BIP logo GIOŚ
Strona główna » Aktualności

2021-07-27

Kontrola wytwórców żywności

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu jak co roku w okresie letnim, rozpoczął kontrole z zakresu produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego. Kontrole gospodarstw uprawiających pola z warzywami i owocami mają na celu sprawdzenie warunków stosowania nawozów, które mogą przyczyniać się do zanieczyszczenia wód i gruntów azotem.


Fot. Pola uprawy ogórków

Kontrola obejmuje wytwórców żywności, która w postaci nieprzetworzonej czyli pierwotnej jest przeznaczona do spożycia.

W tym roku kontrolą objęte zostaną gospodarstwa uprawiające: truskawki, ogórki, pomidory, sałatę, czarną porzeczkę, borówkę amerykańską, maliny i jeżyny.

Kontrole wykonywane są w ramach wspólnego cyklu kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w niektórych przypadkach kontrole przeprowadzane są również z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W toku czynności kontrolnych Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we Wrocławiu pobiera próbki gleby, w celu zbadania w niej zawartości metali ciężkich.

W tym roku zaplanowanych jest przeprowadzenie 16 kontroli w województwie dolnośląskim.

Podczas kontroli Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu sprawdza warunki w jakich uprawia się owoce i warzywa, szczególnie pod kątem magazynowania i stosowania nawozów, które może stać się przyczyną zanieczyszczenia wód i gruntów azotem.


2021-07-26

Interwencja w sprawie zanieczyszczenia czarną substancją posesji w Wałbrzychu


Fot. Zanieczyszczenie czarną substancją posesji w Wałbrzychu
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Do Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu wpłynął wniosek interwencyjny w sprawie zanieczyszczenia czarną substancją posesji w Wałbrzychu. Inspektorzy niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia. Postępowanie wyjaśniające wykazało, że źródłem zanieczyszczenia był spływ powierzchniowy mułu węglowego ze składowiska węgla, a ślady zanieczyszczenia znajdują się na większym obszarze. Do podmiotu odpowiedzialnego za powstanie zanieczyszczenia skierowano pismo wzywające do wskazania przyczyn tego zdarzenia oraz do podjęcia środków zapobiegawczych mających na celu wyeliminowanie podobnych zdarzeń w przyszłości.


2021-07-12

Pożar odpadów na terenie byłego zakładu gospodarowaniem odpadami

W dniu 08.07.2021 r., nad ranem o godzinie 5.00 wystąpił pożar na terenie byłego zakładu w Bogatyni. W latach poprzednich w zakładzie prowadzono działalność w zakresie gospodarowania odpadami.


Fot. Teren zakładu objętego pożarem

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze przeprowadzili natychmiastowe rozpoznanie tej sprawy.

W czasie oględzin ustalono, że pożar objął odpady palne o kodzie 19 12 12 - inne odpady, w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - tzw. balast, a także odpady o kodzie 19 12 10 - odpady palne, inaczej paliwo alternatywne.

Odpady zmagazynowane były w postaci hałdy, na placu należącym uprzednio do zakładu.

Należy podkreślić, iż z wcześniejszych ustaleń WIOŚ wynikało, że na ww. terenie byłego zakładu odpady palne magazynowane były w pryzmach, w postaci hałdy o wysokości 10 m. Ponadto, zbierane były na placu, na otwartej przestrzeni, w sposób nieuporządkowany i zajmowały powierzchnię ok. 50 % terenu nieruchomości.

Zbieranie odpadów w ramach prowadzonej przez spółkę działalności miało na celu dalsze ich przetworzenie. Starosta Zgorzelecki cofnął wszystkie wydane na spółkę zezwolenia. Spółka została wykreślona w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2018 r.

Teren nieruchomości nie jest ogrodzony, ani dozorowany. Stwierdzone zostały widoczne ślady kradzieży elementów metalowych, które najprawdopodobniej mogły doprowadzić do kolejnego pożaru na tym terenie.

Jednocześnie, poprzedni pożar na ww. terenie miał miejsce w dniu 11.06.2021r., pożarem objęta była hala wypełniona odpadami tekstylnymi.


2021-07-07

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Odpady zdeponowane w Wałbrzychu

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu po otrzymaniu wniosku o interwencję w sprawie zalegania odpadów w Wałbrzychu przeprowadzili oględziny terenu.

Przeprowadzone oględziny potwierdziły pozostawienie odpadów bezpośrednio na gruncie w formie nieregularnych pryzm na jednej z działek zlokalizowanych w Wałbrzychu. Były to głównie odpady biodegradowalne, w tym odpady trawy i innych odpadów zielonych.

Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu, po rozpoznaniu w terenie sprawę przekazała do Prezydenta Miasta Wałbrzycha, w celu podjęcia działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami.


Fot. odpady zielone w Wałbrzychu

Zanieczyszczenie rowu w Bielawie

Do Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu wpłynął wniosek dotyczący zanieczyszczenia rowu w Bielawie brunatną cieczą. Inspektorzy WIOŚ natychmiast udali się na wskazane miejsce i przy udziale zgłaszającego przeprowadzili oględziny rowu. W dniu prowadzonej wizji woda w rowie była czysta i bez zapachu, nie stwierdzono śladów zanieczyszczenia rowu. Niemniej jednak skarżący przedstawił nagranie wideo, na którym widoczna była woda o zabarwieniu brunatnym.


Fot. Rów w Bielawie

W ramach postępowania wyjaśniającego nie zidentyfikowano w pobliżu wskazanego miejsca zakładów produkcyjnych, jako potencjalnych źródeł zanieczyszczenia. Ustalono, że rów jest własnością Gminy Bielawa. W związku z powyższym przekazano wniosek interwencyjny do Urzędu Miejskiego w Bielawie, celem podjęcia działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami


2021-07-01

Spotkanie z Okręgowym Urzędem Górniczym w sprawie regulacji dotyczących postępowania z odpadami w działalności górniczej.


Fot. spotkanie WIOŚ i OUG
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

W dniu 1.07.2021 r. odbyło się spotkanie w sprawie uregulowań prawnych i ich stosowania w odniesieniu do działalności górniczej, tak na etapie inwestycyjnym jak i eksploatacyjnym.

Nadzór nad działalnością zakładów górniczych na terenie Dolnego Śląska w sposób całościowy prowadzi Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu (OUG). Wytwarzanie odpadów o różnym charakterze to nieodłączny element w działalności górniczej. Zadania w tym zakresie realizuje OUG jako nadzorujący działalność górniczą jak i WIOŚ we Wrocławiu jako organ uprawniony do kontroli poszczególnych zagadnień ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami.

