BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Aktualności

2020-09-22

Przewóz odpadów z Niemiec na teren Dolnego Śląska

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi wydania przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska decyzji na przewóz 40 tys. ton odpadów z Niemiec do Polski, informujemy, że komentarz w przedmiotowej sprawie został zamieszczony na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/689-przewoz-odpadow-z-niemiec-do-polski-komentarz-do-doniesien-medialnych.


2020-09-11

Informacja w sprawie odprowadzania ścieków z obiektu przy ul. Długiej 10-11 w Świeradowie - Zdroju

Informacja w sprawie odprowadzania ścieków z obiektu rehabilitacyjno-wypoczynkowego, przy ul. Długiej 10-11 w Świeradowie - Zdroju

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w funkcjonowaniu systemu odprowadzania do potoku Strużyna mieszaniny ścieków z urządzeń do oczyszczania i podczyszczania ścieków, na skutek uszkodzenia kolektora ściekowego, pobrane zostały próbki wód i ścieków przez CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu Pracownię w Jeleniej Górze i aktualnie oczekujemy na pełne wyniki analiz tych próbek.

Na uszkodzenie wspólnego kolektora odprowadzającego ścieki bytowe, pokąpielowe, popłuczne z basenu rekreacyjnego wskazywał m.in. podniesiony poziom ścieków w studzienkach kontrolnych. W wyniku popękania rurociągu do kolektora przedostawała się ziemia, która mogła powodować zatkanie rurociągu zbiorczego i jego niedrożność.

Instalacje do oczyszczania i podczyszczania ścieków są sprawne, niesprawny natomiast jest kolektor odprowadzający mieszaninę ścieków do potoku Strużyny.

Wykonane dotychczas analizy wskazują na wysokie wartości wskaźnika przewodności. W chwili obecnej czekamy na pełne wyniki badań pobranych próbek wody i ścieków: w tym zawartości chlorków i siarczanów.

Obecnie właściciel podejmuje działania celem wyeliminowania skutków awarii, poprzez wypompowywanie ścieków ze studzienek i udrażnianie kolektora odprowadzającego ścieki do wód potoku Strużyna. Z uzyskanych informacji właściciel zlecił naprawę rurociągu.

Podmiot wystąpił o uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego, z uwagi na utratę jego ważności z dniem 31.08.2020 r., Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim nie wydał pozwolenia wodno-prawnego, w którym ustala warunki odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Dodatkowo występujący stan suszy hydrologicznej, a co za tym idzie obniżony poziom wód w potoku może wzmagać tę niekorzystną sytuację oraz powodować uciążliwość ze strony odprowadzanych ścieków dla okolicznych mieszkańców.


2020-09-11

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 31.08-09.09.2020 r.

Wyciek płynnego nawozu azotowego w m. Stare Bogaczowice

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury w Wałbrzychu w dniu 03.09.2020 r. przeprowadzili rozpoznanie w terenie, w związku ze zgłoszeniem dotyczącym wycieku chemikaliów stosowanych w rolnictwie na prywatnej posesji w Starych Bogaczowicach. Na miejscu stwierdzono rozlanie kilku litrów płynnego nawozu azotowego. Do zdarzenia doszło w momencie przepompowania substancji nawozowej do opryskiwacza. Miejsce rozlania zostało uprzątnięte przez właściciela nieruchomości.


Kontrola na wniosek Najwyższej Izby Kontroli

W dniu 31.08.2020 Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu rozpoczęli kontrolę w punkcie skupu złomu, zlokalizowanego w miejscowości Dzierżoniów. Z wnioskiem o kontrolę wystąpiła Najwyższa Izba Kontroli.


2020-09-09

Kontrola ścieków w obiekcie rehabilitacyjno-wypoczynkowym, przy ul. Długiej 10-11 w Świeradowie - Zdroju

W związku z otrzymanym zgłoszeniem w sprawie odprowadzania ścieków nieoczyszczonych z ośrodka rehabilitacyjno–wypoczynkowego w Świeradowie - Zdroju do potoku Strużyna, oraz towarzyszącej uciążliwości zapachowej, w dniu 31.08.2020 r. WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze rozpoczęła kontrolę interwencyjną w ww. obiekcie.

Czytaj dalej »


2020-09-02

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 04.06-30.08.2020 r.

Zanieczyszczenie stawu środkami ochrony roślin

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 14.05.2020 r. otrzymał zgłoszenie od Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Górze o wycieku do stawu środka ochrony roślin w m. Glinka, gmina Góra. Wyciek tysięcy litrów płynu nastąpił na skutek uszkodzenia opryskiwacza. Na miejscu zdarzenia czynności realizowane były wspólnie przez: WIOŚ we Wrocławiu, PSP, Oddział Ratunkowo-Gaśniczy w Górze, grupę ratownictwa chemicznego i ekologicznego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu oraz Policję.

W wyniku podjętych działań, wyciek został zlikwidowany, natomiast pozostałości środka ochrony roślin na obrzeżach stawu zostały usunięte poprzez spłukanie. Odpompowany został nośnik substancji niebezpiecznej z powierzchni stawu za pomocą specjalistycznego sprzętu. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu po przeprowadzonej wizji stwierdzili, że napływ i odpływ stawu znajdują się powyżej lustra wody, a zatem nie ma możliwości przedostania się zanieczyszczenia do rzeki Glinka (dopływ rzeki Śląski Rów). W związku ze stwierdzeniem zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku sprawę skierowano do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.


Zanieczyszczenie rzeki w m. Dobra

W dniu 20.05.2020 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu w związku ze zgłoszeniem dotyczącym zanieczyszczenia rzeki w powiecie oleśnickim w miejscowości Dobra przeprowadzili rozpoznanie w terenie. Na miejscu stwierdzono, że wygląd wody w rzece, a także jej zapach, jednoznacznie wskazuje na jej zanieczyszczenie ściekami bytowymi. W celu ustalenia przyczyny tego zjawiska przeprowadzono oględziny

w obrębie wylotu z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w sąsiedniej miejscowości. Stwierdzono, że ścieki odprowadzane do odbiornika charakteryzowały się zapachem ścieków bytowych, popielatym zabarwieniem i dużą ilością zawiesiny. Ponadto, ustalono, że woda w rzece powyżej wylotu była przejrzysta i klarowna, natomiast poniżej - zaobserwowano znaczne pogorszenie się jej jakości.

W związku z powyższym na terenie oczyszczalni ścieków rozpoczęto kontrolę w trybie interwencyjnym.


Nielegalny demontaż pojazdów w Kłodzku

W dniu 20 maja 2020 r. WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, przeprowadziła kontrolę u podmiotu, w wyniku której stwierdziła nielegalny demontaż pojazdów. Jednocześnie pracownicy CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu pobrali próby gleby zanieczyszczonej płynami eksploatacyjnymi pochodzącymi z pojazdów. Wyniki badań wykazały przekroczenie dopuszczalnej substancji powodującej ryzyko dla środowiska, tj.: oleju mineralnego. W związku z wystąpieniem szkody w środowisku, polegającej na zanieczyszczeniu powierzchni ziemi sprawa została skierowana do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu jako organu właściwego.


Interwencja dotycząca uciążliwości zapachowej związanej z eksploatacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

W dniu 22.05.2020 r. do Delegatury w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie uciążliwości zapachowej powodowanej eksploatacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Inspektorzy, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, rozpoczęli czynności kontrolne w przedmiotowej sprawie. Wizja w terenie potwierdziła występowanie uciążliwości zapachowej związanej z prowadzoną gospodarką odpadami. W związku z czym zostały podjęte właściwe czynności mające na celu wyeliminowanie emisji gazów odoroczynnych przez zarządzającego składowiskiem.


Zanieczyszczenie rzeki Strzegomianka

W dniu 29 maja 2020 r. w związku z wnioskiem interwencyjnym Komendy Miejskiej Policji w Strzegomiu w sprawie odprowadzania ścieków przez podmiot do rzeki Strzegomka, Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatury w Wałbrzychu podjęli czynności kontrolne. W trakcie oględzin prowadzony był zrzut ścieków do odbiornika. Odprowadzane ścieki charakteryzowały się mlecznym zabarwieniem. Z ustaleń wynika, że do rzeki odprowadzane były ścieki przemysłowe pochodzące z obróbki kamienia.


Zanieczyszczenie potoku Czerwonka.

Do WIOŚ we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze wpłynęło zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia ściekami potoku Czerwonka w Jeleniej Górze. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia inspektorzy wraz z przedstawicielami Straży Miejskiej w Jeleniej Górze przeprowadzili wizję w terenie. W trakcie przeprowadzonego rozpoznania ustalono, że w potoku Czerwonka doszło do wyniesienia osadu z pobliskiej komunalnej oczyszczalni ścieków. W czasie wizji terenowej pracownicy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Centralnego Laboratorium Badawczego, Oddział we Wrocławiu Pracownia w Jeleniej Górze pobrali próbkę ścieków z wylotu oraz próbki wody z potoku. W związku z zaistniałą sytuacją, rozpoczęto kontrolę interwencyjną u administratora oczyszczalni.


fot. Potok Czerwonka


Interwencja w sprawie zanieczyszczenia potoku Świdnik

W dniu 28.05.2020 r. WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze otrzymał telefoniczną informację o zanieczyszczeniu Potoku Świdnik w m. Szarocin. Niezwłocznie inspektorzy przeprowadzili wizję w terenie. W trackie wizji terenowej stwierdzono, że woda w potoku Świdnik jest mętna, barwy jasno szarej. Przez pracowników GIOŚ CLB Oddział we Wrocławiu Pracownia w Jeleniej Górze zostały pobrane próbki wody z potoku. Ustalono, że źródłem zanieczyszczenia mogą być ścieki przemysłowe odprowadzane z pobliskiego zakładu górniczego, w związku z czym rozpoczęto kontrolę interwencyjną w kopalni.


fot. Potok Świdnik


Zanieczyszczenie powietrza pyłem i trocinami pochodzącymi ze stolarni zlokalizowanej w Jeleniej Górze

WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze po otrzymaniu od mieszkańca zgłoszenia o zanieczyszczeniu środowiska pyłem i trocinami pochodzącymi ze stolarni zlokalizowanej w Jeleniej Górze, podjął czynności kontrolne. Wizja terenowa potwierdziła zasadność zgłoszenia. Ustalono, że poprzez silne podmuchy wiatru doszło do niezorganizowanej emisji pyłu drzewnego. Kolejna wizja terenowa wykazała, że teren zakładu został uprzątnięty. Właściciel zakładu został zobowiązany zarządzeniem pokontrolnym do zapewnienia przestrzegania wymagań ochrony środowiska.


Ocena transportów odpadów pod kątem spełniania przepisów w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów. Współpraca z Urzędem Celno-Skarbowym

Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu Referat Realizacji w Zgorzelcu zwrócił się do WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze o ocenę następujących zatrzymanych transportów odpadów pod kątem spełniania wymogów międzynarodowego przemieszczania odpadów:

 1. w dniu 21.05.2020 r. przewożonych z terenu Niemiec do Polski. Po analizie dostarczonej dokumentacji, Inspektorat ustalił, że podmiot, do którego transportowane były odpady, nie miał możliwości przeprowadzenia procesu odzysku odpadów w sposób zgodny z przepisami wspólnotowymi lub międzynarodowymi. Podmiot ten nie posiadał instalacji do przetwarzania odpadów, posiadał wyłącznie zezwolenie na zbieranie odpadów. Wobec powyższego Inspektorat uznał przemieszczanie odpadów za nielegalne.
 2. w dniu 04.06.2020 r. przewożonych z Holandii do Polski. Po analizie dostarczonej dokumentacji, Inspektorat ustalił, że przewożone odpady są zgodne z przedłożonymi dokumentami. Instalacja, do której transportowane były odpady posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Zatem stwierdzono, że transport spełnia wymogi przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.
 3. W dniu 05.06.2020 r. przewożonych z terenu Niemiec do Polski. Po analizie dostarczonej dokumentacji, Inspektorat ustalił, że podmiot, do którego transportowane były odpady nie jest zarejestrowany w systemie BDO oraz nie ma wykazanej instalacji do przetwarzania odpadów, a tym samym nie spełnia definicji odbiorcy w transgranicznym przemieszczaniu odpadów, nie będąc jednocześnie w stanie zapewnić procesów odzysku odpadów. Ponadto, przewoźnik nie posiadał dokumentów, które są niezbędne przy międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, a pojazd, którym były przewożone odpady, był nieoznakowany. Inspektorat uznał przemieszczanie odpadów za nielegalne.
 4. W dniu 10.06.2020 r. przewożonych z terenu Niemiec do Polski. Po analizie dostarczonej dokumentacji, Inspektorat ustalił, że podmiot, do którego transportowane były odpady nie był w stanie przeprowadzić odzysku odpadów w sposób zgodny z przepisami wspólnotowymi lub międzynarodowymi, gdyż podmiot ten nie posiadał instalacji do przetwarzania odpadów. Podmiot, do którego miały trafić odpady posiadał wyłącznie zezwolenie na zbieranie odpadów. Wobec powyższego Inspektorat uznał przemieszczanie odpadów za nielegalne.
 5. W dniu 30.07.2020 r. przewożonych z terenu Niemiec do Polski. Po analizie dostarczonej dokumentacji, Inspektorat ustalił, że podmiot, do którego transportowane były odpady nie był w stanie przeprowadzić odzysku odpadów w sposób zgodny z przepisami wspólnotowymi lub międzynarodowymi, gdyż podmiot ten nie posiadał instalacji do przetwarzania odpadów. Podmiot, do którego miały trafić odpady, posiadał wyłącznie zezwolenie na zbieranie odpadów. Wobec powyższego Inspektorat uznał przemieszczanie odpadów za nielegalne.

Postępowanie administracyjne w sprawie emisji substancji toksycznych do powietrza

W dniu 8 czerwca 2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu zakończyli kontrolę podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w Świdnicy w związku z wnioskiem interwencyjnym dotyczącym wprowadzania „toksycznych oparów” do powietrza. Kontrola potwierdziła wprowadzanie substancji do powietrza z emitorów zakładu bez wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów. W zawiązku z powyższym, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wstrzymania użytkowania instalacji zakładu.


Kontrola oczyszczalni ścieków w powiecie dzierżoniowskim

W dniu 10 czerwca 2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu zakończyli kontrolę interwencyjną w jednej z oczyszczalni ścieków na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Kontrola wykazała szereg nieprawidłowości, w tym: odprowadzanie ścieków wylotem przelotowym, nieujętym w pozwoleniu wodno-prawnym, prowadzenie przetwarzania odpadów o kodzie 19 08 05 bez wymaganego zezwolenia itd. Ponadto, stwierdzono odprowadzanie niedostatecznie oczyszczonych ścieków do potoku, powodując w ten sposób istotne obniżenie jakości wody oraz nieutrzymywanie w należytym stanie zbiornika retencyjnego.

W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przeciw środowisku, w trybie art. 182 i art. 186 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, złożono wniosek do Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie o wszczęcie postępowania.


Wydanie decyzji administracyjnych dla podmiotu za zbieranie i magazynowanie odpadów podkładów kolejowych oraz dokonanie zrzutu oleju odpadowego do ziemi

W dniu 8 czerwca 2020 r. DWIOŚ Delegatura w Wałbrzychu wydał trzy decyzje dla podmiotu składującego zużyte podkłady kolejowe w Stanowicach, tj.:

 1. wymierzającą administracyjną karę pieniężną w wysokości 10 000 zł za zbieranie odpadów w postaci zużytych drewnianych podkładów kolejowych bez wymaganego zezwolenia,
 2. wymierzającą administracyjną karę pieniężną w wysokości 30 000 zł za zrzut olejów odpadowych do ziemi,
 3. wstrzymującą działalność w zakresie zbierania odpadów bez wymaganego zezwolenia.

Decyzje podwyższające opłaty za odprowadzanie ścieków oczyszczonych

W dniu 8 czerwca 2020 r. DWIOŚ Delegatura w Wałbrzychu wydał decyzję ustalającą opłatę podwyższoną w wysokości 131 699 zł za odprowadzanie w 2018 r. ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków do potoku Gniły z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez Starostę Dzierżoniowskiego dnia 9.09.2016 r. oraz decyzję ustalającą opłatę podwyższoną w wysokości 80 331 zł za odprowadzanie w 2018 r. ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków do rzeki Biała Lądecka z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez Starostę Kłodzkiego dnia 10.06.2016 r.


Interwencja dotycząca zanieczyszczenie lasu nieznanymi substancjami chemicznymi w ilości 26 000 litrów.

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu w dniu 9 czerwca 2020 r. po otrzymanym zgłoszeniu dotyczącym zanieczyszczenia lasu w okolicach Czeszowa, przeprowadzili czynności wyjaśniające we współpracy z Policją oraz Strażą Pożarną. Do gruntu przedostało się ok 5 000 litrów chemikaliów. Straż Pożarna zabezpieczyła teren przed dalszym zanieczyszczeniem terenu a następnie podjęła czynności dochodzeniowe w celu odnalezienia sprawcy zanieczyszczenia.


Decyzja nakładająca obowiązek podjęcia działań w celu poprawienia jakości wód podziemnych

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu w I kwartale br. przeprowadzili kontrolę na jednym ze składowisk odpadów przemysłowych. Po analizie badań monitoringowych z wielolecia stwierdzono pogorszenie stanu jakości wód podziemnych w obrębie składowiska. W związku z powyższym DWIOŚ wszczął postępowanie administracyjne, a następnie wydał decyzję określającą zakres i harmonogram działań niezbędnych do usunięcia przyczyn i skutków stwierdzonych zagrożeń dla środowiska. W przedmiotowej decyzji, jako działania mające na celu ograniczenie stopnia zanieczyszczenia, wskazano m.in. rozszerzony monitoring wód podziemnych, zakaz zawracania wód odciekowych na składowisko oraz restrykcyjne przeprowadzenie rekultywacji składowiska.


Wykonanie pomiarów hałasu wraz z obciążeniem kosztami za ich wykonanie

Realizując zasadę zanieczyszczający płaci, DWIOŚ wydał dla trzech podmiotów gospodarczych, u których wykonał pomiary hałasu decyzje obciążające je kosztami za wykonanie przedmiotowych pomiarów. W wyniku pomiarów stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych dla każdego podmiotu w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.


Wyciek oleju w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

W dniu 17.06.2020 r. wpłynęła informacja z Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu o wycieku oleju napędowego w ilości ok. 700 l. W związku z otrzymanym zgłoszeniem inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze rozpoczęli kontrolę interwencyjną w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom. W trakcie kontroli ustalono, iż wyciek oleju nie wydostał się poza pomieszczenie magazynowe. Zakład na bieżąco monitorował sytuację. Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie magazynowania paliwa ciekłego, w związku z czym zobowiązano zakład do podjęcia działań mających na celu usunięcie stwierdzonych naruszeń.


Kontrole produkcji pierwotnej żywności pochodzenia rolniczego

W czerwcu Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu we współpracy z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą we Wrocławiu oraz Państwową Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną rozpoczęli kontrole u podmiotów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego, zaczynając od podmiotów zlokalizowanych w m. Niemcza oraz w m. Wałbrzych.


Kontrola gminy w zakresie odpadów ulegających biodegradacji

W dniu 24 czerwca 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatura w Wałbrzychu przeprowadzili kontrolę jednej z gmin na terenie województwa dolnośląskiego, która wykazała nieprawidłowości w zakresie odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko odpadów.


Sankcje za uniemożliwianie przeprowadzenia kontroli

W dniu 25 czerwca 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wszczęła postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli u podmiotu prowadzącego działalność w Komornikach.


Śnięcie ryb w stawie w Chojnowie

W związku z telefonicznym zgłoszeniem śnięcia ryb w stawie „Dolpakart” w Chojnowie zgłoszonym przez Koło Polskiego Związku Wędkarskiego, niezwłocznie przeprowadzono rozpoznanie w terenie.

W wyniku oględzin stawu potwierdzono wystąpienie w nim śnięcia ryb. Wykonane na miejscu przez CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu pomiary podstawowych parametrów fizyko-chemicznych wykazały niedobór tlenu rozpuszczonego w wodzie, który był bezpośrednią przyczyną śnięcia ryb. Stężenie tlenu rozpuszczonego zmierzone w 3 punktach pomiarowych mieściło się w przedziale 4,2 ÷4,3 mgO2/l. Organoleptycznie woda posiadała naturalny zapach, była klarowna, bez znacznej ilości glonów. Wizualnie nie stwierdzono widocznego zanieczyszczenia wody w stawie ani na dopływie do stawu.


Porzucone odpady na drodze powiatowej w m. Parszowice

W dniu 26.06.2020 w związku ze zgłoszeniem przez Komendę Miejska Policji w Ścinawie dotyczącym porzucenia przez nieznanego sprawcę odpadów na drodze powiatowej nr 1237D w Parszowicach, gm. Ścinawa, przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia. Ustalono, że przed wsią Parszowice od strony m. Wielowieś, na 20 m odcinku wyasfaltowanej drogi oraz na jej poboczu zeskładowano luzem odpady stanowiące mieszaninę rozdrobnionych tekstyliów i tworzyw sztucznych. Wizualnie wśród odpadów nie stwierdzono odpadów niebezpiecznych - odpady były suche, bez zapachu charakterystycznego dla odpadów komunalnych. Postępowanie w sprawie ustalenia sprawcy porzucenia odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym prowadzone jest przez Komisariat Policji w Ścinawie. Jednocześnie zarządca drogi, tj.: Starosta Lubiński podjął działania mające na celu usunięcie odpadów.


fot. Odpady na drodze powiatowej nr 1237D w m. Parszowice


Kontrola poziomu hałasu w Polanicy - Zdroju

W dniu 7 lipca 2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu rozpoczęli kontrolę zakładu w Polanicy-Zdroju, w związku z wnioskiem interwencyjnym mieszkańców dotyczącym nadmiernego hałasu, w szczególności w porze nocnej. Wraz z pracownikami CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu wykonano pomiary poziomu hałasu w porze dziennej oraz nocnej. W porze dziennej nie wykryto przekroczeń, natomiast pomiary w porze nocnej, potwierdziły zasadność złożonego wniosku.


Odprowadzanie ścieków do rowu w m. Starczów

W dniu 21 lipca 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu przeprowadzili wizję terenową w Starczowie w związku z wnioskiem interwencyjnym w sprawie odprowadzania ścieków do rowu. Podczas wizji stwierdzono nieprawidłowości z zakresu ochrony środowiska w zakresie odprowadzania ścieków nieoczyszczonych do rowów biegnących po obu stronach drogi w tej miescowości. Zlokalizowano źródła zanieczyszczenia oraz dokonano poboru próbki kontrolnej z wylotu do jednego z rowów.


Nieprawidłowości w oczyszczalniach ścieków w m. Starczów

W dniu 30 lipca Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu zakończyli kontrole w dwóch oczyszczalniach ścieków należących do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w Starczowie. W obu oczyszczalniach stwierdzono ich niewłaściwą eksploatację oraz przekroczenie wartości zanieczyszczeń ścieków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Za przekroczenie warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym na podmiot nałożono grzywnę w postaci dwóch mandatów o łącznej wysokości 1000 zł.


Uciążliwość zapachowa w m. Nowa Kuźnia

Do Delegatury w Jeleniej Górze wpływały wnioski o podjęcie interwencji w sprawie uciążliwości zapachowej występującej w Nowej Kuźni. Osoby skarżące wskazywały, że źródłem przedmiotowej uciążliwości zapachowej są fermy drobiu. W związku z powyższym przeprowadzono kontrole na fermach drobiu należących do dwóch właścicieli. W czasie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska, wobec czego zarządzeniami pokontrolnymi zobowiązano właścicieli do podjęcia działań mających na celu ich usunięcie i wyeliminowanie uciążliwości zapachowej dla okolicznych mieszkańców.


Zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w zbiorniku Witoszówka

W dniu 7 sierpnia 2020 r. WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu skierowała zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Świdnicy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciw środowisku polegającego na zniszczeniach w świecie roślinnym i zwierzęcym spowodowanych realizacją prac remontowych zbiornika Witoszówka w Świdnicy.


Wstrzymanie działalności w zakresie przetwarzania odpadów destruktu asfaltowego w Sierpnicy

W dniu 12 sierpnia 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wstrzymującą działalność w zakresie przetwarzania odpadów w Sierpnicy bez wymaganego zezwolenia, stwierdzonego podczas przeprowadzonej kontroli.


Nadmierny hałas oraz pobór wody bez pozwolenia

W dniu 26 sierpnia 2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu rozpoczęli kontrolę na wniosek interwencyjny dotyczący nadmiernego hałasu w porze dziennej i zanieczyszczania rzeki przez podmiot prowadzący działalność w Czernicy. Pracownicy CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu wykonali pomiary hałasu, które nie potwierdziły zasadności złożonego wniosku. Nie zaobserwowano również zanieczyszczania rzeki, stwierdzono natomiast brak pozwolenia na pobór wody z rzeki i ze studni.2020-08-03

Informacje na temat badań zanieczyszczenia rzeki Oława

W dniach 22 lipca 2020 r. oraz 28 lipca 2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wpłynęły wnioski o interwencję dotyczące zanieczyszczenia rzeki Oława, substancją, która powodowała pomarańczowe zabarwienie i wysoką mętność wody w korycie rzeki. Pierwsze zgłoszenie dotyczyło zanieczyszczenia w rejonie miejscowości Oława i przed terenami wodonośnymi Wrocławia, drugie w rejonie miejscowości Witkowice.

W trakcie pierwszego rozpoznania w terenie, w dniu 22 lipca 2020r., przeprowadzono oględziny w trzech punktach:

 • nr 1 – rzeka Oława na wysokości Jazu Małgorzata we Wrocławiu;
 • nr 2 – rzeka Oława w Siechnicach (tereny wodonośne Wrocławia, obok przepompowni MPWiK);
 • nr 3 – rzeka Oława na wysokości mostu w miejscowości Jaczkowice.

W punktach nr 1 i 2 nie zaobserwowano zmętnienia, o którym była mowa w zgłoszeniu. W obu miejscach dokonano pomiaru pH, przewodności oraz zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie w korycie rzeki. Stwierdzono prawidłowe wartości pH, przewodności oraz zawartości tlenu rozpuszczonego, w związku powyższym odstąpiono od poboru wody do analizy ze względu na brak przesłanek do badań.

W punkcie nr 3 w miejscowości Jaczkowice stwierdzono spore zmętnienie wody w rzece Oława (barwa jasnobrązowa). W związku z powyższym została pobrana próba wody do analizy. W próbie wody oznaczono następujące parametry: ChZT, BZT5, zawiesiny ogólne. Na miejscu dokonano pomiaru w wodzie w korycie rzeki i stwierdzono prawidłowe wartości pH, przewodności oraz zawartości tlenu rozpuszczonego. Wykonane przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ wyniki analiz wykazały wysokie stężenia zawiesiny ogólnej, co potwierdziło naturalne zanieczyszczenie rzeki. Analizy jakości wody nie wykazały ponadnormatywnych stężeń badanych wskaźników, wskazujących na zanieczyszczenie rzeki.

W tabeli poniżej zestawiono wyniki analiz prób wody z rzeki Oława z wartościami granicznymi dla klas jakości wód powierzchniowych określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 2149). Poniższe porównanie ma wyłącznie charakter poglądowy i nie może stanowić podstawy do wykonania oceny stanu jakości wód powierzchniowych.

