BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Aktualności

2019-10-17

Zgłoszenie dotyczące oceny towaru wysyłanego na Filipiny

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, na wniosek funkcjonariuszy Urzędu Celno-Skarbowego, Oddział Celny I we Wrocławiu, dokonali oceny wysyłanych z Polski na Filipiny towarów w celu ustalenia, czy zgłoszone do wysłania dwa transporty stanowią produkty czy odpady. Po zapoznaniu się z dokumentacją i dokonaniu oględzin – Inspektorzy WIOŚ uznali, że przesyłka nie może zostać zakwalifikowana jako produkt. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie zgody dla wysyłanych odpadów. Inspektorzy przekazali takie stanowisko do Urzędu Celno- Skarbowego we Wrocławiu.

„Spotkanie” w sprawie składowiska odpadów w Rudnej Wielkiej

W dniu 11 października 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu miało miejsce spotkanie z Przedstawicielami mieszkańców gminy Wąsosz, Stowarzyszenia „Piękny Wąsosz”. Spotkanie dotyczyło składowiska odpadów zlokalizowanego w Rudnej Wielkiej oraz jego rozbudowy. W trakcie spotkania przedstawione zostały problemy, oczekiwania i żądania związane z ww. wysypiskiem. Ponadto, przybyli do siedziby WIOŚ we Wrocławiu, uczestnicy spotkania złożyli na piśmie: „Żądania wyjaśnień w zakresie prowadzonych działań i zamierzeń WIOŚ we Wrocławiu odnośnie do wysypiska”. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska analizuje złożone żądania, celem udzielenia odpowiedzi.

Zgłoszenie w sprawie nielegalnego zbierania odpadów i zanieczyszczenia gruntu w gminie Czernica

Po otrzymanym zgłoszeniu dotyczącym wylewania odpadów ciekłych do gruntu i zasypywania odpadów ziemią na terenie działki nr 15/10, obręb Gajków, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził oględziny wskazanej nieruchomości. W trakcie oględzin stwierdzono:

 • 19 sztuk pojemników typu mauzer, w części z nich znajdowały się odpady ciekłe nieznanego pochodzenia,
 • 16 kontenerów metalowych z widocznym oznakowaniem, w których stwierdzono: pojemniki zawierające odpady ciekłe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zmieszane odpady budowlane, w tym opakowania po chemii budowlanej,
 • odpady w postaci destruktu asfaltowego,
 • zabarwienie gruntu świadczące o zanieczyszczeniu prawdopodobnie substancjami ropopochodnymi oraz innymi substancjami, prawdopodobnie odpadami płynnymi.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu

Pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dokonali poboru próbek gleby. Wyniki badań jakości pobranych próbek potwierdziły zanieczyszczenie gruntu – stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. poz. 1395).

Równolegle WIOŚ we Wrocławiu prowadził kontrolę podmiotu, którego logo stwierdzono na kontenerach, prowadzącego działalność w zakresie zbierania odpadów w innej lokalizacji.

W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podjął następujące działania:

 • zgłosił Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku w odniesieniu do powierzchni ziemi i gruntu w związku z wylewaniem substancji chemicznych na grunt,
 • skierował wniosek do Prokuratury Rejonowej w Oławie będący zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku
 • skierował do Wójta Gminy Czernica wystąpienie w sprawie nakazania usunięcia odpadów w postaci destruktu asfaltowego z miejsca na ten cel nieprzeznaczonego,
 • skierował do kontrolowanego zarządzenie pokontrolne obligujące do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
 • wszczął postępowanie administracyjne mające na celu wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za przetwarzanie odpadów i zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia,
 • skierował pismo do Nadzoru Budowlanego o przeprowadzenie kontroli na działce nr 15/10, ob. Gajków, gm. Czernica w zakresie zgodności wykonanego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe z przepisami prawa i normami budowlanymi.

Planowane jest podejmowanie dalszych działań pokontrolnych, w celu doprowadzenia do usunięcia stwierdzonych naruszeń jak ich usankcjonowania.


2019-10-10

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 01.10.-08.10.2019 r.

1. Interwencja w sprawie zanieczyszczenia rzeki Ślęzy

W dniu 04.10.2019r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu została przesłana drogą mailową przez PGW Wody Polskie prośba o interwencję w sprawie zanieczyszczenia rzeki Ślęzy nieznaną substancją na wysokości Mostu Strzegomskiego. Inspektorzy WIOŚ wraz z pracownikiem GIOŚ CLB we Wrocławiu niezwłocznie podjęli działania w terenie celem ustalenia stanu faktycznego. Po przybyciu na wskazane w zgłoszeniu miejsce przeprowadzono oględziny na podstawie których ustalono, że plama zanieczyszczenia dostała się do rzeki wylotem kanalizacji deszczowej i popłynęła z nurtem w dół Ślęzy. Inspektorzy nie zaobserwowali obecności zanieczyszczeń w miejscu podanym w zgłoszeniu. Kierując się nurtem rzeki udali się następnie na ul. Pilczycką, skrzyżowanie z ul. Mączną, gdzie pod Mostem Maślickim stwierdzili zanieczyszczenie rzeki, które pasowało do podanego w zgłoszeniu opisu i przypuszczalnie było pochodzenia organicznego. Pobrano próbki wody w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych. Inspektorzy następnie skierowali się do miejsca ujścia rzeki Ślęzy do rzeki Odry na wysokości mostu Rędzińskiego. W wymienionym miejscu nie rozpoznali żadnego zanieczyszczenia wody.

Przeprowadzone badania laboratoryjne pobranej próbki wody tj. badanie pH, przewodności oraz chemicznego zapotrzebowania tlenu, wykluczyły niebezpieczeństwo zanieczyszczenia Ślęzy związkami organicznymi. Można przypuszczać, że zaobserwowane zdarzenie było chwilowe i miało związek z opadami z poprzedniego dnia.

Jednocześnie zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) organem właściwym w sprawie, o której mowa powyżej jest Państwowe Gospodarstwo Wodne – Polskie Wody, które zgodnie z kompetencjami realizują m.in.:

 • zadania związane z utrzymywaniem wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, w tym obwałowań oraz obszaru międzywala, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;
 • przedsięwzięcia związane z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych oraz współdziałają w tym zakresie z właściwymi organami i podmiotami;

2. Ogólnopolska akcja „Stop Odpadom”

W dniu 8.10.2019 r. w godzinach porannych odbyła się ogólnopolska akcja pod nazwą „Stop Odpadom”, w ramach której Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, we współpracy z Policją, przeprowadzili kontrolę pojazdów transportujących odpady. W akcji udział wzięli funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą oraz Wydziału Ruchu Drogowego. Miejscem wytypowanym do przeprowadzenia czynności kontrolnych był rejon Punktu Poboru Opłat Karwiany na autostradzie A4. Podczas akcji zatrzymywane były samochody ciężarowe przewożące odpady, następnie kontrolowany był ich stan techniczny, uprawnienia kierowców i zgodność stanu faktycznego przewożonych odpadów z dokumentacją posiadaną przez kierowców. Przeprowadzona kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości ani naruszeń. Podczas całej akcji inspektorzy WIOŚ informowali kierowców na temat funkcjonowania elektronicznej Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), która została uruchomiona w styczniu 2018r. a wpis do rejestru BDO zastąpił wcześniejsze zezwolenia na transport odpadów.