Wytwarzanie odpadów wydobywczych regulują odrębne akty prawne, a w tym ustawa Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawa o odpadach wydobywczych. Natomiast wytwarzanie odpadów w pozostałym zakresie, w tym na etapie prac przygotowawczych złoża do eksploatacji – normowane jest przepisami ustawy o odpadach. Toteż te zagadnienia jako element wspólnej płaszczyzny działań był przedmiotem dzisiejszych rozmów.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu – p. Mariusz Wojewódka oraz Zastępca Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego pani Dagmara Solatycka. Obie strony zadeklarowały wzajemną pomoc i współpracę.


2021-07-01

Nielegalne składowanie odpadów w powiecie polkowickim

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Legnicy uczestniczyli w działaniach dotyczących nielegalnego składowania odpadów w powiecie polkowickim.

Sprawę prowadzi prokuratur w Głogowie oraz funkcjonariusze policji z KPP w Polkowicach.

Więcej na ten temat


2021-06-30

Porozumienie o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska we Wrocławiu a Politechniką Wrocławską

W dniu 29 czerwca 2021 roku podpisane zostało porozumienie dotyczące współpracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Politechniki Wrocławskiej. Płaszczyzną wspólnych działań będą uciążliwości zapachowe czyli tzw. „odory”.


Fot. Podpisanie porozumienia o współpracy.
Na zdjęciu od prawej:
Prof. M. Kabsch – Korbutowicz, Politechnika Wrocławska, M. Wojewódka WIOŚ we Wrocławiu.

Od wielu lat zmagamy się z problemem emisji substancji odoroczynnych do środowiska z różnych działalności gospodarczych i procesów. Te z kolei powodują nieprzyjemne odczucia węchowe a w konsekwencji są przedmiotem licznych zgłoszeń do tut. Inspektoratu. W obowiązujących nas przepisach prawa brak jest regulacji dotyczących norm dla jakości zapachowej powietrza, tj.: nie została przyjęta i nie obowiązuje tzw. „ustawa odorowa”.

Intencją zawartego porozumienia jest zapewnienie, poprzez współdziałanie instytucji jak najlepszej wiedzy o uciążliwościach powodowanych emisją gazów złowonnych, w tym informacji o przyczynach i źródłach uciążliwości zapachowych, występujących na terenie działania WIOŚ we Wrocławiu, czyli w obrębie województwa dolnośląskiego.

Ze strony Politechniki Wrocławskiej porozumienie podpisała pani prof. dr hab. inż. Małgorzata Kabsch – Korbutowicz – Kierownik Katedry Inżynierii Ochrony Środowiska, natomiast ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu – pan Mariusz Wojewódka - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Działania w zakresie merytorycznym i badawczym koordynować będzie dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. uczelni, która od wielu lat zajmuje się problematyką odorów w środowisku, posiadając jednocześnie bogate doświadczenie naukowe w tym obszarze.


Fot. Opis
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-06-29

Powołanie pana Tomasza Kubickiego na stanowisko p.o. zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

W dniu 29 czerwca 2021 roku na stanowisko p.o. zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu powołany został pan Tomasz Kubicki.

Tomasz Kubicki
p.o. Zastępcy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska


Fot. Tomasz Kubicki, p.o. z-cy WIOŚ we Wrocławiu

Jest absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), gdzie ukończył studia na kierunku Rolnictwo, specjalność: Agronomia.

Zrealizował również podyplomowe studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w zakresie Rachunkowości i Kontroli Finansowej a także Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Posiada uprawnienia audytora w ramach uzyskanych certyfikatów: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, zintegrowanego systemu zarządzania.

Posiada doświadczenie w pracy w obszarze rolnictwa i ochrony środowiska.

W ostatnim czasie jako Dyrektor Departamentu Operacyjnego jednej z firm zajmujących się odpadami wdrażał nowe rozwiązania związane z gospodarowaniem odpadami oraz formalizowaniem wymagań ustawowych.

W czasie wolnym uprawia sporty górskie oraz interesuje się minerałami.


2021-06-29

Uciążliwości zapachowe jako powód licznych zgłoszeń mieszkańców Świdnicy i okolic

Uciążliwości powodowane działalnością związaną z emisją substancji odorotwórczych są z jednej strony tematem nieuregulowanym prawnie z drugiej natomiast przedmiotem skarg mieszkańców oraz interwencji inspekcyjnych.

Uciążliwość zapachowa zwana „odorem” określana jest jako bardzo nieprzyjemne wrażenie węchowe. „Większość zapachów jest złożoną mieszaniną wielu składników (…)”.

Uciążliwość wstępuje w sytuacji, kiedy ludzie odczuwają zapach w domu, środowisku pracy, czy na terenach zewnętrznych i jego postrzeganie jest negatywne, ocena jest powtarzalna. Trudno więc jest nie odczuwać zapachów.

Uciążliwości zapachowe a prawo

Prawne uregulowanie zagadnień dotyczących standardów zapachowej jakości powietrza podejmowane są od wielu lat zarówno w kraju, jak i całej Unii Europejskiej. Ze względu na szeroką tematykę problemu i jego lokalny charakter Komisja Europejska nie przygotowała jednolitego prawodawstwa w tym zakresie, w formie dyrektywy lub wytycznych. W naszych przepisach prawa jak pisaliśmy powyżej brak jest regulacji dotyczących norm dla jakości zapachowej powietrza, tj.: nie została przyjęta i nie obowiązuje tzw. „ustawa odorowa”. W związku z powyższym, nie ma możliwości dokonania pomiaru uciążliwości bezpośrednio w odniesieniu do przekraczania norm dla mieszaniny substancji odoroczynnych.

Zadania WIOŚ a uciążliwości zapachowe

WIOŚ we Wrocławiu realizuje zadania w ramach ustanowionych i nadanych uprawnień, tj.: przeprowadza kontrole zgodności działania podmiotu z przepisami obowiązującego prawa (regulującego poszczególne zagadnienia ochrony środowiska) oraz sposobu realizacji warunków określonych w decyzjach wydanych przez właściwe organy ochrony środowiska, w tym m.in. Starostę. Marszałka Województwa czy PGW Wody Polskie. Inaczej mówiąc Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w trakcie kontroli sprawdzają i ustalają zgodność funkcjonowania zakładu z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska.

