BIP logo GIOŚ
Strona główna » Aktualności

2021-04-15

Pożar hal z materiałami do produkcji środków dezynfekcji w Wilczycach koło Wrocławia


Fot. Miejsce pożaru w Wilczycach
(Wilczyce miejscowość położona na północ od Wrocławia)

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu uczestniczyli w zdarzeniu związanym z pożarem hal magazynujących związki chemiczne oraz materiały do produkcji środków dezynfekujących. Pożar wybuchł w poniedziałek we wczesnych godzinach porannych.

Opis i charakterystyka zdarzenia

W poniedziałek 12 kwietnia 2021 r., ok. godziny 5.00 rano zauważono ogień, który zajął jedną z hal magazynowych. Pożar wybuchł w miejscu prowadzenia działalności firmy zajmującej się produkcją płynów do dezynfekcji. Nasi Inspektorzy dotarli na miejsce zdarzenia w trakcie trwania akcji gaszenia pożaru i podjęli natychmiastowe czynności kontrolne.

Uzyskaliśmy informację od funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, iż w hali zajętej pożarem magazynowane były w dużych ilościach substancje, w tym: kwas siarkowy w ilości 1 Mg, perhydrol w ilości 13 Mg oraz kwas octowy w ilości 3 Mg i izobutanol w ilości 30 Mg.

Pożar objął i całkowicie zniszczył halę magazynową jak również sąsiednią halę, w której wykonywano prace polegające na pakowaniu niewielkich rozmiarów urządzeń elektrycznych.

Pożar został ugaszony natomiast wody pogaśnicze, tj. wody wykorzystywane do gaszenia pożaru w prowadzonych działaniach Straży Pożarnej zmieszane z magazynowanymi substancjami. W takiej postaci na skutek spływu przedostały się na ulicę Wilczycką. Funkcjonariusze PSP zabezpieczyli studzienki kanalizacyjne w miejscach przebiegu kanalizacji sanitarnej za pomocą piasku oraz usypali wał piasku uniemożliwiający przedostanie się ścieków do pobliskiego cieku – Kanał Graniczny, który uchodzi do rzeki Widawa.

Na terenie zaistniałego pożaru wykopany został dół, do którego po uszczelnieniu plandeką planowano wpompować mieszaninę.

Warto zaznaczyć, iż plac od strony zachodniej (wejścia do hal) wyłożony był kostką brukową, pozostały teren oraz plac pomiędzy halami był nieutwardzony. Na terenie zdarzenia nie przebiega kanalizacja deszczowa.

Działania podjęte przez inspektorów WIOŚ

Kolejne nasze oględziny potwierdziły, że po czynnościach gaszenia pożaru do dołu, zabezpieczonego dwoma warstwami nieprzepuszczalnej plandeki, przepompowano wody „popożarowe”. Plandeka nie miała śladów świadczących o obniżeniu się poziomu mieszaniny co potwierdza jej szczelność. W dole zostawiono jeszcze sporo miejsca na wypadek pojawienia się opadów atmosferycznych.

Zgodnie z naszą oceną sytuacji - konieczne było podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do usunięcia wód po pożarze, przepompowanych do wykopanego dołu uszczelnionego folią. Działania uznaliśmy za istotne z uwagi na zapowiadane na najbliższe dni opady deszczu.

Równocześnie na ulicy Wilczyckiej zanieczyszczonej po pożarze prace porządkowe prowadziła Gmina z wykorzystaniem ciągnika wraz z podłączoną naczepą czyszczącą do zbierania powstałego szlamu.

Nasze oględziny przeprowadzone na miejscu zdarzenia w dniu pożaru oraz w dniach następujących po zdarzeniu nie wykluczyły możliwości zanieczyszczenia wód powierzchniowych jak również zanieczyszczenia gruntu, w tym pobocza drogi wzdłuż ul. Wilczyckiej oraz gruntu w otoczeniu zakładu zajętego pożarem.

W związku z ustaleniami wskazującymi na możliwość zanieczyszczenia środowiska wystąpiliśmy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z informacją o zaistnieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku.

Również w kolejnym dniu, tj. 13 kwietnia 2021 r. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ na nasze zlecenie i w naszej obecności dokonało poboru prób wody z cieku Kanał Graniczny w dwóch punktach: powyżej i poniżej miejsca wystąpienia pożaru oraz rzeki Widawy powyżej i poniżej dopływu Kanału Granicznego oraz w znacznej odległości na wysokości mostu nad Widawą w ciągu drogi 372.

Wyniki pomiarów nie wykazały pogorszenia jakości wód Kanału Granicznego ani rzeki Widawy.


Fot. miejsca poboru prób

Zdarzenie pożaru a poważna awaria

Zdarzenie spełnia definicję poważnej awarii (zawarte w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska), bowiem:
Miał miejsce pożar połączony z emisją do środowiska w trakcie procesu magazynowania prowadzonego w ramach procesu produkcyjnego, w którym występują substancje niebezpieczne, powodujące zagrożenie dla środowiska.

Tryb podejmowania działań zapobiegawczych i naprawczych.

W dniu 13 kwietnia 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska we Wrocławiu powziął informację o pożarze hal produkcyjnych zlokalizowanych przy ul. Wilczyckiej w Wilczycach, gmina Długołęka i tego samego dnia RDOŚ we Wrocławiu otrzymał od nas zgłoszenie o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku na ww. terenie, w związku z prowadzoną działalnością polegającą na magazynowaniu kwasu siarkowego, kwasu octowego, perhydrolu oraz izobutanolu.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2187) (dalej zwana ustawą szkodową) wystąpiło zagrożenie bezpośrednią szkodą w środowisku – w wodach i w powierzchni ziemi. Organem właściwym do podjęcia działań jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu (dalej RDOŚ).

Na podstawie ustawy szkodowej w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze. W tym przypadku podmiotem korzystającym ze środowiska jest podmiot wykorzystujący i magazynujący substancje niebezpieczne.

Jeżeli bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku zostały spowodowane za zgodą lub wiedzą władającego powierzchnią ziemi, jest on obowiązany do podejmowania działań zapobiegawczych i naprawczych solidarnie z podmiotem korzystającym ze środowiska, który je spowodował. W tym przypadku występuje współodpowiedzialność właściciela terenu.

Organem właściwym do uzgadniania działań, ich nadzorowania i decyzyjnego zobowiązania do podejmowania w przypadku ich braku jest RDOŚ.

Równocześnie RDOŚ podejmuje działania zapobiegawcze lub naprawcze z uwagi na zagrożenie dla zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku, konieczne jest niezwłoczne podjęcie tych działań.

Dalsze działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu:

W następstwie zdarzenia i wystąpienia poważnej awarii będziemy nadzorowali usuwanie skutków zaistniałej awarii m.in. poprzez:

 • Zbieranie informacji od organów właściwych do nadzorowania i zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska,
 • Dalsze oględziny miejsca wystąpienia pożaru, celem monitorowania stanu faktycznego na terenie wystąpienia poważnej awarii.
 • Monitorowanie jakości cieku Kanał Graniczny oraz rzeki Widawy.
 • Przewidujemy kolejny pobór prób w dniu 16 kwietnia 2021 r. jak również nie wykluczamy badań na bieżąco w razie potrzeby i w zależności od stwierdzonego stanu faktycznego

Fot. Miejsce pożaru hal

2021-04-14

Interwencja w sprawie zanieczyszczenia Nysy Kłodzkiej

W ubiegłym tygodniu doszło do zanieczyszczenia rzeki Nysy Kłodzkiej substancją niewiadomego pochodzenia. Nasi inspektorzy z Delegatury w Wałbrzychu udali się na miejsce zdarzenia, tj. do miejscowości Przyłęk, a następnie dokonali oględzin rzeki. W trakcie wizji podjęli decyzję o pobraniu prób wody, celem wykonania analizy identyfikacyjnej zaobserwowanego zanieczyszczenia w Nysie Kłodzkiej. Jednocześnie ustalono potencjalne źródło zanieczyszczenia o czym powiadomiono właściciela zakładu, z którego najprawdopodobniej pochodziło zanieczyszczenie. W następstwie czego pracownicy wskazanego zakładu dokonali przeglądu instalacji. Podczas przeglądu oraz dodatkowych prac porządkowych zidentyfikowano plastikową beczkę wypełnioną czarną oleistą substancją. Beczka została przyniesiona wraz z nurtem rzeki i unieruchomiona w danym miejscu. Z uszkodzonego zbiornika powoli wydobywała się substancja zanieczyszczająca.

Wobec tego faktu, aby wykluczyć przedostanie się zanieczyszczenia z pobliskiego zakładu przeprowadzono dodatkowe czynności wyjaśniające, m.in. zakład przekazał naszym inspektorom karty charakterystyki stosowanych substancji smarujących oraz olei technologicznych używanych podczas pracy zakładu. Dokumentacja zostanie przeanalizowana a następnie będzie porównywana z wynikami badań pobranych prób wody.

O fakcie stwierdzenia obecności beczki, która mogła być powodem zanieczyszczenia rzeki powiadomiono Wody Polskie oraz przedstawicieli Urzędu Gminy. Aktualnie trwają dalsze czynności rozpoznawcze. Oczekujemy także na wyniki pobranych prób z rzeki.


Fot. zanieczyszczenie wody w rzece Nysa Kłodzka
Źródło: Archiwum Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu

2021-04-09

Nielegalny wylot ścieków z pensjonatu w gminie Bystrzyca Kłodzka

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu stwierdzili odprowadzanie ścieków bytowych z pensjonatu nielegalnym wylotem do pobliskiego potoku.

Po otrzymanym zgłoszeniu w sprawie zanieczyszczenia wód potoku ściekami bytowymi, inspektorzy udali się w teren, celem rozpoznania zdarzenia.

Następnie aby ustalić przebieg znajdujących się na posesji ciągów kanalizacyjnych inspektorzy przeprowadzili zadymianie, wprowadzając do instalacji odpływowej dym, który pozwolił odpowiednio zlokalizować w terenie podłączenia badanej sieci kanalizacyjnej.

Zadymianie potwierdziło nielegalne przyłącze w postaci węża do odprowadzania ścieków bytowych do potoku.

Do węża uchodzącego do potoku, podłączona była rozsączalna oczyszczalnia ścieków należąca do pensjonatu. Zgodnie z oświadczeniem właściciela przez wąż może przedostawać się do potoku ściek, który nie może być rozsączony w gruncie.

Aby wyjaśnić zaistniałe zdarzenie, zaplanowana została kontrola u prowadzącego pensjonat.


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-04-06

Odprowadzanie ścieków „dodatkową” nielegalną kanalizacją w gminie Ziębice

Inspektorzy WIOŚ stwierdzili nielegalne odprowadzanie ścieków bytowych z domków jednorodzinnych, starą poniemiecką kanalizacją deszczową. Ścieki odprowadzane były do rowu melioracyjnego, a następnie do rzeki Oławy.

W związku z zanieczyszczaniem fekaliami rzeki Oławy, inspektorzy udali się na miejsce odprowadzania ścieków aby rozpoznać stan zdarzenia.

Dla ustalenia przebiegu znajdujących się na jednej z posesji ciągów kanalizacyjnych inspektorzy przeprowadzili zadymianie, polegające na wprowadzeniu do instalacji odpływowej bezpiecznego dymu który pozwala na szybką lokalizację zakrytych w terenie studni rewizyjnych, podłączonych rur, rynien, kratek oraz określenie co jest podłączone do badanej sieci kanalizacyjnej.

W wyniku podjętych działań stwierdziliśmy, iż na posesji znajduje się stara nieeksploatowana „dodatkowa” kanalizacja. Kanalizacją tą odprowadzano ścieki z kanalizacji sanitarnej, które wprowadzane były do rzeki.

Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu po przeprowadzonym rozpoznaniu i ustaleniu stanu nielegalnego odprowadzania ścieków do rzeki Oławy sprawę przekaże Burmistrzowi Gminy Ziębice. Wyeliminowanie nielegalnego odprowadzania ścieków, w tym sprawdzenie prawidłowości podłączeń przez mieszkańców jednej z ulic, wymaga dalszych działań, do których właściwa jest Gmina.

Dodatkowo, postępowanie w tej sprawie prowadzi Powiatowy Nadzór Budowlany.


Fot. zadymianie instalacji odprowadzającej ścieki w gminie Ziębice
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-03-30

Wypełnianie bez zezwolenia wyrobiska górniczego odpadami w powiecie świdnickim

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu w trakcie prowadzonej kontroli zakładu górniczego ustalili, że w wyrobisku lokowane są odpady. Przedsiębiorca wykonywał rekultywację terenu przekształconego działalnością górniczą, a do wypełniania wyrobiska wykorzystywał odpady w postaci fragmentów nawierzchni dróg asfaltowych, szlamów kamieniarskich, popiołów i odpadów poremontowych. Podmiot prowadził rekultywację przy pomocy odpadów - nie posiadając zezwolenia na ten rodzaj działalności.

W związku ze stwierdzonym działaniem, niezgodnym z obowiązującym prawem, wymierzona została kara pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Na skutek wydobycia kruszywa naturalnego (piasku), powstaje wyrobisko, które prowadzący działalność ma obowiązek zrekultywować, czyli przywrócić im wartość użytkową, m.in. przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu. Jednocześnie rekultywację należy podejmować i prowadzić zgodnie z wymaganymi zezwoleniami w zakresie podejmowanej działalności, wydawanym po przeanalizowaniu możliwych oddziaływań na środowisko.


Fot. odpady wykorzystywane do wypełniania wyrobiska
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-03-24

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Nielegalny transport odpadów piasku szklanego z Niemiec

W dniu 18.03.2021 r. do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wpłynął wniosek Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego Czwartego Referatu Realizacji w Zgorzelcu o ocenę zatrzymanego w Jędrzychowicach transportu.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze przeprowadzili sprawdzające czynności dokumentacyjne oraz poczynili ustalenia w sprawie przewożonych odpadów z właściwym terenowo organem ochrony środowiska, gdzie zlokalizowany jest zakład, do którego kierowane były odpady. W wyniku czego uznano, iż zatrzymany transport z odpadami piasku szklanego (szkła) jest nielegalny. Zakład, do którego były transportowane odpady, nie posiadał instalacji mogącej zapewnić odzysk tych odpadów.


Fot. odpady piasku szklanego nielegalnie transportowanego z Niemiec do Polski

Nielegalny transport odpadów gleby i ziemi z Niemiec

W dniu 22.03.2021 r. do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wpłynął wniosek Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego Czwartego Referatu Realizacji w Zgorzelcu o ocenę zatrzymanego w Jędrzychowicach transportu.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze przeprowadzili czynności sprawdzające oraz poczynili ustalenia w sprawie przewożonych odpadów z właściwym terenowo organem ochrony środowiska, gdzie zlokalizowany jest zakład, do którego kierowane były odpady. Transportowane odpady to odpady ziemi o kodzie 17 05 04 - sklasyfikowane jako gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03. Przywóz do Polski powyższych odpadów podlega procedurze uprzedniego zgłoszenia i zgody. Z przedłożonych dokumentów wynikało, że transgraniczne przemieszczanie odpadów realizowane było bez uzyskania uprzedniej zgody właściwego organu, w związku z czym transport uznano za nielegalne przemieszczanie odpadów. 


Fot. odpady ziemi i gleby nielegalnie transportowane do Polski

2021-03-19

Nielegalne magazynowanie odpadów biodegradowalnych w gminie Siechnice

W wyniku przeprowadzonej kontroli w ubiegłym roku i podjętych działań pokontrolnych przez inspektorów WIOŚ we Wrocławiu - w lutym bieżącego roku kontrolowany podmiot zakończył usuwanie nielegalnie magazynowanych odpadów biodegradowalnych, stwarzających zagrożenie dla środowiska.

Po uzyskanej informacji w czerwcu 2020 r. w sprawie wywożenia odpadowej masy roślinnej i jej deponowania w pobliżu lasu inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu niezwłocznie podjęli działania w terenie. Działania inspektorów doprowadziły do ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za zaistniały stan rzeczy, niezgodny z przepisami prawa oraz pobrania prób odcieków przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ we Wrocławiu do analizy z miejsca zdarzenia jak i innych zagrożonych miejsc. Badania pobranych prób wykazały znaczne przekroczenia wartości dopuszczalnych (bezpiecznych dla środowiska).