2019-10-09

Po konferencji pn.: „Ochrona powietrza na Dolnym Śląsku w świetle działań Inspekcji Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”.

Konferencja poświęcona była jednemu z istotniejszych problemów współczesnej cywilizacji, stanowiącemu wyzwanie dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla służb zajmujących się ochroną środowiska.

Co o nas mówią, co o nas piszą …

Radio Wrocław

Wrocław: Otwarto centralne laboratorium badawcze Inspekcji Ochrony Środowiska

Telewizja TVP3

04.10.2019 - 21:30

Gazeta Polska

Zbadają powietrze, grunt i wodę

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Badania smogu i stanu środowiska Dolnego Śląska w najnowocześniejszym w Polsce laboratorium

Źródło: Archiwum WIOŚ.

Źródło: Archiwum WIOŚ.

Źródło: Archiwum WIOŚ.


2019-10-04

Konferencja organizowana we współpracy WIOŚ, GIOŚ, WFOŚiGW

„Ochrona Powietrza na Dolnym Śląsku w świetle działań Inspekcji Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Oficjalne otwarcie budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

4 października 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przy ul. J. Chełmońskiego 14 we Wrocławiu, odbyła się konferencja pod nazwą „Ochrona Powietrza na Dolnym Śląsku w świetle działań Inspekcji Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Konferencję połączono z oficjalnym otwarciem nowego budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Organizatorami konferencji byli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Wśród uczestników konferencji znaleźli się: Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Dyrektor Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ, Wojewoda Dolnośląski, Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dyrektor Karkonoskiego Parku Krajobrazowego, Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele uczelni wrocławskich, NFZ oraz służb mundurowych.

Tematem przewodnim konferencji była ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami będącymi następstwem zmian jakie zachodzą we współczesnym świecie. Problem zanieczyszczenia powietrza wymaga szerokiej współpracy wielu różnych środowisk m.in.: władz samorządowych, centralnych, organizacji pozarządowych, mediów.

W trakcie konferencji zostały przedstawione zagadnienia dotyczące jakości powietrza na obszarze woj. Dolnośląskiego, zadania zawarte w projekcie LIFE-APIS/PL, programy w zakresie ochrony powietrza oraz działania kontrolne Inspekcji Ochrony Środowiska, jak również działania WFOŚiGW na rzecz ograniczenia niskiej emisji na Dolnym Śląsku.

Jednym z punktów konferencji była prezentacja nowego budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wraz z Centralnym Laboratorium Badawczym i znajdującym się w nim sprzętem pomiarowym Inspekcji Ochrony Środowiska.

Źródło: Archiwum WIOŚ.


2019-10-01

KONTROLA DZIAŁALNOŚCI INSPEKCYJNEJ WIOŚ PRZEZ NAJWYŻSZĄ IZBĘ KONTROLI – WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Najwyższa Izba Kontroli zakończyła kontrolę działalności inspekcyjnej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Kontrola NIK obejmowała czynności inspekcyjne WIOŚ dotyczące:

 • zagospodarowania odpadów komunalnych przyjmowanych i powstających w wyniku ich przetworzenia w instalacjach MBP (mechaniczno-biologicznego przetwarzania),
 • podmiotów zarządzające składowiskami odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Kontroli poddano okres działalności WIOŚ od 1 stycznia 2016 r. do 23 września 2019 r.

Analizowano prawidłowość prowadzonych postępowań kontrolnych u różnych podmiotów wykonujących działalność w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych przyjmowanych i powstających w wyniku ich przetworzenia w instalacjach MBP oraz zarządzających składowiskami odpadów innych niż niebezpieczne. Kontrolujący NIK zweryfikował czynności kontrolne i pokontrolne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska m.in. wykonywane w Chemeko – System Sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Najwyższa Izba Kontroli w Wystąpieniu Pokontrolnym pozytywnie oceniła działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Bez uwag.

W skierowanym do WIOŚ Wystąpieniu Pokontrolnym, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, iż Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska rzetelnie planował oraz przeprowadzał kontrolę w ww. podmiotach.

W sprawdzanych przez NIK przypadkach Inspektor Wojewódzki podejmował właściwe działania po zakończonych kontrolach (działania pokontrolne), w tym dotyczące: pouczeń, wydania mandatów, wstrzymania działalności, nałożenia administracyjnych kar pieniężnych.

NIK w przesłanym Wystąpieniu Pokontrolnym zaznaczył również, że:

 • Inspektor Wojewódzki informował inne organy w zakresie dotyczącym ich kompetencji po zakończonych czynnościach kontrolnych,
 • Rzetelnie realizował działania na wniosek Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz właściwego starosty.

Całość Wystąpienia Pokontrolnego NIK


2019-09-26

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 18.09.-25.09.2019 r.

Interwencja w sprawie śniętych ryb w potoku Podgórna w Podgórzynie

W dniu 24.09.2019 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze otrzymali drogą elektroniczną od Urzędu Gminy w Podgórzynie zgłoszenie dotyczące śniętych ryb w potoku Podgórna w Podgórzynie. Inspektorzy niezwłocznie udali się na miejsce wskazane w e-mail. W trakcie prowadzonych czynności rozpoznawczych stwierdzono w potoku skupisko kilkudziesięciu śniętych ryb. W wyniku oględzin stwierdzono, że woda w potoku jest klarowna. Nie stwierdzono występowania chemicznego zapachu. Do badań laboratoryjnych pobrano próbki wody z potoku w rejonie skupiska śniętych ryb oraz powyżej i poniżej tego miejsca. W czasie oględzin wzdłuż potoku nie stwierdzono odprowadzania ścieków ani występowania innych substancji, mogących przyczynić się do śnięcia ryb. W związku z powyższym, wystąpiono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim o podjęcie działań w celu usunięcia śniętych ryb.

Organizacja spotkań tematycznych. Udział w konferencjach, wydarzeniach

Poszczególne grupy inspektorów WIOŚ uczestniczyły w:

 • wewnętrznych spotkaniach tematyczno - szkoleniowych z zakresu ISK oraz gospodarki odpadami (WIOŚ Wrocław),
 • spotkaniu Zespołu ds. interwencji w zakresie nielegalnego postepowania z odpadami (GIOŚ),
 • konferencji pn.: Eko Wyzwania dotyczącej ochrony powietrza, zmian klimatu oraz gospodarki odpadami (Wrocław).

2019-09-20

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 11.09.-18.09.2019 r.

1. Postępowanie administracyjne w sprawie wstrzymania użytkowania instalacji

W związku z przyjętą interwencją telefoniczną w sprawie uciążliwości związanej z nadmiernym zapyleniem, Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu podjęli działania kontrolne dotyczące działalności zakładu produkcyjnego mieszczącego się w Boguszycach (gmina Oleśnica), który został wskazany przez zgłaszającego jako potencjalne źródło emisji. W trakcie kontroli stwierdzono, że na terenie przedmiotowego zakładu pracuje instalacja do produkcji pasz, błonników i wypełniaczy organicznych z trocin oraz instalacja do procesu suszenia. Po zapoznaniu się z dokumentacją podmiotu ustalono, że prowadzący instalację nie posiada pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. W dniu kontroli stwierdzono pracę ww. instalacji produkcyjnej bez wymaganego pozwolenia. Na podstawie wymienionych ustaleń kontroli aktualnie WIOŚ we Wrocławiu prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wstrzymania użytkowania przedmiotowej instalacji.