W przypadku gdy uciążliwości „odorowe” występują pomimo dotrzymania warunków określonych w decyzjach administracyjnych (pozwolenia, zezwolenia), Inspekcja Ochrony Środowiska kieruje wystąpienie do właściwego organu ochrony środowiska (starosta, marszałek) celem podjęcia działań wynikających z posiadanych kompetencji, a dotyczących nałożenia na prowadzącego instalację będącą źródłem uciążliwości odorowych obowiązku sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego (art. 237 POŚ).

Wyniki sporządzonego przeglądu dają podstawę do nałożenia przez organ ochrony środowiska w drodze decyzji obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia (art. 362 POŚ).

Niezależnie od powyższego WIOŚ we Wrocławiu poszukuje rozwiązań mogących wpływać na zmianę negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi ze strony zakładów, w stosunku do których mieszkańcy zgłaszają problem. Przykładem tego może być opracowanie formularza (dzienniczka) uciążliwości zapachowych a następnie przekazanie go za pośrednictwem Urzędów Miejskich mieszkańcom narażonym na te uciążliwości.

Wypełnianie ww. dzienniczka ma na celu poznanie i charakterystykę uciążliwości zapachowych, które nie zostały uregulowane przepisami prawa oraz dla których nie zostały ustanowione normy (wartości dopuszczalne).

Podkreślić należy, że jednocześnie uciążliwości zapachowe stanowią zainteresowanie wielu środowisk naukowych i badawczych.


2021-06-24

Kontrola magazynowania obornika w Wałbrzychu

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu stwierdzili na terenie jednego z gospodarstw zlokalizowanych na terenie Wałbrzycha magazynowanie obornika, niezgodnie z przepisami prawa.


Fot. magazynowanie obornika
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu przeprowadzili kontrolę w jednym z gospodarstw, zlokalizowanych w obrębie Wałbrzycha. Podczas prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że obornik magazynowany jest niezgodnie z przepisami ustawy Prawo Wodne oraz Programem działań mającym na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganiem ich dalszemu zanieczyszczaniu.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję nakazującą usunięcie nieprawidłowości w zakresie magazynowania obornika na terenie kontrolowanego obiektu w Wałbrzychu w terminie do 31.12.2021 r.


Fot. magazynowanie obornika
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-06-15

Powołanie na stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Pana Mariusza Wojewódki


Fot. Wręczenie przez Wojewodę Dolnośląskiego powołania Panu M. Wojewódce na stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Na zdjęciu od lewej: Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Mariusz Wojewódka.
Źródło: BP DUW

Wojewoda Dolnośląski, Jarosław Obremski powołał Pana Mariusza Wojewódkę na stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Pan Mariusz Wojewódka od 2016 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska pełnił funkcję Zastępcy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Posiada wieloletnie doświadczenie w ochronie środowiska zdobyte podczas pracy w instytucjach i organach administracji publicznej. W latach poprzednich pełnił także funkcję wicestarosty sprawując bezpośredni nadzór nad zadaniami związanymi z ochroną środowiska.

Pan Mariusz Wojewódka jest zaangażowany w sprawy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju gmin na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, a także Uniwersytetu Ekonomicznego, na którym ukończył magisterskie studia menedżerskie Executive MBA.


2021-06-15

Szkolenie i wymiana doświadczeń z funkcjonariuszami Policji

W dniu 11 czerwca 2021 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadzili szkolenie dla Policji. W szkoleniu wzięli udział policjanci komórek ruchu drogowego oraz Wydziałów d/w z Przestępczością Gospodarczą Komend Miejskich Policji i Komend Powiatowych Policji garnizonu dolnośląskiego.

Szkolenie obejmowało wymagania dotyczące kontroli krajowego oraz międzynarodowego transportu drogowego odpadów. Był to również czas do wymiany doświadczeń obu stron.

Mamy nadzieję, że przekazana wiedza jak również doświadczenia inspektorów WIOŚ przyczynią się do usprawnienia działań kontrolnych Policji w obszarze gospodarki odpadami.


2021-06-08

Drony w kontrolach Inspekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu zakupił drony do wykorzystania w kontrolach stanu środowiska. Bezzałogowe statki powietrzne posłużą przede wszystkim do sprawnego zbierania danych w terenie. Urządzenie będzie wykorzystywane do kontroli trudno dostępnych miejsc, wyrobisk, dużych obszarów, szacowania powierzchni kontrolnych, a także do przeglądu całości terenów z identyfikacją zdarzeń, które mają wpływ na środowisko.


Fot. Pokaz dronów wykorzystywanych w działalności Inspekcji Ochrony Środowiska
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Docelowo planowane jest aby każda z delegatur WIOŚ, tj. Delegatura w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu otrzymała na wyposażenie drony i mogła je wykorzystywać na potrzeby kontrolne.

-Bardzo się cieszę, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i systematycznie doposaża placówkę w sprzęt, umożliwiający skuteczniejsze wykonywanie zadań. Jestem przekonany, że nowo zakupione drony usprawnią działania WIOŚ, a tym samym przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego – powiedział Wojewoda Dolnośląski, Jarosław Obremski.

W wielu działaniach kontrolnych, przy przeglądzie dużych powierzchni wykorzystanie drona przyczyni się do szybkiego ustalenia stanu faktycznego.

- Zdarzają się sytuacje kiedy potrzebujemy informacji do oceny zdarzeń w terenie, których odpowiednio szybko dostarczyć nam może tylko materiał wykonany dronem. W ten sposób możemy uzyskać wiedzę niezbędną w procesie kontrolnym. Standardowe kontrole będą wsparte dodatkowo obserwacją z powietrza. Niemniej to głównie w tzw. kontrolach interwencyjnych będziemy wykorzystywać drony - wyjaśnia Mariusz Wojewódka - Z-ca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.


Fot. Pokaz dronów wykorzystywanych w działalności Inspekcji Ochrony Środowiska

W WIOŚ we Wrocławiu powołana została specjalna grupa do obsługi bezzałogowych statków powietrznych. Pracownicy, którzy będą wykonywać loty w ramach czynności służbowych przeszli szkolenie i uzyskali licencję.

Drony wyposażone są w system termowizyjny, przeznaczony specjalnie dla inspektorów i funkcjonariuszy bezpieczeństwa publicznego. Dron dedykowany jest do zadań profesjonalnych. W dowolnym momencie w czasie lotu operator może przełączać się między podglądem z kamery a termowizją.

