BIP logo GIOŚ
Strona główna » Aktualności

2021-10-15

Działania po pożarze w Sobolewie

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu prowadzą dalsze czynności w związku z pożarem, który miał miejsce 18 września 2021 r. w powiecie Jaworskim. Spaleniu uległa duża część nielegalnie magazynowanych odpadów w jednym z nieczynnych wyrobisk górniczych. Po ugaszeniu pożaru przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej, pogorzelisko po 2 dniach znów zaczęło płonąć.


Fot. Działania prowadzone na terenie pożaru odpadów w m. Sobolew
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Natychmiastowo podjęto również działania w celu zapobieżenia przedostania się zanieczyszczonych wód popożarniczych do pobliskiego cieku z użyciem maszyn i sprzętu. Z badań pobranych prób wody z pobliskiego cieku wykonanych przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ na zlecenie WIOŚ we Wrocławiu wynika, iż stan wody w pobliskim cieku nie uległ pogorszeniu.

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu prowadzą dalsze czynności, które mają na celu ocenić - czy i w jaki sposób zarówno „spalone” jak i pozostawione odpady mogą wpłynąć na środowisko. Istotnym jest również nie dopuścić i wyeliminować potencjalne zagrożenie dla środowiska w obecnym stanie rzeczy. W tym celu podejmowanych i wykonywanych jest szereg działań takich jak np.: wykonanie odkrywek na nielegalnym i po pożarowym składowisku odpadów. W 8 punktach obszaru składowanych odpadów wykonano odkrywki z użyciem sprzętu ciężkiego, aby sprawdzić szczegółowo z jakim rodzajem odpadów mamy doczynienia. Odkrywki poprzedzone były rozpoznaniem terenu i miejsc do prowadzenia czynności za pomocą georadaru. I to w tych miejscach wykonano badania terenowe w głąb zalegających odpadów.

Dla zobrazowania przestrzennego stanu rzeczy wykonywane były uprzednio również naloty dronem, co umożliwia określanie i podejmowanie działań terenowych.
W dniu dzisiejszym pobrane zostaną próby odpadów przez CLB GIOŚ, celem wykonania analizy ich składu.
Działania prowadzą doświadczeni inspektorzy Wydziału Inspekcji WIOŚ we Wrocławiu, inspektorzy Grupy Interwencyjno -Wyjazdowej wraz z samorządem lokalnym oraz specjalistycznymi jednostkami chemicznymi Straży Pożarnej a także funkcjonariuszami Policji. Działania ze strony WIOŚ bezpośrednio nadzoruje Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.


2021-10-13

Kontrola prewencyjna nielegalnego przewozu odpadów na drogach Kotliny Kłodzkiej

W dniu 12.10.2021 r. zorganizowana została kolejna już kontrola o charakterze prewencyjnym, mająca na celu przeciwdziałanie nielegalnym transportom odpadów. Akcja polegała na sprawdzaniu oznakowanych transportów przewożących odpady, jak i tych które potencjalnie mogą transportować materiały odpadowe.


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

W akcji udział brali inspektorzy WIOŚ wspólnie z funkcjonariuszami Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego.
W trakcie kontroli w wyznaczonych punktach, zatrzymano 11 transportów, z czego 10 to pojazdy przewożące odpady. W tym aż 8 pojazdów przewoziło odpady w ramach międzynarodowego przemieszczania odpadów (TPO).
Natomiast 1 z zatrzymanych transportów przewoził odpady w sposób nielegalny. Transportowane odpady opakowaniowe z tworzywa sztucznego z Niemiec do Polski, miały trafić do zakładu, który nie posiadał zezwolenia na przetwarzanie takiego rodzaju odpadów. W związku z czym odzysk odpadów nie był możliwy, a transport należało uznać za nielegalny. Odpady zostały skierowane na specjalnie wyznaczony parking w Wałbrzychu, celem wyjaśnienia zdarzenia i ewentualnego finalnego zwrotu do kraju wysyłającego odpady.
Z innych przypadków zatrzymanych pojazdów to: transport odpadów tranzytem z Litwy do Czech. Transport był legalny.

Wśród nieprawidłowości podczas zatrzymań pojazdów transportujących odpady inspektorzy WIOŚ stwierdzali błędne określenie kodów przewożonych odpadów, niezgodność transportowanych odpadów z dokumentacją, tj. inny odpad przewożony a inny przedkładany w dokumentacji, jak również brak wygenerowanej karty z bazy danych o odpadach BDO.
Fot. Pojazdy zatrzymane z odpadami. Oznakowanie pojazdów transportujących odpady
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu2021-10-12

Kontrola interwencyjna wyrobiska na terenie gminy Malczyce

W wyniku przeprowadzonej kontroli wyrobiska górniczego stwierdzono nieprawidłowości polegające na wykorzystaniu w procesie rekultywacji zabronionego materiału odpadowego.


