczenie rzeki Ślęzy we Wrocławiu

W dniu 23 listopada 2020 r. dyżurny Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu poinformował o wystąpieniu zanieczyszczenia rzeki Ślęzy w rejonie mostu przy zbiegu ulic Ostrowskiego i Krzemienieckiej we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło na skutek wycieku substancji ropopochodnych z kolektora burzowego. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu podjęli działania w terenie celem ustalenia stanu faktycznego. Na miejscu zdarzenia ustalono, że w rejonie wylotu z kolektora burzowego do rzeki Ślęza ustawione zostały przez jednostki PSP z Wrocławia, dwa rękawy sorpcyjne oraz wysypany został sorbent celem neutralizacji substancji ropopochodnych. Klapy zwrotne zainstalowane na wylotach z obu kolektorów były zamknięte. Nie stwierdzono śladów substancji ropopochodnych na powierzchni cieku wodnego rzeki Ślęza, co potwierdziło skuteczność działań podjętych przez PSP.

Ustalono, że w dniu 22.11.2020 r. Państwowa Straż Pożarna we Wrocławiu o zdarzeniu powiadomiła również podmiot odpowiedzialny za zarządzanie wodami, tj. Wody Polskie a także zarządzającego kanalizacją deszczową czyli MPWiK we Wrocławiu.


Fot. Rzeka Ślęza. Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Porzucone beczki z niebezpiecznymi odpadami chemicznymi we Wrocławiu

W dniu 24.11.2020 r. WIOŚ we Wrocławiu otrzymał zgłoszenie od Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu w sprawie porzucenia kilkudziesięciu beczek o pojemności 200 litrów z nieznanymi, niebezpiecznymi odpadami chemicznymi w rowie przy ul. Mościckiego we Wrocławiu. Inspektorzy WIOŚ udali się na miejsce celem rozpoznania i oszacowania skali zdarzenia.

W porozumieniu z dowódcą operacji PSP ustalono jakie czynności należy podjąć aby zminimalizować szkodliwy wpływ odpadów na środowisko. O zdarzeniu oraz o konieczności zabezpieczenia odpadów poinformowano także Urząd Miejski Wrocławia. Ponadto, podjęto decyzję o konieczności odpompowania wody z rowu, która została zanieczyszczona na skutek wycieku odpadów z dwóch rozszczelnionych beczek.

Jednocześnie WIOŚ we Wrocławiu podjął współpracę z Policją w celu wykrycia sprawcy zdarzenia.


Fot. Beczki z odpadami chemicznymi. Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

 

2020-12-02

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Interwencja w sprawie niewłaściwego przechowywania nawozów naturalnych

W dniu 16 listopada 2020 r. Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu zakończyli kontrolę interwencyjną w gospodarstwie rolnym w gminie Strzegom. Kontrola dotyczyła niewłaściwego przechowywania nawozów naturalnych. Inspektorzy potwierdzili zasadność złożonego wniosku, w tym również stwierdzili, że kontrolowane gospodarstwo nie prowadziło ewidencji zabiegów agrotechnicznych. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych wszczęte zostaną dwa postępowania administracyjne, jedno w sprawie usunięcia nieprawidłowości w zakresie przechowywania nawozów naturalnych, drugie natomiast w sprawie uiszczenia opłaty za brak prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych.


Fot. Gospodarstwo rolne w gminie Strzegom Źródło: Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu

Kontrola nieczynnego składowiska zlokalizowanego w rejonie wałbrzyskim

W dniu 16 listopada 2020 r. Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu zakończyli kontrolę interwencyjną jednego ze składowisk zlokalizowanych w rejonie działania Delegatury wałbrzyskiej. Czynności kontrolne przeprowadzono w związku z informacją o gromadzeniu zużytych opon na terenie nieczynnego składowiska. W trakcie kontroli potwierdzono, że na terenie kwatery składowiska zbierane są odpady bez wymaganego zezwolenia. Z tego powodu zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej. Ponadto stwierdzono, iż zakład nie posiada pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu. W związku z powyższym, skierowano wystąpienie do PGW Wody Polskie informujące o ustaleniach kontroli.


Fot. Gromadzenie zużytych opon na terenie nieczynnego składowiska Źródło: Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu


2020-11-27

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Nielegalny transport odpadów z Niemiec do Polski

W dniu 18.11.2020 r. do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze zwrócił się Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu Czwarty Referat Realizacji w Zgorzelcu o ocenę zatrzymanego na autostradzie A4 w Jędrzychowicach transportu odpadów w zakresie spełniania wymogów międzynarodowego przemieszczania odpadów. Odpady w postaci metali żelaznych (złomu) przewożone były z terenu Niemiec do Polski. Po analizie dostarczonej dokumentacji Inspektorat stwierdził, że transport nie spełniał wymogów formalnych w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów. W związku z czym transport uznano za nielegalny.


Fot. Transport odpadów.


Interwencja w sprawie zanieczyszczenia powietrza spowodowanego spalaniem odpadów

Do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie spalania odpadów przez zakłady zlokalizowane na terenie powiatu jeleniogórskiego. W trakcie wizji terenowej inspektorzy ustalili, że w zakładach wskazanych we wniosku, eksploatowane były kotłownie gazowe. Przeprowadzone wizje terenowe nie potwierdziły zasadności wniesionego wniosku o podjęcie interwencji.


Fot. Kotłownia.Źródło: WIOŚ we Wrocławiu.


2020-11-26

Decyzje administracyjne dotyczące pomiarów hałasu w związku z działalnością zakładu kamieniarskiego w Strzegomiu.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał 3 decyzje dotyczące hałasu dla zakładu kamieniarskiego, działającego na terenie Strzegomia. Dwie decyzje wydano w związku z obciążeniem podmiotu kosztem wykonania pomiarów poziomu hałasu przeprowadzonych w listopadzie 2019 r. w porze nocnej oraz w lipcu 2019 r. w porze dziennej. W trzeciej decyzji administracyjnej wymierzona została firmie kara pieniężna w wysokości 17 665 zł za przekroczenie w okresie 06.11.2019 – 31.12.2019 r. dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska w porze nocnej.


2020-11-20

Palenie w piecach i kotłach na paliwa stałe

KONTROLE SPALANIA W PIECACH I KOTŁACH NA PALIWA STAŁE

Jak co roku sezon grzewczy powoduje zwiększoną liczbę zgłoszeń w sprawie spalania paliw stałych, w tym: widocznego /obserwowanego dymu czy innych zjawisk związanych z paleniem w piecach czy kotłach.


Źródło: www.google.pl

Wraz z ze spadkiem temperatury zaczynamy ogrzewać nasze mieszkania, a co za tym idzie dostrzegamy różne procesy z tym związane, np.: niepokój budzi dym jego kolor, zapach itd.

Jeśli sprawa dotyczy tzw. domków jednorodzinnych zamieszkiwanych przez osoby prywatne wówczas w celu sprawdzenia - zgłoszenie kierujemy do:

 • Straży Miejskiej – jeśli działa w rejonie zgłoszenia,
 • właściwego Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta.
  • Natomiast jeśli nieprawidłowość wynikająca ze spalania paliw stałych dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej - zgłoszenie kierujemy do:

   • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu
    • dla terenu Delegatury Wałbrzych
    • dla terenu Delegatury Legnica
    • dla terenu Delegatury Jelenia Góra

   Czytaj dalej »


2020-11-17

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Przekroczenie dopuszczalnej ilości odpadów w gospodarstwie rolnym w powiecie wałbrzyskim

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu przeprowadzili kontrolę gospodarstwa rolnego w jednej z miejscowości powiatu wałbrzyskiego.

W wyniku kontroli stwierdzono eksploatację instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia zintegrowanego. Nieprawidłowości polegały na przekroczeniu dopuszczonej do wytworzenia w ciągu roku ilości odpadów o kodzie 10 01 01 (żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów).

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami warunków posiadanej decyzji skierowane zostanie wystąpienie do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, który posiada kompetencje w zakresie ustaleń poczynionych w trakcie kontroli WIOŚ.

Nieprzekazywanie danych dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych

W dniu 5 listopada 2020 r. zakończono kontrolę u podmiotu prowadzącemu działalność w jednej z miejscowości powiatu dzierżoniowskiego (naprawa, serwis i montaż urządzeń wentylacyjnych, chłodniczych, pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych i urządzeń AGD). Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieprzekazywaniu w ustawowym terminie, tj.: do 28.02.2020 r. do Bazy Danych Sprawozdań (BDS) danych dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych za rok 2019.

W związku z powyższym przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

Administracyjna kara pieniężna za zbieranie odpadów bez zezwolenia w powiecie wałbrzyskim

W dniu 5 listopada 2020 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję wymierzającą podmiotowi prowadzącemu punkt zbierania odpadów w jednej z miejscowości powiatu wałbrzyskiego karę pieniężną za zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia.


2020-11-16

Kara pieniężna za niesporządzenie Karty Urządzenia

Administracyjna kara pieniężna za niesporządzenie Karty Urządzenia dla urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane

W dniu 09.11.2020 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję administracyjną wobec podmiotu prowadzącego działalność w Biskupicach Podgórnych wymierzającą kary pieniężne o łącznej kwocie równej 213 600 zł za niesporządzenie w wymaganym terminie Kart Urządzeń dla 356 sztuk urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji zwanej Kartami Urządzenia dotyczy urządzeń zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych. Każde z 356 szt. urządzeń zawierało co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych.

Zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Kartę Urządzenia sporządza się w terminie 15 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia na miejsce jego funkcjonowania, a w przypadku gdy urządzenie wymaga zainstalowania - w terminie 15 dni roboczych od dnia zakończenia instalowania i napełnienia fluorowanym gazem cieplarnianym. Kartę Urządzenia sporządza się niezależnie od tego czy urządzenie jest już eksploatowane w miejscu funkcjonowania, do którego zostało dostarczone, lub w miejscu, w którym zostało zainstalowane.


2020-11-06

Transgraniczne przemieszczanie odpadów z Francji

W dniu 28.10.2020 r. do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze zwrócił się Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu Czwarty Referat Realizacji w Zgorzelcu o ocenę zatrzymanego transportu odpadów z Francji do Polski, pod kątem spełniania wymogów międzynarodowego przemieszczania odpadów.

Transportowane odpady to wielkoformatowe folie z tworzywa sztucznego o różnej grubości, zanieczyszczone glebą oraz pozostałościami roślin, przeznaczone do produkcji sianokiszonki.

Inspektorzy dokonali analizy dostarczonej dokumentacji, w wyniku której ustalili, że podmiot, do którego transportowane były odpady nie posiada instalacji do przetwarzania odpadów. To jednocześnie oznacza, że nie spełnia definicji odbiorcy w transgranicznym przemieszczaniu odpadów, gdyż nie będzie w stanie zapewnić procesów odzysku.

Zatrzymany transport odpadów z terenu Francji do Polski stanowił nielegalne przemieszczanie odpadów.


2020-11-04

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Interwencja w sprawie nielegalnego składowania odpadów oraz wylewania nieczystości na działkę położoną w Karwianach

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu po otrzymaniu informacji dotyczącej zniszczenia środowiska na jednej z nieruchomości położonych w Karwianach, przeprowadzili niezwłocznie kontrolę. W wyniku oględzin wskazanego miejsca ustalono, że wykonywane są prace porządkowe oraz sieciowe przez właściciela działki, prowadzącego działalność gospodarczą. Na terenie nieruchomości gromadzone są odpady w uporządkowanych pryzmach w postaci odpadów zielonych, gruzu i ziemi, tj.: odpady pochodzące z prac porządkowych prowadzonych w obrębie działki. Przed zakupem ww. nieruchomości przez Spółkę z o.o. na jej teren zwożone były odpady przez okolicznych mieszkańców. Na miejscu nie stwierdzono, aby właściciel zakopywał odpady, nie ustalono także aby na nieruchomości dochodziło do palenia odpadów i nie zauważono również śladów wskazujących na spalanie odpadów komunalnych czy tworzyw sztucznych.

W trakcie prowadzonych czynności porządkowych przez pracowników Inwestora na wskazanej nieruchomości doszło do przypadkowego odkrycia a zarazem i uszkodzenia przewodu parcianego połączonego z rurą PCV o długości łącznej około 10 metrów i średnicy około 15 cm, z której wydobył się szlam o charakterystycznym zapachu.


Fot. przewód parciany, odprowadzający nielegalnie ścieki.Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu.

Szlam został wchłonięty przez glebę. Nagromadzony materiał w przewodzie najprawdopodobniej był pozostałością nielegalnego odprowadzenia nieczystości z niemożliwej do ustalenia na stan obecny lokalizacji, gdyż teren został zabudowany domami szeregowymi. Przedmiotowa ulica została skanalizowana na przełomie 2017/2018 roku i najprawdopodobniej do tego czasu, któryś z mieszkańców nielegalnie odprowadzał nieczystości.


2020-11-03

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Kontrola interwencyjna w zakładzie górniczym dotycząca odprowadzania wód opadowych

W dniu 22.10.2020 r. inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu zakończyli kontrolę interwencyjną w jednej z kopalni w gminie Dobromierz, która dotyczyła nieprawidłowego odprowadzania wód opadowych z wyrobiska górniczego. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że nie są przestrzegane warunki pozwolenia wodnoprawnego w zakresie utrzymywania rowu melioracyjnego i innych urządzeń służących do odprowadzania wód z kopalni.

Mając na uwadze stwierdzony stan rzeczy, przedstawicielowi kontrolowanego zakładu udzielono pouczenia.

W ramach działań pokontrolnych wydane zostanie zarządzenie pokontrolne a także wystąpienie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.


2020-10-29

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Kontrola interwencyjna w sprawie zanieczyszczenia powietrza pyłem drzewnym w gminie Szczytna

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu przeprowadzili kontrolę interwencyjną w sprawie zanieczyszczania powietrza pyłem drzewnym, pochodzącym z tartaku zlokalizowanego w gminie Szczytna. W trakcie kontroli stwierdzono niezorganizowaną emisję substancji do powietrza.

Ponadto, zakład nie posiadał formalno-prawnego uregulowania dla emitowanych pyłów do powietrza z instalacji do cięcia i obróbki drewna. Kontrola wykazała również, że nie przekazywano - wymaganych przepisami prawa - danych dotyczących korzystania ze środowiska do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, a także nie przedkładano raportu do KOBIZE.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy podjęli czynności pokontrolne w ramach których, zobligowali zakład do podjęcia działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych naruszeń wraz z wyznaczeniem terminu ich wykonania do dnia 30.11.2020 r.

Ponadto, informacje o ustaleniach kontroli przekazano do Starosty Kłodzkiego jako organu właściwego do nałożenia w drodze decyzji obowiązków mających na celu ograniczenie emisji niezorganizowanej substancji do powietrza.


2020-10-23

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Administracyjna kara pieniężna za przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu emitowanego przez zakład kamieniarski

Mp>Po przeprowadzonej kontroli przez inspektorów Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu w zakładzie prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów z kamienia naturalnego, DWIOŚ wydał decyzję wymierzającą podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów z kamienia naturalnego karę pieniężna w wysokości 15 649 zł za przekroczenie /w okresie od 17 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r./ dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska w porze dziennej przez zakład kamieniarski, zlokalizowany w gminie Strzegom.


Ocena transportu odpadów pod kątem spełniania przepisów w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów z Austrii na terytorium Polski

W dniu 16 października 2020 r. Delegatura WIOŚ w Jeleniej Górze stwierdziła nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów z Austrii na terytorium Polski. Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu Czwarty Referat Realizacji w Zgorzelcu zatrzymał transport odpadów odzieży używanej z Austrii, a następnie zwrócił się do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze o ocenę odpadów przewożonych z terenu Austrii do Polski w zakresie spełniania wymogów międzynarodowego przemieszczania odpadów. Po analizie dostarczonej dokumentacji, Inspektorat ustalił, że podmiot, do którego transportowane były odpady nie posiada instalacji do przetwarzania odpadów, a tym samym nie spełnia definicji odbiorcy w transgranicznym przemieszczaniu odpadów nie będąc w stanie zapewnić procesów odzysku.


2020-10-22

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

MONITORING WIZYJNY MIEJSC MAGAZYNOWANIA ODPADÓW

W trakcie wykonywanych czynności kontrolnych w dniu 12 października 2020 r. stwierdzono, że zakład prowadzący działalność w zakresie gospodarowania odpadami, zlokalizowany w obrębie Świdnicy, nie prowadzi monitorowania miejsc, gdzie magazynowane są odpady.

W związku powyższym DWIOŚ wydał decyzję wymierzającą podmiotowi karę pieniężną w wysokości 15 000 zł za nieprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowanych odpadów.

Wizyjny system kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów uregulowany został w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Monitorowanie odpadów magazynowanych lub składowanych dotyczy posiadacza odpadów w ramach prowadzonego przez niego zbierania lub przetwarzania odpadów, wówczas, gdy ma obowiązek z mocy prawa posiadać którąś z decyzji, tj.: zezwolenie na zbieranie odpadów; zezwolenie na przetwarzanie odpadów; pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów; pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Obowiązek monitoringu wizyjnego dotyczy wszystkich rodzajów magazynowanych lub składowanych odpadów natomiast podgląd obrazu na żywo dotyczy odpadów palnych. Utrwalony obraz przechowywany na elektronicznym nośniku informacji obejmuje wszystkie rodzaje odpadów.

Wskazany obowiązek nie dotyczy wytwórcy odpadów magazynującego wyłącznie odpady własne, gdy nie jest wymagane zezwolenie na ich zbieranie lub przetwarzanie.


2020-10-16

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Podejrzenie nielegalnego składowania odpadów w gminie Chojnów.

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu delegatury w Legnicy w dniu 07.10.2020 r., przeprowadzili rozpoznanie w związku z podejrzeniem składowania odpadów na terenie nieruchomości położonej w gminie Chojnów. Działania podjęto po interwencji zgłoszonej przez Komendę Miejską Policji w Legnicy.

W trakcie oględzin stwierdzono, że na części działki znajdują się odpady w postaci: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, metalowe beczki z przepracowanym olejem, opony, tworzywa sztuczne, worki typu big-bag, pojemniki po farbach olejnych, styropian, puste mauzery, mauzery ze zużytymi filtrami olejowymi a także odpady budowlane.

Następnie po ustaleniu podmiotu prowadzącego działalność na tym terenie, w dniu 12.10.2020 r. rozpoczęto kontrolę (pozaplanową na wniosek) w zakresie spełniania wymagań przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o opadach przez prowadzącego działalność gospodarczą na terenie działki, na której zidentyfikowano odpady.


Fot. Odpady na nieruchomości w gminie Chojnów
Źródło: archiwum WIOŚu


2020-10-15

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Sankcje za utrudnianie przeprowadzenia kontroli

Inspektorom Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu uniemożliwiono przeprowadzenie czynności kontrolnych w jednym z zakładów produkujących meble. Właściciel zakładu w dniu 6 października br. nie zezwolił, aby kontrolujący weszli na teren prowadzonej działalności, zlokalizowanej w gminie Świdnica. Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, dotyczące odpowiedzialności za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję wymierzającą podmiotowi karę pieniężną w wysokości 10 000 zł. Jednocześnie sprawę tę skierowano do Prokuratury.

Zgodnie z przepisami prawa poprzez utrudnianie wykonania czynności służbowych rozumie się takie zachowanie, które narusza normalny tok czynności dokonywanych przez urząd.

Udaremnienie lub utrudnienie kontroli polega na nieprzestrzeganiu obowiązków nałożonych na kontrolowanego, np. niewpuszczenie do pomieszczeń zakładu czy też nieudostępnienie dokumentów.

Należy podkreślić, że kontrolujący inspektorzy są uprawnieni do wstępu na teren kontrolowanej jednostki oraz poruszania się po tym terenie na podstawie legitymacji służbowej bez potrzeby uzyskiwania przepustki. Nie podlegają oni też rewizji osobistej przewidzianej w regulaminie wewnętrznym tej jednostki; podlegają natomiast przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązującym w kontrolowanej jednostce.

Zasady prowadzenia kontroli przedsiębiorcy określa m.in. Ustawa Prawo przedsiębiorców.


2020-10-12

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów zwrot odpadów do Niemiec

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Legnicy w dniu 24 września 2020 r. potwierdzili nielegalne przemieszczanie odpadów przewożonych tranzytem przez Polskę z Niemiec na Ukrainę (o czym pisaliśmy wcześniej na naszej stronie internetowej).

Informację o zdarzeniu nielegalnego przemieszczania odpadów przekazano Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, który następnie „uruchomił” procedurę zwrotu tych odpadów do Niemiec, docelowo do podmiotu odpowiedzialnego za ich nielegalną wysyłkę.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska poinformował, że zwrot odpadów zatrzymanych i znajdujących się w miejscu specjalnie do tego celu przeznaczonym, tj.: wyznaczonym parkingu Urzędu Celno-Skarbowego w Legnicy odbędzie się w drodze uproszczonego zgłoszenia.

Transportowane odpady to mieszanina opakowań z tektury i papieru.


Nielegalne przemieszczanie odpadów z Niemiec

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze zatrzymany transport odpadów przewożonych z Niemiec uznali za nielegalne przemieszczanie odpadów.


Źródło: załącznik fotograficzny do wniosku o ocenę towaru

W dniu 30 września 2020 r. WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze otrzymała od Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu Czwartego Referatu Realizacji w Zgorzelcu wniosek o ocenę transportu z odpadami. Pojazd z odpadami został zatrzymany w Zgorzelcu. Do wniosku o ocenę transportu dołączona była m.in. następująca dokumentacja:

 • międzynarodowy samochodowy list przewozowy (CMR),
 • dokument potwierdzający ważenie,
 • załącznik VII do Rozporządzenia (WE) NR 1013/2006 dla odpadu o kodzie 15 01 02,
 • dokumenty rejestracyjne ciągnika samochodowego i naczepy ciężarowej,
 • dokumentację fotograficzną,

Ze zdjęć wynikało, iż na naczepie samochodu znajdują się worki typu big-bag z tworzyw sztucznych przewożone luzem częściowo zanieczyszczone rozdrobnionymi tworzywami sztucznymi. Opakowania z tworzyw sztucznych w postaci big-bag zgodnie z europejskim katalogiem odpadów należy klasyfikować pod kodem 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych, natomiast rozdrobnione tworzywa sztuczne powinny zostać zaklasyfikowane pod kodem 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma.

Podmiot, do którego były transportowane odpady, nie posiadał instalacji mogącej zapewnić przetworzenie/odzysk odpadów. Ponadto, potencjalny odbiorca odpadów nie posiadał również decyzji na przetwarzanie odpadów, a jedynie decyzję na zbieranie odpadów.

Zatem podmiot, do którego transportowane były odpady nie był w stanie przeprowadzić odzysku lub unieszkodliwiania w sposób zgodny z przepisami wspólnotowymi lub międzynarodowymi.

Po dokonaniu rozpoznania dokumentacyjnego oraz zebraniu innych niezbędnych informacji w sprawie uznano, że transport odpadów jest nielegalny.


Międzynarodowa operacja pn.: DEMETER VI – kontrola transgranicznego przemieszczania odpadów.

W dniu 5 października 2020 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatury w Legnicy brali udział w międzynarodowej operacji pod nazwa DEMETER VI polegającej na kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów (TPO). Działania prowadzone były we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Głogowie. Kontrola drogowa odbywała się na drodze krajowej DK12 - zajazd w m. Wilków, podczas której zatrzymano 3 pojazdy transportujące odpady wyłącznie w ruchu krajowym. W trakcie czynności kontrolnych ww. transportów nie stwierdzono nieprawidłowości. W tym dniu nie zatrzymano do kontroli drogowej pojazdów transportujących odpady w ramach transgranicznego przemieszczania odpadów.


Wydobycie z gruntu pojemników z niebezpieczną substancją w trakcie prowadzonych prac ziemnych w Lubaniu.

W dniu 30.09.2020 r. WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze przyjęła telefoniczne zgłoszenie Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu, dotyczące ujawnienia odpadów wskutek prowadzonych prac ziemnych na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Z gruntu zostały wykopane beczki stalowe oraz ceramiczne, w części których znajdowała się substancja o nieznanym pochodzeniu. Część ww. pojemników była rozszczelniona a ich zawartość wydostała się do środowiska gruntowego. System oznakowania oraz stan, świadczyły o historycznym pochodzeniu pojemników. Wewnątrz pojemników znajdowały się substancje, o nieznanym składzie. Na miejsce zdarzenia udali się pracownicy WIOŚ Delegatury w Jeleniej Górze. Rozpoznanie przeprowadzono w obecności KP PSP w Lubaniu oraz grupy chemicznej KM PSP w Legnicy.


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

W trakcie rozpoznania ustalono, iż na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu prowadzone były prace budowlane, w trakcie których odkopano ok. 10 rozszczelnionych i mocno skorodowanych, metalowych beczek o różnej pojemności oraz 8 ceramicznych pojemników o pojemności około 1 litra, z których siedem było pustych, nieposiadających zamknięcia, w związku z czym zawartość pojemników przedostała się do środowiska wodno-gruntowego. Jedna z nich była zamknięta, pełna, wypełniona substancją niewiadomego pochodzenia. Ze względu na potencjalnie niebezpieczny charakter substancji prace w terenie prowadziła grupa chemiczna Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy. Ustalono, iż substancja, która się wydostała do gruntu to 3% 2-butylo-octanol.

W związku z powyższym inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatury w Jeleniej Górze sporządzili opinię w sprawie spełnienia przesłanek dotyczących konieczności niezwłocznego usunięcia odpadów (w trybie art. 26 a ustawy o odpadach) zgromadzonych na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej), którą przesłali Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu jako organowi kompetentnemu do prowadzenia dalszych czynności w tej sprawie.


Administracyjna kara pieniężna dla Gminy za nieosiągnięcie w 2018 r. wymaganego poziomu recyklingu.

Kara za W dniu 30 września 2020 r., po kontroli jednej z gmin zlokalizowanej na terenie województwa dolnośląskiego, wydano decyzję nakładającą karę pieniężną w wysokości 20 590 zł za nieosiągnięcie w 2018 r. wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych tj. papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło.


Interwencja w sprawie uciążliwości zapachowych w Wałbrzychu

W dniu 1 października 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu, w związku z licznymi skargami mieszkańców Wałbrzycha, dotyczącymi uciążliwości zapachowych na terenie wskazanej części miasta, rozpoczęli kontrolę interwencyjną w jednym z zakładów zajmujących się gospodarką odpadami. Przeprowadzono oględziny zakładu, obecnie trwają dalsze czynności wyjaśniające.


Kontrola składowiska w Grzybianach

W dniu 30 września 2020 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatury w Legnicy w związku z wnioskiem Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą dotyczącym podejrzenia składowania na składowisku w Grzybianach (gm. Kunice, powiat legnicki) odpadów w postaci mieszanki komunalnej z dużą ilością plastiku oraz innych odpadów o kodzie 19 05 03 tj.: Kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nienadającego się do wykorzystania) dokonali oględzin terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grzybianach.

Nie stwierdzono składowania na tym składowisku odpadów. Aktualnie prowadzona jest rekultywacja tego składowiska przez Spółę Grzybiany Waste Sp. z o.o. we Wrocławiu. Ostatnia kontrola tego składowiska przeprowadzona była w dniach 10.02. -19.02.2020 r. w związku z podejrzeniem prowadzenia rekultywacji składowiska w sprzeczności z przepisami ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (zwożenie oraz wbudowywanie na składowisku odpadów komunalnych). Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie rodzaju odpadów wykorzystanych do rekultywacji.


Kurs przygotowujący do wykonywania zadań na stanowisku inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska – rozpoczęty.

Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu zdobywali wiedzę i nabywali umiejętności m.in. w zakresie technik prowadzenia przesłuchań oraz prowadzenia oględzin. Zajęcia prowadzone były przez profesjonalistów – osoby zawodowo zajmujące się szkoleniem m.in. kadr policyjnych. Przedstawione oraz praktycznie „przetrenowane” zostały techniki związane z przesłuchiwaniem świadków oraz prowadzeniem oględzin miejsc kontroli. Zdobyte umiejętności przyczynią się do podniesienia kwalifikacji uczestników, a w przyszłości usprawnią realizowanie działań inspekcyjnych przyszłych inspektorów WIOŚ we Wrocławiu.

Szkolenia przygotowujące do wykonywania zadań inspekcyjnych dla przyszłych inspektorów zorganizowane było przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w ramach kursu przygotowującego kandydatów na inspektorów do egzaminu państwowego.

Zajęcia odbyły się w 2 turach: 23 - 24 września 2020 r. oraz 28 - 29 września 2020 r.


2020-10-02

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska.

Kontrola dotycząca transgranicznego przemieszczania odpadów z Niemiec na Ukrainę

W dniu 24 września 2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatury w Legnicy na wniosek Komendy Miejskiej Policji w Legnicy Wydział do Walki z Przestępczością przeprowadzili z Dolnośląskim Urzędem Celno – Skarbowym Delegatura w Legnicy wspólne działania kontrolne dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów. Czynności sprawdzające prowadzone były na drodze krajowej DK A4, zjazd Legnica. Po dokonaniu oceny towaru przez Inspektorów WIOŚ, Funkcjonariusze Celni zatrzymali transport odpadów przewożonych tranzytem przez Polskę z Niemiec na Ukrainę.

Na podstawie okazanych podczas kontroli dokumentów, jak również po dokonaniu przez pracowników WIOŚ oględzin przewożonych odpadów stwierdzono, że rodzaj przewożonych odpadów był niezgodny z kodem odpadów wyszczególnionym w okazanym Załączniku VII do rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów. Zgodnie z ww. załącznikiem przedmiotem transgranicznego przemieszczania odpadów miał być odpad o kodzie B3010 (tworzywa sztuczne), które nie powinny być wymieszane z innymi odpadami, natomiast faktycznie przewożone były wymieszane odpady tworzyw sztucznych z makulaturą oraz papierem i tekturą. W związku z powyższym, uznano, że przemieszczanie odpadów jest „nielegalnym przemieszczaniem odpadów”, bowiem w myśl art. 3 ust. 2 i 4 ww. rozporządzenia ten rodzaj odpadów nie został wyszczególniony w załączniku III, IIIA lub IIIB przedmiotowego rozporządzenia.

Informacje o stwierdzeniu nielegalnego przemieszczania odpadów, przewożonych tranzytem przez Polskę z Niemiec na Ukrainę przekazano, zgodnie z właściwością, Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.


Porzucenie odpadów w gminie Kobierzyce

W dniu 04.09.2020 r. do WIOŚ we Wrocławiu wpłynęło zgłoszenie dotyczące porzucenia odpadów nieznanego pochodzenia na terenie gminy Kobierzyce. W wyniku podjętych natychmiastowych działań, ustalono, że w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę, tj. na nieogrodzonej nieruchomości, w pobliżu skrzyżowania dróg, znajdowało się pięć pojemników typu „mauzer”, wypełnionych substancją nieznanego pochodzenia o pojemności 1000 litrów każdy. Wszystkie pojemniki były zamknięte i nie stwierdzono w nich żadnych nieszczelności oraz widocznych odcieków.

W wyniku prowadzonych czynności operacyjnych nawiązano współpracę z organami ścigania w celu zebrania dodatkowych informacji mogących mieć wpływ na wyjaśnienie sprawy.

Ponadto, skierowano wystąpienie do wójta gminy o pojęcie działań w ramach posiadanych kompetencji wynikających z art. 26 ustawy o odpadach, tj. nakazanie posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania w drodze decyzji wydawanej z urzędu.