Tabela 1. Wyniki badań próbek wody z rzeki Oława pobranych w dniu 22.07.2020 r.

Wskaźnik Jednostka Miejsce poboru próbki Wartości graniczne dla klas jakości wód powierzchniowych (Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta)*
rzeka Oława na wysokości Jazu Małgorzata we Wrocławiu rzeka Oława w Siechnicach (tereny wodonośne Wrocławia, przepompownia MPWiK rzeka Oława na wysokości mostu w miejscowości Jaczkowice Klasa I Klasa II
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr mg O2/l - - 19,6 ± 3,3 ≤ 25 ≤ 30
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 mg O2/l - - 3,1 ± 0,6 ≤ 2,6 ≤ 3,7
Zawiesiny ogólne mg/l - - 169 ± 59 ≤ 11,0 ≤ 18,5
pH - 7,5 ± 0,2 8,7 ± 0,2 7,7 ± 0,2 7,4 - 8,0 6,7 - 8,1
Tlen rozpuszczony mg O2/l 5,4 ± 0,3 13,4 ± 0,8 8,5 ± 0,3 ≥ 7,0 ≥ 6,6
Przewodność µS/cm 446 ± 27 393 ± 24 318 ± 19 ≤ 411 ≤ 553

* zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 2149).

W trakcie kolejnego rozpoznania w terenie, w dniu 28 lipca 2020r., przeprowadzono oględziny w czterech punktach:

 • nr 1 – rzeka Oława na wysokości zakładu produkcyjnego "Cukrownia Strzelin" w Strzelinie;
 • nr 2 – rzeka Oława most w miejscowości Krzepice;
 • nr 3 – rzeka Oława w miejscowości Witkowice;
 • nr 4 – rzeka Oława na wysokości mostu w miejscowości Jaczkowice.

We wszystkich lokalizacjach od 1 do 4 zaobserwowano zmętnienie wody (barwa jasno brązowa) o różnej intensywności. Charakter zanieczyszczenia wody w korycie rzeki zaobserwowany w dniu 28 lipca 2020 r. był analogiczny do zanieczyszczenia wody stwierdzonego podczas wizji przeprowadzonej w dniu 22 lipca 2020 r. Z poczynionych obserwacji, analizy sytuacji oraz charakterystyki rzeki Oława wynika, że zanieczyszczenie miało charakter naturalny i było spowodowane lokalnymi opadami atmosferycznymi i innymi czynnikami powodującymi podniesienie naturalnego materiału dennego i jego transport. W związku z powyższym w dniu 28 lipca 2020 r. odstąpiono od ponownego poboru próbek wody do analizy.


2020-07-27

Wyniki badań i wizji lokalnej na potrzeby oceny kondycji elementów biologicznych rzeki Barycz.

WIOŚ we Wrocławiu przekazuje wyniki badań próbek wody z rzeki Barycz pobranych w dniach 16.07.2020 r. oraz 23.07.2020 r. Zakres badań oraz lokalizacja punktów poboru znajduje się w sprawozdaniach.

Badania próbek wody pobranych w dniu 16.07.2020 r. wykazały kolejne obniżenie się wartości wskaźników charakteryzujących zanieczyszczenia organiczne, tj. BZT5, ChZT, OWO, jak również spadek stężenia związków azotu i fosforu. Powyższe ustalono na postawie sprawozdania z badań nr 793/WKZ/20.

W dniu 23.07.2020 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu wraz z przedstawicielem CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu wykonali kolejne pomiary terenowe następujących wskaźników: pH, przewodność i tlen rozpuszczony. Pomiary przeprowadzono w 5 punktach na rzece Barycz. Stan rzeki Barycz w dniu poborów przedstawiony jest na załączonych zdjęciach. Podczas rozpoznania obserwowany był niższy stan wód w porównaniu do stanu z dnia 01.07.2020 r. Poglądowo załączamy wykresy przedstawiające dane IMGW z wodowskazu w Odolanowie zamieszczane na portalu monitor.pogodynka.pl.

Wyniki pomiarów przeprowadzonych w dniu 23.07.2020 r. wskazywały na wzrost wartości tlenu rozpuszczonego (2,3 - 5,2 mg O2/l) w wodzie rzeki Barycz w porównaniu z wynikami uzyskanymi w dniu 01.07.2020 r. Jak prezentowaliśmy wcześniej, niższa zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie jest charakterystyczna dla rzeki Barycz w okresie letnim. Wpływają na to niskie stany wody oraz wyższe temperatury.

Podsumowanie wyników badań próbek pobranych z rzeki Barycz

Dodatkowo na wykresach przedstawiono wartości wskaźników charakteryzujących zanieczyszczenia organiczne (ChZT i BZT5) oraz warunki biogenne (azot ogólny i fosfor ogólny) w rzece Barycz na wysokości mostu w m. Wróbliniec oraz Jazu Bolko - na podstawie wyników badań próbek pobranych w dniach 01.07.2020 r., 09.07.2020 r. i 16.07.2020 r. Zauważalna jest wyraźna tendencja spadkowa, co świadczy o stopniowej poprawie jakości wody w rzece.

Wyniki badań z dnia 16.07.2020 r.
Wyniki badań z dnia 23.07.2020 r.
Porównanie wyników badań.

Wykres stanu wód na rzece Barycz za ostatnie 3 doby, na podstawie danych z wodowskazu ODOLANÓW nr 151170070 (źródło: http://monitor.pogodynka.pl) – dane z dnia 16.07.2020 r.
Wykres stanu wód na rzece Barycz za ostatnie 3 doby, na podstawie danych z wodowskazu ODOLANÓW nr 151170070 (źródło: http://monitor.pogodynka.pl) – dane z dnia 23.07.2020 r.


Źródło: Archiwum WIOŚ


2020-07-23

Wyniki badań i wizji lokalnej na potrzeby oceny kondycji elementów biologicznych rzeki Barycz.

WIOŚ we Wrocławiu przekazuje pełne wyniki badań próbek pobranych w dniu 09.07.2020 r. oraz wyniki wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 09.07.2020 r. na potrzeby oceny kondycji elementów biologicznych rzeki Barycz.

Wyniki badań z dnia 09.07.2020 r.,
Wyniki wizji lokalnej przeprowadzonej na potrzeby oceny kondycji elementów biologicznych rzeki Barycz


2020-07-17

Zanieczyszczenie rzeki Baryczy - aktualizacja

Zanieczyszczenie rzeki Baryczy - aktualizacja z dnia 17.07.2020 r.

W dniu 16.07.2020 r. Inspektor WIOŚ we Wrocławiu wraz przedstawicielem Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Oddział we Wrocławiu przeprowadzili pomiary terenowe wraz z poborem prób do analiz na rzece Barycz na wysokości mostu w m. Wróbliniec, Jazu Bolko i Technikum Leśnego w Miliczu. Podczas wizji stwierdzono, że stan rzeki uległ poprawie pomimo niskiego stanu wody – nie stwierdzono intensywnego zapachu związanego z procesami gnilnymi, kolor wody w rzece zmienił się na słomkowy. Potwierdziły to również wyniki pomiarów wartości tlenu rozpuszczonego (2,6 - 4,4 mg O2/l) w ww. punktach, które zostały wykonane przez przedstawiciela CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu.

Zgodnie z informacją przekazaną w dniu 16.07.2020 r. przez przedstawiciela Stawów Milickich, stan wizualny rzeki (mętność, kolor, zawiesina) na wysokości Milicza w najbliższym czasie może się pogarszać ze względu na proces spuszczania wody ze stawów.

Prezentujemy również wykresy obrazujące sytuację meteorologiczną i hydrologiczną w punktach zlokalizowanych w pobliżu problemowego obszaru, na podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego.

Wykres stanów wód oraz opadów na dzień 16 lipca 2020 r.2020-07-14

Zanieczyszczenie rzeki Baryczy - aktualizacja

WIOŚ we Wrocławiu prezentuje sprawozdania z badań próbek wody powierzchniowej pobranych z rzeki Barycz w dniach 01.07.2020 r. oraz 07.07.2020 r. Badania zostały wykonane przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział we Wrocławiu. Trwają analizy próbek pobranych w dniu 09.07.2020 r.

Wykonano również badanie odcieków z pól (ścieków) pobranych w dniu 01.07.2020 r. z zastoiny na drodze gruntowej (ok. 400 m od koryta rzeki Barycz, okolice miejscowości Uciechów).

Dodatkowo WIOŚ we Wrocławiu przedstawia kilka zdjęć z nalotów dronem wykonanych w dniu 06.07.2020 r. obrazujących stan pól w gminie Odolanów, utrzymujący się po nawalnych deszczach. Na powierzchni zastoisk widać wyraźny film lipidowy.

Materiały pozyskane w ramach współpracy z WIOŚ we Poznaniu Delegaturą w Kaliszu.

Odniesienie do wyników badań mikrobiologicznych dostępnych w Internecie

W latach 2004-2008 WIOŚ we Wrocławiu w ramach realizacji Państwowego Monitoringu Środowiska wykonywał badania wskaźników mikrobiologicznych w rzekach w zakresie liczby bakterii grupy coli typu kałowego oraz liczby bakterii grupy coli. Parametry te wykorzystywane były do klasyfikacji jakości wód zgodnie z obowiązującym wówczas rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284).

Wartości graniczne wskaźników jakości wody w klasach jakości wód powierzchniowych dla wskaźników mikrobiologicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia przedstawiono poniżej.

Lp. Wskaźnik jakości wody Jednostka Wartości graniczne w klasach I-V
IIIIIIIVV
12345678
Wskaźniki mikrobiologiczne
51Liczba bakterii grupy coli typu kałowegow 100 ml202002.00020.000>20.000
52Liczba bakterii grupy coliw 100 ml505005.00050.000>50.000

Obecnie parametry te nie są już elementem oceny jakości wód.

W rzece Barycz wskaźniki mikrobiologiczne w latach 2004-2008 oznaczane były w kilku punktach kilka razy w ciągu roku. Uzyskiwane wyniki charakteryzowała znaczna zmienność. Niemniej jednak wyniki te, jak i obowiązujące normy mogą posłużyć do interpretacji wyników badania tego wskaźnika udostępnionych w Internecie.

Dostępny w Internecie wynik badania liczby bakterii grupy coli oznaczony w próbce pobranej z rzeki Barycz na wysokości Jazu Bolko na zlecenie Gminy Milicz w dniu 04.07.2020 r. wyniósł 1092 jtk/100ml.

Jednym z punktów monitoringu jakości rzeki Barycz w okresie 2004-2008 był punkt w m. Wróbliniec.

W 2004 r. wartość liczby bakterii grupy coli w tym punkcie wahała się w zakresie: 230-4600 jtk/100ml, w 2005 r.: 230-930 jtk/100ml, w 2006 r.: 430-2400 jtk/100ml. Przykładowo w rzece Barycz u ujścia do Odry wskaźnik ten osiągał wartość 24000 jtk/100ml w 2007 r., a na wysokości m. Wąsosz nawet 46000 jtk/100ml w 2008 r.

Zatem wynik z dnia 04.07.2020 r. nie odbiega od wartości wskaźnika liczby bakterii grupy coli występujących w normalnych warunkach jej użytkowania, a gdyby posłużyć się przytoczonym powyżej rozporządzeniem z 2004 r., to wody można by było zaklasyfikować do III klasy, czyli jako wody zadowalającej jakości, co zgodnie z ww. rozporządzeniem oznaczało, że wartości mikrobiologicznych wskaźników jakości wody wykazują umiarkowany wpływ oddziaływań antropogenicznych.

Należy podkreślić, że jest to tylko porównanie poglądowe, ponieważ obecnie obowiązują już inne zasady klasyfikacji jakości wód powierzchniowych, nieobejmujące wskaźnika liczby bakterii grupy coli.

Wykres prezentujący zmianę stężenia tlenu rozpuszczonego w punktach pomiarowych.

Wyniki pomiarów:2020-07-10

Zanieczyszczenie rzeki Baryczy

W związku z pojawiającymi się w publikacjach medialnych różnymi informacjami dotyczącymi sytuacji związanej z zanieczyszczeniem Baryczy i działaniami WIOŚ we Wrocławiu przedstawiamy poniżej opis stanu faktycznego. Zidentyfikowany w dniu 01.07.2020 r. przez inspektorów WIOŚ we Wrocławiu charakter zanieczyszczeń jak i badania jakości rzeki Barycz i pomiary wykonane od razu na miejscu wskazywały w sposób oczywisty na zanieczyszczenie związkami organicznymi biodegradowalnymi. Oględziny rzeki jak i wykonane pomiary potwierdziły, że źródło zanieczyszczenia zlokalizowane jest poza terenem województwa dolnośląskiego i napływa z obszaru województwa wielkopolskiego. Działania zapobiegawcze w sytuacji wystąpienia takiego zanieczyszczenia polegają po pierwsze na doprowadzeniu do likwidacji dopływu nowych zanieczyszczeń – w tym zakresie działania w celu zidentyfikowania źródła zanieczyszczenia zostały podjęte prze WIOŚ w Poznaniu Delegaturę w Kaliszu, która niezwłocznie została poinformowana w dniu 01.07.2020 przez inspektorów WIOS we Wrocławiu. Po drugie poprzez zwiększenie przepływu w celu zapewnienia natlenienia rzeki i odcięcie zasilania wód powierzchniowych stojących – działania w tym zakresie zostały podjęte niezwłocznie przez Nadzór Wodny w Miliczu PGW Wody Polskie oraz Stawy Milickie S.A. Wszystkie jazy na rzece zostały otwarte, natomiast zastawki na ujęciach wody dla stawów hodowlanych zostały zamknięte w celu zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniem. W trakcie prowadzonego rozpoznania inspektorzy WIOŚ cały czas współpracowali i kontaktowali się z przedstawicielami PGW Wody Polskie oraz przedstawicielem podmiotu zarządzającego Stawami Milickimi. W związku z pozyskanymi informacjami inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu udali się w górę biegu rzeki. Na polach uprawnych pomiędzy rzeką Barycz a miejscowością Uciechów stwierdzono liczne rozlewiska. Ustalono również, że rowy przebiegające wzdłuż drogi gruntowej wypełnione były wodą, która charakteryzowała się intensywnym zapachem gnilnym, znaczną mętnością oraz ciemnobrązowym zabarwieniem. W odległości ok. 400 m od koryta rzeki stwierdzono głęboką zastoinę na drodze gruntowej, w której gromadziły się odcieki z okolicznych pól. Woda w tym miejscu charakteryzowała się również ww. właściwościami (zapach, mętność, kolor). Stwierdzono, że zastoina miała do 30 cm głębokości. Informacja o tych ustaleniach została przekazana do WIOŚ w Poznaniu Delegatura w Kaliszu. Podczas przeprowadzonego rozpoznania w terenie ustalono, że prawdopodobną przyczyną zanieczyszczenia rzeki Barycz był spływ zanieczyszczonych wód z pól uprawnych na terenie gm. Odolanów, spowodowany ulewnymi deszczami. Zgodnie z wodowskazem nr 151170070 na rzece Barycz w m. Odolanów, w dniu poprzedzającym rozpoczęcie interwencji, tj. 30.06.2020 r. stan wody gwałtownie wzrósł do poziomu 115 cm. Na podstawie danych ze stacji meteorologicznej nr 251170360 w Ostrowie Wielkopolskim ustalono, że w ostatnim tygodniu opady występowały tam w dniach 26, 27 i 30 czerwca 2020 r. (źródło informacji: monitor.pogodynka.pl). Nie mniej jednak na tym etapie nie można było wykluczyć nałożenia się również innych źródeł zanieczyszczenia o znacznym ładunku biologicznym np. ze źródeł komunalnych.

Odnośnie zakresu i czasu wykonania badań. Czas wykonania analiz wynika z wymagań metodyki oznaczeń zgodnie z procedurami, np. czas wykonywania oznaczeń BZT5 trwa 5 dni, jak i możliwości Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ, które wykonuje oznaczenia na zlecenie WIOŚ . Wyniki prób pobranych w dniu 01.07.2020 r. służą ustaleniu stanu jakości rzeki, a nie wskażą na źródło zanieczyszczenia. Zanieczyszczenie nie nastąpiło jedną specyficzną substancją, lecz związkami organicznymi biodegradowalnymi, które przedostając się do wody, spowodowały jej odtlenienie. Np. wskaźnik BZT5 (biochemiczne zapotrzebowanie tlenu) pozwalana na określenie stężenia substancji organicznej podatnej na biodegradację. Zanieczyszczenia, które dopłynęły na teren województwa dolnośląskiego, spowodowały już wcześniej odtlenienie rzeki i ich poziom na naszym terenie nie był już bardzo wysoki, chociaż znacząco przewyższał normalny poziom tych wskaźników w rzece. Najprawdopodobniej do wody dostały się głównie biodegradowalne substancje, które szybko zostały utlenione przez co w wodzie nastąpił spadek tlenu, ale równocześnie rozkład tych substancji (co skutkowało spadkiem wskaźników zanieczyszczeń). Powszechna działalność człowieka np. rolnicza i jego bytowanie skutkuje odprowadzaniem do wód zanieczyszczeń organicznych biodegradowalnych (np. spływy powierzchniowe z pól wraz z opadami, odprowadzanie ścieków z oczyszczalni). W tym przypadku musiał nastąpić zwiększony zrzut, mogło to być związane z występującymi wcześniej intensywnymi opadami deszczu, które np. albo spłukały zanieczyszczenia z wcześniej nawożonych pól nawozami naturalnymi lub wypłukały zagnite zastoiny wody wraz z rozłożonymi częściowo roślinami. Z analizy badań monitoringowych Baryczy z lat ubiegłych wynika, że w okresie letnim występują spadki tlenu rozpuszczonego w wodzie do 3-5 mg O2/l, a zatem dalsze nawet niewielkie odtlenienie może powodować śnięcie ryz z powodu niedoboru tlenu w wodzie.

Analiza wyników prób pobranych 01.07.2020 r. Uzyskane wartości zawiesiny ogólnej oraz wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne wskazują na istotne pogorszenie się jakości wód w rzece Barycz. Przykładowo wskaźnik CHZTCr - 102-106 mg O2 /l , wskaźnik BZT5 - 42-54 mg O2/l, tlen rozpuszczony w wodzie - 0,42 -1,05 mg O2/l. Na podstawie wyników analiz stwierdzono również, że związki azotu charakteryzują się podwyższonym stężeniem.

Pomiary wykonane w dniu 07.07.2020 r. W dniu 07.07.2020 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu wraz z przedstawicielem CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu wykonali kolejne pomiary terenowe następujących wskaźników: pH, przewodność i tlen rozpuszczony. Pomiary przeprowadzono w 7 punktach na rzece Barycz z wykorzystaniem sprzętu do szybkiej analizy. Wyniki pomiarów przeprowadzonych w dniu 07.07.2020 r. wskazują na wzrost wartości tlenu rozpuszczonego (2,16 - 3,18 mg O2/l) w wodzie rzeki Barycz w porównaniu z wynikami uzyskanymi w dniu 01.07.2020 r. Wyniki te świadczą o polepszeniu się jakości wody w Baryczy w porównaniu ze stanem sprzed kilku dni.

W dniu 09.07.2020 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadzili kolejne rozpoznanie w terenie połączone z poborem próbek wody powierzchniowej z rzeki Barycz. Oprócz wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne oraz warunki biogenne (związki azotu i fosforu) przeprowadzona zostanie analiza jakościowa biologiczna. Analizy będą prowadzone przez najbliższe dni. O uzyskanych wynikach oraz tendencjach zmian poinformujemy na początku przyszłego tygodnia.2020-07-10

Zanieczyszczenie rzeki Baryczy - aktualizacja

W dniu 09.07.2020 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu wraz z przedstawicielem Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska GIOŚ (główny specjalista - biolog) i Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ, przy udziale specjalisty do spraw ichtiologii, przeprowadzili kolejne rozpoznanie w terenie w związku z zanieczyszczeniem rzeki Barycz. Oględzinom poddano rzekę na wysokości mostu w m. Wróbliniec, Jazu Bolko i Technikum Leśnego w Miliczu. W tych miejscach przeprowadzono pomiary oraz pobrano próbki do badań. Na podstawie oceny wizualnej stwierdzono, że stan cieku uległ poprawie. Potwierdziły to również wyniki pomiarów wartości tlenu rozpuszczonego (6,3 - 7,9 mg O2/l), które zostały wykonane przez przedstawiciela CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu. Rozpoznanie przeprowadzono również przy ujściu Kanału Święca do Baryczy, jednak w tym miejscu nie stwierdzono wpływu wód uchodzących z kanału do rzeki na stan koryta.


2020-07-03

Zanieczyszczenie rzeki Baryczy

W dniu 01.07.2020 r. inspektor dyżurny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przyjął telefoniczne zgłoszenie od Kierownika Nadzoru Wodnego w Miliczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące zanieczyszczenia rzeki Barycz na odcinku pomiędzy Jazem Bolko (w km 97 + 345) a mostem w m. Wróbliniec (w km 109).

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu niezwłocznie przeprowadzili rozpoznanie w terenie w miejscach wskazanych we wniosku. Stwierdzono, że woda w rzece była mętna, o ciemnobrązowym (prawie czarnym) zabarwieniu i uciążliwym zapachu charakterystycznym dla przegniłej materii organicznej. Podczas rozpoznania ustalono, że zanieczyszczenie wód dotyczy rzeki Barycz na odcinku od miejscowości Raczyce, gm. Odolanów, do Jazu Bolko w pobliżu miejscowości Nowe Grodzisko, gm. Milicz. W trakcie oględzin inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu wykonali pomiary sondą, na postawie których stwierdzono bardzo niskie stężenie tlenu w wodzie rzeki Barycz. Pobrano również próbki, które zostały przekazane do Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział we Wrocławiu w celu oznaczenia BZT5, ChZT, zawiesin ogólnych oraz związków azotu i fosforu.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania ustalono, że źródło zanieczyszczenia prawdopodobnie znajduje się na terenie gm. Odolanów. Wyżej opisane ustalenia zostały przekazane do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Delegatury w Kaliszu, posiadającego kompetencje do podjęcia działań kontrolnych na terenie województwa wielkopolskiego.

Informacje o podjętych działaniach zostały przekazane również Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wojewódzkiemu Centrum Zarządzania Kryzysowego, Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.


2020-06-01

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 9.04.-20.05.2020 r.

Interwencja w sprawie nielegalnego odprowadzania ścieków do rzeki Ślęzy

W dniu 8 kwietnia 2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wpłynął wniosek o interwencję w sprawie nielegalnego odprowadzania ścieków do rzeki Ślęza - 500 m powyżej alei Karkonoskiej we Wrocławiu, 20 m poniżej starego jazu na wysokości toru wyścigów konnych. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu niezwłocznie przeprowadzili rozpoznanie w terenie, potwierdzające zasadność wniosku o interwencję. Stwierdzono, że przedmiotowym wylotem wód opadowych i roztopowych odprowadzane są ścieki. Zapach ścieków wskazywał na ich bytowy charakter. Potwierdzał to również wygląd koryta rzeki Ślęzy bezpośrednio przy wylocie. W związku z powyższym, podjęto działania w celu ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za zanieczyszczanie rzeki Ślęzy. Następnie sprawa zostanie przekazana, celem podjęcia dalszych działań, tj.: do organu gminy – Prezydenta Wrocławia lub Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie Wody – zgodnie z kompetencjami tych organów.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu


Zgłoszenie nieprawidłowego postępowania z odpadami nieruchomości w m. Strzegom

W dniu 10 kwietnia 2020 r. do WIOŚ we Wrocławiu, Delegatury w Wałbrzychu wpłynęło zgłoszenie o przywożeniu i składowaniu odpadów niewiadomego pochodzenia, na teren prywatnej działki znajdującej się w obrębie gminy Strzegom. Dodatkowo odpady powodowały uciążliwość zapachową. W związku z podejrzeniem nieprawidłowego gospodarowania odpadami przez określone podmioty gospodarcze, Inspektorzy przeprowadzili wizje terenowe wytypowanych nieruchomości zlokalizowanych w gminie Strzegom. Czynności inspekcyjne skupiono na działalności, gdzie zachodziło podejrzenie postępowania niezgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach, w tym zlecania gospodarowania odpadami nieuprawnionym podmiotom oraz magazynowania i składowania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych. Materiał zgromadzony podczas przeprowadzonych działań będzie podstawą do podjęcia dalszych czynności realizowanych przez tut. Inspektorat.


Zanieczyszczenie potoku Gniły uchodzącego do rzeki Piławy

W związku ze zgłoszeniem telefonicznym mieszkańca miejscowości Krzyżowa dotyczącego zanieczyszczenia rzeki Piława, w dniach 15-17 kwietnia 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu przeprowadzili oględziny rzeki na odcinku od miejscowości Krzyżowa, przez Mościsko do miejscowości Dzierżoniów. W trakcie oględzin stwierdzono duże zanieczyszczenie potoku Gniły, który ma ujście do rzeki Piława, w miejscowości Mościsko. Na całej długości kontrolowanego odcinka potoku wyczuwalny był zapach charakterystyczny dla zachodzących procesów fermentacyjnych. W dniu 15 kwietnia 2020 r. dokonano poboru 2 prób wody, celem wykonania analizy fizyko-chemicznej w CLB GIOŚ, w tym: oznaczeń wskaźników pH, tlenu rozpuszczonego, zawiesiny ogólnej, azotu ogólnego, stężenia fosforu ogólnego, chemicznego zapotrzebowania na tlen ChZT-Cr, BZT. Ponadto, w oparciu o wyniki przeprowadzonej wizji terenowej podjęto decyzję o rozpoczęciu w dniu 17 kwietnia 2020 r. kontroli pozaplanowej podmiotu prowadzącego działalność w miejscowości Mościsko.


Decyzje „rozliczające” odroczone kary pieniężne podmiotowi prowadzącemu działalność w m. Świdnica

W dniu 20 kwietnia 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję rozliczającą podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w Świdnicy odroczone kary pieniężne i zmniejszającą ich wysokość w związku z terminowym zrealizowaniem przedsięwzięcia eliminującego przyczynę wymierzenia kar. Podstawą do wymierzenia kary pieniężnej dla ww. podmiotu było przekroczenie dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń (pyłu PM) do powietrza.


Kontrole instalacji do zbierania odpadów w zakresie spełniania wymagań przepisów ochrony środowiska

Delegatura w Wałbrzychu wydała cztery postanowienia pozytywnie opiniujące spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska przez instalacje do zbierania odpadów w Bielawie, Dzierżoniowie oraz Rusku po kontrolach przeprowadzonych w trybie artykułu 41a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.