- W tym również posiadamy lekki i mobilny dron, który będzie miał zastosowanie szczególnie do zadań interwencyjnych, które wymagają szybkiego i sprawnego działania - mówi Łukasz Dąbrowski, koordynator ds. bezzałogowych statków powietrznych.

Zakupionych zostało 5 szt. dronów za łączną kwotę ok. 40 tyś zł.

Obok dronów Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu posiada również inny sprzęt wspomagający kontrole jak np. samochody elektryczne - zakupione ze środków WFOŚ i GW pod koniec ubiegłego roku. Pojazdy elektryczne również wykorzystywane są do działań kontrolnych - z jednoczesnym przyczynianiem się do zachowania zasad zrównoważonego rozwoju.


Pokaz dronów wykorzystywanych w działalności Inspekcji Ochrony Środowiska

2021-06-05

Światowy Dzień Ochrony Środowiska z Inspekcją Ochrony Środowiska

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Ma on szczególne znaczenie dla nas pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska, którzy na co dzień realizują zadania związane z ochroną naszego środowiska. Przeciwdziałamy zanieczyszczeniu środowiska. Działamy planowo jak i doraźnie i prewencyjnie.

Aby przybliżyć naszą pracę, z czym mierzymy się na co dzień załączamy krótki filmik.

Film ma charakter poglądowy, jego realizacja nie jest związana z stwierdzonymi nieprawidłowościami kontrolnymi.

© Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wrocław 2021 r.

Zawartość filmu ma charakter autorski, wszelkie prawa dotyczące konstrukcji oraz treści zastrzeżone.
Kopiowanie, powielanie oraz rozpowszechniane bez zgody autorów zabronione.

W ten szczególny dla nas dzień chcemy przybliżyć naszą pracę.

Inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska z Wrocławia oraz trzech delegatur zlokalizowanych w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu, podejmują czynności kontrolne względem podmiotów gospodarczych, zakładów usługowych, przemysłowych. Często to praca w terenie, popołudniami i w dni wolne od pracy.

Ochrona środowiska, w którym żyjemy i przebywamy staje się dla nas coraz ważniejsza, wzrasta świadomość społeczeństwa, bowiem zanieczyszczone środowisko może mieć nieodwracalne skutki dla naszego zdrowia.

Ponadto, w sposób ciągły podejmowane są kolejne przepisy prawa, regulujące postępowanie względem środowiska, precyzujące warunki i wymagania w zakresie ochrony środowiska. To z kolei niejednokrotnie przekłada się na zakres zadań Inspekcji Ochrony Środowiska.

Kontrole interwencyjne, planowe, działania doraźne

Sprawdzamy każdy element środowiska, tj.: wody, powietrze, glebę oraz to co może spowodować zmiany w tych komponentach, w tym powietrze zanieczyszczane pyłami i gazami, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne, ścieki wprowadzane do wód, przeterminowaną żywność, sposób postępowania z nawozami sztucznymi przez rolników, aż wreszcie odpady. Gospodarka odpadami, w ostatnich czasach wzbudza największe zainteresowanie wśród naszego społeczeństwa. Jesteśmy coraz bardziej „wrażliwi” i „wyczuleni” na gospodarkę odpadami. Z jednej strony sami jesteśmy wytwórcami odpadów, a z drugiej zauważamy je wszędzie wokół nas. Niewłaściwe postępowanie z odpadami może stworzyć zagrożenie dla środowiska.

Liczba zadań i kontroli

W działalności Inspekcji Ochrony Środowiska zwiększa się ilość realizowanych kontroli. Dla porównania inspektorzy przeprowadzili łącznie w poszczególnych latach:

 • w 2006 r. - 1001 kontroli,
 • w 2018 r. - 3218 kontroli
 • w 2020 r. – 2809 kontroli - w okresie trwającej pandemii

W ślad za zwiększonymi wymaganiami prawnymi oraz zwiększeniem ilości zadań wzrosła liczba pracowników wykonujących kontrole, bowiem w 2006 roku zadania kontrolne realizowało - 53 pracowników inspekcyjnych, a obecnie w WIOŚ we Wrocławiu zatrudnione są 74 osoby na stanowiskach inspekcyjnych.

Przebieg i czas kontroli

Wykonywanie kontroli to skomplikowany proces wymagający wielu czynności. W praktyce czas kontroli wykonywanych przez inspektorów zawiera się od 1 tygodnia do kilku miesięcy. W tym czasie nawet kilkukrotnie przeprowadzane są oględziny jak i pobory prób. Integralnym elementem po przeprowadzonej u podmiotu kontroli są obok sporządzonego protokołu z kontroli - czynności pokontrolne, które obejmują szereg koniecznych działań względem stwierdzonych nieprawidłowości.


2021-06-04

Nielegalny transport odpadów z Niemiec do Polski – transgraniczne przemieszczanie odpadów

Delegatura WIOŚ w Jeleniej Górze uznała, że odpady, w sprawie których zwrócili się funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, przewożone są na teren Polski nielegalnie. Transportowane odpady to mieszanina tworzyw sztucznych, gruzu oraz złomu żelaznego, zanieczyszczone w stopniu uniemożliwiającym ich odzysk.


Fot. Nielegalny transport odpadów
Źródło: DUCS we Wrocławiu

Delegatura WIOŚ w Jeleniej Górze w dniu 28.05.2021 r. otrzymała wniosek Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu o wyrażenie opinii, czy przewożone z Niemiec do Polski odpady o kodzie 19 12 02 - metale żelazne, spełniają wymagania określone w przepisach o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

Analiza dokumentów wykazała, że na naczepie samochodu znajdują się pozostałości po przetwarzaniu odpadów, będących mieszaniną tworzyw sztucznych, gruzu oraz złomu żelaznego.

Uznano, że przewożone odpady powinny być zakwalifikowane, zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, do innego rodzaju odpadów, tj. 19 12 12 - pozostałe odpady, w tym również mieszaniny materiałów z mechanicznej obróbki odpadów.

Ponadto, dołączona do wniosku dokumentacja fotograficzna wskazywała, że przewożone odpady pochodzące z przetwarzania odpadów były zanieczyszczone w stopniu uniemożliwiającym odzysk odpadów w sposób racjonalnie ekologicznie.