Fot. Wyrobisko – teren niekorzystnie przekształcony działalnością górniczą
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę interwencyjną wyrobiska po eksploatacji kruszywa naturalnego, zlokalizowanego na terenie gminy Malczyce. W wyniku kontroli stwierdzono wykorzystanie ponad 800 Mg środka poprawiającego właściwości gleby. Materiał ten wykorzystywany był do wypełnienia wyrobiska niezgodnie z posiadaną decyzją na przetwarzanie odpadów, dodatkowo odpad taki nie jest ustawowo dopuszczany do rekultywacji gruntów.

Wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów określonych w przepisach ochrony środowiska dla takich parametrów jak: stałe związki rozpuszczone, arsen oraz rozpuszczony węgiel organiczny.

W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podjął działania pokontrolne. Informację o ustaleniach kontroli przekazano do właściwych organów celem wykorzystania w zakresie posiadanych kompetencji.


2021-10-11

Kontrola prewencyjna na autostradzie A4 w m. Karwiany

W dniu 08.10.2021r. zorganizowana została akcja związana z przeciwdziałaniem nielegalnym transportom odpadów. Operacja polegała na sprawdzaniu oznakowanych transportów przewożących odpady, jak i tych które potencjalnie mogą transportować materiały odpadowe


Fot. po lewej, odpady transportowane w zatrzymanych pojazdach; Źródło: WIOŚ we Wrocławiu


Kontrola o charakterze prewencyjnym realizowana była wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego i Dolnośląską Administracją Skarbową.

W trakcie kontroli zatrzymano 13 transportów, z czego 8 to pojazdy przewożące odpady, w tym 3 pojazdy przewoziły odpady w systemie międzynarodowego przemieszczania odpadów (TPO).

Stwierdzono nieprawidłowości, niektóre z nich mogły być doraźnie wyjaśnione w trakcie trwania czynności sprawdzających.

Wyniki przeprowadzonej akcji pokazały głównie niewłaściwą kwalifikację odpadów, tj. kod przewożonych odpadów nie był zgodny z kodami w przedstawianej dokumentacji.


2021-10-08

Trwa cykl szkoleń dla Inspektorów i Pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska.


Fot. Szkolenie z zakresu gospodarki odpadami
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Zorganizowane szkolenia związane są z zadaniami kontrolnymi WIOŚ we Wrocławiu, obejmują główne aspekty ochrony środowiska, jak również zarządzanie a nawet obronę cywilną.

Realizacja szkoleń jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków finansowych, które otrzymaliśmy docelowo na podnoszenie kwalifikacji naszych inspektorów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Szkolenia będą prowadzone przez ekspertów, specjalistów, naukowców z poszczególnych dziedzin i trwać będą do połowy listopada.


2021-10-07

Kontrola oczyszczalni ścieków z naruszeniami

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu zakończyli kontrolę interwencyjną w jednej z oczyszczalni ścieków. Kontrola potwierdziła wnioski dotyczące odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do odbiornika.


Fot. Zrzut ścieków
Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu po otrzymanym zgłoszeniu przeprowadzili kontrolę w jednej z oczyszczalni ścieków. W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono zanieczyszczenie pobliskiego rowu gminnego ściekami komunalnymi, przyczyną czego było odprowadzanie do ww. odbiornika nieoczyszczonych ścieków. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami podjęte zostaną działania pokontrolne.


2021-10-04

Wydarzenia w październiku

W MIESIĄCU
- PAŹDZIERNIKU -
PAMIĘTAJMY O:

Miesiąc Dzień Wydarzenie
X 4 Światowy Dzień Zwierząt
13 Światowy Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk Żywiołowych
16 Światowy Dzień Żywności

2021-09-29

Porozumienie o współpracy pomiędzy Dolnośląską Policją a Inspekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Dziś w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zostało podpisane regionalne porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska we Wrocławiu dotyczące współpracy w zakresie zwalczania przestępczości przeciwko środowisku.


Fot. od lewej: Michał Mistrzak - p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Dariusz Wesołowski, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, Mariusz Wojewódka, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Wojewoda Dolnośląski, Jarosław Obremski.

Porozumienie podpisali Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mariusz Wojewódka i nadinspektor Dariusz Wesołowski – Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu. W wydarzeniu uczestniczył pan Michał Mistrzak - p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Jarosław Obremski - Wojewoda Dolnośląski.

Zawarcie porozumienia pomiędzy KWP a WIOŚ ma na celu zintensyfikowanie i usprawnienie dotychczasowych działań, podejmowanych na rzecz zwalczania przestępczości środowiskowej. Przede wszystkim to wspólne i kompletne czynności przynoszą zamierzony skutek a podjęta inicjatywa poparta jest licznymi przykładami jak np.: zwalczenie nielegalnego transportowania, porzucania i składowania odpadów – mówił Michał Mistrzak, p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Wymiana informacji, ale także doświadczeń tak ważnych dla Dolnego Śląska instytucji jest kluczowe w podejmowaniu działań na rzecz zwalczania przestępczości środowiskowej. Mam nadzieję, że intensyfikacja podejmowanych już kroków przeciwko tym, którzy niszczą nasze środowisko, przyniesie korzyści nie tylko nam, ale kolejnym pokoleniom – powiedział Jarosław Obremski - Wojewoda Dolnośląski.