W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku, WIOŚ we Wrocławiu zgłosił sprawę do właściwej Prokuratury. Niemniej jednak wobec zagrożenia dla środowiska oraz braku działań osób odpowiedzialnych za nielegalne magazynowanie odpadów, inspektorzy WIOŚ podjęli kontrolę w trybie interwencyjnym. Ponadto, skierowano wystąpienie do organu gminy jako właściwego do nakazania usunięcia odpadów.

Kontrolowany zakład w związku z podjętymi działaniami przez WIOŚ we Wrocławiu zaprzestał przywożenia odpadów na kontrolowaną nieruchomość jak również rozpoczął wywóz odpadów do podmiotów posiadających decyzje zezwalające na przetwarzanie odpadów, a także zabezpieczył teren przed przedostawaniem się odcieków do wód powierzchniowych.


Fot. Miejsce zbierania odpadowej masy roślinnej

2021-03-18

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Nielegalny transport odpadów odzieży używanej z Holandii

W dniu 12.03.2021 r. do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wpłynął wniosek Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego Czwartego Referatu Realizacji w Zgorzelcu z wnioskiem o ocenę zatrzymanego w Jędrzychowicach transportu.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze przeprowadzili sprawdzające czynności dokumentacyjne oraz poczynili ustalenia w sprawie przewożonych odpadów z właściwym terenowo organem ochrony środowiska, gdzie zlokalizowany jest zakład, do którego kierowane były odpady. W wyniku czego uznano, iż zatrzymany transport z używaną odzieżą jest nielegalny.

Zakład, do którego były transportowane odpady, nie posiadał instalacji mogącej zapewnić odzysk odpadów. Ponadto, stwierdzono nieprawidłowo sporządzone dokumenty wymagane przy transgranicznym przemieszczaniu odpadów.


Fot. Nielegalnie przewożone odpady

Interwencja WIOŚ we Wrocławiu dotycząca awarii sieci kanalizacyjnej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze po otrzymanym zgłoszeniu od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim dotyczącym wycieku ścieków z kanalizacji sanitarnej do rzeki Bóbr w Miszkowicach, podjął natychmiastowe działania i przeprowadził wizję terenową w miejscu zdarzenia. W trakcie oględzin inspektorzy nie stwierdzili wycieku ścieków w miejscu opisanym we wniosku, z uwagi na to iż awaria została usunięta przez użytkującego sieć kanalizacyjną. Jednakże inspektorzy kontynuowali wizję terenową w rejonie miejsca zdarzenia, która wykazała, że po przeciwnym brzegu rzeki, na tej samej sieci kanalizacyjnej, ma miejsce kolejna awaria, a ścieki sanitarne przedostają się do środowiska. W związku z zaistniałym zdarzeniem, pobrane zostały próbki do badań laboratoryjnych przez pracownika GIOŚ CLB Oddziału we Wrocławiu, Pracowni w Jeleniej Górze. Inspektorzy WIOŚ, natychmiast powiadomili podmiot eksploatujący sieć kanalizacyjną o stwierdzonym wycieku. W wyniku czego, niezwłocznie na miejscu zdarzenia rozpoczęte zostały prace mające na celu usunięcie awarii.


Fot. Wyciek ścieków w wyniku awarii do rzeki
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-03-05

Interwencja w sprawie składowania odpadów w gminie Malczyce

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu w dniu 1 marca 2021 r. po zgłoszeniu przez funkcjonariuszy Policji prawdopodobnego nielegalnego transportu odpadów na terenie gminy Malczyce, podjęli natychmiastowe czynności interwencyjne. W wyniku podjętych działań inspektorzy potwierdzili nielegalny transport odpadów. Właściciel terenu zadeklarował natychmiastowe wywiezienie odpadów, przy czym został pouczony, iż odpady winny być usunięte w sposób zgodny z przepisami.

Następnie w trakcie dalszych oględzin nieruchomości, inspektorzy stwierdzili nielegalne składowanie odpadów innych niż niebezpieczne, pochodzących z remontów i rozbiórki, takich jak folia budowlana, styropian, wełna mineralna, elementy PCV, tworzywa sztuczne a także uzbrojenia betonu.

Jednocześnie w tym samym czasie czynności dotyczące nielegalnego transportu odpadów prowadzili również funkcjonariusze Policji, którzy udaremnili przywóz kolejnego transportu odpadów na teren objęty oględzinami.

Powierzchnia nieruchomości objętej kontrolą, posiadała nierównomierne ukształtowanie, z licznymi dołami i zagłębieniami, gdzie zaobserwowano obecność dużych ilości rozdrobnionych tworzyw sztucznych. Ponadto, w trakcie prowadzonych czynności, na terenie stwierdzono ciężki sprzęt, który podczas oględzin nie był wykorzystywany oraz niesprawny sprzęt budowlany.

Następnego dnia po przeprowadzonych oględzinach WIOŚ we Wrocławiu wszczął kontrolę, celem której jest ustalenie szczegółowych danych dotyczących zdarzeń na tym terenie oraz czy podmiot postępuje zgodnie z posiadaną decyzją na gospodarowanie odpadami. Za czyn nielegalny i niezgodny z obowiązującą ustawą o odpadach, grozi administracyjna kara pieniężna do 1 mln złotych.


Fot.1 i 2 Nielegalne składowanie odpadów na terenie gminy Malczyce
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-03-04

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Wyciek substancji do rowu melioracyjnego w gminie Siechnice

W ostatnich dniach doszło do wycieku substancji na skutek pęknięcia zbiornika z wodami popłucznymi i ich przedostania się kanalizacją do rowu melioracyjnego. Wyciek miał charakter awaryjny, krótkotrwały.


Fot. 1 Rów melioracyjny ze śladami osadu organicznego i białym zabarwieniu ścieków
Fot. 2 Ciecz w separatorze ropopochodnym
Fot. 3 Pobrana próbka ścieków do analizy
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Po otrzymanym zgłoszeniu w sprawie odprowadzania do rowu melioracyjnego ścieków o zawiesistej konsystencji i białej barwie, Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 22 lutego 2021 r. udali się na miejsce zdarzenia i wykonali wizję w terenie./

Następnie rozpoczęto kontrolę zakładu podanego w zgłoszeniu. Przez pracowników Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ pobrane zostały próby ścieków z separatora substancji ropopochodnych, zlokalizowanego na terenie zakładu oraz wody z rowu melioracyjnego.

W ramach podjętych działań ustalono, że rów melioracyjny miał pomarańczowo-czerwone zabarwienie, a na długości rowu objętego oględzinami stwierdzono jeszcze jeden wylot. W wyniku oględzin nie stwierdzono odprowadzania ścieków z kontrolowanego zakładu do rowu, ani podłączenia zakładowej kanalizacji deszczowej do przedmiotowego rowu. Natomiast na wysokości innego zakładu stwierdzono organiczny osad oraz małe ilości ścieków o białym zabarwieniu w rowie. W efekcie podjętych działań przedstawiciele zakładu poinformowali, że miało miejsce zdarzenie awaryjne - podczas zmiany lokalizacji zbiornika (typu mauzer IBC 1000 l), w wyniku czego na obszarze placu do magazynowania odpadów, doszło do pęknięcia jednego z nich oraz do wycieku cieczy (wody popłucznej z mycia podłóg). Ze względu na charakter substancji doszło do jej szybkiego rozlewu (trudnego do zatamowania) i pomimo reakcji pracownika zakładu (zbieranie za pomocą ściągaczy, sorbentu) nastąpiło przedostanie się wycieku do studzienek zlokalizowanych na terenie placu.

W związku z ustaleniami ze zdarzenia, inspektorzy będą podejmować dalsze działania, które obejmować będą m.in: przegląd monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów, zadymienie kanalizacji deszczowej, oględziny rowu powyżej zakładu.

Ponadto, WIOŚ we Wrocławiu wystąpi do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o podjęcie działań w ramach posiadanych kompetencji, związanych ze zrzutami ścieków do przedmiotowego rowu.


Kontrola w związku ze zrzutem substancji ropopochodnych w gminie Jelcz Laskowice

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu potwierdzili wprowadzanie substancji ropopochodnych do urządzeń oczyszczalni ścieków wylotem kanalizacji deszczowej.


Fot. 1 Wylot kanalizacji deszczowej do stawu
Fot. 2 Poletka osadcze ze śladami odpompowanej substancji zanieczyszczającej
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

WIOŚ we Wrocławiu po otrzymaniu informacji od Burmistrza Miasta Jelcz-Laskowice o nielegalnym zrzucie substancji ropopochodnych do stawu wchodzącego w skład oczyszczalni ścieków, przeprowadził oględziny wylotu kanalizacji deszczowej, stawu, rowu melioracyjnego będącego odbiornikiem ścieków oraz poletek osadowych. Działania w terenie prowadzone były wspólnie z Centralnym Laboratorium Badawczym GIOŚ.

W ramach czynności kontrolnych inspektorzy dokonali oględzin wylotu kanalizacji deszczowej, stawu, rowu melioracyjnego, będącego odbiornikiem ścieków oraz poletek osadowych. W dniu przeprowadzania oględzin przy wylocie kanalizacji deszczowej stwierdzono białą substancję.

W ramach podjętych działań ustalono, że ścieki o zabarwieniu czerwonym i zapachu chemicznym, charakterystycznym dla paliwa samochodowego, odprowadzane były wylotem kanalizacji deszczowej do stawu ziemnego i dalej do odbiornika ścieków. Jednocześnie pracownicy CLB GIOŚ, pobrali próby wody ze stawu do analiz. Natomiast Państwowa Straż Pożarna odpompowała ścieki i przepompowała je na poletka osadowe, odpływ których został zamknięty. Jednocześnie miejsce zrzutu ścieków było zabezpieczone balotami z tworzyw sztucznych i słomy.

Wobec powyższego zdarzenia skierowano wystąpienie do Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z informacją o nielegalnym zrzucie ścieków wylotem kanalizacji deszczowej jak również wezwano Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jelczu Laskowicach do usunięcia zanieczyszczeń z poletek osadowych.

Ponadto WIOŚ we Wrocławiu wystąpił do Burmistrza Jelcza Laskowic, jako zarządzającego siecią kanalizacji, o udostępnienie informacji o rodzajach prowadzonych działalności w miejscach, z których potencjalnie mogą być odprowadzane ścieki, w celu ewentualnego podjęcia kontroli u wskazanych podmiotów odprowadzających ścieki do kanalizacji deszczowej.


2021-03-02

Działania WIOŚ we Wrocławiu w zapobieżeniu zanieczyszczeniu rzeki Ślęzy

W sobotę 27 lutego 2021 r. inspektorzy dyżurni WIOŚ otrzymali zgłoszenie dotyczące zanieczyszczania rzeki Ślęzy, po czym podjęli właściwe działania.

Inspektorzy udali się na miejsce zdarzenia, gdzie przeprowadzili rozpoznanie, natomiast pracownik Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ pobrał próby wody ze Ślęzy, w miejscu poniżej wylotu kanału odprowadzającego zanieczyszczone wody do rzeki.

W trakcie oględzin w terenie stwierdzono, że zanieczyszczenia wydostają się wylotem, należącym prawdopodobnie do właścicieli pobliskich nieruchomości. Podjęto działania mające na celu ustalenie właściciela, do którego należały substancje zanieczyszczające oraz wylot kanalizacyjny do rzeki Ślęzy.

Na miejscu zdarzenia obecna była Staż Pożarna, która uprzednio zawiadamiała WIOŚ o zanieczyszczeniu rzeki substancjami ropopochodnymi. Służby w sposób bezpośredni wykonały czynności zapobiegające wydostawaniu się zanieczyszczeń w postaci węglowodorów ropopochodnych jak również ich rozprzestrzenianiu się w wodzie. Zabezpieczono wylot stosując właściwy materiał oraz zastosowano rękaw z sorbentem.

Obecnie prowadzone są dalsze czynności, które mają ustalić dokładne przyczyny wycieku substancji oraz planowane są działania wobec właściciela nieruchomości i zarazem właściciela przedmiotowych substancji, które przedostały się do środowiska.

Oczekujemy także na wyniki analiz z pobranych prób wody ze Ślęzy, które posłużą do ewentualnych, dalszych ustaleń.


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-02-26

Kontrola w związku ze zgłoszeniem nielegalnego demontażu pojazdów w Kudowie-Zdroju

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu otrzymali zgłoszenie dotyczące demontażu pojazdów na jednej z posesji zlokalizowanej w Kudowie – Zdroju. W związku z powyższym udali się wraz z funkcjonariuszami Policji we wskazane miejsce w celu przeprowadzenia czynności w terenie i ustalenia stanu faktycznego zdarzenia. Oględziny potwierdziły, że na nieruchomości prowadzony jest demontaż pojazdów. Obecnie inspektorzy WIOŚ prowadzą czynności wyjaśniające wobec osób odpowiedzialnych za stwierdzony nielegalny demontaż pojazdów.


Demontaż pojazdów
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-02-25

Wideokonferencja dotycząca "Gospodarki odpadami na pograniczu polsko-czeskim".

W dniu 23 lutego 2021 r. odbyła się wideokonferencja dotycząca "Gospodarki odpadami na pograniczu polsko-czeskim", zorganizowana przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM przy współpracy z WIOŚ we Wrocławiu. Konferencja związana była z projektem pn.: „Wspólnie rozwiązujemy problemy”, realizowanym w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Konferencja miała charakter naukowy i praktyczny.

Pan Bartosz Bartniczak Dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM, rozpoczynając spotkanie podkreślił wagę problemu jakim jest gospodarka odpadami, tak w obszarze działania Czech jak i Polski.

– Nasze Województwo przykłada wielką wagę do rozwiązywania różnorodnych problemów związanych z zanieczyszczaniem środowiska, podczas tej konferencji zajmiemy się problemem gospodarowania odpadami na pograniczu polsko- czeskim. Mam nadzieję, że zdołają Państwo odpowiedzieć także na pytania dotyczące problemów wynikających z nielegalnego składowania odpadów w lasach na pograniczu. Problem ten ciągle jest jeszcze nie rozwiązany, bowiem przybywa tzw. dzikich wysypisk śmieci w naszych lasach – mówił Julian Golak Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Kontaktów z Republiką Czeską i Rep. Słowacką.

– Problem gospodarki odpadami w naszej codziennej pracy jest rozważany i podejmowany w sposób szczególny, bowiem zadania związane z kontrolami podmiotów gospodarowania odpadami w działalności Inspekcji Ochrony Środowiska są bardzo istotne a nawet priorytetowe, co coraz wyraźniej obserwujemy w ostatnim czasie. Myślę, że wiele możemy się nauczyć i wzbogacić naszą wiedzę poprzez prezentowaną dziś wymianę doświadczeń w zakresie gospodarki odpadami – tłumaczył Mariusz Wojewódka, Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Podczas wydarzenia poruszone zostały kwestie – tak po stronie czeskiej jak i polskiej, dotyczące m.in.:

 • kompetencji Marszałka w zakresie gospodarki odpadami: opłaty, decyzje, BDO,
 • aspektów prawnych gospodarowania odpadami w Polsce i Republice Czeskiej,
 • działań kontrolnych w zakresie gospodarki odpadami,
 • problemów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce oraz Republice Czeskiej.

W trakcie konferencji mieliśmy możliwość przedstawić własne działania kontrolne podmiotów gospodarujących odpadami jak również zobaczyć w jaki sposób zadania w odniesieniu do gospodarki odpadami realizują Czeskie Inspekcje Ochrony Środowiska. Mieliśmy okazję usłyszeć, że borykamy się z podobnymi problemami a jednocześnie niektóre zagadnienia realizujemy w inny sposób a inne zbliżony.

Zadania i rezultaty działań naszej Inspekcji Ochrony Środowiska przedstawiła Pani Katarzyna Buczyńska – Kierownik Działu Inspekcji Delegatury w Jeleniej Górze.

Pani dr inż. Emilia den Boer z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej zaprezentowała zagadnienie problemów gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce zarówno od strony praktycznej i teoretycznej.

Natomiast jak z odpadami komunalnymi radzą sobie nasi sąsiedzi Czesi przybliżył nam Pan Tomáš Síč z Urzędu Miejskiego Trutnov.