Kontrola warunków określonych w pozwoleniu zintegrowanym podmiotu prowadzącego działalność produkcyjną w Ziębicach

W dniu 23 września 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu zakończyli kontrolę podmiotu prowadzącego działalność w Ziębicach. Kontrola wykazała: przekroczenie ilości wytwarzanych w 2018 r. odpadów w stosunku do ilości określonych w pozwoleniu zintegrowanym, brak wykonania pomiarów okresowych hałasu (wymagana częstotliwość raz na 2 lata) i nieprzedłożenie do WIOŚ pomiarów okresowych hałasu w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia.


Interwencja zanieczyszczenia rzeki Bystrzycy w mieście Głuszyca

W dniu 23 września 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu przeprowadzili wizję terenową na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w związku z informacjami o zanieczyszczeniu rzeki Bystrzycy w Głuszycy. Kontrola nie potwierdziła obecności zanieczyszczeń w rzece.


Kontrola na wniosek NIK w zakresie gospodarki odpadami w Dzierżoniowie

W ramach działań po kontroli przeprowadzonej na wniosek Najwyższej Izby Kontroli, podmiotowi prowadzącemu działalność w Dzierżoniowie udzielono 3 pouczenia oraz ukarano grzywną w postaci mandatu karnego za brak prowadzenia kart ewidencji odpadów w okresie od 2016 roku do 2019 roku.


Interwencja w związku z niewłaściwą gospodarką odpadami przez jedną z piekarni na terenie miasta Jelenia Góra.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze przyjął telefoniczne zgłoszenie w sprawie niewłaściwego postępowania z odpadami zużytego oleju jadalnego poprzez jego wylewanie do studzienki kanalizacji deszczowej. Inspektorzy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęli czynności kontrolne. W trakcie oględzin ustalono, że zużyte oleje jadalne magazynowane są w zamykanych beczkach. Nie stwierdzono śladów wylewania do środowiska przedmiotowego oleju, a studzienki kanalizacji deszczowej nie były zanieczyszczone. Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami przez podmiot.

Wniosek o stwierdzenie nieważności zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla podmiotu prowadzącego działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

Podczas jednej z kontroli działalności podmiotu korzystającego ze środowiska inspektorzy WIOŚ stwierdzili rozbieżności występujące w zapisach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów, wydanych dla instalacji do przetwarzania odpadów. Różnica dotyczyła zdolności przetwórczej instalacji.

Jednocześnie w myśl przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ooś), decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające zarówno decyzje, których katalog określa art. 72 ust. 1 ww. ustawy ooś, jak również organy wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawne oraz przyznane DWIOŚ kompetencje, skierowany został do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów.


2020-09-30

Procedura obowiązująca w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką obowiązujących przepisów dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów, poniżej przedstawiamy procedurę
Zgodną z rozporządzeniem (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów oraz ustawą z dnia 29.06.2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1162, z 2020 r. poz. 284).

Czytaj dalej »


2020-09-24

Porozumienie o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska we Wrocławiu a Uniwersytetem Wrocławskim

W dniu 22 września 2020 roku w siedzibie WIOŚ we Wrocławiu zostało podpisane porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy.

Fot. Podpisanie porozumienia. Po lewej Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (Waldemar Kulaszka), po prawej Dziekan Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (prof. dr hab. Karol Kiczka).

Źródło: Archiwum WIOŚ.

Płaszczyzną wspólnych działań będzie przede wszystkim szeroko pojęta edukacja z zakresu ochrony środowiska, wpisująca się w kompetencje obu stron.

Współpraca obejmować będzie zarówno projekty naukowo - dydaktyczne, jak i organizację wspólnych przedsięwzięć naukowych i popularyzatorskich w celu dwukierunkowego przekazywania informacji o innowacyjnych rozwiązaniach organizacyjnych oraz dobrych praktykach, a także wymianę myśli, wiedzy i produktów dorobku naukowego.

Fot. Podpisanie porozumienia. Po lewej Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (Waldemar Kulaszka), po prawej Dziekan Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (prof. dr hab. Karol Kiczka).

Źródło: Archiwum WIOŚ.

Ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu porozumienie podpisał Pan Waldemar Kulaszka - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, natomiast ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii - prof. dr hab. Karol Kiczka – Dziekan Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Fot. Podpisanie porozumienia o współpracy UWr i WIOŚ we Wrocławiu.

Źródło: Archiwum WIOŚ.


2020-09-22

Przewóz odpadów z Niemiec na teren Dolnego Śląska

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi wydania przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska decyzji na przewóz 40 tys. ton odpadów z Niemiec do Polski, informujemy, że komentarz w przedmiotowej sprawie został zamieszczony na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/689-przewoz-odpadow-z-niemiec-do-polski-komentarz-do-doniesien-medialnych.


2020-09-11

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 31.08-09.09.2020 r.

Wyciek płynnego nawozu azotowego w m. Stare Bogaczowice

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury w Wałbrzychu w dniu 03.09.2020 r. przeprowadzili rozpoznanie w terenie, w związku ze zgłoszeniem dotyczącym wycieku chemikaliów stosowanych w rolnictwie na prywatnej posesji w Starych Bogaczowicach. Na miejscu stwierdzono rozlanie kilku litrów płynnego nawozu azotowego. Do zdarzenia doszło w momencie przepompowania substancji nawozowej do opryskiwacza. Miejsce rozlania zostało uprzątnięte przez właściciela nieruchomości.


Kontrola na wniosek Najwyższej Izby Kontroli

W dniu 31.08.2020 Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu rozpoczęli kontrolę w punkcie skupu złomu, zlokalizowanego w miejscowości Dzierżoniów. Z wnioskiem o kontrolę wystąpiła Najwyższa Izba Kontroli.


2020-09-11

Informacja w sprawie odprowadzania ścieków z obiektu przy ul. Długiej 10-11 w Świeradowie - Zdroju

Informacja w sprawie odprowadzania ścieków z obiektu rehabilitacyjno-wypoczynkowego, przy ul. Długiej 10-11 w Świeradowie - Zdroju

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w funkcjonowaniu systemu odprowadzania do potoku Strużyna mieszaniny ścieków z urządzeń do oczyszczania i podczyszczania ścieków, na skutek uszkodzenia kolektora ściekowego, pobrane zostały próbki wód i ścieków przez CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu Pracownię w Jeleniej Górze i aktualnie oczekujemy na pełne wyniki analiz tych próbek.

Na uszkodzenie wspólnego kolektora odprowadzającego ścieki bytowe, pokąpielowe, popłuczne z basenu rekreacyjnego wskazywał m.in. podniesiony poziom ścieków w studzienkach kontrolnych. W wyniku popękania rurociągu do kolektora przedostawała się ziemia, która mogła powodować zatkanie rurociągu zbiorczego i jego niedrożność.

Instalacje do oczyszczania i podczyszczania ścieków są sprawne, niesprawny natomiast jest kolektor odprowadzający mieszaninę ścieków do potoku Strużyny.

Wykonane dotychczas analizy wskazują na wysokie wartości wskaźnika przewodności. W chwili obecnej czekamy na pełne wyniki badań pobranych próbek wody i ścieków: w tym zawartości chlorków i siarczanów.

Obecnie właściciel podejmuje działania celem wyeliminowania skutków awarii, poprzez wypompowywanie ścieków ze studzienek i udrażnianie kolektora odprowadzającego ścieki do wód potoku Strużyna. Z uzyskanych informacji właściciel zlecił naprawę rurociągu.

Podmiot wystąpił o uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego, z uwagi na utratę jego ważności z dniem 31.08.2020 r., Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim nie wydał pozwolenia wodno-prawnego, w którym ustala warunki odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Dodatkowo występujący stan suszy hydrologicznej, a co za tym idzie obniżony poziom wód w potoku może wzmagać tę niekorzystną sytuację oraz powodować uciążliwość ze strony odprowadzanych ścieków dla okolicznych mieszkańców.


2020-09-09

Kontrola ścieków w obiekcie rehabilitacyjno-wypoczynkowym, przy ul. Długiej 10-11 w Świeradowie - Zdroju

W związku z otrzymanym zgłoszeniem w sprawie odprowadzania ścieków nieoczyszczonych z ośrodka rehabilitacyjno–wypoczynkowego w Świeradowie - Zdroju do potoku Strużyna, oraz towarzyszącej uciążliwości zapachowej, w dniu 31.08.2020 r. WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze rozpoczęła kontrolę interwencyjną w ww. obiekcie.

Czytaj dalej »


2020-09-02

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 04.06-30.08.2020 r.

Zanieczyszczenie stawu środkami ochrony roślin

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 14.05.2020 r. otrzymał zgłoszenie od Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Górze o wycieku do stawu środka ochrony roślin w m. Glinka, gmina Góra. Wyciek tysięcy litrów płynu nastąpił na skutek uszkodzenia opryskiwacza. Na miejscu zdarzenia czynności realizowane były wspólnie przez: WIOŚ we Wrocławiu, PSP, Oddział Ratunkowo-Gaśniczy w Górze, grupę ratownictwa chemicznego i ekologicznego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu oraz Policję.

W wyniku podjętych działań, wyciek został zlikwidowany, natomiast pozostałości środka ochrony roślin na obrzeżach stawu zostały usunięte poprzez spłukanie. Odpompowany został nośnik substancji niebezpiecznej z powierzchni stawu za pomocą specjalistycznego sprzętu. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu po przeprowadzonej wizji stwierdzili, że napływ i odpływ stawu znajdują się powyżej lustra wody, a zatem nie ma możliwości przedostania się zanieczyszczenia do rzeki Glinka (dopływ rzeki Śląski Rów). W związku ze stwierdzeniem zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku sprawę skierowano do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.


Zanieczyszczenie rzeki w m. Dobra

W dniu 20.05.2020 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu w związku ze zgłoszeniem dotyczącym zanieczyszczenia rzeki w powiecie oleśnickim w miejscowości Dobra przeprowadzili rozpoznanie w terenie. Na miejscu stwierdzono, że wygląd wody w rzece, a także jej zapach, jednoznacznie wskazuje na jej zanieczyszczenie ściekami bytowymi. W celu ustalenia przyczyny tego zjawiska przeprowadzono oględziny

w obrębie wylotu z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w sąsiedniej miejscowości. Stwierdzono, że ścieki odprowadzane do odbiornika charakteryzowały się zapachem ścieków bytowych, popielatym zabarwieniem i dużą ilością zawiesiny. Ponadto, ustalono, że woda w rzece powyżej wylotu była przejrzysta i klarowna, natomiast poniżej - zaobserwowano znaczne pogorszenie się jej jakości.

W związku z powyższym na terenie oczyszczalni ścieków rozpoczęto kontrolę w trybie interwencyjnym.


Nielegalny demontaż pojazdów w Kłodzku

W dniu 20 maja 2020 r. WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, przeprowadziła kontrolę u podmiotu, w wyniku której stwierdziła nielegalny demontaż pojazdów. Jednocześnie pracownicy CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu pobrali próby gleby zanieczyszczonej płynami eksploatacyjnymi pochodzącymi z pojazdów. Wyniki badań wykazały przekroczenie dopuszczalnej substancji powodującej ryzyko dla środowiska, tj.: oleju mineralnego. W związku z wystąpieniem szkody w środowisku, polegającej na zanieczyszczeniu powierzchni ziemi sprawa została skierowana do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu jako organu właściwego.


Interwencja dotycząca uciążliwości zapachowej związanej z eksploatacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

W dniu 22.05.2020 r. do Delegatury w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie uciążliwości zapachowej powodowanej eksploatacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Inspektorzy, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, rozpoczęli czynności kontrolne w przedmiotowej sprawie. Wizja w terenie potwierdziła występowanie uciążliwości zapachowej związanej z prowadzoną gospodarką odpadami. W związku z czym zostały podjęte właściwe czynności mające na celu wyeliminowanie emisji gazów odoroczynnych przez zarządzającego składowiskiem.


Zanieczyszczenie rzeki Strzegomianka

W dniu 29 maja 2020 r. w związku z wnioskiem interwencyjnym Komendy Miejskiej Policji w Strzegomiu w sprawie odprowadzania ścieków przez podmiot do rzeki Strzegomka, Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatury w Wałbrzychu podjęli czynności kontrolne. W trakcie oględzin prowadzony był zrzut ścieków do odbiornika. Odprowadzane ścieki charakteryzowały się mlecznym zabarwieniem. Z ustaleń wynika, że do rzeki odprowadzane były ścieki przemysłowe pochodzące z obróbki kamienia.


Zanieczyszczenie potoku Czerwonka.

Do WIOŚ we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze wpłynęło zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia ściekami potoku Czerwonka w Jeleniej Górze. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia inspektorzy wraz z przedstawicielami Straży Miejskiej w Jeleniej Górze przeprowadzili wizję w terenie. W trakcie przeprowadzonego rozpoznania ustalono, że w potoku Czerwonka doszło do wyniesienia osadu z pobliskiej komunalnej oczyszczalni ścieków. W czasie wizji terenowej pracownicy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Centralnego Laboratorium Badawczego, Oddział we Wrocławiu Pracownia w Jeleniej Górze pobrali próbkę ścieków z wylotu oraz próbki wody z potoku. W związku z zaistniałą sytuacją, rozpoczęto kontrolę interwencyjną u administratora oczyszczalni.


fot. Potok Czerwonka


Interwencja w sprawie zanieczyszczenia potoku Świdnik

W dniu 28.05.2020 r. WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze otrzymał telefoniczną informację o zanieczyszczeniu Potoku Świdnik w m. Szarocin. Niezwłocznie inspektorzy przeprowadzili wizję w terenie. W trackie wizji terenowej stwierdzono, że woda w potoku Świdnik jest mętna, barwy jasno szarej. Przez pracowników GIOŚ CLB Oddział we Wrocławiu Pracownia w Jeleniej Górze zostały pobrane próbki wody z potoku. Ustalono, że źródłem zanieczyszczenia mogą być ścieki przemysłowe odprowadzane z pobliskiego zakładu górniczego, w związku z czym rozpoczęto kontrolę interwencyjną w kopalni.


fot. Potok Świdnik


Zanieczyszczenie powietrza pyłem i trocinami pochodzącymi ze stolarni zlokalizowanej w Jeleniej Górze

WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze po otrzymaniu od mieszkańca zgłoszenia o zanieczyszczeniu środowiska pyłem i trocinami pochodzącymi ze stolarni zlokalizowanej w Jeleniej Górze, podjął czynności kontrolne. Wizja terenowa potwierdziła zasadność zgłoszenia. Ustalono, że poprzez silne podmuchy wiatru doszło do niezorganizowanej emisji pyłu drzewnego. Kolejna wizja terenowa wykazała, że teren zakładu został uprzątnięty. Właściciel zakładu został zobowiązany zarządzeniem pokontrolnym do zapewnienia przestrzegania wymagań ochrony środowiska.


Ocena transportów odpadów pod kątem spełniania przepisów w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów. Współpraca z Urzędem Celno-Skarbowym

Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu Referat Realizacji w Zgorzelcu zwrócił się do WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze o ocenę następujących zatrzymanych transportów odpadów pod kątem spełniania wymogów międzynarodowego przemieszczania odpadów:

 1. w dniu 21.05.2020 r. przewożonych z terenu Niemiec do Polski. Po analizie dostarczonej dokumentacji, Inspektorat ustalił, że podmiot, do którego transportowane były odpady, nie miał możliwości przeprowadzenia procesu odzysku odpadów w sposób zgodny z przepisami wspólnotowymi lub międzynarodowymi. Podmiot ten nie posiadał instalacji do przetwarzania odpadów, posiadał wyłącznie zezwolenie na zbieranie odpadów. Wobec powyższego Inspektorat uznał przemieszczanie odpadów za nielegalne.
 2. w dniu 04.06.2020 r. przewożonych z Holandii do Polski. Po analizie dostarczonej dokumentacji, Inspektorat ustalił, że przewożone odpady są zgodne z przedłożonymi dokumentami. Instalacja, do której transportowane były odpady posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Zatem stwierdzono, że transport spełnia wymogi przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.
 3. W dniu 05.06.2020 r. przewożonych z terenu Niemiec do Polski. Po analizie dostarczonej dokumentacji, Inspektorat ustalił, że podmiot, do którego transportowane były odpady nie jest zarejestrowany w systemie BDO oraz nie ma wykazanej instalacji do przetwarzania odpadów, a tym samym nie spełnia definicji odbiorcy w transgranicznym przemieszczaniu odpadów, nie będąc jednocześnie w stanie zapewnić procesów odzysku odpadów. Ponadto, przewoźnik nie posiadał dokumentów, które są niezbędne przy międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, a pojazd, którym były przewożone odpady, był nieoznakowany. Inspektorat uznał przemieszczanie odpadów za nielegalne.
 4. W dniu 10.06.2020 r. przewożonych z terenu Niemiec do Polski. Po analizie dostarczonej dokumentacji, Inspektorat ustalił, że podmiot, do którego transportowane były odpady nie był w stanie przeprowadzić odzysku odpadów w sposób zgodny z przepisami wspólnotowymi lub międzynarodowymi, gdyż podmiot ten nie posiadał instalacji do przetwarzania odpadów. Podmiot, do którego miały trafić odpady posiadał wyłącznie zezwolenie na zbieranie odpadów. Wobec powyższego Inspektorat uznał przemieszczanie odpadów za nielegalne.
 5. W dniu 30.07.2020 r. przewożonych z terenu Niemiec do Polski. Po analizie dostarczonej dokumentacji, Inspektorat ustalił, że podmiot, do którego transportowane były odpady nie był w stanie przeprowadzić odzysku odpadów w sposób zgodny z przepisami wspólnotowymi lub międzynarodowymi, gdyż podmiot ten nie posiadał instalacji do przetwarzania odpadów. Podmiot, do którego miały trafić odpady, posiadał wyłącznie zezwolenie na zbieranie odpadów. Wobec powyższego Inspektorat uznał przemieszczanie odpadów za nielegalne.

Postępowanie administracyjne w sprawie emisji substancji toksycznych do powietrza

W dniu 8 czerwca 2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu zakończyli kontrolę podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w Świdnicy w związku z wnioskiem interwencyjnym dotyczącym wprowadzania „toksycznych oparów” do powietrza. Kontrola potwierdziła wprowadzanie substancji do powietrza z emitorów zakładu bez wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów. W zawiązku z powyższym, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wstrzymania użytkowania instalacji zakładu.


Kontrola oczyszczalni ścieków w powiecie dzierżoniowskim

W dniu 10 czerwca 2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu zakończyli kontrolę interwencyjną w jednej z oczyszczalni ścieków na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Kontrola wykazała szereg nieprawidłowości, w tym: odprowadzanie ścieków wylotem przelotowym, nieujętym w pozwoleniu wodno-prawnym, prowadzenie przetwarzania odpadów o kodzie 19 08 05 bez wymaganego zezwolenia itd. Ponadto, stwierdzono odprowadzanie niedostatecznie oczyszczonych ścieków do potoku, powodując w ten sposób istotne obniżenie jakości wody oraz nieutrzymywanie w należytym stanie zbiornika retencyjnego.

W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przeciw środowisku, w trybie art. 182 i art. 186 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, złożono wniosek do Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie o wszczęcie postępowania.


Wydanie decyzji administracyjnych dla podmiotu za zbieranie i magazynowanie odpadów podkładów kolejowych oraz dokonanie zrzutu oleju odpadowego do ziemi

W dniu 8 czerwca 2020 r. DWIOŚ Delegatura w Wałbrzychu wydał trzy decyzje dla podmiotu składującego zużyte podkłady kolejowe w Stanowicach, tj.:

 1. wymierzającą administracyjną karę pieniężną w wysokości 10 000 zł za zbieranie odpadów w postaci zużytych drewnianych podkładów kolejowych bez wymaganego zezwolenia,
 2. wymierzającą administracyjną karę pieniężną w wysokości 30 000 zł za zrzut olejów odpadowych do ziemi,
 3. wstrzymującą działalność w zakresie zbierania odpadów bez wymaganego zezwolenia.

Decyzje podwyższające opłaty za odprowadzanie ścieków oczyszczonych

W dniu 8 czerwca 2020 r. DWIOŚ Delegatura w Wałbrzychu wydał decyzję ustalającą opłatę podwyższoną w wysokości 131 699 zł za odprowadzanie w 2018 r. ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków do potoku Gniły z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez Starostę Dzierżoniowskiego dnia 9.09.2016 r. oraz decyzję ustalającą opłatę podwyższoną w wysokości 80 331 zł za odprowadzanie w 2018 r. ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków do rzeki Biała Lądecka z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez Starostę Kłodzkiego dnia 10.06.2016 r.


Interwencja dotycząca zanieczyszczenie lasu nieznanymi substancjami chemicznymi w ilości 26 000 litrów.

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu w dniu 9 czerwca 2020 r. po otrzymanym zgłoszeniu dotyczącym zanieczyszczenia lasu w okolicach Czeszowa, przeprowadzili czynności wyjaśniające we współpracy z Policją oraz Strażą Pożarną. Do gruntu przedostało się ok 5 000 litrów chemikaliów. Straż Pożarna zabezpieczyła teren przed dalszym zanieczyszczeniem terenu a następnie podjęła czynności dochodzeniowe w celu odnalezienia sprawcy zanieczyszczenia.


Decyzja nakładająca obowiązek podjęcia działań w celu poprawienia jakości wód podziemnych

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu w I kwartale br. przeprowadzili kontrolę na jednym ze składowisk odpadów przemysłowych. Po analizie badań monitoringowych z wielolecia stwierdzono pogorszenie stanu jakości wód podziemnych w obrębie składowiska. W związku z powyższym DWIOŚ wszczął postępowanie administracyjne, a następnie wydał decyzję określającą zakres i harmonogram działań niezbędnych do usunięcia przyczyn i skutków stwierdzonych zagrożeń dla środowiska. W przedmiotowej decyzji, jako działania mające na celu ograniczenie stopnia zanieczyszczenia, wskazano m.in. rozszerzony monitoring wód podziemnych, zakaz zawracania wód odciekowych na składowisko oraz restrykcyjne przeprowadzenie rekultywacji składowiska.


Wykonanie pomiarów hałasu wraz z obciążeniem kosztami za ich wykonanie

Realizując zasadę zanieczyszczający płaci, DWIOŚ wydał dla trzech podmiotów gospodarczych, u których wykonał pomiary hałasu decyzje obciążające je kosztami za wykonanie przedmiotowych pomiarów. W wyniku pomiarów stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych dla każdego podmiotu w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.


Wyciek oleju w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

W dniu 17.06.2020 r. wpłynęła informacja z Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu o wycieku oleju napędowego w ilości ok. 700 l. W związku z otrzymanym zgłoszeniem inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze rozpoczęli kontrolę interwencyjną w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom. W trakcie kontroli ustalono, iż wyciek oleju nie wydostał się poza pomieszczenie magazynowe. Zakład na bieżąco monitorował sytuację. Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie magazynowania paliwa ciekłego, w związku z czym zobowiązano zakład do podjęcia działań mających na celu usunięcie stwierdzonych naruszeń.


Kontrole produkcji pierwotnej żywności pochodzenia rolniczego

W czerwcu Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu we współpracy z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą we Wrocławiu oraz Państwową Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną rozpoczęli kontrole u podmiotów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego, zaczynając od podmiotów zlokalizowanych w m. Niemcza oraz w m. Wałbrzych.


Kontrola gminy w zakresie odpadów ulegających biodegradacji

W dniu 24 czerwca 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatura w Wałbrzychu przeprowadzili kontrolę jednej z gmin na terenie województwa dolnośląskiego, która wykazała nieprawidłowości w zakresie odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko odpadów.


Sankcje za uniemożliwianie przeprowadzenia kontroli

W dniu 25 czerwca 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wszczęła postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli u podmiotu prowadzącego działalność w Komornikach.


Śnięcie ryb w stawie w Chojnowie

W związku z telefonicznym zgłoszeniem śnięcia ryb w stawie „Dolpakart” w Chojnowie zgłoszonym przez Koło Polskiego Związku Wędkarskiego, niezwłocznie przeprowadzono rozpoznanie w terenie.

W wyniku oględzin stawu potwierdzono wystąpienie w nim śnięcia ryb. Wykonane na miejscu przez CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu pomiary podstawowych parametrów fizyko-chemicznych wykazały niedobór tlenu rozpuszczonego w wodzie, który był bezpośrednią przyczyną śnięcia ryb. Stężenie tlenu rozpuszczonego zmierzone w 3 punktach pomiarowych mieściło się w przedziale 4,2 ÷4,3 mgO2/l. Organoleptycznie woda posiadała naturalny zapach, była klarowna, bez znacznej ilości glonów. Wizualnie nie stwierdzono widocznego zanieczyszczenia wody w stawie ani na dopływie do stawu.


Porzucone odpady na drodze powiatowej w m. Parszowice

W dniu 26.06.2020 w związku ze zgłoszeniem przez Komendę Miejska Policji w Ścinawie dotyczącym porzucenia przez nieznanego sprawcę odpadów na drodze powiatowej nr 1237D w Parszowicach, gm. Ścinawa, przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia. Ustalono, że przed wsią Parszowice od strony m. Wielowieś, na 20 m odcinku wyasfaltowanej drogi oraz na jej poboczu zeskładowano luzem odpady stanowiące mieszaninę rozdrobnionych tekstyliów i tworzyw sztucznych. Wizualnie wśród odpadów nie stwierdzono odpadów niebezpiecznych - odpady były suche, bez zapachu charakterystycznego dla odpadów komunalnych. Postępowanie w sprawie ustalenia sprawcy porzucenia odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym prowadzone jest przez Komisariat Policji w Ścinawie. Jednocześnie zarządca drogi, tj.: Starosta Lubiński podjął działania mające na celu usunięcie odpadów.


fot. Odpady na drodze powiatowej nr 1237D w m. Parszowice


Kontrola poziomu hałasu w Polanicy - Zdroju

W dniu 7 lipca 2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu rozpoczęli kontrolę zakładu w Polanicy-Zdroju, w związku z wnioskiem interwencyjnym mieszkańców dotyczącym nadmiernego hałasu, w szczególności w porze nocnej. Wraz z pracownikami CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu wykonano pomiary poziomu hałasu w porze dziennej oraz nocnej. W porze dziennej nie wykryto przekroczeń, natomiast pomiary w porze nocnej, potwierdziły zasadność złożonego wniosku.


Odprowadzanie ścieków do rowu w m. Starczów

W dniu 21 lipca 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu przeprowadzili wizję terenową w Starczowie w związku z wnioskiem interwencyjnym w sprawie odprowadzania ścieków do rowu. Podczas wizji stwierdzono nieprawidłowości z zakresu ochrony środowiska w zakresie odprowadzania ścieków nieoczyszczonych do rowów biegnących po obu stronach drogi w tej miescowości. Zlokalizowano źródła zanieczyszczenia oraz dokonano poboru próbki kontrolnej z wylotu do jednego z rowów.


Nieprawidłowości w oczyszczalniach ścieków w m. Starczów

W dniu 30 lipca Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu zakończyli kontrole w dwóch oczyszczalniach ścieków należących do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w Starczowie. W obu oczyszczalniach stwierdzono ich niewłaściwą eksploatację oraz przekroczenie wartości zanieczyszczeń ścieków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Za przekroczenie warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym na podmiot nałożono grzywnę w postaci dwóch mandatów o łącznej wysokości 1000 zł.


Uciążliwość zapachowa w m. Nowa Kuźnia

Do Delegatury w Jeleniej Górze wpływały wnioski o podjęcie interwencji w sprawie uciążliwości zapachowej występującej w Nowej Kuźni. Osoby skarżące wskazywały, że źródłem przedmiotowej uciążliwości zapachowej są fermy drobiu. W związku z powyższym przeprowadzono kontrole na fermach drobiu należących do dwóch właścicieli. W czasie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska, wobec czego zarządzeniami pokontrolnymi zobowiązano właścicieli do podjęcia działań mających na celu ich usunięcie i wyeliminowanie uciążliwości zapachowej dla okolicznych mieszkańców.


Zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w zbiorniku Witoszówka

W dniu 7 sierpnia 2020 r. WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu skierowała zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Świdnicy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciw środowisku polegającego na zniszczeniach w świecie roślinnym i zwierzęcym spowodowanych realizacją prac remontowych zbiornika Witoszówka w Świdnicy.


Wstrzymanie działalności w zakresie przetwarzania odpadów destruktu asfaltowego w Sierpnicy

W dniu 12 sierpnia 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wstrzymującą działalność w zakresie przetwarzania odpadów w Sierpnicy bez wymaganego zezwolenia, stwierdzonego podczas przeprowadzonej kontroli.


Nadmierny hałas oraz pobór wody bez pozwolenia

W dniu 26 sierpnia 2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu rozpoczęli kontrolę na wniosek interwencyjny dotyczący nadmiernego hałasu w porze dziennej i zanieczyszczania rzeki przez podmiot prowadzący działalność w Czernicy. Pracownicy CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu wykonali pomiary hałasu, które nie potwierdziły zasadności złożonego wniosku. Nie zaobserwowano również zanieczyszczania rzeki, stwierdzono natomiast brak pozwolenia na pobór wody z rzeki i ze studni.2020-08-03

Informacje na temat badań zanieczyszczenia rzeki Oława

W dniach 22 lipca 2020 r. oraz 28 lipca 2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wpłynęły wnioski o interwencję dotyczące zanieczyszczenia rzeki Oława, substancją, która powodowała pomarańczowe zabarwienie i wysoką mętność wody w korycie rzeki. Pierwsze zgłoszenie dotyczyło zanieczyszczenia w rejonie miejscowości Oława i przed terenami wodonośnymi Wrocławia, drugie w rejonie miejscowości Witkowice.

W trakcie pierwszego rozpoznania w terenie, w dniu 22 lipca 2020r., przeprowadzono oględziny w trzech punktach:

 • nr 1 – rzeka Oława na wysokości Jazu Małgorzata we Wrocławiu;
 • nr 2 – rzeka Oława w Siechnicach (tereny wodonośne Wrocławia, obok przepompowni MPWiK);
 • nr 3 – rzeka Oława na wysokości mostu w miejscowości Jaczkowice.

W punktach nr 1 i 2 nie zaobserwowano zmętnienia, o którym była mowa w zgłoszeniu. W obu miejscach dokonano pomiaru pH, przewodności oraz zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie w korycie rzeki. Stwierdzono prawidłowe wartości pH, przewodności oraz zawartości tlenu rozpuszczonego, w związku powyższym odstąpiono od poboru wody do analizy ze względu na brak przesłanek do badań.

W punkcie nr 3 w miejscowości Jaczkowice stwierdzono spore zmętnienie wody w rzece Oława (barwa jasnobrązowa). W związku z powyższym została pobrana próba wody do analizy. W próbie wody oznaczono następujące parametry: ChZT, BZT5, zawiesiny ogólne. Na miejscu dokonano pomiaru w wodzie w korycie rzeki i stwierdzono prawidłowe wartości pH, przewodności oraz zawartości tlenu rozpuszczonego. Wykonane przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ wyniki analiz wykazały wysokie stężenia zawiesiny ogólnej, co potwierdziło naturalne zanieczyszczenie rzeki. Analizy jakości wody nie wykazały ponadnormatywnych stężeń badanych wskaźników, wskazujących na zanieczyszczenie rzeki.

W tabeli poniżej zestawiono wyniki analiz prób wody z rzeki Oława z wartościami granicznymi dla klas jakości wód powierzchniowych określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 2149). Poniższe porównanie ma wyłącznie charakter poglądowy i nie może stanowić podstawy do wykonania oceny stanu jakości wód powierzchniowych.

Tabela 1. Wyniki badań próbek wody z rzeki Oława pobranych w dniu 22.07.2020 r.