Współdziałanie będzie polegać w szczególności na wzajemnej pomocy w wykonywaniu czynności służbowych, wymianie informacji niezbędnej do zwalczania przestępczości środowiskowej oraz udzielaniu wsparcia merytorycznego – wyjaśnił Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mariusz Wojewódka.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski nadmienił jak ważne jest kontynuowanie współpracy między instytucjami w związku z chociażby rozwijaniem się grup przestępczych zajmujących się nielegalnym procederem dotyczącym niszczenia naszego środowiska.


Fot. Dariusz Wesołowski, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu oraz Mariusz Wojewódka, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Podpisana deklaracja jest konsekwencją porozumienia zawartego 31 sierpnia 2021r. pomiędzy Komendą Główną Policji i Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska. Dzięki temu uregulowany został zakres współpracy i wymiany informacji pomiędzy Policją a GIOŚ.2021-09-27

Nielegalny transport odpadów z Niemiec do Polski.

Po raz kolejny udaremniona została próba wwiezienia odpadów z terenu Niemiec na terytorium Polski. Niezgodnie z przepisami prawa transportowane były odpady tworzyw sztucznych.


Fot. Nielegalny transport odpadów z Niemiec do Polski
Źródło: Dolnośląska Izba Celno-Skarbowa we Wrocławiu

W dniu 23.09.2021 r. do Delegatury w Jeleniej Górze wpłynął wniosek Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w sprawie zatrzymanego transportu odpadów w m. Jędrzychowice. Odpady były przewożone z Niemiec do Polski.

Na naczepie zatrzymanego pojazdu znajdowały się odpadu tworzyw sztucznych, o kodzie 07 02 13. Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze przeprowadzili analizę, która wykazała, że firma wskazana w dokumentacji, do której były przewożone odpady, nie posiada zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Co oznaczało, iż nie spełnia definicji odbiorcy w transgranicznym przemieszczaniu odpadów, a podmiot do którego transportowane były odpady nie jest w stanie przeprowadzić odzysku lub unieszkodliwienia odpadów w sposób zgodny z przepisami wspólnotowymi lub międzynarodowymi. Transport został uznany za nielegalny.

Opinia w sprawie oceny transportu została przekazana do organu zatrzymującego transport, tj. Dolnośląskiego Celno-Skarbowego.


2021-09-20

Pożar odpadów w m. Sobolew w powiecie Jaworskim

W sobotę 18 września 2021 r. ok. godz. 6.00 rano wybuchł pożar odpadów magazynowanych nielegalnie na powierzchni ok. 0,5 ha w jednym z nieeksploatowanych wyrobisk górniczych. Po czym w poniedziałek ugaszone pogorzelisko znów zaczęło płonąć. Akcję gaśniczą prowadzą jednostki Państwowej Straży Pożarnej.


Fot. Pożar odpadów w m. Sobolew
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Niezwłocznie po zawiadomieniu o zdarzeniu na miejsce pożaru dotarli inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu, gdzie podjęli czynności mające na celu ocenę sytuacji i identyfikowanie zagrożenia dla środowiska. W działaniach prowadzonych na terenie objętym pożarem uczestniczył również Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Podejmowano działania doraźne oraz prowadzono rozpoznanie w terenie.

Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ na zlecenie WIOŚ we Wrocławiu dokonało poboru prób wody z pobliskiego cieku a także pobrane zostały próby z wód popożarniczych. Natychmiastowo podjęto również natychmiastowe działania w celu zapobieżenia przedostania się zanieczyszczonych wód popożarniczych do pobliskiego cieku z użyciem maszyn i sprzętu.

W dniu dzisiejszym tj. 20 września br. ponownie doszło do zapalenia w miejscu ugaszonego pożaru odpadów. WIOŚ we Wrocławiu w ramach działań własnych i nadzorujących stan po zdarzeniu udał się w teren w celu podjęcia dalszych czynności służbowych.

Obecnie trwają prace mające na celu niedopuszczenie do zanieczyszczenia środowiska oraz czynności wyjaśniające sprawę.

Wyrobisko po wyeksploatowaniu złoża było rekultywowane odpadami. Wypełnianie wyrobiska odpadami odbywało się z naruszeniem decyzji wydanej przez Starostę Jaworskiego, następnie w kolejnych latach na teren po działalności górniczej zwożone i magazynowane były odpady w sposób nielegalny.