Konferencja zakończyła się wspólnym uznaniem jej za wiele wnoszącą w nasze dotychczasowe doświadczenia tak dla nas Inspekcji Polskich i Czeskich jak i Przedstawicieli Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, który za sprawą wystąpienia Pani Dyrektor Moniki Poważnej – w sposób konkretny przedstawił zagadnienia formalne i prawne w zakresie gospodarki odpadami.

Galeria z wydarzenia


2021-02-24

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Ciemna maź w rowie wzdłuż ulicy Małomickiej we Wrocławiu.

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wpłynęło zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia wody w rowie biegnącym wzdłuż ul. Małomickiej we Wrocławiu. W zgłoszeniu podano, iż w rowie widoczna jest substancja mająca postać ciemnej „mazi”. Następnie inspektorzy przeprowadzili rozpoznanie w celu ustalenia stanu faktycznego oraz pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych. Analizy laboratoryjne nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych norm dla wód powierzchniowych. Stwierdzono natomiast, że obecny stan wody w rowie prawdopodobnie związany jest naturalnym procesem gnilnym liści drzew i roślin tam widocznych, co jednocześnie potwierdza silny gnilny zapach.

Ww. rów znajduje się w zarządzie gminy Wrocław, która jest właściwa do podejmowania działań w zakresie uporządkowania wskazanego terenu, w tym doprowadzenia do oczyszczenia rowu z zalegających gnijących pozostałości roślinnych.


Kontrole prowadzone przez WIOŚ we Wrocławiu na zlecenie Najwyższej Izby Kontroli.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi aktualnie na zlecenie Najwyższej Izby Kontroli - kontrole w trzech oczyszczalniach ścieków. Czynności wykonywane przez inspektorów WIOŚ realizowane są w związku z cyklem kontrolnym NIK „Zbieranie i oczyszczanie ścieków komunalnych”. Zlecone zadania mają na celu:

 • wykonanie oceny prawidłowości eksploatacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz urządzeń służących do przeróbki komunalnych osadów ściekowych;
 • pobranie średniej dobowej próbki ścieków komunalnych wprowadzanych do wód lub do ziemi z oczyszczalni ścieków komunalnych oraz oznaczenie wartości substancji zanieczyszczających, lub procentu redukcji substancji zanieczyszczających, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.

2021-02-22

Nielegalne zdeponowanie osadów ściekowe na polu uprawnym na ternie gminy Jelcz-Laskowice.

WIOŚ we Wrocławiu otrzymał zgłoszenie w sprawie zdeponowania czarnej masy ziemnej o nieprzyjemnym i uciążliwym zapachu na polu uprawnym znajdującym się pomiędzy miejscowościami Piekary i Miłocice Małe, położonymi w gminie Jelcz – Laskowice.

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadzili rozpoznanie w terenie, gdzie potwierdzono magazynowanie osadów ściekowych na polu uprawnym, tj. w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Następnie podjęli działania zmierzające do ustalenia właścicieli działki oraz ich przesłuchania w celu uzyskania m.in. informacji dotyczących pochodzenia osadów ściekowych. W trakcie przesłuchania ustalono osobę fizyczną i przedstawiciela firmy odpowiedzialnych za transport i przekazanie odpadów ściekowych. Wskazani sprawcy zdarzenia zostali wezwani do osobistego stawiennictwa się w siedzibie WIOŚ w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przeciwko środowisku.

W chwili obecnej prowadzone są dalsze czynności wyjaśniające w ramach posiadanych kompetencji WIOŚ, celem ustalenia szczegółowych danych o zdarzeniu oraz adekwatnego do popełnionego czynu ukarania sprawców zaistniałej sytuacji.


Fot. osady ściekowe zdeponowane na polu uprawnym.
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-02-17

Wyciek transportowanej substancji przy drodze ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław – Oleśnica.

WIOŚ we Wrocławiu otrzymał telefoniczne zgłoszenie od Państwowej Straży Pożarnej (PSP) we Wrocławiu w sprawie zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego i osobowego, w wyniku którego doszło do zanieczyszczenia środowiska. Do przydrożnego rowu przy drodze ekspresowej S-8 na odcinku Oleśnica – Wrocław wydostało się ok. 10 ton transportowanej substancji.

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu udali się na miejsce zdarzenia, a w wyniku oględzin ustalili, że substancja, która się wydostała do środowiska to zużyty olej spożywczy, tj.: odpad o kodzie 20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne.

Zanieczyszczeniu uległ odcinek drogi ekspresowej na długości ponad 300 m jak również zewnętrzny rów techniczny, odprowadzający wody opadowe. Do skażenia na większym odcinku drogi nie doszło, bowiem na skutek niskiej temperatury olej „stężał” i nie rozprzestrzeniał się.

Jednostki PSP obecne na miejscu zdarzenia zneutralizowały zagrożenie, zabezpieczyły teren oraz stworzyły zapory w celu zatrzymania dalszego rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia.

Na miejscu wypadku obok WIOŚ i PSP obecne były także: Policja, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDKKiA) oraz Inspekcja Transportu Drogowego. Jednocześnie GDKKiA odrębnym pismem została wezwana do złożenia wyjaśnień nt. podjętych działań mających na celu przywrócenie środowiska do stanu właściwego.


Fot. wyciek substancji na drodze S-8
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-02-15

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Kontrola na stacji paliw przy drodze wojewódzkiej nr 321.

W dniu 29.01.2021 r. Delegatura WIOŚ w Legnicy zakończyła kontrolę interwencyjną jednej ze stacji paliw, zlokalizowanej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 321, prowadzącej wyłącznie sprzedaż paliw płynnych, tj. etyliny Pb 95 i ON. Wniosek o interwencję dotyczył m.in. podejrzenia nieszczelności zbiornika magazynującego benzynę. Inspektorzy kontrolujący stację paliw nie stwierdzili nieprawidłowości w realizacji wymagań i przepisów w zakresie ochrony środowiska. Na podstawie okazanych podczas kontroli dokumentów, a także oględzin terenu stacji ustalono, że zbiorniki magazynowe paliwa, dystrybutory paliw i instalacja paliwowa łącząca zbiorniki z dystrybutorami spełniają wymagania techniczne określone w przepisach prawa. Spółka przeprowadza systematycznie okresowe przeglądy oraz konserwacje urządzeń oraz systemów technicznych zainstalowanych na przedmiotowej stacji paliw zgodnie z określonymi przepisami prawa.


Porzucenie 24 pojemników typu „mauzer” z nieznaną substancją we Wrocławiu

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu otrzymali informację od Straży Pożarnej we Wrocławiu dotyczącą porzucenia 24 pojemników (mauzerów) z nieznaną substancją na nieruchomości położonej we Wrocławiu, po czym udali się na miejsce zdarzenia. W wyniku oględzin we wskazanym miejscu, zidentyfikowano 24 pojemniki pozostawione w sposób nieuporządkowany. W 10 z nich znajdowała się ciecz, natomiast 10 szt. mauzerów wypełnionych było puszkami po farbach, klejach i lakierach, natomiast 4 były puste z pozostałościami cieczy. Ustalono, że w pojemnikach znajdują się odpady niebezpieczne.

Dodatkowo wokół pojemników widoczne były ślady rozlanych substancji oraz wyczuwalny był chemiczny zapach. Na miejscu znajdowały się jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Policja oraz przedstawiciele Komisariatu Kolejowego z Wrocławia.

Pobrano próby gruntu w miejscach wycieków do badania i analizy laboratoryjnej, a także skierowano wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w związku z podejrzeniem bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku. Wydano opinię dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, w której wskazano na konieczność niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego.

W dalszym ciągu prowadzona jest ścisła współpraca z Państwową Strażą Pożarną oraz właściwym terenowo Komisariatem Policji.


Fot. pojemniki typu mauzer z nieznaną substancją.
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-02-11

Nieprawidłowości w przechowywaniu nawozów naturalnych.

Kontrole gospodarstw rolnych na terenie Dolnego Śląska.
Nieprawidłowości w przechowywaniu nawozów naturalnych.

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu w 2020 roku prowadzili kontrole gospodarstw rolnych w zakresie stosowania Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

W roku ubiegłym skontrolowano 17 gospodarstw rolnych. Zgodnie z wynikami kontroli najczęściej spotykanym naruszeniem warunków ww. Programu działań jest nieprawidłowe przechowywanie nawozów naturalnych i brak wymaganej dokumentacji, tj. planu nawożenia, obliczeń maksymalnych dawek azotu, ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem oraz ich nieprawidłowe sporządzenie.

W związku z stwierdzonymi naruszeniami Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał 5 decyzji administracyjnych, w tym 3 nakazujące usunięcie w określonym terminie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli oraz dwie ustalające obowiązek uiszczenia opłaty.


Fot. Wyciek gnojówki ze zbiornika na odcieki z silosu.
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-02-11

Pożegnanie Wojewódzkiego Inspektora Ochony Środowiska

Pan Waldemar Kulaszka - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - przechodzi na emeryturę a tym samym przestaje pełnić funkcję Szefa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Pan Waldemar Kulaszka funkcję Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pełnił od 1991 roku, najpierw jako Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze, a następnie jako Dyrektor Zamiejscowego Oddziału w Jeleniej Górze WIOŚ we Wrocławiu. Od roku 1999 -– z przerwą przypadającą na lata 2007 – 2008, kiedy to zdobywał doświadczenie jako ekspert a następnie Dyrektor Departamentu Kontroli Przedsięwzięć ze Środków Statutowych NFOŚiGW i Zagranicznych - aż do teraz zajmował stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Panu Waldemarowi Kulaszce życzymy rozwijania swoich licznych pasji i aktywności pozazawodowych. Jednocześnie, mając na uwadze ogromne doświadczenie liczymy na dalsze wsparcie w sprawach dziś tak ważnych jak ochrona środowiska.


Pan W. Kulaszka z Zastępcą DWIOŚ oraz z Dyrektorem WIOŚ we Wrocławiu.

W. Kulaszka z Kierownikiem Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze i Legnicy

Naczelnicy WIOŚ, Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska GIOŚ we Wrocławiu, Kierownik Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ we Wrocławiu żegnają odchodzącego na emeryturę Waldemar Kulaszkę.

Waldemar Kulaszka od 1983 r. zawodowo związany z ochroną środowiska.

W latach 1990 – 1991 zajmował stanowisko Dyrektora Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska w Jeleniej Górze. W latach 1991 – 1998 pełnił obowiązki Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze, a następnie Dyrektora Zamiejscowego Oddziału w Jeleniej Górze WIOŚ we Wrocławiu.

Od roku 1999 do 2007 zajmował stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

W latach 2007 – 2008 w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pracował jako ekspert a następnie Dyrektor Departamentu Kontroli Przedsięwzięć ze Środków Statutowych NFOŚiGW i Zagranicznych.

W roku 2008 ponownie objął stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Do 2019 r. pełnił funkcję Kierownika polskiej części Grupy Roboczej W2, tj.: Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej ds. Ochrony Wód Granicznych.

W latach 2009 – 2017 r. był członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W 2009 r. został powołany na członka Regionalnej Komisji ds. Oceny Oddziaływania na Środowisko we Wrocławiu.

Od 2010 r. zajmuje stanowisko Zastępcy Przewodniczącego i Rzecznika Delegacji Polskiej w Grupie Roboczej G3 „Zanieczyszczenia Awaryjne” Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry Przed Zanieczyszczeniami na rok 2012 i dalsze lata.

W 2011 roku powołany przez Prezydenta RP na członka Narodowej Rady Ekologicznej II Kadencji jako wiceprzewodniczący.

Jednocześnie był przewodniczącym Konwentu Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska.

Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska w 1998 r. otrzymał zespołową nagrodę Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za utworzenie automatycznej sieci monitoringu powietrza w ramach międzynarodowego systemu „Czarny Trójkąt”, tj. pierwszego międzynarodowego systemu badania oceny powietrza (Polska – Czechy – Niemcy).


2021-02-10

Nielegalne magazynowanie odpadów palnych w gminie Siechnice

W dniu 18.01.2021 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu wykonali czynności służbowe związane z ujawnieniem nielegalnego magazynowania odpadów na obszarze gminy Siechnice. Podczas realizacji czynności kontrolnych stwierdzono, że na terenie działki magazynowane są duże ilości odpadów w postaci zużytych opon, używanych w pojazdach osobowych oraz ciężarowych. Opony magazynowane były w starym, częściowo zdewastowanym, opuszczonym budynku - magazynie. Teren działki nie był ogrodzony i nie był zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Inspektorzy wykonali dokumentację fotograficzną na miejscu wykrytego zdarzenia. Następnie w dniu 26.01.2021 r. inspektorzy WIOŚ dokonali wizji lokalnej w miejscu zdarzenia wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Siechnicach.

W związku z ujawnioną sprawą skierowano wystąpienie do Urzędu Gminy Siechnice – jako organu właściwego w sprawie - o usunięcie ww. odpadów, a także powiadomiono Państwową Straż Pożarną o ewentualnym zagrożeniu pożarowym, na skutek magazynowania odpadów o charakterze palnym.


Fot. nielegalne magazynowanie odpadów w gminie Siechnice
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-02-04

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Interwencja w sprawie nielegalnego demontażu pojazdów w gminie Świerzawa.

W dniu 21.01.2021 r. inspektorzy Delegatury WIOŚ w Legnicy, po otrzymanym zgłoszeniu dotyczącym podejrzenia nielegalnego demontażu pojazdów, udali się we wskazane miejsce wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi. Przeprowadzone działania kontrolne w terenie oraz wstępne ustalenia potwierdziły zasadność zgłoszenia. Inspektorzy stwierdzili demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji, poza miejscem do tego celu przeznaczonym, czyli poza stacją demontażu pojazdów. W związku z powyższym, zostanie wszczęte postępowanie celem wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Kontrola w sprawie podejrzenia nielegalnego przewozu odpadów na teren posesji w Ścinawie.

W dniu 21 stycznia 2021 r. inspektorzy Delegatury WIOŚ w Legnicy zakończyli kontrolę w sprawie podejrzenia nielegalnego przewozu odpadów na teren posesji w m. Ścinawa.

Kontrola podjęta została w związku z wnioskiem Komisariatu Policji w Ścinawie. Podczas prowadzonych oględzin terenu stwierdzono zmagazynowanie odpadów pochodzących z prac budowlanych. W trakcie prowadzonej kontroli nie stwierdzono nielegalnego przewozu odpadów na przedmiotowy teren.


2021-02-01

Interwencja w sprawie odprowadzania ścieków oraz zadymiania w Kwietnikach.

Inspektorzy WIOŚ interweniowali w sprawie oprowadzania ścieków do rowu oraz nadmiernego zadymiania pobliskiego otoczenia przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w Kwietnikach. Czynności kontrolne w terenie nie potwierdziły zgłoszenia.

W dniu 21 stycznia 2021 r. Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu zakończyli kontrolę pozaplanową interwencyjną w sprawie oprowadzania ścieków poprodukcyjnych do rowu oraz nadmiernego zadymiania pobliskiego otoczenia podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie cięcia, formowania i wykańczania kamienia w miejscowości Kwietniki. W trakcie oględzin terenu zakładu prowadzone były czynności cięcia płyt granitowych na mokro, w wyniku czego nie stwierdzono nadmiernego zadymiania czy pylenia do środowiska. Inspektorzy nie wykazali naruszeń przepisów w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza. Nie ustalono aby ścieki technologiczne odprowadzane były do wskazanego w zgłoszeniu rowu. Nie zaobserwowano zanieczyszczenia wody w ww. rowie - woda miała barwę naturalną, bez zapachu. Zatem informacje podane w zgłoszeniu nie potwierdziły się w trakcie kontroli interwencyjnej.


2021-01-29

Praca dla Głównego księgowego

MIĘDZYNARODOWA KOMISJA OCHRONY ODRY PRZED ZANIECZYSZCZENIEM
poszukuje do pracy w stałym Sekretariacie Komisji we Wrocławiu wykwalifikowanego kandydata na samodzielne stanowisko Głównej księgowej / Głównego księgowego.