Interwencja w sprawie nielegalnego odprowadzania ścieków do rowu zlokalizowanego w m. Cesarzowice

W dniu 21 kwietnia 2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wpłynął kolejny wniosek o interwencję w związku z nieprawidłową gospodarką wodno-ściekową w miejscowości Cesarzowice, w zakresie odprowadzania ścieków do rowu R-F, na działce nr 108. W dniu 24 kwietnia 2020 r. przeprowadzono rozpoznanie w terenie w okolicy rowu melioracyjnego R-F na działce nr 108 obręb Cesarzowice. Stan wody w rowie był niski. Woda w rowie charakteryzowała się ciemno-szarą barwą, z lokalnie występującym białym osadem, charakterystycznym dla ścieków bytowych. Na lewej skarpie rowu znajdował się wylot, z którego w trakcie rozpoznania nic nie było doprowadzane. Zapach w okolicy rowu był zbliżony do zapachu ścieków bytowych oraz zagniwającej materii organicznej. Ogólny stan rowu R-F na kontrolowanym odcinku wskazuje na nieprawidłową eksploatację urządzenia oraz zaniedbania w zakresie utrzymania. Rów porośnięty był wysoką roślinnością, woda w rowie była stagnująca z widocznymi śladami zagniwania. W korycie urządzenia melioracyjnego znajdowały się odpady komunalne (m.in. butelki i worki). Po dokonanych ustaleniach sprawę przekazano zgodnie z kompetencjami do organu Gminy Kąty Wrocławskie oraz zarządzającego wodami, tj.: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu


Nielegalny demontaż pojazdów w m. Legnica

W dniu 21 kwietnia 2020 r. Delegatura w Legnicy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadziła rozpoznanie zanieczyszczenia w terenie w związku z pismem Komendy Miejskiej Policji w Legnicy Wydziału ds. walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu w sprawie nielegalnego demontażu pojazdów na jednej z działek w obrębie Huta na terenie m. Legnicy. Pod wskazanym przez KMP w Legnicy adresem w dniu oględzin nie stwierdzono prowadzenia nielegalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Natomiast na sąsiedniej działce w pryzmie odpadów stwierdzono odpady pochodzące z demontażu pojazdów co może wskazywać, że prowadzony był tam nielegalny demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podjęte zostały dalsze czynności w celu ustalenia ich pochodzenia.


Rozpoznanie w terenie na okoliczność zgłoszonej emisji pyłów z kopalni w Sobótce

W związku z otrzymanym zgłoszeniem w sprawie pylenia powodowanego działalnością kopalni, Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu w dniu 22 kwietnia 2020 r. przeprowadzili rozpoznanie w terenie. Wizję lokalną przeprowadzono w rejonie Sobótki, gdzie zlokalizowane są zakłady górnicze wraz z zakładami przeróbczymi. W wyniku powyższego inspektorzy stwierdzili, że emisja niezorganizowana frakcji pyłu pochodzi z działalności prowadzonej przez konkretną Spółkę. Ustalono, że źródłem pylenia są procesy przeróbki wydobytego granitu w 2 mobilnych zakładach przeróbczych oraz sposób magazynowania przetworzonego granitu o rożnej grubości frakcji - z hałd i stożków produktu. Podczas rozpoznania miejsca i przyczyn pylenia ustalono, iż trwają prace ograniczające negatywne oddziaływanie działalności przeróbczej. W wyniku podjętych działań zakład zastosował rozwiązania zapobiegające emisji pyłu poza teren zakładu. Jednocześnie sprawę przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w celu dalszego nadzoru nad ograniczeniem emisji.


Spotkanie z przedstawicielami Inspekcji Transportu Drogowego oraz przedstawicielami Policji

W dniu 22 kwietnia 2020 r. z inicjatywy WIOŚ we Wrocławiu, Delegatury w Wałbrzychu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policji – zorganizowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa stosowanych w czasie pandemii SARS-CoV-2. Celem spotkania było określenie wzajemnej współpracy w ramach działań w zakresie walki z nielegalnym postępowaniem z odpadami. Ustalony został zakres, sposób i terminy wspólnych działań. Podczas pierwszej wspólnie przeprowadzonej akcji ujawniono nielegalne deponowanie odpadów w wyrobisku oraz przeprowadzono oględziny na terenie placu, gdzie magazynowano odpady w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym. W ramach dalszych działań zaplanowane są kolejne wspólne akcje.


Kara pieniężna za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu i ponownego użycia

W dniu 22 kwietnia 2020 r. DWIOŚ wydał decyzję nakładającą na jedną z gmin z rejonu działania Delegatury w Wałbrzychu karę pieniężną w wysokości 36 159 zł za nieosiągnięcie w 2018 r. wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.


Kara pieniężna za brak wpisu do BDO

W dniu 22 kwietnia 2020 r. DWIOŚ wydał decyzję wymierzającą podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w Mirkowicach karę pieniężną w wysokości 5000 zł za prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.


Decyzja orzekająca o rozłożeniu na raty kary pieniężnej.

W dniu 23 kwietnia 2020 r. DWIOŚ wydał decyzję orzekającą o rozłożeniu na raty płatności kary pieniężnej w wysokości 88 468 zł z dnia 18.02.2020 r. podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w Jaworzynie Śląskiej.


Nielegalny odzysk odpadów w obrębie rekultywowanego wyrobiska górniczego w m. Nowa Wieś

W dniu 23 kwietnia 2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatury w Legnicy, podjęli czynności w Spółce (będącej w likwidacji), zlokalizowanej w m. Nowa Wieś, w związku z wnioskiem o podjęcie interwencji celem przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. Wniosek został przekazany przez Delegaturę w Wałbrzychu. Ustaleń powyższych dokonali inspektorzy Delegatury w Wałbrzychu na podstawie prowadzonych działań wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego. Na teren rekultywowanego wyrobiska w Nowej Wsi Legnickiej, przywożono odpady z terenu zakładu eksploatowanego przez firmę prowadzącą działalność w Strzegomiu i jednocześnie prowadzącą prace rekultywacyjne terenów niekorzystnie przekształconych w wyniku działalności górniczej. Podczas kontroli ujawniono, że na terenie rekultywowanego zakładu znajdują się znaczne ilości odpadów pochodzących z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych zwrócono się do Wydziału ds. walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy o udzielnie pomocy w jej przeprowadzeniu. Powyższe czynności kontrolne nie zostały jeszcze zakończone.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu


Interwencja w sprawie odprowadzania ścieków bytowych do rowu zlokalizowane w ciągu trasy T3 Domasław – Kobierzyce.

W dniu 24 kwietnia 2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadzili rozpoznanie w terenie - w miejscowości Chrzanów, w związku z wnioskiem o interwencję dotyczącym odprowadzania ścieków bytowych do rowu na trasie T3 Domasław – Kobierzyce. Wizja w terenie potwierdziła zasadność zgłoszenia. Zanieczyszczenie rowu R-SL.9-8 widoczne było na całej długości urządzenia melioracyjnego. Podczas rozpoznania ustalono lokalizację wylotu, którym ścieki odprowadzane są do rowu otwartego. Nieczystości, znajdujące się na całej długości przedmiotowego rowu otwartego, były mętne, o jasnoszarym zabarwieniu i zapachu charakterystycznym dla ścieków bytowych. Osad zgromadzony na dnie oraz skarpach rowu wskazywał, że proces zanieczyszczania urządzenia można uznać za długotrwały. Informacje o ustaleniach z kontroli przekazano Wójtowi Gminy Kobierzyce celem podjęcia działań zgodnie z kompetencjami posiadanymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu


Interwencja w sprawie składowania obornika

W dniu 27 kwietnia 2020 r. zgłoszono telefonicznie składowanie obornika kurzego w pryźmie w rejonie m. Snowidza w kierunku Godziszowej, gm. Mściwojów, powiat jaworski Przeprowadzone w dniu 28 kwietnia 2020 r. rozpoznanie w terenie nie potwierdziło ww. informacji, tj. nie stwierdzono składowania obornika.


Zgłoszenie zanieczyszczenia rzeki Kaczawy

W dniu 28 kwietnia 2020 r. zgłoszono telefonicznie zanieczyszczenie ściekami bytowymi rzeki Kaczawy, odprowadzanymi najprawdopodobniej z oczyszczalni ścieków w Świerzawie lub w Wojcieszowie, powiat złotoryjski. W dniu zgłoszenia przeprowadzono rozpoznanie w terenie, tj. przeprowadzono lustrację wody w rzece Kaczawa na odcinku od Złotoryi do Świerzawy (powyżej zrzutu ścieków z oczyszczalni ścieków w Świerzawie) oraz miejsca zrzutu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Świerzawie. Wizualnie nie stwierdzono zanieczyszczenia wody w rzece – woda była bezbarwna, bez zapachu, nie stwierdzono w niej śnięcia ryb. Przeprowadzone rozpoznanie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Świerzawie, który prowadzi eksploatację oczyszczalni ścieków w Świerzawie oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie, który prowadzi eksploatację oczyszczalni ścieków w Wojcieszowie, nie wykazało wystąpienia awarii urządzeń w obu ww. oczyszczalniach.


Zanieczyszczenie rzeki Budzówki

W dniu 29 kwietnia 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu rozpoczęli kontrolę interwencyjną w Kamieńcu Ząbkowickim, w związku z wnioskiem w sprawie zanieczyszczenia ściekami rzeki Budzówki. Do analizy pobrano próbki wody z rzeki oraz ścieków ze studzienki kontrolnej. Obecnie trwają dalsze czynności wyjaśniające.


Kontrola podmiotu zlokalizowanego w m. Oleśnica z zakresu przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych

W dniu 29 kwietnia 2020 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu zakończyli kontrolę podmiotu zlokalizowanego w Oleśnicy z zakresu przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych. Podczas kontroli stwierdzono następujące naruszenia:

 • kontrolowany podmiot przedłożył Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2019 rok po ustawowym terminie, tj. po 31 marca 2020 r.,
 • zakład nie wprowadził rocznego raportu za 2019 r. do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE),
 • kontrolowany podmiot nie dostosował procedur prowadzenia działalności związanych z f‑gazami wdrożonych w Spółce do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

W związku z powyższym zostały wydane zarządzenia pokontrolne.


Zanieczyszczenie rowu ściekami przemysłowymi

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu, Delegatury w Wałbrzychu rozpoczęli kontrolę w Starczowie w związku z wnioskiem w sprawie zanieczyszczenia rowu ściekami przemysłowo-bytowymi. Działania wyjaśniające nie potwierdziły zasadności złożonego wniosku.


Zanieczyszczenie rzeki Odry, przy ujściu rzeki Ślęzy

W dniu 4 maja 2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wpłynął wniosek o podjęcie interwencji dotyczący zanieczyszczenia rzeki Odry na wysokości ujścia rzek: Ślęzy i Ługowiny, w postaci gęstej piany unoszącej się na powierzchni wody. Inspektorzy przeprowadzili rozpoznanie w miejscu wskazanym przez Skarżącego oraz przy stopniu wodnym Rędzin. W wyniku oględzin potwierdzone zostało występowanie piany w korycie Odry na wskazanym odcinku. Ustalono także, że piana występuje tylko po stronie wody dolnej jazu Rędzin i powstaje na skutek piętrzenia (w momencie rozpoznania wysokość piętrzenia ok. 2,5 m). Nie potwierdzono występowania „zanieczyszczenia” na powierzchni wód płynących korytem rzeki Ślęza. Piana widoczna była tylko na ujściu Ślęzy do Odry, na skutek niewielkiej cofki. Podczas rozpoznania została pobrana próbka wody z Odry do badań.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu


Kontrola podmiotu zlokalizowanego we Wrocławiu w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych

W dniach od 6 do 15 maja 2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę podmiotu zlokalizowanego we Wrocławiu w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych objętą ogólnopolskim cyklem kontrolnym. Podczas kontroli nie stwierdzono naruszeń.


Interwencja w sprawie uciążliwości zapachowych w Wałbrzychu

W dniach od 11 do 15 maja 2020 r. Inspektorzy WIOŚ, Delegatury w Wałbrzychu przeprowadzili wizję terenową w związku z wnioskiem interwencyjnym dotyczącym uciążliwości zapachowej przy ul. Beethovena w Wałbrzychu. Wizja terenowa potwierdziła zasadność złożonego wniosku, wobec czego zostaną podjęte stosowne działania pokontrolne.


Zgłoszenie emisji zanieczyszczeń z instalacji kotłowni

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie zanieczyszczeń emitowanych z zakładu zlokalizowanego w Psarach. W dniu 14 maja 2020 r. podjęte zostały przez inspektorów WIOŚ we Wrocławiu działania w terenie celem ustalenia stanu faktycznego. Podczas wizji ustalono, że emisja pochodzi z emitora kotłowni znajdującej się na terenie ww. zakładu. W trakcie oględzin instalacji energetycznej ustalono, że w kotłowni spalane są jedynie odpady, na które zakład posiada zezwolenie Starosty Trzebnickiego na przetwarzanie odpadów takich jak: trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir nie zawierające substancji niebezpiecznych, opakowania z papieru i tektury, a także opakowania z drewna. Nie stwierdzono spalania innych odpadów niż wymienionych w posiadanym przez zakład zezwoleniu na przetwarzanie odpadów.


Interwencja w zakresie emisji substancji zanieczyszczających do powietrza.

W dniu 15 maja 2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatury w Wałbrzychu rozpoczęli kontrolę interwencyjną u podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w Świdnicy w związku z wnioskiem dotyczącym wprowadzania „toksycznych oparów do powietrza”.


Szkoda w środowisku – zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem mineralnym w m. Kłodzko.

W dniu 20 maja 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu (na podstawie ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie), skierowała zawiadomienie do RDOŚ o szkodzie w środowisku, polegającej na zanieczyszczeniu powierzchni ziemi olejem mineralnym. Do zdarzenia szkody w środowisku, doszło na skutek rozbiórki pojazdów samochodowych poza stacją demontażu. Jest to efekt kontroli podmiotu prowadzącego nielegalny demontaż pojazdów w Kłodzku, podczas której pracownicy CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu pobrali próby gleby zanieczyszczonej płynami eksploatacyjnymi z pojazdów. Wyniki badań wykazały przekroczenie dopuszczalnej wartości dla oleju mineralnego w glebie (jako substancji powodującej ryzyko zanieczyszczenia środowiska).


2020-04-10

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 25.03.-08.04.2020 r.

Administracyjna kara pieniężna za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu dla sklepu wielkopowierzchniowego

W dniu 19.03.2020 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (DWIOŚ) wydał decyzję administracyjną ustalającą podwyższony dwukrotnie na okres 60 dni wymiar kary biegnącej za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu dla jednego ze sklepów wielkopowierzchniowego zlokalizowanego w Sobótce. Wydanie decyzji związane było z bezzasadnością wniosku podmiotu o zaprzestanie naliczania kary pieniężnej wobec ustania przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu po zrealizowaniu przez podmiot prac wyciszających, potwierdzoną pomiarami hałasu wykonanymi przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział we Wrocławiu.


Pozytywna opinia dla instalacji zbierania odpadów w Jedlinie - Zdrój

W dniu 24 marca 2020 r. DWIOŚ Delegatura w Wałbrzychu wydał postanowienie pozytywnie opiniujące spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska przez instalację do zbierania odpadów prowadzoną przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w Jedlinie-Zdrój.


Administracyjna kara pieniężna za niewykonanie kontroli szczelności agregatów chłodniczych

W dniu 24 marca 2020 r. DWIOŚ Delegatura w Wałbrzychu wydał decyzję wymierzającą podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w Świebodzicach karę pieniężną za niezapewnienie wykonania kontroli szczelności trzech agregatów chłodniczych zgodnie z przepisami prawa.


Decyzja wstrzymująca użytkowanie instalacji bez wymaganego pozwolenia

W dniu 25 marca 2020 r. DWIOŚ Delegatura w Wałbrzychu wydał decyzję wstrzymującą użytkowanie instalacji bez wymaganego pozwolenia w Międzygórzu w trybie artykułu 367 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.


Nielegalne odprowadzanie ścieków do Kanału Żeglugowego rz. Odry

W dniu 25 marca 2020r. do WIOŚ we Wrocławiu wpłynęło zgłoszenie telefoniczne dotyczące zanieczyszczenia Kanału Żeglugowego rzeki Odry w okolicach ul. Monopolowej we Wrocławiu. Jako przyczynę wskazywano zrzut ścieków zmieszanych z substancją o drażniącym intensywnym zapachu z terenu zakładu. W trakcie posteeowania przeprowadzonego tego samego dnia potwierdzono, że do wód Kanału Żeglugowego rzeki Odry wprowadzono ścieki przemysłowe. W trakcie oględzin stwierdzono ślady zanieczyszczenia przy wylocie wód opadowych oraz wyczuwalny był intensywny zapach o charakterze chemicznym. Na terenie zakładu z rowu odprowadzającego ścieki do wylotu pobrano próbkę. Wyniki analiz pobranej próbki potwierdziły odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanału Żeglugowego rzeki Odry. O wynikach rozpoznania, w tym wynikach badań zostanie poinformowane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu, celem podjęcia dalszych działań.


Kara za niedokonanie wpisu do Kart Urządzeń agregatów chłodniczych

W dniu 30 marca 2020 r. DWIOŚ Delegatura w Wałbrzychu wydał decyzję wymierzającą podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w Świebodzicach karę pieniężną za niedokonanie w terminie wymaganego prawem wpisu danych do Kart Urządzenia dla ośmiu agregatów chłodniczych.


Decyzja administracyjna wymierzająca karę za przekroczenie dopuszczalnych norm emisji pyłów i gazów do środowiska

W dniu 30 marca 2020 r. DWIOŚ Delegatura w Wałbrzychu wydał decyzję zobowiązującą podmiot prowadzący działalność gospodarczą w Jaworzynie Śląskiej do uiszczenia części kary pieniężnej, wymierzonej decyzją DWIOŚ z dnia 17.04.2018 r., wraz z odsetkami za zwłokę w związku z niezrealizowaniem w terminie przedsięwzięcia, którego realizacja miała usunąć przyczynę wymierzenia kary. Decyzja DWIOŚ z 17.04.2018 r. nałożyła na podmiot karę pieniężną w łącznej wysokości 18 579 zł za przekroczenie w 2017 r. emisji dopuszczalnych gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza ze źródeł instalacji technologicznej oraz ze źródeł spalania paliw, określonych w decyzji Starosty Świdnickiego. Następnie na wniosek podmiotu, w dniu 06.06.2018 r. DWIOŚ wydał decyzję odraczającą termin płatności części kary pieniężnej dotyczącej źródeł spalania paliw w wysokości 6234 zł w terminie do dnia 31.12.2019 r., pod warunkiem wykonania przedsięwzięcia polegającego na zmianie systemu grzewczego zakładu.


Decyzja nakładająca karę za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu

W dniu 30 marca 2020 r. DWIOŚ Delegatura w Wałbrzychu wydał decyzję wstrzymującą użytkowanie instalacji w Goczałkowie eksploatowanej z naruszeniem warunków decyzji Starosty Świdnickiego o dopuszczalnym poziomie hałasu.


Kontrola na składowisku odpadów w Rusku

W dniu 1 kwietnia 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu przeprowadzili kontrolę na składowisku odpadów w Rusku w związku z planowanym powiększeniem obszaru do składowania (w trybie art. 41a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.


Kara pieniężna za gospodarowanie odpadami niezgodnie z decyzją

W dniu 2 kwietnia 2020 r. DWIOŚ Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 10 000 zł za gospodarowanie odpadami na terenie zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Strzegomiu niezgodnie z posiadanym zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.


Interwencja w sprawie zanieczyszczonego cieku – dopływu do potoku Poniatówka

W dniu 3 kwietnia 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu przeprowadzili wizję terenową w związku z wnioskiem interwencyjnym w sprawie zanieczyszczenia cieku dopływającego do potoku Poniatówka w Wałbrzychu. Inspektorzy ustalili miejsce, w którym z sieci sanitarnej należącej do WPWiK Sp. z o.o. do strumienia wypływają ścieki komunalne. W związku z powyższym, do spółki skierowano pismo z prośbą o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie ww. sytuacji i o przekazanie informacji o pojętych działaniach do tut. Inspektoratu w terminie do dnia 8 kwietnia 2020 r. r.


Porzucone odpady w Wałbrzychu

W dniu 3 kwietnia 2020 r., podczas wizji terenowej przy ulicy Orkana w Wałbrzychu, Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu zidentyfikowali dwa miejsca z porzuconymi odpadami. W pierwszym miejscu zidentyfikowano różnego rodzaju odpady komunalne (opakowania, tekstylia, meble, płyty karton-gipsowe oraz frezowinę asfaltową), w drugim - znajdowały się porzucone elementy pojazdu samochodowego (zderzak, deska rozdzielcza, opony). Informacje te przekazano do Prezydenta Miasta Wałbrzycha z prośbą o podjęcie stosownych działań w ramach posiadanych kompetencji i o przekazanie informacji o pojętych działaniach do tut. Inspektoratu w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.2020-04-01

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 05.03.-24.03.2020 r.

Wyniki kontroli podmiotu przetwarzającego odpady pochodzące z hałdy żużli pohutniczych w Siechnicach

W dniu 28.02.2020 r. zakończono rozpatrywanie uwag do protokołu kontroli podmiotu prowadzącego wydobycie i przetwarzanie odpadów pochodzących z hałdy żużli pohutniczych w Siechnicach.

Celem kontroli przeprowadzonej przez inspektorów WIOŚ we Wrocławiu w dniach od 16 października 2019 r. do 14 stycznia 2020 r. było sprawdzenie przestrzegania wymagań ochrony środowiska w ramach posiadanego pozwolenia zintegrowanego. Pierwsze oględziny instalacji i terenu przeprowadzono w dniu 8.10.2019 r., tj. w dniu doręczenia zawiadomienia o kontroli, a zatem bez uprzedzenia. Kontrolowany podmiot odmówił podpisania protokołu i skierował w wyznaczonym terminie uwagi. WIOŚ po ich analizie podtrzymał swoje stanowisko w sprawie zawarte w protokole kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu stwierdzili naruszenia pozwolenia zintegrowanego, natomiast nie stwierdzili negatywnego wpływu przedmiotowej hałdy na środowisko.

Stwierdzone naruszenia, pylenie, ograniczanie pylenia, badania jakości powietrza, wód podziemnych i gleby czytaj więcej »


Interwencja w sprawie spalania w piecach odpadów poprodukcyjnych przez zakład w Lubaniu

Do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie spalania w piecach odpadów poprodukcyjnych przez zakład zlokalizowany na terenie Lubania. Inspektorzy w dniu 5 marca 2020 r. przeprowadzili kontrolę bez zawiadomienia. W trakcie kontroli nie potwierdzono spalania odpadów, w tym odpadów poprodukcyjnych w kotłach grzewczych.


Interwencja w sprawie wycieku ścieków z kanalizacji sanitarnej w Jeżowie Sudeckim.

Do Delegatury w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie wycieku ścieków na posesje prywatne ze studzienek gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z otrzymanym zgłoszeniem inspektorzy Delegatury w Jeleniej Górze w obecności przedstawicieli Urzędu Gminy Jeżów Sudecki przeprowadzili rozpoznanie w terenie. W trakcie wizji terenowej stwierdzono występowanie zastoisk ścieków, w ich rejonie unosił się charakterystyczny zapach ściekowy. Po przeprowadzonym rozpoznaniu wystąpiono do Wójta Gminy Jeżów Sudecki o podjęcie działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Informacja o ustaleniach została również przekazana do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze celem podjęcia działań objętych właściwością organu.


Interwencja w sprawie uciążliwości akustycznych związanych z odtwarzaniem muzyki z głośników zainstalowanych przy kościele w Piechowicach.

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatury w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie uciążliwości akustycznych związanych z odtwarzaniem muzyki z głośników zainstalowanych przy kościele. W związku z otrzymanym wnioskiem przeprowadzono wizję terenową, w trakcie której ustalono, że uciążliwość akustyczna spowodowana jest odtwarzaniem dźwięków dzwonów kościelnych oraz melodii pieśni religijnej poprzez urządzenia nagłaśniające zainstalowane na zewnątrz kościoła. W trakcie rozpoznania ustalono, że dźwięk dzwonów kościelnych jak i melodia religijna odtwarzane są codziennie. Zgodnie z  art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska zabrania się używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowy oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  Kto narusza zakaz używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających określonych w art. 156 ust. 1 ustawy POŚ podlega karze grzywny (art. 343 ww. ustawy), o czym poinformowano pisemnie Proboszcza Parafii.


Interwencja na odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków z obiektu hotelowego zlokalizowanego na terenie gminy Świeradów-Zdrój.

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatury w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie odprowadzania do środowiska nieoczyszczonych ścieków z obiektu hotelowego zlokalizowanego na terenie gminy Świeradów-Zdrój. Osoba interweniująca podnosiła również, że przy zrzucie ścieków występuje duża uciążliwość zapachowa. W związku z otrzymanym zgłoszeniem inspektorzy Delegatury w Jeleniej Górze przeprowadzili kontrolę interwencyjną w zakresie prowadzonej gospodarki ściekowej w obiekcie. W toku kontroli ustalono, że na potrzeby funkcjonowania obiektu eksploatowana jest lokalna oczyszczalnia ścieków bytowych. Wizja terenowa instalacji do oczyszczania ścieków oraz w rejonie zrzutu ścieków do środowiska nie wykazała nieprawidłowości, a w rejonie zrzutu ścieków nie wstępowała uciążliwość zapachowa. Woda w potoku poniżej miejsca zrzutu ścieków była klarowna, nie stwierdzono odprowadzania nieoczyszczonych ścieków, co również zostało potwierdzone wynikami badań próbek pobranych przez pracownika Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Centralnego Laboratorium Badawczego Oddział we Wrocławiu Pracowni w Jeleniej Górze w czasie kontroli.


Interwencja na odprowadzanie nieczystości ciekłych do środowiska z oczyszczalni ścieków należącej do pensjonatu zlokalizowanego w Szklarskiej Porębie.

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatury w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie odprowadzania nieczystości ciekłych z lokalnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie posesji należącej do pensjonatu zlokalizowanego w Szklarskiej Porębie. W związku z otrzymanym zgłoszeniem inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze przeprowadzili kontrole interwencyjną. W czasie kontroli ustalono, że lokalna oczyszczalnia wyłączona jest z eksploatacji, a nieczystości ciekłe powstające w wyniku prowadzonej działalności poprzez przepompownię ścieków odprowadzane są do miejskiej sieci sanitarnej. W dniu wizji woda w rowie powyżej oraz poniżej wylotu z przydomowej oczyszczalni ścieków wizualnie była klarowna. Podczas wizji terenowej nie stwierdzono odprowadzania nieczystości ciekłych do środowiska. Również pobrane w czasie kontroli przez pracownika Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Centralnego Laboratorium Badawczego Oddział we Wrocławiu Pracowni w Jeleniej Górze próbki chwilowe wody powyżej oraz poniżej wylotu z przydomowej oczyszczalni ścieków nie wskazały na odprowadzanie do rowu ścieków bytowych.


Udział w akcji kontrolnej „STOP nielegalnym odpadom”

W ramach zainicjowanej przez GIOŚ ogólnopolskiej akcji kontrolnej dotyczącej przewozu odpadów, w marcu 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej, Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili kontrole pojazdów w 5 punktach kontrolnych – w okolicach Mokrzeszowa, Jaroszowa, Bielawy, Nowej Rudy i Kudowy-Zdrój. Łącznie skontrolowano 20 pojazdów, w żadnym przypadku nie stwierdzono nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów oraz nieprawidłowości w transporcie odpadów.

W ramach tej samej akcji kontrolnej „STOP nielegalnym odpadom” w marcu 2020 r. Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wzięli udział w akcji wraz z przedstawicielami Straży Granicznej oraz Krajowej Administracji Skarbowej. W czasie akcji skontrolowano 9 transportów odpadów w ramach międzynarodowego przemieszczania odpadów. Na 9 skontrolowanych transportów, 1 transport zakwalifikowano jako nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów.