Wskaźnik Jednostka Miejsce poboru próbki Wartości graniczne dla klas jakości wód powierzchniowych (Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta)*
rzeka Oława na wysokości Jazu Małgorzata we Wrocławiu rzeka Oława w Siechnicach (tereny wodonośne Wrocławia, przepompownia MPWiK rzeka Oława na wysokości mostu w miejscowości Jaczkowice Klasa I Klasa II
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr mg O2/l - - 19,6 ± 3,3 ≤ 25 ≤ 30
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 mg O2/l - - 3,1 ± 0,6 ≤ 2,6 ≤ 3,7
Zawiesiny ogólne mg/l - - 169 ± 59 ≤ 11,0 ≤ 18,5
pH - 7,5 ± 0,2 8,7 ± 0,2 7,7 ± 0,2 7,4 - 8,0 6,7 - 8,1
Tlen rozpuszczony mg O2/l 5,4 ± 0,3 13,4 ± 0,8 8,5 ± 0,3 ≥ 7,0 ≥ 6,6
Przewodność µS/cm 446 ± 27 393 ± 24 318 ± 19 ≤ 411 ≤ 553

* zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 2149).

W trakcie kolejnego rozpoznania w terenie, w dniu 28 lipca 2020r., przeprowadzono oględziny w czterech punktach:

 • nr 1 – rzeka Oława na wysokości zakładu produkcyjnego "Cukrownia Strzelin" w Strzelinie;
 • nr 2 – rzeka Oława most w miejscowości Krzepice;
 • nr 3 – rzeka Oława w miejscowości Witkowice;
 • nr 4 – rzeka Oława na wysokości mostu w miejscowości Jaczkowice.

We wszystkich lokalizacjach od 1 do 4 zaobserwowano zmętnienie wody (barwa jasno brązowa) o różnej intensywności. Charakter zanieczyszczenia wody w korycie rzeki zaobserwowany w dniu 28 lipca 2020 r. był analogiczny do zanieczyszczenia wody stwierdzonego podczas wizji przeprowadzonej w dniu 22 lipca 2020 r. Z poczynionych obserwacji, analizy sytuacji oraz charakterystyki rzeki Oława wynika, że zanieczyszczenie miało charakter naturalny i było spowodowane lokalnymi opadami atmosferycznymi i innymi czynnikami powodującymi podniesienie naturalnego materiału dennego i jego transport. W związku z powyższym w dniu 28 lipca 2020 r. odstąpiono od ponownego poboru próbek wody do analizy.


2020-07-27

Wyniki badań i wizji lokalnej na potrzeby oceny kondycji elementów biologicznych rzeki Barycz.

WIOŚ we Wrocławiu przekazuje wyniki badań próbek wody z rzeki Barycz pobranych w dniach 16.07.2020 r. oraz 23.07.2020 r. Zakres badań oraz lokalizacja punktów poboru znajduje się w sprawozdaniach.

Badania próbek wody pobranych w dniu 16.07.2020 r. wykazały kolejne obniżenie się wartości wskaźników charakteryzujących zanieczyszczenia organiczne, tj. BZT5, ChZT, OWO, jak również spadek stężenia związków azotu i fosforu. Powyższe ustalono na postawie sprawozdania z badań nr 793/WKZ/20.

W dniu 23.07.2020 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu wraz z przedstawicielem CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu wykonali kolejne pomiary terenowe następujących wskaźników: pH, przewodność i tlen rozpuszczony. Pomiary przeprowadzono w 5 punktach na rzece Barycz. Stan rzeki Barycz w dniu poborów przedstawiony jest na załączonych zdjęciach. Podczas rozpoznania obserwowany był niższy stan wód w porównaniu do stanu z dnia 01.07.2020 r. Poglądowo załączamy wykresy przedstawiające dane IMGW z wodowskazu w Odolanowie zamieszczane na portalu monitor.pogodynka.pl.

Wyniki pomiarów przeprowadzonych w dniu 23.07.2020 r. wskazywały na wzrost wartości tlenu rozpuszczonego (2,3 - 5,2 mg O2/l) w wodzie rzeki Barycz w porównaniu z wynikami uzyskanymi w dniu 01.07.2020 r. Jak prezentowaliśmy wcześniej, niższa zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie jest charakterystyczna dla rzeki Barycz w okresie letnim. Wpływają na to niskie stany wody oraz wyższe temperatury.

Podsumowanie wyników badań próbek pobranych z rzeki Barycz

Dodatkowo na wykresach przedstawiono wartości wskaźników charakteryzujących zanieczyszczenia organiczne (ChZT i BZT5) oraz warunki biogenne (azot ogólny i fosfor ogólny) w rzece Barycz na wysokości mostu w m. Wróbliniec oraz Jazu Bolko - na podstawie wyników badań próbek pobranych w dniach 01.07.2020 r., 09.07.2020 r. i 16.07.2020 r. Zauważalna jest wyraźna tendencja spadkowa, co świadczy o stopniowej poprawie jakości wody w rzece.

Wyniki badań z dnia 16.07.2020 r.
Wyniki badań z dnia 23.07.2020 r.
Porównanie wyników badań.

Wykres stanu wód na rzece Barycz za ostatnie 3 doby, na podstawie danych z wodowskazu ODOLANÓW nr 151170070 (źródło: http://monitor.pogodynka.pl) – dane z dnia 16.07.2020 r.
Wykres stanu wód na rzece Barycz za ostatnie 3 doby, na podstawie danych z wodowskazu ODOLANÓW nr 151170070 (źródło: http://monitor.pogodynka.pl) – dane z dnia 23.07.2020 r.


Źródło: Archiwum WIOŚ


2020-07-23

Wyniki badań i wizji lokalnej na potrzeby oceny kondycji elementów biologicznych rzeki Barycz.

WIOŚ we Wrocławiu przekazuje pełne wyniki badań próbek pobranych w dniu 09.07.2020 r. oraz wyniki wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 09.07.2020 r. na potrzeby oceny kondycji elementów biologicznych rzeki Barycz.

Wyniki badań z dnia 09.07.2020 r.,
Wyniki wizji lokalnej przeprowadzonej na potrzeby oceny kondycji elementów biologicznych rzeki Barycz


2020-07-17

Zanieczyszczenie rzeki Baryczy - aktualizacja

Zanieczyszczenie rzeki Baryczy - aktualizacja z dnia 17.07.2020 r.

W dniu 16.07.2020 r. Inspektor WIOŚ we Wrocławiu wraz przedstawicielem Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Oddział we Wrocławiu przeprowadzili pomiary terenowe wraz z poborem prób do analiz na rzece Barycz na wysokości mostu w m. Wróbliniec, Jazu Bolko i Technikum Leśnego w Miliczu. Podczas wizji stwierdzono, że stan rzeki uległ poprawie pomimo niskiego stanu wody – nie stwierdzono intensywnego zapachu związanego z procesami gnilnymi, kolor wody w rzece zmienił się na słomkowy. Potwierdziły to również wyniki pomiarów wartości tlenu rozpuszczonego (2,6 - 4,4 mg O2/l) w ww. punktach, które zostały wykonane przez przedstawiciela CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu.

Zgodnie z informacją przekazaną w dniu 16.07.2020 r. przez przedstawiciela Stawów Milickich, stan wizualny rzeki (mętność, kolor, zawiesina) na wysokości Milicza w najbliższym czasie może się pogarszać ze względu na proces spuszczania wody ze stawów.

Prezentujemy również wykresy obrazujące sytuację meteorologiczną i hydrologiczną w punktach zlokalizowanych w pobliżu problemowego obszaru, na podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego.

Wykres stanów wód oraz opadów na dzień 16 lipca 2020 r.2020-07-14

Zanieczyszczenie rzeki Baryczy - aktualizacja

WIOŚ we Wrocławiu prezentuje sprawozdania z badań próbek wody powierzchniowej pobranych z rzeki Barycz w dniach 01.07.2020 r. oraz 07.07.2020 r. Badania zostały wykonane przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział we Wrocławiu. Trwają analizy próbek pobranych w dniu 09.07.2020 r.

Wykonano również badanie odcieków z pól (ścieków) pobranych w dniu 01.07.2020 r. z zastoiny na drodze gruntowej (ok. 400 m od koryta rzeki Barycz, okolice miejscowości Uciechów).

Dodatkowo WIOŚ we Wrocławiu przedstawia kilka zdjęć z nalotów dronem wykonanych w dniu 06.07.2020 r. obrazujących stan pól w gminie Odolanów, utrzymujący się po nawalnych deszczach. Na powierzchni zastoisk widać wyraźny film lipidowy.

Materiały pozyskane w ramach współpracy z WIOŚ we Poznaniu Delegaturą w Kaliszu.

Odniesienie do wyników badań mikrobiologicznych dostępnych w Internecie

W latach 2004-2008 WIOŚ we Wrocławiu w ramach realizacji Państwowego Monitoringu Środowiska wykonywał badania wskaźników mikrobiologicznych w rzekach w zakresie liczby bakterii grupy coli typu kałowego oraz liczby bakterii grupy coli. Parametry te wykorzystywane były do klasyfikacji jakości wód zgodnie z obowiązującym wówczas rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284).

Wartości graniczne wskaźników jakości wody w klasach jakości wód powierzchniowych dla wskaźników mikrobiologicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia przedstawiono poniżej.

Lp. Wskaźnik jakości wody Jednostka Wartości graniczne w klasach I-V
IIIIIIIVV
12345678
Wskaźniki mikrobiologiczne
51Liczba bakterii grupy coli typu kałowegow 100 ml202002.00020.000>20.000
52Liczba bakterii grupy coliw 100 ml505005.00050.000>50.000

Obecnie parametry te nie są już elementem oceny jakości wód.

W rzece Barycz wskaźniki mikrobiologiczne w latach 2004-2008 oznaczane były w kilku punktach kilka razy w ciągu roku. Uzyskiwane wyniki charakteryzowała znaczna zmienność. Niemniej jednak wyniki te, jak i obowiązujące normy mogą posłużyć do interpretacji wyników badania tego wskaźnika udostępnionych w Internecie.

Dostępny w Internecie wynik badania liczby bakterii grupy coli oznaczony w próbce pobranej z rzeki Barycz na wysokości Jazu Bolko na zlecenie Gminy Milicz w dniu 04.07.2020 r. wyniósł 1092 jtk/100ml.

Jednym z punktów monitoringu jakości rzeki Barycz w okresie 2004-2008 był punkt w m. Wróbliniec.

W 2004 r. wartość liczby bakterii grupy coli w tym punkcie wahała się w zakresie: 230-4600 jtk/100ml, w 2005 r.: 230-930 jtk/100ml, w 2006 r.: 430-2400 jtk/100ml. Przykładowo w rzece Barycz u ujścia do Odry wskaźnik ten osiągał wartość 24000 jtk/100ml w 2007 r., a na wysokości m. Wąsosz nawet 46000 jtk/100ml w 2008 r.

Zatem wynik z dnia 04.07.2020 r. nie odbiega od wartości wskaźnika liczby bakterii grupy coli występujących w normalnych warunkach jej użytkowania, a gdyby posłużyć się przytoczonym powyżej rozporządzeniem z 2004 r., to wody można by było zaklasyfikować do III klasy, czyli jako wody zadowalającej jakości, co zgodnie z ww. rozporządzeniem oznaczało, że wartości mikrobiologicznych wskaźników jakości wody wykazują umiarkowany wpływ oddziaływań antropogenicznych.

Należy podkreślić, że jest to tylko porównanie poglądowe, ponieważ obecnie obowiązują już inne zasady klasyfikacji jakości wód powierzchniowych, nieobejmujące wskaźnika liczby bakterii grupy coli.

Wykres prezentujący zmianę stężenia tlenu rozpuszczonego w punktach pomiarowych.

Wyniki pomiarów:2020-07-10

Zanieczyszczenie rzeki Baryczy - aktualizacja

W dniu 09.07.2020 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu wraz z przedstawicielem Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska GIOŚ (główny specjalista - biolog) i Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ, przy udziale specjalisty do spraw ichtiologii, przeprowadzili kolejne rozpoznanie w terenie w związku z zanieczyszczeniem rzeki Barycz. Oględzinom poddano rzekę na wysokości mostu w m. Wróbliniec, Jazu Bolko i Technikum Leśnego w Miliczu. W tych miejscach przeprowadzono pomiary oraz pobrano próbki do badań. Na podstawie oceny wizualnej stwierdzono, że stan cieku uległ poprawie. Potwierdziły to również wyniki pomiarów wartości tlenu rozpuszczonego (6,3 - 7,9 mg O2/l), które zostały wykonane przez przedstawiciela CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu. Rozpoznanie przeprowadzono również przy ujściu Kanału Święca do Baryczy, jednak w tym miejscu nie stwierdzono wpływu wód uchodzących z kanału do rzeki na stan koryta.


2020-07-10

Zanieczyszczenie rzeki Baryczy

W związku z pojawiającymi się w publikacjach medialnych różnymi informacjami dotyczącymi sytuacji związanej z zanieczyszczeniem Baryczy i działaniami WIOŚ we Wrocławiu przedstawiamy poniżej opis stanu faktycznego. Zidentyfikowany w dniu 01.07.2020 r. przez inspektorów WIOŚ we Wrocławiu charakter zanieczyszczeń jak i badania jakości rzeki Barycz i pomiary wykonane od razu na miejscu wskazywały w sposób oczywisty na zanieczyszczenie związkami organicznymi biodegradowalnymi. Oględziny rzeki jak i wykonane pomiary potwierdziły, że źródło zanieczyszczenia zlokalizowane jest poza terenem województwa dolnośląskiego i napływa z obszaru województwa wielkopolskiego. Działania zapobiegawcze w sytuacji wystąpienia takiego zanieczyszczenia polegają po pierwsze na doprowadzeniu do likwidacji dopływu nowych zanieczyszczeń – w tym zakresie działania w celu zidentyfikowania źródła zanieczyszczenia zostały podjęte prze WIOŚ w Poznaniu Delegaturę w Kaliszu, która niezwłocznie została poinformowana w dniu 01.07.2020 przez inspektorów WIOS we Wrocławiu. Po drugie poprzez zwiększenie przepływu w celu zapewnienia natlenienia rzeki i odcięcie zasilania wód powierzchniowych stojących – działania w tym zakresie zostały podjęte niezwłocznie przez Nadzór Wodny w Miliczu PGW Wody Polskie oraz Stawy Milickie S.A. Wszystkie jazy na rzece zostały otwarte, natomiast zastawki na ujęciach wody dla stawów hodowlanych zostały zamknięte w celu zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniem. W trakcie prowadzonego rozpoznania inspektorzy WIOŚ cały czas współpracowali i kontaktowali się z przedstawicielami PGW Wody Polskie oraz przedstawicielem podmiotu zarządzającego Stawami Milickimi. W związku z pozyskanymi informacjami inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu udali się w górę biegu rzeki. Na polach uprawnych pomiędzy rzeką Barycz a miejscowością Uciechów stwierdzono liczne rozlewiska. Ustalono również, że rowy przebiegające wzdłuż drogi gruntowej wypełnione były wodą, która charakteryzowała się intensywnym zapachem gnilnym, znaczną mętnością oraz ciemnobrązowym zabarwieniem. W odległości ok. 400 m od koryta rzeki stwierdzono głęboką zastoinę na drodze gruntowej, w której gromadziły się odcieki z okolicznych pól. Woda w tym miejscu charakteryzowała się również ww. właściwościami (zapach, mętność, kolor). Stwierdzono, że zastoina miała do 30 cm głębokości. Informacja o tych ustaleniach została przekazana do WIOŚ w Poznaniu Delegatura w Kaliszu. Podczas przeprowadzonego rozpoznania w terenie ustalono, że prawdopodobną przyczyną zanieczyszczenia rzeki Barycz był spływ zanieczyszczonych wód z pól uprawnych na terenie gm. Odolanów, spowodowany ulewnymi deszczami. Zgodnie z wodowskazem nr 151170070 na rzece Barycz w m. Odolanów, w dniu poprzedzającym rozpoczęcie interwencji, tj. 30.06.2020 r. stan wody gwałtownie wzrósł do poziomu 115 cm. Na podstawie danych ze stacji meteorologicznej nr 251170360 w Ostrowie Wielkopolskim ustalono, że w ostatnim tygodniu opady występowały tam w dniach 26, 27 i 30 czerwca 2020 r. (źródło informacji: monitor.pogodynka.pl). Nie mniej jednak na tym etapie nie można było wykluczyć nałożenia się również innych źródeł zanieczyszczenia o znacznym ładunku biologicznym np. ze źródeł komunalnych.

Odnośnie zakresu i czasu wykonania badań. Czas wykonania analiz wynika z wymagań metodyki oznaczeń zgodnie z procedurami, np. czas wykonywania oznaczeń BZT5 trwa 5 dni, jak i możliwości Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ, które wykonuje oznaczenia na zlecenie WIOŚ . Wyniki prób pobranych w dniu 01.07.2020 r. służą ustaleniu stanu jakości rzeki, a nie wskażą na źródło zanieczyszczenia. Zanieczyszczenie nie nastąpiło jedną specyficzną substancją, lecz związkami organicznymi biodegradowalnymi, które przedostając się do wody, spowodowały jej odtlenienie. Np. wskaźnik BZT5 (biochemiczne zapotrzebowanie tlenu) pozwalana na określenie stężenia substancji organicznej podatnej na biodegradację. Zanieczyszczenia, które dopłynęły na teren województwa dolnośląskiego, spowodowały już wcześniej odtlenienie rzeki i ich poziom na naszym terenie nie był już bardzo wysoki, chociaż znacząco przewyższał normalny poziom tych wskaźników w rzece. Najprawdopodobniej do wody dostały się głównie biodegradowalne substancje, które szybko zostały utlenione przez co w wodzie nastąpił spadek tlenu, ale równocześnie rozkład tych substancji (co skutkowało spadkiem wskaźników zanieczyszczeń). Powszechna działalność człowieka np. rolnicza i jego bytowanie skutkuje odprowadzaniem do wód zanieczyszczeń organicznych biodegradowalnych (np. spływy powierzchniowe z pól wraz z opadami, odprowadzanie ścieków z oczyszczalni). W tym przypadku musiał nastąpić zwiększony zrzut, mogło to być związane z występującymi wcześniej intensywnymi opadami deszczu, które np. albo spłukały zanieczyszczenia z wcześniej nawożonych pól nawozami naturalnymi lub wypłukały zagnite zastoiny wody wraz z rozłożonymi częściowo roślinami. Z analizy badań monitoringowych Baryczy z lat ubiegłych wynika, że w okresie letnim występują spadki tlenu rozpuszczonego w wodzie do 3-5 mg O2/l, a zatem dalsze nawet niewielkie odtlenienie może powodować śnięcie ryz z powodu niedoboru tlenu w wodzie.

Analiza wyników prób pobranych 01.07.2020 r. Uzyskane wartości zawiesiny ogólnej oraz wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne wskazują na istotne pogorszenie się jakości wód w rzece Barycz. Przykładowo wskaźnik CHZTCr - 102-106 mg O2 /l , wskaźnik BZT5 - 42-54 mg O2/l, tlen rozpuszczony w wodzie - 0,42 -1,05 mg O2/l. Na podstawie wyników analiz stwierdzono również, że związki azotu charakteryzują się podwyższonym stężeniem.

Pomiary wykonane w dniu 07.07.2020 r. W dniu 07.07.2020 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu wraz z przedstawicielem CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu wykonali kolejne pomiary terenowe następujących wskaźników: pH, przewodność i tlen rozpuszczony. Pomiary przeprowadzono w 7 punktach na rzece Barycz z wykorzystaniem sprzętu do szybkiej analizy. Wyniki pomiarów przeprowadzonych w dniu 07.07.2020 r. wskazują na wzrost wartości tlenu rozpuszczonego (2,16 - 3,18 mg O2/l) w wodzie rzeki Barycz w porównaniu z wynikami uzyskanymi w dniu 01.07.2020 r. Wyniki te świadczą o polepszeniu się jakości wody w Baryczy w porównaniu ze stanem sprzed kilku dni.

W dniu 09.07.2020 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadzili kolejne rozpoznanie w terenie połączone z poborem próbek wody powierzchniowej z rzeki Barycz. Oprócz wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne oraz warunki biogenne (związki azotu i fosforu) przeprowadzona zostanie analiza jakościowa biologiczna. Analizy będą prowadzone przez najbliższe dni. O uzyskanych wynikach oraz tendencjach zmian poinformujemy na początku przyszłego tygodnia.2020-07-03

Zanieczyszczenie rzeki Baryczy

W dniu 01.07.2020 r. inspektor dyżurny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przyjął telefoniczne zgłoszenie od Kierownika Nadzoru Wodnego w Miliczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące zanieczyszczenia rzeki Barycz na odcinku pomiędzy Jazem Bolko (w km 97 + 345) a mostem w m. Wróbliniec (w km 109).

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu niezwłocznie przeprowadzili rozpoznanie w terenie w miejscach wskazanych we wniosku. Stwierdzono, że woda w rzece była mętna, o ciemnobrązowym (prawie czarnym) zabarwieniu i uciążliwym zapachu charakterystycznym dla przegniłej materii organicznej. Podczas rozpoznania ustalono, że zanieczyszczenie wód dotyczy rzeki Barycz na odcinku od miejscowości Raczyce, gm. Odolanów, do Jazu Bolko w pobliżu miejscowości Nowe Grodzisko, gm. Milicz. W trakcie oględzin inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu wykonali pomiary sondą, na postawie których stwierdzono bardzo niskie stężenie tlenu w wodzie rzeki Barycz. Pobrano również próbki, które zostały przekazane do Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział we Wrocławiu w celu oznaczenia BZT5, ChZT, zawiesin ogólnych oraz związków azotu i fosforu.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania ustalono, że źródło zanieczyszczenia prawdopodobnie znajduje się na terenie gm. Odolanów. Wyżej opisane ustalenia zostały przekazane do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Delegatury w Kaliszu, posiadającego kompetencje do podjęcia działań kontrolnych na terenie województwa wielkopolskiego.

Informacje o podjętych działaniach zostały przekazane również Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wojewódzkiemu Centrum Zarządzania Kryzysowego, Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.


2020-06-01

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 9.04.-20.05.2020 r.

Interwencja w sprawie nielegalnego odprowadzania ścieków do rzeki Ślęzy

W dniu 8 kwietnia 2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wpłynął wniosek o interwencję w sprawie nielegalnego odprowadzania ścieków do rzeki Ślęza - 500 m powyżej alei Karkonoskiej we Wrocławiu, 20 m poniżej starego jazu na wysokości toru wyścigów konnych. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu niezwłocznie przeprowadzili rozpoznanie w terenie, potwierdzające zasadność wniosku o interwencję. Stwierdzono, że przedmiotowym wylotem wód opadowych i roztopowych odprowadzane są ścieki. Zapach ścieków wskazywał na ich bytowy charakter. Potwierdzał to również wygląd koryta rzeki Ślęzy bezpośrednio przy wylocie. W związku z powyższym, podjęto działania w celu ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za zanieczyszczanie rzeki Ślęzy. Następnie sprawa zostanie przekazana, celem podjęcia dalszych działań, tj.: do organu gminy – Prezydenta Wrocławia lub Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie Wody – zgodnie z kompetencjami tych organów.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu


Zgłoszenie nieprawidłowego postępowania z odpadami nieruchomości w m. Strzegom

W dniu 10 kwietnia 2020 r. do WIOŚ we Wrocławiu, Delegatury w Wałbrzychu wpłynęło zgłoszenie o przywożeniu i składowaniu odpadów niewiadomego pochodzenia, na teren prywatnej działki znajdującej się w obrębie gminy Strzegom. Dodatkowo odpady powodowały uciążliwość zapachową. W związku z podejrzeniem nieprawidłowego gospodarowania odpadami przez określone podmioty gospodarcze, Inspektorzy przeprowadzili wizje terenowe wytypowanych nieruchomości zlokalizowanych w gminie Strzegom. Czynności inspekcyjne skupiono na działalności, gdzie zachodziło podejrzenie postępowania niezgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach, w tym zlecania gospodarowania odpadami nieuprawnionym podmiotom oraz magazynowania i składowania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych. Materiał zgromadzony podczas przeprowadzonych działań będzie podstawą do podjęcia dalszych czynności realizowanych przez tut. Inspektorat.


Zanieczyszczenie potoku Gniły uchodzącego do rzeki Piławy

W związku ze zgłoszeniem telefonicznym mieszkańca miejscowości Krzyżowa dotyczącego zanieczyszczenia rzeki Piława, w dniach 15-17 kwietnia 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu przeprowadzili oględziny rzeki na odcinku od miejscowości Krzyżowa, przez Mościsko do miejscowości Dzierżoniów. W trakcie oględzin stwierdzono duże zanieczyszczenie potoku Gniły, który ma ujście do rzeki Piława, w miejscowości Mościsko. Na całej długości kontrolowanego odcinka potoku wyczuwalny był zapach charakterystyczny dla zachodzących procesów fermentacyjnych. W dniu 15 kwietnia 2020 r. dokonano poboru 2 prób wody, celem wykonania analizy fizyko-chemicznej w CLB GIOŚ, w tym: oznaczeń wskaźników pH, tlenu rozpuszczonego, zawiesiny ogólnej, azotu ogólnego, stężenia fosforu ogólnego, chemicznego zapotrzebowania na tlen ChZT-Cr, BZT. Ponadto, w oparciu o wyniki przeprowadzonej wizji terenowej podjęto decyzję o rozpoczęciu w dniu 17 kwietnia 2020 r. kontroli pozaplanowej podmiotu prowadzącego działalność w miejscowości Mościsko.


Decyzje „rozliczające” odroczone kary pieniężne podmiotowi prowadzącemu działalność w m. Świdnica

W dniu 20 kwietnia 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję rozliczającą podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w Świdnicy odroczone kary pieniężne i zmniejszającą ich wysokość w związku z terminowym zrealizowaniem przedsięwzięcia eliminującego przyczynę wymierzenia kar. Podstawą do wymierzenia kary pieniężnej dla ww. podmiotu było przekroczenie dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń (pyłu PM) do powietrza.


Kontrole instalacji do zbierania odpadów w zakresie spełniania wymagań przepisów ochrony środowiska

Delegatura w Wałbrzychu wydała cztery postanowienia pozytywnie opiniujące spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska przez instalacje do zbierania odpadów w Bielawie, Dzierżoniowie oraz Rusku po kontrolach przeprowadzonych w trybie artykułu 41a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.


Interwencja w sprawie nielegalnego odprowadzania ścieków do rowu zlokalizowanego w m. Cesarzowice

W dniu 21 kwietnia 2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wpłynął kolejny wniosek o interwencję w związku z nieprawidłową gospodarką wodno-ściekową w miejscowości Cesarzowice, w zakresie odprowadzania ścieków do rowu R-F, na działce nr 108. W dniu 24 kwietnia 2020 r. przeprowadzono rozpoznanie w terenie w okolicy rowu melioracyjnego R-F na działce nr 108 obręb Cesarzowice. Stan wody w rowie był niski. Woda w rowie charakteryzowała się ciemno-szarą barwą, z lokalnie występującym białym osadem, charakterystycznym dla ścieków bytowych. Na lewej skarpie rowu znajdował się wylot, z którego w trakcie rozpoznania nic nie było doprowadzane. Zapach w okolicy rowu był zbliżony do zapachu ścieków bytowych oraz zagniwającej materii organicznej. Ogólny stan rowu R-F na kontrolowanym odcinku wskazuje na nieprawidłową eksploatację urządzenia oraz zaniedbania w zakresie utrzymania. Rów porośnięty był wysoką roślinnością, woda w rowie była stagnująca z widocznymi śladami zagniwania. W korycie urządzenia melioracyjnego znajdowały się odpady komunalne (m.in. butelki i worki). Po dokonanych ustaleniach sprawę przekazano zgodnie z kompetencjami do organu Gminy Kąty Wrocławskie oraz zarządzającego wodami, tj.: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu


Nielegalny demontaż pojazdów w m. Legnica

W dniu 21 kwietnia 2020 r. Delegatura w Legnicy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadziła rozpoznanie zanieczyszczenia w terenie w związku z pismem Komendy Miejskiej Policji w Legnicy Wydziału ds. walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu w sprawie nielegalnego demontażu pojazdów na jednej z działek w obrębie Huta na terenie m. Legnicy. Pod wskazanym przez KMP w Legnicy adresem w dniu oględzin nie stwierdzono prowadzenia nielegalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Natomiast na sąsiedniej działce w pryzmie odpadów stwierdzono odpady pochodzące z demontażu pojazdów co może wskazywać, że prowadzony był tam nielegalny demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podjęte zostały dalsze czynności w celu ustalenia ich pochodzenia.


Rozpoznanie w terenie na okoliczność zgłoszonej emisji pyłów z kopalni w Sobótce

W związku z otrzymanym zgłoszeniem w sprawie pylenia powodowanego działalnością kopalni, Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu w dniu 22 kwietnia 2020 r. przeprowadzili rozpoznanie w terenie. Wizję lokalną przeprowadzono w rejonie Sobótki, gdzie zlokalizowane są zakłady górnicze wraz z zakładami przeróbczymi. W wyniku powyższego inspektorzy stwierdzili, że emisja niezorganizowana frakcji pyłu pochodzi z działalności prowadzonej przez konkretną Spółkę. Ustalono, że źródłem pylenia są procesy przeróbki wydobytego granitu w 2 mobilnych zakładach przeróbczych oraz sposób magazynowania przetworzonego granitu o rożnej grubości frakcji - z hałd i stożków produktu. Podczas rozpoznania miejsca i przyczyn pylenia ustalono, iż trwają prace ograniczające negatywne oddziaływanie działalności przeróbczej. W wyniku podjętych działań zakład zastosował rozwiązania zapobiegające emisji pyłu poza teren zakładu. Jednocześnie sprawę przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w celu dalszego nadzoru nad ograniczeniem emisji.


Spotkanie z przedstawicielami Inspekcji Transportu Drogowego oraz przedstawicielami Policji

W dniu 22 kwietnia 2020 r. z inicjatywy WIOŚ we Wrocławiu, Delegatury w Wałbrzychu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policji – zorganizowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa stosowanych w czasie pandemii SARS-CoV-2. Celem spotkania było określenie wzajemnej współpracy w ramach działań w zakresie walki z nielegalnym postępowaniem z odpadami. Ustalony został zakres, sposób i terminy wspólnych działań. Podczas pierwszej wspólnie przeprowadzonej akcji ujawniono nielegalne deponowanie odpadów w wyrobisku oraz przeprowadzono oględziny na terenie placu, gdzie magazynowano odpady w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym. W ramach dalszych działań zaplanowane są kolejne wspólne akcje.


Kara pieniężna za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu i ponownego użycia

W dniu 22 kwietnia 2020 r. DWIOŚ wydał decyzję nakładającą na jedną z gmin z rejonu działania Delegatury w Wałbrzychu karę pieniężną w wysokości 36 159 zł za nieosiągnięcie w 2018 r. wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.


Kara pieniężna za brak wpisu do BDO

W dniu 22 kwietnia 2020 r. DWIOŚ wydał decyzję wymierzającą podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w Mirkowicach karę pieniężną w wysokości 5000 zł za prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.


Decyzja orzekająca o rozłożeniu na raty kary pieniężnej.

W dniu 23 kwietnia 2020 r. DWIOŚ wydał decyzję orzekającą o rozłożeniu na raty płatności kary pieniężnej w wysokości 88 468 zł z dnia 18.02.2020 r. podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w Jaworzynie Śląskiej.