Szczegóły ogłoszenia

2021-01-22

Kara pieniężna za przekroczenie czasu magazynowania odpadów palnych

W dniu 14 stycznia 2021 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 5 000 zł za magazynowanie odpadów palnych przez okres ponad 1 roku na terenie punktu zbierania odpadów w Strzegomiu.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu przeprowadzili kontrolę podmiotu prowadzącego punkt zbierania odpadów, w wyniku której stwierdzili, że czas magazynowania odpadów kwalifikowanych jako palne, są magazynowane dłużej aniżeli wskazują przepisy ustawy o odpadach. Odpady palne występowały w postaci tzw. paliwa alternatywnego.


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-01-20

Nielegalny transport odpadów z Niemiec do Polski

W dniu 15.01.2021 r. do inspektorów Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze zwrócono się o ocenę transportu odpadów zatrzymanego w Jędrzychowicach. Wniosek wraz z dokumentacją fotograficzną zawierającą zdjęcia dokumentów przewozowych oraz ładunku odpadów przesłał Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu Czwarty Referat Realizacji w Zgorzelcu.

Inspektorzy przeprowadzili analizę dokumentacji, a także dokonali właściwej weryfikacji i ustaleń z przedstawicielem zakładu, do którego były transportowane odpady oraz właściwym terenowo dla tego zakładu organem ochrony środowiska.

W wyniku przeprowadzonego postępowania inspektorzy uznali, że transport jest nielegalny.

Podmiot, do którego były transportowane odpady, nie posiadał instalacji mogącej zapewnić przetworzenie/odzysk odpadów. Podmiot nie posiadał również uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie gospodarowania odpadami.

Na podstawie zgromadzonych informacji i dokumentów w dniu 15.01.2021 r. wyniki ustaleń przesłano do wnioskującego Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu Czwartego Referatu Realizacji w Zgorzelcu.


Źródło: KAS2021-01-19

KOMENTARZ DO REPORTAŻU DOTYCZĄCEGO ZRZUTÓW ŚCIEKÓW W KARPACZU

W dniu 14 stycznia 2021 roku w programie pn. „Magazyn Śledczy” Anity Gargas został wyemitowany materiał m.in. oceniający działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w sprawie zrzutu ścieków z Centrum Medycznego w Karpaczu.

Wyemitowany reportaż pomija istotne informacje, dotyczące podejmowanych czynności kontrolnych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Krzywdząca jest ocena pracy inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zakwalifikowana jako opieszała, bowiem twórcy programu nie wzięli pod uwagę, iż Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie otrzymał zgłoszenia – tak jak inne uprawnione do kontroli organy, np. Państwowe Gospodarstwo Wodne Polskie Wody, Urząd Miejski w Karpaczu, Straż Miejska - w momencie i w dniu występowania nieprawidłowości polegającej na zrzucie nieoczyszczonych ścieków z Centrum Medycznego w Karpaczu (w dniu 8.12.2020 r.), tym samym nie mógł podjąć działań wobec występującego zrzutu nieoczyszczonych ścieków.

Zawiadomienie zostało przekazane przez osobę fizyczną, w kolejnym dniu, tj.: 9.12.2020 r. z jednoczesną informacją, iż nie są już odprowadzane nieoczyszczone ścieki do rzeki Łomnica. Zatem nie miało podstaw rozpoznanie w terenie nieistniejącego zdarzenia. Mając na uwadze, ewentualne nieprawidłowości w czasie przyszłym, Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kontrolę, obejmującą całościowe sprawdzenie, tj.: kontrola działania poszczególnych urządzeń oczyszczalni ścieków, wylotu ścieków wraz z oceną ścieków odprowadzanych do rzeki Łomnicy i wizją wód odbiornika poniżej i poniżej wylotu.

Wobec powyższego nie miało uzasadnienia wykonywanie badań laboratoryjnych ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków Centrum Medycznego do odbiornika.

Nie jest prawdziwa informacja podana przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, że jakoby Inspektorzy WIOŚ mieli wykonywać badania pobranych próbek wody oraz że nie przekazali wyników kontroli przeprowadzonej w Centrum Medycznym Karpacz (dokumenty w załączeniu).

W trakcie wykonywanej kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez Centrum Medyczne w Karpaczu stwierdzono nieprawidłowości formalno – prawne polegające na nie przedkładaniu do WIOŚ wyników pomiarów wielkości zanieczyszczeń, wprowadzanych do środowiska. W toku kontroli Spółka przedłożyła opis działań podejmowanych w oczyszczalni ścieków w latach 2015-2019.

Ustalenia z kontroli zostały przekazane Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie w dniu 22.12.2020 r. Jednocześnie nadmieniam, że nadzór nad wodami sprawuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie powołane ustawą z dnia 17 lipca 2017 r. Prawo wodne.

W reportażu podano fragmenty wypowiedzi różnych rozmówców nie tworzących kompletnych informacji, a tym samym stawiające w złym świetle pracę inspekcyjną WIOŚ.

Załączniki:

 1. Pismo do Polskich Wód z ustaleniami z kontroli
 2. Pismo do zgłaszającego zdarzenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków
 3. Pismo do Burmistrza Karpacza z ustaleniami z kontroli

2021-01-18

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Nagromadzenie odpadów opon na terenie Miasta Jeleniej Góry

Do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wpłynął wniosek osoby fizycznej dotyczący nagromadzenia odpadów w postaci opon na działce zlokalizowanej w Jeleniej Górze oraz spalania miału węgla kamiennego przez firmę prowadzącą działalność na przedmiotowej działce. W trakcie oględzin stwierdzono, że na działce zlokalizowanej w sąsiedztwie obiektu, w którym prowadzona jest działalność, zgromadzone są duże ilości opon. Z uwagi na fakt, iż działka, na której zmagazynowano odpady należy do osoby prywatnej, wystąpiono do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z wnioskiem o podjęcie działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami w tym zakresie. Jednocześnie przeprowadzone przez inspektorów czynności kontrolne wykazały, że do ogrzewania pomieszczeń wykorzystywany jest eko-groszek. Nie potwierdzono spalania miału węgla kamiennego. Wizja terenowa nie wykazała również magazynowania odpadów z prowadzonej działalności na terenie nieruchomości.


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu


Interwencja w sprawie niszczenia korytarza ekologicznego

Do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie niszczenia korytarza ekologicznego przez inwestora prowadzącego prace budowlane obiektu hotelowego na terenie powiatu karkonoskiego.

Przeprowadzona wizja terenowa wykazała, że inwestor zarurował rów, który prowadził wodę oraz zmienił strukturę brzegów i dna. Wykonawca nie uzyskał stosownego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych zabudowy potoku górskiego. Za popełnione wykroczenie osobę winną ukarano grzywną w postaci mandatu karnego. Ponadto skierowano wystąpienie do właściwego Burmistrza Miasta o podjęcie działań w zakresie zmiany natężenia odpływu znajdujących się na gruncie wód opadowych lub roztopowych, wynikających z ustawy Prawo wodne, zgodnie z jego kompetencjami.


2021-01-15

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Ujawnienie miejsca składowania odpadów. Współdziałanie funkcjonariuszy Policji z inspektorami WIOŚ.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze po otrzymanym zgłoszeniu z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w sprawie ujawnienia beczek oraz pojemników typu mauzer z odpadami wzięli udział w oględzinach terenu. Postępowanie w sprawie prowadzi Policja, aktualnie trwają wyjaśnienia w sprawie.


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Więcej informacji na stronie Policji.


Naruszenie warunków pozwolenia zintegrowanego mi. in. w zakresie przekroczenia dopuszczalnej rocznej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

W miesiącu grudniu 2020 r. Delegatura w Legnicy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadziła kontrolę podmiotu posiadającego w swojej statutowej działalności mi.in. opracowanie i wdrażanie technologii piro- i hydrometalurgicznych związanych z zagospodarowaniem surowców wtórnych i odpadów z przetwórstwa i hutnictwa metali nieżelaznych jak i odzyskiem z odpadów przemysłowych ołowiu, antymonu, cynku, miedzi oraz metali szlachetnych do produktów handlowych w postaci stopów metali, tlenków, soli, koncentratów. Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przez kontrolowany podmiot wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalację wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

W wyniku podjętych czynności kontrolnych inspektor Delegatury WIOŚ w Legnicy stwierdził m.in. naruszenie warunków posiadanego pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji stopów ołowiu, wydanego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, w zakresie przekroczenia dopuszczalnej rocznej emisji zanieczyszczeń do powietrza w 2018 r. dla arsenu, a w 2019 r. dla miedzi, ołowiu, arsenu i cynku oraz przekroczenia w 2019 r. ilość odpadów poddanych odzyskowi o kodzie 06 01 01* kwas siarkowy i siarkawy, w stosunku do ilości określonej w pozwoleniu.

W ramach działań pokontrolnych wydane zostanie zarządzenie pokontrolne. O stwierdzonych podczas kontroli naruszeniach poinformowany zostanie również Marszałek Województwa Dolnośląskiego.


Odpady w rekultywacji gruntów zbędnych do dalszej działalności górniczej w kopalni zlokalizowanej w powiecie złotoryjskim

Delegatura WIOŚ w Legnicy przeprowadziła kontrolę podmiotu prowadzącego wydobycie i przeróbkę kopaliny oraz przetwarzanie odpadów, polegające na wypełnieniu części terenu niekorzystnie przekształconego, w związku z eksploatacją złoża na terenie powiatu złotoryjskiego.


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Delegatura WIOŚ w Legnicy po przyjęciu zgłoszenia dokonała oględzin zatrzymanych przez Policję dwóch pojazdów przewożących odpady do odzysku w ramach rekultywowanej wyrobiska powstałego w wyniku eksploatacji złoża, w powiecie złotoryjskim.

Wizja odpadów a następnie kontrola wykazała niezgodności w rodzaju transportowanych odpadów do miejsca rekultywacji oraz nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów i transportu odpadów od podmiotów przekazujących odpady do miejsca prowadzenia odzysku, tj. na teren kopalni bez wymaganego wpisu do bazy BDO.

Oględziny transportowanych odpadów wykazały niezgodność rodzaju przewożonego odpadu i jego kodu na kartach przekazania odpadów ze stanem faktycznym. W dokumentacji podano odpad o kodzie 19 12 09 czyli minerały (np. piasek, kamienie), a faktycznie transportowane były odpady z czyszczenia ulic i placów, tj.: odpad o kodzie 20 03 03. Odpady w swoim składzie zawierały duże ilości materii organicznej (liście), stwierdzono w nich obecność takich odpadów jak: fragmenty papieru, tkaniny, obuwie, listki opakowań po lekach czy tworzywa sztuczne itp. W związku ze stwierdzoną niezgodnością pracownik spółki odmówił przyjęcia powyższych odpadów do odzysku w ramach prowadzonej rekultywacji wyrobiska górniczego. Wobec powyższego podjęto decyzję o zwrocie odpadów do podmiotu, który wystawił kartę przekazania odpadu. O wystawieniu przez firmę z Krakowa karty przekazania odpadu niezgodnie ze stanem faktycznym poinformowano WIOŚ we Krakowie.

Podczas prowadzonego rozpoznania ustalono, że na terenie kopalni przedsiębiorca prowadzi wydobycie i przeróbkę kopaliny (kruszenie i sortowanie) oraz przetwarzanie odpadów, polegające na wypełnieniu części terenu niekorzystnie przekształconego. Odzysk odpadów odbywa się w oparciu o decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego zezwolenie na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R5 (recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych).

Kontrola prowadzona przez inspektorów WIOŚ przy udziale funkcjonariuszy policji KPP w Jaworze nie wykazała naruszeń w zakresie posiadanego przez Spółkę zezwolenia na przetwarzanie odpadów w zakresie prowadzenia odzysku odpadów. Stwierdzono natomiast nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów i prowadzenie transportu odpadów od podmiotów przekazujących odpady do miejsca prowadzenia odzysku, tj. na teren Kopalni bez wymaganego wpisu do bazy BDO, a także nie przekazywanie Marszałkowi sprawozdań z badań przyjmowanych odpadów (obowiązek nałożony w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów w ramach odzysku).

W związku z wynikami kontroli wydano zarządzenie pokontrolne oraz wszczęto dwa postępowania administracyjne w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za brak wpisu do BDO i nierealizowanie przez Spółkę obowiązku nałożonego w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów w zakresie wykonywania badań odpadów poddawanych odzyskowi nie przekazywanie sprawozdań z tych badań Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego.

Jednocześnie w oparciu o ustalenia kontroli WIOŚ Komenda Powiatowa w Jaworze umorzyła śledztwo w związku z niewypełnieniem przez Spółkę znamion czynu zabronionego określonego w przepisach Kodeksu karnego.


2021-01-12

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Kontrola prowadzącego konserwację i naprawę pojazdów w zakresie f-gazów.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Legnicy w grudniu 2020 roku przeprowadzili kontrolę u podmiotu prowadzącego działalność w Legnicy, w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych m.in. w zakresie naprawy systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych. Kontrola obejmowała przestrzeganie przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych. Inspektorzy stwierdzili, że kontrolowany nie przekazał w ustawowym terminie do Bazy Danych sprawozdania o substancjach zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazach cieplarniach za rok 2019. W ramach działań pokontrolnych wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, tj. za nieprzekazanie w terminie ww. sprawozdania.


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu


Kontrola podmiotu sprzedającego sprzęt elektryczny w zakresie deklaracji zgodności urządzenia.

Przez Inspektorów Delegatury WIOŚ w Legnicy skontrolowana została działalność podmiotu zajmującego się detaliczną sprzedażą sprzętu elektrycznego prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach.

Przeprowadzona w grudniu 2020 r. kontrola dotyczyła spełniania przez wyrób zasadniczych wymagań. Wykazano, że deklaracja zgodności urządzenia (wiertnicy) Makita BBA 520 nie zawiera informacji, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska, a mianowicie na dołączonej do urządzenia deklaracji zgodności nie zawarto:

 • poziomu mocy akustycznej urządzenia reprezentatywnego dla danego typu,
 • gwarantowanego poziom mocy akustycznej danego urządzenia,
 • odniesienia do dyrektywy 2000/14/WE i oświadczenia, że urządzenie spełnia wymagania określone w tej dyrektywie lub w rozporządzeniu.

Kontrolą objęto dziesięć urządzeń, które były aktualnie w sprzedaży na terenie ww. obiektu.

Ponieważ wiertnica została nabyta od firmy prowadzącej działalność na terenie miasta stołecznego Warszawa informacja o stwierdzonej nieprawidłowości przekazana zostanie Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.


2020-12-30

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Kontrola sprzedawców żywności

W ramach ogólnopolskiego cyklu kontrolnego ustanowionego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na rok 2020, Delegatura WIOŚ w Legnicy zakończyła kontrole sprzedawców żywności w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Czynności sprawdzające zostały przeprowadzone w:

 • Auchan Polska Sp z o.o. - Hipermarket Auchan w Legnicy
 • Tesco Polska Sp. z o.o. – Hipermarket w Głogowie.

Powyższe kontrole nie wykazały naruszeń w zakresie realizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Sklepy te zgodnie z ustawą zawarły umowy z organizacjami pozarządowymi, którym przekazywana jest żywność, zanim upłynie termin jej przydatności do spożycia.


Nieprawidłowości w dokumentowaniu czynności dotyczących f-gazów.

W dniu 11 grudnia 2020 r. Delegatura WIOŚ w Legnicy zakończyła kontrolę planową podmiotu prowadzącego działalność na terenie gm. Miłkowice w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości związane z systemem dokumentowania czynności dotyczących instalowania, konserwacji lub serwisowania, naprawy oraz likwidacji urządzeń zawierających f-gazy. W ramach działań pokontrolnych wydane zostało zarządzenie pokontrolne.


Brak sprawozdań o fluorowanych gazach cieplarnianych

W dniu 15 grudnia 2020 r. Delegatura WIOŚ w Legnicy zakończyła kontrolę planową podmiotu prowadzącego działalność na terenie gminy Legnickie Pole w zakresie naprawy, serwisowania i montażu urządzeń wentylacyjnych, chłodniczych i pomp ciepła. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieprzekazywaniu do Bazy Danych Sprawozdań (BDS) - danych dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych za rok 2018, 2019 oraz korekty sprawozdania za 2018 r. w ustawowym terminie. W związku z powyższym, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

Dodatkowo w trakcie ww. kontroli stwierdzono, iż system dokumentowania czynności wykonywanych przez certyfikowany personel kontrolowanego przedsiębiorcy nie spełnia wszystkich, szczegółowych wymagań określonych w obowiązujących przepisach.