2021-09-08

„Nielegalne odpady 2021” Sprawdzanie pojazdów z odpadami na drogach Dolnego Śląska

Akcja o charakterze ogólnopolskim, miała na celu przeciwdziałanie nielegalnym wwozom, przewozom oraz porzucaniom odpadów na terenie naszego kraju. Organizatorem dzisiejszej akcji w obrębie województwa dolnośląskiego był Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. W działaniach brały czynny udział inne służby takie jak: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Dolnośląska Izba Administracji Skarbowej oraz Straż Graniczna.

W dniu 8.09.2021 r. przeprowadzona została akcja na drogach Dolnego Śląska pn.: „Nielegalne odpady 2021”. Działania polegały na intensyfikacji kontroli nielegalnego transportu drogowego odpadów przez wspólne patrole Inspekcji Ochrony Środowiska, Policji, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Administracji Skarbowej. Celem kontroli było ujawnienie przekroczenia prawa względem transportowanych odpadów ale również wzmocnienie komunikacji i współpracy organów ścigania, innych służb i inspekcji ochrony środowiska w zwalczaniu przestępczości środowiskowej. Szczególną uwagę współpracujące Służby zwróciły na międzynarodowe przemieszczanie odpadów.

Takie działania mają wieloaspektowy wymiar prewencyjny jak i docelowy. Narastający problem odpadów, ich porzucania, nielegalne transportowanie na terytorium naszego kraju, powoduje, że coraz bardziej koncentrujemy naszą uwagę na postępowaniu z odpadami a ilość naszych kontroli z roku na rok zwiększa się w tym zakresie – wyjaśnia Mariusz Wojewódka Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.


Fot. stanowisko pracy współpracujących służb
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Kontrole prowadzono w 8 wyznaczonych punktach na terenie całego województwa.

W trakcie akcji skontrolowano łącznie 107 pojazdów, w tym 32 transporty przewożące odpady.

Podczas kontroli transportów ujawniono 1 nielegalny transport.

Skala zjawiska przestępstw przeciwko środowisku przyczyniła się do powołania specjalnych grup, tj.: interwencyjno – wyjazdowych, które są ukierunkowane na zwalczanie tego rodzaju procederów jak niezgodne z prawem postępowanie z odpadami - dodaje koordynator Grupy Interwencyjno-Wyjazdowej WIOŚ we Wrocławi


Fot. kontrola transportów odpadów
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-09-02

Pożar hali magazynowej we Wrocławiu przy ul. Swojczyckiej

W dniu 02.09.2021 r., nad ranem po godzinie 4.00 wystąpił pożar na terenie kompleksu pomiędzy ulicami Marco Polo a Swojczycką. W hali objętej pożarem magazynowane były substancje chemiczne. Aktualnie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi działania w zakresie określenia ewentualnego zanieczyszczenia środowiska. Wstępne wyniki nie wykazały pogorszenia jakości wód.


Fot. miejsce pożaru hali magazynowej we Wrocławiu
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Pożar objął budynek magazynowo – produkcyjny o powierzchni około 3000 m2.

Na miejsce pożaru natychmiast udali się Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Celem naszych działań w terenie była szybka oceny stanu rzeczywistego a także określenie potencjalnego zanieczyszczenia środowiska w związku z zaistniałym pożarem.

Jednocześnie otrzymaliśmy informację od służb dowodzących akcją ratowniczą, iż pożar został opanowany i aktualnie trwa jego dogaszanie.

Akcja prowadzona była przez kilkanaście jednostek PSP oraz Policję.

Ustalono, że spłonęła i zawaliła się część hali o powierzchni 1000 m2. W hali znajdowały się substancje chemiczne wykorzystywane w działalności firmy, do której należał spalony obiekt. Ponadto w hali było kilka pojazdów.

Inspektorzy WIOŚ zwrócili się do przedstawicieli firmy, na terenie której doszło do pożaru, o przedłożenie listy substancji, które były magazynowane w hali.

Ze względu na możliwości przedostania się wód pogaśniczych do pobliskiego kanału żeglugowego rzeki Odry na zlecenie WIOŚ pobrane zostały przez pracowników Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ próby wody z kanału, aby określić ewentualne zanieczyszczenie środowiska.

Ze wstępnych danych wynika, iż nie występuje pogorszenie jakości wód.


2021-09-01

Wydarzenia we wrześniu

W MIESIĄCU
- WRZEŚNIU -
PAMIĘTAJMY O:

Miesiąc Dzień Wydarzenie
IX 19 Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Dzikich Siedlisk
22 Dzień bez samochodu
27 Dzień Rzek

2021-08-31

Wstrzymanie działalności zakładu zbierania i przetwarzania odpadów

W wyniku kontroli WIOŚ wydana została decyzja wstrzymująca działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów dla oczyszczalni ścieków.