Nielegalny odzysk odpadów w obrębie rekultywowanego wyrobiska górniczego w m. Nowa Wieś

W dniu 23 kwietnia 2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatury w Legnicy, podjęli czynności w Spółce (będącej w likwidacji), zlokalizowanej w m. Nowa Wieś, w związku z wnioskiem o podjęcie interwencji celem przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. Wniosek został przekazany przez Delegaturę w Wałbrzychu. Ustaleń powyższych dokonali inspektorzy Delegatury w Wałbrzychu na podstawie prowadzonych działań wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego. Na teren rekultywowanego wyrobiska w Nowej Wsi Legnickiej, przywożono odpady z terenu zakładu eksploatowanego przez firmę prowadzącą działalność w Strzegomiu i jednocześnie prowadzącą prace rekultywacyjne terenów niekorzystnie przekształconych w wyniku działalności górniczej. Podczas kontroli ujawniono, że na terenie rekultywowanego zakładu znajdują się znaczne ilości odpadów pochodzących z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych zwrócono się do Wydziału ds. walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy o udzielnie pomocy w jej przeprowadzeniu. Powyższe czynności kontrolne nie zostały jeszcze zakończone.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu


Interwencja w sprawie odprowadzania ścieków bytowych do rowu zlokalizowane w ciągu trasy T3 Domasław – Kobierzyce.

W dniu 24 kwietnia 2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadzili rozpoznanie w terenie - w miejscowości Chrzanów, w związku z wnioskiem o interwencję dotyczącym odprowadzania ścieków bytowych do rowu na trasie T3 Domasław – Kobierzyce. Wizja w terenie potwierdziła zasadność zgłoszenia. Zanieczyszczenie rowu R-SL.9-8 widoczne było na całej długości urządzenia melioracyjnego. Podczas rozpoznania ustalono lokalizację wylotu, którym ścieki odprowadzane są do rowu otwartego. Nieczystości, znajdujące się na całej długości przedmiotowego rowu otwartego, były mętne, o jasnoszarym zabarwieniu i zapachu charakterystycznym dla ścieków bytowych. Osad zgromadzony na dnie oraz skarpach rowu wskazywał, że proces zanieczyszczania urządzenia można uznać za długotrwały. Informacje o ustaleniach z kontroli przekazano Wójtowi Gminy Kobierzyce celem podjęcia działań zgodnie z kompetencjami posiadanymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu


Interwencja w sprawie składowania obornika

W dniu 27 kwietnia 2020 r. zgłoszono telefonicznie składowanie obornika kurzego w pryźmie w rejonie m. Snowidza w kierunku Godziszowej, gm. Mściwojów, powiat jaworski Przeprowadzone w dniu 28 kwietnia 2020 r. rozpoznanie w terenie nie potwierdziło ww. informacji, tj. nie stwierdzono składowania obornika.


Zgłoszenie zanieczyszczenia rzeki Kaczawy

W dniu 28 kwietnia 2020 r. zgłoszono telefonicznie zanieczyszczenie ściekami bytowymi rzeki Kaczawy, odprowadzanymi najprawdopodobniej z oczyszczalni ścieków w Świerzawie lub w Wojcieszowie, powiat złotoryjski. W dniu zgłoszenia przeprowadzono rozpoznanie w terenie, tj. przeprowadzono lustrację wody w rzece Kaczawa na odcinku od Złotoryi do Świerzawy (powyżej zrzutu ścieków z oczyszczalni ścieków w Świerzawie) oraz miejsca zrzutu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Świerzawie. Wizualnie nie stwierdzono zanieczyszczenia wody w rzece – woda była bezbarwna, bez zapachu, nie stwierdzono w niej śnięcia ryb. Przeprowadzone rozpoznanie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Świerzawie, który prowadzi eksploatację oczyszczalni ścieków w Świerzawie oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie, który prowadzi eksploatację oczyszczalni ścieków w Wojcieszowie, nie wykazało wystąpienia awarii urządzeń w obu ww. oczyszczalniach.


Zanieczyszczenie rzeki Budzówki

W dniu 29 kwietnia 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu rozpoczęli kontrolę interwencyjną w Kamieńcu Ząbkowickim, w związku z wnioskiem w sprawie zanieczyszczenia ściekami rzeki Budzówki. Do analizy pobrano próbki wody z rzeki oraz ścieków ze studzienki kontrolnej. Obecnie trwają dalsze czynności wyjaśniające.


Kontrola podmiotu zlokalizowanego w m. Oleśnica z zakresu przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych

W dniu 29 kwietnia 2020 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu zakończyli kontrolę podmiotu zlokalizowanego w Oleśnicy z zakresu przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych. Podczas kontroli stwierdzono następujące naruszenia:

 • kontrolowany podmiot przedłożył Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2019 rok po ustawowym terminie, tj. po 31 marca 2020 r.,
 • zakład nie wprowadził rocznego raportu za 2019 r. do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE),
 • kontrolowany podmiot nie dostosował procedur prowadzenia działalności związanych z f‑gazami wdrożonych w Spółce do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

W związku z powyższym zostały wydane zarządzenia pokontrolne.


Zanieczyszczenie rowu ściekami przemysłowymi

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu, Delegatury w Wałbrzychu rozpoczęli kontrolę w Starczowie w związku z wnioskiem w sprawie zanieczyszczenia rowu ściekami przemysłowo-bytowymi. Działania wyjaśniające nie potwierdziły zasadności złożonego wniosku.


Zanieczyszczenie rzeki Odry, przy ujściu rzeki Ślęzy

W dniu 4 maja 2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wpłynął wniosek o podjęcie interwencji dotyczący zanieczyszczenia rzeki Odry na wysokości ujścia rzek: Ślęzy i Ługowiny, w postaci gęstej piany unoszącej się na powierzchni wody. Inspektorzy przeprowadzili rozpoznanie w miejscu wskazanym przez Skarżącego oraz przy stopniu wodnym Rędzin. W wyniku oględzin potwierdzone zostało występowanie piany w korycie Odry na wskazanym odcinku. Ustalono także, że piana występuje tylko po stronie wody dolnej jazu Rędzin i powstaje na skutek piętrzenia (w momencie rozpoznania wysokość piętrzenia ok. 2,5 m). Nie potwierdzono występowania „zanieczyszczenia” na powierzchni wód płynących korytem rzeki Ślęza. Piana widoczna była tylko na ujściu Ślęzy do Odry, na skutek niewielkiej cofki. Podczas rozpoznania została pobrana próbka wody z Odry do badań.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu


Kontrola podmiotu zlokalizowanego we Wrocławiu w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych

W dniach od 6 do 15 maja 2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę podmiotu zlokalizowanego we Wrocławiu w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych objętą ogólnopolskim cyklem kontrolnym. Podczas kontroli nie stwierdzono naruszeń.


Interwencja w sprawie uciążliwości zapachowych w Wałbrzychu

W dniach od 11 do 15 maja 2020 r. Inspektorzy WIOŚ, Delegatury w Wałbrzychu przeprowadzili wizję terenową w związku z wnioskiem interwencyjnym dotyczącym uciążliwości zapachowej przy ul. Beethovena w Wałbrzychu. Wizja terenowa potwierdziła zasadność złożonego wniosku, wobec czego zostaną podjęte stosowne działania pokontrolne.


Zgłoszenie emisji zanieczyszczeń z instalacji kotłowni

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie zanieczyszczeń emitowanych z zakładu zlokalizowanego w Psarach. W dniu 14 maja 2020 r. podjęte zostały przez inspektorów WIOŚ we Wrocławiu działania w terenie celem ustalenia stanu faktycznego. Podczas wizji ustalono, że emisja pochodzi z emitora kotłowni znajdującej się na terenie ww. zakładu. W trakcie oględzin instalacji energetycznej ustalono, że w kotłowni spalane są jedynie odpady, na które zakład posiada zezwolenie Starosty Trzebnickiego na przetwarzanie odpadów takich jak: trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir nie zawierające substancji niebezpiecznych, opakowania z papieru i tektury, a także opakowania z drewna. Nie stwierdzono spalania innych odpadów niż wymienionych w posiadanym przez zakład zezwoleniu na przetwarzanie odpadów.


Interwencja w zakresie emisji substancji zanieczyszczających do powietrza.

W dniu 15 maja 2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatury w Wałbrzychu rozpoczęli kontrolę interwencyjną u podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w Świdnicy w związku z wnioskiem dotyczącym wprowadzania „toksycznych oparów do powietrza”.


Szkoda w środowisku – zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem mineralnym w m. Kłodzko.

W dniu 20 maja 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu (na podstawie ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie), skierowała zawiadomienie do RDOŚ o szkodzie w środowisku, polegającej na zanieczyszczeniu powierzchni ziemi olejem mineralnym. Do zdarzenia szkody w środowisku, doszło na skutek rozbiórki pojazdów samochodowych poza stacją demontażu. Jest to efekt kontroli podmiotu prowadzącego nielegalny demontaż pojazdów w Kłodzku, podczas której pracownicy CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu pobrali próby gleby zanieczyszczonej płynami eksploatacyjnymi z pojazdów. Wyniki badań wykazały przekroczenie dopuszczalnej wartości dla oleju mineralnego w glebie (jako substancji powodującej ryzyko zanieczyszczenia środowiska).


2020-04-10

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 25.03.-08.04.2020 r.

Administracyjna kara pieniężna za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu dla sklepu wielkopowierzchniowego

W dniu 19.03.2020 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (DWIOŚ) wydał decyzję administracyjną ustalającą podwyższony dwukrotnie na okres 60 dni wymiar kary biegnącej za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu dla jednego ze sklepów wielkopowierzchniowego zlokalizowanego w Sobótce. Wydanie decyzji związane było z bezzasadnością wniosku podmiotu o zaprzestanie naliczania kary pieniężnej wobec ustania przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu po zrealizowaniu przez podmiot prac wyciszających, potwierdzoną pomiarami hałasu wykonanymi przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział we Wrocławiu.


Pozytywna opinia dla instalacji zbierania odpadów w Jedlinie - Zdrój

W dniu 24 marca 2020 r. DWIOŚ Delegatura w Wałbrzychu wydał postanowienie pozytywnie opiniujące spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska przez instalację do zbierania odpadów prowadzoną przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w Jedlinie-Zdrój.


Administracyjna kara pieniężna za niewykonanie kontroli szczelności agregatów chłodniczych

W dniu 24 marca 2020 r. DWIOŚ Delegatura w Wałbrzychu wydał decyzję wymierzającą podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w Świebodzicach karę pieniężną za niezapewnienie wykonania kontroli szczelności trzech agregatów chłodniczych zgodnie z przepisami prawa.


Decyzja wstrzymująca użytkowanie instalacji bez wymaganego pozwolenia

W dniu 25 marca 2020 r. DWIOŚ Delegatura w Wałbrzychu wydał decyzję wstrzymującą użytkowanie instalacji bez wymaganego pozwolenia w Międzygórzu w trybie artykułu 367 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.


Nielegalne odprowadzanie ścieków do Kanału Żeglugowego rz. Odry

W dniu 25 marca 2020r. do WIOŚ we Wrocławiu wpłynęło zgłoszenie telefoniczne dotyczące zanieczyszczenia Kanału Żeglugowego rzeki Odry w okolicach ul. Monopolowej we Wrocławiu. Jako przyczynę wskazywano zrzut ścieków zmieszanych z substancją o drażniącym intensywnym zapachu z terenu zakładu. W trakcie posteeowania przeprowadzonego tego samego dnia potwierdzono, że do wód Kanału Żeglugowego rzeki Odry wprowadzono ścieki przemysłowe. W trakcie oględzin stwierdzono ślady zanieczyszczenia przy wylocie wód opadowych oraz wyczuwalny był intensywny zapach o charakterze chemicznym. Na terenie zakładu z rowu odprowadzającego ścieki do wylotu pobrano próbkę. Wyniki analiz pobranej próbki potwierdziły odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanału Żeglugowego rzeki Odry. O wynikach rozpoznania, w tym wynikach badań zostanie poinformowane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu, celem podjęcia dalszych działań.


Kara za niedokonanie wpisu do Kart Urządzeń agregatów chłodniczych

W dniu 30 marca 2020 r. DWIOŚ Delegatura w Wałbrzychu wydał decyzję wymierzającą podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w Świebodzicach karę pieniężną za niedokonanie w terminie wymaganego prawem wpisu danych do Kart Urządzenia dla ośmiu agregatów chłodniczych.


Decyzja administracyjna wymierzająca karę za przekroczenie dopuszczalnych norm emisji pyłów i gazów do środowiska

W dniu 30 marca 2020 r. DWIOŚ Delegatura w Wałbrzychu wydał decyzję zobowiązującą podmiot prowadzący działalność gospodarczą w Jaworzynie Śląskiej do uiszczenia części kary pieniężnej, wymierzonej decyzją DWIOŚ z dnia 17.04.2018 r., wraz z odsetkami za zwłokę w związku z niezrealizowaniem w terminie przedsięwzięcia, którego realizacja miała usunąć przyczynę wymierzenia kary. Decyzja DWIOŚ z 17.04.2018 r. nałożyła na podmiot karę pieniężną w łącznej wysokości 18 579 zł za przekroczenie w 2017 r. emisji dopuszczalnych gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza ze źródeł instalacji technologicznej oraz ze źródeł spalania paliw, określonych w decyzji Starosty Świdnickiego. Następnie na wniosek podmiotu, w dniu 06.06.2018 r. DWIOŚ wydał decyzję odraczającą termin płatności części kary pieniężnej dotyczącej źródeł spalania paliw w wysokości 6234 zł w terminie do dnia 31.12.2019 r., pod warunkiem wykonania przedsięwzięcia polegającego na zmianie systemu grzewczego zakładu.


Decyzja nakładająca karę za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu

W dniu 30 marca 2020 r. DWIOŚ Delegatura w Wałbrzychu wydał decyzję wstrzymującą użytkowanie instalacji w Goczałkowie eksploatowanej z naruszeniem warunków decyzji Starosty Świdnickiego o dopuszczalnym poziomie hałasu.


Kontrola na składowisku odpadów w Rusku

W dniu 1 kwietnia 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu przeprowadzili kontrolę na składowisku odpadów w Rusku w związku z planowanym powiększeniem obszaru do składowania (w trybie art. 41a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.


Kara pieniężna za gospodarowanie odpadami niezgodnie z decyzją

W dniu 2 kwietnia 2020 r. DWIOŚ Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 10 000 zł za gospodarowanie odpadami na terenie zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Strzegomiu niezgodnie z posiadanym zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.


Interwencja w sprawie zanieczyszczonego cieku – dopływu do potoku Poniatówka

W dniu 3 kwietnia 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu przeprowadzili wizję terenową w związku z wnioskiem interwencyjnym w sprawie zanieczyszczenia cieku dopływającego do potoku Poniatówka w Wałbrzychu. Inspektorzy ustalili miejsce, w którym z sieci sanitarnej należącej do WPWiK Sp. z o.o. do strumienia wypływają ścieki komunalne. W związku z powyższym, do spółki skierowano pismo z prośbą o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie ww. sytuacji i o przekazanie informacji o pojętych działaniach do tut. Inspektoratu w terminie do dnia 8 kwietnia 2020 r. r.


Porzucone odpady w Wałbrzychu

W dniu 3 kwietnia 2020 r., podczas wizji terenowej przy ulicy Orkana w Wałbrzychu, Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu zidentyfikowali dwa miejsca z porzuconymi odpadami. W pierwszym miejscu zidentyfikowano różnego rodzaju odpady komunalne (opakowania, tekstylia, meble, płyty karton-gipsowe oraz frezowinę asfaltową), w drugim - znajdowały się porzucone elementy pojazdu samochodowego (zderzak, deska rozdzielcza, opony). Informacje te przekazano do Prezydenta Miasta Wałbrzycha z prośbą o podjęcie stosownych działań w ramach posiadanych kompetencji i o przekazanie informacji o pojętych działaniach do tut. Inspektoratu w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.2020-04-01

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 05.03.-24.03.2020 r.

Wyniki kontroli podmiotu przetwarzającego odpady pochodzące z hałdy żużli pohutniczych w Siechnicach

W dniu 28.02.2020 r. zakończono rozpatrywanie uwag do protokołu kontroli podmiotu prowadzącego wydobycie i przetwarzanie odpadów pochodzących z hałdy żużli pohutniczych w Siechnicach.

Celem kontroli przeprowadzonej przez inspektorów WIOŚ we Wrocławiu w dniach od 16 października 2019 r. do 14 stycznia 2020 r. było sprawdzenie przestrzegania wymagań ochrony środowiska w ramach posiadanego pozwolenia zintegrowanego. Pierwsze oględziny instalacji i terenu przeprowadzono w dniu 8.10.2019 r., tj. w dniu doręczenia zawiadomienia o kontroli, a zatem bez uprzedzenia. Kontrolowany podmiot odmówił podpisania protokołu i skierował w wyznaczonym terminie uwagi. WIOŚ po ich analizie podtrzymał swoje stanowisko w sprawie zawarte w protokole kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu stwierdzili naruszenia pozwolenia zintegrowanego, natomiast nie stwierdzili negatywnego wpływu przedmiotowej hałdy na środowisko.

Stwierdzone naruszenia, pylenie, ograniczanie pylenia, badania jakości powietrza, wód podziemnych i gleby czytaj więcej »


Interwencja w sprawie spalania w piecach odpadów poprodukcyjnych przez zakład w Lubaniu

Do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie spalania w piecach odpadów poprodukcyjnych przez zakład zlokalizowany na terenie Lubania. Inspektorzy w dniu 5 marca 2020 r. przeprowadzili kontrolę bez zawiadomienia. W trakcie kontroli nie potwierdzono spalania odpadów, w tym odpadów poprodukcyjnych w kotłach grzewczych.


Interwencja w sprawie wycieku ścieków z kanalizacji sanitarnej w Jeżowie Sudeckim.

Do Delegatury w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie wycieku ścieków na posesje prywatne ze studzienek gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z otrzymanym zgłoszeniem inspektorzy Delegatury w Jeleniej Górze w obecności przedstawicieli Urzędu Gminy Jeżów Sudecki przeprowadzili rozpoznanie w terenie. W trakcie wizji terenowej stwierdzono występowanie zastoisk ścieków, w ich rejonie unosił się charakterystyczny zapach ściekowy. Po przeprowadzonym rozpoznaniu wystąpiono do Wójta Gminy Jeżów Sudecki o podjęcie działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Informacja o ustaleniach została również przekazana do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze celem podjęcia działań objętych właściwością organu.


Interwencja w sprawie uciążliwości akustycznych związanych z odtwarzaniem muzyki z głośników zainstalowanych przy kościele w Piechowicach.

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatury w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie uciążliwości akustycznych związanych z odtwarzaniem muzyki z głośników zainstalowanych przy kościele. W związku z otrzymanym wnioskiem przeprowadzono wizję terenową, w trakcie której ustalono, że uciążliwość akustyczna spowodowana jest odtwarzaniem dźwięków dzwonów kościelnych oraz melodii pieśni religijnej poprzez urządzenia nagłaśniające zainstalowane na zewnątrz kościoła. W trakcie rozpoznania ustalono, że dźwięk dzwonów kościelnych jak i melodia religijna odtwarzane są codziennie. Zgodnie z  art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska zabrania się używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowy oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  Kto narusza zakaz używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających określonych w art. 156 ust. 1 ustawy POŚ podlega karze grzywny (art. 343 ww. ustawy), o czym poinformowano pisemnie Proboszcza Parafii.


Interwencja na odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków z obiektu hotelowego zlokalizowanego na terenie gminy Świeradów-Zdrój.

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatury w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie odprowadzania do środowiska nieoczyszczonych ścieków z obiektu hotelowego zlokalizowanego na terenie gminy Świeradów-Zdrój. Osoba interweniująca podnosiła również, że przy zrzucie ścieków występuje duża uciążliwość zapachowa. W związku z otrzymanym zgłoszeniem inspektorzy Delegatury w Jeleniej Górze przeprowadzili kontrolę interwencyjną w zakresie prowadzonej gospodarki ściekowej w obiekcie. W toku kontroli ustalono, że na potrzeby funkcjonowania obiektu eksploatowana jest lokalna oczyszczalnia ścieków bytowych. Wizja terenowa instalacji do oczyszczania ścieków oraz w rejonie zrzutu ścieków do środowiska nie wykazała nieprawidłowości, a w rejonie zrzutu ścieków nie wstępowała uciążliwość zapachowa. Woda w potoku poniżej miejsca zrzutu ścieków była klarowna, nie stwierdzono odprowadzania nieoczyszczonych ścieków, co również zostało potwierdzone wynikami badań próbek pobranych przez pracownika Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Centralnego Laboratorium Badawczego Oddział we Wrocławiu Pracowni w Jeleniej Górze w czasie kontroli.


Interwencja na odprowadzanie nieczystości ciekłych do środowiska z oczyszczalni ścieków należącej do pensjonatu zlokalizowanego w Szklarskiej Porębie.

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatury w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie odprowadzania nieczystości ciekłych z lokalnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie posesji należącej do pensjonatu zlokalizowanego w Szklarskiej Porębie. W związku z otrzymanym zgłoszeniem inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze przeprowadzili kontrole interwencyjną. W czasie kontroli ustalono, że lokalna oczyszczalnia wyłączona jest z eksploatacji, a nieczystości ciekłe powstające w wyniku prowadzonej działalności poprzez przepompownię ścieków odprowadzane są do miejskiej sieci sanitarnej. W dniu wizji woda w rowie powyżej oraz poniżej wylotu z przydomowej oczyszczalni ścieków wizualnie była klarowna. Podczas wizji terenowej nie stwierdzono odprowadzania nieczystości ciekłych do środowiska. Również pobrane w czasie kontroli przez pracownika Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Centralnego Laboratorium Badawczego Oddział we Wrocławiu Pracowni w Jeleniej Górze próbki chwilowe wody powyżej oraz poniżej wylotu z przydomowej oczyszczalni ścieków nie wskazały na odprowadzanie do rowu ścieków bytowych.


Udział w akcji kontrolnej „STOP nielegalnym odpadom”

W ramach zainicjowanej przez GIOŚ ogólnopolskiej akcji kontrolnej dotyczącej przewozu odpadów, w marcu 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej, Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili kontrole pojazdów w 5 punktach kontrolnych – w okolicach Mokrzeszowa, Jaroszowa, Bielawy, Nowej Rudy i Kudowy-Zdrój. Łącznie skontrolowano 20 pojazdów, w żadnym przypadku nie stwierdzono nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów oraz nieprawidłowości w transporcie odpadów.

W ramach tej samej akcji kontrolnej „STOP nielegalnym odpadom” w marcu 2020 r. Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wzięli udział w akcji wraz z przedstawicielami Straży Granicznej oraz Krajowej Administracji Skarbowej. W czasie akcji skontrolowano 9 transportów odpadów w ramach międzynarodowego przemieszczania odpadów. Na 9 skontrolowanych transportów, 1 transport zakwalifikowano jako nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów.

Działania WIOŚ we Wrocławiu to część ogólnopolskiej akcji Inspekcji Ochrony Środowiska, której celem jest walka z przestępczością odpadową i intensyfikacja działań wobec firm nielegalnie transportujących odpady.


Kontrola gospodarki odpadami podmiotu gospodarczego w Ziębicach

W dniu 4 marca Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu zakończyli kontrolę podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w Ziębicach. Podmiot, jako wytwórca odpadów, nie prowadził ewidencji odpadów oraz nie posiadał wymaganego wpisu do rejestru BDO. W związku z powyższym zostaną podjęte stosowne działania pokontrolne.


Kontrola składowiska odpadów w Słoszowie

W dniu 5 marca 2020 r. Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu zakończyli kontrolę składowiska odpadów w Słoszowie. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące stronu formalno-prawnego funkcjonowania składowiska oraz w zakresie prowadzenia rekultywacji . W związku z powyższym zostaną podjęte stosowne działania pokontrolne.


Nieprawidłowe magazynowanie obornika w gospodarstwie w Długopolu Górnym

W dniu 6 marca 2020 r. Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu wydała decyzję nakazującą usunięcie nieprawidłowości w gospodarstwie rolnym w Długopolu Górnym w zakresie magazynowania obornika niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

11. Wniosek do sądu o ukaranie - po kontroli w Witoszowie Górnym

W trakcie kontroli interwencyjnej w jednej z firm na terenie Wałbrzycha, Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu ustalili, że zakład nie prowadzi ewidencji odpadów. Właściciel firmy odmówił podpisania protokołu z kontroli i przyjęcia mandatu. Z tego powodu, w dniu 10 marca 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu przekazała do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu wniosek o ukaranie osoby podejrzanej o wykroczenie.


Kara pieniężna za brak wpisu do rejestru BDO

W dniu 11 marca 2020 r. Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu wydała decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 5000 zł za prowadzenie działalności gospodarczej w Witoszowie Dolnym bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.


Decyzja umarzająca karę nałożoną na organ Gminy

W dniu 11 marca 2020 r. Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu wydała decyzję umarzającą gminie na terenie Dolnego Śląska karę pieniężną za nieosiągnięcie w 2013 r. wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazanych do składowania. Po podjęciu działań naprawczych przez gminę, w latach 2014-2017 osiągnęła ona wymagany poziom ograniczenia masy odpadów, tym samym usuwając przyczyny nałożenia kary.


Nieprzestrzeganie warunków pozwolenia wodno-prawnego w m. Kostrza

W dniu 11 marca 2020 r. Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu wydała decyzję ustalającą na dzień 31 sierpnia 2020 r. termin usunięcia naruszenia polegającego na wprowadzaniu substancji do środowiska niezgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego wobec podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w Kostrzy.


Postepowanie wyjaśniające i zaświadczenie o spełnianiu wymagań ochrony środowiska

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w dniu 11 marca 2020 r. Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu wydała zaświadczenie o spełnianiu wymagań ochrony środowiska dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w Międzylesiu.


Instalacja zbierania odpadów w m. Chałupki

W dniu 12 marca 2020 r. Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu wydała postanowienie pozytywnie opiniujące spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska przez instalację do zbierania odpadów na terenie m. Chałupki. Kontrola przeprowadzona została na wniosek Starosty Ząbkowickiego.


Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego

W dniu 12 marca 2020 r. Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu wydała zaświadczenie potwierdzające osiągniecie efektu ekologicznego w roku 2018 w postaci obniżenia emisji substancji wprowadzanych do powietrza przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w Świdnicy. Efekt ekologiczny uzyskano w wyniku modernizacji systemu grzewczego polegającego na termomodernizacji budynków i zmianie źródła ciepła z węglowego na gazowy.


Interwencja w sprawie wycieku niebezpiecznej substancji w Trzebnicy

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w marcu 2020 r. otrzymał zgłoszenie od dyżurnego KP PSP w Trzebnicy, dotyczące wycieku substancji niebezpiecznej z pojemników DPPL, z jednego z samochodów ciężarowych biorących udział w zdarzeniu na drodze ekspresowej S-5 w kierunku Trzebnica – Wrocław.

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu na miejscu zdarzenia drogowego ustalili, że doszło do:

 • zapalenia się jednego z samochodów ciężarowych, przewożącego pojemniki DPPL zawierające substancje niebezpieczne oraz artykuły spożywcze (cukier),
 • uszkodzenia 8 z 10 przewożonych pojemników DPPL,
 • wycieku substancji niebezpiecznej na drogę, pobocze oraz przydrożnego rowu, zlokalizowanego za ekranami dźwiękochłonnymi,
 • zanieczyszczenia rowu substancją niebezpieczną z pojemników DPPL, tj.: BONDERITE M-CR 1240, zawierającą kwas fosforowy oraz tlenek chromu.

Jednostki PSP ugasiły pożar oraz prowadziły działania mające na celu wypompowanie znajdującej się substancji niebezpiecznej z rowu.

W dniu 17 marca 2020 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu wraz z próbkobiorcami z Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ w Warszawie Oddział we Wrocławiu pobrali próby gleby z miejsca wycieku substancji oraz z miejsca poza zdarzeniem jako próbę tło. Próby pobrano celem zbadania ph oraz zawartości związków fosforu oraz chromu.


Nielegalne magazynowanie odpadów w okolicy wsi Boguszyce w gminie Oleśnica

W marcu 2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wpłynęło anonimowe zgłoszenie dotyczące niezgodnego z prawem gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości, znajdującej się w bliskim sąsiedztwie wsi Boguszyce, gmina Oleśnica. Ustalenia poczynione w trakcie czynności kontrolnych w terenie potwierdziły fakt magazynowania na wskazanej nieruchomości znacznych ilości odpadów budowlanych, tj. odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych. Aktualnie podejmowane są działania, które docelowo mają zagwarantować nakazanie usunięcia nielegalnie zgromadzonych odpadów z miejsca na ten cel nieprzeznaczonego. Organem właściwym do nakazania usunięcia odpadów jest Wójt Gminy Oleśnica.


Fot. Odpady magazynowane nielegalnie w pobliżu m. Boguszyce. Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu2020-03-06

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 18.02.-04.03.2020 r.

Zakończenie kontroli w zakresie poważnych awarii w Zakładach Chemicznych w Pogalewie Wielkim

W dniach 18.02 – 28.02,2020 r. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadzili planową kontrolę w Zakładach Chemicznych, zaliczanych do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR), zlokalizowanych w Pogalewie Wielkim. Kontrola obejmowała czynności w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom, podczas których nie wykazano nieprawidłowości. Ustalono, że zakład posiada zaktualizowaną dokumentację, wymaganą dla zakładów należących do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii. Dla zakładu opracowany został program zapobiegania awariom oraz system bezpieczeństwa, gwarantujący ochronę ludzi i środowiska. Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii zostały udostępnione w formie elektronicznej na stronie internetowej zakładu.


Szkolenie w zakresie rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych – obowiązki przedsiębiorców

W dniu 12.02.2020 r. oddelegowani Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu uczestniczyli w szkoleniu zewnętrznym, dotyczącym rozporządzenia REACH, czyli regulacji stosowania chemikaliów poprzez ich rejestrację, ocenę i udzielanie zezwoleń, rozporządzenia CLP, czyli klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, a także ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych. Omówiono, m. in. cechy i strukturę karty, zawierającej: klasyfikację i oznakowanie dla substancji/mieszanin z rozporządzenia CLP, obowiązki wynikające ze zmian rozporządzeń REACH i CLP oraz obowiązujące sankcje wynikające z ustawy.

Szkolenie miało na celu przede wszystkim podniesienie kwalifikacji związanych z wykonywaniem kontroli z zakresu rozporządzeń REACH i CLP.


Warsztaty w Ministerstwie Klimatu w Warszawie z zakresu poprawy efektywności zwalczania przestępczości środowiskowej

W dniach 26.02 – 27.02.2020 r., Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu wzięli udział w warsztatach z zakresu poprawy efektywności zwalczania przestępczości środowiskowej, zorganizowanej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – Zespół do walki z przestępczością przeciwko środowisku. W warsztatach wzięli udział regionalni koordynatorzy do spraw przestępczości przeciwko środowisku, Inspektorzy WIOŚ oraz przedstawiciele Policji.

Celem warsztatów było omówienie poprawy zwalczania przestępczości środowiskowej oraz efektywności działań i współpracy. Omówiono również kwestię zasad współdziałania służb jako przygotowanie do organizowanej ogólnopolskiej akcji „STOP nielegalnym odpadom”.


Interwencyjna kontrola w zakresie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w Chałupkach

W dniu 24 lutego 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu rozpoczęli kontrolę poprzedzającą wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne dla podmiotu w Chałupkach na wniosek Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich.


Administracyjna kara pieniężna za prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia

W dniu 24 lutego 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu wydali decyzję wobec podmiotu prowadzącego działalność w Mieroszowie, w której wymierzyli karę pieniężną w wysokości 1000 zł za prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia.


Interwencja w sprawie zakopania odpadów na terenie działania WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu

W dniu 26 lutego 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu zakończyli postępowanie wyjaśniające w zawiązku z możliwością popełnienia czynu zabronionego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Pracownicy firmy, wykonującej usługę uprzątnięcia terenu, postanowili pozbyć się odpadów poprzez ich zakopanie. W wyniku działań podjętych przez Inspektorów nie doszło do zasypania odpadów. Zostały one wydobyte, posegregowane, umieszczone w workach oraz kontenerach i przekazane podmiotom uprawnionym.