Odpady o kodzie 19 12 12 nie znajdują się na liście zielonej i ich transport nie może odbywać się na podstawie załącznika nr VII, zatem ich transgraniczne przemieszczanie wymaga pisemnego zgłoszenia i zgody.

Z uwagi na fakt, iż powyższy transport był realizowany bez uprzedniego zgłoszenia i zgody, uznano przedmiotowy transport za nielegalne przemieszczanie. Negatywna opinia została przekazana do organu zatrzymującego transport czyli KAS.


2021-06-04

Udział Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w wizycie studyjnej na Słowacji.


Fot. Uczestnicy wizyty studyjnej na Słowacji

Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – Pan Mariusz Wojewódka na zaproszenie posła Jaroslava Karahuty wziął udział w wizycie studyjnej na Słowacji. Celem wizyty było zapoznanie z nowatorską technologią przetwarzania frakcji RDF (Refuse Derived Fuel).

RDF powstaje w wyniku wysortowania oraz odpowiedniego przygotowania frakcji odpadów charakteryzujących się odpowiednimi parametrami użytkowymi.

Podczas wizyty uczestnicy mieli okazję poznać zaprezentowaną technologię przetwarzania RDF w półprodukt do wykorzystania jako wypełniacz w produkcji elementów betonowych, desek technologicznych oraz do budowy dróg.

W wizycie udział wziął Aleksander Szwed, senator Rzeczpospolitej Polskiej oraz Bogusław Szpytma, wicewojewoda dolnośląski jak również: przedstawiciele różnych publicznych służb związanych z ochroną środowiska, naukowcy z Dolnego Śląska, przedstawiciele spółek samorządowych i prywatnych zainteresowanych nowymi rozwiązaniami dotyczącymi recyklingu odpadów.


2021-05-31

Kontrola WIOŚ wykazała nieprawidłowości na składowisku odpadów

Zakończyliśmy kontrolę interwencyjną jednego ze składowisk odpadów. Czynności kontrolne podjęliśmy po otrzymaniu wniosku w sprawie składowania zmieszanych odpadów komunalnych na wskazanym składowisku. W trakcie kontroli stwierdziliśmy inne nieprawidłowości aniżeli przetwarzanie odpadów niesegregowanych, zmieszanych, a w tym: nieprzestrzeganie warunków decyzji pozwolenia zintegrowanego, decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska oraz przepisów prawa dotyczących składowisk odpadów.


Fot. Odpady na składowisku odpadów
Źródło: Archiwum WIOŚ

Zakres kontroli

W trakcie kontroli składowiska sprawdzono: stan techniczny i sposób eksploatacji instalacji, realizację przepisów prawnych, wypełnianie warunków pozwolenia zintegrowanego i decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska. W trakcie kontroli dokonano kompleksowej oceny badań monitoringowych instalacji.

Kontrola nie wykazała składowania odpadów niesegregowanych, zmieszanych.

Stwierdzone nieprawidłowości

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu stwierdzili nieprawidłowości związane z nierealizowaniem warunków decyzji - pozwolenie zintegrowane oraz decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska, a także przepisów prawa z zakresu składowania odpadów. Stwierdzono między innymi nieprawidłowości w zakresie sposobu składowania odpadów, miejsca i sposobu magazynowania odpadów, sposobu przetwarzania odpadów, terminowości przedkładanych sprawozdań - wymaganych prawem i pozwoleniem zintegrowanym, ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Odpady magazynowane były w sposób, który może negatywnie oddziaływać na środowisko.

W zakresie monitoringu składowiska stwierdzono przekroczenie:

 • dopuszczalnych wartości zawiesiny ogólnej dla wód poduszczelnieniowych i opadowych, odprowadzanych do potoku,
 • dopuszczalnej wartości przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW), określonej w pozwoleniu zintegrowanym dla wód odciekowych.

Ponadto, wskazano na:

 • pogorszenie jakości wody podziemnej, obserwowane w piezometrach oraz
 • brak pomiarów objętości powstających wód odciekowych
 • ocenę stateczność zboczy składowiska przy wykorzystaniu metod geotechnicznych, a jedynie w oparciu o ocenę wizualną.

W trakcie kontroli część ze stwierdzonych nieprawidłowości została usunięta, między innymi dotyczących sposobu składowania odpadów, sposobu i miejsca magazynowania części odpadów.


Fot. Odpady na składowisku odpadów
Źródło: Archiwum WIOŚ

Działania pokontrolne i naprawcze

W związku ustaleniami kontrolnymi Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podjął działania, a w tym:

 • zorganizował naradę pokontrolną mającą na celu wypracowanie działań naprawczych względem stwierdzonych nieprawidłowości,
 • wszczął 2 postępowania administracyjne w sprawie wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych,
 • wszczął 1 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji określającej zakres i harmonogram działań niezbędnych do ustalenia przyczyn zmian obserwowanych parametrów oraz możliwych zagrożeń dla środowiska na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi dwiema kwaterami składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, a co z tym związane przeprowadzona została rozprawa administracyjna,
 • ukarał odpowiedzialnego za popełnienie wykroczeń mandatami i pouczeniami,
 • wydał zarządzenie pokontrolne zobowiązujące do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Fot. Odpady na składowisku odpadów
Źródło: Archiwum WIOŚ

2021-05-27

Transport odpadów niezgodny ze stanem faktycznym, zatrzymany na terenie Legnicy

W ubiegłym tygodniu zatrzymany został transport odpadów na terenie Legnicy. W trakcie oględzin inspektorzy WIOŚ stwierdzili, iż zamiast wyłącznie odpadów budowlanych, transportowane są różne rodzaje odpadów wymieszanych ze sobą, w tym nie pochodzących z robót remontowo-budowlanych.


Fot. Transport zatrzymanych odpadów
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Inspekcja Transportu Drogowego zwróciła się do Delegatury WIOŚ w Legnicy o dokonanie oględzin transportowanych odpadów pod kątem oceny faktycznego rodzaju transportowanych odpadów, wobec niejasności co do zgodności rodzaju transportowanych odpadów z dokumentem okazanym przez kierowcę pojazdu (tj.: Karta Wykonania Usługi). Zgodnie z dokumentem okazanym przez kierowcę przedmiotem transportu miały być odpady o kodzie 17 09 04 – zmieszane odpady z remontu i budowy; 17 01 01 - odpady betonu, gruzu, ziemi.

Inspektor WIOŚ przeprowadził oględziny odpadów oraz sporządził dokumentację fotograficzną.