Działania WIOŚ we Wrocławiu to część ogólnopolskiej akcji Inspekcji Ochrony Środowiska, której celem jest walka z przestępczością odpadową i intensyfikacja działań wobec firm nielegalnie transportujących odpady.


Kontrola gospodarki odpadami podmiotu gospodarczego w Ziębicach

W dniu 4 marca Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu zakończyli kontrolę podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w Ziębicach. Podmiot, jako wytwórca odpadów, nie prowadził ewidencji odpadów oraz nie posiadał wymaganego wpisu do rejestru BDO. W związku z powyższym zostaną podjęte stosowne działania pokontrolne.


Kontrola składowiska odpadów w Słoszowie

W dniu 5 marca 2020 r. Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu zakończyli kontrolę składowiska odpadów w Słoszowie. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące stronu formalno-prawnego funkcjonowania składowiska oraz w zakresie prowadzenia rekultywacji . W związku z powyższym zostaną podjęte stosowne działania pokontrolne.


Nieprawidłowe magazynowanie obornika w gospodarstwie w Długopolu Górnym

W dniu 6 marca 2020 r. Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu wydała decyzję nakazującą usunięcie nieprawidłowości w gospodarstwie rolnym w Długopolu Górnym w zakresie magazynowania obornika niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

11. Wniosek do sądu o ukaranie - po kontroli w Witoszowie Górnym

W trakcie kontroli interwencyjnej w jednej z firm na terenie Wałbrzycha, Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu ustalili, że zakład nie prowadzi ewidencji odpadów. Właściciel firmy odmówił podpisania protokołu z kontroli i przyjęcia mandatu. Z tego powodu, w dniu 10 marca 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu przekazała do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu wniosek o ukaranie osoby podejrzanej o wykroczenie.


Kara pieniężna za brak wpisu do rejestru BDO

W dniu 11 marca 2020 r. Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu wydała decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 5000 zł za prowadzenie działalności gospodarczej w Witoszowie Dolnym bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.


Decyzja umarzająca karę nałożoną na organ Gminy

W dniu 11 marca 2020 r. Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu wydała decyzję umarzającą gminie na terenie Dolnego Śląska karę pieniężną za nieosiągnięcie w 2013 r. wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazanych do składowania. Po podjęciu działań naprawczych przez gminę, w latach 2014-2017 osiągnęła ona wymagany poziom ograniczenia masy odpadów, tym samym usuwając przyczyny nałożenia kary.


Nieprzestrzeganie warunków pozwolenia wodno-prawnego w m. Kostrza

W dniu 11 marca 2020 r. Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu wydała decyzję ustalającą na dzień 31 sierpnia 2020 r. termin usunięcia naruszenia polegającego na wprowadzaniu substancji do środowiska niezgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego wobec podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w Kostrzy.


Postepowanie wyjaśniające i zaświadczenie o spełnianiu wymagań ochrony środowiska

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w dniu 11 marca 2020 r. Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu wydała zaświadczenie o spełnianiu wymagań ochrony środowiska dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w Międzylesiu.


Instalacja zbierania odpadów w m. Chałupki

W dniu 12 marca 2020 r. Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu wydała postanowienie pozytywnie opiniujące spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska przez instalację do zbierania odpadów na terenie m. Chałupki. Kontrola przeprowadzona została na wniosek Starosty Ząbkowickiego.


Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego

W dniu 12 marca 2020 r. Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu wydała zaświadczenie potwierdzające osiągniecie efektu ekologicznego w roku 2018 w postaci obniżenia emisji substancji wprowadzanych do powietrza przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w Świdnicy. Efekt ekologiczny uzyskano w wyniku modernizacji systemu grzewczego polegającego na termomodernizacji budynków i zmianie źródła ciepła z węglowego na gazowy.


Interwencja w sprawie wycieku niebezpiecznej substancji w Trzebnicy

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w marcu 2020 r. otrzymał zgłoszenie od dyżurnego KP PSP w Trzebnicy, dotyczące wycieku substancji niebezpiecznej z pojemników DPPL, z jednego z samochodów ciężarowych biorących udział w zdarzeniu na drodze ekspresowej S-5 w kierunku Trzebnica – Wrocław.

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu na miejscu zdarzenia drogowego ustalili, że doszło do:

 • zapalenia się jednego z samochodów ciężarowych, przewożącego pojemniki DPPL zawierające substancje niebezpieczne oraz artykuły spożywcze (cukier),
 • uszkodzenia 8 z 10 przewożonych pojemników DPPL,
 • wycieku substancji niebezpiecznej na drogę, pobocze oraz przydrożnego rowu, zlokalizowanego za ekranami dźwiękochłonnymi,
 • zanieczyszczenia rowu substancją niebezpieczną z pojemników DPPL, tj.: BONDERITE M-CR 1240, zawierającą kwas fosforowy oraz tlenek chromu.

Jednostki PSP ugasiły pożar oraz prowadziły działania mające na celu wypompowanie znajdującej się substancji niebezpiecznej z rowu.

W dniu 17 marca 2020 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu wraz z próbkobiorcami z Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ w Warszawie Oddział we Wrocławiu pobrali próby gleby z miejsca wycieku substancji oraz z miejsca poza zdarzeniem jako próbę tło. Próby pobrano celem zbadania ph oraz zawartości związków fosforu oraz chromu.


Nielegalne magazynowanie odpadów w okolicy wsi Boguszyce w gminie Oleśnica

W marcu 2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wpłynęło anonimowe zgłoszenie dotyczące niezgodnego z prawem gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości, znajdującej się w bliskim sąsiedztwie wsi Boguszyce, gmina Oleśnica. Ustalenia poczynione w trakcie czynności kontrolnych w terenie potwierdziły fakt magazynowania na wskazanej nieruchomości znacznych ilości odpadów budowlanych, tj. odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych. Aktualnie podejmowane są działania, które docelowo mają zagwarantować nakazanie usunięcia nielegalnie zgromadzonych odpadów z miejsca na ten cel nieprzeznaczonego. Organem właściwym do nakazania usunięcia odpadów jest Wójt Gminy Oleśnica.


Fot. Odpady magazynowane nielegalnie w pobliżu m. Boguszyce. Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu2020-03-06

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 18.02.-04.03.2020 r.

Zakończenie kontroli w zakresie poważnych awarii w Zakładach Chemicznych w Pogalewie Wielkim

W dniach 18.02 – 28.02,2020 r. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadzili planową kontrolę w Zakładach Chemicznych, zaliczanych do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR), zlokalizowanych w Pogalewie Wielkim. Kontrola obejmowała czynności w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom, podczas których nie wykazano nieprawidłowości. Ustalono, że zakład posiada zaktualizowaną dokumentację, wymaganą dla zakładów należących do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii. Dla zakładu opracowany został program zapobiegania awariom oraz system bezpieczeństwa, gwarantujący ochronę ludzi i środowiska. Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii zostały udostępnione w formie elektronicznej na stronie internetowej zakładu.


Szkolenie w zakresie rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych – obowiązki przedsiębiorców

W dniu 12.02.2020 r. oddelegowani Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu uczestniczyli w szkoleniu zewnętrznym, dotyczącym rozporządzenia REACH, czyli regulacji stosowania chemikaliów poprzez ich rejestrację, ocenę i udzielanie zezwoleń, rozporządzenia CLP, czyli klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, a także ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych. Omówiono, m. in. cechy i strukturę karty, zawierającej: klasyfikację i oznakowanie dla substancji/mieszanin z rozporządzenia CLP, obowiązki wynikające ze zmian rozporządzeń REACH i CLP oraz obowiązujące sankcje wynikające z ustawy.

Szkolenie miało na celu przede wszystkim podniesienie kwalifikacji związanych z wykonywaniem kontroli z zakresu rozporządzeń REACH i CLP.


Warsztaty w Ministerstwie Klimatu w Warszawie z zakresu poprawy efektywności zwalczania przestępczości środowiskowej

W dniach 26.02 – 27.02.2020 r., Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu wzięli udział w warsztatach z zakresu poprawy efektywności zwalczania przestępczości środowiskowej, zorganizowanej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – Zespół do walki z przestępczością przeciwko środowisku. W warsztatach wzięli udział regionalni koordynatorzy do spraw przestępczości przeciwko środowisku, Inspektorzy WIOŚ oraz przedstawiciele Policji.

Celem warsztatów było omówienie poprawy zwalczania przestępczości środowiskowej oraz efektywności działań i współpracy. Omówiono również kwestię zasad współdziałania służb jako przygotowanie do organizowanej ogólnopolskiej akcji „STOP nielegalnym odpadom”.


Interwencyjna kontrola w zakresie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w Chałupkach

W dniu 24 lutego 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu rozpoczęli kontrolę poprzedzającą wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne dla podmiotu w Chałupkach na wniosek Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich.


Administracyjna kara pieniężna za prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia

W dniu 24 lutego 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu wydali decyzję wobec podmiotu prowadzącego działalność w Mieroszowie, w której wymierzyli karę pieniężną w wysokości 1000 zł za prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia.


Interwencja w sprawie zakopania odpadów na terenie działania WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu

W dniu 26 lutego 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu zakończyli postępowanie wyjaśniające w zawiązku z możliwością popełnienia czynu zabronionego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Pracownicy firmy, wykonującej usługę uprzątnięcia terenu, postanowili pozbyć się odpadów poprzez ich zakopanie. W wyniku działań podjętych przez Inspektorów nie doszło do zasypania odpadów. Zostały one wydobyte, posegregowane, umieszczone w workach oraz kontenerach i przekazane podmiotom uprawnionym.


Administracyjna kara pieniężna za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu

W dniu 26 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wobec podmiotu prowadzącego działalność w Olszanach. Inspektorzy ustalili karę pieniężną w wysokości 477,44 zł za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, emitowanego do środowiska w porze nocnej o 13,7 dB/A/.


Kontrola interwencyjna w sprawie nadmiernego hałasu emitowanego z zakładu kamieniarskiego w miejscowości Witoszów Dolny

W dniu 26 lutego 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu przeprowadzili oględziny terenu w związku z wnioskiem interwencyjnym mieszkańców Witoszowa Dolnego w sprawie nadmiernego hałasu, emitowanego w porze nocnej z zakładu kamieniarskiego.

Na miejscu ustalono, iż zakład funkcjonuje w ograniczonym zakresie i wraz z początkiem marca zakończy swoją działalność. Teren zostanie przeznaczony pod zabudowę miekszaniową.


Interwencja w sprawie magazynowania odpadów niezgodnie z przepisami ochrony środowiska w miejscowości Złoty Stok

W dniu 27 lutego 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu zakończyli kontrolę w Złotym Stoku na wniosek tamtejszego Urzędu Miejskiego. W trakcie kontroli stwierdzono, że odpady magazynowane są niezgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W związku z naruszeniami, wykazanymi podczas kontroli, Inspektorzy udzielili przedsiębiorcy dwóch pouczeń. W ramach działań pokontrolnych zostaną wszczęte postępowania w sprawie wymierzenia kar pieniężnych za magazynowanie odpadów niezgodnie z przepisami.2020-03-05

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 02.02.-26.02.2020 r.

Interwencyjna kontrola ewidencji odpadów podmiotu w Piotrowicach Świdnickich

W dniu 31 stycznia 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 10000 zł za zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia dla podmiotu w Boguszowie - Gorcach.


Interwencja w sprawie składowania odpadów na terenie hal magazynowych

W dniu 3 lutego 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu, w związku z wnioskiem o podjęcie interwencji dotyczącej składowania odpadów na jednej z nieruchomości na terenie Wałbrzycha, przeprowadzili oględziny przedmiotowego terenu. W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że na terenie znajdują się hale magazynowe, w których zdeponowane zostały zbelowane odpady tekstylne, ponadto trzy wraki samochodów oraz znaczne ilości odpadów komunalnych. Poza halami porozrzucane były odpady w postaci opon, odpadów budowlanych i odpady tworzyw sztucznych sprasowane i uformowane w sześcienne bloki. Obecnie trwają dalsze czynności wyjaśniające.


Interwencja w sprawie nielegalnego demontażu pojazdów

W dniu 7 lutego 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu przy udziale funkcjonariuszy Policji Komendy Powiatowej w Kłodzku, przeprowadzili oględziny w związku z podejrzeniem nielegalnego demontażu pojazdów na terenie Kłodzka. Na przedmiotowym terenie znajdowało się około 80 uszkodzonych pojazdów, niektóre z nich nie posiadały tablic rejestracyjnych i były w znacznym stopniu w demontażu. Inspektorzy stwierdzili również obecność używanych części samochodowych oraz odpadów pochodzących z pojazdów. Na terenie stwierdzono także zanieczyszczenia płynami eksploatacyjnymi z pojazdów. W zawiązku z powyższym, prowadzone są postępowania wyjaśniające, celem podjęcia stosownych działań w ramach posiadanych kompetencji.


Kontrola interwencyjna w sprawie nielegalnego składowania odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Głogowie

W dniu 10.02.2020. Delegatura w Legnicy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadziła rozpoznanie zanieczyszczenia w terenie w związku z pismem Komendy Powiatowej w Głogowie, Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą dotyczącą ujawnienia składowania odpadów na nieruchomości położonej w Głogowie, w wyniku którego ustalono, że na powyższej nieruchomości zeskładowano (zmagazynowano) 12 pojemników typu Mauser o pojemności 1000 l oraz 6 beczek stalowych o pojemności 200 l. Ponadto część beczek przykryta była folią, stąd nie ustalono ich ilości. Odpady zostały umieszczone bezpośrednio na nieutwardzonym terenie (gruncie). Pojemniki z odpadami zostały przykryte z góry folą, która częściowo wskutek silnego wiatru uległa przemieszczeniu. Pojemniki były zamknięte, a w bezpośrednim ich sąsiedztwie unosił się zapach charakterystyczny dla farb i lakierów.

Ustalono, że odpady zostały przemieszczone z innej działki, na którą z kolei zostały nawiezione w 2018. Posiadaczem tych odpadów jest osoba fizyczna.

Na podstawie art. 26 ustawy o odpadach postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z przedmiotowych działek zlokalizowanych w obrębie miasta Głogowa prowadzi Prezydent Miasta Głogowa. W tej sprawie prowadzone jest również postępowanie wyjaśniające przez Komendę Powiatową Policji w Głogowie.


Zgłoszenie szkody w środowisku do RDOŚ we Wrocławiu

W dniu 10 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu przekazała zgłoszenie szkody w środowisku w związku z zanieczyszczeniem powierzchni ziemi do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Zanieczyszczenie zostało stwierdzone na podstawie kontroli i wyników badań próbek gleby w Stanowicach.


Administracyjna kara pieniężna za przetwarzanie odpadów

W dniu 12 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 25 641 zł za przetwarzanie odpadów opon samochodowych i 10000 zł za zbieranie odpadów podkładów kolejowych wobec podmiotu prowadzącego działalność w Boguszowie-Gorcach.


Decyzje nakładające administracyjną karę pieniężną w zakresie gospodarowania odpadami

W dniu 13 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała dwie decyzje wobec podmiotu prowadzącego działalność w Polanicy-Zdrój. Wymierzono kary pieniężne w wysokości 1500 zł za naruszenie warunków magazynowania odpadów i w wysokości 5000 zł za naruszenie warunków w zakresie prowadzenia monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów.


Kara za przekroczenie dopuszczalnych norm emisji pyłu do środowiska

W dniu 14 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 5358 zł za przekroczenie emisji dopuszczalnych norm pyłu. Naruszenie stwierdzono na podstawie badań automonitoringowych.


Interwencja w sprawie odpadów składowanych nielegalnie na terenie nieruchomości położonej w Polkowicach

W dniu 14.02.2020 r. Delegatura w Legnicy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadziła rozpoznanie zanieczyszczenia w terenie w związku z pismem Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach Wydziału Dochodzeniowo-Śledczy dot. ujawnienia składowania odpadów na nieruchomości położonej w Polkowicach, przy udziale Policji, Straży Pożarnej i biegłego sądowego z zakresu ochrony środowiska. Ustalono, że na powyższym terenie zmagazynowano znaczne ilości opadów tworzyw sztucznych, w tym sprasowane opakowania po napojach (butelki PET) oraz opakowania z kartonu. Odpady były zmagazynowane luzem w postaci pryzm na wybetonowanym placu oraz w dwóch halach. Pryzmy miały do 2 metrów wysokości i około 3 - 4 metrów długości. Na powyższym terenie znajdowało się kilka pustych beczek o poj. ok. 100 oraz kilkanaście pojemników typu mauzer o pojemności ok. 1000 l. W większości mauzery oraz beczki zawierały niezidentyfikowane substancje. Masa odpadów była trudna do określenia z powodu sposobu ich magazynowania. Podmiot zbierający odpady nie posiada zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie przedmiotowej nieruchomości.

Na podstawie art. 26 ustawy o odpadach postępowanie w sprawie usunięcia odpadów prowadzić będzie Burmistrz Miasta Polkowic. W tej sprawie prowadzone jest również postępowanie wyjaśniające przez Komendę Powiatową Policji w Polkowicach.

Ze strony WIOŚ zostaną podjęte czynności mające na celu zebranie materiałów niezbędnych do wszczęcia postepowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia.


Decyzja wstrzymująca działalność za zbieranie i przetwarzanie odpadów bez zezwolenia

W dniu 14 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wstrzymującą działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia dla podmiotu prowadzącego działalność w Witoszowie Dolnym, stwierdzone podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 12.09.2019 - 21.11.2019 r.


Niewłaściwe gospodarowanie odpadami na terenie Ząbkowic Śląskich

W dniu 17 lutego 2020 r. w związku z czynnościami podejmowanymi w trybie artykułu 10 b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu ujawnili niewłaściwe prowadzenie gospodarki odpadami na terenie Ząbkowic Śląskich. W zawiązku z powyższym, na osoby odpowiedzialne nałożono grzywny w postaci mandatów karnych na łączną kwotę 1000 zł.


Kara za przekroczenie dopuszczalnych norm emisji pyłu do środowiska

W dniu 18 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 88 468 zł za przekroczenie w 2019 r. dopuszczalnych ilości wprowadzonych do powietrza gazów i pyłów stwierdzone na podstawie badań automonitoringowych.


Administracyjna Kara pieniężna za brak wpisu do BDO

W dniu 18 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wobec podmiotu prowadzącego działalność w Świebodzicach, wymierzającą karę pieniężną w wysokości 5000 zł za prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, stwierdzone podczas kontroli przeprowadzonej w 2019 r.


Nieprawidłowości w magazynowaniu obornika

W dniu 20 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wobec podmiotu prowadzącego działalność w zakresie chowu i hodowli zwierząt, nakazującą usunięcie nieprawidłowości w zakresie przechowywania odchodów zwierzęcych niezgodnie z przepisami. Nieprawidłowe magazynowanie obornika bez zabezpieczenia przed dostawaniem się odcieków do gruntu i znajdującego się w pobliżu strumienia stwierdzono podczas kontroli w 2019 r.


Administracyjna kara pieniężna za przekroczenie dopuszczalnych ilości gazów i  pyłów wprowadzanych do powietrza

W dniu 18 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 88 468 zł za przekroczenie w 2019 r. dopuszczalnych ilości wprowadzonych do powietrza gazów i pyłów stwierdzone na podstawie badań automonitoringowych.


Administracyjna kara pieniężna za brak wymaganego wpisu do rejestru.

W dniu 18 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wobec podmiotu prowadzącego działalność w Świebodzicach, wymierzającą administracyjną karę pieniężną w wysokości 5000 zł za prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, stwierdzone podczas kontroli przeprowadzonej w 2019 r.


Produkcja pierwotna żywności pochodzenia pierwotnego

W 2019 r. przeprowadzono 16 kontroli planowych w zakresie stosowania i przechowywania nawozów, środków wspomagania uprawy roślin, komunalnych osadów ściekowych oraz rolniczego wykorzystania ścieków w produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego, wspólnie z Państwową Inspekcją Sanitarną. Plan kontroli został zrealizowany w 100 %.

W trakcie 16 kontroli pobrano 17 prób gleby do analiz, w celu określenia zawartości metali ciężkich. Żadna z prób nie wykazała przekroczeń.

Kontrolowane podmioty stosowały w produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego głównie nawozy i środki wspomagające, nie stwierdzono stosowania komunalnych osadów ścieków oraz rolniczego wykorzystania ścieków.

Kontrole nie wykazały naruszeń w zakresie stosowania i przechowywania nawozów, środków wspomagania uprawy roślin.

Natomiast w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości m. in. W zakresie gospodarki odpadami oraz w zakresie poboru wody podziemnej, na podstawie ustaleń z kontroli podjęto odpowiednie działania zgodnie z posiadanymi kompetencjami.


2020-02-07

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 20.01.-02.02.2020 r.

Interwencyjna kontrola ewidencji odpadów podmiotu w Piotrowicach Świdnickich

W dniu 20.01.2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu rozpoczęli na wniosek interwencyjny kontrolę podmiotu w Piotrowicach Świdnickich. W trakcie kontroli ustalono, że zakład nie prowadzi ewidencji odpadów oraz że nie dokonał wymaganego zgłoszenia do Starosty Świdnickiego instalacji do spalania paliw.


Interwencja w sprawie uciążliwego hałasu w Świebodzicach

W dniu 16.01.2020 r. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatury w Wałbrzychu rozpoczęli na wniosek interwencyjny kontrolę zakładu produkcyjnego w Świebodzicach w zawiązku z nadmiernym hałasem w porze nocnej. Inspektorzy wraz z pracownikami CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu wykonali kilka pomiarów poziomu hałasu w porze dziennej i nocnej, które potwierdziły zasadność złożonego wniosku.


Administracyjna kara pieniężna za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu z zakładu kamieniarskiego

W dniu 21.01.2020 Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wymierzającą karę pieniężną w za przekraczanie dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska w porze dziennej w okresie od 01.01.2019 r. do 01.04.2019 r. z terenu zakładu kamieniarskiego w Rogoźnicy.


Interwencja w sprawie uciążliwości zapachowych w okolicy Bielan Wrocławskich.

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu w dniu 22.01.2020 r. w związku z licznymi wnioskami o interwencje w sprawie uciążliwości zapachowych przeprowadzili rozpoznanie w różnych lokalizacjach w obrębie Bielan Wrocławskich sąsiadujących bezpośrednio z Wrocławiem. Uciążliwość zapachowa (zapach przypominający "zepsutą kiszoną kapustę") była odczuwalna w okolicy skrzyżowania ulic Czekoladowej z ulicą McMillan w zachodnio-południowej części Wrocławia. Podczas przeprowadzonych oględzin nie udało się jednak ustalić źródła przedmiotowego zapachu.

W celu ustalenia przyczyny uciążliwego zapachu WIOŚ we Wrocławiu podjął współpracę ze Starostwem Powiatu Wrocławskiego, Gminą Kobierzyce oraz Regionalnym Wydziałem Monitoringu Środowiska we Wrocławiu DMŚ GIOŚ. Zgodnie z informacją przekazaną przez Gminę Kobierzyce w dniu 31 stycznia 2020 r. uciążliwość zapachowa ustała i do Urzędu Gminy nie wpłynęły nowe wnioski.


Interwencja w sprawie niewłaściwego pozbywania się zużytych tonerów drukarskich

W związku z otrzymanym zgłoszeniem w dniu 31 stycznia 2020 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadzili czynności służbowe na terenie Wrocławia w sprawie nielegalnego pozbywania się tonerów drukarskich. W jednym z centr handlowych znalezione zostały kartony ze zużytymi tonerami drukarskimi, w miejscu zbierania zużytego sprzętu.

Ustalono, że przedmiotowe tonery należą do firmy zajmującej się handlem i regeneracją tonerów. Możliwość przyjmowania zużytego sprzętu w punktach odbioru w sklepach jest zarezerwowana jedynie dla osób fizycznych, natomiast podmioty gospodarcze winny przekazywać zużyty sprzęt do firm zajmujących się ich gospodarowaniem. W wyniku podjętych działań wraz z pouczeniem właściciela, odpady zostały usunięte z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania. Właściciel został zobowiązany do przekazania tonerów do specjalistycznej firmy i przedstawienia dokumentacji potwierdzającej zagospodarowanie odpadów w sposób zgodny z przepisami prawa.


Pożar w hali magazynowo-produkcyjnej we Wrocławiu

W związku z uzyskaną w dniu 27.01.2020 r. informacją o pożarze hali przy ul. Stabłowickiej we Wrocławiu, inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu, udali się na miejsce zdarzenia, celem przeprowadzenia oględzin i ustalenia faktów istotnych dla ochrony środowiska. Rozpoznanie w terenie prowadzono w obecności przedstawiciela PSP Wrocław – kierującego akcją ratowniczą.

Na miejscu ustalono, że pożar objął halę magazynowo-produkcyjną należącą do jednej z firm produkujących materiały szkolne i biurowe we Wrocławiu. W trakcie przeprowadzonej wizji trwało jeszcze dogaszanie pogorzeliska przez jednostki PSP. Spaleniu uległa niemal cała główna hala magazynowo-produkcyjna.

Na terenie budynków magazynowo biurowych swoją siedzibę miały także inne podmioty gospodarcze, w tym: zajmujące się handlem olejami i smarami, usługami pralniczymi a także logistyką. Na pogorzelisku stwierdzono obecność ok. 60 beczek stalowych o pojemności 200 l. każda, w różnym stanie technicznym (większa część beczek była napęczniała i nadpalona, lecz wg oceny inspektorów jeszcze szczelne, część beczek była uszkodzona, nadpalona i nieszczelna). Jak ustalono w beczkach magazynowane były różnego rodzaju oleje (silnikowe, przekładniowe i hydrauliczne) oraz smary. Właściciel został zobowiązany do bezwzględnej konieczności usunięcia ww. beczek z miejsca zdarzenia i przekazania ich wyspecjalizowanej firmie do unieszkodliwienia, a następnie powiadomieniu WIOŚ we Wrocławiu o zakończeniu tych działań.


Spotkanie organizacyjne przedstawicieli Uniwersytetu Wrocławskiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

W dniu 30 stycznia 2020 r., w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, odbyło się spotkanie dotyczące współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego – Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Pierwszym owocem współpracy jest patronat i współudział w prowadzeniu Studiów Podyplomowych Zarządzenie Bezpieczeństwem Chemicznym na WPAE UWr.

Więcej przeczytasz tutaj.2020-01-24

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 16.01.-22.01.2020 r.

Kontrola gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie

W dniu 14.01.2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu przeprowadzili kontrolę w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie zlokalizowanej na terenie województwa dolnośląskiego. Kontrola wykazała nieosiągnięcie w 2018 r. wymaganego poziomu odzysku i recyklingu oraz ponownego użycia odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

W związku z powyższym wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.


Interwencja w sprawie uciążliwości zapachowych z lakierni

W dniu 15.01.2020 r. po uzyskanym zgłoszeniu dotyczącym uciążliwości zapachowych związanych z emitowaniem do powietrza „oparów” lakierniczych w Boguszowie Gorcach, Inspektorzy WIOŚ, Delegatury w Wałbrzychu rozpoczęli kontrolę interwencyjną. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie emisji substancji odorotwórczych poza obszar prowadzonej działalności kontrolowanego podmiotu.