2. Interwencja w sprawie nielegalnego odprowadzania ścieków do rowu melioracyjnego

W dniu 12 września 2019 r. Inspektorzy WIOŚ, Delegatura w Wałbrzychu, otrzymali telefoniczne zgłoszenie w sprawie odprowadzania ścieków do rowu melioracyjnego w Witoszowie Dolnym, gmina Świdnica. Niezwłocznie podjęto działania, a w wyniku przeprowadzonego rozpoznania w terenie, stwierdzono zanieczyszczenie rowu melioracyjnego substancją ropopochodną niewiadomego pochodzenia. W celu identyfikacji stwierdzonego zanieczyszczenia pobrano próby w trzech punktach. W wyniku dalszych czynności kontrolnych inspektorzy rozpoznali miejsce, będące źródłem zanieczyszczenia. Na nieruchomości należącej do prywatnego właściciela, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza przez większą liczbę podmiotów, stwierdzono nielegalne składowanie i przetwarzanie odpadów plastikowych, nielegalne odprowadzanie ścieków do rowów melioracyjnych, jak również demontaż samochodów bez wymaganych zezwoleń. Aktualnie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie sprawcy zanieczyszczenia i winnych naruszeń. Istotne znaczenie dla podejmowanych działań będą miały także wyniki badań fizykochemicznych pobranych prób z miejsca zdarzenia.

3. Interwencja w Pustkowie Żurawskim w sprawie uciążliwego hałasu

W dniu 18.09.2019 r. zakończono czynności kontrolne w jednym z zakładów w Pustkowie Żurawskim, które były przeprowadzone w związku z wnioskiem o interwencję mieszkańców pobliskiej zabudowy mieszkaniowej w sprawie uciążliwego hałasu emitowanego do środowiska. Kontrola wykazała znaczne przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W zależności od przeznaczenia terenu przekroczenie to wynosi 6 – 11 dB. Wyniki pomiarów zostały przekazane do Starosty Powiatu Wrocławskiego celem wydania dla kontrolowanego podmiotu decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. Na podstawie wyżej wymienionej decyzji podmiot będzie zobligowany do podjęcia działań w celu ograniczenia emisji hałasu do poziomów określonych w decyzji oraz do wykonywania okresowych pomiarów hałasu i przekazywania ich wyników do WIOŚ i Starosty.


2019-09-04

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 28.08.-03.09.2019 r.

1. Interwencja w centrum Wrocławia w sprawie uciążliwego hałasu

W dniu 29.08.2019 r. w godzinach nocnych Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kontrolne pomiary hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne jednego z hoteli w centrum Wrocławia. Powodem kontroli było zgłoszenie interwencyjne zarządcy częściowo zasiedlonego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie danego hotelu. Na podstawie przeprowadzonych przez inspektorów pomiarów stwierdzone zostało przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. Na kontrolowany podmiot zostanie nałożona kara biegnąca jako czynnik mobilizujący do podjęcia szybkich i odpowiednich kroków w celu wyciszenia pracy urządzeń użytkowanych przez hotel i wyeliminowania aktualnej uciążliwości akustycznej. Działania te mają zostać wdrożone do czasu zasiedlenia sąsiedniego budynku przez mieszkańców.

2. Interwencja w sprawie śniętych ryb w jeziorze Koskowickim

W dniu 03.09.2019 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatury w Legnicy przyjęli telefoniczną informację o śnięciu ryb w jeziorze Koskowickim (gmina Legnickie Pole, powiat jaworski). Inspektorzy podjęli niezwłocznie działania interwencyjne, celem przeprowadzenia oględzin i ustalenia przyczyny zaistniałego zdarzenia. Czynności rozpoznawcze w terenie potwierdziły masowe śnięcie ryb w jeziorze. Wody jeziora Koskowickiego przy brzegu miały barwę intensywnie zieloną, wizualnie natomiast stwierdzono znaczne ilości drobnych glonów. Organoleptycznie woda nie wykazywała zapachu chemicznego. Jednocześnie w potoku Chotla, będącym dopływem do jeziora nie stwierdzono przepływu wody, co spowodowane jest panującą suszą. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ pobrało 3 próbki wody do badań laboratoryjnych i wstępnie oznaczyło zawartość tlenu w pobranych próbkach. Przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW), z którymi inspektorzy kontaktowali się w trakcie prowadzonych oględzin, poinformowali, że śnięcie ryb obserwowane jest już co najmniej od kilku dni i spowodowane jest deficytem tlenu w wodzie. PZW wstępnie oszacował, ok. 0,5 Mg martwych ryb. Obecnie martwe ryby usuwane są przez wędkarzy z wód jeziora, a następnie przekazywane do unieszkodliwienia do zakładu utylizacji odpadów zwierzęcych. Dodatkowo, należy nadmienić, że Jezioro Koskowickie jest płytkim, silnie zeutrofizowanym akwenem, dlatego też w tego typu jeziorach pojawiają się deficyty tlenowe w okresie letnim, co skutkuje śnięciem ryb.

3. Interwencja w sprawie śniętych ryb w rzece Ślęza

W związku ze zgłoszeniem telefonicznym w dniu 03.09.2019 r. dotyczącym śniętych ryb w rzece Ślęza za oczyszczalnią ścieków w Jordanowie Śląskim Inspektorzy WIOŚ niezwłocznie podjęli odpowiednie działania w terenie. Na wskazanym w zgłoszeniu miejscu, na podstawie informacji uzyskanych od operatora ustalono, że instalacja oczyszczalni działa prawidłowo i nie doszło do awarii, która mogłaby spowodować bezpośrednie zanieczyszczenie Ślęzy, do której periodycznie odprowadzane są oczyszczane ścieki. Inspektorzy następnie udali się powyżej miejsca zrzutu ścieków z oczyszczalni i przeprowadzili rozpoznanie w rejonie śluzy na Ślęzie, blisko Zalewu w Jordanowie Śląskim. Na miejscu stwierdzono, że wymieniona śluza została całkowicie zamknięta a napływająca woda była przekierowana do zasilenia Zalewu na potrzeby akcji gaśniczej okolicznej Straży Pożarnej dotyczącej dogaszania słomianych bel. W dwóch punktach rzeki – powyżej wylotu z oczyszczalni ścieków tj. przy śluzie oraz poniżej wylotu z oczyszczalni tj. w rejonie mostu na trasie Popowice – Biskupice, zostały pobrane przez pracownika CLB próbki wody w celu oznaczenia tlenu rozpuszczonego. Pomiar wykazał bardzo niską zawartość tlenu w rzece tj. 1,53 mgO2/L przy śluzie oraz 0,48 mgO2/L przy moście (norma 5-7 mgO2/L). Według oceny inspektorów wyżej wymienione fakty, tj. minimalny przepływ na rzece, jej odtlenienie oraz wysoka temperatura powietrza utrzymująca się od kilu dni były powodem dziubkowania oraz masowego śnięcia ryb, o którym wspomniano w zgłoszeniu interwencyjnym.