Fot. oczyszczalnia ścieków
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w sierpniu br. wydał decyzję wstrzymującą działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia na terenie jednej z oczyszczalni ścieków.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład prowadzi zbieranie na poletkach osadowych skratek pochodzących z innych oczyszczalni ścieków, pomimo iż nie posiada zezwolenia na zbieranie takich odpadów. Stwierdzenia nieprawidłowości były podstawą do wydania decyzji administracyjnej wstrzymującej działalność.


2021-08-27

Kara na kwotę ponad 100 000 zł dla zakładu kamieniarskiego za przekroczenie ustalonych norm hałasu.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję wymierzającą administracyjną karę pieniężną za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku. Właściciel zakładu kamieniarskiego będzie musiał zapłacić karę w wysokości 123 706 zł.

W okresie ostatniego roku działalność zakładu kamieniarskiego powodowała hałas w porze nocnej. Na podstawie prowadzonych pomiarów hałasu inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu ustalili wysokość kary. W związku z czym przedsiębiorca winien zapłacić ponad sto tysięcy złotych.


2021-08-27

Administracyjna kara pieniężna za gospodarowanie odpadami bez zezwolenia.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 1 000 000 zł za zbieranie odpadów i 1 000 000 zł za przetwarzane odpadów bez wymaganego zezwolenia.

W ostatnim czasie na naszych stronach internetowych podawaliśmy informację o prowadzonych działaniach kontrolnych w jednym z zakładów na terenie gminy Strzegom. W wyniku tej kontroli a następnie prowadzonych działań pokontrolnych przez inspektorów Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu przedsiębiorca został ukarany za działania niezgodne z przepisami prawa ochrony środowiska na sumaryczną kwotę 2 000 000 zł, w tym 1 000 000 zł za zbieranie odpadów bez zezwolenia i 1 000 000 zł za przetwarzanie odpadów bez zezwolenia.


2021-08-23

Interwencja na zanieczyszczenie środowiska ściekami odprowadzanymi z terenu kopalni.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze po otrzymanym zgłoszeniu i podjęciu interwencji w sprawie zanieczyszczenia środowiska ściekami odprowadzanymi z kopalni, stwierdzili zanieczyszczanie środowiska w związku z przekroczeniem parametrów odprowadzanych ścieków w odniesieniu do wartości granicznych określonych w pozwoleniu wodno-prawnym.


Fot. ścieki odprowadzane z terenu kopalni
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wpłynął wniosek dotyczący zanieczyszczenia środowiska ściekami odprowadzanymi z terenu kopani. Inspektorzy Delegatury w Jeleniej Górze niezwłocznie podjęli czynności kontrolne a w czasie oględzin stwierdzili, że woda w potoku, do którego odprowadzane były ścieki z kopani, była mętna o białym zabarwieniu. Ścieki odprowadzane z terenu kopani również były mętne o białym zabarwieniu, z widoczną zawiesiną. Na potrzeby kontroli pracownik Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Centralnego Laboratorium Badawczego Oddziału we Wrocławiu do badań laboratoryjnych pobrał chwilowe próbki ścieków z wylotu oraz wody z potoku. Wyniki badań pobranych próbek wykazały przekroczenia w zakresie jakości odprowadzanych ścieków w odniesieniu do posiadanego przez zakład pozwolenia wodnoprawnego oraz potwierdziły zanieczyszczenie środowiska.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zobowiązano Prezesa Zarządu do podjęcia działań mających na celu usunięcie stwierdzonych naruszeń. Jednocześnie wobec osoby winnej naruszeń skierowano wniosek o ukaranie do sądu. Następnie w ramach działań pokontrolnych skierowano wystąpienie do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem podjęcia działań zgodnie z właściwością organu.


2021-08-23

Zanieczyszczenie środowiska odciekami z zakładu utylizacji odpadów.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze, po otrzymanym zgłoszeniu w sprawie uciążliwości zapachowych, podjęli interwencję na terenie wskazanego zakładu zajmującego się utylizacją odpadów. W wyniku kontroli stwierdzonych zostało szereg nieprawidłowości dotyczących przede wszystkim uchybień w gospodarce wodno-ściekowej. Inspektorzy WIOŚ podjęli natychmiastowo działania pokontrolne, celem wyeliminowania zagrożenia dla środowiska.


Fot. nieprawidłowości w gospodarce wodno-ściekowej na terenie zakładu gospodarującego odpadami
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wpłynęło zgłoszenie dotyczące wycieku substancji o bardzo intensywnym zapachu, pochodzące z terenu zakładu zajmującego się utylizacją odpadów.

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu podjęli natychmiastowo kontrolę interwencyjną. Przeprowadzana wizja terenowa potwierdziła zasadność interwencji. Następnie na potrzeby kontroli pracownicy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Centralnego Laboratorium Badawczego Oddziału we Wrocławiu do badań laboratoryjnych pobrali chwilowe próbki wody i ścieków.