Zanieczyszczenie potoku Szumiąca w Jeżowie Sudeckim

W dniu 16.01.2020 r.  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze otrzymał informację od dyżurnego oficera Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze o wycieku substancji o białym zabarwieniu do potoku Szumiąca w Jeżowie Sudeckim. Inspektorzy niezwłocznie przeprowadzili rozpoznanie w terenie. Wstępnie ustalono, że substancja przedostająca się do środowiska to chłodziwo stosowane przy obróbce metali. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Pracownia w Jeleniej Górze pobrało do badań próbki wody z potoku Szumiąca. Jednocześnie inspektorzy rozpoczęli czynności kontrolne, celem potwierdzenia potencjalnego sprawcy zdarzenia.


Zanieczyszczenie rzeki Kwisy w m. Parzyce

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatury w Jeleniej Górze rozpoczęli kontrolę interwencyjną w sprawie zanieczyszczenia rzeki Kwisy miałem węglowym, pochodzącym z terenu składu opału. Kontrolą objęto również tereny przyległe do koryta rzeki. Wizja terenowa przeprowadzona w czasie kontroli nie potwierdziła ww. zanieczyszczenia.2020-01-23

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 8.01.-15.01.2020 r.

Weryfikacja podejrzeń o nielegalnym demontażu

W dniu 13.01.2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu podjęli czynności operacyjne związane z potwierdzeniem ustaleń dokonanych przez KPP w Strzelinie. W trakcie czynności w miejscowości Prusy ustalono błąd wskazania adresowego, pod którym prowadzono demontaż pojazdów. Wywiad pośród okolicznych mieszkańców potwierdził, iż pod wskazanym adresem prowadzone były w zeszłym roku prace związane z rozbiórką pojazdów mechanicznych.

Na chwilę obecną teren, na którym prowadzone były prace rozbiórkowe, jest posprzątany. Nie ma śladów świadczących o dokonywanym nielegalnym demontażu pojazdów, którego zaprzestano – według oświadczenia właściciela.


Badania georadarowe na składowisku odpadów w Piotrkowiczkach

W dniu 14.01.2020 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu, przy współudziale dr Marty Kondrackiej z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prowadzili testowe badania georadarowe na zrekultywowanym składowisku odpadów w Piotrkowiczkach (gmina Wisznia Mała). Celem badań było sprawdzenie możliwości wykorzystania metody georadarowej (GPR) w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez inspektorów WIOŚ w zakresie gospodarowania odpadami.

Metoda GPR (ground-penetrating radar) jest bezinwazyjną metodą geofizyczną, która polega na emitowaniu fal elektromagnetycznych i rejestracji odbić tych fal od struktur w podłożu. Za pomocą georadaru można, przy odpowiednich warunkach gruntowo-wodnych, z dużą dokładnością zlokalizować zakopane obiekty, w tym różnego rodzaju odpady. Georadar może być również przydatny w badaniach migracji zanieczyszczeń w środowisku wód gruntowych. W testowych pomiarach wykonanych na składowisku odpadów w Piotrkowiczkach wykorzystano georadar z antenami o różnej częstotliwości. Uzyskane wyniki pozwolą określić optymalny zestaw aparatury, w którą planuje się zaopatrzyć WIOŚ we Wrocławiu.

WIOŚ we Wrocławiu dziękuje przedstawicielowi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za udostępnienie sprzętu i wykonanie testowych pomiarów oraz Gminie Wisznia Mała za zgodę na przeprowadzenie pomiarów na składowisku odpadów w Piotrkowiczkach.


Fot. Przygotowanie georadaru do pomiarów i badania georadarowe prowadzone na czaszy składowiska Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu


Weryfikacja podejrzeń o nielegalnym składowaniu podkładów kolejowych

W dniu 12.12.2019 roku Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadzili czynności służbowe w miejscowości Pożarzyce. W wyniku podjętych działań ustalono, że na ogólnodostępnej działce, mieszczącej się przy wielorodzinnym budynku mieszkalnym, znajdowały się używane podkłady kolejowe, zapakowane w sposób świadczący o wcześniejszym przygotowaniu ich do sprzedaży. Podkłady składowane były w sposób narażający je na działanie czynników atmosferycznych. Zgodnie ze zgłoszeniem nabyte zostały przez osobę fizyczną, którą pouczono o zakazie przyjmowania i przetwarzania podkładów.

W wyniku działań Inspektorów WIOŚ we Wrocławiu podkłady kolejowe zostały usunięte z przedmiotowego terenu. Informacje uzyskane w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego zostaną wykorzystane do dalszych czynności służbowych.


Powtórna kontrola na terenie zrekultywowanego składowiska

W dniu 9 stycznia 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu przeprowadzili powtórną kontrolę na terenie rekultywowanego składowiska odpadów, w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli przeprowadzonej w 2019 r. W czasie kontroli stwierdzono, że podmiot zaprzestał działalności w zakresie przetwarzania odpadów na terenie składowiska bez wymaganego zezwolenia oraz podjął działania w celu dostosowania sposobu magazynowania zbieranych odpadów do warunków posiadanego zezwolenia na zbieranie. Obecnie teren składowiska objęty jest pracami agrotechnicznymi, poprzedzającymi ostatni etap rekultywacji, który obejmuje wysiew traw i nasadzenia roślinności. Dla składowiska odpadów określono kierunek rekultywacji nawiązujący charakterem do terenów otaczających składowisko, tj.; zieleń nieuporządkowana. Termin zakończenia prac przewidziano na dzień  31maja 2020 r. Wyniki przeprowadzonej kontroli będą przedmiotem postępowań administracyjnych wobec Spółki zarządzającej składowiskiem odpadów.


Kontrola nowo wybudowanego PSZOK w gminie Wałbrzych

Gmina Wałbrzych zakończyła budowę nowego PSZOK przy ul. Beethovena w Wałbrzychu. Obecnie prowadzona jest procedura uzyskania zezwolenia nazbieranie odpadów. W związku z zakończeniem inwestycji Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu rozpoczęli kontrolę tego obiektu.


Wstrzymanie działalności  polegającej na budowie strzelnicy sportowej związanej z nielegalnym postępowaniem z odpadami opon i podkładów kolejowych

Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu w związku z telefonicznym wnioskiem interwencyjnym informującym o zakopywaniu opon w okolicach stadionu sportowego, w dniach 15.07.2019-07.08.2019 r., przeprowadzili kontrolę wskazanego terenu.

W porozumieniu ze Strażą Miejską ustalono, że działalność jest związana z budową strzelnicy sportowej. Dodatkowo stwierdzono składowanie podkładów kolejowych, które również miały być użyte do budowy strzelnicy. W wyniku kontroli ustalono, że właściciel tego terenu prowadzi zbieranie odpadów podkładów kolejowych i przetwarzane odpadów opon samochodowych bez wymaganego zezwolenia. W ramach działań pokontrolnych, w dniu 10.01.2020 r. została wydana decyzja wstrzymująca prowadzoną działalność w zakresie zbierania oraz przetwarzania odpadów.


Kara pieniężna za zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia

W wyniku kontroli, przeprowadzonej w dniach 09-17.09.2019 r., podmiotu prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów w Wałbrzychu ustalono, że na terenie prowadzonej działalności zbierane są również odpady. Z uwagi na fakt, iż podmiot nie posiada zezwolenia na zbieranie odpadów, po decyzji wstrzymującej działalność firmy, 10.01.2020 r., Delegatura w Wałbrzychu wydała kolejną decyzję, wymierzającą karę pieniężną w wysokości 16 085 zł za zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia.


Interwencja w sprawie odpadów z terenu budowy prowadzonej na terenie powiatu jeleniogórskiego

W dniu 10.01.2020 r. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatury w Jeleniej Górze przeprowadzili wizję terenową, w związku z wnioskiem o podjęcie interwencji w sprawie zanieczyszczenia cieku wodnego odpadami, pochodzącymi z budowy obiektu hotelowego na terenie powiatu jeleniogórskiego. W trakcie oględzin Inspektorzy sprawdzili stan czystości brzegów i koryta cieku wodnego wraz z terenem budowy. Nie stwierdzono obecności odpadów w korycie cieku wodnego ani na jego brzegach. Teren budowy był uporządkowany. Wizja terenowa nie wykazała nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami.


Spalanie odpadów w pensjonacie na terenie powiatu jeleniogórskiego.

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatury w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie spalania odpadów w kotłowni należącej do jednego z pensjonatów zlokalizowanego na terenie powiatu jeleniogórskiego. W dniu 13.01.2020 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatury w Jeleniej Górze przeprowadzili wizję terenową wskazanego obiektu. W pomieszczeniu kotłowni nie stwierdzono magazynowania odpadów. Nie potwierdzono również spalania odpadów.


Kontrola oczyszczalni ścieków.

W dniu 08.01.2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu, Delegatury w Jeleniej Górze rozpoczęli kontrolę interwencyjną, w związku z wnioskiem osoby fizycznej na odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków z komunalnej oczyszczalni ścieków. W trakcie wizji terenowej do badań laboratoryjnych zostały pobrane chwilowe próbki ścieków odprowadzanych do środowiska oraz próbki wody z odbiornika powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków.


Spalanie odpadów w warsztacie samochodowym na terenie Miasta Jelenia Góra.

W związku z wnioskiem o podjęcie interwencji, w sprawie spalania odpadów w postaci zużytego oleju pochodzeniowego z pojazdów samochodowych, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatury w Jeleniej Górze, w dniu 07.01.2020 r. przeprowadzili kontrolę warsztatu samochodowego zlokalizowanego na terenie Miasta Jelenia Góra. W trakcie wizji terenowej stwierdzono, że w kotle służącym do ogrzewania pomieszczeń warsztatu spalany był węgiel kamienny. Odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności magazynowane są w odrębnym pomieszczeniu. Nie stwierdzono obecności odpadów w pomieszczeniu kotłowni.2020-01-13

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 18.12.-7.01.2020 r.

Wymierzenie kary pieniężnej za gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadaną decyzją na zbieranie odpadów.

W związku z wnioskami o interwencję dotyczącymi nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami na terenie punktu skupu złomu we Wrocławiu, inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę, w trakcie której stwierdzono naruszenie warunków zezwolenia na zbieranie odpadów. Nieprawidłowości dotyczyły m.in. nieselektywnego magazynowania odpadów na terenie placu magazynowego, braku zabezpieczenia odpadów przed działaniem czynników atmosferycznych oraz nieprawidłowego magazynowania akumulatorów.

Na przedsiębiorcę prowadzącego przedmiotowy punkt skupu złomu w grudniu 2019 r. DWIOŚ nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości 5 000 zł za gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadaną decyzją na zbieranie odpadów. Dokonując ustalenia wysokości kary, wzięto pod uwagę przesłanki określone w art. 199 ustawy o odpadach, tj. m.in. rodzaj naruszenia oraz jego wpływ na życie i zdrowie ludzi oraz środowisko, rozmiary prowadzonej działalności, a także wielkość zagrożenia.

W wyniku przeprowadzonej kontroli podmiot podjął działania mające na celu dostosowanie prowadzonego punktu skupu złomu do obowiązków wynikających z posiadanego zezwolenia na zbieranie odpadów oraz obowiązujących przepisów prawa.


Wymierzenie kary pieniężnej za prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO.

W związku z ustaleniami inspektorów WIOŚ we Wrocławiu na podstawie kontroli dokumentacyjnej, w dniu 26 listopada 2019 r. wydano administracyjną karę pieniężną w wysokości 5000 zł przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO). Decyzja stała się ostateczna dnia 14 grudnia 2019 r, a wymierzona kara została uiszczona na właściwy rachunek bankowy w wymaganym terminie.


Interwencja w sprawie zanieczyszczenia powietrza w rejonie ulicy Miłoszyckiej we Wrocławiu.

W związku z wnioskiem o interwencję w sprawie regularnego zanieczyszczania powietrza spalinami przez użytkowników jednej z posesji przy ulicy Miłoszyckiej we Wrocławiu, inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadzili czynności operacyjne, celem ustalenia stanu faktycznego. Po przybyciu na miejsce wskazane we wniosku, na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz informacji uzyskanych od okolicznych mieszkańców, stwierdzono, że przedmiotowy budynek nie posiada własnej numeracji, najprawdopodobniej jest wynajmowany przez przedstawicieli innych krajów. Na terenie posesji składowane są znaczne ilości odpadów drewnianych, w tym drewno porozbiórkowe i lakierowane, a z komina budynku wydobywa się uciążliwy, dość intensywny dym. Ustalono także, iż w bieżącym roku nieruchomość kontrolowana była przez Straż Miejską i najprawdopodobniej w trakcie interwencji wystawiony został mandat w związku z zatruwaniem środowiska.


Fot. Skład materiałów (drewna) wykorzystywanego do spalania Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu

W kolejnym działaniu inspektorzy, w ramach współpracy pomiędzy organami administracji publicznej, skierowali pismo do Straży Miejskiej we Wrocławiu z prośbą o udzielenie informacji, udostępnienie dokumentów i danych związanych z ochroną środowiska dotyczących podjętych przez Straż interwencji na przedmiotowej posesji. W odpowiedzi uzyskano informację, że pod ww. wskazanym adresem przeprowadzono wcześniej już 4 kontrole, w wyniku których na właściciela posesji zostały nałożone mandaty karne na łączną kwotę 13 000 zł, budynek jest wynajmowany przez obcokrajowców, stąd Straż Miejska poinformuje o sprawie również Urząd Skarbowy, Wydział Podatków i Opłat oraz Straż Graniczną.


Przekraczanie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku w związku z działalnością zakładu kamieniarskiego.

W związku z działalnością kontrolną inspektorów WIOŚ we Wrocławiu, Delegatury w Wałbrzychu, DWIOŚ w dniu 20 grudnia 2019 r. wydał kolejną decyzję dla podmiotu prowadzącego zakład kamieniarski na terenie gminy Strzegom, wymierzającą administracyjną karę pieniężną za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. Kara w wysokości 40 318 zł została naliczona za przekroczenie wartości określonych w decyzji Starosty. Jednocześnie w latach poprzednich inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu, Delegatury w Wałbrzychu, stwierdzali przekroczenie ustalonych norm hałasu dla działalności prowadzonej w tym zakładzie.


Kontrola w oczyszczalni ścieków.

W dniach 22.11.2019 r. - 03.12.2019 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatury w Legnicy, przeprowadzili interwencyjną kontrolę w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. W trakcie kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości w zakresie eksploatacji oczyszczalni ścieków, w tym m.in.:

 • wyłączenie z eksploatacji kraty koszowej oraz piaskownika;
 • przepompowywanie osadu nadmiernego z jednego z osadników wtórnych do bloku biologicznego przy użyciu węża strażackiego z powodu uszkodzenia rurociągu recyrkulacji;
 • brak należytego oczyszczania ścieków w jednej z części bloku biologicznego - osad posiadał zabarwienie czarne, co świadczyło o jego obumarciu;
 • zanieczyszczenie odbiornika ścieków - rowu melioracyjnego nr 105/2 dopływu rzeki Baczyna, osadem czynnym.

Podmiot podjął działania mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w pracy oczyszczalni, które miały wpływ na jakość ścieków odprowadzanych do odbiornika już w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych. W ramach działań pokontrolnych wydano zarządzenie pokontrolne oraz poinformowano Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o naruszaniu warunków posiadanego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie eksploatacji i utrzymania oczyszczalni i odprowadzania ścieków do środowiska.2019-12-23

Wesołych świąt!


2019-12-20

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 12.12.-18.12.2019 r.

Wymierzenie kary pieniężnej za gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadaną decyzją na przetwarzanie odpadów.

W trakcie kontroli (przeprowadzonej po otrzymanym wniosku o sprawdzenie działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę górniczego) inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu stwierdzili nieprawidłowości dotyczące gospodarowania odpadami wykorzystywanymi do rekultywacji przekształconych gruntów po eksploatacji złoża kruszywa naturalnego.

W wyniku powyższego, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję nakładającą na przedsiębiorcę administracyjną karę pieniężną w kwocie 10 000 tys. zł za magazynowanie odpadów, niezgodnie z posiadaną decyzją na przetwarzanie odpadów. Jednocześnie w rezultacie niniejszej kontroli, przedsiębiorca usunął stwierdzone nieprawidłowości w zakresie magazynowania odpadów i doprowadził do stanu zgodnego z obowiązującą decyzją.

W następstwie ww. decyzji ukarany podmiot złożył odwołanie, gdzie potwierdza i podtrzymuje stwierdzone nieprawidłowości, niemniej wnosi o zmniejszenie wysokości kwoty kary pieniężnej.


Zakończenie kontroli interwencyjnej dotyczącej zanieczyszczenia potoku Wilczka.

W dniu 12.12.2019 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu zakończyli kontrolę obiektu hotelowego w Międzygórzu. Kontrolę interwencyjną rozpoczęto w listopadzie br. w związku z informacją o wpuszczaniu ścieków do potoku Wilczka, z szamba przepływowego przedmiotowego hotelu. W trakcie kontroli Inspektorzy ustalili przyczynę przelewania się szamba, a dodatkowo wraz z pracownikami Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Oddział we Wrocławiu, pobrali próby wody z potoku celem oceny stopnia jego zanieczyszczenia. W efekcie kontroli właściciel dokonał napraw instalacji i zadeklarował częstszy wywóz nieczystości. Za korzystanie z urządzeń wodnych bez wymaganego zezwolenia, zastosowano sankcje w postaci mandatu karnego. Wyniki kontroli zostaną przekazane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Urzędu Gminy Bystrzyca Kłodzka celem podjęcia działań zgodnie z kompetencjami.


Zakończenie kontroli interwencyjnej dotyczącej zanieczyszczenia rzeki Nysa Szalona.

W dniu 12.12.2019 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu zakończyli kontrolę w związku z wnioskiem o przeprowadzenie interwencji w sprawie zanieczyszczenia rzeki Nysa Szalona mętną, biało-szarą substancją, na odcinku miejscowości Gniewków – Dzierzków. Podczas oględzin przeprowadzonych 13.11.2019 r., Inspektorzy ustalili, że zanieczyszczenie jest efektem zrzutu wód opadowych i roztopowych pochodzących z wyrobiska pobliskiego kamieniołomu. Wody z kamieniołomu odprowadzane są do osadnika, który ze względu na intensywne opady występujące w dniu oględzin, nie spełniał w pełni swojej funkcji – wody intensywnie się przelewały. W związku z powyższym zadecydowano o poborze prób wód opadowych do badań laboratoryjnych w celu ustalenia zawartości zawiesiny. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że wody opadowe odprowadzane z terenu kontrolowanej kopalni nie spełniają wymagań decyzji wodnoprawnej w zakresie zawiesiny ogólnej. Za przekroczenie warunków pozwolenia wodnoprawnego, nałożono mandat w trybie art. 476 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Wyniki kontroli zostaną przekazane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem podjęcia działań zgodnie z kompetencjami.


Interwencja w sprawie spalania odpadów.

W dniu 3.12.2019 r. do WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu wpłynęło zgłoszenie telefoniczne o procederze spalania odpadów w Lutomi Dolnej. W związku z tym, że istniało uzasadnione podejrzenie o popełnieniu wykroczenia, inspektorzy przeprowadzili oględziny wskazanego w zgłoszeniu terenu. Przeprowadzona wizja lokalna, nie potwierdziła zasadności złożonego wniosku.


Interwencja w miejscowości Granica.

W dniu 10.12.2019 r. inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu w asyście inspektorów WIOŚ we Wrocławiu i policjantów z Komisariatu w Strzegomiu przeprowadzili kontrolę interwencyjną podmiotu prowadzącego działalność w miejscowości Granica koło Strzegomia. Dokonano oględzin terenu pod względem jego zanieczyszczenia i wykonano pomiary hałasu emitowanego do środowiska.


Nielegalne składowisko odpadów w „Jaskini z Filarami” na terenie Nadleśnictwa Kamienna Góra.

W dniu 12.12.2019r. w FAKTACH TVN został wyemitowany materiał przedstawiający zgromadzone na terenie Nadleśnictwa Kamienna Góra w jednej z jaskiń zlokalizowanych w m. Kochanów, gm. Kamienna Góra, odpadów w postaci pokruszonych płyt eternitowych oraz opon i tworzyw sztucznych. Odpady te zostały ujawnione w "Jaskini z Filarami" przez grotołazów z Patrolu Jaskiniowego w listopadzie br. W dniu 13.12.2019r. Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze wystąpił do WIOŚ z wnioskiem o udział w czynnościach procesowych prowadzonych w przedmiotowej sprawie. W dniu 16.12.2019 r. inspektorzy WIOŚ Delegatury w Jeleniej Górze uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w Nadleśnictwie Kamienna Góra przy współudziale przedstawicieli Komendy Powiatowej w Kamiennej Górze, Nadleśnictwa Kamienna Góra i Straży Leśnej. Celem spotkania było omówienie sytuacji i ustalenie sposobu dalszego postępowania w przedmiotowej sprawie. Ponadto, w czasie spotkania odbyła się wizja terenowa w miejscu zalegania odpadów. Ustalono, iż pracownicy Nadleśnictwa Kamienna Góra usuwali z okolic wejścia do jaskiń odpady w postaci opon i tworzyw sztucznych. W czasie oględzin przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze pobrali do badań laboratoryjnych próbki eternitu zalegającego w okolicach wejścia do „Jaskini z Filarami”.

Informacje o wyniku spotkania i podjętych działaniach zostaną przekazane do  Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Jednocześnie, Nadleśnictwo Kamienna Góra zobowiązało się do ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za część podziemną jaskiń, sztolni i nieczynnych wyrobisk i zobligowania go do usunięcie zalegających odpadów. Dodatkowo WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze w dniu 13.12.2019 r. wystąpiła do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Departamentu Monitoringu Środowiska Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska we Wrocławiu z wnioskiem o udzielenie informacji czy z uwagi na lokalizację jaskini zgromadzone w niej odpady stanowią zagrożenie dla wód podziemnych lub powierzchniowych na danym terenie.

Link do materiału TVN


Interwencja w sprawie spalania odpadów z remontów.

W dniu 12.12.2019 r. inspektorzy WIOŚ Delegatury w Jeleniej Górze przeprowadzili rozpoznanie w terenie w sprawie spalania odpadów pochodzących z remontów, w postaci ram okiennych, drzwi, mebli, w kotłowni sklepu zlokalizowanego w Jeleniej Górze. W czasie wizji nie stwierdzono spalania oraz magazynowania w pomieszczeniach sklepu ww. odpadów.


Interwencja w sprawie zanieczyszczenia rzeki Ślęzy.

W dniu 13.12.2019 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu otrzymał telefoniczne zgłoszenie od Komendanta Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Wrocław dotyczące zanieczyszczenia rzeki Ślęzy we Wrocławiu na wysokości Parku Klecińskiego. W związku z powyższym, Inspektorzy WIOŚ wraz z próbkobiorcami z Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Oddział we Wrocławiu udali się na miejsce zdarzenia, celem ustalenia stanu faktycznego. Po przybyciu na teren Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice we Wrocławiu (WTWK) inspektorzy wraz z pracownikiem WTWK przeprowadzili oględziny w obrębie rowu otwartego biegnącego przez teren WTWK. Ustalono, że przedmiotowy rów jest na całej swojej długości zanieczyszczony mętną brunatno-jasną zawiesiną, przypominająca emulsję wody i gliny. Z rowu odpływem o średnicy około 1m wyposażonym w klapę zwrotną zanieczyszczenie, niewielkim strumieniem, wypływa dalej do rzeki Ślęzy, gdzie swoim zasięgiem obejmuje kilkadziesiąt metrów rzeki. W trakcie wizji terenowej pobrane zostały próby wody z rzeki celem wykonania analizy fizyko-chemicznej.

Inspektorzy WIOŚ w swoich kolejnych działaniach udali się do Kierownictwa WTWK-Partynice, celem zidentyfikowania źródła emisji ścieków. Ustalono, iż po przeciwległej stronie terenów wyścigów, od strony ul. Ołtaszyńskiej, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wrocław prowadzi inwestycję w postaci budowy magistrali wodociągowej Wrocław-Kobierzyce. Następnie inspektorzy WIOŚ udali się w rejon ul. Ołtaszyńskiej, gdzie firma podwykonawcza prowadzi roboty budowlane (wykopy, przewierty) celem ułożenia elementów ww. magistrali. Stwierdzono, że powstałe zanieczyszczenie rowu na odcinku od ul. Ołtaszyńskiej w kierunku rz. Ślęza spowodowane było odpływem do rowu niewielkiej ilości płuczki (woda z gliną) z odwiertu. Z informacji, które uzyskano później od przedstawiciela MPWiK, wiadomo, że spowodowane jest to tym, że magistrala jest wykonywana metodą bezrozkopową, ze względu na minimalizację wycinki drzew. Wykonawca robót został zobowiązany do wyczyszczenia odcinka rowu po zakończeniu prac oraz do zabezpieczenia kolejnych odwiertów.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu2019-12-12

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 5.12.-11.12.2019 r.

Ćwiczenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla Zakładu 3M Wrocław Sp. z o.o.

W dniu 3 grudnia 2019 r. przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu uczestniczył w ćwiczeniach zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla Zakładu 3M Wrocław Sp. z o.o., który zalicza się do zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii.

Ćwiczenia przeprowadzone zostały na terenie ww. zakładu i składały się z następujących elementów:

 • szkolenia dla przedstawicieli służb, podmiotów i struktur zarządzania kryzysowego, które miało na celu zapoznanie uczestników z zagrożeniami i systemem bezpieczeństwa zakładu 3M Wrocław,
 • ćwiczenia praktycznego sił i środków: Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • ćwiczenia w zakresie obiegu informacji o zaistniałej poważnej awarii przemysłowej oraz podejmowanych działaniach, pomiędzy prowadzącym zakład, stanowiskami kierowania i centrami zarządzania poszczególnych służb,
 • przedstawienia organizacji i sposobu funkcjonowania sztabu akcji.

Przedstawiciel WIOŚ we Wrocławiu podczas ćwiczeń przedstawił prezentację na temat: ,,Realizacja obowiązków nałożonych na Zakład 3M Wrocław przez ustawę Prawo ochrony środowiska na podstawie wyników kontroli WIOŚ”.


Źródło: Prezentacja własna


Interwencja w sprawie domniemanego składowania płynnych chemikaliów na wrocławskich Pilczycach.

W dniu 18.11.2019 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu zostało przesłane drogą mailową zgłoszenie informujące o ukrytym składowisku płynnych chemikaliów (kilkadziesiąt plastikowych pojemników i beczek), na obrzeżach Parku Pilczyckiego we Wrocławiu, w okolicach ulicy Mącznej. Inspektorzy WIOŚ po dokładnym zlokalizowaniu miejsca prawdopodobnego składowiska podjęli działania w terenie celem ustalenia stanu faktycznego. Na podstawie rozpoznania prowadzonego w okolicy ulicy Mącznej nie stwierdzono śladów mogących świadczyć o składowaniu płynnych chemikaliów w beczkach czy pojemnikach, jak było opisane w zgłoszeniu. Ustalono natomiast, iż pod danym adresem znajduje się ogrodzony siatką metalową oraz drutem kolczastym teren, na którym znajdują się ule pszczele oraz specjalna przyczepa do przewożenia rodzin pszczelich. W wyniku podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych uzyskano informację na temat dzierżawcy przedmiotowego terenu, który najprawdopodobniej wcześniej wywiózł z obszaru pasieki opisane w zgłoszeniu pojemniki i beczki. Ze względu na charakter prowadzonej działalności (hodowla pszczół) można domniemywać, iż substancją składowaną był najprawdopodobniej tzw. Invert - pokarm, syrop dla pszczół.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu


Kontrola interwencyjna w oczyszczalni ścieków w Chróstniku.