4. Interwencja w Sobótce w sprawie uciążliwego hałasu

W dniu 04.09.2019 r. zakończono czynności kontrolne w jednym z marketów w Sobótce, które były przeprowadzone w związku z wnioskiem o interwencję mieszkańców pobliskiej zabudowy mieszkaniowej w sprawie uciążliwego hałasu emitowanego do środowiska. Kontrola wykazała znaczne przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu w porze nocnej. Na podmiot zostanie nałożona przez DWIOŚ kara biegnąca oraz nakaz podjęcia natychmiastowych działań wyciszających w terminie określonym w zarządzeniu pokontrolnym, w celu wyeliminowania uciążliwości akustycznej.


2019-08-29

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 21.08.-27.08.2019 r.

1. Udział w Pogramie GovTech Polska

W dniu 21 sierpnia 2019 r. przedstawiciele WIOŚ (Dyrektor wraz z pracownikami) uczestniczyli w kolejnym spotkaniu zorganizowanym przez GovTech Polska. W ramach II edycji wyzwań programu GovTech Polska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu zgłosił projekt mający na celu wsparcie systemu nadzoru nad gospodarką odpadami medycznymi oraz stworzenie bazy wiedzy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie gmin województwa dolnośląskiego.

2. Udział inspektorów WIOŚ we Wrocławiu w zespołach kontrolnym powołanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

W dniach 19-21.08.2019 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu wzięli udział w trzech kontrolach interwencyjnych prowadzonych poza terenem województwa dolnośląskiego. Do udziału w ogólnopolskich zespołach kontrolnych zostali oni powołani decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Wykonane kontrole były kontrolami problemowymi z zakresu gospodarki odpadami. Czynnościami kontrolnymi objęto głównie postępowanie z odpadami, zgodnie z określonym planem działań kontrolnych ustalonym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

3. Interwencja w sprawie drewnianych podkładów kolejowych

W dniu 23 sierpnia 2019 r. w godzinach porannych inspektorzy WIOŚ, Delegatury w Wałbrzychu otrzymali zgłoszenie o transporcie i wyładunku zużytych drewnianych podkładów kolejowych na teren prywatnej posesji w miejscowości Graniczna, gmina Strzegom. Podkłady były cięte na mniejsze fragmenty i przygotowywane najprawdopodobniej do użycia jako opał. Inspektorzy niezwłocznie udali się pod wskazany adres. W miejscu zdarzenia: stwierdzono zdeponowanie ok. 33 mp. odpadów w postaci podkładów kolejowych, oraz ustalono ich posiadacza. Wskazano jednocześnie dane osoby odpowiedzialnej za organizację i transport odpadów, którą następnie wezwaną do złożenia wyjaśnień. Sprawę skierowano do Burmistrza Strzegomia celem podjęcie przez niego właściwych działań. W zakresie stwierdzonego zdarzenia Inspektorzy WIOŚ podjęli współpracę z lokalną jednostką Policji. W ramach dalszych działań interwencyjnych inspektorzy wytypowali potencjalne miejsca wytwarzania i zagospodarowywania odpadów. Aktualnie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające mające na celu zweryfikowanie dotychczas pozyskanych informacji. Od wyników prowadzonego postępowania uzależnione będą dalsze działania WIOŚ.

4. Interwencja w sprawie nielegalnego transportu odpadów z zagranicy

W dniu 23.08.2019 r. WIOŚ we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze otrzymał wniosek Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu Czwartego Referatu Realizacji w Zgorzelcu w sprawie oceny towaru dla zatrzymanego w Jędrzychowicach, transportu z Niemiec kierowanego do instalacji zlokalizowanej w Polsce. Podjęto natychmiastowe działania, celem przeprowadzenia oceny przewożonego towaru. Stwierdzono (na podstawie otrzymanej dokumentacji), że na naczepie samochodowej znajdowały się sprasowane, zmieszane odpady z tworzyw sztucznych, gumy, drewna, tkanin i metali. Transportowane odpady pochodziły z obróbki odpadów komunalnych - kwalifikowane jako pozostałe odpady (w tym mieszaniny materiałów) z mechanicznej przeróbki odpadów (o kodzie 19 12 12). Osoba organizująca przemieszczanie odpadów zakwalifikowała je do odpadów z tworzyw sztucznych (zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów do rodzaju odpadów o kodzie 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, do odpadów pod kodem B3010) - Dodatkowo dokumentacja fotograficzna (dołączona do dokumentów dla transportowanych odpadów) potwierdziła, że przewożone odpady to odpady pochodzenia komunalnego. W związku z powyższym, inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu ze względu na niezgodności co do rodzaju przewożonego towaru z dokumentami przewozowymi, uznali transport za nielegalne przemieszczanie odpadów.

5. Nocna interwencja w Oławie w sprawie nielegalnego odprowadzania ścieków

W dniu 22 sierpnia 2019 r. WIOŚ we Wrocławiu otrzymał zgłoszenie dotyczące nielegalnego odprowadzania ścieków do rowu melioracyjnego przez jeden z zakładów produkcyjnych, w mieście Oława. Zdarzenie miało miejsce między godziną 3:00 a 4:00 nad ranem. Inspektorzy WIOŚ podjęli działania interwencyjne, tj. w sobotę 24.08.2019 r. przeprowadzili nocne rozpoznanie w miejscu i w godzinach wskazanych w zgłoszeniu. Potwierdzono, że wylotem kanalizacji deszczowej odprowadzane są do rowu melioracyjnego ścieki o charakterystycznym gnilnym zapachu. Inspektorzy pobrali próbkę ścieku oraz próbki wody w rowie, do badań laboratoryjnych. W oględzinach i poborze prób uczestniczyli funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach, wezwani na miejsce przez inspektorów WIOŚ. Aktualnie rozpoczęto kontrolę zakładu, z którego były odprowadzane ścieki.

6. Interwencja w sprawie śniętych ryb w stawie w Miłoszycach

W dniu 19 sierpnia 2019 r. Inspektor Dyżurny WIOŚ otrzymał zgłoszenie telefoniczne, dotyczące zbiornika wodnego w Miłoszycach, w którym stwierdzono masowe śnięcie ryb. Zgłaszający zaznaczył, że woda może być zanieczyszczona na skutek spływu zanieczyszczeń z rowu melioracyjnego lub poprzez celowe działania osób trzecich. Dyżurny Inspektor został poinformowany również, że sprawa została zgłoszona na Policję oraz do odpowiednich służb, które oczyściły już staw ze śniętych ryb. Inspektorzy WIOŚ niezwłocznie udali się na rozpoznanie w terenie celem przeprowadzenie oględzin i ustalenia przyczyny całego zdarzenia. Po przybyciu na miejsce wskazane w zgłoszeniu, stwierdzono, że woda w stawie przybrała kolor zielony, co mogłoby świadczyć o zakwicie glonów. Inspektorzy pobrali próbkę wody do badań. Analiza laboratoryjna próbki potwierdziła wcześniejsze przypuszczenia – przyczyną masowego śnięcia ryb w stawie w Miłoszycach było odtlenienia wody, spowodowane namnożeniem się glonów.