Administracyjna kara pieniężna za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu

W dniu 26 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wobec podmiotu prowadzącego działalność w Olszanach. Inspektorzy ustalili karę pieniężną w wysokości 477,44 zł za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, emitowanego do środowiska w porze nocnej o 13,7 dB/A/.


Kontrola interwencyjna w sprawie nadmiernego hałasu emitowanego z zakładu kamieniarskiego w miejscowości Witoszów Dolny

W dniu 26 lutego 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu przeprowadzili oględziny terenu w związku z wnioskiem interwencyjnym mieszkańców Witoszowa Dolnego w sprawie nadmiernego hałasu, emitowanego w porze nocnej z zakładu kamieniarskiego.

Na miejscu ustalono, iż zakład funkcjonuje w ograniczonym zakresie i wraz z początkiem marca zakończy swoją działalność. Teren zostanie przeznaczony pod zabudowę miekszaniową.


Interwencja w sprawie magazynowania odpadów niezgodnie z przepisami ochrony środowiska w miejscowości Złoty Stok

W dniu 27 lutego 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu zakończyli kontrolę w Złotym Stoku na wniosek tamtejszego Urzędu Miejskiego. W trakcie kontroli stwierdzono, że odpady magazynowane są niezgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W związku z naruszeniami, wykazanymi podczas kontroli, Inspektorzy udzielili przedsiębiorcy dwóch pouczeń. W ramach działań pokontrolnych zostaną wszczęte postępowania w sprawie wymierzenia kar pieniężnych za magazynowanie odpadów niezgodnie z przepisami.2020-03-05

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 02.02.-26.02.2020 r.

Interwencyjna kontrola ewidencji odpadów podmiotu w Piotrowicach Świdnickich

W dniu 31 stycznia 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 10000 zł za zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia dla podmiotu w Boguszowie - Gorcach.


Interwencja w sprawie składowania odpadów na terenie hal magazynowych

W dniu 3 lutego 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu, w związku z wnioskiem o podjęcie interwencji dotyczącej składowania odpadów na jednej z nieruchomości na terenie Wałbrzycha, przeprowadzili oględziny przedmiotowego terenu. W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że na terenie znajdują się hale magazynowe, w których zdeponowane zostały zbelowane odpady tekstylne, ponadto trzy wraki samochodów oraz znaczne ilości odpadów komunalnych. Poza halami porozrzucane były odpady w postaci opon, odpadów budowlanych i odpady tworzyw sztucznych sprasowane i uformowane w sześcienne bloki. Obecnie trwają dalsze czynności wyjaśniające.


Interwencja w sprawie nielegalnego demontażu pojazdów

W dniu 7 lutego 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu przy udziale funkcjonariuszy Policji Komendy Powiatowej w Kłodzku, przeprowadzili oględziny w związku z podejrzeniem nielegalnego demontażu pojazdów na terenie Kłodzka. Na przedmiotowym terenie znajdowało się około 80 uszkodzonych pojazdów, niektóre z nich nie posiadały tablic rejestracyjnych i były w znacznym stopniu w demontażu. Inspektorzy stwierdzili również obecność używanych części samochodowych oraz odpadów pochodzących z pojazdów. Na terenie stwierdzono także zanieczyszczenia płynami eksploatacyjnymi z pojazdów. W zawiązku z powyższym, prowadzone są postępowania wyjaśniające, celem podjęcia stosownych działań w ramach posiadanych kompetencji.


Kontrola interwencyjna w sprawie nielegalnego składowania odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Głogowie

W dniu 10.02.2020. Delegatura w Legnicy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadziła rozpoznanie zanieczyszczenia w terenie w związku z pismem Komendy Powiatowej w Głogowie, Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą dotyczącą ujawnienia składowania odpadów na nieruchomości położonej w Głogowie, w wyniku którego ustalono, że na powyższej nieruchomości zeskładowano (zmagazynowano) 12 pojemników typu Mauser o pojemności 1000 l oraz 6 beczek stalowych o pojemności 200 l. Ponadto część beczek przykryta była folią, stąd nie ustalono ich ilości. Odpady zostały umieszczone bezpośrednio na nieutwardzonym terenie (gruncie). Pojemniki z odpadami zostały przykryte z góry folą, która częściowo wskutek silnego wiatru uległa przemieszczeniu. Pojemniki były zamknięte, a w bezpośrednim ich sąsiedztwie unosił się zapach charakterystyczny dla farb i lakierów.

Ustalono, że odpady zostały przemieszczone z innej działki, na którą z kolei zostały nawiezione w 2018. Posiadaczem tych odpadów jest osoba fizyczna.

Na podstawie art. 26 ustawy o odpadach postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z przedmiotowych działek zlokalizowanych w obrębie miasta Głogowa prowadzi Prezydent Miasta Głogowa. W tej sprawie prowadzone jest również postępowanie wyjaśniające przez Komendę Powiatową Policji w Głogowie.


Zgłoszenie szkody w środowisku do RDOŚ we Wrocławiu

W dniu 10 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu przekazała zgłoszenie szkody w środowisku w związku z zanieczyszczeniem powierzchni ziemi do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Zanieczyszczenie zostało stwierdzone na podstawie kontroli i wyników badań próbek gleby w Stanowicach.


Administracyjna kara pieniężna za przetwarzanie odpadów

W dniu 12 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 25 641 zł za przetwarzanie odpadów opon samochodowych i 10000 zł za zbieranie odpadów podkładów kolejowych wobec podmiotu prowadzącego działalność w Boguszowie-Gorcach.


Decyzje nakładające administracyjną karę pieniężną w zakresie gospodarowania odpadami

W dniu 13 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała dwie decyzje wobec podmiotu prowadzącego działalność w Polanicy-Zdrój. Wymierzono kary pieniężne w wysokości 1500 zł za naruszenie warunków magazynowania odpadów i w wysokości 5000 zł za naruszenie warunków w zakresie prowadzenia monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów.


Kara za przekroczenie dopuszczalnych norm emisji pyłu do środowiska

W dniu 14 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 5358 zł za przekroczenie emisji dopuszczalnych norm pyłu. Naruszenie stwierdzono na podstawie badań automonitoringowych.


Interwencja w sprawie odpadów składowanych nielegalnie na terenie nieruchomości położonej w Polkowicach

W dniu 14.02.2020 r. Delegatura w Legnicy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadziła rozpoznanie zanieczyszczenia w terenie w związku z pismem Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach Wydziału Dochodzeniowo-Śledczy dot. ujawnienia składowania odpadów na nieruchomości położonej w Polkowicach, przy udziale Policji, Straży Pożarnej i biegłego sądowego z zakresu ochrony środowiska. Ustalono, że na powyższym terenie zmagazynowano znaczne ilości opadów tworzyw sztucznych, w tym sprasowane opakowania po napojach (butelki PET) oraz opakowania z kartonu. Odpady były zmagazynowane luzem w postaci pryzm na wybetonowanym placu oraz w dwóch halach. Pryzmy miały do 2 metrów wysokości i około 3 - 4 metrów długości. Na powyższym terenie znajdowało się kilka pustych beczek o poj. ok. 100 oraz kilkanaście pojemników typu mauzer o pojemności ok. 1000 l. W większości mauzery oraz beczki zawierały niezidentyfikowane substancje. Masa odpadów była trudna do określenia z powodu sposobu ich magazynowania. Podmiot zbierający odpady nie posiada zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie przedmiotowej nieruchomości.

Na podstawie art. 26 ustawy o odpadach postępowanie w sprawie usunięcia odpadów prowadzić będzie Burmistrz Miasta Polkowic. W tej sprawie prowadzone jest również postępowanie wyjaśniające przez Komendę Powiatową Policji w Polkowicach.

Ze strony WIOŚ zostaną podjęte czynności mające na celu zebranie materiałów niezbędnych do wszczęcia postepowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia.


Decyzja wstrzymująca działalność za zbieranie i przetwarzanie odpadów bez zezwolenia

W dniu 14 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wstrzymującą działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia dla podmiotu prowadzącego działalność w Witoszowie Dolnym, stwierdzone podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 12.09.2019 - 21.11.2019 r.


Niewłaściwe gospodarowanie odpadami na terenie Ząbkowic Śląskich

W dniu 17 lutego 2020 r. w związku z czynnościami podejmowanymi w trybie artykułu 10 b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu ujawnili niewłaściwe prowadzenie gospodarki odpadami na terenie Ząbkowic Śląskich. W zawiązku z powyższym, na osoby odpowiedzialne nałożono grzywny w postaci mandatów karnych na łączną kwotę 1000 zł.


Kara za przekroczenie dopuszczalnych norm emisji pyłu do środowiska

W dniu 18 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 88 468 zł za przekroczenie w 2019 r. dopuszczalnych ilości wprowadzonych do powietrza gazów i pyłów stwierdzone na podstawie badań automonitoringowych.


Administracyjna Kara pieniężna za brak wpisu do BDO

W dniu 18 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wobec podmiotu prowadzącego działalność w Świebodzicach, wymierzającą karę pieniężną w wysokości 5000 zł za prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, stwierdzone podczas kontroli przeprowadzonej w 2019 r.


Nieprawidłowości w magazynowaniu obornika

W dniu 20 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wobec podmiotu prowadzącego działalność w zakresie chowu i hodowli zwierząt, nakazującą usunięcie nieprawidłowości w zakresie przechowywania odchodów zwierzęcych niezgodnie z przepisami. Nieprawidłowe magazynowanie obornika bez zabezpieczenia przed dostawaniem się odcieków do gruntu i znajdującego się w pobliżu strumienia stwierdzono podczas kontroli w 2019 r.


Administracyjna kara pieniężna za przekroczenie dopuszczalnych ilości gazów i  pyłów wprowadzanych do powietrza

W dniu 18 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 88 468 zł za przekroczenie w 2019 r. dopuszczalnych ilości wprowadzonych do powietrza gazów i pyłów stwierdzone na podstawie badań automonitoringowych.


Administracyjna kara pieniężna za brak wymaganego wpisu do rejestru.

W dniu 18 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wobec podmiotu prowadzącego działalność w Świebodzicach, wymierzającą administracyjną karę pieniężną w wysokości 5000 zł za prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, stwierdzone podczas kontroli przeprowadzonej w 2019 r.


Produkcja pierwotna żywności pochodzenia pierwotnego

W 2019 r. przeprowadzono 16 kontroli planowych w zakresie stosowania i przechowywania nawozów, środków wspomagania uprawy roślin, komunalnych osadów ściekowych oraz rolniczego wykorzystania ścieków w produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego, wspólnie z Państwową Inspekcją Sanitarną. Plan kontroli został zrealizowany w 100 %.

W trakcie 16 kontroli pobrano 17 prób gleby do analiz, w celu określenia zawartości metali ciężkich. Żadna z prób nie wykazała przekroczeń.

Kontrolowane podmioty stosowały w produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego głównie nawozy i środki wspomagające, nie stwierdzono stosowania komunalnych osadów ścieków oraz rolniczego wykorzystania ścieków.

Kontrole nie wykazały naruszeń w zakresie stosowania i przechowywania nawozów, środków wspomagania uprawy roślin.

Natomiast w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości m. in. W zakresie gospodarki odpadami oraz w zakresie poboru wody podziemnej, na podstawie ustaleń z kontroli podjęto odpowiednie działania zgodnie z posiadanymi kompetencjami.


2020-02-07

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 20.01.-02.02.2020 r.

Interwencyjna kontrola ewidencji odpadów podmiotu w Piotrowicach Świdnickich

W dniu 20.01.2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu rozpoczęli na wniosek interwencyjny kontrolę podmiotu w Piotrowicach Świdnickich. W trakcie kontroli ustalono, że zakład nie prowadzi ewidencji odpadów oraz że nie dokonał wymaganego zgłoszenia do Starosty Świdnickiego instalacji do spalania paliw.


Interwencja w sprawie uciążliwego hałasu w Świebodzicach

W dniu 16.01.2020 r. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatury w Wałbrzychu rozpoczęli na wniosek interwencyjny kontrolę zakładu produkcyjnego w Świebodzicach w zawiązku z nadmiernym hałasem w porze nocnej. Inspektorzy wraz z pracownikami CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu wykonali kilka pomiarów poziomu hałasu w porze dziennej i nocnej, które potwierdziły zasadność złożonego wniosku.


Administracyjna kara pieniężna za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu z zakładu kamieniarskiego

W dniu 21.01.2020 Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wymierzającą karę pieniężną w za przekraczanie dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska w porze dziennej w okresie od 01.01.2019 r. do 01.04.2019 r. z terenu zakładu kamieniarskiego w Rogoźnicy.


Interwencja w sprawie uciążliwości zapachowych w okolicy Bielan Wrocławskich.

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu w dniu 22.01.2020 r. w związku z licznymi wnioskami o interwencje w sprawie uciążliwości zapachowych przeprowadzili rozpoznanie w różnych lokalizacjach w obrębie Bielan Wrocławskich sąsiadujących bezpośrednio z Wrocławiem. Uciążliwość zapachowa (zapach przypominający "zepsutą kiszoną kapustę") była odczuwalna w okolicy skrzyżowania ulic Czekoladowej z ulicą McMillan w zachodnio-południowej części Wrocławia. Podczas przeprowadzonych oględzin nie udało się jednak ustalić źródła przedmiotowego zapachu.

W celu ustalenia przyczyny uciążliwego zapachu WIOŚ we Wrocławiu podjął współpracę ze Starostwem Powiatu Wrocławskiego, Gminą Kobierzyce oraz Regionalnym Wydziałem Monitoringu Środowiska we Wrocławiu DMŚ GIOŚ. Zgodnie z informacją przekazaną przez Gminę Kobierzyce w dniu 31 stycznia 2020 r. uciążliwość zapachowa ustała i do Urzędu Gminy nie wpłynęły nowe wnioski.


Interwencja w sprawie niewłaściwego pozbywania się zużytych tonerów drukarskich

W związku z otrzymanym zgłoszeniem w dniu 31 stycznia 2020 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadzili czynności służbowe na terenie Wrocławia w sprawie nielegalnego pozbywania się tonerów drukarskich. W jednym z centr handlowych znalezione zostały kartony ze zużytymi tonerami drukarskimi, w miejscu zbierania zużytego sprzętu.

Ustalono, że przedmiotowe tonery należą do firmy zajmującej się handlem i regeneracją tonerów. Możliwość przyjmowania zużytego sprzętu w punktach odbioru w sklepach jest zarezerwowana jedynie dla osób fizycznych, natomiast podmioty gospodarcze winny przekazywać zużyty sprzęt do firm zajmujących się ich gospodarowaniem. W wyniku podjętych działań wraz z pouczeniem właściciela, odpady zostały usunięte z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania. Właściciel został zobowiązany do przekazania tonerów do specjalistycznej firmy i przedstawienia dokumentacji potwierdzającej zagospodarowanie odpadów w sposób zgodny z przepisami prawa.


Pożar w hali magazynowo-produkcyjnej we Wrocławiu

W związku z uzyskaną w dniu 27.01.2020 r. informacją o pożarze hali przy ul. Stabłowickiej we Wrocławiu, inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu, udali się na miejsce zdarzenia, celem przeprowadzenia oględzin i ustalenia faktów istotnych dla ochrony środowiska. Rozpoznanie w terenie prowadzono w obecności przedstawiciela PSP Wrocław – kierującego akcją ratowniczą.

Na miejscu ustalono, że pożar objął halę magazynowo-produkcyjną należącą do jednej z firm produkujących materiały szkolne i biurowe we Wrocławiu. W trakcie przeprowadzonej wizji trwało jeszcze dogaszanie pogorzeliska przez jednostki PSP. Spaleniu uległa niemal cała główna hala magazynowo-produkcyjna.

Na terenie budynków magazynowo biurowych swoją siedzibę miały także inne podmioty gospodarcze, w tym: zajmujące się handlem olejami i smarami, usługami pralniczymi a także logistyką. Na pogorzelisku stwierdzono obecność ok. 60 beczek stalowych o pojemności 200 l. każda, w różnym stanie technicznym (większa część beczek była napęczniała i nadpalona, lecz wg oceny inspektorów jeszcze szczelne, część beczek była uszkodzona, nadpalona i nieszczelna). Jak ustalono w beczkach magazynowane były różnego rodzaju oleje (silnikowe, przekładniowe i hydrauliczne) oraz smary. Właściciel został zobowiązany do bezwzględnej konieczności usunięcia ww. beczek z miejsca zdarzenia i przekazania ich wyspecjalizowanej firmie do unieszkodliwienia, a następnie powiadomieniu WIOŚ we Wrocławiu o zakończeniu tych działań.


Spotkanie organizacyjne przedstawicieli Uniwersytetu Wrocławskiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

W dniu 30 stycznia 2020 r., w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, odbyło się spotkanie dotyczące współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego – Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Pierwszym owocem współpracy jest patronat i współudział w prowadzeniu Studiów Podyplomowych Zarządzenie Bezpieczeństwem Chemicznym na WPAE UWr.

Więcej przeczytasz tutaj.2020-01-24

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 16.01.-22.01.2020 r.

Kontrola gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie

W dniu 14.01.2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu przeprowadzili kontrolę w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie zlokalizowanej na terenie województwa dolnośląskiego. Kontrola wykazała nieosiągnięcie w 2018 r. wymaganego poziomu odzysku i recyklingu oraz ponownego użycia odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

W związku z powyższym wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.


Interwencja w sprawie uciążliwości zapachowych z lakierni

W dniu 15.01.2020 r. po uzyskanym zgłoszeniu dotyczącym uciążliwości zapachowych związanych z emitowaniem do powietrza „oparów” lakierniczych w Boguszowie Gorcach, Inspektorzy WIOŚ, Delegatury w Wałbrzychu rozpoczęli kontrolę interwencyjną. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie emisji substancji odorotwórczych poza obszar prowadzonej działalności kontrolowanego podmiotu.


Zanieczyszczenie potoku Szumiąca w Jeżowie Sudeckim

W dniu 16.01.2020 r.  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze otrzymał informację od dyżurnego oficera Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze o wycieku substancji o białym zabarwieniu do potoku Szumiąca w Jeżowie Sudeckim. Inspektorzy niezwłocznie przeprowadzili rozpoznanie w terenie. Wstępnie ustalono, że substancja przedostająca się do środowiska to chłodziwo stosowane przy obróbce metali. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Pracownia w Jeleniej Górze pobrało do badań próbki wody z potoku Szumiąca. Jednocześnie inspektorzy rozpoczęli czynności kontrolne, celem potwierdzenia potencjalnego sprawcy zdarzenia.


Zanieczyszczenie rzeki Kwisy w m. Parzyce

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatury w Jeleniej Górze rozpoczęli kontrolę interwencyjną w sprawie zanieczyszczenia rzeki Kwisy miałem węglowym, pochodzącym z terenu składu opału. Kontrolą objęto również tereny przyległe do koryta rzeki. Wizja terenowa przeprowadzona w czasie kontroli nie potwierdziła ww. zanieczyszczenia.2020-01-23

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 8.01.-15.01.2020 r.

Weryfikacja podejrzeń o nielegalnym demontażu

W dniu 13.01.2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu podjęli czynności operacyjne związane z potwierdzeniem ustaleń dokonanych przez KPP w Strzelinie. W trakcie czynności w miejscowości Prusy ustalono błąd wskazania adresowego, pod którym prowadzono demontaż pojazdów. Wywiad pośród okolicznych mieszkańców potwierdził, iż pod wskazanym adresem prowadzone były w zeszłym roku prace związane z rozbiórką pojazdów mechanicznych.

Na chwilę obecną teren, na którym prowadzone były prace rozbiórkowe, jest posprzątany. Nie ma śladów świadczących o dokonywanym nielegalnym demontażu pojazdów, którego zaprzestano – według oświadczenia właściciela.


Badania georadarowe na składowisku odpadów w Piotrkowiczkach

W dniu 14.01.2020 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu, przy współudziale dr Marty Kondrackiej z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prowadzili testowe badania georadarowe na zrekultywowanym składowisku odpadów w Piotrkowiczkach (gmina Wisznia Mała). Celem badań było sprawdzenie możliwości wykorzystania metody georadarowej (GPR) w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez inspektorów WIOŚ w zakresie gospodarowania odpadami.

Metoda GPR (ground-penetrating radar) jest bezinwazyjną metodą geofizyczną, która polega na emitowaniu fal elektromagnetycznych i rejestracji odbić tych fal od struktur w podłożu. Za pomocą georadaru można, przy odpowiednich warunkach gruntowo-wodnych, z dużą dokładnością zlokalizować zakopane obiekty, w tym różnego rodzaju odpady. Georadar może być również przydatny w badaniach migracji zanieczyszczeń w środowisku wód gruntowych. W testowych pomiarach wykonanych na składowisku odpadów w Piotrkowiczkach wykorzystano georadar z antenami o różnej częstotliwości. Uzyskane wyniki pozwolą określić optymalny zestaw aparatury, w którą planuje się zaopatrzyć WIOŚ we Wrocławiu.

WIOŚ we Wrocławiu dziękuje przedstawicielowi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za udostępnienie sprzętu i wykonanie testowych pomiarów oraz Gminie Wisznia Mała za zgodę na przeprowadzenie pomiarów na składowisku odpadów w Piotrkowiczkach.


Fot. Przygotowanie georadaru do pomiarów i badania georadarowe prowadzone na czaszy składowiska Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu


Weryfikacja podejrzeń o nielegalnym składowaniu podkładów kolejowych

W dniu 12.12.2019 roku Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadzili czynności służbowe w miejscowości Pożarzyce. W wyniku podjętych działań ustalono, że na ogólnodostępnej działce, mieszczącej się przy wielorodzinnym budynku mieszkalnym, znajdowały się używane podkłady kolejowe, zapakowane w sposób świadczący o wcześniejszym przygotowaniu ich do sprzedaży. Podkłady składowane były w sposób narażający je na działanie czynników atmosferycznych. Zgodnie ze zgłoszeniem nabyte zostały przez osobę fizyczną, którą pouczono o zakazie przyjmowania i przetwarzania podkładów.

W wyniku działań Inspektorów WIOŚ we Wrocławiu podkłady kolejowe zostały usunięte z przedmiotowego terenu. Informacje uzyskane w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego zostaną wykorzystane do dalszych czynności służbowych.


Powtórna kontrola na terenie zrekultywowanego składowiska

W dniu 9 stycznia 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu przeprowadzili powtórną kontrolę na terenie rekultywowanego składowiska odpadów, w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli przeprowadzonej w 2019 r. W czasie kontroli stwierdzono, że podmiot zaprzestał działalności w zakresie przetwarzania odpadów na terenie składowiska bez wymaganego zezwolenia oraz podjął działania w celu dostosowania sposobu magazynowania zbieranych odpadów do warunków posiadanego zezwolenia na zbieranie. Obecnie teren składowiska objęty jest pracami agrotechnicznymi, poprzedzającymi ostatni etap rekultywacji, który obejmuje wysiew traw i nasadzenia roślinności. Dla składowiska odpadów określono kierunek rekultywacji nawiązujący charakterem do terenów otaczających składowisko, tj.; zieleń nieuporządkowana. Termin zakończenia prac przewidziano na dzień  31maja 2020 r. Wyniki przeprowadzonej kontroli będą przedmiotem postępowań administracyjnych wobec Spółki zarządzającej składowiskiem odpadów.


Kontrola nowo wybudowanego PSZOK w gminie Wałbrzych

Gmina Wałbrzych zakończyła budowę nowego PSZOK przy ul. Beethovena w Wałbrzychu. Obecnie prowadzona jest procedura uzyskania zezwolenia nazbieranie odpadów. W związku z zakończeniem inwestycji Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu rozpoczęli kontrolę tego obiektu.


Wstrzymanie działalności  polegającej na budowie strzelnicy sportowej związanej z nielegalnym postępowaniem z odpadami opon i podkładów kolejowych

Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu w związku z telefonicznym wnioskiem interwencyjnym informującym o zakopywaniu opon w okolicach stadionu sportowego, w dniach 15.07.2019-07.08.2019 r., przeprowadzili kontrolę wskazanego terenu.

W porozumieniu ze Strażą Miejską ustalono, że działalność jest związana z budową strzelnicy sportowej. Dodatkowo stwierdzono składowanie podkładów kolejowych, które również miały być użyte do budowy strzelnicy. W wyniku kontroli ustalono, że właściciel tego terenu prowadzi zbieranie odpadów podkładów kolejowych i przetwarzane odpadów opon samochodowych bez wymaganego zezwolenia. W ramach działań pokontrolnych, w dniu 10.01.2020 r. została wydana decyzja wstrzymująca prowadzoną działalność w zakresie zbierania oraz przetwarzania odpadów.


Kara pieniężna za zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia

W wyniku kontroli, przeprowadzonej w dniach 09-17.09.2019 r., podmiotu prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów w Wałbrzychu ustalono, że na terenie prowadzonej działalności zbierane są również odpady. Z uwagi na fakt, iż podmiot nie posiada zezwolenia na zbieranie odpadów, po decyzji wstrzymującej działalność firmy, 10.01.2020 r., Delegatura w Wałbrzychu wydała kolejną decyzję, wymierzającą karę pieniężną w wysokości 16 085 zł za zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia.


Interwencja w sprawie odpadów z terenu budowy prowadzonej na terenie powiatu jeleniogórskiego

W dniu 10.01.2020 r. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatury w Jeleniej Górze przeprowadzili wizję terenową, w związku z wnioskiem o podjęcie interwencji w sprawie zanieczyszczenia cieku wodnego odpadami, pochodzącymi z budowy obiektu hotelowego na terenie powiatu jeleniogórskiego. W trakcie oględzin Inspektorzy sprawdzili stan czystości brzegów i koryta cieku wodnego wraz z terenem budowy. Nie stwierdzono obecności odpadów w korycie cieku wodnego ani na jego brzegach. Teren budowy był uporządkowany. Wizja terenowa nie wykazała nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami.


Spalanie odpadów w pensjonacie na terenie powiatu jeleniogórskiego.

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatury w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie spalania odpadów w kotłowni należącej do jednego z pensjonatów zlokalizowanego na terenie powiatu jeleniogórskiego. W dniu 13.01.2020 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatury w Jeleniej Górze przeprowadzili wizję terenową wskazanego obiektu. W pomieszczeniu kotłowni nie stwierdzono magazynowania odpadów. Nie potwierdzono również spalania odpadów.


Kontrola oczyszczalni ścieków.

W dniu 08.01.2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu, Delegatury w Jeleniej Górze rozpoczęli kontrolę interwencyjną, w związku z wnioskiem osoby fizycznej na odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków z komunalnej oczyszczalni ścieków. W trakcie wizji terenowej do badań laboratoryjnych zostały pobrane chwilowe próbki ścieków odprowadzanych do środowiska oraz próbki wody z odbiornika powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków.


Spalanie odpadów w warsztacie samochodowym na terenie Miasta Jelenia Góra.

W związku z wnioskiem o podjęcie interwencji, w sprawie spalania odpadów w postaci zużytego oleju pochodzeniowego z pojazdów samochodowych, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatury w Jeleniej Górze, w dniu 07.01.2020 r. przeprowadzili kontrolę warsztatu samochodowego zlokalizowanego na terenie Miasta Jelenia Góra. W trakcie wizji terenowej stwierdzono, że w kotle służącym do ogrzewania pomieszczeń warsztatu spalany był węgiel kamienny. Odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności magazynowane są w odrębnym pomieszczeniu. Nie stwierdzono obecności odpadów w pomieszczeniu kotłowni.2020-01-13

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 18.12.-7.01.2020 r.

Wymierzenie kary pieniężnej za gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadaną decyzją na zbieranie odpadów.

W związku z wnioskami o interwencję dotyczącymi nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami na terenie punktu skupu złomu we Wrocławiu, inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę, w trakcie której stwierdzono naruszenie warunków zezwolenia na zbieranie odpadów. Nieprawidłowości dotyczyły m.in. nieselektywnego magazynowania odpadów na terenie placu magazynowego, braku zabezpieczenia odpadów przed działaniem czynników atmosferycznych oraz nieprawidłowego magazynowania akumulatorów.

Na przedsiębiorcę prowadzącego przedmiotowy punkt skupu złomu w grudniu 2019 r. DWIOŚ nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości 5 000 zł za gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadaną decyzją na zbieranie odpadów. Dokonując ustalenia wysokości kary, wzięto pod uwagę przesłanki określone w art. 199 ustawy o odpadach, tj. m.in. rodzaj naruszenia oraz jego wpływ na życie i zdrowie ludzi oraz środowisko, rozmiary prowadzonej działalności, a także wielkość zagrożenia.

W wyniku przeprowadzonej kontroli podmiot podjął działania mające na celu dostosowanie prowadzonego punktu skupu złomu do obowiązków wynikających z posiadanego zezwolenia na zbieranie odpadów oraz obowiązujących przepisów prawa.


Wymierzenie kary pieniężnej za prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO.

W związku z ustaleniami inspektorów WIOŚ we Wrocławiu na podstawie kontroli dokumentacyjnej, w dniu 26 listopada 2019 r. wydano administracyjną karę pieniężną w wysokości 5000 zł przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO). Decyzja stała się ostateczna dnia 14 grudnia 2019 r, a wymierzona kara została uiszczona na właściwy rachunek bankowy w wymaganym terminie.


Interwencja w sprawie zanieczyszczenia powietrza w rejonie ulicy Miłoszyckiej we Wrocławiu.

W związku z wnioskiem o interwencję w sprawie regularnego zanieczyszczania powietrza spalinami przez użytkowników jednej z posesji przy ulicy Miłoszyckiej we Wrocławiu, inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadzili czynności operacyjne, celem ustalenia stanu faktycznego. Po przybyciu na miejsce wskazane we wniosku, na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz informacji uzyskanych od okolicznych mieszkańców, stwierdzono, że przedmiotowy budynek nie posiada własnej numeracji, najprawdopodobniej jest wynajmowany przez przedstawicieli innych krajów. Na terenie posesji składowane są znaczne ilości odpadów drewnianych, w tym drewno porozbiórkowe i lakierowane, a z komina budynku wydobywa się uciążliwy, dość intensywny dym. Ustalono także, iż w bieżącym roku nieruchomość kontrolowana była przez Straż Miejską i najprawdopodobniej w trakcie interwencji wystawiony został mandat w związku z zatruwaniem środowiska.


Fot. Skład materiałów (drewna) wykorzystywanego do spalania Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu

W kolejnym działaniu inspektorzy, w ramach współpracy pomiędzy organami administracji publicznej, skierowali pismo do Straży Miejskiej we Wrocławiu z prośbą o udzielenie informacji, udostępnienie dokumentów i danych związanych z ochroną środowiska dotyczących podjętych przez Straż interwencji na przedmiotowej posesji. W odpowiedzi uzyskano informację, że pod ww. wskazanym adresem przeprowadzono wcześniej już 4 kontrole, w wyniku których na właściciela posesji zostały nałożone mandaty karne na łączną kwotę 13 000 zł, budynek jest wynajmowany przez obcokrajowców, stąd Straż Miejska poinformuje o sprawie również Urząd Skarbowy, Wydział Podatków i Opłat oraz Straż Graniczną.


Przekraczanie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku w związku z działalnością zakładu kamieniarskiego.

W związku z działalnością kontrolną inspektorów WIOŚ we Wrocławiu, Delegatury w Wałbrzychu, DWIOŚ w dniu 20 grudnia 2019 r. wydał kolejną decyzję dla podmiotu prowadzącego zakład kamieniarski na terenie gminy Strzegom, wymierzającą administracyjną karę pieniężną za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. Kara w wysokości 40 318 zł została naliczona za przekroczenie wartości określonych w decyzji Starosty. Jednocześnie w latach poprzednich inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu, Delegatury w Wałbrzychu, stwierdzali przekroczenie ustalonych norm hałasu dla działalności prowadzonej w tym zakładzie.