W trakcie oględzin stwierdzono, iż w kontenerze umieszczonym na pojeździe samochodowym znajdowały się wymieszane ze sobą różne rodzaje odpadów w tym: odpady gruzu budowlanego (materiałów betonowych), ziemia wymieszana z piaskiem pochodząca prawdopodobnie z czyszczenia dróg i placów (część luzem, część w workach foliowych), kawałki styropianu, zwinięte otuliny przewodów (kabli) elektrycznych bez żył metalowych, kawałki płyt paździerzowych, opakowania z tworzyw sztucznych po materiałach budowlanych, folia, metale (pręty, metalowe framugi drzwi) oraz kilkadziesiąt zużytych świetlówek zawierających rtęć bez jakiegokolwiek zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem. Transportowane odpady nie zostały wytworzone wyłącznie w wyniku prowadzonych robót budowlanych i remontowych.

Podczas oględzin stwierdzono, że rodzaj przewożonych odpadów był niezgodny z kodem odpadów zamieszczonym w Karcie przekazania odpadu, wygenerowanej z BDO. Jednocześnie K przekazania odpadów została wygenerowana z systemu i przekazana kierowcy pojazdu dopiero po zatrzymaniu przez ITD transportu odpadów.

Samochód wraz z kontenerem został zatrzymany i skierowany na parking zlokalizowany w Legnicy. Parking ten został wyznaczony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

W związku z zaistniałą sytuacją skierowano zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku, tj. o czyn z art. 183 § 1 kodeksu karnego oraz wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej na podstawie ustawy o odpadach.


Fot. Transport zatrzymanych odpadów
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-05-19

Egzamin końcowy na Inspektora Ochrony Środowiska

W dniu wczorajszym kilku z naszych pracowników przystąpiło do końcowego egzaminu państwowego na stanowisko inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska. Egzamin, który odbył się na PGE Narodowy w Warszawie organizował Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.


Fot. Egzamin końcowy na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Kandydaci na inspektorów, aby móc przystąpić do wczorajszego egzaminu końcowego odbyli około roczny staż pracy w Inspekcji, w trakcie której nabywali umiejętności praktycznych i rozwijali swoje kompetencje merytoryczne. Brali udział w interwencjach, kontrolach, oględzinach, przesłuchaniach „pod bacznym okiem” doświadczonych inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Następnie, aby przystąpić do egzaminu odbyli kurs przygotowujący kandydatów na inspektorów do egzaminu końcowego.

W chwili obecnej oczekujemy na wyniki egzaminu, po którym pracownicy Inspekcji nabędą uprawnień do samodzielnego wykonywania czynności kontrolnych.


Fot. Egzamin końcowy na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Fot. Stadion PGE Narodowy miejsce egzaminu końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-05-17

Kara w wysokości 20 000 tyś zł. za utrudnianie prowadzenia kontroli.

Decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wymierzona została administracyjna kara pieniężna w kwocie 20 000 tyś zł. za utrudnianie kontroli prowadzonej w związku deponowaniem odpadów powodujących uciążliwości zapachowe.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu po otrzymaniu informacji od Policji w sprawie dzikiego wysypiska powodującego dodatkowo uciążliwość zapachową, przeprowadzili kontrolę interwencyjną, celem ustalenia stanu rzeczy.

Oględziny w miejscu deponowanych odpadów wykonywane były w asyście funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy. W trakcie działań kontrolnych wykonano m.in. pomiary pryzm zmagazynowanych odpadów stanowiących rozdrobnioną frakcję odpadów komunalnych.

Sprawne przeprowadzenie kontroli oraz ustalenie kluczowych dla sprawy kwestii utrudniał właściciel firmy prowadzącej działalność na kontrolowanym terenie. Utrudnianie dotyczyło niedostarczania dokumentów niezbędnych dla sprawy, ponadto kontrolowany nie wykazał woli, nie złożył żadnych wyjaśnień i nie przedstawił żadnej dokumentacji.

Sprawne przeprowadzenie kontroli oraz ustalenie kluczowych dla sprawy kwestii utrudniał właściciel firmy prowadzącej działalność na kontrolowanym terenie. Utrudnianie dotyczyło niedostarczania dokumentów niezbędnych dla sprawy, ponadto kontrolowany nie wykazał woli, nie złożył żadnych wyjaśnień i nie przedstawił żadnej dokumentacji.

W wyniku kontroli inspektorzy WIOŚ wystąpili do Gminy Strzegom w sprawie usunięcia odpadów (organ gminy posiada ustawowe kompetencje w sprawie usuwania odpadów z terenu, na którym sprawuje władzę samorządową).

W konsekwencji stwierdzonych nieprawidłowości Inspektorat wydał decyzję mającą na celu wstrzymanie działalności prowadzonej przez posiadacza odpadów.

Ponadto, wymierzona zostanie administracyjna kara pieniężna za zbieranie i przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia, która zgodnie z przepisami ustawy o odpadach wynosi od 10 000 do 1 000 000 zł.


2021-05-11

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze stwierdzili nielegalny transport odpadów z Niemiec do Polski

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze po przyjęciu wniosku dotyczącego transportu odpadów z Niemiec do Polski dokonali analizy przypadku i uznali, iż odpady transportowane są nielegalnie.

W dniu 07.05.2021 r. przyjęliśmy wniosek Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego (Czwartego Referatu Realizacji w Zgorzelcu) w sprawie wyrażenia opinii, czy przewożone z Niemiec do Polski odpady spełniają przepisy w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów (TPO).

Inspektorzy dokonali analizy całości otrzymanej dokumentacji. Dodatkowo, sprawdzili informacje zawarte w bazie danych o odpadach (BDO). W wyniku podjętych czynności stwierdzili, że odbiorca odpadów w Polsce nie posiada pozwolenia/zezwolenia na przetwarzanie odpadów, a tym samym nie spełnia warunków odbiorcy w transgranicznym przemieszczaniu odpadów. Taki odbiorca nie jest w stanie zapewnić procesów odzysku, zadeklarowanych w dokumentach towarzyszących międzynarodowemu przemieszczaniu odpadów. Wobec powyższego transport uznano za nielegalny. Negatywna opinia została przekazana do organu, który zatrzymał transport.