W związku z powyższym przedstawicielowi kontrolowanej jednostki udzielono pouczenia. W ramach działań pokontrolnych zostanie również wydane zarządzenie pokontrolne.


2020-12-30

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Nieprawidłowości w oczyszczalni ścieków w gminie Ziębice

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu przeprowadzili kontrolę jednej z oczyszczalni ścieków w gminie Ziębice. Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska, w tym prawa wodnego, ustawy o odpadach oraz warunków określonych w decyzji wodnoprawnej. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami na zakład oczyszczania ścieków nałożono obowiązki w drodze zarządzenia pokontrolnego. Zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie naliczenia opłaty podwyższonej za przekroczenie warunków decyzji wodnoprawnej.

Jednocześnie PGW Wody Polskie zostaną powiadomione wystąpieniem pokontrolnym o niedotrzymaniu warunków decyzji wodnoprawnej.


Niezabezpieczenie odcieków nawozów naturalnych przed przedostawaniem się do gruntu

W dniu 17 grudnia 2020 r. Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu zakończyli kontrolę planową gospodarstwa hodowlanego w gminie Kamieniec Ząbkowicki, w trakcie której stwierdzono nieprawidłowe magazynowanie nawozów naturalnych. Ustalono, iż nie zastosowano zabezpieczeń, które chroniłyby środowisko przed przedostawaniem się odcieków pochodzących z nawozów do gruntu. W celu usunięcia nieprawidłowości zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. Jednocześnie WIOŚ we Wrocławiu skieruje wystąpienie pokontrolne do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informujące o wynikach kontroli.


2020-12-23

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Cykl kontroli produkcji pierwotnej - zakończony

Zakończone zostały tegoroczne kontrole bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego. Kontrole prowadzone były na podstawie porozumienia pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym, Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.

W 2020 r. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wraz z Inspektorami Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych skontrolowali 16 gospodarstw rolnych na terenie Dolnego Śląska. Podczas kontroli weryfikowano m.in. sposób nawożenia upraw, w tym dawki stosowanych nawozów azotowych, źródło stosowanej wody oraz zawartość metali ciężkich w glebie. Próbki gleb do badań pod kątem zawartości metali ciężkich pobierała Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we Wrocławiu. W żadnym z kontrolowanych gospodarstw rolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego. Cykl kontrolny będzie kontynuowany w 2021 r.


Hałas z suszenia i przechowywania zbóż w Oleśnicy

W dniu 11.12.2020 r. zakończono czynności kontrolne wobec podmiotu prowadzącego działalność związaną z suszeniem i przechowywaniem zbóż w Oleśnicy.

Przeprowadzone w trakcie kontroli pomiary hałasu wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu w środowisku o 7,7 dB w porze nocnej. Stwierdzone przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu będzie skutkowało wymierzeniem kontrolowanemu podmiotowi biegnącej kary pieniężnej oraz przymuszeniem do podjęcia natychmiastowych działań wyciszających w celu wyeliminowania uciążliwości akustycznej, ograniczającej emisje hałasu do środowiska. Termin zostanie określony w zarządzeniu pokontrolnym.


Kara w kwocie 1 092 000 złotych za niesprawdzenie certyfikatu instalatora

W dniu 26.11.2020 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję administracyjną wobec podmiotu prowadzącego działalność w Biskupicach Podgórnych wymierzającą kary pieniężne o łącznej kwocie równej 1 092 000 zł za niezapewnienie zainstalowania eksploatowanych przez podmiot 273 szt. urządzeń chłodniczych przez podmiot posiadający certyfikat niezbędny do wykonania instalacji.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 każdy podmiot, który zleca czynność polegającą m.in. na instalowaniu stacjonarnych urządzeń chłodniczych zawierających fluorowane gazy cieplarniane innemu podmiotowi, zobowiązany jest do podjęcia uzasadnionych działań służących upewnieniu się, że ten inny podmiot posiada certyfikaty niezbędne do wykonania wymaganych czynności.

Kontrolowany podmiot nie dołożył należytej staranności w upewnieniu się, czy podmiot, któremu zlecono instalację stacjonarnych urządzeń chłodniczych zawierających fluorowane gazy cieplarniane posiada certyfikaty niezbędne do wykonywania danych czynności.


Kara za brak wpisów w Karcie Urządzenia dla urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych

W dniu 26.11.2020 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję administracyjną wobec podmiotu prowadzącego działalność w Biskupicach Podgórnych wymierzającą kary pieniężne o łącznej kwocie równej 37 800 zł za niedokonanie w terminie wpisu danych do 63 szt. Kart Urządzeń prowadzonych dla eksploatowanych przez podmiot urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Podmiot nie dopełnił obowiązku wynikającego z ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, aby wpisy dotyczące wykonywanych czynności w zakresie: instalowania, konserwacji lub serwisowania i kontroli szczelności, naprawy oraz naprawy nieszczelności, były dokonywane w Karcie Urządzenia w terminie 15 dni roboczych od dnia wykonania czynności.


Mauzery z nieznaną substancją na terenie gminy Żórawina

WIOŚ we Wrocławiu w dniu 07.12.2020 r. uzyskał informację od Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Żórawinie, że w miejscowości Turów gm. Żórawina w opuszczonym budynku gospodarczym oraz na terenie wokół budynku, nieznani sprawcy pozostawili ok. 11 sztuk pojemników 1000 litrowych typu mauzer. Działania prowadziła Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 3 z Wrocławia oraz jednostka OSP z Żórawiny. Na miejscu była również Policja. Teren został zabezpieczony. Zostały pobrane próby do analizy substancji znajdującej się w pojemnikach.


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu.

Działania podjęte zostały również przez inspektorów WIOŚ we Wrocławiu. W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że na przedmiotowym terenie znajdują się trzy pełne mauzery z odpadami ciekłymi, częściowo napęczniałe oraz osiem mauzerów do których powrzucano zużyte opakowania m.in. puszki po farbie i utwardzaczu do lakierowania. Wystąpiły również wycieki do gruntu. Ustalono, że na przedmiotowym terenie znajdują się inne porzucone odpady w postaci elementów plastikowych i tapicerskich oraz opon do samochodów, a także ziemia z gruzem budowlanym. Część odpadów została już częściowo przysypana ziemią. Ustalono właściciela przedmiotowego terenu. Trwają dalsze czynności mające na celu ustalenie sprawców oraz doprowadzenie do usunięcia odpadów – organem właściwym do prowadzenia postępowania w tym zakresie jest Wójt Gminy Żórawina.


2020-12-22

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Interwencja w sprawie uciążliwości hałasowej zakładu wulkanizacyjnego na terenie powiatu bolesławieckiego

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze przeprowadzili kontrolę interwencyjną w sprawie uciążliwości akustycznej powodowanej pracą zakładu wulkanizacyjnego na terenie powiatu bolesławieckiego. W trakcie kontroli Pracownicy GIOŚ CLB Oddziału we Wrocławiu Pracowni w Jeleniej Górze wykonali pomiary hałasu generowanego działalnością zakładu. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska WIOŚ nie dokonuje oceny w zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, w sytuacji gdy zakład nie posiada decyzji ustalającej dopuszczalne poziomy hałasu. W związku z powyższym, sprawozdanie z pomiarów zostało przekazane właściwemu organowi ochrony środowiska, tj. Staroście Bolesławieckiemu, celem oceny czy poza zakładem w wyniku działalności przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu oraz ewentualnego wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.


Zanieczyszczenie środowiska odpadami na terenie Jeleniej Góry

Do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie zanieczyszczenia środowiska odpadami z robót drogowych na terenie miasta Jelenia Góra. Inspektorzy niezwłocznie podjęli czynności kontrolne. W czasie wizji terenowej stwierdzono magazynowanie odpadów w postaci ziemi i kamieni oraz niewielkiej ilości destruktu asfaltowego. Właściciel zobowiązał się do usunięcia zmagazynowanych odpadów. Kolejna wizja terenowa przeprowadzona przez inspektorów potwierdziła usunięcie odpadów.


Magazynowanie obornika w gospodarstwie rolnym w powiecie kamiennogórskim

Do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie niewłaściwie magazynowanego obornika przez gospodarstwo rolne, zlokalizowane na terenie powiatu kamiennogórskiego. Przeprowadzona kontrola nie wykazała naruszeń przepisów ochrony środowiska w zakresie przechowywania obornika.


Administracyjna kara pieniężna za zanieczyszczanie powietrza przez zakład z terenu powiatu jeleniogórskiego

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał administracyjną karę pieniężną w wysokości 6 405,00 zł za przekroczenie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w odniesieniu do wartości określonych w pozwoleniu zintegrowanym. W lipcu br. inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze przeprowadzili kontrolę interwencyjną w jednym z zakładów produkcyjnych zlokalizowanym na terenie powiatu jeleniogórskiego. W trakcie kontroli zostały wykonane pomiary emisji substancji do powietrza. Uzyskane wyniki pomiarów wykazały przekroczenia wartości dopuszczalnych ustalonych w pozwoleniu zintegrowanym dla tego zakładu. W związku z powyższym DWIOŚ wydał administracyjną karę pieniężną za stwierdzone przekroczenie.


2020-12-18

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Interwencja w sprawie uciążliwości hałasowej zakładu wulkanizacyjnego na terenie powiatu bolesławieckiego

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze przeprowadzili kontrolę interwencyjną w sprawie uciążliwości akustycznej powodowanej pracą zakładu wulkanizacyjnego na terenie powiatu bolesławieckiego. W trakcie kontroli Pracownicy GIOŚ CLB Oddziału we Wrocławiu Pracowni w Jeleniej Górze wykonali pomiary hałasu z pracy zakładu. W myśl art. 115 a ustawy Prawo ochrony środowiska WIOŚ nie jest organem właściwym do oceny, czy poza zakładem w wyniku działalności przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, gdyż zakład nie posiada decyzji ustalającej dopuszczalne poziomy hałasu. W związku z powyższym, sprawozdanie z pomiarów zostało przekazane do właściwego organu ochrony środowiska, tj. Staroście Bolesławieckiemu celem oceny czy poza zakładem w wyniku działalności przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu i ewentualnego wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.


Zanieczyszczenie środowiska odpadami na terenie Jeleniej Góry

Do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie zanieczyszczenia środowiska odpadami z robót drogowych na terenie miasta Jelenia Góra. Inspektorzy niezwłocznie podjęli czynności kontrolne. W czasie wizji terenowej stwierdzono magazynowanie odpadów w postaci ziemi i kamieni oraz niewielkiej ilości destruktu asfaltowego. Właściciel zobowiązał się do usunięcia zmagazynowanych odpadów. Kolejna wizja terenowa przeprowadzona przez inspektorów potwierdziła usunięcie odpadów.


Magazynowanie obornika w gospodarstwie rolnym w powiecie kamiennogórskim

Do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie niewłaściwie magazynowanego obornika przez gospodarstwo rolne zlokalizowane na terenie powiatu kamiennogórskiego. Przeprowadzona kontrola nie wykazała naruszeń przepisów ochrony środowiska w zakresie przechowywania obornika.


Administracyjna kara pieniężna za zanieczyszczanie powietrza przez zakład z terenu powiatu jeleniogórskiego

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał administracyjną karę pieniężną w wysokości 6 405,00 zł za przekroczenie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w odniesieniu do wartości określonych w pozwoleniu zintegrowanym. W lipcu br. inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze przeprowadzili kontrolę interwencyjną w jednym z zakładów produkcyjnych zlokalizowanym na terenie powiatu jeleniogórskiego. W trakcie kontroli zostały wykonane pomiary emisji substancji do powietrza. Uzyskane wyniki pomiarów wykazały przekroczenia wartości dopuszczalnych ustalonych w pozwoleniu zintegrowanym dla tego zakładu. W związku z powyższym DWIOŚ wydał administracyjną karę pieniężną za stwierdzone przekroczenie.


2020-12-16

Eko-pojazdy na wyposażeniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu zakupił 9 pojazdów o napędzie elektrycznym oraz 8 stacji ładowania dla tych pojazdów. Zakup samochodów był możliwy dzięki wsparciu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W przekazaniu pojazdów udział wziął Wojewoda Dolnośląski – Jarosław Obremski.


Pojazdy elektryczne Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Pojazdy marki Opel Corsa–e wraz ze stacjami ładowania zostały w 100% sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dziś oficjalnie przekazujemy pierwsze samochody o napędzie elektrycznym, na które udzieliliśmy wsparcia ze środków finansowych Funduszu. Co istotne, właśnie dla instytucji, której działalność jest bezpośrednio związana z ochroną środowiska - wyjaśnia Łukasz Kasztelowicz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Samochody będą wykorzystywane do zadań inspekcyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz trzech Delegatur, zlokalizowanych w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu. Dzięki tym pojazdom będziemy mogli realizować zadania związane z kontrolami przestrzegania przepisów ochrony środowiska i jednocześnie przyczynimy się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza ze środków transportu - dodaje Waldemar Kulaszka Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Pojazdy będą służyć pracownikom w szczególności do interwencji w sprawach nielegalnego magazynowania odpadów, kontrolowania emisji zanieczyszczeń do powietrza z działalności gospodarczej, a także rozpoznawania innych zagrożeń w środowisku.

Dla samochodów elektrycznych oprócz zerowej emisji spalin do powietrza charakterystyczne są także niskie koszty eksploatacyjne oraz wysoka efektywność. Pojazdy elektryczne zużywają 16,8 – 16,5 kWh/100 km, czyli w przybliżeniu 100 km jazdy będzie kosztować użytkownika ok. 12 zł. (= ok. 3 l paliwa). Dodatkowo „elektryki” wykorzystują energię wytwarzaną podczas hamowania, która częściowo zasila zespół akumulatorów. Jak mówi Piotr Cyganek Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Oplem Corsa-e będzie można pokonywać względnie dużą odległość, bowiem ich maksymalny zasięg przewidywany jest na ok. 329 – 337 km bez konieczności ładowania. Zakupione przez nas pojazdy będą wykorzystywane głównie do przemieszczania się i wykonywania czynności inspekcyjnych w terenie zabudowanym. Zminimalizuje to w istotny sposób obciążenie dla środowiska, powietrza i zdrowia mieszkańców.

Samochody elektryczne emitują ok. 2,7 razy mniej szkodliwego C02 niż samochody wykorzystujące olej napędowy lub benzynę. Stacje ładowania zamontowano w obiektach WIOŚ we Wrocławiu z czego 2 stacje w siedzibie przy ul. Chełmońskiego we Wrocławiu oraz po 2 stacje doładowania w Delegaturach w Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Legnicy. W sumie 8 punktów. Zastosowane w pojazdach rozwiązania pozwalają na naładowanie akumulatorów do 80% pojemności w ciągu 30 minut w stacjach szybkiego ładowania prądem stałym, dysponujących mocą do 100 kW. Za pomocą stacji zamontowanych w WIOŚ czas ładowania zakupionych pojazdów wyniesie ok. 4 godziny.

Kwota jaką przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na pojazdy elektryczne to ponad 1 mln złotych, stacje ładowania to koszt 108 tys. złotych. To ważne, aby służby inspekcyjne jako strażnicy przepisów ochrony środowiska sprawnie reagowały na wszelkie zagrożenia w naszym otoczeniu. Cieszymy się, że mamy tu swój wkład, jak również w rozwój dolnośląskiej elektromobilności – mówi Bartłomiej Wiązowski Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

WFOŚiGW we Wrocławiu wsparł w latach 2000-2019 działalność IOŚ na Dolnym Śląsku kwotą ponad 49,5 mln zł.


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu


2020-12-15

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Administracyjna kara pieniężna za nieprowadzenie monitoringu wizyjnego odpadów

W dniu 25.11.2020 r. wydano decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 10 000 zł za nieprowadzenie monitoringu wizyjnego obejmującego miejsca magazynowania odpadów na terenie punktu zbierania odpadów w Strzegomiu.