W dniach 22.11.- 03.12.2019 r. Delegatura w Legnicy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadziła kontrolę interwencyjną mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Chróstniku. Kontrola wykazała szereg nieprawidłowości w zakresie użytkowania przedmiotowej instalacji dotyczących: sposobu przepompowywani osadu nadmiernego, należytego oczyszczania ścieków, zanieczyszczenia odbiornika ścieków czy wyłączenia z eksploatacji kraty koszowej oraz piaskownika.

Już w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych podmiot podjął działania mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w pracy oczyszczalni, które miały wpływ na jakość ścieków odprowadzanych do odbiornika. W ramach działań pokontrolnych wydano zarządzenie oraz poinformowano Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o naruszaniu przez kontrolowane przedsiębiorstwo warunków posiadanego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie eksploatacji i utrzymania oczyszczalni i odprowadzania ścieków do środowiska.


Odprowadzanie ścieków substancji ropopochodnych do Zalewu w Kowarach.

W dniu 05.12.2019 r. do WIOŚ we Wrocławiu Delegatury w Jeleniej Górze wpłynęło telefoniczne zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia wód powierzchniowych w  rejonie Zalewu w Kowarach. Inspektorzy niezwłocznie przeprowadzili rozpoznanie w terenie. W trakcie wizji terenowej ustalono, że do potoku Bystra odprowadzane są poprzez kanalizację deszczową najprawdopodobniej substancje ropopochodne. Wyczuwalny był jednocześnie charakterystyczny dla tych substancji - zapach, a na powierzchni wody stwierdzono obecność filmu węglowodorów ropopochodnych. W czasie rozpoznania przedstawiciel Pracowni w Jeleniej Górze Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ  pobrał do badań laboratoryjnych 4 próbki wody. Na miejscu zdarzenia obecni byli przedstawiciele Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Jeleniej Góry, którzy bezpośrednio przy wylocie kanalizacji deszczowej rozstawiali zapory przeciwolejowe, mające na celu wychwytywanie zanieczyszczeń. Z uwagi na fakt, iż administratorem kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kowary jest Burmistrz Miasta Kowary, wobec powyższego dalsze czynności mające na celu ustalenie źródła zanieczyszczenia były prowadzone przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Kowarach.


Porzucone odpady budowlane przy drodze - przekazanie sprawy do prokuratury.

W dniu 04.12.2019 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatury w Jeleniej Górze przeprowadzili rozpoznanie w sprawie porzucenia odpadów przy drodze gminnej, pomiędzy wsią Siedlęcin i wsią Wrzeszczyn. Ustalono, że w zagłębieniu terenu, obok wskazanej drogi zostały porzucone zmieszane odpady budowlane. Po przeprowadzonej wizji w terenie oraz rozpoznaniu sprawy, dokumenty zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze.


Wstrzymanie działalności podmiotu zbierającego odpady bez wymaganego zezwolenia.

Po przeprowadzonej kontroli przez inspektorów WIOŚ we Wrocławiu, Delegatury w Wałbrzychu u podmiotu prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów na terenie Wałbrzycha, w ramach działań pokontrolnych, po dokonanych ustaleniach Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję wstrzymującą działalność. Kontrolowany podmiot prowadził działalność polegającą na zbieraniu odpadów, bez wymaganego zezwolenia.


Wstrzymanie działalności i wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez inspektorów WIOŚ we Wrocławiu, Delegatury w Wałbrzychu podmiotu prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów w m. Burkatów Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję wstrzymującą działalność firmy oraz decyzję wymierzającą administracyjną karę pieniężną w wysokości 46 364 zł. W trakcie czynności kontrolnych inspektorzy ustalili, że podmiot prowadzi zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia.


Pożar odpadów nielegalnie składowanych.

Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu zakończyli kontrolę prowadzoną w związku ze zgłoszeniem dotyczącym pożaru odpadów foliowych, otrzymanym od pracownika Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku. W toku postępowania ustalono właściciela terenu, na którym gromadzone były odpady tworzyw sztucznych bez wymaganego zezwolenia. A w rezultacie działań kontrolnych inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska przedsiębiorca zobowiązał się do usunięcia odpadów i rozpoczął działania przywracające środowisko do stanu właściwego.2019-12-04

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 28.11.-04.12.2019 r.

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w Sobótce

W dniu 21.11.2019 r. w ramach kontroli prowadzonej przez Inspektorów DWIOŚ, Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział we Wrocławiu wykonało pomiary hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne jednego z Marketów zlokalizowanych w Sobótce. Kontrolę przeprowadzono w związku z wnioskiem podmiotu o zaprzestanie naliczania kary pieniężnej wobec braku przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu po zrealizowaniu przez podmiot prac wyciszających. Celem kontroli było sprawdzenia poprawności wykonanych i przedłożonych przez podmiot pomiarów hałasu.

Przeprowadzone pomiary w ramach kontroli WIOŚ wykazały przekroczenie dopuszczalnego poziomu o 2,9 dB w porze nocnej. Stwierdzenie, że przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu nie ustało skutkuje wymierzeniem nowej wysokości dobowej kary biegnącej, rozpoczynając od dnia, w którym ustalono bezzasadność wniosku złożonego przez podmiot, jednocześnie podwyższając jej wysokość dwukrotnie na okres 60 dni.


2019-11-29

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 22.11.-29.11.2019 r.

Awaria rurociągu ściekowego we Wrocławiu

W piątek 22 listopada 2019 r. w godzinach popołudniowych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu otrzymał zgłoszenie o wydobywaniu się z dna rzeki Odry szarawej, mętnej substancji.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu, fot. przekazana przez zgłaszającego

Dyżurni Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu natychmiastowo podjęli działania, zawiadamiając równocześnie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne we Wrocławiu. W wyniku rozpoznania ustalono, iż w miejscu zgłoszonego zdarzenia przebiega rurociąg kanalizacji ogólnospławnej.

We Wrocławiu w obrębie Starego Miasta funkcjonuje kanalizacja ogólnospławna, osiedla powojenne mają system kanalizacji mieszany – częściowo rozdzielczy, częściowo ogólnospławny. Nowe osiedla śródmiejskie mają już kanalizację rozdzielczą, czyli osobno sanitarną i osobno deszczową.

Rurociąg, który uległ krótkotrwałej awarii ma średnicę 300 mm, tj. 30 cm, odprowadza ścieki do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „Janówek” z niewielkiej części jednego z osiedli Wrocławia.

Awarią rurociągu natychmiast zajęło się MPWiK S.A. Wykonany został rurociąg zastępczy, tzw. bypass, który umożliwił przekierowanie do niego ścieków z jednoczesnym ominięciem uszkodzonego kolektora. Uszkodzony rurociąg został odłączony. Do czasu naprawy ścieki będę odprowadzane za pomocą ww. bypassa. WIOŚ we Wrocławiu rozpoczął kontrolę MPWiK S.A.

Na miejscu zdarzenia inspektorzy WIOŚ pobrali próby z 2 miejsc, tj.: w miejscu wycieku oraz w odległości ok. 300 m od miejsca awarii.

Pobrane próby poddane zostały analizie w Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Część wyników znana była po kilku godzinach. Wyniki analiz nie wykazały negatywnego wpływu na środowisko – stężenia wskaźników jakości – pH, zawiesina ogólna, tlen rozpuszczony, ChZTcr w wodzie w odległości 300 m poniżej miejsca wycieku odpowiadają I klasie jakości wód powierzchniowych, czyli zaliczane są do klasy wód najczystszych.

Osobie, która spostrzegła awarię i poinformowała inspektorów WIOŚ składamy podziękowania za obywatelską postawę, a przede wszystkim za właściwe i adekwatne do zaistniałej sytuacji zachowanie w tej sprawie.


Szkolenie z „Elektronicznej ewidencji odpadów w systemie BDO”

Dnia 26.11.2019 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Walońskiej 35 we Wrocławiu, odbyło się szkolenie pt.: „Baza danych o odpadach (BDO) – aktualne wymagania oraz zmiany od 2020 r.”. W szkoleniu udział wzięli Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Programowo szkolenie kierowane było do osób zajmujących się gospodarowaniem odpadami w przedsiębiorstwach.

W trakcie szkolenia omówiono konkretne przykłady sposobu dokumentowania poszczególnych etapów gospodarowania odpadami (w tym: ewidencjonowania odpadów), co dostarczyło wiedzy teoretycznej i praktycznej w kwestii prawidłowego korzystania z modułu ewidencji odpadów, modułu rejestracyjnego i sprawozdawczego oraz prowadzenia karty przekazania odpadów.


Szkolenie z kontroli stosowania Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami

W dniach 18-20 listopada 2019 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu uczestniczyli w szkoleniu z zakresu kontroli przestrzegania Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu.

Program działań obejmuje gospodarstwa rolne i zawiera wiele wymogów dotyczących m.in.

 • rolniczego wykorzystania nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem,
 • warunków rolniczego wykorzystania nawozów na terenach o dużym nachyleniu,
 • okresów nawożenia,
 • warunków przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami,
 • dawek i sposobów nawożenia azotem,
 • dokumentowania realizacji Programu działań.

W trakcie szkolenia poruszone zostały zagadnienia z zakresu wymagań formalno-prawnych dotyczących stosowania nawozów naturalnych, wymagań technicznych i konstrukcyjnych płyt obornikowych oraz zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych, a także planowane zmiany w Prawie wodnym oraz ustawie o nawozach i nawożeniu. Omówione zostały również sankcje karne  i administracyjne za naruszenia stosowania Programu działań. Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo wodne, właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie wyników kontroli, w zależności od zakresu i stopnia naruszenia, wydaje z urzędu decyzję, w której może nakazać usunięcie w określonym terminie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli lub ustalić obowiązek uiszczenia opłaty oraz jej wysokość.


2019-11-21

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 14.11.-20.11.2019 r.

Zakończona kontrola w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie powiatu milickiego

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 7 listopada 2019r.  zakończyli kontrolę w jednej z gmin w powiecie milickim, dotyczącą przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W trakcie kontroli wykryte zostały nieprawidłowości m.in.  nie prowadzenie przez gminę kontroli podmiotów wpisanych do rejestrów działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy oraz nieprzyjmowanie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u) niektórych frakcji odpadów komunalnych. Po kontroli zostanie wydane zarządzenie pokontrolne, które będzie obligować gminę do podjęcia odpowiednich działań w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.


Szkolenie Ministerstwa Środowiska z BDO

W dniu 08.11.2019 r. w Warszawie zostało przeprowadzone szkolenie poświęcone Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), zorganizowane przez Ministerstwo Środowiska a skierowane do wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. Podczas szkolenia został zaprezentowany elektroniczny system BDO oraz jego możliwości w zakresie modułu ewidencji odpadów.
BDO jest systemem informatycznym, utworzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Celem systemu jest kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewnienie podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. 24 stycznia 2018 roku został uruchomiony przez Ministerstwo Środowiska a prowadzony przez marszałków województw, elektroniczny Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który stanowi integralną część BDO. 1 stycznia 2020r. mają zostać uruchomione dwa kolejne moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów w formie elektronicznej. Pełne uruchomienie systemu BDO pozwoli na skuteczną kontrolę rynku odpadami i będzie skutecznym narzędziem w walce z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze wraz z nielegalnym przekazywaniem odpadów.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu


Udział w naradzie konsultacyjnej dla Naczelników Wydziałów Inspekcji i Kierowników Działów Inspekcji IOŚ w dniach 18 – 19 listopada 2019 r.

W dniach 18 – 19 listopada 2019 r. Naczelnik Wydziału Inspekcji WIOŚ we Wrocławiu wzięła udział w cyklicznie organizowanej naradzie konsultacyjnej dla Naczelników Wydziałów Inspekcji i Kierowników Działów Inspekcji IOŚ. W trakcie narady omawiane były przypadki i aspekty dotyczące prowadzenia kontroli przez inspektorów Inspekcji IOŚ. Ponadto naczelnicy wymieniali swoje doświadczenia w zakresie sposobu wykonywania kontroli i działań pokontrolnych w celu ciągłego udoskonalania systemu kontrolnego. Spotkanie w szczególności poświęcone było zagadnieniom gospodarki odpadami w odniesieniu do zapisów: ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ustawy o transgranicznym przemieszczaniu odpadów.


Spotkanie krajowej grupy roboczej ds. ochrony powietrza i energetyki działającej w ramach sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.

W dniach 18-19.11.2019 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu uczestniczyli w poszczególnych blokach tematycznych spotkania (dotyczących zadań realizowanych przez WIOŚ) krajowej grupy roboczej ds. ochrony powietrza i energetyki działającej w ramach sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”. Uczestniczący w wydarzeniu eksperci podjęli ocenę jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska i wdrożonych działań w zakresie jej poprawy, jak również mieli okazję zwiedzić laboratoria naukowe Politechniki Wrocławskiej oraz odwiedzić Oławski Klaster Energetyczny EKO. W pierwszym dniu spotkania zaplanowane było zwiedzanie kompleksu GEO-3M, Politechniki Wrocławskiej, m.in. Laboratorium Czujników dla Inteligentnych Obiektów oraz Systemów Przesyłania Danych, czy Akredytowanego Laboratorium Transportu Taśmowego. W drugim dniu omawiane były projekty naukowców PWr realizowane na Wydziale Inżynierii Środowiska, w tym m.in. „Zastosowanie innowacyjnych układów czujnikowych do oceny jakości powietrza na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej” oraz zakres działania akredytowanego Laboratorium Badań Olfaktrometrycznych Politechniki Wrocławskiej. W kolejnej części programu, która odbyła się w Instytucie Rozwoju Terytorialnego (IRT), został przedstawiony system monitoringu jakości powietrza w Polsce na przykładzie woj. Dolnośląskiego oraz charakterystyka zagadnień i realizacja zadań związanych z ochroną powietrza na terenie wymienionego województwa w ramach Programów Ochrony Powietrza (POP). Pracownicy IRT zaprezentowali natomiast dotychczas prowadzone działania w zakresie ochrony powietrza i efektywności energetycznej w tym proces tworzenia i realizacji uchwał antysmogowych, a także wyniki „Raportu o stanie ciepłownictwa w kontekście zamierzeń planistycznych gmin w województwie dolnośląskim”. Trzeci dzień spotkania odbył się na terenie Oławskiego Klasteru Energetycznego EKO w Gaju Oławskim. Była to wizyta studyjna realizowana przy współpracy z Dolnośląskim Instytutem Studiów Energetycznych i dotyczyła tematu transformacji energetycznej w Polsce.


2019-11-14

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 06.11.-13.11.2019 r.

Przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu

W dniu 07.11.2019 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu zakończył czynności kontrolne w Punkcie Skupu Zbóż w miejscowości Wołów. Kontrola wykazała znaczne przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W zależności od przeznaczenia terenu, przekroczenie to wynosi 11,4-16,4 dB w porze nocnej. Wyniki pomiarów zostały przekazane do Starosty Powiatu Wołowskiego celem wydania dla kontrolowanego podmiotu decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. Na podstawie wyżej wymienionej decyzji podmiot będzie zobligowany do podjęcia działań ograniczających emisję hałasu do poziomów dopuszczalnych oraz do wykonywania okresowych pomiarów hałasu i przekazywania ich wyników do WIOŚ i Starosty.


2019-11-08

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 29.10.2019 r.-5.11.2019 r.

Odpady podkładów kolejowych w Unisławie Śląskim

W dniu 29 października 2019 r. inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu zidentyfikowali podkłady kolejowe na terenie prywatnej posesji w miejscowości Unisław Śląski. W trakcie postępowania wyjaśniającego wstępnie ustalono źródło pochodzenia podkładów kolejowych, a następnie wezwano przedstawiciela firmy będącej wytwórcą ww. odpadów do złożenia wyjaśnień. Jednocześnie wystąpiono do Urzędu Miasta i Gminy Mieroszów o podjęcie działań, mających na celu usunięcie odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego.


Kontrola rekultywowanego wyrobiska w gminie Borów

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę interwencyjną rekultywowanego wyrobiska w gminie Borów na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie. Podstawą do przeprowadzenia interwencji były przekazane przez Policję informacje o podejrzeniu zagospodarowywania zmieszanych odpadów budowlanych do rekultywacji przedmiotowego wyrobiska, co jest niezgodne z posiadanym przez kontrolowany podmiot zezwoleniem. Kontrola została podzielona na dwa etapy. Podczas pierwszego etapu inspektorzy WIOŚ dokładnie rozpoznali teren wyrobiska zwracając szczególną uwagę na miejsca, w których deponowane były ostatnie transporty odpadów. Drugi etap polegał na wykonaniu wykopów, w oznaczonych przez inspektorów miejscach, przy użyciu sprzętu ciężkiego (koparki), co pozwoliło na jednoznaczną weryfikację rodzajów deponowanych odpadów. W wyniku kontroli ustalono nieprawidłowości związane z prowadzeniem gospodarki odpadami niezgodnie z posiadaną przez podmiot decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego. W miejscach wykopów, pod odpadami dopuszczonymi ww. decyzją do rekultywacji (gleba, ziemia, gruz) stwierdzono odpady nie ujęte w zezwoleniu takie jak tworzywa sztuczne, opakowania (folie), elementy drewniane, kartony, tekstylia itp. W związku z wykrytymi naruszeniami, na podmiot nałożona została kara administracyjna w wysokości 40.000 złotych. W wyniku podjętych przez WIOŚ we Wrocławiu działań, odpady zdeponowane niezgodnie z decyzją zostały usunięte.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu


Zakończenie postępowania w sprawie przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w m. Krzepice

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska od października 2017r. prowadził postępowania administracyjne wobec grupy producenckiej zlokalizowanej w okolicach Strzelina. Postępowania dotyczyły wymierzenia kar pieniężnych za przekroczenia w porze nocnej dopuszczalnego poziomu hałasu o 26,6 dB podczas pracy wentylatorów systemu wentylacji hali magazynowej w Krzepicach. Nałożone na kontrolowany podmiot kary były czynnikiem mobilizującym do podjęcia przez niego działań mających na celu zredukowanie emisji hałasu. Pomiary hałasu wykonane w 2019 r., po zrealizowanych pracach wyciszających nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu w środowisku. Przeprowadzona wizja w terenie przez Inspektorów WIOŚ potwierdziła wyeliminowanie uciążliwości akustycznej dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej.2019-10-31

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 22.10.-29.10.2019 r.

Zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy – szkolenie w PMG Wierzchowice

W dniu 29.10.2019 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu uczestniczyli w szkoleniu i ćwiczeniach zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego (dalej ZPOR) dla PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice w Czarnogoździcach.

Ćwiczenia sprawdzające ZPOR zostały przeprowadzone na terenie ww. zakładu i składały się z następujących elementów:

 • szkolenia dla przedstawicieli służb, podmiotów i struktur zarządzania kryzysowego, które miało na celu zapoznanie uczestników z zagrożeniami i systemem bezpieczeństwa,
 • ćwiczenia aplikacyjnego w zakresie obiegu informacji o wystąpieniu poważnej awarii oraz podejmowanych działań pomiędzy prowadzącymi zakład, stanowiskami kierowania i centrami zarządzania.

Przedstawiciel WIOŚ we Wrocławiu w ramach szkolenia przedstawił prezentację na temat: ,,Realizacja obowiązków nałożonych na PMG Wierzchowice przez ustawę Prawo ochrony środowiska na podstawie wyników kontroli WIOŚ we Wrocławiu”.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu w Punkcie Skupu Zbóż

W dniu 28.10.2019 r. zakończono czynności kontrolne w Punkcie Skupu Zbóż w Rogowie Sobóckim. Przeprowadzone w trakcie kontroli pomiary hałasu wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu w środowisku o 21,1 dB w porze dziennej. Stwierdzone przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu będzie skutkowało wymierzeniem kontrolowanemu podmiotowi adekwatnej biegnącej kary pieniężnej oraz przymuszeniem do podjęcia natychmiastowych działań wyciszających w celu wyeliminowania uciążliwości akustycznej, w terminie określonym w zarządzeniu pokontrolnym.


Zakończenie działań kontrolnych w Witoszowie Dolnym

Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu zakończyli postępowanie wyjaśniające związane z otrzymanym w dniu 12 września 2019 r. zgłoszeniem w sprawie nielegalnego zdeponowania destruktu asfaltowego na terenie Starych Bogaczowic. Opady zostały usunięte. Jednak ze strony zgłaszającego istniało podejrzenie, że odpady zostały wykorzystane do wypełnienia i niwelacji terenu. W związku z czym, wykonane zostały odwierty w miejscach wskazanych przez zgłaszającego. Badania wykonane przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ nie potwierdziły obecności destruktu asfaltowego.


Uszkodzenie nieczynnej instalacji deszczowej i zanieczyszczenie ropopochodnymi

W dniu 28 października 2019 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu otrzymali zgłoszenie o napływie wody z widocznymi plamami oleju do jednego z wykopów przy prowadzonej inwestycji, tj.: Budowie Obwodnicy Wałbrzycha. Zgłoszenia dokonał Kierownik budowy. Na miejscu Inspektorzy stwierdzili, że koparka pogłębiająca wykop przerwała stary rurociąg, będący fragmentem nieczynnej instalacji deszczowej. Ustalono również, że w XX w. w pobliżu znajdowały się warsztaty samochodowe, z których prawdopodobnie do ww. kanalizacji trafiał przepracowany olej i paliwa. Na miejsce wezwano Straż Pożarną, która pobrała próbki cieczy. Badania wykonane przez PSP potwierdziły, że woda jest zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi. Kierownik Budowy został zobowiązany do usunięcia zanieczyszczonej wody i gleby, przekazania ich do utylizacji oraz dostarczenia do tutejszej Delegatury dokumentów potwierdzających powyższy fakt.


2019-10-24

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 15.10.-22.10.2019 r.

Interwencja w Mirkowie

W dniu 16.10.2019r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu został przesłany drogą mailową wniosek o interwencję w sprawie uciążliwego zapachu przy węźle drogowym Mirków, gmina Długołęka. Inspektorzy WIOŚ udali się we wskazane w zgłoszeniu miejsce celem ustalenia stanu faktycznego. Przeprowadzono rozpoznanie w terenie i ustalono, że źródłem uciążliwego zapachu jest składowany na „polu rolnym” (gruncie ornym) pomiot kurzy. Przedmiotowe pole zlokalizowane jest na terenie Zakrzowa, będącego częścią wrocławskiego osiedla Psie Pole-Zawidawie, a dzierżawcą działki jest osoba fizyczna, której dane zostały ustalone przez inspektorów. Biorąc pod uwagę przesłany wniosek o interwencję oraz ustalony w terenie stan faktyczny dotyczący zgłoszonej uciążliwości zapachowej planowane jest przeprowadzenie kontroli u dzierżawcy przedmiotowego pola rolnego.

Kolejne naruszenia w Witoszowie Dolnym

W wyniku działań Inspektorów WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu prowadzonych od dnia 12 września 2019 r. w Witoszowie Dolnym, gmina Świdnica, związanych z obecnością substancji ropopochodnej w rowie melioracyjnym, zostały stwierdzone kolejne naruszenia na terenie prywatnej nieruchomości, będącej źródłem wymienionego wyżej zanieczyszczenia. Na badanym terenie wykryto nielegalne składowanie destruktu asfaltowego z remontowanej drogi oraz miejsce spalania odpadów prawdopodobnie w celu odzysku aluminium. W zawiązku z powyższym, prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, które zakończy się podjęciem stosownych działań w ramach posiadanych kompetencji.


2019-10-17

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 08.10.-15.10.2019 r.

Zgłoszenie dotyczące oceny towaru wysyłanego na Filipiny

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, na wniosek funkcjonariuszy Urzędu Celno-Skarbowego, Oddział Celny I we Wrocławiu, dokonali oceny wysyłanych z Polski na Filipiny towarów w celu ustalenia, czy zgłoszone do wysłania dwa transporty stanowią produkty czy odpady. Po zapoznaniu się z dokumentacją i dokonaniu oględzin – Inspektorzy WIOŚ uznali, że przesyłka nie może zostać zakwalifikowana jako produkt. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie zgody dla wysyłanych odpadów. Inspektorzy przekazali takie stanowisko do Urzędu Celno- Skarbowego we Wrocławiu.

„Spotkanie” w sprawie składowiska odpadów w Rudnej Wielkiej

W dniu 11 października 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu miało miejsce spotkanie z Przedstawicielami mieszkańców gminy Wąsosz, Stowarzyszenia „Piękny Wąsosz”. Spotkanie dotyczyło składowiska odpadów zlokalizowanego w Rudnej Wielkiej oraz jego rozbudowy. W trakcie spotkania przedstawione zostały problemy, oczekiwania i żądania związane z ww. wysypiskiem. Ponadto, przybyli do siedziby WIOŚ we Wrocławiu, uczestnicy spotkania złożyli na piśmie: „Żądania wyjaśnień w zakresie prowadzonych działań i zamierzeń WIOŚ we Wrocławiu odnośnie do wysypiska”. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska analizuje złożone żądania, celem udzielenia odpowiedzi.

Zgłoszenie w sprawie nielegalnego zbierania odpadów i zanieczyszczenia gruntu w gminie Czernica

Po otrzymanym zgłoszeniu dotyczącym wylewania odpadów ciekłych do gruntu i zasypywania odpadów ziemią na terenie działki nr 15/10, obręb Gajków, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził oględziny wskazanej nieruchomości. W trakcie oględzin stwierdzono:

 • 19 sztuk pojemników typu mauzer, w części z nich znajdowały się odpady ciekłe nieznanego pochodzenia,
 • 16 kontenerów metalowych z widocznym oznakowaniem, w których stwierdzono: pojemniki zawierające odpady ciekłe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zmieszane odpady budowlane, w tym opakowania po chemii budowlanej,
 • odpady w postaci destruktu asfaltowego,
 • zabarwienie gruntu świadczące o zanieczyszczeniu prawdopodobnie substancjami ropopochodnymi oraz innymi substancjami, prawdopodobnie odpadami płynnymi.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu

Pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dokonali poboru próbek gleby. Wyniki badań jakości pobranych próbek potwierdziły zanieczyszczenie gruntu – stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. poz. 1395).

Równolegle WIOŚ we Wrocławiu prowadził kontrolę podmiotu, którego logo stwierdzono na kontenerach, prowadzącego działalność w zakresie zbierania odpadów w innej lokalizacji.

W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podjął następujące działania:

 • zgłosił Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku w odniesieniu do powierzchni ziemi i gruntu w związku z wylewaniem substancji chemicznych na grunt,
 • skierował wniosek do Prokuratury Rejonowej w Oławie będący zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku
 • skierował do Wójta Gminy Czernica wystąpienie w sprawie nakazania usunięcia odpadów w postaci destruktu asfaltowego z miejsca na ten cel nieprzeznaczonego,
 • skierował do kontrolowanego zarządzenie pokontrolne obligujące do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
 • wszczął postępowanie administracyjne mające na celu wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za przetwarzanie odpadów i zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia,
 • skierował pismo do Nadzoru Budowlanego o przeprowadzenie kontroli na działce nr 15/10, ob. Gajków, gm. Czernica w zakresie zgodności wykonanego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe z przepisami prawa i normami budowlanymi.