Przeprowadzona kontrola wykazała szereg nieprawidłowości u podmiotu prowadzącego działalność w zakresie gospodarki odpadami, które w głównej mierze dotyczyły gospodarki wodno-ściekowej.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami kierownika kontrolowanej jednostki zobowiązano do podjęcia działań służących wyeliminowaniu nieprawidłowości. Natomiast Prezesa Zarządu zobowiązano wystąpieniem pokontrolnym do przeprowadzenia postępowania służbowego lub innego przewidzianego prawem postępowania przeciwko osobom winnym dopuszczenia do uchybień.

Ponadto, wystąpienia pokontrolne skierowano do: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, właściwego Starosty, Burmistrza oraz Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej celem podjęcia działań zgodnie z kompetencjami.

Ponadto, wystąpienia pokontrolne skierowano do: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, właściwego Starosty, Burmistrza oraz Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej celem podjęcia działań zgodnie z kompetencjami.


Fot. nieprawidłowości w gospodarce wodno-ściekowej na terenie zakładu gospodarującego odpadami
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-08-20

Kolejna próba nielegalnego wwiezienia 24 ton odpadów z Niemiec do Polski

Delegatura WIOŚ w Jeleniej Górze po raz kolejny w ostatnim czasie otrzymała wniosek z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, dotyczący transportu 24 ton odpadów z Niemiec do Polski, po sprawdzeniu, którego okazało się, że transport jest nielegalny.


Fot. odpady transportowane nielegalnie z Niemiec do Polski zatrzymane na granicy
Źródło: KAS

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze otrzymali wniosek z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego o wyrażenie opinii, czy przewożone z Niemiec do Polski odpady, spełniają wymagania określone w przepisach o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

Analiza dokumentów wykazała, że przewożone odpady zostały sklasyfikowane pod niewłaściwym kodem odpadu a podmiot, do którego były transportowane odpady, nie posiada zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zatem nie spełnia definicji odbiorcy w transgranicznym przemieszczaniu odpadów. W związku z faktem, iż podmiot, do którego transportowane są odpady nie jest w stanie przeprowadzić odzysku lub unieszkodliwiania w sposób zgodny z przepisami wspólnotowymi lub międzynarodowymi, transport należało uznać za nielegalny.

Negatywna opinia została niezwłocznie przekazana do organu zatrzymującego transport celem podjęcia dalszych działań.


2021-08-17

Nielegalny transport odpadów z zużytej odzieży z Niemiec do Polski zatrzymany na granicy w Jędrzychowicach

Inspektorzy Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze po przeprowadzonych czynnościach sprawdzających, uznali iż transport odpadowej odzieży i tekstyliów przewożonych z terenu Niemiec do Polski jest nielegalny.


Fot. Nielegalny transport odpadów z Niemiec do Polski
Źródło: Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu

W dniu 13.08.2021 r. Delegatura WIOŚ w Jeleniej Górze otrzymała od Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu wniosek o wyrażenie opinii czy przewożone z Niemiec do Polski odpady odzieży i tekstyliów spełniają wymogi międzynarodowego przemieszczania odpadów.

Analiza przedłożonych dokumentów wykazała, że firma, do której były transportowane odpady nie posiada wpisu do rejestru Bazy Danych o Odpadach (BDO) ani pozwolenia/zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Tym samym, firma nie spełnia warunków odbiorcy w transgranicznym przemieszczaniu odpadów i nie jest w stanie zapewnić procesów odzysku, zadeklarowanych odpadów w załączniku nr VII.

Zakład, do którego miały trafić odpady nie jest w stanie przeprowadzić odzysku lub unieszkodliwiania w sposób zgodny z przepisami wspólnotowymi lub międzynarodowymi. Zatem transport odpadów zużytej odzieży z Niemiec do Polski należało uznać za nielegalne przemieszczanie odpadów.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze niezwłocznie przekazali negatywną opinię do organu zatrzymującego transport, celem podjęcia dalszych działań w stosunku do transportowanych nielegalnie odpadów.


Fot. Nielegalny transport odpadów z Niemiec do Polski
Źródło: Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu

2021-08-04

Inspektorzy WIOŚ z prelekcją nt.: transgranicznego przemieszczania odpadów na szkoleniu dla sędziów i prokuratorów

W dniu 02.08.2021 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatury w Jeleniej Górze wygłosili prelekcję na szkoleniu dedykowanym dla sędziów i prokuratorów w ramach współpracy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w projekcie współfinansowanym ze środków Komisji Europejskiej dla Programu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W czasie prezentacji dla uczestników szkolenia omówione zostały problemy nielegalnego obrotu odpadami w ramach podejmowanych przez organ czynności kontrolnych w tym zakresie.


2021-08-03

Kontrola interwencyjna WIOŚ u podmiotu z nieprawidłowościami w przestrzeganiu przepisów prawa ochrony środowiska

Inspektorzy WIOŚ z Wrocławia zakończyli interwencyjną kontrolę podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na terenie gminy Kostomłoty. Podczas kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa ochrony środowiska.