Interwencja w sprawie nielegalnego odprowadzania ścieków w Michałkowej

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu przeprowadzili kontrolę interwencyjną w sprawie odprowadzania ścieków surowych do rowu w Michałkowej. Podczas oględzin w dniu 16.11.2020 r. w skarpie należącej do kontrolowanego zakładu inspektorzy zlokalizowali zbiornik na nieczystości ciekłe, a w jego okolicach – wylot rury drenażowej skierowany do przydrożnego rowu. Ponowne oględziny przeprowadzone w dniu 25.11.2020 r. z użyciem zadymiarki pozwoliły wykazać nieszczelność ww. zbiornika. Ponadto zlokalizowano drugi zbiornik z zawartością nieczystości płynnych, przykryty deskami porośniętymi trawą. Obecnie trwają dalsze czynności wyjaśniające.

Odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji deszczowej w zakładzie w Strzegomiu

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu przeprowadzili kontrolę planową w jednym z zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Strzegomiu. Już po kontroli w 2019 r., przedsiębiorca został zobligowany do niezwłocznego uregulowania spraw formalno-prawnych dotyczących odprowadzania wód opadowych z placu magazynowania odpadów. Ścieki z takiego placu są ściekami przemysłowymi i nie mogą być odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Podczas pierwszych oględzin tegorocznej kontroli, przedsiębiorca nie przedstawił dokumentacji potwierdzającej podłączenie do kanalizacji sanitarnej. W zawiązku z tym, podjęto decyzję o kolejnych oględzinach z zastosowaniem zadymiarki kanałowej. Użycie zadymiarki w dniu 26.11.2020 r. wykazało, że przedsiębiorca odprowadza ścieki przemysłowe do kanalizacji deszczowej.

Błędne informacje dotyczące lotnych związków organicznych (LZO), umieszczane przez producenta farb i lakierów

W dniu 30.11.2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu zakończyli kontrolę podmiotu zajmującego się produkcją farb i lakierów. Podczas kontroli pobrano próbki produktu, które zostały przebadane w zewnętrznym laboratorium kontroli jakości. Badania wykazały, że spełnione są wymagania dotyczące dopuszczalnej wartość maksymalnej LZO. Stwierdzono jednak nieprawidłowość polegającą na umieszczaniu na etykietach produktów błędnych informacji o dopuszczalnej wartości maksymalnej zawartości LZO. W związku z powyższym przedstawicielowi kontrolowanej jednostki udzielono pouczenia. W ramach działań pokontrolnych zostanie również wydane zarządzenie pokontrolne.

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu powodowanego załadunkiem granitu na wagony kolejowe

W dniu 1.12.2020 r Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu zakończyli kontrolę interwencyjną w sprawie nadmiernego hałasu na jednej z bocznic kolejowych w powiecie świdnickim. Podczas kontroli ustalono, że źródłem uciążliwości jest załadunek kamienia granitowego na wagony w związku z realizacją dwóch kilkuletnich kontraktów na dostawę kilkuset tysięcy ton kamienia. Przeprowadzone przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ, Oddział we Wrocławiu kontrolne pomiary poziomu dźwięku w trakcie załadunku wskazały, że na terenach podlegających ochronie przed hałasem (z uwagi na pobliską zabudowę mieszkaniową) – nie jest dotrzymywany dopuszczalny poziom hałasu, który został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. W związku z powyższym informacje o ustalaniach kontroli przekazano do Starosty Świdnickiego, który posiada kompetencje do podjęciach właściwych działań, wobec stwierdzonych nieprawidłowości przez WIOŚ.

Kontrola w gospodarstwie hodowlanym w Wałbrzychu

W dniu 2.12.2020 r. Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu w związku z wnioskiem interwencyjnym rozpoczęli kontrolę w gospodarstwie hodowlanym w Wałbrzychu. Podczas wizji terenowej potwierdzono nielegalne deponowanie odpadów oraz nieprawidłowości w magazynowaniu obornika. Informacja przekazana we wniosku interwencyjnym dotycząca padłych zwierząt w gospodarstwie została przekazana do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu, celem podjęcia działań zgodnie z kompetencjami organu.


2020-12-14

Spotkanie czeskich oraz polskich instytucji inspekcji ochrony środowiska

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM zorganizowało spotkanie czeskich oraz polskich instytucji inspekcji ochrony środowiska

W dniu 11.12 2020 roku Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze zorganizowało spotkanie, do którego zaproszono przedstawicieli WIOŚ we Wrocławiu wraz z Delegaturami oraz przedstawicieli Czeskich Inspekcji Ochrony Środowiska. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną COVID-19, spotkanie odbyło się on-line z wykorzystaniem zdalnej aplikacji komunikacyjnej. W spotkaniu wzięli udział także naukowcy z Politechniki Wrocławskiej. Spotkanie miało charakter roboczy, na którym poruszano zagadnienia dotyczące ochrony środowiska. W trakcie spotkania nawiązano do aktualnych wyzwań Inspekcji Ochrony Środowiska.

Organizacja NOVUM zadeklarowała pomoc w pośredniczeniu pomiędzy instytucjami polskimi i czeskimi. Spotkanie zakończyło się oczekiwaniem na możliwość współpracy w uwarunkowaniach zakończenia zagrożenia zdrowia ze strony COVID-19.


2020-12-07

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Zanieczyszczenie rzeki Ślęzy we Wrocławiu

W dniu 23 listopada 2020 r. dyżurny Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu poinformował o wystąpieniu zanieczyszczenia rzeki Ślęzy w rejonie mostu przy zbiegu ulic Ostrowskiego i Krzemienieckiej we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło na skutek wycieku substancji ropopochodnych z kolektora burzowego. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu podjęli działania w terenie celem ustalenia stanu faktycznego. Na miejscu zdarzenia ustalono, że w rejonie wylotu z kolektora burzowego do rzeki Ślęza ustawione zostały przez jednostki PSP z Wrocławia, dwa rękawy sorpcyjne oraz wysypany został sorbent celem neutralizacji substancji ropopochodnych. Klapy zwrotne zainstalowane na wylotach z obu kolektorów były zamknięte. Nie stwierdzono śladów substancji ropopochodnych na powierzchni cieku wodnego rzeki Ślęza, co potwierdziło skuteczność działań podjętych przez PSP.

Ustalono, że w dniu 22.11.2020 r. Państwowa Straż Pożarna we Wrocławiu o zdarzeniu powiadomiła również podmiot odpowiedzialny za zarządzanie wodami, tj. Wody Polskie a także zarządzającego kanalizacją deszczową czyli MPWiK we Wrocławiu.


Fot. Rzeka Ślęza. Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Porzucone beczki z niebezpiecznymi odpadami chemicznymi we Wrocławiu

W dniu 24.11.2020 r. WIOŚ we Wrocławiu otrzymał zgłoszenie od Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu w sprawie porzucenia kilkudziesięciu beczek o pojemności 200 litrów z nieznanymi, niebezpiecznymi odpadami chemicznymi w rowie przy ul. Mościckiego we Wrocławiu. Inspektorzy WIOŚ udali się na miejsce celem rozpoznania i oszacowania skali zdarzenia.

W porozumieniu z dowódcą operacji PSP ustalono jakie czynności należy podjąć aby zminimalizować szkodliwy wpływ odpadów na środowisko. O zdarzeniu oraz o konieczności zabezpieczenia odpadów poinformowano także Urząd Miejski Wrocławia. Ponadto, podjęto decyzję o konieczności odpompowania wody z rowu, która została zanieczyszczona na skutek wycieku odpadów z dwóch rozszczelnionych beczek.

Jednocześnie WIOŚ we Wrocławiu podjął współpracę z Policją w celu wykrycia sprawcy zdarzenia.


Fot. Beczki z odpadami chemicznymi. Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

 

2020-12-02

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Interwencja w sprawie niewłaściwego przechowywania nawozów naturalnych

W dniu 16 listopada 2020 r. Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu zakończyli kontrolę interwencyjną w gospodarstwie rolnym w gminie Strzegom. Kontrola dotyczyła niewłaściwego przechowywania nawozów naturalnych. Inspektorzy potwierdzili zasadność złożonego wniosku, w tym również stwierdzili, że kontrolowane gospodarstwo nie prowadziło ewidencji zabiegów agrotechnicznych. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych wszczęte zostaną dwa postępowania administracyjne, jedno w sprawie usunięcia nieprawidłowości w zakresie przechowywania nawozów naturalnych, drugie natomiast w sprawie uiszczenia opłaty za brak prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych.


Fot. Gospodarstwo rolne w gminie Strzegom Źródło: Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu

Kontrola nieczynnego składowiska zlokalizowanego w rejonie wałbrzyskim

W dniu 16 listopada 2020 r. Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu zakończyli kontrolę interwencyjną jednego ze składowisk zlokalizowanych w rejonie działania Delegatury wałbrzyskiej. Czynności kontrolne przeprowadzono w związku z informacją o gromadzeniu zużytych opon na terenie nieczynnego składowiska. W trakcie kontroli potwierdzono, że na terenie kwatery składowiska zbierane są odpady bez wymaganego zezwolenia. Z tego powodu zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej. Ponadto stwierdzono, iż zakład nie posiada pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu. W związku z powyższym, skierowano wystąpienie do PGW Wody Polskie informujące o ustaleniach kontroli.


Fot. Gromadzenie zużytych opon na terenie nieczynnego składowiska Źródło: Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu


2020-11-27

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Nielegalny transport odpadów z Niemiec do Polski

W dniu 18.11.2020 r. do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze zwrócił się Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu Czwarty Referat Realizacji w Zgorzelcu o ocenę zatrzymanego na autostradzie A4 w Jędrzychowicach transportu odpadów w zakresie spełniania wymogów międzynarodowego przemieszczania odpadów. Odpady w postaci metali żelaznych (złomu) przewożone były z terenu Niemiec do Polski. Po analizie dostarczonej dokumentacji Inspektorat stwierdził, że transport nie spełniał wymogów formalnych w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów. W związku z czym transport uznano za nielegalny.


Fot. Transport odpadów.


Interwencja w sprawie zanieczyszczenia powietrza spowodowanego spalaniem odpadów

Do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie spalania odpadów przez zakłady zlokalizowane na terenie powiatu jeleniogórskiego. W trakcie wizji terenowej inspektorzy ustalili, że w zakładach wskazanych we wniosku, eksploatowane były kotłownie gazowe. Przeprowadzone wizje terenowe nie potwierdziły zasadności wniesionego wniosku o podjęcie interwencji.


Fot. Kotłownia.Źródło: WIOŚ we Wrocławiu.


2020-11-26

Decyzje administracyjne dotyczące pomiarów hałasu w związku z działalnością zakładu kamieniarskiego w Strzegomiu.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał 3 decyzje dotyczące hałasu dla zakładu kamieniarskiego, działającego na terenie Strzegomia. Dwie decyzje wydano w związku z obciążeniem podmiotu kosztem wykonania pomiarów poziomu hałasu przeprowadzonych w listopadzie 2019 r. w porze nocnej oraz w lipcu 2019 r. w porze dziennej. W trzeciej decyzji administracyjnej wymierzona została firmie kara pieniężna w wysokości 17 665 zł za przekroczenie w okresie 06.11.2019 – 31.12.2019 r. dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska w porze nocnej.


2020-11-20

Palenie w piecach i kotłach na paliwa stałe

KONTROLE SPALANIA W PIECACH I KOTŁACH NA PALIWA STAŁE

Jak co roku sezon grzewczy powoduje zwiększoną liczbę zgłoszeń w sprawie spalania paliw stałych, w tym: widocznego /obserwowanego dymu czy innych zjawisk związanych z paleniem w piecach czy kotłach.


Źródło: www.google.pl

Wraz z ze spadkiem temperatury zaczynamy ogrzewać nasze mieszkania, a co za tym idzie dostrzegamy różne procesy z tym związane, np.: niepokój budzi dym jego kolor, zapach itd.

Jeśli sprawa dotyczy tzw. domków jednorodzinnych zamieszkiwanych przez osoby prywatne wówczas w celu sprawdzenia - zgłoszenie kierujemy do:

 • Straży Miejskiej – jeśli działa w rejonie zgłoszenia,
 • właściwego Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta.
  • Natomiast jeśli nieprawidłowość wynikająca ze spalania paliw stałych dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej - zgłoszenie kierujemy do:

   • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu
    • dla terenu Delegatury Wałbrzych
    • dla terenu Delegatury Legnica
    • dla terenu Delegatury Jelenia Góra

   Czytaj dalej »


2020-11-17

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Przekroczenie dopuszczalnej ilości odpadów w gospodarstwie rolnym w powiecie wałbrzyskim

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu przeprowadzili kontrolę gospodarstwa rolnego w jednej z miejscowości powiatu wałbrzyskiego.

W wyniku kontroli stwierdzono eksploatację instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia zintegrowanego. Nieprawidłowości polegały na przekroczeniu dopuszczonej do wytworzenia w ciągu roku ilości odpadów o kodzie 10 01 01 (żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów).

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami warunków posiadanej decyzji skierowane zostanie wystąpienie do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, który posiada kompetencje w zakresie ustaleń poczynionych w trakcie kontroli WIOŚ.

Nieprzekazywanie danych dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych

W dniu 5 listopada 2020 r. zakończono kontrolę u podmiotu prowadzącemu działalność w jednej z miejscowości powiatu dzierżoniowskiego (naprawa, serwis i montaż urządzeń wentylacyjnych, chłodniczych, pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych i urządzeń AGD). Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieprzekazywaniu w ustawowym terminie, tj.: do 28.02.2020 r. do Bazy Danych Sprawozdań (BDS) danych dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych za rok 2019.

W związku z powyższym przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

Administracyjna kara pieniężna za zbieranie odpadów bez zezwolenia w powiecie wałbrzyskim

W dniu 5 listopada 2020 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję wymierzającą podmiotowi prowadzącemu punkt zbierania odpadów w jednej z miejscowości powiatu wałbrzyskiego karę pieniężną za zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia.


2020-11-16

Kara pieniężna za niesporządzenie Karty Urządzenia

Administracyjna kara pieniężna za niesporządzenie Karty Urządzenia dla urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane

W dniu 09.11.2020 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję administracyjną wobec podmiotu prowadzącego działalność w Biskupicach Podgórnych wymierzającą kary pieniężne o łącznej kwocie równej 213 600 zł za niesporządzenie w wymaganym terminie Kart Urządzeń dla 356 sztuk urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji zwanej Kartami Urządzenia dotyczy urządzeń zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych. Każde z 356 szt. urządzeń zawierało co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych.

Zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Kartę Urządzenia sporządza się w terminie 15 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia na miejsce jego funkcjonowania, a w przypadku gdy urządzenie wymaga zainstalowania - w terminie 15 dni roboczych od dnia zakończenia instalowania i napełnienia fluorowanym gazem cieplarnianym. Kartę Urządzenia sporządza się niezależnie od tego czy urządzenie jest już eksploatowane w miejscu funkcjonowania, do którego zostało dostarczone, lub w miejscu, w którym zostało zainstalowane.


2020-11-06

Transgraniczne przemieszczanie odpadów z Francji

W dniu 28.10.2020 r. do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze zwrócił się Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu Czwarty Referat Realizacji w Zgorzelcu o ocenę zatrzymanego transportu odpadów z Francji do Polski, pod kątem spełniania wymogów międzynarodowego przemieszczania odpadów.

Transportowane odpady to wielkoformatowe folie z tworzywa sztucznego o różnej grubości, zanieczyszczone glebą oraz pozostałościami roślin, przeznaczone do produkcji sianokiszonki.

Inspektorzy dokonali analizy dostarczonej dokumentacji, w wyniku której ustalili, że podmiot, do którego transportowane były odpady nie posiada instalacji do przetwarzania odpadów. To jednocześnie oznacza, że nie spełnia definicji odbiorcy w transgranicznym przemieszczaniu odpadów, gdyż nie będzie w stanie zapewnić procesów odzysku.

Zatrzymany transport odpadów z terenu Francji do Polski stanowił nielegalne przemieszczanie odpadów.