2019-08-27

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 14.08.-21.08.2019r.

1. Interwencja w okolicy Jazu Ratowice

W dniu 16 sierpnia 2019 r. inspektor dyżurny WIOŚ otrzymał zgłoszenie telefoniczne od wędkarza w sprawie pojawienia się piany o intensywnym chemicznym zapachu, na rzece Odrze w okolicy Jazu Ratowice, w Gminie Czernica. Bezpośrednio po zgłoszeniu inspektorzy podjęli działania interwencyjne. We wskazanym przez wędkarza miejscu rzeczywiście stwierdzono duże ilości piany, dochodzące nawet do wysokości ok. 1 metra nad poziomem wody w rzece. Piana powstawała bezpośrednio za stopniem wodnym na Jazie i utrzymywała się po obydwu brzegach Odry. Według oceny inspektorów nie miała ona jednak chemicznego zapachu, jak było podane w zgłoszeniu. Na miejscu interwencji inspektorzy pobrali próbki wody, które zostały niezwłocznie przekazane do Centralnego Laboratorium Badawczego. Aktualnie próbki są analizowane celem ustalenia przyczyny tak intensywnego spienienia wody.

2. Interwencja w miejscowości Malin

W dniu 20 sierpnia 2019 r. około godziny 10:00 inspektor dyżurny WIOŚ otrzymał zgłoszenie od mieszkańca miejscowości Malin w Gminie Wisznia Mała, dotyczące fetoru pochodzącego z pól znajdujących się w okolicy jego miejsca zamieszkania. Opisana w zgłoszeniu uciążliwość zapachowa trwała od dnia poprzedniego tj. 19.08.2019 r. i była na tyle intensywna, że powodowała bóle głowy i wymioty u mieszkańców. Skarżący wskazał, iż źródłem nieprzyjemnego zapachu jest nawóz, którego okoliczny rolnik użył do nawożenia swojego pola uprawnego. Mieszkaniec wyraził jednocześnie obawę, że zastosowany przez rolnika preparat może być niedopuszczony do obrotu lub niewiadomego pochodzenia. Niezwłocznie po odebraniu zgłoszenia Inspektorzy WIOŚ wyjechali na rozpoznanie we wskazane w zgłoszeniu miejsce. Wizja w terenie wykazała, że dzierżawca pola prowadzi aktualnie nawożenie obornikiem drobiowym. Ustalono pochodzenie obornika i jednocześnie nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w wykonywaniu zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem nawozem naturalnym. Dzierżawca poinformował inspektorów, że planuje zaorać obornik w najbliższych dniach, co powinno zahamować uciążliwy dla okolicznych mieszkańców zapach.

3. Interwencja dotycząca uciążliwości zapachowej

W dniu 20 sierpnia 2019 r. około godziny 17:30 inspektor dyżurny WIOŚ otrzymał telefoniczne zgłoszenie od dyżurnego z Centrum Zarządzania Kryzysowego dotyczące uciążliwości zapachowej w kilku lokalizacjach na terenie Wrocławia m.in.: Psie Pole, Polanowice, Pracze Odrzańskie. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji inspektorzy podjęli działania interwencyjne w terenie. W celu zidentyfikowania źródła uciążliwego zapachu określili kierunek wiatru i na tej podstawie udali się w rejony północne okolic Wrocławia, do gminy Długołęka oraz Wisznia Mała. W pobliżu miejscowości Krzyżanowice stwierdzono organiczny, intensywny zapach. W związku z wiatrem północnym, północno-wschodnim inspektorzy skierowali się do Krzyżanowic a następnie w okolice Rakowa Wielkiego i Cienina. Następnie przeprowadzili wizję w Pasikurowicach, Bukowinie oraz w Pruszowicach. W ostatniej z wymienionych miejscowości nie stwierdzono uciążliwości zapachowej, co zostało potwierdzone w wywiadzie z jednym z okolicznych mieszkańców. W związku z powyższym inspektorzy ponownie udali się do miejscowości Raków Wielki, gdzie tym razem dokuczliwy wcześniej zapach nie był już wyczuwalny. Na miejscu przeprowadzono wywiad z pracownikiem stadniny koni, znajdującej się bezpośrednio w sąsiedztwie terenów należących do Wojska Polskiego. Na podstawie informacji uzyskanych od pracownika stadniny ustalono, że uciążliwy, kwaśny, nieprzyjemny zapach pojawia się od dwóch dni i prawdopodobnie pochodzi z pobliskich pól. Niestety znacząca zmiana pogody tj. wystąpienie intensywnych opadów i zanik wiatru, który mógłby pozwolić na dokładną, identyfikację źródła uciążliwości zapachowej, uniemożliwiły inspektorom dalsze działania w terenie.

4. Interwencja dotycząca zanieczyszczenia rzeki Ślęzy

W dniu 20 sierpnia 2019 r. w godzinach porannych inspektor dyżurny WIOŚ we Wrocławiu otrzymał zgłoszenie o zanieczyszczeniu rzeki Ślęza na wysokości Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice. Zgłaszający poinformował, że z jednego z wylotów kanalizacji deszczowej, na brzegu rzeki, wydobywa się ciecz, która po dostaniu się do koryta rzeki barwi wodę na kolor zielony. Inspektorzy WIOŚ niezwłocznie przeprowadzili rozpoznanie w terenie. W miejscu, które zostało określone w przyjętym zgłoszeniu, nie stwierdzono nietypowego zabarwienia wody w rzece. Ustalono, że faktycznie ze wskazanego wylotu kanalizacji deszczowej przedostaje się do rzeki ciecz zawierająca najprawdopodobniej drobne frakcje pyłowe, które spowodowały uwydatnienie naturalnego, zielonego koloru rzeki. W trakcie oględzin prowadzonych przez inspektorów pyły zdążyły opaść na dno rzeki i stąd przybrała ona ponownie swój naturalny, jasnozielony kolor. Z miejsca rozpoznania została pobrana próbka wody do badań laboratoryjnych, a po ustaleniu źródła zanieczyszczenia rzeki rozpoczęto kontrolę zakładu eksploatującego przedmiotowy wylot kanalizacji deszczowej.


2019-08-26

GOSPODARKA ODPADAMI JAKO WYZWANIE II EDYCJI PROGRAMU GOVTECH POLSKA

O programie GovTech Polska

GovTech Polska to program realizowany od 2018 roku pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Jego celem jest usprawnienie dialogu między sektorem publicznym, a innowatorami: przedsiębiorcami, start-upami, środowiskiem naukowymi obywatelami. Program łączy wszystkich, którzy za pomocą innowacyjnych technologicznie rozwiązań wspierają rozwiązywanie wyzwań, z jakimi mierzy się administracja, usprawniając tym samym efektywność działania sfery publicznej i podnosząc jakość życia obywateli.

Włączenie firm - zaawansowanych technicznie i informatycznie – w różne procesy administracji publicznej, może przynieść wymierne korzyści poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w bieżącej działalności administracyjnej.