Fot. Nielegalny transport odpadów
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-05-07

Interwencja w sprawie uciążliwości zapachowych pochodzących z oczyszczalni ścieków

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Legnicy po otrzymanym zgłoszeniu dotyczącym uciążliwości zapachowych przeprowadzili rozpoznanie w terenie. W wyniku kontroli stwierdzono, że uciążliwości zapachowe związane są najprawdopodobniej z nieprawidłową eksploatacją urządzeń oczyszczalni.

W ubiegłym miesiącu przeprowadziliśmy kontrolę o charakterze interwencyjnym w związku z uciążliwościami zapachowymi pochodzącymi z jednej z oczyszczalni ścieków. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono wyłączenie z eksploatacji jednego z dwóch osadników wstępnych Imhoffa oraz zły stan techniczny osadników wtórnych, widoczny poprzez ubytki w metalowych elementach przelewów pilastych obu osadników wtórnych oraz zły stan ich obudowy.

W ramach kontroli pobrana została przez próbobiorców z CLB GIOŚ próbka chwilowa ścieków odprowadzanych do odbiornika. Pobrana próba miała na celu ustalenie prawidłowości funkcjonowania urządzeń oczyszczalni ścieków.

Jednakże w trakcie kontroli nie stwierdzono występowania uciążliwości zapachowej poza terenem oczyszczalni. Zapach charakterystyczny dla ścieków surowych występował jedynie przy punkcie zlewnym ścieków zlokalizowanym na terenie oczyszczalni.

W ramach prowadzonych czynnościach kontrolnych inspektorzy pouczyli osobę odpowiedzialną prawnie za naruszenie warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie utrzymania urządzeń oczyszczalni ścieków.

W następstwie stwierdzonych nieprawidłowości wydanie zostało zarządzenie pokontrolnego oraz sporządzono wystąpienie do Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w którym poinformowano o stanie technicznym urządzeń oczyszczalni ścieków.


2021-05-06

Kontrola mas ziemnych przyjętych przez osobę fizyczną

Zakończyliśmy działania kontrolne związane ze składowaniem mas ziemnych, pochodzących z robót budowlanych. W wyniku kontroli stwierdziliśmy, że właściciel terenu, na którym składowano masy ziemne jako osoba fizyczna, może wykorzystywać masy ziemne do dalszego ich zagospodarowania.


Fot. masy ziemne
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Legnicy zakończyli kontrolę po uprzednim (tj. w dniu 04.03.2021 r.) tzw.: rozpoznaniu zanieczyszczenia w terenie. Podczas oględzin stwierdzono, iż w miejscu wskazanym przez zgłaszającego znajduje się nawieziona hałda gleby gliniastej.

W wyniku działań inspektorów ustalony został posiadacz mas ziemnych. Następnie w celu rozpoznania czy stanowią one odpad, przeprowadzono postępowanie, w wyniku którego ustalono, iż nagromadzone masy ziemne przekazane zostały właścicielowi działki jako osobie fizycznej do dalszego zagospodarowania. Przepisy prawa dopuszczają przekazanie osobom fizycznym powyższych mas w celu poddania ich odzyskowi na potrzeby własne, przy spełnieniu określonych w rozporządzeniu warunków.

W wyniku powyższych ustaleń wystąpiliśmy do właściciela działki, na której zmagazynowano masy ziemne o przekazanie informacji o sposobie dalszego jej zagospodarowania.


Fot. masy ziemne
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-05-05

Nielegalne zbieranie i przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych w powiecie świdnickim

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu w ubiegłym tygodniu zakończyli kontrolę zbierania i przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych na terenie powiatu świdnickiego. Kontrola wykazała zbieranie i przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia oraz brak wpisu do BDO, a także transportowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia i zgody Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.


Fot. nielegalne zbieranie odpadów
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Zakończyliśmy kontrolę planową podmiotu zbierającego i przetwarzającego odpady tworzyw sztucznych. Czynności te zostały podjęte z uwagi na nieprawidłowości jakie inspektorzy stwierdzili w trakcie ostatniej kontroli tego podmiotu.

W ramach kontroli wykonano dwukrotne oględziny terenu oraz dokonano pomiarów pryzm odpadów tworzyw sztucznych. Przeprowadzono również wnikliwą analizę dokumentacji, a w tym: sprawdzili faktury, oraz rejestr Bazy Danych o Odpadach (BDO).

W wyniku kontroli stwierdzono, że prowadzący działalność zbiera i przetwarza odpady bez wymaganego zezwolenia, jak również bez wymaganego wpisu do BDO dla wytwórcy odpadów. Ponadto, inspektorzy stwierdzili transport odpadów z Niemiec do Polski bez wymaganego zezwolenia i zgody Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

W następstwie ustaleń z kontroli wszczęte zostały 3 postępowania administracyjne.

Jedno w sprawie wstrzymania działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia. Drugie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za zbieranie i przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia.

Kolejne postępowanie administracyjnego wszczęte przez inspektorów WIOŚ dotyczyło wymierzenia kary pieniężnej za nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów.


Fot. nielegalne zbieranie odpadów
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-05-02

Kontrola zbierania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w powiecie świdnickim

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu zakończyli kontrolę dotyczącą zbierania odpadów w jednym z PSZOK, w wyniku której wydana została opinia negatywna dla gospodarującego odpadami.


Fot. Odpady zbierane w PSZOK
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

W ostatnich dniach przeprowadziliśmy kontrolę odpadów w jednym z PSZOK-ów w powiecie świdnickim na wniosek Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Kontrole te wykonywane są w ramach tzw. kontroli z art. 41 a Ustawy o odpadach, które poprzedzają wydanie decyzji na zbieranie odpadów wydawane przez organ Starosty lub Marszałka Województwa.

Inspektorzy WIOŚ dokonali sprawdzenia przestrzegania przez zakład warunków obowiązującej decyzji na zbieranie odpadów z udziałem przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

W wyniku kontroli stwierdzono, że odpady zbierane są bez wymaganego zezwolenia. Ponadto, nie są przestrzegane warunki obowiązującej decyzji w zakresie magazynowania odpadów, tj. magazynowanie zużytych akumulatorów odbywało się poza odpowiednimi, tj.: przeznaczonymi dla rodzaju odpadów - kontenerami.

Jednocześnie, ustalono, że nie są spełniane warunki dotyczące monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów.

Mając na uwadze powyższe, inspektorzy WIOŚ negatywnie zaopiniowali spełnianie warunków w zakresie ochrony środowiska.