Fot. Działalność w zakładzie niezgodna z przepisami prawa

Stwierdzone nieprawidłowości

Naruszenia jakie stwierdzono to między innymi: brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia potencjalnie znacząco oddziałującego na środowisko, brak zgłoszenia instalacji wprowadzającej do powietrza gazy i pyły, brak wymaganych zestawień i raportów związanych z korzystaniem ze środowiska oraz wielkością emisji zakładu, brak wpisu w rejestrze BDO, gospodarowanie odpadami niezgodne z obowiązującymi przepisami w tym termiczne przekształcanie odpadów oraz brak pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do ziemi i wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacji deszczowej.


Fot. Wylot ścieków
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Działania kontrolne i pokontrolne

Inspektorzy WIOŚ w trakcie kontroli udzielili 6 pouczeń oraz wystawili mandat za termiczne przekształcanie odpadów poza spalarnią odpadów.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami u przedsiębiorcy wydano zarządzenia pokontrolne, skierowano 5 wystąpień do odpowiedzialnych organów, odpowiednio do ich kompetencji, celem usunięcia nieprawidłowości.

Ponadto za prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami bez wymaganego wpisu do rejestru, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.

Przedstawiony powyżej przypadek niestety nie jest wyjątkiem, gdyż podmioty gospodarcze w szczególności jednoosobowe firmy mają bardzo małą świadomość o obowiązkach formalno-prawnych związanych z przepisami ochrony środowiska jakie na nich spoczywają.


2021-08-03

Nielegalny transport odpadów z Niemiec do polski zatrzymany na granicy


Fot. Odpady nielegalnie transportowane do Polski
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Delegatura WIOŚ w Jeleniej Górze w dniu 27.07.2021 r. otrzymała wniosek Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu o wyrażenie opinii, czy przewożone z Niemiec do Polski odpady o kodzie 15 01 02 – opakowań z tworzyw sztucznych, spełniają wymagania określone w przepisach o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

Analiza dokumentów wykazała, że na samochodzie ciężarowym przewożone są odpady opakowań z tworzyw sztucznych w ilości ok. 200 kg oraz odpady opakowań z papieru i tektury w ilości ok. 5,3 Mg.

W dokumentacji, załączonej do transportu odpadów nie podano ilości przemieszczanych odpadów, daty przemieszczania odpadów oraz nie wskazywano instalacji odzysku, do której przemieszczano odpady.

Ponadto, dla przywożonych do Polski odpadów opakowań z papieru i tektury przedsiębiorca nie posiadał właściwej dokumentacji.

Mając na uwadze powyższe ustalenia inspektorzy WIOŚ uznali przemieszczanie odpadów za nielegalne. Dalsze czynności względem nielegalnego przemieszczania odpadów podejmował Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu.


2021-08-02

Zgłoszenie dotyczące śniętych ryb w rzece Ślęza


Fot. Rzeka Ślęza
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu w ostatnich dniach otrzymali informację od Komendanta Polskiego Związku Wędkarskiego o zaobserwowaniu śniętych ryb w pobliżu ujścia rzeki Ślęzy do Odry. W informacji podano, że nie zaobserwowano śladów zanieczyszczenia wody, natomiast podniósł się poziom wody w korycie rzeki Ślęzy.

Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili oględziny terenowe wzdłuż lewego brzegu Ślęzy i Odry, nie stwierdzili śniętych ryb. Stan wody w Ślęzie w trakcie przeprowadzanej wizji był wysoki, woda była mętna, jasnobrązowa. Pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego we Wrocławiu wykonali pomiary wody w rzece Ślęza w zakresie pH, tlenu rozpuszczonego oraz przewodności. Oględziny oraz analiza wyników nie wskazywały na zanieczyszczenie wód w rzece.

Z informacji powziętych od wędkarza wynikało, że kilka sztuk śniętych ryb pojawiło się w dniu poprzednim, jednocześnie sugerowali, iż może istnieć związek z funkcjonowaniem elektrowni na Ślęzie, gdzie brak jest przepławek dla ryb. Zebrane informacje z rozpoznania przekazano pisemnie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Korzystanie z wód do celów energetyki wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Kontrolę gospodarowania wodami w zakresie przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ww. ustawy a także korzystania z wód oraz ochrony zasobów wodnych, wykonują Wody Polskie.

Równocześnie Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zwrócił się z wnioskiem do Dyrektora RZGW we Wrocławiu PGW Wody Polskie o przekazanie wszystkich aktualnych pozwoleń wodnoprawnych w zakresie odprowadzania ścieków do rzeki Ślęza.