W ramach II edycji wyzwań programu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu mając na uwadze konieczność poszukiwania jak najlepszych rozwiązań w gospodarce odpadami, a co za tym idzie stałego udoskonalania systemu kontroli nad procesami związanymi z gospodarką odpadami zgłosił udział w programie GovTech Polska.

Więcej na stronach internetowych:


2019-06-06

WSPÓŁPRACA Z POLITECHNIKĄ WROCŁAWSKĄ W NOWYCH OBSZARACH KOMPETENCJI WIOŚ

Poszerzanie spektrum wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie:

„Problematyki odorów w gospodarce odpadami”

W dniach 4 – 5 czerwca 2019 r. Pracownicy Inspekcji WIOŚ wraz z Delegaturami oraz pracownicy Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska GIOŚ wzięli udział w warsztatach teoretycznych i praktycznych przeprowadzonych przez Panią Profesor Izabelę Sówkę oraz Panią dr inż. Urszulę Miller wraz z zespołem z Zakładu Inżynierii i Ochrony Atmosfery Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Uciążliwości powodowane działalnością związaną z emisją substancji odorotwórczych są z jednej strony tematem zainteresowania wielu środowisk naukowych z drugiej natomiast przedmiotem skarg mieszkańców oraz interwencji inspekcyjnych. CAŁY ARTYKUŁ


2019-04-29

Dzięki działaniom Inspekcji Ochrony Środowiska, w tym roku udało się wywieźć z Polski prawie 3,8 tys. ton odpadów, które trafiły do naszego kraju nielegalnie.


2019-03-26

W dniu 22.03.2019 roku przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu (Centralnego Laboratorium Badawczego i Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska) wzięli czynny udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Wody organizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Na stoisku edukacyjnym GIOŚ można było dowiedzieć się jaką rolę badania biologiczne odgrywają w ocenie wód powierzchniowych realizowanej w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, jakie grupy organizmów wodnych są badane i dlaczego, a także zapoznać się z typowymi przedstawicielami fauny i flory wodnej. W tym celu na stoisku zaprezentowaliśmy zakonserwowane okazy bezkręgowców, rośliny zielnikowe a także klucze do oznaczania oraz metodyki badawcze.


2019-03-25

Na zaproszenie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w dniu 15 marca 2019 r. grupa specjalistów z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska we Wrocławiu przedstawiła słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku szereg prezentacji dotyczących sposobu prowadzenia monitoringu i wykonywania ocen jakości powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, gleb oraz metod pomiaru poziomu hałasu i wynikających z tego uwarunkowań. Słuchacze - seniorzy z dużym zainteresowaniem odnieśli się do prezentowanych zagadnień w szerokiej dyskusji zadając wiele konkretnych pytań dotyczących rzeczywistych zagrożeń środowiska, ich wpływu na codzienne życie mieszkańców oraz sposobów zmniejszenia zanieczyszczeń w poszczególnych komponentach środowiska.


2019-03-20

Informujemy, że w dniu 22-03-2019 r. z okazji Dnia Wody na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zostanie przeprowadzona seria wykładów i warsztatów dotyczących zrównoważonego gospodarowania wodą oraz ochrony zasobów wodnych w pogarszających się warunkach środowiskowych nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.

Link do strony z informacją o obchodach oraz programem wykładów i warsztatów na www.

Link do strony z informacją o obchodach na facebooku


2019-02-26

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, iż "Biblioteka Monitoringu Środowiska" jest już czynna i dostępna dla zainteresowanych w godzinach pracy urzędu.


2019-01-27

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż z początkiem roku 2019 nastąpiła zmiana siedziby WIOŚ we Wrocławiu. Nowy adres:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław


2018-12-22

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia (wigilia Bożego Narodzenia) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu będzie nieczynny. Przepraszamy za niedogodności i życzymy zdrowych, pogodnych i szczęśliwych świąt.


2018-12-21

W związku ze zmianą kompetencji WIOŚ i GIOŚ wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw,
od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie udostępniania informacji o środowisku wytwarzanych w ramach PMŚ
jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
Od 1 stycznia 2019 r. będzie obowiązywał nowy wzór wniosku o udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza
na wskazanym obszarze (tło substancji)
.
Zmianie ulegną także Dane do przelewu dla Wnioskodawcy do opłaty
za udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (tło substancji)
.
Wnioski o tło proszę wysyłać na adresy mailowe: rwmswroclaw@gios.gov.pl
2018-09-18

Informujemy, że ruszyła rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2018 i potrwa do 7 października 2018.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjnym dostępne są pod linkiem http://www.ekoportal.gov.pl/konferencja/rejestracja/

Zapraszają organizatorzy: Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Podmiotami współpracującymi merytorycznie przy organizacji IV edycji konferencji Środowisko Informacji są: Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Esri Polska, MGGP Aero, ProGea 4D. Konferencja jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

grafika

2018-09-07

Dnia 4 września 2018 r. ruszył cykl spotkań z mieszkańcami województwa dolnośląskiego, na których pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej omawiają założenia Programu „Czyste Powietrze” oraz wyjaśniają jak będzie można poprawnie składać wnioski..

Szczegółowe informacje (harmonogram spotkań) na stronie internetowej WFOŚiGW

Materiały informacyjne o uchwałach antysmogowych

Z dniem 1 lipca br. zaczęły obowiązywać regulacje wynikające z uchwał antysmogowych dla Dolnego Śląska. W ramach akcji informacyjnej o nowych przepisach Instytut Rozwoju Terytorialnego

    przygotował materiały informacyjne, które są dostępne na stronie internetowej IRT


2018-09-05

W dniach 3-4 września 2018 we Wrocławiu odbyły się warsztaty „Pobór oraz ocena próbek fitoplanktonu na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry (MODO)”. Organizatorem spotkania była Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, Grupa Monitoring oraz WIOŚ Wrocław. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele Komisji, pracownicy instytucji zajmujących się monitoringiem wód powierzchniowych: Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (Niemcy); Povodí Odry, s.p.; VÚV TGM, v.v.i. (Republika Czeska) oraz WIOŚ Wrocław, WIOŚ Szczecin; a także przedstawiciele PG Wód Polskich, Krajowego Zarządu Gospodarki Wód oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.
Spotkanie podzielone było na część teoretyczną i praktyczną. W trakcie zajęć teoretycznych delegacje krajów działających w MKOOpZ przedstawiły obowiązujące metodyki badania i oceny fitoplanktonu w rzekach. Przedyskutowano także różnice i podobieństwa w stosowanych metodach.
Drugi dzień był poświęcony części praktycznej warsztatów. Na rzece Odrze we Wrocławiu, na wysokości Kładki Zwierzynieckiej odbył się wspólny pobór prób fitoplanktonu. Pobrany materiał zostanie opracowany i oceniony przez delegacje poszczególnych krajów, a jego wyniki zostaną porównane i omówione w raporcie podsumowującym spotkanie. Wnioski końcowe będą wykorzystane do harmonizacji ocen na MODO, w szczególności na transgranicznych jednolitych częściach wód.