Planowane jest podejmowanie dalszych działań pokontrolnych, w celu doprowadzenia do usunięcia stwierdzonych naruszeń jak ich usankcjonowania.


2019-10-10

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 01.10.-08.10.2019 r.

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 01.10.-08.10.2019 r.

1. Interwencja w sprawie zanieczyszczenia rzeki Ślęzy

W dniu 04.10.2019r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu została przesłana drogą mailową przez PGW Wody Polskie prośba o interwencję w sprawie zanieczyszczenia rzeki Ślęzy nieznaną substancją na wysokości Mostu Strzegomskiego. Inspektorzy WIOŚ wraz z pracownikiem GIOŚ CLB we Wrocławiu niezwłocznie podjęli działania w terenie celem ustalenia stanu faktycznego. Po przybyciu na wskazane w zgłoszeniu miejsce przeprowadzono oględziny na podstawie których ustalono, że plama zanieczyszczenia dostała się do rzeki wylotem kanalizacji deszczowej i popłynęła z nurtem w dół Ślęzy. Inspektorzy nie zaobserwowali obecności zanieczyszczeń w miejscu podanym w zgłoszeniu. Kierując się nurtem rzeki udali się następnie na ul. Pilczycką, skrzyżowanie z ul. Mączną, gdzie pod Mostem Maślickim stwierdzili zanieczyszczenie rzeki, które pasowało do podanego w zgłoszeniu opisu i przypuszczalnie było pochodzenia organicznego. Pobrano próbki wody w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych. Inspektorzy następnie skierowali się do miejsca ujścia rzeki Ślęzy do rzeki Odry na wysokości mostu Rędzińskiego. W wymienionym miejscu nie rozpoznali żadnego zanieczyszczenia wody.

Przeprowadzone badania laboratoryjne pobranej próbki wody tj. badanie pH, przewodności oraz chemicznego zapotrzebowania tlenu, wykluczyły niebezpieczeństwo zanieczyszczenia Ślęzy związkami organicznymi. Można przypuszczać, że zaobserwowane zdarzenie było chwilowe i miało związek z opadami z poprzedniego dnia.

Jednocześnie zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) organem właściwym w sprawie, o której mowa powyżej jest Państwowe Gospodarstwo Wodne – Polskie Wody, które zgodnie z kompetencjami realizują m.in.:

 • zadania związane z utrzymywaniem wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, w tym obwałowań oraz obszaru międzywala, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;
 • przedsięwzięcia związane z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych oraz współdziałają w tym zakresie z właściwymi organami i podmiotami;

2. Ogólnopolska akcja „Stop Odpadom”

W dniu 8.10.2019 r. w godzinach porannych odbyła się ogólnopolska akcja pod nazwą „Stop Odpadom”, w ramach której Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, we współpracy z Policją, przeprowadzili kontrolę pojazdów transportujących odpady. W akcji udział wzięli funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą oraz Wydziału Ruchu Drogowego. Miejscem wytypowanym do przeprowadzenia czynności kontrolnych był rejon Punktu Poboru Opłat Karwiany na autostradzie A4. Podczas akcji zatrzymywane były samochody ciężarowe przewożące odpady, następnie kontrolowany był ich stan techniczny, uprawnienia kierowców i zgodność stanu faktycznego przewożonych odpadów z dokumentacją posiadaną przez kierowców. Przeprowadzona kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości ani naruszeń. Podczas całej akcji inspektorzy WIOŚ informowali kierowców na temat funkcjonowania elektronicznej Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), która została uruchomiona w styczniu 2018r. a wpis do rejestru BDO zastąpił wcześniejsze zezwolenia na transport odpadów.


2019-10-09

Po konferencji

Po konferencji pn.: „Ochrona powietrza na Dolnym Śląsku w świetle działań Inspekcji Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”.

Konferencja poświęcona była jednemu z istotniejszych problemów współczesnej cywilizacji, stanowiącemu wyzwanie dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla służb zajmujących się ochroną środowiska.

Co o nas mówią, co o nas piszą …

Radio Wrocław

Wrocław: Otwarto centralne laboratorium badawcze Inspekcji Ochrony Środowiska

Telewizja TVP3

04.10.2019 - 21:30

Gazeta Polska

Zbadają powietrze, grunt i wodę

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Badania smogu i stanu środowiska Dolnego Śląska w najnowocześniejszym w Polsce laboratorium

Źródło: Archiwum WIOŚ.

Źródło: Archiwum WIOŚ.

Źródło: Archiwum WIOŚ.


2019-10-04

Konferencja organizowana we współpracy WIOŚ, GIOŚ, WFOŚiGW

Konferencja organizowana we współpracy WIOŚ, GIOŚ, WFOŚiGW

„Ochrona Powietrza na Dolnym Śląsku w świetle działań Inspekcji Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Oficjalne otwarcie budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

4 października 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przy ul. J. Chełmońskiego 14 we Wrocławiu, odbyła się konferencja pod nazwą „Ochrona Powietrza na Dolnym Śląsku w świetle działań Inspekcji Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Konferencję połączono z oficjalnym otwarciem nowego budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Organizatorami konferencji byli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Wśród uczestników konferencji znaleźli się: Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Dyrektor Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ, Wojewoda Dolnośląski, Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dyrektor Karkonoskiego Parku Krajobrazowego, Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele uczelni wrocławskich, NFZ oraz służb mundurowych.

Tematem przewodnim konferencji była ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami będącymi następstwem zmian jakie zachodzą we współczesnym świecie. Problem zanieczyszczenia powietrza wymaga szerokiej współpracy wielu różnych środowisk m.in.: władz samorządowych, centralnych, organizacji pozarządowych, mediów.

W trakcie konferencji zostały przedstawione zagadnienia dotyczące jakości powietrza na obszarze woj. Dolnośląskiego, zadania zawarte w projekcie LIFE-APIS/PL, programy w zakresie ochrony powietrza oraz działania kontrolne Inspekcji Ochrony Środowiska, jak również działania WFOŚiGW na rzecz ograniczenia niskiej emisji na Dolnym Śląsku.

Jednym z punktów konferencji była prezentacja nowego budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wraz z Centralnym Laboratorium Badawczym i znajdującym się w nim sprzętem pomiarowym Inspekcji Ochrony Środowiska.

Źródło: Archiwum WIOŚ.


2019-10-01

KONTROLA DZIAŁALNOŚCI INSPEKCYJNEJ WIOŚ PRZEZ NAJWYŻSZĄ IZBĘ KONTROLI – WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KONTROLA DZIAŁALNOŚCI INSPEKCYJNEJ WIOŚ PRZEZ NAJWYŻSZĄ IZBĘ KONTROLI – WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Najwyższa Izba Kontroli zakończyła kontrolę działalności inspekcyjnej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Kontrola NIK obejmowała czynności inspekcyjne WIOŚ dotyczące:

 • zagospodarowania odpadów komunalnych przyjmowanych i powstających w wyniku ich przetworzenia w instalacjach MBP (mechaniczno-biologicznego przetwarzania),
 • podmiotów zarządzające składowiskami odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Kontroli poddano okres działalności WIOŚ od 1 stycznia 2016 r. do 23 września 2019 r.

Analizowano prawidłowość prowadzonych postępowań kontrolnych u różnych podmiotów wykonujących działalność w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych przyjmowanych i powstających w wyniku ich przetworzenia w instalacjach MBP oraz zarządzających składowiskami odpadów innych niż niebezpieczne. Kontrolujący NIK zweryfikował czynności kontrolne i pokontrolne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska m.in. wykonywane w Chemeko – System Sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Najwyższa Izba Kontroli w Wystąpieniu Pokontrolnym pozytywnie oceniła działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Bez uwag.

W skierowanym do WIOŚ Wystąpieniu Pokontrolnym, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, iż Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska rzetelnie planował oraz przeprowadzał kontrolę w ww. podmiotach.

W sprawdzanych przez NIK przypadkach Inspektor Wojewódzki podejmował właściwe działania po zakończonych kontrolach (działania pokontrolne), w tym dotyczące: pouczeń, wydania mandatów, wstrzymania działalności, nałożenia administracyjnych kar pieniężnych.

NIK w przesłanym Wystąpieniu Pokontrolnym zaznaczył również, że:

 • Inspektor Wojewódzki informował inne organy w zakresie dotyczącym ich kompetencji po zakończonych czynnościach kontrolnych,
 • Rzetelnie realizował działania na wniosek Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz właściwego starosty.

Całość Wystąpienia Pokontrolnego NIK


2019-09-26

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 18.09.-25.09.2019 r.

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 18.09.-25.09.2019 r.

Interwencja w sprawie śniętych ryb w potoku Podgórna w Podgórzynie

W dniu 24.09.2019 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze otrzymali drogą elektroniczną od Urzędu Gminy w Podgórzynie zgłoszenie dotyczące śniętych ryb w potoku Podgórna w Podgórzynie. Inspektorzy niezwłocznie udali się na miejsce wskazane w e-mail. W trakcie prowadzonych czynności rozpoznawczych stwierdzono w potoku skupisko kilkudziesięciu śniętych ryb. W wyniku oględzin stwierdzono, że woda w potoku jest klarowna. Nie stwierdzono występowania chemicznego zapachu. Do badań laboratoryjnych pobrano próbki wody z potoku w rejonie skupiska śniętych ryb oraz powyżej i poniżej tego miejsca. W czasie oględzin wzdłuż potoku nie stwierdzono odprowadzania ścieków ani występowania innych substancji, mogących przyczynić się do śnięcia ryb. W związku z powyższym, wystąpiono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim o podjęcie działań w celu usunięcia śniętych ryb.

Organizacja spotkań tematycznych. Udział w konferencjach, wydarzeniach

Poszczególne grupy inspektorów WIOŚ uczestniczyły w:

 • wewnętrznych spotkaniach tematyczno - szkoleniowych z zakresu ISK oraz gospodarki odpadami (WIOŚ Wrocław),
 • spotkaniu Zespołu ds. interwencji w zakresie nielegalnego postepowania z odpadami (GIOŚ),
 • konferencji pn.: Eko Wyzwania dotyczącej ochrony powietrza, zmian klimatu oraz gospodarki odpadami (Wrocław).

2019-09-20

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 11.09.-18.09.2019 r.

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 11.09.-18.09.2019 r.

1. Postępowanie administracyjne w sprawie wstrzymania użytkowania instalacji

W związku z przyjętą interwencją telefoniczną w sprawie uciążliwości związanej z nadmiernym zapyleniem, Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu podjęli działania kontrolne dotyczące działalności zakładu produkcyjnego mieszczącego się w Boguszycach (gmina Oleśnica), który został wskazany przez zgłaszającego jako potencjalne źródło emisji. W trakcie kontroli stwierdzono, że na terenie przedmiotowego zakładu pracuje instalacja do produkcji pasz, błonników i wypełniaczy organicznych z trocin oraz instalacja do procesu suszenia. Po zapoznaniu się z dokumentacją podmiotu ustalono, że prowadzący instalację nie posiada pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. W dniu kontroli stwierdzono pracę ww. instalacji produkcyjnej bez wymaganego pozwolenia. Na podstawie wymienionych ustaleń kontroli aktualnie WIOŚ we Wrocławiu prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wstrzymania użytkowania przedmiotowej instalacji.

2. Interwencja w sprawie nielegalnego odprowadzania ścieków do rowu melioracyjnego

W dniu 12 września 2019 r. Inspektorzy WIOŚ, Delegatura w Wałbrzychu, otrzymali telefoniczne zgłoszenie w sprawie odprowadzania ścieków do rowu melioracyjnego w Witoszowie Dolnym, gmina Świdnica. Niezwłocznie podjęto działania, a w wyniku przeprowadzonego rozpoznania w terenie, stwierdzono zanieczyszczenie rowu melioracyjnego substancją ropopochodną niewiadomego pochodzenia. W celu identyfikacji stwierdzonego zanieczyszczenia pobrano próby w trzech punktach. W wyniku dalszych czynności kontrolnych inspektorzy rozpoznali miejsce, będące źródłem zanieczyszczenia. Na nieruchomości należącej do prywatnego właściciela, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza przez większą liczbę podmiotów, stwierdzono nielegalne składowanie i przetwarzanie odpadów plastikowych, nielegalne odprowadzanie ścieków do rowów melioracyjnych, jak również demontaż samochodów bez wymaganych zezwoleń. Aktualnie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie sprawcy zanieczyszczenia i winnych naruszeń. Istotne znaczenie dla podejmowanych działań będą miały także wyniki badań fizykochemicznych pobranych prób z miejsca zdarzenia.

3. Interwencja w Pustkowie Żurawskim w sprawie uciążliwego hałasu

W dniu 18.09.2019 r. zakończono czynności kontrolne w jednym z zakładów w Pustkowie Żurawskim, które były przeprowadzone w związku z wnioskiem o interwencję mieszkańców pobliskiej zabudowy mieszkaniowej w sprawie uciążliwego hałasu emitowanego do środowiska. Kontrola wykazała znaczne przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W zależności od przeznaczenia terenu przekroczenie to wynosi 6 – 11 dB. Wyniki pomiarów zostały przekazane do Starosty Powiatu Wrocławskiego celem wydania dla kontrolowanego podmiotu decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. Na podstawie wyżej wymienionej decyzji podmiot będzie zobligowany do podjęcia działań w celu ograniczenia emisji hałasu do poziomów określonych w decyzji oraz do wykonywania okresowych pomiarów hałasu i przekazywania ich wyników do WIOŚ i Starosty.


2019-09-04

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 28.08.-03.09.2019 r.

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 28.08.-03.09.2019 r.

1. Interwencja w centrum Wrocławia w sprawie uciążliwego hałasu

W dniu 29.08.2019 r. w godzinach nocnych Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kontrolne pomiary hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne jednego z hoteli w centrum Wrocławia. Powodem kontroli było zgłoszenie interwencyjne zarządcy częściowo zasiedlonego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie danego hotelu. Na podstawie przeprowadzonych przez inspektorów pomiarów stwierdzone zostało przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. Na kontrolowany podmiot zostanie nałożona kara biegnąca jako czynnik mobilizujący do podjęcia szybkich i odpowiednich kroków w celu wyciszenia pracy urządzeń użytkowanych przez hotel i wyeliminowania aktualnej uciążliwości akustycznej. Działania te mają zostać wdrożone do czasu zasiedlenia sąsiedniego budynku przez mieszkańców.

2. Interwencja w sprawie śniętych ryb w jeziorze Koskowickim

W dniu 03.09.2019 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatury w Legnicy przyjęli telefoniczną informację o śnięciu ryb w jeziorze Koskowickim (gmina Legnickie Pole, powiat jaworski). Inspektorzy podjęli niezwłocznie działania interwencyjne, celem przeprowadzenia oględzin i ustalenia przyczyny zaistniałego zdarzenia. Czynności rozpoznawcze w terenie potwierdziły masowe śnięcie ryb w jeziorze. Wody jeziora Koskowickiego przy brzegu miały barwę intensywnie zieloną, wizualnie natomiast stwierdzono znaczne ilości drobnych glonów. Organoleptycznie woda nie wykazywała zapachu chemicznego. Jednocześnie w potoku Chotla, będącym dopływem do jeziora nie stwierdzono przepływu wody, co spowodowane jest panującą suszą. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ pobrało 3 próbki wody do badań laboratoryjnych i wstępnie oznaczyło zawartość tlenu w pobranych próbkach. Przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW), z którymi inspektorzy kontaktowali się w trakcie prowadzonych oględzin, poinformowali, że śnięcie ryb obserwowane jest już co najmniej od kilku dni i spowodowane jest deficytem tlenu w wodzie. PZW wstępnie oszacował, ok. 0,5 Mg martwych ryb. Obecnie martwe ryby usuwane są przez wędkarzy z wód jeziora, a następnie przekazywane do unieszkodliwienia do zakładu utylizacji odpadów zwierzęcych. Dodatkowo, należy nadmienić, że Jezioro Koskowickie jest płytkim, silnie zeutrofizowanym akwenem, dlatego też w tego typu jeziorach pojawiają się deficyty tlenowe w okresie letnim, co skutkuje śnięciem ryb.

3. Interwencja w sprawie śniętych ryb w rzece Ślęza

W związku ze zgłoszeniem telefonicznym w dniu 03.09.2019 r. dotyczącym śniętych ryb w rzece Ślęza za oczyszczalnią ścieków w Jordanowie Śląskim Inspektorzy WIOŚ niezwłocznie podjęli odpowiednie działania w terenie. Na wskazanym w zgłoszeniu miejscu, na podstawie informacji uzyskanych od operatora ustalono, że instalacja oczyszczalni działa prawidłowo i nie doszło do awarii, która mogłaby spowodować bezpośrednie zanieczyszczenie Ślęzy, do której periodycznie odprowadzane są oczyszczane ścieki. Inspektorzy następnie udali się powyżej miejsca zrzutu ścieków z oczyszczalni i przeprowadzili rozpoznanie w rejonie śluzy na Ślęzie, blisko Zalewu w Jordanowie Śląskim. Na miejscu stwierdzono, że wymieniona śluza została całkowicie zamknięta a napływająca woda była przekierowana do zasilenia Zalewu na potrzeby akcji gaśniczej okolicznej Straży Pożarnej dotyczącej dogaszania słomianych bel. W dwóch punktach rzeki – powyżej wylotu z oczyszczalni ścieków tj. przy śluzie oraz poniżej wylotu z oczyszczalni tj. w rejonie mostu na trasie Popowice – Biskupice, zostały pobrane przez pracownika CLB próbki wody w celu oznaczenia tlenu rozpuszczonego. Pomiar wykazał bardzo niską zawartość tlenu w rzece tj. 1,53 mgO2/L przy śluzie oraz 0,48 mgO2/L przy moście (norma 5-7 mgO2/L). Według oceny inspektorów wyżej wymienione fakty, tj. minimalny przepływ na rzece, jej odtlenienie oraz wysoka temperatura powietrza utrzymująca się od kilu dni były powodem dziubkowania oraz masowego śnięcia ryb, o którym wspomniano w zgłoszeniu interwencyjnym.

4. Interwencja w Sobótce w sprawie uciążliwego hałasu

W dniu 04.09.2019 r. zakończono czynności kontrolne w jednym z marketów w Sobótce, które były przeprowadzone w związku z wnioskiem o interwencję mieszkańców pobliskiej zabudowy mieszkaniowej w sprawie uciążliwego hałasu emitowanego do środowiska. Kontrola wykazała znaczne przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu w porze nocnej. Na podmiot zostanie nałożona przez DWIOŚ kara biegnąca oraz nakaz podjęcia natychmiastowych działań wyciszających w terminie określonym w zarządzeniu pokontrolnym, w celu wyeliminowania uciążliwości akustycznej.


2019-08-29

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 21.08.-27.08.2019 r.

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 21.08.-27.08.2019 r.

1. Udział w Pogramie GovTech Polska

W dniu 21 sierpnia 2019 r. przedstawiciele WIOŚ (Dyrektor wraz z pracownikami) uczestniczyli w kolejnym spotkaniu zorganizowanym przez GovTech Polska. W ramach II edycji wyzwań programu GovTech Polska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu zgłosił projekt mający na celu wsparcie systemu nadzoru nad gospodarką odpadami medycznymi oraz stworzenie bazy wiedzy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie gmin województwa dolnośląskiego.

2. Udział inspektorów WIOŚ we Wrocławiu w zespołach kontrolnym powołanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

W dniach 19-21.08.2019 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu wzięli udział w trzech kontrolach interwencyjnych prowadzonych poza terenem województwa dolnośląskiego. Do udziału w ogólnopolskich zespołach kontrolnych zostali oni powołani decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Wykonane kontrole były kontrolami problemowymi z zakresu gospodarki odpadami. Czynnościami kontrolnymi objęto głównie postępowanie z odpadami, zgodnie z określonym planem działań kontrolnych ustalonym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

3. Interwencja w sprawie drewnianych podkładów kolejowych

W dniu 23 sierpnia 2019 r. w godzinach porannych inspektorzy WIOŚ, Delegatury w Wałbrzychu otrzymali zgłoszenie o transporcie i wyładunku zużytych drewnianych podkładów kolejowych na teren prywatnej posesji w miejscowości Graniczna, gmina Strzegom. Podkłady były cięte na mniejsze fragmenty i przygotowywane najprawdopodobniej do użycia jako opał. Inspektorzy niezwłocznie udali się pod wskazany adres. W miejscu zdarzenia: stwierdzono zdeponowanie ok. 33 mp. odpadów w postaci podkładów kolejowych, oraz ustalono ich posiadacza. Wskazano jednocześnie dane osoby odpowiedzialnej za organizację i transport odpadów, którą następnie wezwaną do złożenia wyjaśnień. Sprawę skierowano do Burmistrza Strzegomia celem podjęcie przez niego właściwych działań. W zakresie stwierdzonego zdarzenia Inspektorzy WIOŚ podjęli współpracę z lokalną jednostką Policji. W ramach dalszych działań interwencyjnych inspektorzy wytypowali potencjalne miejsca wytwarzania i zagospodarowywania odpadów. Aktualnie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające mające na celu zweryfikowanie dotychczas pozyskanych informacji. Od wyników prowadzonego postępowania uzależnione będą dalsze działania WIOŚ.

4. Interwencja w sprawie nielegalnego transportu odpadów z zagranicy

W dniu 23.08.2019 r. WIOŚ we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze otrzymał wniosek Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu Czwartego Referatu Realizacji w Zgorzelcu w sprawie oceny towaru dla zatrzymanego w Jędrzychowicach, transportu z Niemiec kierowanego do instalacji zlokalizowanej w Polsce. Podjęto natychmiastowe działania, celem przeprowadzenia oceny przewożonego towaru. Stwierdzono (na podstawie otrzymanej dokumentacji), że na naczepie samochodowej znajdowały się sprasowane, zmieszane odpady z tworzyw sztucznych, gumy, drewna, tkanin i metali. Transportowane odpady pochodziły z obróbki odpadów komunalnych - kwalifikowane jako pozostałe odpady (w tym mieszaniny materiałów) z mechanicznej przeróbki odpadów (o kodzie 19 12 12). Osoba organizująca przemieszczanie odpadów zakwalifikowała je do odpadów z tworzyw sztucznych (zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów do rodzaju odpadów o kodzie 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, do odpadów pod kodem B3010) - Dodatkowo dokumentacja fotograficzna (dołączona do dokumentów dla transportowanych odpadów) potwierdziła, że przewożone odpady to odpady pochodzenia komunalnego. W związku z powyższym, inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu ze względu na niezgodności co do rodzaju przewożonego towaru z dokumentami przewozowymi, uznali transport za nielegalne przemieszczanie odpadów.

5. Nocna interwencja w Oławie w sprawie nielegalnego odprowadzania ścieków

W dniu 22 sierpnia 2019 r. WIOŚ we Wrocławiu otrzymał zgłoszenie dotyczące nielegalnego odprowadzania ścieków do rowu melioracyjnego przez jeden z zakładów produkcyjnych, w mieście Oława. Zdarzenie miało miejsce między godziną 3:00 a 4:00 nad ranem. Inspektorzy WIOŚ podjęli działania interwencyjne, tj. w sobotę 24.08.2019 r. przeprowadzili nocne rozpoznanie w miejscu i w godzinach wskazanych w zgłoszeniu. Potwierdzono, że wylotem kanalizacji deszczowej odprowadzane są do rowu melioracyjnego ścieki o charakterystycznym gnilnym zapachu. Inspektorzy pobrali próbkę ścieku oraz próbki wody w rowie, do badań laboratoryjnych. W oględzinach i poborze prób uczestniczyli funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach, wezwani na miejsce przez inspektorów WIOŚ. Aktualnie rozpoczęto kontrolę zakładu, z którego były odprowadzane ścieki.

6. Interwencja w sprawie śniętych ryb w stawie w Miłoszycach

W dniu 19 sierpnia 2019 r. Inspektor Dyżurny WIOŚ otrzymał zgłoszenie telefoniczne, dotyczące zbiornika wodnego w Miłoszycach, w którym stwierdzono masowe śnięcie ryb. Zgłaszający zaznaczył, że woda może być zanieczyszczona na skutek spływu zanieczyszczeń z rowu melioracyjnego lub poprzez celowe działania osób trzecich. Dyżurny Inspektor został poinformowany również, że sprawa została zgłoszona na Policję oraz do odpowiednich służb, które oczyściły już staw ze śniętych ryb. Inspektorzy WIOŚ niezwłocznie udali się na rozpoznanie w terenie celem przeprowadzenie oględzin i ustalenia przyczyny całego zdarzenia. Po przybyciu na miejsce wskazane w zgłoszeniu, stwierdzono, że woda w stawie przybrała kolor zielony, co mogłoby świadczyć o zakwicie glonów. Inspektorzy pobrali próbkę wody do badań. Analiza laboratoryjna próbki potwierdziła wcześniejsze przypuszczenia – przyczyną masowego śnięcia ryb w stawie w Miłoszycach było odtlenienia wody, spowodowane namnożeniem się glonów.


2019-08-27

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 14.08.-21.08.2019r.

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 14.08.-21.08.2019r.

1. Interwencja w okolicy Jazu Ratowice

W dniu 16 sierpnia 2019 r. inspektor dyżurny WIOŚ otrzymał zgłoszenie telefoniczne od wędkarza w sprawie pojawienia się piany o intensywnym chemicznym zapachu, na rzece Odrze w okolicy Jazu Ratowice, w Gminie Czernica. Bezpośrednio po zgłoszeniu inspektorzy podjęli działania interwencyjne. We wskazanym przez wędkarza miejscu rzeczywiście stwierdzono duże ilości piany, dochodzące nawet do wysokości ok. 1 metra nad poziomem wody w rzece. Piana powstawała bezpośrednio za stopniem wodnym na Jazie i utrzymywała się po obydwu brzegach Odry. Według oceny inspektorów nie miała ona jednak chemicznego zapachu, jak było podane w zgłoszeniu. Na miejscu interwencji inspektorzy pobrali próbki wody, które zostały niezwłocznie przekazane do Centralnego Laboratorium Badawczego. Aktualnie próbki są analizowane celem ustalenia przyczyny tak intensywnego spienienia wody.

2. Interwencja w miejscowości Malin

W dniu 20 sierpnia 2019 r. około godziny 10:00 inspektor dyżurny WIOŚ otrzymał zgłoszenie od mieszkańca miejscowości Malin w Gminie Wisznia Mała, dotyczące fetoru pochodzącego z pól znajdujących się w okolicy jego miejsca zamieszkania. Opisana w zgłoszeniu uciążliwość zapachowa trwała od dnia poprzedniego tj. 19.08.2019 r. i była na tyle intensywna, że powodowała bóle głowy i wymioty u mieszkańców. Skarżący wskazał, iż źródłem nieprzyjemnego zapachu jest nawóz, którego okoliczny rolnik użył do nawożenia swojego pola uprawnego. Mieszkaniec wyraził jednocześnie obawę, że zastosowany przez rolnika preparat może być niedopuszczony do obrotu lub niewiadomego pochodzenia. Niezwłocznie po odebraniu zgłoszenia Inspektorzy WIOŚ wyjechali na rozpoznanie we wskazane w zgłoszeniu miejsce. Wizja w terenie wykazała, że dzierżawca pola prowadzi aktualnie nawożenie obornikiem drobiowym. Ustalono pochodzenie obornika i jednocześnie nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w wykonywaniu zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem nawozem naturalnym. Dzierżawca poinformował inspektorów, że planuje zaorać obornik w najbliższych dniach, co powinno zahamować uciążliwy dla okolicznych mieszkańców zapach.