Kontrola w oczyszczalni ścieków.

W dniach 22.11.2019 r. - 03.12.2019 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatury w Legnicy, przeprowadzili interwencyjną kontrolę w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. W trakcie kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości w zakresie eksploatacji oczyszczalni ścieków, w tym m.in.:

 • wyłączenie z eksploatacji kraty koszowej oraz piaskownika;
 • przepompowywanie osadu nadmiernego z jednego z osadników wtórnych do bloku biologicznego przy użyciu węża strażackiego z powodu uszkodzenia rurociągu recyrkulacji;
 • brak należytego oczyszczania ścieków w jednej z części bloku biologicznego - osad posiadał zabarwienie czarne, co świadczyło o jego obumarciu;
 • zanieczyszczenie odbiornika ścieków - rowu melioracyjnego nr 105/2 dopływu rzeki Baczyna, osadem czynnym.

Podmiot podjął działania mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w pracy oczyszczalni, które miały wpływ na jakość ścieków odprowadzanych do odbiornika już w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych. W ramach działań pokontrolnych wydano zarządzenie pokontrolne oraz poinformowano Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o naruszaniu warunków posiadanego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie eksploatacji i utrzymania oczyszczalni i odprowadzania ścieków do środowiska.2019-12-23

Wesołych świąt!


2019-12-20

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 12.12.-18.12.2019 r.

Wymierzenie kary pieniężnej za gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadaną decyzją na przetwarzanie odpadów.

W trakcie kontroli (przeprowadzonej po otrzymanym wniosku o sprawdzenie działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę górniczego) inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu stwierdzili nieprawidłowości dotyczące gospodarowania odpadami wykorzystywanymi do rekultywacji przekształconych gruntów po eksploatacji złoża kruszywa naturalnego.

W wyniku powyższego, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję nakładającą na przedsiębiorcę administracyjną karę pieniężną w kwocie 10 000 tys. zł za magazynowanie odpadów, niezgodnie z posiadaną decyzją na przetwarzanie odpadów. Jednocześnie w rezultacie niniejszej kontroli, przedsiębiorca usunął stwierdzone nieprawidłowości w zakresie magazynowania odpadów i doprowadził do stanu zgodnego z obowiązującą decyzją.

W następstwie ww. decyzji ukarany podmiot złożył odwołanie, gdzie potwierdza i podtrzymuje stwierdzone nieprawidłowości, niemniej wnosi o zmniejszenie wysokości kwoty kary pieniężnej.


Zakończenie kontroli interwencyjnej dotyczącej zanieczyszczenia potoku Wilczka.

W dniu 12.12.2019 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu zakończyli kontrolę obiektu hotelowego w Międzygórzu. Kontrolę interwencyjną rozpoczęto w listopadzie br. w związku z informacją o wpuszczaniu ścieków do potoku Wilczka, z szamba przepływowego przedmiotowego hotelu. W trakcie kontroli Inspektorzy ustalili przyczynę przelewania się szamba, a dodatkowo wraz z pracownikami Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Oddział we Wrocławiu, pobrali próby wody z potoku celem oceny stopnia jego zanieczyszczenia. W efekcie kontroli właściciel dokonał napraw instalacji i zadeklarował częstszy wywóz nieczystości. Za korzystanie z urządzeń wodnych bez wymaganego zezwolenia, zastosowano sankcje w postaci mandatu karnego. Wyniki kontroli zostaną przekazane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Urzędu Gminy Bystrzyca Kłodzka celem podjęcia działań zgodnie z kompetencjami.


Zakończenie kontroli interwencyjnej dotyczącej zanieczyszczenia rzeki Nysa Szalona.

W dniu 12.12.2019 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu zakończyli kontrolę w związku z wnioskiem o przeprowadzenie interwencji w sprawie zanieczyszczenia rzeki Nysa Szalona mętną, biało-szarą substancją, na odcinku miejscowości Gniewków – Dzierzków. Podczas oględzin przeprowadzonych 13.11.2019 r., Inspektorzy ustalili, że zanieczyszczenie jest efektem zrzutu wód opadowych i roztopowych pochodzących z wyrobiska pobliskiego kamieniołomu. Wody z kamieniołomu odprowadzane są do osadnika, który ze względu na intensywne opady występujące w dniu oględzin, nie spełniał w pełni swojej funkcji – wody intensywnie się przelewały. W związku z powyższym zadecydowano o poborze prób wód opadowych do badań laboratoryjnych w celu ustalenia zawartości zawiesiny. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że wody opadowe odprowadzane z terenu kontrolowanej kopalni nie spełniają wymagań decyzji wodnoprawnej w zakresie zawiesiny ogólnej. Za przekroczenie warunków pozwolenia wodnoprawnego, nałożono mandat w trybie art. 476 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Wyniki kontroli zostaną przekazane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem podjęcia działań zgodnie z kompetencjami.


Interwencja w sprawie spalania odpadów.

W dniu 3.12.2019 r. do WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu wpłynęło zgłoszenie telefoniczne o procederze spalania odpadów w Lutomi Dolnej. W związku z tym, że istniało uzasadnione podejrzenie o popełnieniu wykroczenia, inspektorzy przeprowadzili oględziny wskazanego w zgłoszeniu terenu. Przeprowadzona wizja lokalna, nie potwierdziła zasadności złożonego wniosku.


Interwencja w miejscowości Granica.

W dniu 10.12.2019 r. inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu w asyście inspektorów WIOŚ we Wrocławiu i policjantów z Komisariatu w Strzegomiu przeprowadzili kontrolę interwencyjną podmiotu prowadzącego działalność w miejscowości Granica koło Strzegomia. Dokonano oględzin terenu pod względem jego zanieczyszczenia i wykonano pomiary hałasu emitowanego do środowiska.


Nielegalne składowisko odpadów w „Jaskini z Filarami” na terenie Nadleśnictwa Kamienna Góra.

W dniu 12.12.2019r. w FAKTACH TVN został wyemitowany materiał przedstawiający zgromadzone na terenie Nadleśnictwa Kamienna Góra w jednej z jaskiń zlokalizowanych w m. Kochanów, gm. Kamienna Góra, odpadów w postaci pokruszonych płyt eternitowych oraz opon i tworzyw sztucznych. Odpady te zostały ujawnione w "Jaskini z Filarami" przez grotołazów z Patrolu Jaskiniowego w listopadzie br. W dniu 13.12.2019r. Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze wystąpił do WIOŚ z wnioskiem o udział w czynnościach procesowych prowadzonych w przedmiotowej sprawie. W dniu 16.12.2019 r. inspektorzy WIOŚ Delegatury w Jeleniej Górze uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w Nadleśnictwie Kamienna Góra przy współudziale przedstawicieli Komendy Powiatowej w Kamiennej Górze, Nadleśnictwa Kamienna Góra i Straży Leśnej. Celem spotkania było omówienie sytuacji i ustalenie sposobu dalszego postępowania w przedmiotowej sprawie. Ponadto, w czasie spotkania odbyła się wizja terenowa w miejscu zalegania odpadów. Ustalono, iż pracownicy Nadleśnictwa Kamienna Góra usuwali z okolic wejścia do jaskiń odpady w postaci opon i tworzyw sztucznych. W czasie oględzin przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze pobrali do badań laboratoryjnych próbki eternitu zalegającego w okolicach wejścia do „Jaskini z Filarami”.

Informacje o wyniku spotkania i podjętych działaniach zostaną przekazane do  Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Jednocześnie, Nadleśnictwo Kamienna Góra zobowiązało się do ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za część podziemną jaskiń, sztolni i nieczynnych wyrobisk i zobligowania go do usunięcie zalegających odpadów. Dodatkowo WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze w dniu 13.12.2019 r. wystąpiła do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Departamentu Monitoringu Środowiska Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska we Wrocławiu z wnioskiem o udzielenie informacji czy z uwagi na lokalizację jaskini zgromadzone w niej odpady stanowią zagrożenie dla wód podziemnych lub powierzchniowych na danym terenie.

Link do materiału TVN


Interwencja w sprawie spalania odpadów z remontów.

W dniu 12.12.2019 r. inspektorzy WIOŚ Delegatury w Jeleniej Górze przeprowadzili rozpoznanie w terenie w sprawie spalania odpadów pochodzących z remontów, w postaci ram okiennych, drzwi, mebli, w kotłowni sklepu zlokalizowanego w Jeleniej Górze. W czasie wizji nie stwierdzono spalania oraz magazynowania w pomieszczeniach sklepu ww. odpadów.


Interwencja w sprawie zanieczyszczenia rzeki Ślęzy.

W dniu 13.12.2019 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu otrzymał telefoniczne zgłoszenie od Komendanta Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Wrocław dotyczące zanieczyszczenia rzeki Ślęzy we Wrocławiu na wysokości Parku Klecińskiego. W związku z powyższym, Inspektorzy WIOŚ wraz z próbkobiorcami z Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Oddział we Wrocławiu udali się na miejsce zdarzenia, celem ustalenia stanu faktycznego. Po przybyciu na teren Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice we Wrocławiu (WTWK) inspektorzy wraz z pracownikiem WTWK przeprowadzili oględziny w obrębie rowu otwartego biegnącego przez teren WTWK. Ustalono, że przedmiotowy rów jest na całej swojej długości zanieczyszczony mętną brunatno-jasną zawiesiną, przypominająca emulsję wody i gliny. Z rowu odpływem o średnicy około 1m wyposażonym w klapę zwrotną zanieczyszczenie, niewielkim strumieniem, wypływa dalej do rzeki Ślęzy, gdzie swoim zasięgiem obejmuje kilkadziesiąt metrów rzeki. W trakcie wizji terenowej pobrane zostały próby wody z rzeki celem wykonania analizy fizyko-chemicznej.

Inspektorzy WIOŚ w swoich kolejnych działaniach udali się do Kierownictwa WTWK-Partynice, celem zidentyfikowania źródła emisji ścieków. Ustalono, iż po przeciwległej stronie terenów wyścigów, od strony ul. Ołtaszyńskiej, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wrocław prowadzi inwestycję w postaci budowy magistrali wodociągowej Wrocław-Kobierzyce. Następnie inspektorzy WIOŚ udali się w rejon ul. Ołtaszyńskiej, gdzie firma podwykonawcza prowadzi roboty budowlane (wykopy, przewierty) celem ułożenia elementów ww. magistrali. Stwierdzono, że powstałe zanieczyszczenie rowu na odcinku od ul. Ołtaszyńskiej w kierunku rz. Ślęza spowodowane było odpływem do rowu niewielkiej ilości płuczki (woda z gliną) z odwiertu. Z informacji, które uzyskano później od przedstawiciela MPWiK, wiadomo, że spowodowane jest to tym, że magistrala jest wykonywana metodą bezrozkopową, ze względu na minimalizację wycinki drzew. Wykonawca robót został zobowiązany do wyczyszczenia odcinka rowu po zakończeniu prac oraz do zabezpieczenia kolejnych odwiertów.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu2019-12-12

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 5.12.-11.12.2019 r.

Ćwiczenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla Zakładu 3M Wrocław Sp. z o.o.

W dniu 3 grudnia 2019 r. przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu uczestniczył w ćwiczeniach zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla Zakładu 3M Wrocław Sp. z o.o., który zalicza się do zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii.

Ćwiczenia przeprowadzone zostały na terenie ww. zakładu i składały się z następujących elementów:

 • szkolenia dla przedstawicieli służb, podmiotów i struktur zarządzania kryzysowego, które miało na celu zapoznanie uczestników z zagrożeniami i systemem bezpieczeństwa zakładu 3M Wrocław,
 • ćwiczenia praktycznego sił i środków: Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • ćwiczenia w zakresie obiegu informacji o zaistniałej poważnej awarii przemysłowej oraz podejmowanych działaniach, pomiędzy prowadzącym zakład, stanowiskami kierowania i centrami zarządzania poszczególnych służb,
 • przedstawienia organizacji i sposobu funkcjonowania sztabu akcji.

Przedstawiciel WIOŚ we Wrocławiu podczas ćwiczeń przedstawił prezentację na temat: ,,Realizacja obowiązków nałożonych na Zakład 3M Wrocław przez ustawę Prawo ochrony środowiska na podstawie wyników kontroli WIOŚ”.


Źródło: Prezentacja własna


Interwencja w sprawie domniemanego składowania płynnych chemikaliów na wrocławskich Pilczycach.

W dniu 18.11.2019 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu zostało przesłane drogą mailową zgłoszenie informujące o ukrytym składowisku płynnych chemikaliów (kilkadziesiąt plastikowych pojemników i beczek), na obrzeżach Parku Pilczyckiego we Wrocławiu, w okolicach ulicy Mącznej. Inspektorzy WIOŚ po dokładnym zlokalizowaniu miejsca prawdopodobnego składowiska podjęli działania w terenie celem ustalenia stanu faktycznego. Na podstawie rozpoznania prowadzonego w okolicy ulicy Mącznej nie stwierdzono śladów mogących świadczyć o składowaniu płynnych chemikaliów w beczkach czy pojemnikach, jak było opisane w zgłoszeniu. Ustalono natomiast, iż pod danym adresem znajduje się ogrodzony siatką metalową oraz drutem kolczastym teren, na którym znajdują się ule pszczele oraz specjalna przyczepa do przewożenia rodzin pszczelich. W wyniku podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych uzyskano informację na temat dzierżawcy przedmiotowego terenu, który najprawdopodobniej wcześniej wywiózł z obszaru pasieki opisane w zgłoszeniu pojemniki i beczki. Ze względu na charakter prowadzonej działalności (hodowla pszczół) można domniemywać, iż substancją składowaną był najprawdopodobniej tzw. Invert - pokarm, syrop dla pszczół.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu


Kontrola interwencyjna w oczyszczalni ścieków w Chróstniku.

W dniach 22.11.- 03.12.2019 r. Delegatura w Legnicy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadziła kontrolę interwencyjną mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Chróstniku. Kontrola wykazała szereg nieprawidłowości w zakresie użytkowania przedmiotowej instalacji dotyczących: sposobu przepompowywani osadu nadmiernego, należytego oczyszczania ścieków, zanieczyszczenia odbiornika ścieków czy wyłączenia z eksploatacji kraty koszowej oraz piaskownika.

Już w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych podmiot podjął działania mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w pracy oczyszczalni, które miały wpływ na jakość ścieków odprowadzanych do odbiornika. W ramach działań pokontrolnych wydano zarządzenie oraz poinformowano Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o naruszaniu przez kontrolowane przedsiębiorstwo warunków posiadanego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie eksploatacji i utrzymania oczyszczalni i odprowadzania ścieków do środowiska.


Odprowadzanie ścieków substancji ropopochodnych do Zalewu w Kowarach.

W dniu 05.12.2019 r. do WIOŚ we Wrocławiu Delegatury w Jeleniej Górze wpłynęło telefoniczne zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia wód powierzchniowych w  rejonie Zalewu w Kowarach. Inspektorzy niezwłocznie przeprowadzili rozpoznanie w terenie. W trakcie wizji terenowej ustalono, że do potoku Bystra odprowadzane są poprzez kanalizację deszczową najprawdopodobniej substancje ropopochodne. Wyczuwalny był jednocześnie charakterystyczny dla tych substancji - zapach, a na powierzchni wody stwierdzono obecność filmu węglowodorów ropopochodnych. W czasie rozpoznania przedstawiciel Pracowni w Jeleniej Górze Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ  pobrał do badań laboratoryjnych 4 próbki wody. Na miejscu zdarzenia obecni byli przedstawiciele Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Jeleniej Góry, którzy bezpośrednio przy wylocie kanalizacji deszczowej rozstawiali zapory przeciwolejowe, mające na celu wychwytywanie zanieczyszczeń. Z uwagi na fakt, iż administratorem kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kowary jest Burmistrz Miasta Kowary, wobec powyższego dalsze czynności mające na celu ustalenie źródła zanieczyszczenia były prowadzone przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Kowarach.


Porzucone odpady budowlane przy drodze - przekazanie sprawy do prokuratury.

W dniu 04.12.2019 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatury w Jeleniej Górze przeprowadzili rozpoznanie w sprawie porzucenia odpadów przy drodze gminnej, pomiędzy wsią Siedlęcin i wsią Wrzeszczyn. Ustalono, że w zagłębieniu terenu, obok wskazanej drogi zostały porzucone zmieszane odpady budowlane. Po przeprowadzonej wizji w terenie oraz rozpoznaniu sprawy, dokumenty zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze.


Wstrzymanie działalności podmiotu zbierającego odpady bez wymaganego zezwolenia.

Po przeprowadzonej kontroli przez inspektorów WIOŚ we Wrocławiu, Delegatury w Wałbrzychu u podmiotu prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów na terenie Wałbrzycha, w ramach działań pokontrolnych, po dokonanych ustaleniach Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję wstrzymującą działalność. Kontrolowany podmiot prowadził działalność polegającą na zbieraniu odpadów, bez wymaganego zezwolenia.


Wstrzymanie działalności i wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez inspektorów WIOŚ we Wrocławiu, Delegatury w Wałbrzychu podmiotu prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów w m. Burkatów Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję wstrzymującą działalność firmy oraz decyzję wymierzającą administracyjną karę pieniężną w wysokości 46 364 zł. W trakcie czynności kontrolnych inspektorzy ustalili, że podmiot prowadzi zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia.


Pożar odpadów nielegalnie składowanych.

Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu zakończyli kontrolę prowadzoną w związku ze zgłoszeniem dotyczącym pożaru odpadów foliowych, otrzymanym od pracownika Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku. W toku postępowania ustalono właściciela terenu, na którym gromadzone były odpady tworzyw sztucznych bez wymaganego zezwolenia. A w rezultacie działań kontrolnych inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska przedsiębiorca zobowiązał się do usunięcia odpadów i rozpoczął działania przywracające środowisko do stanu właściwego.2019-12-04

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 28.11.-04.12.2019 r.

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w Sobótce

W dniu 21.11.2019 r. w ramach kontroli prowadzonej przez Inspektorów DWIOŚ, Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział we Wrocławiu wykonało pomiary hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne jednego z Marketów zlokalizowanych w Sobótce. Kontrolę przeprowadzono w związku z wnioskiem podmiotu o zaprzestanie naliczania kary pieniężnej wobec braku przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu po zrealizowaniu przez podmiot prac wyciszających. Celem kontroli było sprawdzenia poprawności wykonanych i przedłożonych przez podmiot pomiarów hałasu.

Przeprowadzone pomiary w ramach kontroli WIOŚ wykazały przekroczenie dopuszczalnego poziomu o 2,9 dB w porze nocnej. Stwierdzenie, że przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu nie ustało skutkuje wymierzeniem nowej wysokości dobowej kary biegnącej, rozpoczynając od dnia, w którym ustalono bezzasadność wniosku złożonego przez podmiot, jednocześnie podwyższając jej wysokość dwukrotnie na okres 60 dni.


2019-11-29

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 22.11.-29.11.2019 r.

Awaria rurociągu ściekowego we Wrocławiu

W piątek 22 listopada 2019 r. w godzinach popołudniowych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu otrzymał zgłoszenie o wydobywaniu się z dna rzeki Odry szarawej, mętnej substancji.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu, fot. przekazana przez zgłaszającego

Dyżurni Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu natychmiastowo podjęli działania, zawiadamiając równocześnie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne we Wrocławiu. W wyniku rozpoznania ustalono, iż w miejscu zgłoszonego zdarzenia przebiega rurociąg kanalizacji ogólnospławnej.

We Wrocławiu w obrębie Starego Miasta funkcjonuje kanalizacja ogólnospławna, osiedla powojenne mają system kanalizacji mieszany – częściowo rozdzielczy, częściowo ogólnospławny. Nowe osiedla śródmiejskie mają już kanalizację rozdzielczą, czyli osobno sanitarną i osobno deszczową.

Rurociąg, który uległ krótkotrwałej awarii ma średnicę 300 mm, tj. 30 cm, odprowadza ścieki do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „Janówek” z niewielkiej części jednego z osiedli Wrocławia.

Awarią rurociągu natychmiast zajęło się MPWiK S.A. Wykonany został rurociąg zastępczy, tzw. bypass, który umożliwił przekierowanie do niego ścieków z jednoczesnym ominięciem uszkodzonego kolektora. Uszkodzony rurociąg został odłączony. Do czasu naprawy ścieki będę odprowadzane za pomocą ww. bypassa. WIOŚ we Wrocławiu rozpoczął kontrolę MPWiK S.A.

Na miejscu zdarzenia inspektorzy WIOŚ pobrali próby z 2 miejsc, tj.: w miejscu wycieku oraz w odległości ok. 300 m od miejsca awarii.

Pobrane próby poddane zostały analizie w Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Część wyników znana była po kilku godzinach. Wyniki analiz nie wykazały negatywnego wpływu na środowisko – stężenia wskaźników jakości – pH, zawiesina ogólna, tlen rozpuszczony, ChZTcr w wodzie w odległości 300 m poniżej miejsca wycieku odpowiadają I klasie jakości wód powierzchniowych, czyli zaliczane są do klasy wód najczystszych.

Osobie, która spostrzegła awarię i poinformowała inspektorów WIOŚ składamy podziękowania za obywatelską postawę, a przede wszystkim za właściwe i adekwatne do zaistniałej sytuacji zachowanie w tej sprawie.


Szkolenie z „Elektronicznej ewidencji odpadów w systemie BDO”

Dnia 26.11.2019 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Walońskiej 35 we Wrocławiu, odbyło się szkolenie pt.: „Baza danych o odpadach (BDO) – aktualne wymagania oraz zmiany od 2020 r.”. W szkoleniu udział wzięli Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Programowo szkolenie kierowane było do osób zajmujących się gospodarowaniem odpadami w przedsiębiorstwach.

W trakcie szkolenia omówiono konkretne przykłady sposobu dokumentowania poszczególnych etapów gospodarowania odpadami (w tym: ewidencjonowania odpadów), co dostarczyło wiedzy teoretycznej i praktycznej w kwestii prawidłowego korzystania z modułu ewidencji odpadów, modułu rejestracyjnego i sprawozdawczego oraz prowadzenia karty przekazania odpadów.


Szkolenie z kontroli stosowania Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami

W dniach 18-20 listopada 2019 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu uczestniczyli w szkoleniu z zakresu kontroli przestrzegania Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu.

Program działań obejmuje gospodarstwa rolne i zawiera wiele wymogów dotyczących m.in.

 • rolniczego wykorzystania nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem,
 • warunków rolniczego wykorzystania nawozów na terenach o dużym nachyleniu,
 • okresów nawożenia,
 • warunków przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami,
 • dawek i sposobów nawożenia azotem,
 • dokumentowania realizacji Programu działań.

W trakcie szkolenia poruszone zostały zagadnienia z zakresu wymagań formalno-prawnych dotyczących stosowania nawozów naturalnych, wymagań technicznych i konstrukcyjnych płyt obornikowych oraz zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych, a także planowane zmiany w Prawie wodnym oraz ustawie o nawozach i nawożeniu. Omówione zostały również sankcje karne  i administracyjne za naruszenia stosowania Programu działań. Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo wodne, właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie wyników kontroli, w zależności od zakresu i stopnia naruszenia, wydaje z urzędu decyzję, w której może nakazać usunięcie w określonym terminie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli lub ustalić obowiązek uiszczenia opłaty oraz jej wysokość.


2019-11-21

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 14.11.-20.11.2019 r.

Zakończona kontrola w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie powiatu milickiego

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 7 listopada 2019r.  zakończyli kontrolę w jednej z gmin w powiecie milickim, dotyczącą przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W trakcie kontroli wykryte zostały nieprawidłowości m.in.  nie prowadzenie przez gminę kontroli podmiotów wpisanych do rejestrów działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy oraz nieprzyjmowanie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u) niektórych frakcji odpadów komunalnych. Po kontroli zostanie wydane zarządzenie pokontrolne, które będzie obligować gminę do podjęcia odpowiednich działań w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.


Szkolenie Ministerstwa Środowiska z BDO

W dniu 08.11.2019 r. w Warszawie zostało przeprowadzone szkolenie poświęcone Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), zorganizowane przez Ministerstwo Środowiska a skierowane do wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. Podczas szkolenia został zaprezentowany elektroniczny system BDO oraz jego możliwości w zakresie modułu ewidencji odpadów.
BDO jest systemem informatycznym, utworzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Celem systemu jest kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewnienie podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. 24 stycznia 2018 roku został uruchomiony przez Ministerstwo Środowiska a prowadzony przez marszałków województw, elektroniczny Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który stanowi integralną część BDO. 1 stycznia 2020r. mają zostać uruchomione dwa kolejne moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów w formie elektronicznej. Pełne uruchomienie systemu BDO pozwoli na skuteczną kontrolę rynku odpadami i będzie skutecznym narzędziem w walce z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze wraz z nielegalnym przekazywaniem odpadów.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu


Udział w naradzie konsultacyjnej dla Naczelników Wydziałów Inspekcji i Kierowników Działów Inspekcji IOŚ w dniach 18 – 19 listopada 2019 r.

W dniach 18 – 19 listopada 2019 r. Naczelnik Wydziału Inspekcji WIOŚ we Wrocławiu wzięła udział w cyklicznie organizowanej naradzie konsultacyjnej dla Naczelników Wydziałów Inspekcji i Kierowników Działów Inspekcji IOŚ. W trakcie narady omawiane były przypadki i aspekty dotyczące prowadzenia kontroli przez inspektorów Inspekcji IOŚ. Ponadto naczelnicy wymieniali swoje doświadczenia w zakresie sposobu wykonywania kontroli i działań pokontrolnych w celu ciągłego udoskonalania systemu kontrolnego. Spotkanie w szczególności poświęcone było zagadnieniom gospodarki odpadami w odniesieniu do zapisów: ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ustawy o transgranicznym przemieszczaniu odpadów.


Spotkanie krajowej grupy roboczej ds. ochrony powietrza i energetyki działającej w ramach sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.

W dniach 18-19.11.2019 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu uczestniczyli w poszczególnych blokach tematycznych spotkania (dotyczących zadań realizowanych przez WIOŚ) krajowej grupy roboczej ds. ochrony powietrza i energetyki działającej w ramach sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”. Uczestniczący w wydarzeniu eksperci podjęli ocenę jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska i wdrożonych działań w zakresie jej poprawy, jak również mieli okazję zwiedzić laboratoria naukowe Politechniki Wrocławskiej oraz odwiedzić Oławski Klaster Energetyczny EKO. W pierwszym dniu spotkania zaplanowane było zwiedzanie kompleksu GEO-3M, Politechniki Wrocławskiej, m.in. Laboratorium Czujników dla Inteligentnych Obiektów oraz Systemów Przesyłania Danych, czy Akredytowanego Laboratorium Transportu Taśmowego. W drugim dniu omawiane były projekty naukowców PWr realizowane na Wydziale Inżynierii Środowiska, w tym m.in. „Zastosowanie innowacyjnych układów czujnikowych do oceny jakości powietrza na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej” oraz zakres działania akredytowanego Laboratorium Badań Olfaktrometrycznych Politechniki Wrocławskiej. W kolejnej części programu, która odbyła się w Instytucie Rozwoju Terytorialnego (IRT), został przedstawiony system monitoringu jakości powietrza w Polsce na przykładzie woj. Dolnośląskiego oraz charakterystyka zagadnień i realizacja zadań związanych z ochroną powietrza na terenie wymienionego województwa w ramach Programów Ochrony Powietrza (POP). Pracownicy IRT zaprezentowali natomiast dotychczas prowadzone działania w zakresie ochrony powietrza i efektywności energetycznej w tym proces tworzenia i realizacji uchwał antysmogowych, a także wyniki „Raportu o stanie ciepłownictwa w kontekście zamierzeń planistycznych gmin w województwie dolnośląskim”. Trzeci dzień spotkania odbył się na terenie Oławskiego Klasteru Energetycznego EKO w Gaju Oławskim. Była to wizyta studyjna realizowana przy współpracy z Dolnośląskim Instytutem Studiów Energetycznych i dotyczyła tematu transformacji energetycznej w Polsce.


2019-11-14

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 06.11.-13.11.2019 r.

Przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu

W dniu 07.11.2019 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu zakończył czynności kontrolne w Punkcie Skupu Zbóż w miejscowości Wołów. Kontrola wykazała znaczne przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W zależności od przeznaczenia terenu, przekroczenie to wynosi 11,4-16,4 dB w porze nocnej. Wyniki pomiarów zostały przekazane do Starosty Powiatu Wołowskiego celem wydania dla kontrolowanego podmiotu decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. Na podstawie wyżej wymienionej decyzji podmiot będzie zobligowany do podjęcia działań ograniczających emisję hałasu do poziomów dopuszczalnych oraz do wykonywania okresowych pomiarów hałasu i przekazywania ich wyników do WIOŚ i Starosty.


2019-11-08

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 29.10.2019 r.-5.11.2019 r.

Odpady podkładów kolejowych w Unisławie Śląskim

W dniu 29 października 2019 r. inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu zidentyfikowali podkłady kolejowe na terenie prywatnej posesji w miejscowości Unisław Śląski. W trakcie postępowania wyjaśniającego wstępnie ustalono źródło pochodzenia podkładów kolejowych, a następnie wezwano przedstawiciela firmy będącej wytwórcą ww. odpadów do złożenia wyjaśnień. Jednocześnie wystąpiono do Urzędu Miasta i Gminy Mieroszów o podjęcie działań, mających na celu usunięcie odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego.


Kontrola rekultywowanego wyrobiska w gminie Borów

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę interwencyjną rekultywowanego wyrobiska w gminie Borów na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie. Podstawą do przeprowadzenia interwencji były przekazane przez Policję informacje o podejrzeniu zagospodarowywania zmieszanych odpadów budowlanych do rekultywacji przedmiotowego wyrobiska, co jest niezgodne z posiadanym przez kontrolowany podmiot zezwoleniem. Kontrola została podzielona na dwa etapy. Podczas pierwszego etapu inspektorzy WIOŚ dokładnie rozpoznali teren wyrobiska zwracając szczególną uwagę na miejsca, w których deponowane były ostatnie transporty odpadów. Drugi etap polegał na wykonaniu wykopów, w oznaczonych przez inspektorów miejscach, przy użyciu sprzętu ciężkiego (koparki), co pozwoliło na jednoznaczną weryfikację rodzajów deponowanych odpadów. W wyniku kontroli ustalono nieprawidłowości związane z prowadzeniem gospodarki odpadami niezgodnie z posiadaną przez podmiot decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego. W miejscach wykopów, pod odpadami dopuszczonymi ww. decyzją do rekultywacji (gleba, ziemia, gruz) stwierdzono odpady nie ujęte w zezwoleniu takie jak tworzywa sztuczne, opakowania (folie), elementy drewniane, kartony, tekstylia itp. W związku z wykrytymi naruszeniami, na podmiot nałożona została kara administracyjna w wysokości 40.000 złotych. W wyniku podjętych przez WIOŚ we Wrocławiu działań, odpady zdeponowane niezgodnie z decyzją zostały usunięte.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu


Zakończenie postępowania w sprawie przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w m. Krzepice

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska od października 2017r. prowadził postępowania administracyjne wobec grupy producenckiej zlokalizowanej w okolicach Strzelina. Postępowania dotyczyły wymierzenia kar pieniężnych za przekroczenia w porze nocnej dopuszczalnego poziomu hałasu o 26,6 dB podczas pracy wentylatorów systemu wentylacji hali magazynowej w Krzepicach. Nałożone na kontrolowany podmiot kary były czynnikiem mobilizującym do podjęcia przez niego działań mających na celu zredukowanie emisji hałasu. Pomiary hałasu wykonane w 2019 r., po zrealizowanych pracach wyciszających nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu w środowisku. Przeprowadzona wizja w terenie przez Inspektorów WIOŚ potwierdziła wyeliminowanie uciążliwości akustycznej dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej.2019-10-31

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 22.10.-29.10.2019 r.

Zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy – szkolenie w PMG Wierzchowice

W dniu 29.10.2019 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu uczestniczyli w szkoleniu i ćwiczeniach zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego (dalej ZPOR) dla PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice w Czarnogoździcach.

Ćwiczenia sprawdzające ZPOR zostały przeprowadzone na terenie ww. zakładu i składały się z następujących elementów:

 • szkolenia dla przedstawicieli służb, podmiotów i struktur zarządzania kryzysowego, które miało na celu zapoznanie uczestników z zagrożeniami i systemem bezpieczeństwa,
 • ćwiczenia aplikacyjnego w zakresie obiegu informacji o wystąpieniu poważnej awarii oraz podejmowanych działań pomiędzy prowadzącymi zakład, stanowiskami kierowania i centrami zarządzania.

Przedstawiciel WIOŚ we Wrocławiu w ramach szkolenia przedstawił prezentację na temat: ,,Realizacja obowiązków nałożonych na PMG Wierzchowice przez ustawę Prawo ochrony środowiska na podstawie wyników kontroli WIOŚ we Wrocławiu”.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu w Punkcie Skupu Zbóż

W dniu 28.10.2019 r. zakończono czynności kontrolne w Punkcie Skupu Zbóż w Rogowie Sobóckim. Przeprowadzone w trakcie kontroli pomiary hałasu wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu w środowisku o 21,1 dB w porze dziennej. Stwierdzone przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu będzie skutkowało wymierzeniem kontrolowanemu podmiotowi adekwatnej biegnącej kary pieniężnej oraz przymuszeniem do podjęcia natychmiastowych działań wyciszających w celu wyeliminowania uciążliwości akustycznej, w terminie określonym w zarządzeniu pokontrolnym.


Zakończenie działań kontrolnych w Witoszowie Dolnym

Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu zakończyli postępowanie wyjaśniające związane z otrzymanym w dniu 12 września 2019 r. zgłoszeniem w sprawie nielegalnego zdeponowania destruktu asfaltowego na terenie Starych Bogaczowic. Opady zostały usunięte. Jednak ze strony zgłaszającego istniało podejrzenie, że odpady zostały wykorzystane do wypełnienia i niwelacji terenu. W związku z czym, wykonane zostały odwierty w miejscach wskazanych przez zgłaszającego. Badania wykonane przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ nie potwierdziły obecności destruktu asfaltowego.


Uszkodzenie nieczynnej instalacji deszczowej i zanieczyszczenie ropopochodnymi

W dniu 28 października 2019 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu otrzymali zgłoszenie o napływie wody z widocznymi plamami oleju do jednego z wykopów przy prowadzonej inwestycji, tj.: Budowie Obwodnicy Wałbrzycha. Zgłoszenia dokonał Kierownik budowy. Na miejscu Inspektorzy stwierdzili, że koparka pogłębiająca wykop przerwała stary rurociąg, będący fragmentem nieczynnej instalacji deszczowej. Ustalono również, że w XX w. w pobliżu znajdowały się warsztaty samochodowe, z których prawdopodobnie do ww. kanalizacji trafiał przepracowany olej i paliwa. Na miejsce wezwano Straż Pożarną, która pobrała próbki cieczy. Badania wykonane przez PSP potwierdziły, że woda jest zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi. Kierownik Budowy został zobowiązany do usunięcia zanieczyszczonej wody i gleby, przekazania ich do utylizacji oraz dostarczenia do tutejszej Delegatury dokumentów potwierdzających powyższy fakt.


2019-10-24

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 15.10.-22.10.2019 r.

Interwencja w Mirkowie

W dniu 16.10.2019r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu został przesłany drogą mailową wniosek o interwencję w sprawie uciążliwego zapachu przy węźle drogowym Mirków, gmina Długołęka. Inspektorzy WIOŚ udali się we wskazane w zgłoszeniu miejsce celem ustalenia stanu faktycznego. Przeprowadzono rozpoznanie w terenie i ustalono, że źródłem uciążliwego zapachu jest składowany na „polu rolnym” (gruncie ornym) pomiot kurzy. Przedmiotowe pole zlokalizowane jest na terenie Zakrzowa, będącego częścią wrocławskiego osiedla Psie Pole-Zawidawie, a dzierżawcą działki jest osoba fizyczna, której dane zostały ustalone przez inspektorów. Biorąc pod uwagę przesłany wniosek o interwencję oraz ustalony w terenie stan faktyczny dotyczący zgłoszonej uciążliwości zapachowej planowane jest przeprowadzenie kontroli u dzierżawcy przedmiotowego pola rolnego.

Kolejne naruszenia w Witoszowie Dolnym

W wyniku działań Inspektorów WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu prowadzonych od dnia 12 września 2019 r. w Witoszowie Dolnym, gmina Świdnica, związanych z obecnością substancji ropopochodnej w rowie melioracyjnym, zostały stwierdzone kolejne naruszenia na terenie prywatnej nieruchomości, będącej źródłem wymienionego wyżej zanieczyszczenia. Na badanym terenie wykryto nielegalne składowanie destruktu asfaltowego z remontowanej drogi oraz miejsce spalania odpadów prawdopodobnie w celu odzysku aluminium. W zawiązku z powyższym, prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, które zakończy się podjęciem stosownych działań w ramach posiadanych kompetencji.


2019-10-17

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 08.10.-15.10.2019 r.

Zgłoszenie dotyczące oceny towaru wysyłanego na Filipiny

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, na wniosek funkcjonariuszy Urzędu Celno-Skarbowego, Oddział Celny I we Wrocławiu, dokonali oceny wysyłanych z Polski na Filipiny towarów w celu ustalenia, czy zgłoszone do wysłania dwa transporty stanowią produkty czy odpady. Po zapoznaniu się z dokumentacją i dokonaniu oględzin – Inspektorzy WIOŚ uznali, że przesyłka nie może zostać zakwalifikowana jako produkt. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie zgody dla wysyłanych odpadów. Inspektorzy przekazali takie stanowisko do Urzędu Celno- Skarbowego we Wrocławiu.

„Spotkanie” w sprawie składowiska odpadów w Rudnej Wielkiej

W dniu 11 października 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu miało miejsce spotkanie z Przedstawicielami mieszkańców gminy Wąsosz, Stowarzyszenia „Piękny Wąsosz”. Spotkanie dotyczyło składowiska odpadów zlokalizowanego w Rudnej Wielkiej oraz jego rozbudowy. W trakcie spotkania przedstawione zostały problemy, oczekiwania i żądania związane z ww. wysypiskiem. Ponadto, przybyli do siedziby WIOŚ we Wrocławiu, uczestnicy spotkania złożyli na piśmie: „Żądania wyjaśnień w zakresie prowadzonych działań i zamierzeń WIOŚ we Wrocławiu odnośnie do wysypiska”. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska analizuje złożone żądania, celem udzielenia odpowiedzi.

Zgłoszenie w sprawie nielegalnego zbierania odpadów i zanieczyszczenia gruntu w gminie Czernica

Po otrzymanym zgłoszeniu dotyczącym wylewania odpadów ciekłych do gruntu i zasypywania odpadów ziemią na terenie działki nr 15/10, obręb Gajków, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził oględziny wskazanej nieruchomości. W trakcie oględzin stwierdzono:

 • 19 sztuk pojemników typu mauzer, w części z nich znajdowały się odpady ciekłe nieznanego pochodzenia,
 • 16 kontenerów metalowych z widocznym oznakowaniem, w których stwierdzono: pojemniki zawierające odpady ciekłe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zmieszane odpady budowlane, w tym opakowania po chemii budowlanej,
 • odpady w postaci destruktu asfaltowego,
 • zabarwienie gruntu świadczące o zanieczyszczeniu prawdopodobnie substancjami ropopochodnymi oraz innymi substancjami, prawdopodobnie odpadami płynnymi.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu

Pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dokonali poboru próbek gleby. Wyniki badań jakości pobranych próbek potwierdziły zanieczyszczenie gruntu – stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. poz. 1395).

Równolegle WIOŚ we Wrocławiu prowadził kontrolę podmiotu, którego logo stwierdzono na kontenerach, prowadzącego działalność w zakresie zbierania odpadów w innej lokalizacji.

W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podjął następujące działania:

 • zgłosił Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku w odniesieniu do powierzchni ziemi i gruntu w związku z wylewaniem substancji chemicznych na grunt,
 • skierował wniosek do Prokuratury Rejonowej w Oławie będący zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku
 • skierował do Wójta Gminy Czernica wystąpienie w sprawie nakazania usunięcia odpadów w postaci destruktu asfaltowego z miejsca na ten cel nieprzeznaczonego,
 • skierował do kontrolowanego zarządzenie pokontrolne obligujące do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
 • wszczął postępowanie administracyjne mające na celu wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za przetwarzanie odpadów i zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia,
 • skierował pismo do Nadzoru Budowlanego o przeprowadzenie kontroli na działce nr 15/10, ob. Gajków, gm. Czernica w zakresie zgodności wykonanego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe z przepisami prawa i normami budowlanymi.

Planowane jest podejmowanie dalszych działań pokontrolnych, w celu doprowadzenia do usunięcia stwierdzonych naruszeń jak ich usankcjonowania.


2019-10-10

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 01.10.-08.10.2019 r.

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 01.10.-08.10.2019 r.

1. Interwencja w sprawie zanieczyszczenia rzeki Ślęzy

W dniu 04.10.2019r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu została przesłana drogą mailową przez PGW Wody Polskie prośba o interwencję w sprawie zanieczyszczenia rzeki Ślęzy nieznaną substancją na wysokości Mostu Strzegomskiego. Inspektorzy WIOŚ wraz z pracownikiem GIOŚ CLB we Wrocławiu niezwłocznie podjęli działania w terenie celem ustalenia stanu faktycznego. Po przybyciu na wskazane w zgłoszeniu miejsce przeprowadzono oględziny na podstawie których ustalono, że plama zanieczyszczenia dostała się do rzeki wylotem kanalizacji deszczowej i popłynęła z nurtem w dół Ślęzy. Inspektorzy nie zaobserwowali obecności zanieczyszczeń w miejscu podanym w zgłoszeniu. Kierując się nurtem rzeki udali się następnie na ul. Pilczycką, skrzyżowanie z ul. Mączną, gdzie pod Mostem Maślickim stwierdzili zanieczyszczenie rzeki, które pasowało do podanego w zgłoszeniu opisu i przypuszczalnie było pochodzenia organicznego. Pobrano próbki wody w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych. Inspektorzy następnie skierowali się do miejsca ujścia rzeki Ślęzy do rzeki Odry na wysokości mostu Rędzińskiego. W wymienionym miejscu nie rozpoznali żadnego zanieczyszczenia wody.

Przeprowadzone badania laboratoryjne pobranej próbki wody tj. badanie pH, przewodności oraz chemicznego zapotrzebowania tlenu, wykluczyły niebezpieczeństwo zanieczyszczenia Ślęzy związkami organicznymi. Można przypuszczać, że zaobserwowane zdarzenie było chwilowe i miało związek z opadami z poprzedniego dnia.

Jednocześnie zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) organem właściwym w sprawie, o której mowa powyżej jest Państwowe Gospodarstwo Wodne – Polskie Wody, które zgodnie z kompetencjami realizują m.in.:

 • zadania związane z utrzymywaniem wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, w tym obwałowań oraz obszaru międzywala, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;
 • przedsięwzięcia związane z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych oraz współdziałają w tym zakresie z właściwymi organami i podmiotami;

2. Ogólnopolska akcja „Stop Odpadom”

W dniu 8.10.2019 r. w godzinach porannych odbyła się ogólnopolska akcja pod nazwą „Stop Odpadom”, w ramach której Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, we współpracy z Policją, przeprowadzili kontrolę pojazdów transportujących odpady. W akcji udział wzięli funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą oraz Wydziału Ruchu Drogowego. Miejscem wytypowanym do przeprowadzenia czynności kontrolnych był rejon Punktu Poboru Opłat Karwiany na autostradzie A4. Podczas akcji zatrzymywane były samochody ciężarowe przewożące odpady, następnie kontrolowany był ich stan techniczny, uprawnienia kierowców i zgodność stanu faktycznego przewożonych odpadów z dokumentacją posiadaną przez kierowców. Przeprowadzona kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości ani naruszeń. Podczas całej akcji inspektorzy WIOŚ informowali kierowców na temat funkcjonowania elektronicznej Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), która została uruchomiona w styczniu 2018r. a wpis do rejestru BDO zastąpił wcześniejsze zezwolenia na transport odpadów.


2019-10-09

Po konferencji

Po konferencji pn.: „Ochrona powietrza na Dolnym Śląsku w świetle działań Inspekcji Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”.

Konferencja poświęcona była jednemu z istotniejszych problemów współczesnej cywilizacji, stanowiącemu wyzwanie dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla służb zajmujących się ochroną środowiska.

Co o nas mówią, co o nas piszą …

Radio Wrocław

Wrocław: Otwarto centralne laboratorium badawcze Inspekcji Ochrony Środowiska

Telewizja TVP3

04.10.2019 - 21:30

Gazeta Polska

Zbadają powietrze, grunt i wodę

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Badania smogu i stanu środowiska Dolnego Śląska w najnowocześniejszym w Polsce laboratorium

Źródło: Archiwum WIOŚ.

Źródło: Archiwum WIOŚ.

Źródło: Archiwum WIOŚ.


2019-10-04

Konferencja organizowana we współpracy WIOŚ, GIOŚ, WFOŚiGW

Konferencja organizowana we współpracy WIOŚ, GIOŚ, WFOŚiGW

„Ochrona Powietrza na Dolnym Śląsku w świetle działań Inspekcji Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Oficjalne otwarcie budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

4 października 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przy ul. J. Chełmońskiego 14 we Wrocławiu, odbyła się konferencja pod nazwą „Ochrona Powietrza na Dolnym Śląsku w świetle działań Inspekcji Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Konferencję połączono z oficjalnym otwarciem nowego budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Organizatorami konferencji byli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Wśród uczestników konferencji znaleźli się: Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Dyrektor Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ, Wojewoda Dolnośląski, Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dyrektor Karkonoskiego Parku Krajobrazowego, Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele uczelni wrocławskich, NFZ oraz służb mundurowych.

Tematem przewodnim konferencji była ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami będącymi następstwem zmian jakie zachodzą we współczesnym świecie. Problem zanieczyszczenia powietrza wymaga szerokiej współpracy wielu różnych środowisk m.in.: władz samorządowych, centralnych, organizacji pozarządowych, mediów.

W trakcie konferencji zostały przedstawione zagadnienia dotyczące jakości powietrza na obszarze woj. Dolnośląskiego, zadania zawarte w projekcie LIFE-APIS/PL, programy w zakresie ochrony powietrza oraz działania kontrolne Inspekcji Ochrony Środowiska, jak również działania WFOŚiGW na rzecz ograniczenia niskiej emisji na Dolnym Śląsku.

Jednym z punktów konferencji była prezentacja nowego budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wraz z Centralnym Laboratorium Badawczym i znajdującym się w nim sprzętem pomiarowym Inspekcji Ochrony Środowiska.

Źródło: Archiwum WIOŚ.


2019-10-01

KONTROLA DZIAŁALNOŚCI INSPEKCYJNEJ WIOŚ PRZEZ NAJWYŻSZĄ IZBĘ KONTROLI – WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KONTROLA DZIAŁALNOŚCI INSPEKCYJNEJ WIOŚ PRZEZ NAJWYŻSZĄ IZBĘ KONTROLI – WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Najwyższa Izba Kontroli zakończyła kontrolę działalności inspekcyjnej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Kontrola NIK obejmowała czynności inspekcyjne WIOŚ dotyczące:

 • zagospodarowania odpadów komunalnych przyjmowanych i powstających w wyniku ich przetworzenia w instalacjach MBP (mechaniczno-biologicznego przetwarzania),
 • podmiotów zarządzające składowiskami odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Kontroli poddano okres działalności WIOŚ od 1 stycznia 2016 r. do 23 września 2019 r.

Analizowano prawidłowość prowadzonych postępowań kontrolnych u różnych podmiotów wykonujących działalność w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych przyjmowanych i powstających w wyniku ich przetworzenia w instalacjach MBP oraz zarządzających składowiskami odpadów innych niż niebezpieczne. Kontrolujący NIK zweryfikował czynności kontrolne i pokontrolne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska m.in. wykonywane w Chemeko – System Sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Najwyższa Izba Kontroli w Wystąpieniu Pokontrolnym pozytywnie oceniła działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Bez uwag.

W skierowanym do WIOŚ Wystąpieniu Pokontrolnym, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, iż Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska rzetelnie planował oraz przeprowadzał kontrolę w ww. podmiotach.

W sprawdzanych przez NIK przypadkach Inspektor Wojewódzki podejmował właściwe działania po zakończonych kontrolach (działania pokontrolne), w tym dotyczące: pouczeń, wydania mandatów, wstrzymania działalności, nałożenia administracyjnych kar pieniężnych.

NIK w przesłanym Wystąpieniu Pokontrolnym zaznaczył również, że:

 • Inspektor Wojewódzki informował inne organy w zakresie dotyczącym ich kompetencji po zakończonych czynnościach kontrolnych,
 • Rzetelnie realizował działania na wniosek Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz właściwego starosty.

Całość Wystąpienia Pokontrolnego NIK


2019-09-26

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 18.09.-25.09.2019 r.

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 18.09.-25.09.2019 r.

Interwencja w sprawie śniętych ryb w potoku Podgórna w Podgórzynie

W dniu 24.09.2019 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze otrzymali drogą elektroniczną od Urzędu Gminy w Podgórzynie zgłoszenie dotyczące śniętych ryb w potoku Podgórna w Podgórzynie. Inspektorzy niezwłocznie udali się na miejsce wskazane w e-mail. W trakcie prowadzonych czynności rozpoznawczych stwierdzono w potoku skupisko kilkudziesięciu śniętych ryb. W wyniku oględzin stwierdzono, że woda w potoku jest klarowna. Nie stwierdzono występowania chemicznego zapachu. Do badań laboratoryjnych pobrano próbki wody z potoku w rejonie skupiska śniętych ryb oraz powyżej i poniżej tego miejsca. W czasie oględzin wzdłuż potoku nie stwierdzono odprowadzania ścieków ani występowania innych substancji, mogących przyczynić się do śnięcia ryb. W związku z powyższym, wystąpiono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim o podjęcie działań w celu usunięcia śniętych ryb.

Organizacja spotkań tematycznych. Udział w konferencjach, wydarzeniach

Poszczególne grupy inspektorów WIOŚ uczestniczyły w:

 • wewnętrznych spotkaniach tematyczno - szkoleniowych z zakresu ISK oraz gospodarki odpadami (WIOŚ Wrocław),
 • spotkaniu Zespołu ds. interwencji w zakresie nielegalnego postepowania z odpadami (GIOŚ),
 • konferencji pn.: Eko Wyzwania dotyczącej ochrony powietrza, zmian klimatu oraz gospodarki odpadami (Wrocław).

2019-09-20

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 11.09.-18.09.2019 r.

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 11.09.-18.09.2019 r.

1. Postępowanie administracyjne w sprawie wstrzymania użytkowania instalacji

W związku z przyjętą interwencją telefoniczną w sprawie uciążliwości związanej z nadmiernym zapyleniem, Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu podjęli działania kontrolne dotyczące działalności zakładu produkcyjnego mieszczącego się w Boguszycach (gmina Oleśnica), który został wskazany przez zgłaszającego jako potencjalne źródło emisji. W trakcie kontroli stwierdzono, że na terenie przedmiotowego zakładu pracuje instalacja do produkcji pasz, błonników i wypełniaczy organicznych z trocin oraz instalacja do procesu suszenia. Po zapoznaniu się z dokumentacją podmiotu ustalono, że prowadzący instalację nie posiada pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. W dniu kontroli stwierdzono pracę ww. instalacji produkcyjnej bez wymaganego pozwolenia. Na podstawie wymienionych ustaleń kontroli aktualnie WIOŚ we Wrocławiu prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wstrzymania użytkowania przedmiotowej instalacji.

2. Interwencja w sprawie nielegalnego odprowadzania ścieków do rowu melioracyjnego

W dniu 12 września 2019 r. Inspektorzy WIOŚ, Delegatura w Wałbrzychu, otrzymali telefoniczne zgłoszenie w sprawie odprowadzania ścieków do rowu melioracyjnego w Witoszowie Dolnym, gmina Świdnica. Niezwłocznie podjęto działania, a w wyniku przeprowadzonego rozpoznania w terenie, stwierdzono zanieczyszczenie rowu melioracyjnego substancją ropopochodną niewiadomego pochodzenia. W celu identyfikacji stwierdzonego zanieczyszczenia pobrano próby w trzech punktach. W wyniku dalszych czynności kontrolnych inspektorzy rozpoznali miejsce, będące źródłem zanieczyszczenia. Na nieruchomości należącej do prywatnego właściciela, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza przez większą liczbę podmiotów, stwierdzono nielegalne składowanie i przetwarzanie odpadów plastikowych, nielegalne odprowadzanie ścieków do rowów melioracyjnych, jak również demontaż samochodów bez wymaganych zezwoleń. Aktualnie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie sprawcy zanieczyszczenia i winnych naruszeń. Istotne znaczenie dla podejmowanych działań będą miały także wyniki badań fizykochemicznych pobranych prób z miejsca zdarzenia.

3. Interwencja w Pustkowie Żurawskim w sprawie uciążliwego hałasu

W dniu 18.09.2019 r. zakończono czynności kontrolne w jednym z zakładów w Pustkowie Żurawskim, które były przeprowadzone w związku z wnioskiem o interwencję mieszkańców pobliskiej zabudowy mieszkaniowej w sprawie uciążliwego hałasu emitowanego do środowiska. Kontrola wykazała znaczne przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W zależności od przeznaczenia terenu przekroczenie to wynosi 6 – 11 dB. Wyniki pomiarów zostały przekazane do Starosty Powiatu Wrocławskiego celem wydania dla kontrolowanego podmiotu decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. Na podstawie wyżej wymienionej decyzji podmiot będzie zobligowany do podjęcia działań w celu ograniczenia emisji hałasu do poziomów określonych w decyzji oraz do wykonywania okresowych pomiarów hałasu i przekazywania ich wyników do WIOŚ i Starosty.


2019-09-04

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 28.08.-03.09.2019 r.

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 28.08.-03.09.2019 r.

1. Interwencja w centrum Wrocławia w sprawie uciążliwego hałasu

W dniu 29.08.2019 r. w godzinach nocnych Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kontrolne pomiary hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne jednego z hoteli w centrum Wrocławia. Powodem kontroli było zgłoszenie interwencyjne zarządcy częściowo zasiedlonego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie danego hotelu. Na podstawie przeprowadzonych przez inspektorów pomiarów stwierdzone zostało przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. Na kontrolowany podmiot zostanie nałożona kara biegnąca jako czynnik mobilizujący do podjęcia szybkich i odpowiednich kroków w celu wyciszenia pracy urządzeń użytkowanych przez hotel i wyeliminowania aktualnej uciążliwości akustycznej. Działania te mają zostać wdrożone do czasu zasiedlenia sąsiedniego budynku przez mieszkańców.

2. Interwencja w sprawie śniętych ryb w jeziorze Koskowickim

W dniu 03.09.2019 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatury w Legnicy przyjęli telefoniczną informację o śnięciu ryb w jeziorze Koskowickim (gmina Legnickie Pole, powiat jaworski). Inspektorzy podjęli niezwłocznie działania interwencyjne, celem przeprowadzenia oględzin i ustalenia przyczyny zaistniałego zdarzenia. Czynności rozpoznawcze w terenie potwierdziły masowe śnięcie ryb w jeziorze. Wody jeziora Koskowickiego przy brzegu miały barwę intensywnie zieloną, wizualnie natomiast stwierdzono znaczne ilości drobnych glonów. Organoleptycznie woda nie wykazywała zapachu chemicznego. Jednocześnie w potoku Chotla, będącym dopływem do jeziora nie stwierdzono przepływu wody, co spowodowane jest panującą suszą. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ pobrało 3 próbki wody do badań laboratoryjnych i wstępnie oznaczyło zawartość tlenu w pobranych próbkach. Przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW), z którymi inspektorzy kontaktowali się w trakcie prowadzonych oględzin, poinformowali, że śnięcie ryb obserwowane jest już co najmniej od kilku dni i spowodowane jest deficytem tlenu w wodzie. PZW wstępnie oszacował, ok. 0,5 Mg martwych ryb. Obecnie martwe ryby usuwane są przez wędkarzy z wód jeziora, a następnie przekazywane do unieszkodliwienia do zakładu utylizacji odpadów zwierzęcych. Dodatkowo, należy nadmienić, że Jezioro Koskowickie jest płytkim, silnie zeutrofizowanym akwenem, dlatego też w tego typu jeziorach pojawiają się deficyty tlenowe w okresie letnim, co skutkuje śnięciem ryb.

3. Interwencja w sprawie śniętych ryb w rzece Ślęza

W związku ze zgłoszeniem telefonicznym w dniu 03.09.2019 r. dotyczącym śniętych ryb w rzece Ślęza za oczyszczalnią ścieków w Jordanowie Śląskim Inspektorzy WIOŚ niezwłocznie podjęli odpowiednie działania w terenie. Na wskazanym w zgłoszeniu miejscu, na podstawie informacji uzyskanych od operatora ustalono, że instalacja oczyszczalni działa prawidłowo i nie doszło do awarii, która mogłaby spowodować bezpośrednie zanieczyszczenie Ślęzy, do której periodycznie odprowadzane są oczyszczane ścieki. Inspektorzy następnie udali się powyżej miejsca zrzutu ścieków z oczyszczalni i przeprowadzili rozpoznanie w rejonie śluzy na Ślęzie, blisko Zalewu w Jordanowie Śląskim. Na miejscu stwierdzono, że wymieniona śluza została całkowicie zamknięta a napływająca woda była przekierowana do zasilenia Zalewu na potrzeby akcji gaśniczej okolicznej Straży Pożarnej dotyczącej dogaszania słomianych bel. W dwóch punktach rzeki – powyżej wylotu z oczyszczalni ścieków tj. przy śluzie oraz poniżej wylotu z oczyszczalni tj. w rejonie mostu na trasie Popowice – Biskupice, zostały pobrane przez pracownika CLB próbki wody w celu oznaczenia tlenu rozpuszczonego. Pomiar wykazał bardzo niską zawartość tlenu w rzece tj. 1,53 mgO2/L przy śluzie oraz 0,48 mgO2/L przy moście (norma 5-7 mgO2/L). Według oceny inspektorów wyżej wymienione fakty, tj. minimalny przepływ na rzece, jej odtlenienie oraz wysoka temperatura powietrza utrzymująca się od kilu dni były powodem dziubkowania oraz masowego śnięcia ryb, o którym wspomniano w zgłoszeniu interwencyjnym.

4. Interwencja w Sobótce w sprawie uciążliwego hałasu

W dniu 04.09.2019 r. zakończono czynności kontrolne w jednym z marketów w Sobótce, które były przeprowadzone w związku z wnioskiem o interwencję mieszkańców pobliskiej zabudowy mieszkaniowej w sprawie uciążliwego hałasu emitowanego do środowiska. Kontrola wykazała znaczne przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu w porze nocnej. Na podmiot zostanie nałożona przez DWIOŚ kara biegnąca oraz nakaz podjęcia natychmiastowych działań wyciszających w terminie określonym w zarządzeniu pokontrolnym, w celu wyeliminowania uciążliwości akustycznej.


2019-08-29

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 21.08.-27.08.2019 r.

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 21.08.-27.08.2019 r.

1. Udział w Pogramie GovTech Polska

W dniu 21 sierpnia 2019 r. przedstawiciele WIOŚ (Dyrektor wraz z pracownikami) uczestniczyli w kolejnym spotkaniu zorganizowanym przez GovTech Polska. W ramach II edycji wyzwań programu GovTech Polska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu zgłosił projekt mający na celu wsparcie systemu nadzoru nad gospodarką odpadami medycznymi oraz stworzenie bazy wiedzy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie gmin województwa dolnośląskiego.

2. Udział inspektorów WIOŚ we Wrocławiu w zespołach kontrolnym powołanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

W dniach 19-21.08.2019 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu wzięli udział w trzech kontrolach interwencyjnych prowadzonych poza terenem województwa dolnośląskiego. Do udziału w ogólnopolskich zespołach kontrolnych zostali oni powołani decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Wykonane kontrole były kontrolami problemowymi z zakresu gospodarki odpadami. Czynnościami kontrolnymi objęto głównie postępowanie z odpadami, zgodnie z określonym planem działań kontrolnych ustalonym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

3. Interwencja w sprawie drewnianych podkładów kolejowych

W dniu 23 sierpnia 2019 r. w godzinach porannych inspektorzy WIOŚ, Delegatury w Wałbrzychu otrzymali zgłoszenie o transporcie i wyładunku zużytych drewnianych podkładów kolejowych na teren prywatnej posesji w miejscowości Graniczna, gmina Strzegom. Podkłady były cięte na mniejsze fragmenty i przygotowywane najprawdopodobniej do użycia jako opał. Inspektorzy niezwłocznie udali się pod wskazany adres. W miejscu zdarzenia: stwierdzono zdeponowanie ok. 33 mp. odpadów w postaci podkładów kolejowych, oraz ustalono ich posiadacza. Wskazano jednocześnie dane osoby odpowiedzialnej za organizację i transport odpadów, którą następnie wezwaną do złożenia wyjaśnień. Sprawę skierowano do Burmistrza Strzegomia celem podjęcie przez niego właściwych działań. W zakresie stwierdzonego zdarzenia Inspektorzy WIOŚ podjęli współpracę z lokalną jednostką Policji. W ramach dalszych działań interwencyjnych inspektorzy wytypowali potencjalne miejsca wytwarzania i zagospodarowywania odpadów. Aktualnie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające mające na celu zweryfikowanie dotychczas pozyskanych informacji. Od wyników prowadzonego postępowania uzależnione będą dalsze działania WIOŚ.

4. Interwencja w sprawie nielegalnego transportu odpadów z zagranicy

W dniu 23.08.2019 r. WIOŚ we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze otrzymał wniosek Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu Czwartego Referatu Realizacji w Zgorzelcu w sprawie oceny towaru dla zatrzymanego w Jędrzychowicach, transportu z Niemiec kierowanego do instalacji zlokalizowanej w Polsce. Podjęto natychmiastowe działania, celem przeprowadzenia oceny przewożonego towaru. Stwierdzono (na podstawie otrzymanej dokumentacji), że na naczepie samochodowej znajdowały się sprasowane, zmieszane odpady z tworzyw sztucznych, gumy, drewna, tkanin i metali. Transportowane odpady pochodziły z obróbki odpadów komunalnych - kwalifikowane jako pozostałe odpady (w tym mieszaniny materiałów) z mechanicznej przeróbki odpadów (o kodzie 19 12 12). Osoba organizująca przemieszczanie odpadów zakwalifikowała je do odpadów z tworzyw sztucznych (zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów do rodzaju odpadów o kodzie 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, do odpadów pod kodem B3010) - Dodatkowo dokumentacja fotograficzna (dołączona do dokumentów dla transportowanych odpadów) potwierdziła, że przewożone odpady to odpady pochodzenia komunalnego. W związku z powyższym, inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu ze względu na niezgodności co do rodzaju przewożonego towaru z dokumentami przewozowymi, uznali transport za nielegalne przemieszczanie odpadów.