zdjęcie
zdjęcie2018-08-06

Bartosz Moch Czwartek 02 sierpnia 2018 14:05zdjęcie

W czwartek, 2 sierpnia 2018 roku w Centrum Innowacji Przejście Urząd Miejski Wrocławia zorganizował spotkanie warsztatowe w sprawie uchwały antysmogowej oraz norm i regulacji prawnych dotyczących spalania paliw stałych we Wrocławiu.
W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób, w tym m.in. Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia, Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz przedstawiciele rad osiedli, stowarzyszeń, fundacji i instytucji związanych z ochroną powietrza oraz uczelni wyższych.
Czytaj więcej na stronie : https://www.wroclaw.pl/srodowisko/w-centrum-innowacji-przejscie-o-uchwale-antysmogowej-i-paliwach-stalych-wroclaw.2018-06-12

Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska biorą udział w pracach Dolnośląsko-Saksońskiej Grupy Roboczej
    powstałej w wyniku podpisania „Wspólnego Oświadczenia o współpracy pomiędzy Dolnym Śląskiem a Wolnym Krajem Saksonia”
    z dnia 17-18 maja 2000 roku w Dreźnie.
    W 2018 roku w ramach prac powyższej Grupy Roboczej odbyły się dwa spotkania:

 • 23 maja 2018 r. w Dreźnie na zaproszenie Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)
Ze strony polskiej w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Wydziału Monitoringu Środowiska,  Wydziału Inspekcji oraz Działu Inspekcji Delegatury

    w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ), Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego GIOŚ w Krakowie
    oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD).  Ze strony niemieckiej: przedstawiciele Sächsisches Landesamt für Umwelt,
    Landwirtschaft und Geologie (LfULG) oraz Staatliche Betribgeselschaft für Umwelt und Landwirtschaft  (BfUL). W trakcie kilkugodzinnego
    spotkania omówiono następujące zagadnienia:

 • jakość  powietrza i trendy zmian na Dolnym Śląsku (WIOŚ) i Saksonii (LfULG),
 • metody oznaczania benzo(a)pirenu w powietrzu (GIOŚ, BfUL),
 • prowadzenie działalności kontrolnej w sytuacjach kryzysowych (awaryjnych) (LfULG),
 • działalność kontrolna WIOŚ,
 • ocena wyników testów czujników niskokosztowych (niereferencyjnych) wykorzystywanych do pomiarów zanieczyszczeń powietrza (LfULG),
 • działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w województwie dolnośląskim (uchwały antysmogowe, działania w ramach POP) (UMWD).
Obie strony wymieniły się prezentacjami, również tymi, które nie zostały przedstawione w trakcie spotkania. Dotyczyły one: 
 • zależności między tlenkami azotu i komunikacją na podstawie pomiarów w stacji Dresden-Bergstraße (LfULG),
 • efektów funkcjonowania strefy ekologicznej w Lipsku (Umweltzone Leipzig) – jej wpływu  na obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza  sześć lat po utworzeniu (LfULG),
 • informacji na temat seminarium  „Jakość powietrza w Saksonii” , które miało miejsce w Dreźnie w 2017 r. (LfULG),
 • efektów współpracy polsko-niemieckiej w rozwiązywaniu przygranicznych problemów uciążliwości dla środowiska wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej (WIOŚ).
Uzgodniono, iż następne spotkanie będzie miało miejsce za 2 lata w Polsce, chyba że zajdzie potrzeba i wystąpią zagadnienia, które będą wymagały wcześniejszego omówienia.

  
 • 7 czerwca 2018 r. we Wrocławiu spotkanie w Saksońskim Biurze Łącznikowym z przedstawicielami Staatliche Betribgeselschaft für Umwelt und Landwirtschaft  (BfUL)
W trakcie spotkania (6 przedstawicieli z BfUL, 7 z WIOŚ, 1 z UMWD) obie strony zapoznały się ze strukturą i zakresem działalności instytucji.

WIOŚ przedstawił działalność inspekcyjną, monitoringową i laboratoryjną. Kierownicy z BfUL: zakresy badań i oznaczeń poszczególnych pracowni tej firmy.
BfUL jest w dużym stopniu odpowiednikiem WIOŚ, jednakże prowadzi też inne pomiary i oznaczenia wykraczające poza kompetencje WIOŚ. Uzgodniono,
iż Inspektorat przekaże BfUL informacje na temat instytucji w Polsce, które mogą być partnerem do wymiany doświadczeń w zakresie pomiarów napromieniowania środowiska,
bezpieczeństwa jądrowego, kontroli środków spożywczych, pomiarów wodowskazowych na wodach, pomiarów poziomu wód podziemnych, monitoringu ptaków i ochrony przyrody
według dyrektywy siedliskowej. Strona niemiecka zaproponowała 2-3 dniową wizytę w BfUL przedstawicieli poszczególnych wydziałów WIOŚ.
Po spotkaniu delegacja zwiedziła automatyczną stację monitoringu powietrza przy Wybrzeżu Conrada Korzeniowskiego we Wrocławiu zapoznając się z systemem pomiarów
jakości powietrza realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.2018-06-06

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje, że na stronie internetowej www.wroclaw.pios.gov.pl w zakładce „Monitoring środowiska” dostępne są do pobrania informacje o stanie środowiska na obszarze województwa dolnośląskiego uzyskane na podstawie badań realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w roku 2017. Badania poszczególnych komponentów środowiska prowadzone były zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa dolnośląskiego na lata 2016-2020”

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z następującymi opracowaniami:

 1. „Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za rok 2017 (zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska)”
 2. „Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2017 roku”
 3. „Ocena stanu czystości wód podziemnych województwa dolnośląskiego rok 2017”
 4. „Ocena jakości wód podziemnych na obszarach uprzemysłowionych, narażonych na oddziaływanie punktowych źródeł zanieczyszczeń w województwie dolnośląskim w 2017 roku”
 5. „Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2017”
 6. „Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb województwa dolnośląskiego w 2017 roku – obszary bezpośrednio zagrożone zanieczyszczeniami”
 7. „Badania poziomów pól elektromagnetycznych w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2017”.

Opracowanie pt. „Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych na terenie województwa dolnośląskiego za rok 2017” będzie wykonane do końca czerwca 2017 r. (zgodnie z par. 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1187) i zostanie udostępnione na stronie internetowej WIOŚ po zatwierdzeniu przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.


2018-05-15

Informujemy, że WIOŚ we Wrocławiu bierze udział w „Kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”. Kampania jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Programowi przewodzi Gmina Wrocław, zaś partnerami są:

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia z Brzegu

Celem jest przeprowadzenie systemowej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska (Dzierżoniów, Bielawa, Świdnica, Środa Śląska, Szczawno-Zdrój, Jedlina Zdrój, Sobótka, Świdnica Kobierzyce, Kąty Wrocławskie).

Projekt jest realizowany w okresie od 03.04.2018 do 31.12.2019

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:


2018-05-07

Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zapraszają do zgłaszania propozycji prezentacji do wygłoszenia podczas IV edycji konferencji Środowisko Informacji.

Konferencja gromadzi w jednym miejscu specjalistów i ekspertów, zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem cyfrowych danych środowiskowych. Tematem wiodącym jest aktywny dostęp

i przetwarzanie informacji o środowisku i jego ochronie z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych.