2020-11-04

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Interwencja w sprawie nielegalnego składowania odpadów oraz wylewania nieczystości na działkę położoną w Karwianach

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu po otrzymaniu informacji dotyczącej zniszczenia środowiska na jednej z nieruchomości położonych w Karwianach, przeprowadzili niezwłocznie kontrolę. W wyniku oględzin wskazanego miejsca ustalono, że wykonywane są prace porządkowe oraz sieciowe przez właściciela działki, prowadzącego działalność gospodarczą. Na terenie nieruchomości gromadzone są odpady w uporządkowanych pryzmach w postaci odpadów zielonych, gruzu i ziemi, tj.: odpady pochodzące z prac porządkowych prowadzonych w obrębie działki. Przed zakupem ww. nieruchomości przez Spółkę z o.o. na jej teren zwożone były odpady przez okolicznych mieszkańców. Na miejscu nie stwierdzono, aby właściciel zakopywał odpady, nie ustalono także aby na nieruchomości dochodziło do palenia odpadów i nie zauważono również śladów wskazujących na spalanie odpadów komunalnych czy tworzyw sztucznych.

W trakcie prowadzonych czynności porządkowych przez pracowników Inwestora na wskazanej nieruchomości doszło do przypadkowego odkrycia a zarazem i uszkodzenia przewodu parcianego połączonego z rurą PCV o długości łącznej około 10 metrów i średnicy około 15 cm, z której wydobył się szlam o charakterystycznym zapachu.


Fot. przewód parciany, odprowadzający nielegalnie ścieki.Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu.

Szlam został wchłonięty przez glebę. Nagromadzony materiał w przewodzie najprawdopodobniej był pozostałością nielegalnego odprowadzenia nieczystości z niemożliwej do ustalenia na stan obecny lokalizacji, gdyż teren został zabudowany domami szeregowymi. Przedmiotowa ulica została skanalizowana na przełomie 2017/2018 roku i najprawdopodobniej do tego czasu, któryś z mieszkańców nielegalnie odprowadzał nieczystości.


2020-11-03

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Kontrola interwencyjna w zakładzie górniczym dotycząca odprowadzania wód opadowych

W dniu 22.10.2020 r. inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu zakończyli kontrolę interwencyjną w jednej z kopalni w gminie Dobromierz, która dotyczyła nieprawidłowego odprowadzania wód opadowych z wyrobiska górniczego. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że nie są przestrzegane warunki pozwolenia wodnoprawnego w zakresie utrzymywania rowu melioracyjnego i innych urządzeń służących do odprowadzania wód z kopalni.

Mając na uwadze stwierdzony stan rzeczy, przedstawicielowi kontrolowanego zakładu udzielono pouczenia.

W ramach działań pokontrolnych wydane zostanie zarządzenie pokontrolne a także wystąpienie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.


2020-10-29

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Kontrola interwencyjna w sprawie zanieczyszczenia powietrza pyłem drzewnym w gminie Szczytna

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu przeprowadzili kontrolę interwencyjną w sprawie zanieczyszczania powietrza pyłem drzewnym, pochodzącym z tartaku zlokalizowanego w gminie Szczytna. W trakcie kontroli stwierdzono niezorganizowaną emisję substancji do powietrza.

Ponadto, zakład nie posiadał formalno-prawnego uregulowania dla emitowanych pyłów do powietrza z instalacji do cięcia i obróbki drewna. Kontrola wykazała również, że nie przekazywano - wymaganych przepisami prawa - danych dotyczących korzystania ze środowiska do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, a także nie przedkładano raportu do KOBIZE.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy podjęli czynności pokontrolne w ramach których, zobligowali zakład do podjęcia działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych naruszeń wraz z wyznaczeniem terminu ich wykonania do dnia 30.11.2020 r.

Ponadto, informacje o ustaleniach kontroli przekazano do Starosty Kłodzkiego jako organu właściwego do nałożenia w drodze decyzji obowiązków mających na celu ograniczenie emisji niezorganizowanej substancji do powietrza.


2020-10-23

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Administracyjna kara pieniężna za przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu emitowanego przez zakład kamieniarski

Mp>Po przeprowadzonej kontroli przez inspektorów Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu w zakładzie prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów z kamienia naturalnego, DWIOŚ wydał decyzję wymierzającą podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów z kamienia naturalnego karę pieniężna w wysokości 15 649 zł za przekroczenie /w okresie od 17 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r./ dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska w porze dziennej przez zakład kamieniarski, zlokalizowany w gminie Strzegom.


Ocena transportu odpadów pod kątem spełniania przepisów w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów z Austrii na terytorium Polski

W dniu 16 października 2020 r. Delegatura WIOŚ w Jeleniej Górze stwierdziła nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów z Austrii na terytorium Polski. Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu Czwarty Referat Realizacji w Zgorzelcu zatrzymał transport odpadów odzieży używanej z Austrii, a następnie zwrócił się do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze o ocenę odpadów przewożonych z terenu Austrii do Polski w zakresie spełniania wymogów międzynarodowego przemieszczania odpadów. Po analizie dostarczonej dokumentacji, Inspektorat ustalił, że podmiot, do którego transportowane były odpady nie posiada instalacji do przetwarzania odpadów, a tym samym nie spełnia definicji odbiorcy w transgranicznym przemieszczaniu odpadów nie będąc w stanie zapewnić procesów odzysku.


2020-10-22

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

MONITORING WIZYJNY MIEJSC MAGAZYNOWANIA ODPADÓW

W trakcie wykonywanych czynności kontrolnych w dniu 12 października 2020 r. stwierdzono, że zakład prowadzący działalność w zakresie gospodarowania odpadami, zlokalizowany w obrębie Świdnicy, nie prowadzi monitorowania miejsc, gdzie magazynowane są odpady.

W związku powyższym DWIOŚ wydał decyzję wymierzającą podmiotowi karę pieniężną w wysokości 15 000 zł za nieprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowanych odpadów.

Wizyjny system kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów uregulowany został w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Monitorowanie odpadów magazynowanych lub składowanych dotyczy posiadacza odpadów w ramach prowadzonego przez niego zbierania lub przetwarzania odpadów, wówczas, gdy ma obowiązek z mocy prawa posiadać którąś z decyzji, tj.: zezwolenie na zbieranie odpadów; zezwolenie na przetwarzanie odpadów; pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów; pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Obowiązek monitoringu wizyjnego dotyczy wszystkich rodzajów magazynowanych lub składowanych odpadów natomiast podgląd obrazu na żywo dotyczy odpadów palnych. Utrwalony obraz przechowywany na elektronicznym nośniku informacji obejmuje wszystkie rodzaje odpadów.

Wskazany obowiązek nie dotyczy wytwórcy odpadów magazynującego wyłącznie odpady własne, gdy nie jest wymagane zezwolenie na ich zbieranie lub przetwarzanie.


2020-10-16

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Podejrzenie nielegalnego składowania odpadów w gminie Chojnów.

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu delegatury w Legnicy w dniu 07.10.2020 r., przeprowadzili rozpoznanie w związku z podejrzeniem składowania odpadów na terenie nieruchomości położonej w gminie Chojnów. Działania podjęto po interwencji zgłoszonej przez Komendę Miejską Policji w Legnicy.

W trakcie oględzin stwierdzono, że na części działki znajdują się odpady w postaci: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, metalowe beczki z przepracowanym olejem, opony, tworzywa sztuczne, worki typu big-bag, pojemniki po farbach olejnych, styropian, puste mauzery, mauzery ze zużytymi filtrami olejowymi a także odpady budowlane.

Następnie po ustaleniu podmiotu prowadzącego działalność na tym terenie, w dniu 12.10.2020 r. rozpoczęto kontrolę (pozaplanową na wniosek) w zakresie spełniania wymagań przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o opadach przez prowadzącego działalność gospodarczą na terenie działki, na której zidentyfikowano odpady.


Fot. Odpady na nieruchomości w gminie Chojnów
Źródło: archiwum WIOŚu


2020-10-15

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Sankcje za utrudnianie przeprowadzenia kontroli

Inspektorom Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu uniemożliwiono przeprowadzenie czynności kontrolnych w jednym z zakładów produkujących meble. Właściciel zakładu w dniu 6 października br. nie zezwolił, aby kontrolujący weszli na teren prowadzonej działalności, zlokalizowanej w gminie Świdnica. Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, dotyczące odpowiedzialności za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję wymierzającą podmiotowi karę pieniężną w wysokości 10 000 zł. Jednocześnie sprawę tę skierowano do Prokuratury.

Zgodnie z przepisami prawa poprzez utrudnianie wykonania czynności służbowych rozumie się takie zachowanie, które narusza normalny tok czynności dokonywanych przez urząd.

Udaremnienie lub utrudnienie kontroli polega na nieprzestrzeganiu obowiązków nałożonych na kontrolowanego, np. niewpuszczenie do pomieszczeń zakładu czy też nieudostępnienie dokumentów.

Należy podkreślić, że kontrolujący inspektorzy są uprawnieni do wstępu na teren kontrolowanej jednostki oraz poruszania się po tym terenie na podstawie legitymacji służbowej bez potrzeby uzyskiwania przepustki. Nie podlegają oni też rewizji osobistej przewidzianej w regulaminie wewnętrznym tej jednostki; podlegają natomiast przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązującym w kontrolowanej jednostce.

Zasady prowadzenia kontroli przedsiębiorcy określa m.in. Ustawa Prawo przedsiębiorców.


2020-10-12

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów zwrot odpadów do Niemiec

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Legnicy w dniu 24 września 2020 r. potwierdzili nielegalne przemieszczanie odpadów przewożonych tranzytem przez Polskę z Niemiec na Ukrainę (o czym pisaliśmy wcześniej na naszej stronie internetowej).

Informację o zdarzeniu nielegalnego przemieszczania odpadów przekazano Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, który następnie „uruchomił” procedurę zwrotu tych odpadów do Niemiec, docelowo do podmiotu odpowiedzialnego za ich nielegalną wysyłkę.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska poinformował, że zwrot odpadów zatrzymanych i znajdujących się w miejscu specjalnie do tego celu przeznaczonym, tj.: wyznaczonym parkingu Urzędu Celno-Skarbowego w Legnicy odbędzie się w drodze uproszczonego zgłoszenia.

Transportowane odpady to mieszanina opakowań z tektury i papieru.


Nielegalne przemieszczanie odpadów z Niemiec

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze zatrzymany transport odpadów przewożonych z Niemiec uznali za nielegalne przemieszczanie odpadów.


Źródło: załącznik fotograficzny do wniosku o ocenę towaru

W dniu 30 września 2020 r. WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze otrzymała od Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu Czwartego Referatu Realizacji w Zgorzelcu wniosek o ocenę transportu z odpadami. Pojazd z odpadami został zatrzymany w Zgorzelcu. Do wniosku o ocenę transportu dołączona była m.in. następująca dokumentacja:

 • międzynarodowy samochodowy list przewozowy (CMR),
 • dokument potwierdzający ważenie,
 • załącznik VII do Rozporządzenia (WE) NR 1013/2006 dla odpadu o kodzie 15 01 02,
 • dokumenty rejestracyjne ciągnika samochodowego i naczepy ciężarowej,
 • dokumentację fotograficzną,

Ze zdjęć wynikało, iż na naczepie samochodu znajdują się worki typu big-bag z tworzyw sztucznych przewożone luzem częściowo zanieczyszczone rozdrobnionymi tworzywami sztucznymi. Opakowania z tworzyw sztucznych w postaci big-bag zgodnie z europejskim katalogiem odpadów należy klasyfikować pod kodem 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych, natomiast rozdrobnione tworzywa sztuczne powinny zostać zaklasyfikowane pod kodem 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma.

Podmiot, do którego były transportowane odpady, nie posiadał instalacji mogącej zapewnić przetworzenie/odzysk odpadów. Ponadto, potencjalny odbiorca odpadów nie posiadał również decyzji na przetwarzanie odpadów, a jedynie decyzję na zbieranie odpadów.

Zatem podmiot, do którego transportowane były odpady nie był w stanie przeprowadzić odzysku lub unieszkodliwiania w sposób zgodny z przepisami wspólnotowymi lub międzynarodowymi.

Po dokonaniu rozpoznania dokumentacyjnego oraz zebraniu innych niezbędnych informacji w sprawie uznano, że transport odpadów jest nielegalny.


Międzynarodowa operacja pn.: DEMETER VI – kontrola transgranicznego przemieszczania odpadów.

W dniu 5 października 2020 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatury w Legnicy brali udział w międzynarodowej operacji pod nazwa DEMETER VI polegającej na kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów (TPO). Działania prowadzone były we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Głogowie. Kontrola drogowa odbywała się na drodze krajowej DK12 - zajazd w m. Wilków, podczas której zatrzymano 3 pojazdy transportujące odpady wyłącznie w ruchu krajowym. W trakcie czynności kontrolnych ww. transportów nie stwierdzono nieprawidłowości. W tym dniu nie zatrzymano do kontroli drogowej pojazdów transportujących odpady w ramach transgranicznego przemieszczania odpadów.


Wydobycie z gruntu pojemników z niebezpieczną substancją w trakcie prowadzonych prac ziemnych w Lubaniu.

W dniu 30.09.2020 r. WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze przyjęła telefoniczne zgłoszenie Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu, dotyczące ujawnienia odpadów wskutek prowadzonych prac ziemnych na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Z gruntu zostały wykopane beczki stalowe oraz ceramiczne, w części których znajdowała się substancja o nieznanym pochodzeniu. Część ww. pojemników była rozszczelniona a ich zawartość wydostała się do środowiska gruntowego. System oznakowania oraz stan, świadczyły o historycznym pochodzeniu pojemników. Wewnątrz pojemników znajdowały się substancje, o nieznanym składzie. Na miejsce zdarzenia udali się pracownicy WIOŚ Delegatury w Jeleniej Górze. Rozpoznanie przeprowadzono w obecności KP PSP w Lubaniu oraz grupy chemicznej KM PSP w Legnicy.


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

W trakcie rozpoznania ustalono, iż na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu prowadzone były prace budowlane, w trakcie których odkopano ok. 10 rozszczelnionych i mocno skorodowanych, metalowych beczek o różnej pojemności oraz 8 ceramicznych pojemników o pojemności około 1 litra, z których siedem było pustych, nieposiadających zamknięcia, w związku z czym zawartość pojemników przedostała się do środowiska wodno-gruntowego. Jedna z nich była zamknięta, pełna, wypełniona substancją niewiadomego pochodzenia. Ze względu na potencjalnie niebezpieczny charakter substancji prace w terenie prowadziła grupa chemiczna Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy. Ustalono, iż substancja, która się wydostała do gruntu to 3% 2-butylo-octanol.

W związku z powyższym inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatury w Jeleniej Górze sporządzili opinię w sprawie spełnienia przesłanek dotyczących konieczności niezwłocznego usunięcia odpadów (w trybie art. 26 a ustawy o odpadach) zgromadzonych na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej), którą przesłali Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu jako organowi kompetentnemu do prowadzenia dalszych czynności w tej sprawie.


Administracyjna kara pieniężna dla Gminy za nieosiągnięcie w 2018 r. wymaganego poziomu recyklingu.

Kara za W dniu 30 września 2020 r., po kontroli jednej z gmin zlokalizowanej na terenie województwa dolnośląskiego, wydano decyzję nakładającą karę pieniężną w wysokości 20 590 zł za nieosiągnięcie w 2018 r. wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych tj. papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło.


Interwencja w sprawie uciążliwości zapachowych w Wałbrzychu

W dniu 1 października 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu, w związku z licznymi skargami mieszkańców Wałbrzycha, dotyczącymi uciążliwości zapachowych na terenie wskazanej części miasta, rozpoczęli kontrolę interwencyjną w jednym z zakładów zajmujących się gospodarką odpadami. Przeprowadzono oględziny zakładu, obecnie trwają dalsze czynności wyjaśniające.


Kontrola składowiska w Grzybianach

W dniu 30 września 2020 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatury w Legnicy w związku z wnioskiem Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą dotyczącym podejrzenia składowania na składowisku w Grzybianach (gm. Kunice, powiat legnicki) odpadów w postaci mieszanki komunalnej z dużą ilością plastiku oraz innych odpadów o kodzie 19 05 03 tj.: Kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nienadającego się do wykorzystania) dokonali oględzin terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grzybianach.