5. Nocna interwencja w Oławie w sprawie nielegalnego odprowadzania ścieków

W dniu 22 sierpnia 2019 r. WIOŚ we Wrocławiu otrzymał zgłoszenie dotyczące nielegalnego odprowadzania ścieków do rowu melioracyjnego przez jeden z zakładów produkcyjnych, w mieście Oława. Zdarzenie miało miejsce między godziną 3:00 a 4:00 nad ranem. Inspektorzy WIOŚ podjęli działania interwencyjne, tj. w sobotę 24.08.2019 r. przeprowadzili nocne rozpoznanie w miejscu i w godzinach wskazanych w zgłoszeniu. Potwierdzono, że wylotem kanalizacji deszczowej odprowadzane są do rowu melioracyjnego ścieki o charakterystycznym gnilnym zapachu. Inspektorzy pobrali próbkę ścieku oraz próbki wody w rowie, do badań laboratoryjnych. W oględzinach i poborze prób uczestniczyli funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach, wezwani na miejsce przez inspektorów WIOŚ. Aktualnie rozpoczęto kontrolę zakładu, z którego były odprowadzane ścieki.

6. Interwencja w sprawie śniętych ryb w stawie w Miłoszycach

W dniu 19 sierpnia 2019 r. Inspektor Dyżurny WIOŚ otrzymał zgłoszenie telefoniczne, dotyczące zbiornika wodnego w Miłoszycach, w którym stwierdzono masowe śnięcie ryb. Zgłaszający zaznaczył, że woda może być zanieczyszczona na skutek spływu zanieczyszczeń z rowu melioracyjnego lub poprzez celowe działania osób trzecich. Dyżurny Inspektor został poinformowany również, że sprawa została zgłoszona na Policję oraz do odpowiednich służb, które oczyściły już staw ze śniętych ryb. Inspektorzy WIOŚ niezwłocznie udali się na rozpoznanie w terenie celem przeprowadzenie oględzin i ustalenia przyczyny całego zdarzenia. Po przybyciu na miejsce wskazane w zgłoszeniu, stwierdzono, że woda w stawie przybrała kolor zielony, co mogłoby świadczyć o zakwicie glonów. Inspektorzy pobrali próbkę wody do badań. Analiza laboratoryjna próbki potwierdziła wcześniejsze przypuszczenia – przyczyną masowego śnięcia ryb w stawie w Miłoszycach było odtlenienia wody, spowodowane namnożeniem się glonów.


2019-08-27

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 14.08.-21.08.2019r.

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 14.08.-21.08.2019r.

1. Interwencja w okolicy Jazu Ratowice

W dniu 16 sierpnia 2019 r. inspektor dyżurny WIOŚ otrzymał zgłoszenie telefoniczne od wędkarza w sprawie pojawienia się piany o intensywnym chemicznym zapachu, na rzece Odrze w okolicy Jazu Ratowice, w Gminie Czernica. Bezpośrednio po zgłoszeniu inspektorzy podjęli działania interwencyjne. We wskazanym przez wędkarza miejscu rzeczywiście stwierdzono duże ilości piany, dochodzące nawet do wysokości ok. 1 metra nad poziomem wody w rzece. Piana powstawała bezpośrednio za stopniem wodnym na Jazie i utrzymywała się po obydwu brzegach Odry. Według oceny inspektorów nie miała ona jednak chemicznego zapachu, jak było podane w zgłoszeniu. Na miejscu interwencji inspektorzy pobrali próbki wody, które zostały niezwłocznie przekazane do Centralnego Laboratorium Badawczego. Aktualnie próbki są analizowane celem ustalenia przyczyny tak intensywnego spienienia wody.

2. Interwencja w miejscowości Malin

W dniu 20 sierpnia 2019 r. około godziny 10:00 inspektor dyżurny WIOŚ otrzymał zgłoszenie od mieszkańca miejscowości Malin w Gminie Wisznia Mała, dotyczące fetoru pochodzącego z pól znajdujących się w okolicy jego miejsca zamieszkania. Opisana w zgłoszeniu uciążliwość zapachowa trwała od dnia poprzedniego tj. 19.08.2019 r. i była na tyle intensywna, że powodowała bóle głowy i wymioty u mieszkańców. Skarżący wskazał, iż źródłem nieprzyjemnego zapachu jest nawóz, którego okoliczny rolnik użył do nawożenia swojego pola uprawnego. Mieszkaniec wyraził jednocześnie obawę, że zastosowany przez rolnika preparat może być niedopuszczony do obrotu lub niewiadomego pochodzenia. Niezwłocznie po odebraniu zgłoszenia Inspektorzy WIOŚ wyjechali na rozpoznanie we wskazane w zgłoszeniu miejsce. Wizja w terenie wykazała, że dzierżawca pola prowadzi aktualnie nawożenie obornikiem drobiowym. Ustalono pochodzenie obornika i jednocześnie nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w wykonywaniu zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem nawozem naturalnym. Dzierżawca poinformował inspektorów, że planuje zaorać obornik w najbliższych dniach, co powinno zahamować uciążliwy dla okolicznych mieszkańców zapach.

3. Interwencja dotycząca uciążliwości zapachowej

W dniu 20 sierpnia 2019 r. około godziny 17:30 inspektor dyżurny WIOŚ otrzymał telefoniczne zgłoszenie od dyżurnego z Centrum Zarządzania Kryzysowego dotyczące uciążliwości zapachowej w kilku lokalizacjach na terenie Wrocławia m.in.: Psie Pole, Polanowice, Pracze Odrzańskie. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji inspektorzy podjęli działania interwencyjne w terenie. W celu zidentyfikowania źródła uciążliwego zapachu określili kierunek wiatru i na tej podstawie udali się w rejony północne okolic Wrocławia, do gminy Długołęka oraz Wisznia Mała. W pobliżu miejscowości Krzyżanowice stwierdzono organiczny, intensywny zapach. W związku z wiatrem północnym, północno-wschodnim inspektorzy skierowali się do Krzyżanowic a następnie w okolice Rakowa Wielkiego i Cienina. Następnie przeprowadzili wizję w Pasikurowicach, Bukowinie oraz w Pruszowicach. W ostatniej z wymienionych miejscowości nie stwierdzono uciążliwości zapachowej, co zostało potwierdzone w wywiadzie z jednym z okolicznych mieszkańców. W związku z powyższym inspektorzy ponownie udali się do miejscowości Raków Wielki, gdzie tym razem dokuczliwy wcześniej zapach nie był już wyczuwalny. Na miejscu przeprowadzono wywiad z pracownikiem stadniny koni, znajdującej się bezpośrednio w sąsiedztwie terenów należących do Wojska Polskiego. Na podstawie informacji uzyskanych od pracownika stadniny ustalono, że uciążliwy, kwaśny, nieprzyjemny zapach pojawia się od dwóch dni i prawdopodobnie pochodzi z pobliskich pól. Niestety znacząca zmiana pogody tj. wystąpienie intensywnych opadów i zanik wiatru, który mógłby pozwolić na dokładną, identyfikację źródła uciążliwości zapachowej, uniemożliwiły inspektorom dalsze działania w terenie.

4. Interwencja dotycząca zanieczyszczenia rzeki Ślęzy

W dniu 20 sierpnia 2019 r. w godzinach porannych inspektor dyżurny WIOŚ we Wrocławiu otrzymał zgłoszenie o zanieczyszczeniu rzeki Ślęza na wysokości Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice. Zgłaszający poinformował, że z jednego z wylotów kanalizacji deszczowej, na brzegu rzeki, wydobywa się ciecz, która po dostaniu się do koryta rzeki barwi wodę na kolor zielony. Inspektorzy WIOŚ niezwłocznie przeprowadzili rozpoznanie w terenie. W miejscu, które zostało określone w przyjętym zgłoszeniu, nie stwierdzono nietypowego zabarwienia wody w rzece. Ustalono, że faktycznie ze wskazanego wylotu kanalizacji deszczowej przedostaje się do rzeki ciecz zawierająca najprawdopodobniej drobne frakcje pyłowe, które spowodowały uwydatnienie naturalnego, zielonego koloru rzeki. W trakcie oględzin prowadzonych przez inspektorów pyły zdążyły opaść na dno rzeki i stąd przybrała ona ponownie swój naturalny, jasnozielony kolor. Z miejsca rozpoznania została pobrana próbka wody do badań laboratoryjnych, a po ustaleniu źródła zanieczyszczenia rzeki rozpoczęto kontrolę zakładu eksploatującego przedmiotowy wylot kanalizacji deszczowej.


2019-08-26

GOSPODARKA ODPADAMI JAKO WYZWANIE II EDYCJI PROGRAMU GOVTECH POLSKA

GOSPODARKA ODPADAMI JAKO WYZWANIE II EDYCJI PROGRAMU GOVTECH POLSKA

O programie GovTech Polska

GovTech Polska to program realizowany od 2018 roku pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Jego celem jest usprawnienie dialogu między sektorem publicznym, a innowatorami: przedsiębiorcami, start-upami, środowiskiem naukowymi obywatelami. Program łączy wszystkich, którzy za pomocą innowacyjnych technologicznie rozwiązań wspierają rozwiązywanie wyzwań, z jakimi mierzy się administracja, usprawniając tym samym efektywność działania sfery publicznej i podnosząc jakość życia obywateli.

Włączenie firm - zaawansowanych technicznie i informatycznie – w różne procesy administracji publicznej, może przynieść wymierne korzyści poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w bieżącej działalności administracyjnej.

W ramach II edycji wyzwań programu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu mając na uwadze konieczność poszukiwania jak najlepszych rozwiązań w gospodarce odpadami, a co za tym idzie stałego udoskonalania systemu kontroli nad procesami związanymi z gospodarką odpadami zgłosił udział w programie GovTech Polska.

Więcej na stronach internetowych:


2019-06-06

WSPÓŁPRACA Z POLITECHNIKĄ WROCŁAWSKĄ W NOWYCH OBSZARACH KOMPETENCJI WIOŚ

WSPÓŁPRACA Z POLITECHNIKĄ WROCŁAWSKĄ W NOWYCH OBSZARACH KOMPETENCJI WIOŚ

Poszerzanie spektrum wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie:

„Problematyki odorów w gospodarce odpadami”

W dniach 4 – 5 czerwca 2019 r. Pracownicy Inspekcji WIOŚ wraz z Delegaturami oraz pracownicy Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska GIOŚ wzięli udział w warsztatach teoretycznych i praktycznych przeprowadzonych przez Panią Profesor Izabelę Sówkę oraz Panią dr inż. Urszulę Miller wraz z zespołem z Zakładu Inżynierii i Ochrony Atmosfery Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Uciążliwości powodowane działalnością związaną z emisją substancji odorotwórczych są z jednej strony tematem zainteresowania wielu środowisk naukowych z drugiej natomiast przedmiotem skarg mieszkańców oraz interwencji inspekcyjnych. CAŁY ARTYKUŁ


2019-04-29

Nielegalny import odpadów

Dzięki działaniom Inspekcji Ochrony Środowiska, w tym roku udało się wywieźć z Polski prawie 3,8 tys. ton odpadów, które trafiły do naszego kraju nielegalnie.


2019-03-26

Obchody Międzynarodowego Dnia Wody

W dniu 22.03.2019 roku przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu (Centralnego Laboratorium Badawczego i Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska) wzięli czynny udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Wody organizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Na stoisku edukacyjnym GIOŚ można było dowiedzieć się jaką rolę badania biologiczne odgrywają w ocenie wód powierzchniowych realizowanej w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, jakie grupy organizmów wodnych są badane i dlaczego, a także zapoznać się z typowymi przedstawicielami fauny i flory wodnej. W tym celu na stoisku zaprezentowaliśmy zakonserwowane okazy bezkręgowców, rośliny zielnikowe a także klucze do oznaczania oraz metodyki badawcze.


2019-03-25

Spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Na zaproszenie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w dniu 15 marca 2019 r. grupa specjalistów z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska we Wrocławiu przedstawiła słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku szereg prezentacji dotyczących sposobu prowadzenia monitoringu i wykonywania ocen jakości powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, gleb oraz metod pomiaru poziomu hałasu i wynikających z tego uwarunkowań. Słuchacze - seniorzy z dużym zainteresowaniem odnieśli się do prezentowanych zagadnień w szerokiej dyskusji zadając wiele konkretnych pytań dotyczących rzeczywistych zagrożeń środowiska, ich wpływu na codzienne życie mieszkańców oraz sposobów zmniejszenia zanieczyszczeń w poszczególnych komponentach środowiska.


2019-03-20

Wykłady o gospodarce wodnej

Informujemy, że w dniu 22-03-2019 r. z okazji Dnia Wody na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zostanie przeprowadzona seria wykładów i warsztatów dotyczących zrównoważonego gospodarowania wodą oraz ochrony zasobów wodnych w pogarszających się warunkach środowiskowych nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.

Link do strony z informacją o obchodach oraz programem wykładów i warsztatów na www.

Link do strony z informacją o obchodach na facebooku


2019-02-26

Biblioteka Monitoringu Środowiska

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, iż "Biblioteka Monitoringu Środowiska" jest już czynna i dostępna dla zainteresowanych w godzinach pracy urzędu.


2019-01-27

Zmiana siedziby

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż z początkiem roku 2019 nastąpiła zmiana siedziby WIOŚ we Wrocławiu. Nowy adres:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław


2018-12-22

Przerwa w pracy urzędu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia (wigilia Bożego Narodzenia) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu będzie nieczynny. Przepraszamy za niedogodności i życzymy zdrowych, pogodnych i szczęśliwych świąt.


2018-12-21

Udzielanie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza (TŁO SUBSTANCJI)

W związku ze zmianą kompetencji WIOŚ i GIOŚ wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw,
od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie udostępniania informacji o środowisku wytwarzanych w ramach PMŚ
jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
Od 1 stycznia 2019 r. będzie obowiązywał nowy wzór wniosku o udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza
na wskazanym obszarze (tło substancji)
.
Zmianie ulegną także Dane do przelewu dla Wnioskodawcy do opłaty
za udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (tło substancji)
.
Wnioski o tło proszę wysyłać na adresy mailowe: rwmswroclaw@gios.gov.pl
2018-09-18

Rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2018.

Informujemy, że ruszyła rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2018 i potrwa do 7 października 2018.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjnym dostępne są pod linkiem http://www.ekoportal.gov.pl/konferencja/rejestracja/

Zapraszają organizatorzy: Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Podmiotami współpracującymi merytorycznie przy organizacji IV edycji konferencji Środowisko Informacji są: Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Esri Polska, MGGP Aero, ProGea 4D. Konferencja jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

grafika

2018-09-07

Spotkania informacyjne programu „Czyste Powietrze” – dofinansowanie wymiany pieców i termomodernizacji domów jednorodzinnych

Dnia 4 września 2018 r. ruszył cykl spotkań z mieszkańcami województwa dolnośląskiego, na których pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej omawiają założenia Programu „Czyste Powietrze” oraz wyjaśniają jak będzie można poprawnie składać wnioski..

Szczegółowe informacje (harmonogram spotkań) na stronie internetowej WFOŚiGW

Materiały informacyjne o uchwałach antysmogowych

Z dniem 1 lipca br. zaczęły obowiązywać regulacje wynikające z uchwał antysmogowych dla Dolnego Śląska. W ramach akcji informacyjnej o nowych przepisach Instytut Rozwoju Terytorialnego

    przygotował materiały informacyjne, które są dostępne na stronie internetowej IRT


2018-09-05

Warsztaty „Pobór oraz ocena próbek fitoplanktonu na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry (MODO)”.

W dniach 3-4 września 2018 we Wrocławiu odbyły się warsztaty „Pobór oraz ocena próbek fitoplanktonu na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry (MODO)”. Organizatorem spotkania była Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, Grupa Monitoring oraz WIOŚ Wrocław. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele Komisji, pracownicy instytucji zajmujących się monitoringiem wód powierzchniowych: Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (Niemcy); Povodí Odry, s.p.; VÚV TGM, v.v.i. (Republika Czeska) oraz WIOŚ Wrocław, WIOŚ Szczecin; a także przedstawiciele PG Wód Polskich, Krajowego Zarządu Gospodarki Wód oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.
Spotkanie podzielone było na część teoretyczną i praktyczną. W trakcie zajęć teoretycznych delegacje krajów działających w MKOOpZ przedstawiły obowiązujące metodyki badania i oceny fitoplanktonu w rzekach. Przedyskutowano także różnice i podobieństwa w stosowanych metodach.
Drugi dzień był poświęcony części praktycznej warsztatów. Na rzece Odrze we Wrocławiu, na wysokości Kładki Zwierzynieckiej odbył się wspólny pobór prób fitoplanktonu. Pobrany materiał zostanie opracowany i oceniony przez delegacje poszczególnych krajów, a jego wyniki zostaną porównane i omówione w raporcie podsumowującym spotkanie. Wnioski końcowe będą wykorzystane do harmonizacji ocen na MODO, w szczególności na transgranicznych jednolitych częściach wód.


zdjęcie
zdjęcie2018-08-06

W Centrum Innowacji Przejście rozmawiano o uchwale antysmogowej

Bartosz Moch Czwartek 02 sierpnia 2018 14:05zdjęcie

W czwartek, 2 sierpnia 2018 roku w Centrum Innowacji Przejście Urząd Miejski Wrocławia zorganizował spotkanie warsztatowe w sprawie uchwały antysmogowej oraz norm i regulacji prawnych dotyczących spalania paliw stałych we Wrocławiu.
W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób, w tym m.in. Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia, Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz przedstawiciele rad osiedli, stowarzyszeń, fundacji i instytucji związanych z ochroną powietrza oraz uczelni wyższych.
Czytaj więcej na stronie : https://www.wroclaw.pl/srodowisko/w-centrum-innowacji-przejscie-o-uchwale-antysmogowej-i-paliwach-stalych-wroclaw.2018-06-12

Współpraca Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu z Krajem Związkowym Saksonia

Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska biorą udział w pracach Dolnośląsko-Saksońskiej Grupy Roboczej
    powstałej w wyniku podpisania „Wspólnego Oświadczenia o współpracy pomiędzy Dolnym Śląskiem a Wolnym Krajem Saksonia”
    z dnia 17-18 maja 2000 roku w Dreźnie.
    W 2018 roku w ramach prac powyższej Grupy Roboczej odbyły się dwa spotkania:

 • 23 maja 2018 r. w Dreźnie na zaproszenie Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)
Ze strony polskiej w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Wydziału Monitoringu Środowiska,  Wydziału Inspekcji oraz Działu Inspekcji Delegatury

    w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ), Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego GIOŚ w Krakowie
    oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD).  Ze strony niemieckiej: przedstawiciele Sächsisches Landesamt für Umwelt,
    Landwirtschaft und Geologie (LfULG) oraz Staatliche Betribgeselschaft für Umwelt und Landwirtschaft  (BfUL). W trakcie kilkugodzinnego
    spotkania omówiono następujące zagadnienia:

 • jakość  powietrza i trendy zmian na Dolnym Śląsku (WIOŚ) i Saksonii (LfULG),
 • metody oznaczania benzo(a)pirenu w powietrzu (GIOŚ, BfUL),
 • prowadzenie działalności kontrolnej w sytuacjach kryzysowych (awaryjnych) (LfULG),
 • działalność kontrolna WIOŚ,
 • ocena wyników testów czujników niskokosztowych (niereferencyjnych) wykorzystywanych do pomiarów zanieczyszczeń powietrza (LfULG),
 • działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w województwie dolnośląskim (uchwały antysmogowe, działania w ramach POP) (UMWD).
Obie strony wymieniły się prezentacjami, również tymi, które nie zostały przedstawione w trakcie spotkania. Dotyczyły one: 
 • zależności między tlenkami azotu i komunikacją na podstawie pomiarów w stacji Dresden-Bergstraße (LfULG),
 • efektów funkcjonowania strefy ekologicznej w Lipsku (Umweltzone Leipzig) – jej wpływu  na obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza  sześć lat po utworzeniu (LfULG),
 • informacji na temat seminarium  „Jakość powietrza w Saksonii” , które miało miejsce w Dreźnie w 2017 r. (LfULG),
 • efektów współpracy polsko-niemieckiej w rozwiązywaniu przygranicznych problemów uciążliwości dla środowiska wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej (WIOŚ).
Uzgodniono, iż następne spotkanie będzie miało miejsce za 2 lata w Polsce, chyba że zajdzie potrzeba i wystąpią zagadnienia, które będą wymagały wcześniejszego omówienia.

  
 • 7 czerwca 2018 r. we Wrocławiu spotkanie w Saksońskim Biurze Łącznikowym z przedstawicielami Staatliche Betribgeselschaft für Umwelt und Landwirtschaft  (BfUL)
W trakcie spotkania (6 przedstawicieli z BfUL, 7 z WIOŚ, 1 z UMWD) obie strony zapoznały się ze strukturą i zakresem działalności instytucji.

WIOŚ przedstawił działalność inspekcyjną, monitoringową i laboratoryjną. Kierownicy z BfUL: zakresy badań i oznaczeń poszczególnych pracowni tej firmy.
BfUL jest w dużym stopniu odpowiednikiem WIOŚ, jednakże prowadzi też inne pomiary i oznaczenia wykraczające poza kompetencje WIOŚ. Uzgodniono,
iż Inspektorat przekaże BfUL informacje na temat instytucji w Polsce, które mogą być partnerem do wymiany doświadczeń w zakresie pomiarów napromieniowania środowiska,
bezpieczeństwa jądrowego, kontroli środków spożywczych, pomiarów wodowskazowych na wodach, pomiarów poziomu wód podziemnych, monitoringu ptaków i ochrony przyrody
według dyrektywy siedliskowej. Strona niemiecka zaproponowała 2-3 dniową wizytę w BfUL przedstawicieli poszczególnych wydziałów WIOŚ.
Po spotkaniu delegacja zwiedziła automatyczną stację monitoringu powietrza przy Wybrzeżu Conrada Korzeniowskiego we Wrocławiu zapoznając się z systemem pomiarów
jakości powietrza realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.2018-06-06

Dostępne są informacje o stanie środowiska na obszarze województwa dolnośląskiego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje, że na stronie internetowej www.wroclaw.pios.gov.pl w zakładce „Monitoring środowiska” dostępne są do pobrania informacje o stanie środowiska na obszarze województwa dolnośląskiego uzyskane na podstawie badań realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w roku 2017. Badania poszczególnych komponentów środowiska prowadzone były zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa dolnośląskiego na lata 2016-2020”

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z następującymi opracowaniami:

 1. „Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za rok 2017 (zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska)”
 2. „Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2017 roku”
 3. „Ocena stanu czystości wód podziemnych województwa dolnośląskiego rok 2017”
 4. „Ocena jakości wód podziemnych na obszarach uprzemysłowionych, narażonych na oddziaływanie punktowych źródeł zanieczyszczeń w województwie dolnośląskim w 2017 roku”
 5. „Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2017”
 6. „Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb województwa dolnośląskiego w 2017 roku – obszary bezpośrednio zagrożone zanieczyszczeniami”
 7. „Badania poziomów pól elektromagnetycznych w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2017”.

Opracowanie pt. „Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych na terenie województwa dolnośląskiego za rok 2017” będzie wykonane do końca czerwca 2017 r. (zgodnie z par. 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1187) i zostanie udostępnione na stronie internetowej WIOŚ po zatwierdzeniu przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.


2018-05-15

Kampania z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska

Informujemy, że WIOŚ we Wrocławiu bierze udział w „Kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”. Kampania jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Programowi przewodzi Gmina Wrocław, zaś partnerami są:

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia z Brzegu

Celem jest przeprowadzenie systemowej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska (Dzierżoniów, Bielawa, Świdnica, Środa Śląska, Szczawno-Zdrój, Jedlina Zdrój, Sobótka, Świdnica Kobierzyce, Kąty Wrocławskie).

Projekt jest realizowany w okresie od 03.04.2018 do 31.12.2019

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:


2018-05-07

Zaproszenie do zgłaszania tematów

Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zapraszają do zgłaszania propozycji prezentacji do wygłoszenia podczas IV edycji konferencji Środowisko Informacji.

Konferencja gromadzi w jednym miejscu specjalistów i ekspertów, zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem cyfrowych danych środowiskowych. Tematem wiodącym jest aktywny dostęp

i przetwarzanie informacji o środowisku i jego ochronie z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych.

Wstępnie zaplanowano następujące sesje tematyczne:
 • wykorzystanie danych środowiskowych do zarządzania przestrzenią publiczną (przez m.in. gminy, samorządy, miasta, parki narodowe, lasy),
 • wykorzystanie otwartych danych publicznych,
 • wykorzystanie narzędzi open source w środowisku,
 • teledetekcja w praktyce - wyniki projektów,
 • nowe technologie w pozyskiwaniu danych o środowisku,
 • realizowane projekty w kontekście wdrażania dyrektywy INSPIRE,
 • oceny oddziaływania na środowisko.
Propozycje należy zgłaszać do 27 maja 2018 r. wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego tutaj.Organizatorzy zachęcają do zgłaszania prezentacji projektów, zarówno obecnie realizowanych, jak i zakończonych, w tym również takich które były już omawiane podczas poprzednich edycji Konferencji,

a obecnie można pokazać uzyskane rezultaty.

Udział prelegentów w konferencji jest nieodpłatny, nie są również zwracane koszty podróży. Prezentacje wygłoszone podczas konferencji zostaną opublikowane w serwisie ekoportal.gov.pl.

Konferencja jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć tutaj.


2018-04-25

Spotkanie poświęconye badaniom jakości powietrza na stacjach tła regionalnego w Polsce


W dniach 23-25 kwietnia br. w Wieliczce przedstawiciele Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu wzięli udział w corocznym spotkaniu Inspekcji Ochrony Środowiska, poświęconym badaniom jakości powietrza na stacjach tła regionalnego w Polsce. W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska pomiary jakości powietrza na obszarach tła regionalnego prowadzone są na następujących stacjach:

 • „Osieczów” (województwo dolnośląskie),
 • „Zielonka” (województwo kujawsko-pomorskie),   
 • „Puszcza Borecka” (województwo warmińsko-mazurskie),   
 • „Złoty Potok” (województwo śląskie).
Powyższe stacje należą do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, z wyjątkiem stacji "Puszcza Borecka", która jest własnością Instytutu Ochrony Środowiska – PIB. Stacja ta jest jedną z kilku polskich stacji należących do międzynarodowej sieci badawczej EMEP, pracującej na rzecz Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości. Stacje tła regionalnego pełnią bardzo ważną rolę w systemie oceny i zarządzania jakością powietrza, Na stacjach tych prowadzone są pomiary całego spektrum zanieczyszczeń powietrza, w tym badania składu pyłu PM10 pod kątem zawartości metali ciężkich i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, badania składu pyłu PM2,5 pod kątem zawartych w nim: kationów (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+), anionów (SO42-, NO3-, Cl-), węgla elementarnego i organicznego oraz badania rtęci całkowitej w stanie gazowym oraz badania depozycji całkowitej w zakresie ww. metali i WWA. Na spotkaniu omówiono wyniki międzynarodowych badań porównawczych dotyczących węgla elementarnego i organicznego w pyle organizowanym przez EMEP/Actris, w którym udział wzięło Laboratorium WIOS we Wrocławiu uzyskując bardzo dobre rezultaty. Poszczególne Laboratoria WIOŚ wskazały także problemy z realizacją pomiarów na stacjach tła regionalnego. Tegoroczne spotkanie zakończyło się wizytą w Krajowym Laboratorium Referencyjnym i Wzorcującym i Laboratorium WIOŚ w Krakowie.

2018-04-10

Spotkanie doradców rolniczych z terenu Dolnego Śląska

W dniu 10 kwietnia 2018 r., na zaproszenie kierownictwa Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, przedstawiciele Wydziału Monitoringu Środowiska i Wydziału Inspekcji WIOŚ wzięli udział w spotkaniu doradców rolniczych z terenu Dolnego Śląska. Licznie zgromadzonym uczestnikom przedstawione zostały dotychczas wykonane oceny wód powierzchniowych na obszarach szczególnie narażonych na zagrożenie azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych (OSN) na Dolnym Śląsku oraz zmiany w monitoringu tych obszarów wynikające ze wejścia w życie z początkiem tego roku nowej ustawy Prawo wodne, w której jako obszar zagrożony zdefiniowany został teren całego kraju. Również na bazie tych uwarunkowań przedstawiciele Wydziału Inspekcji zapoznali zebranych z projektami nowych rozwiązań w zakresie stosowania dobrych praktyk rolniczych oraz celami i zasadami prowadzenia kontroli na terenach rolniczych.


grupa w2

W dniach 10-11 kwietnia 2018 r. odbyła się 37 Narada Grupy Roboczej W2 „Ochrona wód” przy Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych. Spotkanie odbyło się we Wrocławiu na zaproszenie strony polskiej, reprezentowanej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Waldemara Kulaszkę, przewodniczącego polskiej części GR W2. W naradzie wzięli udział przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz LfU Brandenburg, LUNG Mecklenburg-Vorpommern oraz LfULG Sachsen. Porządek narady obejmował m.in. kontrolę realizacji ustaleń z ostatniej narady GR W2 oraz ustaleń Polsko-Niemieckiej Komisji Wód Granicznych. Przedstawiono i omówiono wyniki prac grup ekspertów ds. jakości analiz, ds. monitoringu oraz ds. wód przejściowych i przybrzeżnych. Została omówiona treść Raportu o jakości wód granicznych za 2016 rok, zawierającego informacje o badaniach i ocenie wód Nysy Łużyckiej, Odry, Odry Zachodniej, Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej, który zostanie przedstawiony Komisji Wód Granicznych na najbliższej naradzie.


2018-03-22

Obchody Światowego Dnia Wody

dzien wody

W dniu 22 marca 2018 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyły się obchody Światowego Dnia Wody. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – oprócz o objęcia przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora patronatem tej imprezy – zaprezentował na osobnym stanowisku podstawowe zasady dotyczące badań monitoringowych środowiska wodnego i oceny stany wód. Szczególny nacisk położony został na biologiczne elementy badań, które są z kolei podstawą do oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Obejrzeć można było także preparaty organizmów żyjących w wodzie oraz zielniki, a pracownicy WIOŚ mogli szczegółowo opisać ich charakter oraz rolę, jaka odgrywają w biocenozie środowiska wodnego oraz ich powiązanie z jakością wód.

Licznie przybyli uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci studiujący na kierunkach związanych z ochroną środowiska żywo interesowali się stanem wód i wszelkimi uwarunkowaniami dotyczącymi sposobu ich oceny. Kolejki chętnych ustawiały się do mikroskopu, gdzie można było obejrzeć organizmy charakterystyczne dla rzek przepływających przez Wrocław i jego okolice.


2018-02-21

„Aktualny stan przygotowania polskiego systemu prawnego do bezpośredniego stosowania RODO – postulaty de lege ferenda”

konferencja

W środę 21 lutego odbyła się konferencja organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Katedrę Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pn. „Aktualny stan przygotowania polskiego systemu prawnego do bezpośredniego stosowania RODO – postulaty de lege ferenda”. Celem konferencji było w szczególności przybliżenie zagadnień związanych z aktualnym stanem wdrożenia RODO i bezpośrednim stosowaniem rozporządzenia w praktyce. Ponadto dla administratorów danych, administratorów bezpieczeństwa informacji oraz pracowników wielu instytucji, którzy na co dzień zajmują się powyższą tematyką była to okazja do wymiany poglądów. W konferencji udział wzięli pracownicy WIOŚ we Wrocławiu: Paulina Niewójt - Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Piotr Cyganek - Dyrektor WIOŚ.

 

« Wróć do najnowszych aktualności