W konsekwencji stwierdzonych nieprawidłowości zostały wszczęte postępowania administracyjne. Pierwsze w sprawie wstrzymania działalności posiadacza odpadów z uwagi na zbieranie odpadów bez zezwolenia.

Kolejne dotyczyły wymierzenia kar pieniężnych za niewłaściwie magazynowanie odpadów i zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia.

Jednocześnie w ramach działań pokontrolnych skierowano wystąpienie do organu, tj.: Starostwa Powiatowego w Świdnicy, który wydał decyzję na zbieranie odpadów.


2021-05-01

Kontrola transportu odpadów z funkcjonariuszami policji

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu prowadzili czynności kontrolne w sprawie transportowania odpadów innych aniżeli powinny być przewożone na podstawie okazanej dokumentacji. Czynnościami sprawdzającymi objęto m.in. podmiot działający na terenie województwa dolnośląskiego, do którego transportowane były odpady, jak również inne firmy powiązane ze sprawą, w tym wysyłającego odpady. WIOŚ we Wrocławiu skierował wystąpienia do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska właściwych ze względu na siedzibę firmy transportującej oraz podmiotu wysyłającego odpady.


Fot. Transport odpadów
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

W ubiegłym miesiącu przeprowadziliśmy kontrolę zatrzymanego przez Policję transportu odpadów w gminie Borów, powiat strzeliński, w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o odpadach.

Ustaliliśmy, że kierowca nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w zakresie posiadania w trakcie transportu odpadów potwierdzenia wygenerowanego z Bazy Danych o Odpadach (BDO).

A co więcej, oględziny zatrzymanego pojazdu i ocena składu morfologicznego przewożonych odpadów wykazała niezgodność okazanej dokumentacji i klasyfikacji transportowanych odpadów.

Działaniami kontrolnymi objęto m.in. podmiot działający na terenie województwa dolnośląskiego, do którego transportowane były odpady oraz skierowano wystąpienia do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska właściwych ze względu na siedzibę firmy transportującej oraz podmiotu wysyłającego odpady.

Aktualnie trwają dalsze czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia, a w następnej kolejności podejmować będziemy właściwe działania względem osób odpowiedzialnych za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska. W zależności od stwierdzonych nieprawidłowości prawdopodobnie wszczęte zostanie postępowanie administracyjne.


Fot. Transportowane odpadóy
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-04-30

Informacja w sprawie kontynuacji działań WIOŚ we Wrocławiu po pożarze hal magazynowych w Wilczycach

Cały czas zarówno nadzorujemy jak i prowadzimy działania związane z pożarem, który wydarzył się w Wilczycach w dniu 12 kwietnia 2021 r. Kolejne nasze działania to: zlokalizowanie płytkiej studni kopanej wraz ze zleceniem jej odpompowania a następnie badaniem napływającej wody do studzienki, jak również zlecenie wykonania odwiertów wraz z pobraniem próbek wód gruntowych do analizy. Za pomocą georadaru sprawdziliśmy urządzenia podziemne oraz poziom wód gruntowych.


Fot. działania w terenie po zdarzeniu pożaru
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Płytka studnia kopana na terenie po pożarowym

W wyniku kolejnych naszych czynności podejmowanych w terenie ustaliliśmy, że w sąsiedztwie hal przy ul. Wilczyckiej, strawionych przez pożar, zlokalizowana jest płytka studnia kopana (pełniąca najprawdopodobniej funkcję studzienki chłonnej dla wód deszczowych). Analiza cieczy pobranej ze studni wykazała niskie pH (analogiczne jak stwierdzone przez PSP w trakcie akcji gaśniczej).

Zgodnie z naszym wnioskiem - jednostka PSP niezwłocznie odpompowała ciecz do pojemników podstawionych przez właściciela terenu. Najprawdopodobniej były to zanieczyszczone wody popożarowe, które spłynęły z tego terenu.

Kolejne badania zanieczyszczonej cieczy, która napłynęła do studni, wykazały wzrost odczynu pH do 4, a zatem są już mniej kwaśne niż ciecz spompowana ze studni. Stwierdzono natomiast, że w wodach gruntowych napływających do studni występuje wysoki poziom zanieczyszczeń mierzonych za pomocą wskaźnika jako przewodność elektrolityczna właściwa (PEW). Wyniki badań pH i PEW kwalifikują wodę gruntową w tym miejscu do wód złej jakości, dla których wartości elementów fizykochemicznych wskazują na znaczący wpływ działalności człowieka.


Fot. odpompowane wody ze studzienki do pojemników, pobranie próby do badań wody
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Wykonanie odwiertów, pobranie prób wód gruntowych

Ponadto, na nasze zlecenie zostały wykonane odwierty na terenie po pożarowym przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ oraz pobrane zostały próby wód gruntowych.

Odwierty wykonane były na nieużytku w kier wsch. od hali jak i na wysokości spalonej hali oraz dalej przy dole ziemnym, w którym były czasowo przetrzymywane wody popożarowe (uszczelnionym podwójną warstwą folii). W zakresie wykonywanych oznaczeń pH i przewodności elektrolitycznej właściwej stwierdzono, że wody te nie są zanieczyszczone. Badane parametry mieściły się w I i II klasie jakości wód podziemnych odpowiadających wodom o dobrym stanie chemicznym. Również próba wody ze studni zlokalizowanej na sąsiadującej działce w kierunku południowym od miejsca pożaru nie wykazywała oznak zanieczyszczenia.


Fot. wykonywanie odwiertów
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Badania terenowe z wykorzystaniem georadaru

Wykonanie odwiertów zostało poprzedzone badaniem terenu przez inspektora WIOŚ we Wrocławiu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, tj. georadaru. Badanie to zostało wykonane w celu weryfikacji występowania na tym obszarze infrastruktury podziemnej, a także poziomu występowania wód gruntowych.

Dalsze działania naprawcze i zapobiegawcze

W naszej ocenie dalsze działania zapobiegawcze przed wystąpieniem zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych powinny być ukierunkowane na odpompowywanie napływających zanieczyszczonych wód gruntowych ze studni zlokalizowanej przy spalonej hali.

Informację w tym zakresie przekazaliśmy Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu jako właściwemu w zakresie przeciwdziałania szkodom w środowisku. Ponadto, planowane są kolejne pobory wód powierzchniowych z Kanału Granicznego, Młynówki Kanału Granicznego oraz Widawy.

O dalszych działaniach będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach

Przejdź do archiwum aktualności »