Wstępnie zaplanowano następujące sesje tematyczne:
 • wykorzystanie danych środowiskowych do zarządzania przestrzenią publiczną (przez m.in. gminy, samorządy, miasta, parki narodowe, lasy),
 • wykorzystanie otwartych danych publicznych,
 • wykorzystanie narzędzi open source w środowisku,
 • teledetekcja w praktyce - wyniki projektów,
 • nowe technologie w pozyskiwaniu danych o środowisku,
 • realizowane projekty w kontekście wdrażania dyrektywy INSPIRE,
 • oceny oddziaływania na środowisko.
Propozycje należy zgłaszać do 27 maja 2018 r. wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego tutaj.Organizatorzy zachęcają do zgłaszania prezentacji projektów, zarówno obecnie realizowanych, jak i zakończonych, w tym również takich które były już omawiane podczas poprzednich edycji Konferencji,

a obecnie można pokazać uzyskane rezultaty.

Udział prelegentów w konferencji jest nieodpłatny, nie są również zwracane koszty podróży. Prezentacje wygłoszone podczas konferencji zostaną opublikowane w serwisie ekoportal.gov.pl.

Konferencja jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć tutaj.


2018-04-25

W dniach 23-25 kwietnia br. w Wieliczce przedstawiciele Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu wzięli udział w corocznym spotkaniu Inspekcji Ochrony Środowiska, poświęconym badaniom jakości powietrza na stacjach tła regionalnego w Polsce. W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska pomiary jakości powietrza na obszarach tła regionalnego prowadzone są na następujących stacjach:

 • „Osieczów” (województwo dolnośląskie),
 • „Zielonka” (województwo kujawsko-pomorskie),   
 • „Puszcza Borecka” (województwo warmińsko-mazurskie),   
 • „Złoty Potok” (województwo śląskie).
Powyższe stacje należą do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, z wyjątkiem stacji "Puszcza Borecka", która jest własnością Instytutu Ochrony Środowiska – PIB. Stacja ta jest jedną z kilku polskich stacji należących do międzynarodowej sieci badawczej EMEP, pracującej na rzecz Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości. Stacje tła regionalnego pełnią bardzo ważną rolę w systemie oceny i zarządzania jakością powietrza, Na stacjach tych prowadzone są pomiary całego spektrum zanieczyszczeń powietrza, w tym badania składu pyłu PM10 pod kątem zawartości metali ciężkich i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, badania składu pyłu PM2,5 pod kątem zawartych w nim: kationów (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+), anionów (SO42-, NO3-, Cl-), węgla elementarnego i organicznego oraz badania rtęci całkowitej w stanie gazowym oraz badania depozycji całkowitej w zakresie ww. metali i WWA. Na spotkaniu omówiono wyniki międzynarodowych badań porównawczych dotyczących węgla elementarnego i organicznego w pyle organizowanym przez EMEP/Actris, w którym udział wzięło Laboratorium WIOS we Wrocławiu uzyskując bardzo dobre rezultaty. Poszczególne Laboratoria WIOŚ wskazały także problemy z realizacją pomiarów na stacjach tła regionalnego. Tegoroczne spotkanie zakończyło się wizytą w Krajowym Laboratorium Referencyjnym i Wzorcującym i Laboratorium WIOŚ w Krakowie.

2018-04-10

W dniu 10 kwietnia 2018 r., na zaproszenie kierownictwa Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, przedstawiciele Wydziału Monitoringu Środowiska i Wydziału Inspekcji WIOŚ wzięli udział w spotkaniu doradców rolniczych z terenu Dolnego Śląska. Licznie zgromadzonym uczestnikom przedstawione zostały dotychczas wykonane oceny wód powierzchniowych na obszarach szczególnie narażonych na zagrożenie azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych (OSN) na Dolnym Śląsku oraz zmiany w monitoringu tych obszarów wynikające ze wejścia w życie z początkiem tego roku nowej ustawy Prawo wodne, w której jako obszar zagrożony zdefiniowany został teren całego kraju. Również na bazie tych uwarunkowań przedstawiciele Wydziału Inspekcji zapoznali zebranych z projektami nowych rozwiązań w zakresie stosowania dobrych praktyk rolniczych oraz celami i zasadami prowadzenia kontroli na terenach rolniczych.


grupa w2

W dniach 10-11 kwietnia 2018 r. odbyła się 37 Narada Grupy Roboczej W2 „Ochrona wód” przy Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych. Spotkanie odbyło się we Wrocławiu na zaproszenie strony polskiej, reprezentowanej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Waldemara Kulaszkę, przewodniczącego polskiej części GR W2. W naradzie wzięli udział przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz LfU Brandenburg, LUNG Mecklenburg-Vorpommern oraz LfULG Sachsen. Porządek narady obejmował m.in. kontrolę realizacji ustaleń z ostatniej narady GR W2 oraz ustaleń Polsko-Niemieckiej Komisji Wód Granicznych. Przedstawiono i omówiono wyniki prac grup ekspertów ds. jakości analiz, ds. monitoringu oraz ds. wód przejściowych i przybrzeżnych. Została omówiona treść Raportu o jakości wód granicznych za 2016 rok, zawierającego informacje o badaniach i ocenie wód Nysy Łużyckiej, Odry, Odry Zachodniej, Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej, który zostanie przedstawiony Komisji Wód Granicznych na najbliższej naradzie.


2018-03-22
dzien wody

W dniu 22 marca 2018 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyły się obchody Światowego Dnia Wody. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – oprócz o objęcia przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora patronatem tej imprezy – zaprezentował na osobnym stanowisku podstawowe zasady dotyczące badań monitoringowych środowiska wodnego i oceny stany wód. Szczególny nacisk położony został na biologiczne elementy badań, które są z kolei podstawą do oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Obejrzeć można było także preparaty organizmów żyjących w wodzie oraz zielniki, a pracownicy WIOŚ mogli szczegółowo opisać ich charakter oraz rolę, jaka odgrywają w biocenozie środowiska wodnego oraz ich powiązanie z jakością wód.

Licznie przybyli uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci studiujący na kierunkach związanych z ochroną środowiska żywo interesowali się stanem wód i wszelkimi uwarunkowaniami dotyczącymi sposobu ich oceny. Kolejki chętnych ustawiały się do mikroskopu, gdzie można było obejrzeć organizmy charakterystyczne dla rzek przepływających przez Wrocław i jego okolice.


2018-02-21
konferencja

W środę 21 lutego odbyła się konferencja organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Katedrę Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pn. „Aktualny stan przygotowania polskiego systemu prawnego do bezpośredniego stosowania RODO – postulaty de lege ferenda”. Celem konferencji było w szczególności przybliżenie zagadnień związanych z aktualnym stanem wdrożenia RODO i bezpośrednim stosowaniem rozporządzenia w praktyce. Ponadto dla administratorów danych, administratorów bezpieczeństwa informacji oraz pracowników wielu instytucji, którzy na co dzień zajmują się powyższą tematyką była to okazja do wymiany poglądów. W konferencji udział wzięli pracownicy WIOŚ we Wrocławiu: Paulina Niewójt - Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Piotr Cyganek - Dyrektor WIOŚ.