3. Interwencja dotycząca uciążliwości zapachowej

W dniu 20 sierpnia 2019 r. około godziny 17:30 inspektor dyżurny WIOŚ otrzymał telefoniczne zgłoszenie od dyżurnego z Centrum Zarządzania Kryzysowego dotyczące uciążliwości zapachowej w kilku lokalizacjach na terenie Wrocławia m.in.: Psie Pole, Polanowice, Pracze Odrzańskie. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji inspektorzy podjęli działania interwencyjne w terenie. W celu zidentyfikowania źródła uciążliwego zapachu określili kierunek wiatru i na tej podstawie udali się w rejony północne okolic Wrocławia, do gminy Długołęka oraz Wisznia Mała. W pobliżu miejscowości Krzyżanowice stwierdzono organiczny, intensywny zapach. W związku z wiatrem północnym, północno-wschodnim inspektorzy skierowali się do Krzyżanowic a następnie w okolice Rakowa Wielkiego i Cienina. Następnie przeprowadzili wizję w Pasikurowicach, Bukowinie oraz w Pruszowicach. W ostatniej z wymienionych miejscowości nie stwierdzono uciążliwości zapachowej, co zostało potwierdzone w wywiadzie z jednym z okolicznych mieszkańców. W związku z powyższym inspektorzy ponownie udali się do miejscowości Raków Wielki, gdzie tym razem dokuczliwy wcześniej zapach nie był już wyczuwalny. Na miejscu przeprowadzono wywiad z pracownikiem stadniny koni, znajdującej się bezpośrednio w sąsiedztwie terenów należących do Wojska Polskiego. Na podstawie informacji uzyskanych od pracownika stadniny ustalono, że uciążliwy, kwaśny, nieprzyjemny zapach pojawia się od dwóch dni i prawdopodobnie pochodzi z pobliskich pól. Niestety znacząca zmiana pogody tj. wystąpienie intensywnych opadów i zanik wiatru, który mógłby pozwolić na dokładną, identyfikację źródła uciążliwości zapachowej, uniemożliwiły inspektorom dalsze działania w terenie.

4. Interwencja dotycząca zanieczyszczenia rzeki Ślęzy

W dniu 20 sierpnia 2019 r. w godzinach porannych inspektor dyżurny WIOŚ we Wrocławiu otrzymał zgłoszenie o zanieczyszczeniu rzeki Ślęza na wysokości Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice. Zgłaszający poinformował, że z jednego z wylotów kanalizacji deszczowej, na brzegu rzeki, wydobywa się ciecz, która po dostaniu się do koryta rzeki barwi wodę na kolor zielony. Inspektorzy WIOŚ niezwłocznie przeprowadzili rozpoznanie w terenie. W miejscu, które zostało określone w przyjętym zgłoszeniu, nie stwierdzono nietypowego zabarwienia wody w rzece. Ustalono, że faktycznie ze wskazanego wylotu kanalizacji deszczowej przedostaje się do rzeki ciecz zawierająca najprawdopodobniej drobne frakcje pyłowe, które spowodowały uwydatnienie naturalnego, zielonego koloru rzeki. W trakcie oględzin prowadzonych przez inspektorów pyły zdążyły opaść na dno rzeki i stąd przybrała ona ponownie swój naturalny, jasnozielony kolor. Z miejsca rozpoznania została pobrana próbka wody do badań laboratoryjnych, a po ustaleniu źródła zanieczyszczenia rzeki rozpoczęto kontrolę zakładu eksploatującego przedmiotowy wylot kanalizacji deszczowej.


2019-08-26

GOSPODARKA ODPADAMI JAKO WYZWANIE II EDYCJI PROGRAMU GOVTECH POLSKA

GOSPODARKA ODPADAMI JAKO WYZWANIE II EDYCJI PROGRAMU GOVTECH POLSKA

O programie GovTech Polska

GovTech Polska to program realizowany od 2018 roku pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Jego celem jest usprawnienie dialogu między sektorem publicznym, a innowatorami: przedsiębiorcami, start-upami, środowiskiem naukowymi obywatelami. Program łączy wszystkich, którzy za pomocą innowacyjnych technologicznie rozwiązań wspierają rozwiązywanie wyzwań, z jakimi mierzy się administracja, usprawniając tym samym efektywność działania sfery publicznej i podnosząc jakość życia obywateli.

Włączenie firm - zaawansowanych technicznie i informatycznie – w różne procesy administracji publicznej, może przynieść wymierne korzyści poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w bieżącej działalności administracyjnej.

W ramach II edycji wyzwań programu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu mając na uwadze konieczność poszukiwania jak najlepszych rozwiązań w gospodarce odpadami, a co za tym idzie stałego udoskonalania systemu kontroli nad procesami związanymi z gospodarką odpadami zgłosił udział w programie GovTech Polska.

Więcej na stronach internetowych:


2019-06-06

WSPÓŁPRACA Z POLITECHNIKĄ WROCŁAWSKĄ W NOWYCH OBSZARACH KOMPETENCJI WIOŚ

WSPÓŁPRACA Z POLITECHNIKĄ WROCŁAWSKĄ W NOWYCH OBSZARACH KOMPETENCJI WIOŚ

Poszerzanie spektrum wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie:

„Problematyki odorów w gospodarce odpadami”

W dniach 4 – 5 czerwca 2019 r. Pracownicy Inspekcji WIOŚ wraz z Delegaturami oraz pracownicy Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska GIOŚ wzięli udział w warsztatach teoretycznych i praktycznych przeprowadzonych przez Panią Profesor Izabelę Sówkę oraz Panią dr inż. Urszulę Miller wraz z zespołem z Zakładu Inżynierii i Ochrony Atmosfery Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Uciążliwości powodowane działalnością związaną z emisją substancji odorotwórczych są z jednej strony tematem zainteresowania wielu środowisk naukowych z drugiej natomiast przedmiotem skarg mieszkańców oraz interwencji inspekcyjnych. CAŁY ARTYKUŁ


2019-04-29

Nielegalny import odpadów

Dzięki działaniom Inspekcji Ochrony Środowiska, w tym roku udało się wywieźć z Polski prawie 3,8 tys. ton odpadów, które trafiły do naszego kraju nielegalnie.


2019-03-26

Obchody Międzynarodowego Dnia Wody

W dniu 22.03.2019 roku przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu (Centralnego Laboratorium Badawczego i Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska) wzięli czynny udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Wody organizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Na stoisku edukacyjnym GIOŚ można było dowiedzieć się jaką rolę badania biologiczne odgrywają w ocenie wód powierzchniowych realizowanej w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, jakie grupy organizmów wodnych są badane i dlaczego, a także zapoznać się z typowymi przedstawicielami fauny i flory wodnej. W tym celu na stoisku zaprezentowaliśmy zakonserwowane okazy bezkręgowców, rośliny zielnikowe a także klucze do oznaczania oraz metodyki badawcze.


2019-03-25

Spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Na zaproszenie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w dniu 15 marca 2019 r. grupa specjalistów z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska we Wrocławiu przedstawiła słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku szereg prezentacji dotyczących sposobu prowadzenia monitoringu i wykonywania ocen jakości powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, gleb oraz metod pomiaru poziomu hałasu i wynikających z tego uwarunkowań. Słuchacze - seniorzy z dużym zainteresowaniem odnieśli się do prezentowanych zagadnień w szerokiej dyskusji zadając wiele konkretnych pytań dotyczących rzeczywistych zagrożeń środowiska, ich wpływu na codzienne życie mieszkańców oraz sposobów zmniejszenia zanieczyszczeń w poszczególnych komponentach środowiska.


2019-03-20

Wykłady o gospodarce wodnej

Informujemy, że w dniu 22-03-2019 r. z okazji Dnia Wody na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zostanie przeprowadzona seria wykładów i warsztatów dotyczących zrównoważonego gospodarowania wodą oraz ochrony zasobów wodnych w pogarszających się warunkach środowiskowych nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.

Link do strony z informacją o obchodach oraz programem wykładów i warsztatów na www.

Link do strony z informacją o obchodach na facebooku


2019-02-26

Biblioteka Monitoringu Środowiska

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, iż "Biblioteka Monitoringu Środowiska" jest już czynna i dostępna dla zainteresowanych w godzinach pracy urzędu.


2019-01-27

Zmiana siedziby

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż z początkiem roku 2019 nastąpiła zmiana siedziby WIOŚ we Wrocławiu. Nowy adres:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław


2018-12-22

Przerwa w pracy urzędu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia (wigilia Bożego Narodzenia) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu będzie nieczynny. Przepraszamy za niedogodności i życzymy zdrowych, pogodnych i szczęśliwych świąt.


2018-12-21

Udzielanie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza (TŁO SUBSTANCJI)

W związku ze zmianą kompetencji WIOŚ i GIOŚ wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw,
od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie udostępniania informacji o środowisku wytwarzanych w ramach PMŚ
jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
Od 1 stycznia 2019 r. będzie obowiązywał nowy wzór wniosku o udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza
na wskazanym obszarze (tło substancji)
.
Zmianie ulegną także Dane do przelewu dla Wnioskodawcy do opłaty
za udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (tło substancji)
.
Wnioski o tło proszę wysyłać na adresy mailowe: rwmswroclaw@gios.gov.pl
2018-09-18

Rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2018.

Informujemy, że ruszyła rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2018 i potrwa do 7 października 2018.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjnym dostępne są pod linkiem http://www.ekoportal.gov.pl/konferencja/rejestracja/

Zapraszają organizatorzy: Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Podmiotami współpracującymi merytorycznie przy organizacji IV edycji konferencji Środowisko Informacji są: Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Esri Polska, MGGP Aero, ProGea 4D. Konferencja jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

grafika

2018-09-07

Spotkania informacyjne programu „Czyste Powietrze” – dofinansowanie wymiany pieców i termomodernizacji domów jednorodzinnych

Dnia 4 września 2018 r. ruszył cykl spotkań z mieszkańcami województwa dolnośląskiego, na których pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej omawiają założenia Programu „Czyste Powietrze” oraz wyjaśniają jak będzie można poprawnie składać wnioski..

Szczegółowe informacje (harmonogram spotkań) na stronie internetowej WFOŚiGW

Materiały informacyjne o uchwałach antysmogowych

Z dniem 1 lipca br. zaczęły obowiązywać regulacje wynikające z uchwał antysmogowych dla Dolnego Śląska. W ramach akcji informacyjnej o nowych przepisach Instytut Rozwoju Terytorialnego

    przygotował materiały informacyjne, które są dostępne na stronie internetowej IRT


2018-09-05

Warsztaty „Pobór oraz ocena próbek fitoplanktonu na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry (MODO)”.

W dniach 3-4 września 2018 we Wrocławiu odbyły się warsztaty „Pobór oraz ocena próbek fitoplanktonu na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry (MODO)”. Organizatorem spotkania była Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, Grupa Monitoring oraz WIOŚ Wrocław. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele Komisji, pracownicy instytucji zajmujących się monitoringiem wód powierzchniowych: Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (Niemcy); Povodí Odry, s.p.; VÚV TGM, v.v.i. (Republika Czeska) oraz WIOŚ Wrocław, WIOŚ Szczecin; a także przedstawiciele PG Wód Polskich, Krajowego Zarządu Gospodarki Wód oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.
Spotkanie podzielone było na część teoretyczną i praktyczną. W trakcie zajęć teoretycznych delegacje krajów działających w MKOOpZ przedstawiły obowiązujące metodyki badania i oceny fitoplanktonu w rzekach. Przedyskutowano także różnice i podobieństwa w stosowanych metodach.
Drugi dzień był poświęcony części praktycznej warsztatów. Na rzece Odrze we Wrocławiu, na wysokości Kładki Zwierzynieckiej odbył się wspólny pobór prób fitoplanktonu. Pobrany materiał zostanie opracowany i oceniony przez delegacje poszczególnych krajów, a jego wyniki zostaną porównane i omówione w raporcie podsumowującym spotkanie. Wnioski końcowe będą wykorzystane do harmonizacji ocen na MODO, w szczególności na transgranicznych jednolitych częściach wód.


zdjęcie
zdjęcie2018-08-06

W Centrum Innowacji Przejście rozmawiano o uchwale antysmogowej

Bartosz Moch Czwartek 02 sierpnia 2018 14:05zdjęcie

W czwartek, 2 sierpnia 2018 roku w Centrum Innowacji Przejście Urząd Miejski Wrocławia zorganizował spotkanie warsztatowe w sprawie uchwały antysmogowej oraz norm i regulacji prawnych dotyczących spalania paliw stałych we Wrocławiu.
W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób, w tym m.in. Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia, Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz przedstawiciele rad osiedli, stowarzyszeń, fundacji i instytucji związanych z ochroną powietrza oraz uczelni wyższych.
Czytaj więcej na stronie : https://www.wroclaw.pl/srodowisko/w-centrum-innowacji-przejscie-o-uchwale-antysmogowej-i-paliwach-stalych-wroclaw.2018-06-12

Współpraca Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu z Krajem Związkowym Saksonia

Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska biorą udział w pracach Dolnośląsko-Saksońskiej Grupy Roboczej
    powstałej w wyniku podpisania „Wspólnego Oświadczenia o współpracy pomiędzy Dolnym Śląskiem a Wolnym Krajem Saksonia”
    z dnia 17-18 maja 2000 roku w Dreźnie.
    W 2018 roku w ramach prac powyższej Grupy Roboczej odbyły się dwa spotkania:

 • 23 maja 2018 r. w Dreźnie na zaproszenie Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)
Ze strony polskiej w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Wydziału Monitoringu Środowiska,  Wydziału Inspekcji oraz Działu Inspekcji Delegatury

    w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ), Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego GIOŚ w Krakowie
    oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD).  Ze strony niemieckiej: przedstawiciele Sächsisches Landesamt für Umwelt,
    Landwirtschaft und Geologie (LfULG) oraz Staatliche Betribgeselschaft für Umwelt und Landwirtschaft  (BfUL). W trakcie kilkugodzinnego
    spotkania omówiono następujące zagadnienia:

 • jakość  powietrza i trendy zmian na Dolnym Śląsku (WIOŚ) i Saksonii (LfULG),
 • metody oznaczania benzo(a)pirenu w powietrzu (GIOŚ, BfUL),
 • prowadzenie działalności kontrolnej w sytuacjach kryzysowych (awaryjnych) (LfULG),
 • działalność kontrolna WIOŚ,
 • ocena wyników testów czujników niskokosztowych (niereferencyjnych) wykorzystywanych do pomiarów zanieczyszczeń powietrza (LfULG),
 • działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w województwie dolnośląskim (uchwały antysmogowe, działania w ramach POP) (UMWD).
Obie strony wymieniły się prezentacjami, również tymi, które nie zostały przedstawione w trakcie spotkania. Dotyczyły one: 
 • zależności między tlenkami azotu i komunikacją na podstawie pomiarów w stacji Dresden-Bergstraße (LfULG),
 • efektów funkcjonowania strefy ekologicznej w Lipsku (Umweltzone Leipzig) – jej wpływu  na obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza  sześć lat po utworzeniu (LfULG),
 • informacji na temat seminarium  „Jakość powietrza w Saksonii” , które miało miejsce w Dreźnie w 2017 r. (LfULG),
 • efektów współpracy polsko-niemieckiej w rozwiązywaniu przygranicznych problemów uciążliwości dla środowiska wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej (WIOŚ).
Uzgodniono, iż następne spotkanie będzie miało miejsce za 2 lata w Polsce, chyba że zajdzie potrzeba i wystąpią zagadnienia, które będą wymagały wcześniejszego omówienia.

  
 • 7 czerwca 2018 r. we Wrocławiu spotkanie w Saksońskim Biurze Łącznikowym z przedstawicielami Staatliche Betribgeselschaft für Umwelt und Landwirtschaft  (BfUL)
W trakcie spotkania (6 przedstawicieli z BfUL, 7 z WIOŚ, 1 z UMWD) obie strony zapoznały się ze strukturą i zakresem działalności instytucji.

WIOŚ przedstawił działalność inspekcyjną, monitoringową i laboratoryjną. Kierownicy z BfUL: zakresy badań i oznaczeń poszczególnych pracowni tej firmy.
BfUL jest w dużym stopniu odpowiednikiem WIOŚ, jednakże prowadzi też inne pomiary i oznaczenia wykraczające poza kompetencje WIOŚ. Uzgodniono,
iż Inspektorat przekaże BfUL informacje na temat instytucji w Polsce, które mogą być partnerem do wymiany doświadczeń w zakresie pomiarów napromieniowania środowiska,
bezpieczeństwa jądrowego, kontroli środków spożywczych, pomiarów wodowskazowych na wodach, pomiarów poziomu wód podziemnych, monitoringu ptaków i ochrony przyrody
według dyrektywy siedliskowej. Strona niemiecka zaproponowała 2-3 dniową wizytę w BfUL przedstawicieli poszczególnych wydziałów WIOŚ.
Po spotkaniu delegacja zwiedziła automatyczną stację monitoringu powietrza przy Wybrzeżu Conrada Korzeniowskiego we Wrocławiu zapoznając się z systemem pomiarów
jakości powietrza realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.2018-06-06

Dostępne są informacje o stanie środowiska na obszarze województwa dolnośląskiego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje, że na stronie internetowej www.wroclaw.pios.gov.pl w zakładce „Monitoring środowiska” dostępne są do pobrania informacje o stanie środowiska na obszarze województwa dolnośląskiego uzyskane na podstawie badań realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w roku 2017. Badania poszczególnych komponentów środowiska prowadzone były zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa dolnośląskiego na lata 2016-2020”

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z następującymi opracowaniami:

 1. „Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za rok 2017 (zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska)”
 2. „Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2017 roku”
 3. „Ocena stanu czystości wód podziemnych województwa dolnośląskiego rok 2017”
 4. „Ocena jakości wód podziemnych na obszarach uprzemysłowionych, narażonych na oddziaływanie punktowych źródeł zanieczyszczeń w województwie dolnośląskim w 2017 roku”
 5. „Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2017”
 6. „Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb województwa dolnośląskiego w 2017 roku – obszary bezpośrednio zagrożone zanieczyszczeniami”
 7. „Badania poziomów pól elektromagnetycznych w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2017”.

Opracowanie pt. „Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych na terenie województwa dolnośląskiego za rok 2017” będzie wykonane do końca czerwca 2017 r. (zgodnie z par. 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1187) i zostanie udostępnione na stronie internetowej WIOŚ po zatwierdzeniu przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.


2018-05-15

Kampania z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska

Informujemy, że WIOŚ we Wrocławiu bierze udział w „Kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”. Kampania jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Programowi przewodzi Gmina Wrocław, zaś partnerami są:

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia z Brzegu

Celem jest przeprowadzenie systemowej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska (Dzierżoniów, Bielawa, Świdnica, Środa Śląska, Szczawno-Zdrój, Jedlina Zdrój, Sobótka, Świdnica Kobierzyce, Kąty Wrocławskie).

Projekt jest realizowany w okresie od 03.04.2018 do 31.12.2019

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:


2018-05-07

Zaproszenie do zgłaszania tematów

Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zapraszają do zgłaszania propozycji prezentacji do wygłoszenia podczas IV edycji konferencji Środowisko Informacji.

Konferencja gromadzi w jednym miejscu specjalistów i ekspertów, zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem cyfrowych danych środowiskowych. Tematem wiodącym jest aktywny dostęp

i przetwarzanie informacji o środowisku i jego ochronie z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych.

Wstępnie zaplanowano następujące sesje tematyczne:
 • wykorzystanie danych środowiskowych do zarządzania przestrzenią publiczną (przez m.in. gminy, samorządy, miasta, parki narodowe, lasy),
 • wykorzystanie otwartych danych publicznych,
 • wykorzystanie narzędzi open source w środowisku,
 • teledetekcja w praktyce - wyniki projektów,
 • nowe technologie w pozyskiwaniu danych o środowisku,
 • realizowane projekty w kontekście wdrażania dyrektywy INSPIRE,
 • oceny oddziaływania na środowisko.
Propozycje należy zgłaszać do 27 maja 2018 r. wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego tutaj.Organizatorzy zachęcają do zgłaszania prezentacji projektów, zarówno obecnie realizowanych, jak i zakończonych, w tym również takich które były już omawiane podczas poprzednich edycji Konferencji,

a obecnie można pokazać uzyskane rezultaty.

Udział prelegentów w konferencji jest nieodpłatny, nie są również zwracane koszty podróży. Prezentacje wygłoszone podczas konferencji zostaną opublikowane w serwisie ekoportal.gov.pl.

Konferencja jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć tutaj.


2018-04-25

Spotkanie poświęconye badaniom jakości powietrza na stacjach tła regionalnego w Polsce


W dniach 23-25 kwietnia br. w Wieliczce przedstawiciele Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu wzięli udział w corocznym spotkaniu Inspekcji Ochrony Środowiska, poświęconym badaniom jakości powietrza na stacjach tła regionalnego w Polsce. W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska pomiary jakości powietrza na obszarach tła regionalnego prowadzone są na następujących stacjach:

 • „Osieczów” (województwo dolnośląskie),
 • „Zielonka” (województwo kujawsko-pomorskie),   
 • „Puszcza Borecka” (województwo warmińsko-mazurskie),   
 • „Złoty Potok” (województwo śląskie).
Powyższe stacje należą do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, z wyjątkiem stacji "Puszcza Borecka", która jest własnością Instytutu Ochrony Środowiska – PIB. Stacja ta jest jedną z kilku polskich stacji należących do międzynarodowej sieci badawczej EMEP, pracującej na rzecz Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości. Stacje tła regionalnego pełnią bardzo ważną rolę w systemie oceny i zarządzania jakością powietrza, Na stacjach tych prowadzone są pomiary całego spektrum zanieczyszczeń powietrza, w tym badania składu pyłu PM10 pod kątem zawartości metali ciężkich i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, badania składu pyłu PM2,5 pod kątem zawartych w nim: kationów (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+), anionów (SO42-, NO3-, Cl-), węgla elementarnego i organicznego oraz badania rtęci całkowitej w stanie gazowym oraz badania depozycji całkowitej w zakresie ww. metali i WWA. Na spotkaniu omówiono wyniki międzynarodowych badań porównawczych dotyczących węgla elementarnego i organicznego w pyle organizowanym przez EMEP/Actris, w którym udział wzięło Laboratorium WIOS we Wrocławiu uzyskując bardzo dobre rezultaty. Poszczególne Laboratoria WIOŚ wskazały także problemy z realizacją pomiarów na stacjach tła regionalnego. Tegoroczne spotkanie zakończyło się wizytą w Krajowym Laboratorium Referencyjnym i Wzorcującym i Laboratorium WIOŚ w Krakowie.

2018-04-10

Spotkanie doradców rolniczych z terenu Dolnego Śląska

W dniu 10 kwietnia 2018 r., na zaproszenie kierownictwa Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, przedstawiciele Wydziału Monitoringu Środowiska i Wydziału Inspekcji WIOŚ wzięli udział w spotkaniu doradców rolniczych z terenu Dolnego Śląska. Licznie zgromadzonym uczestnikom przedstawione zostały dotychczas wykonane oceny wód powierzchniowych na obszarach szczególnie narażonych na zagrożenie azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych (OSN) na Dolnym Śląsku oraz zmiany w monitoringu tych obszarów wynikające ze wejścia w życie z początkiem tego roku nowej ustawy Prawo wodne, w której jako obszar zagrożony zdefiniowany został teren całego kraju. Również na bazie tych uwarunkowań przedstawiciele Wydziału Inspekcji zapoznali zebranych z projektami nowych rozwiązań w zakresie stosowania dobrych praktyk rolniczych oraz celami i zasadami prowadzenia kontroli na terenach rolniczych.


grupa w2

W dniach 10-11 kwietnia 2018 r. odbyła się 37 Narada Grupy Roboczej W2 „Ochrona wód” przy Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych. Spotkanie odbyło się we Wrocławiu na zaproszenie strony polskiej, reprezentowanej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Waldemara Kulaszkę, przewodniczącego polskiej części GR W2. W naradzie wzięli udział przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz LfU Brandenburg, LUNG Mecklenburg-Vorpommern oraz LfULG Sachsen. Porządek narady obejmował m.in. kontrolę realizacji ustaleń z ostatniej narady GR W2 oraz ustaleń Polsko-Niemieckiej Komisji Wód Granicznych. Przedstawiono i omówiono wyniki prac grup ekspertów ds. jakości analiz, ds. monitoringu oraz ds. wód przejściowych i przybrzeżnych. Została omówiona treść Raportu o jakości wód granicznych za 2016 rok, zawierającego informacje o badaniach i ocenie wód Nysy Łużyckiej, Odry, Odry Zachodniej, Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej, który zostanie przedstawiony Komisji Wód Granicznych na najbliższej naradzie.


2018-03-22

Obchody Światowego Dnia Wody

dzien wody

W dniu 22 marca 2018 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyły się obchody Światowego Dnia Wody. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – oprócz o objęcia przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora patronatem tej imprezy – zaprezentował na osobnym stanowisku podstawowe zasady dotyczące badań monitoringowych środowiska wodnego i oceny stany wód. Szczególny nacisk położony został na biologiczne elementy badań, które są z kolei podstawą do oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Obejrzeć można było także preparaty organizmów żyjących w wodzie oraz zielniki, a pracownicy WIOŚ mogli szczegółowo opisać ich charakter oraz rolę, jaka odgrywają w biocenozie środowiska wodnego oraz ich powiązanie z jakością wód.

Licznie przybyli uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci studiujący na kierunkach związanych z ochroną środowiska żywo interesowali się stanem wód i wszelkimi uwarunkowaniami dotyczącymi sposobu ich oceny. Kolejki chętnych ustawiały się do mikroskopu, gdzie można było obejrzeć organizmy charakterystyczne dla rzek przepływających przez Wrocław i jego okolice.


2018-02-21

„Aktualny stan przygotowania polskiego systemu prawnego do bezpośredniego stosowania RODO – postulaty de lege ferenda”

konferencja

W środę 21 lutego odbyła się konferencja organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Katedrę Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pn. „Aktualny stan przygotowania polskiego systemu prawnego do bezpośredniego stosowania RODO – postulaty de lege ferenda”. Celem konferencji było w szczególności przybliżenie zagadnień związanych z aktualnym stanem wdrożenia RODO i bezpośrednim stosowaniem rozporządzenia w praktyce. Ponadto dla administratorów danych, administratorów bezpieczeństwa informacji oraz pracowników wielu instytucji, którzy na co dzień zajmują się powyższą tematyką była to okazja do wymiany poglądów. W konferencji udział wzięli pracownicy WIOŚ we Wrocławiu: Paulina Niewójt - Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Piotr Cyganek - Dyrektor WIOŚ.