Następnie Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kolejne rozpoznanie w terenie, mające na celu zlokalizowanie potencjalnych źródeł występowania zanieczyszczeń na rzece Ślęza. Oględzinom poddano wyloty kanalizacji deszczowej wytypowane na podstawie danych będących w posiadaniu WIOŚ we Wrocławiu, tj. ogólnodostępnych map uzbrojenia terenu oraz wniosków o interwencję wpływających do WIOŚ we Wrocławiu w latach poprzednich. Nie stwierdzono odprowadzania ścieków wylotami poddanymi kontroli.

Na skutek intensywnych opadów w korycie rzeki Ślęza utrzymywał się wysoki stan wody oraz znaczna mętność powstająca na skutek zwiększonych przepływów, co utrudniło przeprowadzenie pełnych oględzin. W związku z powyższym, zaplanowano kolejne oględziny rzeki Ślęza na odcinku poniżej ww. punktów po zaobserwowaniu niższych stanów wody oraz mniejszych przepływów wody w korycie rzeki. Dalsze działania w przedmiotowej sprawie będą również planowane po otrzymaniu danych dotyczących pozwoleń wodnoprawnych od Wód Polskich.


2021-07-31

Spotkanie w Delegaturze WIOŚ w Wałbrzychu w sprawie uciążliwości zapachowych występujących na terenie Świdnicy i okolic.

W dniu 29 lipca 2021 r. odbyło się spotkanie w siedzibie Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu dotyczące problemu uciążliwości zapachowych występujących na terenie miasta i gminy Świdnica.


Fot. WIOŚ we Wrocławiu. Spotkanie WIOŚ z samorządowcami i naukowcami PWr w sprawie emitowanych substancji odoroczynnych w Świdnicy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu w związku z podejmowaniem szeregu działań oraz praktycznym wykorzystaniem posiadanych narzędzi w ramach kompetencji i uprawnień podjął inicjatywę zorganizowania spotkania stron zainteresowanych problemem uciążliwości odorowych występujących na terenie miasta i gminy Świdnica.

Do rozmów zaprosił przedstawicieli: Urzędu Miasta Świdnicy, Gminy Świdnica, Starostwa Powiatowego w Świdnicy a także ekspertów z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

W trakcie spotkania przedstawiono problem emisji substancji odoroczynnych z potencjalnych źródeł tak w zakresie praktycznym jak i formalnym. Omówiono podjęte dotychczas działania przez wszystkie obecne na spotkaniu organy ochrony środowiska.

Następnie skupiono się na analizie dalszych działań możliwych do podjęcia, które mogłyby w efekcie prowadzić do ograniczenia uciążliwości zapachowych w rejonie miasta i gminy Świdnica. W tym rozważano wykonanie badań olfaktometrycznych i analiz w Laboratorium Badań Olfaktometrycznych PWr.

Ustalono wstępny zarys działań i zapowiedziano dalszą współpracę na tym polu.


2021-07-27

Kontrola wytwórców żywności

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu jak co roku w okresie letnim, rozpoczął kontrole z zakresu produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego. Kontrole gospodarstw uprawiających pola z warzywami i owocami mają na celu sprawdzenie warunków stosowania nawozów, które mogą przyczyniać się do zanieczyszczenia wód i gruntów azotem.


Fot. Pola uprawy ogórków

Kontrola obejmuje wytwórców żywności, która w postaci nieprzetworzonej czyli pierwotnej jest przeznaczona do spożycia.

W tym roku kontrolą objęte zostaną gospodarstwa uprawiające: truskawki, ogórki, pomidory, sałatę, czarną porzeczkę, borówkę amerykańską, maliny i jeżyny.

Kontrole wykonywane są w ramach wspólnego cyklu kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w niektórych przypadkach kontrole przeprowadzane są również z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W toku czynności kontrolnych Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we Wrocławiu pobiera próbki gleby, w celu zbadania w niej zawartości metali ciężkich.

W tym roku zaplanowanych jest przeprowadzenie 16 kontroli w województwie dolnośląskim.

Podczas kontroli Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu sprawdza warunki w jakich uprawia się owoce i warzywa, szczególnie pod kątem magazynowania i stosowania nawozów, które może stać się przyczyną zanieczyszczenia wód i gruntów azotem.


2021-07-26

Interwencja w sprawie zanieczyszczenia czarną substancją posesji w Wałbrzychu


Fot. Zanieczyszczenie czarną substancją posesji w Wałbrzychu
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Do Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu wpłynął wniosek interwencyjny w sprawie zanieczyszczenia czarną substancją posesji w Wałbrzychu. Inspektorzy niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia. Postępowanie wyjaśniające wykazało, że źródłem zanieczyszczenia był spływ powierzchniowy mułu węglowego ze składowiska węgla, a ślady zanieczyszczenia znajdują się na większym obszarze. Do podmiotu odpowiedzialnego za powstanie zanieczyszczenia skierowano pismo wzywające do wskazania przyczyn tego zdarzenia oraz do podjęcia środków zapobiegawczych mających na celu wyeliminowanie podobnych zdarzeń w przyszłości.

Przejdź do archiwum aktualności »