Nie stwierdzono składowania na tym składowisku odpadów. Aktualnie prowadzona jest rekultywacja tego składowiska przez Spółę Grzybiany Waste Sp. z o.o. we Wrocławiu. Ostatnia kontrola tego składowiska przeprowadzona była w dniach 10.02. -19.02.2020 r. w związku z podejrzeniem prowadzenia rekultywacji składowiska w sprzeczności z przepisami ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (zwożenie oraz wbudowywanie na składowisku odpadów komunalnych). Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie rodzaju odpadów wykorzystanych do rekultywacji.


Kurs przygotowujący do wykonywania zadań na stanowisku inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska – rozpoczęty.

Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu zdobywali wiedzę i nabywali umiejętności m.in. w zakresie technik prowadzenia przesłuchań oraz prowadzenia oględzin. Zajęcia prowadzone były przez profesjonalistów – osoby zawodowo zajmujące się szkoleniem m.in. kadr policyjnych. Przedstawione oraz praktycznie „przetrenowane” zostały techniki związane z przesłuchiwaniem świadków oraz prowadzeniem oględzin miejsc kontroli. Zdobyte umiejętności przyczynią się do podniesienia kwalifikacji uczestników, a w przyszłości usprawnią realizowanie działań inspekcyjnych przyszłych inspektorów WIOŚ we Wrocławiu.

Szkolenia przygotowujące do wykonywania zadań inspekcyjnych dla przyszłych inspektorów zorganizowane było przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w ramach kursu przygotowującego kandydatów na inspektorów do egzaminu państwowego.

Zajęcia odbyły się w 2 turach: 23 - 24 września 2020 r. oraz 28 - 29 września 2020 r.


2020-10-02

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska.

Kontrola dotycząca transgranicznego przemieszczania odpadów z Niemiec na Ukrainę

W dniu 24 września 2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatury w Legnicy na wniosek Komendy Miejskiej Policji w Legnicy Wydział do Walki z Przestępczością przeprowadzili z Dolnośląskim Urzędem Celno – Skarbowym Delegatura w Legnicy wspólne działania kontrolne dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów. Czynności sprawdzające prowadzone były na drodze krajowej DK A4, zjazd Legnica. Po dokonaniu oceny towaru przez Inspektorów WIOŚ, Funkcjonariusze Celni zatrzymali transport odpadów przewożonych tranzytem przez Polskę z Niemiec na Ukrainę.

Na podstawie okazanych podczas kontroli dokumentów, jak również po dokonaniu przez pracowników WIOŚ oględzin przewożonych odpadów stwierdzono, że rodzaj przewożonych odpadów był niezgodny z kodem odpadów wyszczególnionym w okazanym Załączniku VII do rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów. Zgodnie z ww. załącznikiem przedmiotem transgranicznego przemieszczania odpadów miał być odpad o kodzie B3010 (tworzywa sztuczne), które nie powinny być wymieszane z innymi odpadami, natomiast faktycznie przewożone były wymieszane odpady tworzyw sztucznych z makulaturą oraz papierem i tekturą. W związku z powyższym, uznano, że przemieszczanie odpadów jest „nielegalnym przemieszczaniem odpadów”, bowiem w myśl art. 3 ust. 2 i 4 ww. rozporządzenia ten rodzaj odpadów nie został wyszczególniony w załączniku III, IIIA lub IIIB przedmiotowego rozporządzenia.

Informacje o stwierdzeniu nielegalnego przemieszczania odpadów, przewożonych tranzytem przez Polskę z Niemiec na Ukrainę przekazano, zgodnie z właściwością, Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.


Porzucenie odpadów w gminie Kobierzyce

W dniu 04.09.2020 r. do WIOŚ we Wrocławiu wpłynęło zgłoszenie dotyczące porzucenia odpadów nieznanego pochodzenia na terenie gminy Kobierzyce. W wyniku podjętych natychmiastowych działań, ustalono, że w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę, tj. na nieogrodzonej nieruchomości, w pobliżu skrzyżowania dróg, znajdowało się pięć pojemników typu „mauzer”, wypełnionych substancją nieznanego pochodzenia o pojemności 1000 litrów każdy. Wszystkie pojemniki były zamknięte i nie stwierdzono w nich żadnych nieszczelności oraz widocznych odcieków.

W wyniku prowadzonych czynności operacyjnych nawiązano współpracę z organami ścigania w celu zebrania dodatkowych informacji mogących mieć wpływ na wyjaśnienie sprawy.

Ponadto, skierowano wystąpienie do wójta gminy o pojęcie działań w ramach posiadanych kompetencji wynikających z art. 26 ustawy o odpadach, tj. nakazanie posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania w drodze decyzji wydawanej z urzędu.


Kontrola warunków określonych w pozwoleniu zintegrowanym podmiotu prowadzącego działalność produkcyjną w Ziębicach

W dniu 23 września 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu zakończyli kontrolę podmiotu prowadzącego działalność w Ziębicach. Kontrola wykazała: przekroczenie ilości wytwarzanych w 2018 r. odpadów w stosunku do ilości określonych w pozwoleniu zintegrowanym, brak wykonania pomiarów okresowych hałasu (wymagana częstotliwość raz na 2 lata) i nieprzedłożenie do WIOŚ pomiarów okresowych hałasu w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia.


Interwencja zanieczyszczenia rzeki Bystrzycy w mieście Głuszyca

W dniu 23 września 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu przeprowadzili wizję terenową na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w związku z informacjami o zanieczyszczeniu rzeki Bystrzycy w Głuszycy. Kontrola nie potwierdziła obecności zanieczyszczeń w rzece.


Kontrola na wniosek NIK w zakresie gospodarki odpadami w Dzierżoniowie

W ramach działań po kontroli przeprowadzonej na wniosek Najwyższej Izby Kontroli, podmiotowi prowadzącemu działalność w Dzierżoniowie udzielono 3 pouczenia oraz ukarano grzywną w postaci mandatu karnego za brak prowadzenia kart ewidencji odpadów w okresie od 2016 roku do 2019 roku.


Interwencja w związku z niewłaściwą gospodarką odpadami przez jedną z piekarni na terenie miasta Jelenia Góra.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze przyjął telefoniczne zgłoszenie w sprawie niewłaściwego postępowania z odpadami zużytego oleju jadalnego poprzez jego wylewanie do studzienki kanalizacji deszczowej. Inspektorzy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęli czynności kontrolne. W trakcie oględzin ustalono, że zużyte oleje jadalne magazynowane są w zamykanych beczkach. Nie stwierdzono śladów wylewania do środowiska przedmiotowego oleju, a studzienki kanalizacji deszczowej nie były zanieczyszczone. Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami przez podmiot.

Wniosek o stwierdzenie nieważności zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla podmiotu prowadzącego działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

Podczas jednej z kontroli działalności podmiotu korzystającego ze środowiska inspektorzy WIOŚ stwierdzili rozbieżności występujące w zapisach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów, wydanych dla instalacji do przetwarzania odpadów. Różnica dotyczyła zdolności przetwórczej instalacji.

Jednocześnie w myśl przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ooś), decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające zarówno decyzje, których katalog określa art. 72 ust. 1 ww. ustawy ooś, jak również organy wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawne oraz przyznane DWIOŚ kompetencje, skierowany został do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów.


2020-09-30

Procedura obowiązująca w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką obowiązujących przepisów dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów, poniżej przedstawiamy procedurę
Zgodną z rozporządzeniem (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów oraz ustawą z dnia 29.06.2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1162, z 2020 r. poz. 284).

Czytaj dalej »


2020-09-24

Porozumienie o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska we Wrocławiu a Uniwersytetem Wrocławskim

W dniu 22 września 2020 roku w siedzibie WIOŚ we Wrocławiu zostało podpisane porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy.

Fot. Podpisanie porozumienia. Po lewej Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (Waldemar Kulaszka), po prawej Dziekan Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (prof. dr hab. Karol Kiczka).

Źródło: Archiwum WIOŚ.

Płaszczyzną wspólnych działań będzie przede wszystkim szeroko pojęta edukacja z zakresu ochrony środowiska, wpisująca się w kompetencje obu stron.

Współpraca obejmować będzie zarówno projekty naukowo - dydaktyczne, jak i organizację wspólnych przedsięwzięć naukowych i popularyzatorskich w celu dwukierunkowego przekazywania informacji o innowacyjnych rozwiązaniach organizacyjnych oraz dobrych praktykach, a także wymianę myśli, wiedzy i produktów dorobku naukowego.

Fot. Podpisanie porozumienia. Po lewej Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (Waldemar Kulaszka), po prawej Dziekan Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (prof. dr hab. Karol Kiczka).

Źródło: Archiwum WIOŚ.

Ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu porozumienie podpisał Pan Waldemar Kulaszka - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, natomiast ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii - prof. dr hab. Karol Kiczka – Dziekan Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Fot. Podpisanie porozumienia o współpracy UWr i WIOŚ we Wrocławiu.

Źródło: Archiwum WIOŚ.


2020-09-22

Przewóz odpadów z Niemiec na teren Dolnego Śląska

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi wydania przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska decyzji na przewóz 40 tys. ton odpadów z Niemiec do Polski, informujemy, że komentarz w przedmiotowej sprawie został zamieszczony na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/689-przewoz-odpadow-z-niemiec-do-polski-komentarz-do-doniesien-medialnych.


2020-09-11

Informacja w sprawie odprowadzania ścieków z obiektu przy ul. Długiej 10-11 w Świeradowie - Zdroju

Informacja w sprawie odprowadzania ścieków z obiektu rehabilitacyjno-wypoczynkowego, przy ul. Długiej 10-11 w Świeradowie - Zdroju

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w funkcjonowaniu systemu odprowadzania do potoku Strużyna mieszaniny ścieków z urządzeń do oczyszczania i podczyszczania ścieków, na skutek uszkodzenia kolektora ściekowego, pobrane zostały próbki wód i ścieków przez CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu Pracownię w Jeleniej Górze i aktualnie oczekujemy na pełne wyniki analiz tych próbek.

Na uszkodzenie wspólnego kolektora odprowadzającego ścieki bytowe, pokąpielowe, popłuczne z basenu rekreacyjnego wskazywał m.in. podniesiony poziom ścieków w studzienkach kontrolnych. W wyniku popękania rurociągu do kolektora przedostawała się ziemia, która mogła powodować zatkanie rurociągu zbiorczego i jego niedrożność.

Instalacje do oczyszczania i podczyszczania ścieków są sprawne, niesprawny natomiast jest kolektor odprowadzający mieszaninę ścieków do potoku Strużyny.

Wykonane dotychczas analizy wskazują na wysokie wartości wskaźnika przewodności. W chwili obecnej czekamy na pełne wyniki badań pobranych próbek wody i ścieków: w tym zawartości chlorków i siarczanów.

Obecnie właściciel podejmuje działania celem wyeliminowania skutków awarii, poprzez wypompowywanie ścieków ze studzienek i udrażnianie kolektora odprowadzającego ścieki do wód potoku Strużyna. Z uzyskanych informacji właściciel zlecił naprawę rurociągu.

Podmiot wystąpił o uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego, z uwagi na utratę jego ważności z dniem 31.08.2020 r., Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim nie wydał pozwolenia wodno-prawnego, w którym ustala warunki odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Dodatkowo występujący stan suszy hydrologicznej, a co za tym idzie obniżony poziom wód w potoku może wzmagać tę niekorzystną sytuację oraz powodować uciążliwość ze strony odprowadzanych ścieków dla okolicznych mieszkańców.


2020-09-11

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 31.08-09.09.2020 r.

Wyciek płynnego nawozu azotowego w m. Stare Bogaczowice

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury w Wałbrzychu w dniu 03.09.2020 r. przeprowadzili rozpoznanie w terenie, w związku ze zgłoszeniem dotyczącym wycieku chemikaliów stosowanych w rolnictwie na prywatnej posesji w Starych Bogaczowicach. Na miejscu stwierdzono rozlanie kilku litrów płynnego nawozu azotowego. Do zdarzenia doszło w momencie przepompowania substancji nawozowej do opryskiwacza. Miejsce rozlania zostało uprzątnięte przez właściciela nieruchomości.


Kontrola na wniosek Najwyższej Izby Kontroli

W dniu 31.08.2020 Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu rozpoczęli kontrolę w punkcie skupu złomu, zlokalizowanego w miejscowości Dzierżoniów. Z wnioskiem o kontrolę wystąpiła Najwyższa Izba Kontroli.


2020-09-09

Kontrola ścieków w obiekcie rehabilitacyjno-wypoczynkowym, przy ul. Długiej 10-11 w Świeradowie - Zdroju

W związku z otrzymanym zgłoszeniem w sprawie odprowadzania ścieków nieoczyszczonych z ośrodka rehabilitacyjno–wypoczynkowego w Świeradowie - Zdroju do potoku Strużyna, oraz towarzyszącej uciążliwości zapachowej, w dniu 31.08.2020 r. WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze rozpoczęła kontrolę interwencyjną w ww. obiekcie.

Czytaj dalej »


2020-09-02

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 04.06-30.08.2020 r.

Zanieczyszczenie stawu środkami ochrony roślin

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 14.05.2020 r. otrzymał zgłoszenie od Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Górze o wycieku do stawu środka ochrony roślin w m. Glinka, gmina Góra. Wyciek tysięcy litrów płynu nastąpił na skutek uszkodzenia opryskiwacza. Na miejscu zdarzenia czynności realizowane były wspólnie przez: WIOŚ we Wrocławiu, PSP, Oddział Ratunkowo-Gaśniczy w Górze, grupę ratownictwa chemicznego i ekologicznego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu oraz Policję.

W wyniku podjętych działań, wyciek został zlikwidowany, natomiast pozostałości środka ochrony roślin na obrzeżach stawu zostały usunięte poprzez spłukanie. Odpompowany został nośnik substancji niebezpiecznej z powierzchni stawu za pomocą specjalistycznego sprzętu. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu po przeprowadzonej wizji stwierdzili, że napływ i odpływ stawu znajdują się powyżej lustra wody, a zatem nie ma możliwości przedostania się zanieczyszczenia do rzeki Glinka (dopływ rzeki Śląski Rów). W związku ze stwierdzeniem zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku sprawę skierowano do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.


Zanieczyszczenie rzeki w m. Dobra

W dniu 20.05.2020 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu w związku ze zgłoszeniem dotyczącym zanieczyszczenia rzeki w powiecie oleśnickim w miejscowości Dobra przeprowadzili rozpoznanie w terenie. Na miejscu stwierdzono, że wygląd wody w rzece, a także jej zapach, jednoznacznie wskazuje na jej zanieczyszczenie ściekami bytowymi. W celu ustalenia przyczyny tego zjawiska przeprowadzono oględziny

w obrębie wylotu z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w sąsiedniej miejscowości. Stwierdzono, że ścieki odprowadzane do odbiornika charakteryzowały się zapachem ścieków bytowych, popielatym zabarwieniem i dużą ilością zawiesiny. Ponadto, ustalono, że woda w rzece powyżej wylotu była przejrzysta i klarowna, natomiast poniżej - zaobserwowano znaczne pogorszenie się jej jakości.

W związku z powyższym na terenie oczyszczalni ścieków rozpoczęto kontrolę w trybie interwencyjnym.


Nielegalny demontaż pojazdów w Kłodzku

W dniu 20 maja 2020 r. WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, przeprowadziła kontrolę u podmiotu, w wyniku której stwierdziła nielegalny demontaż pojazdów. Jednocześnie pracownicy CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu pobrali próby gleby zanieczyszczonej płynami eksploatacyjnymi pochodzącymi z pojazdów. Wyniki badań wykazały przekroczenie dopuszczalnej substancji powodującej ryzyko dla środowiska, tj.: oleju mineralnego. W związku z wystąpieniem szkody w środowisku, polegającej na zanieczyszczeniu powierzchni ziemi sprawa została skierowana do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu jako organu właściwego.


Interwencja dotycząca uciążliwości zapachowej związanej z eksploatacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

W dniu 22.05.2020 r. do Delegatury w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie uciążliwości zapachowej powodowanej eksploatacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Inspektorzy, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, rozpoczęli czynności kontrolne w przedmiotowej sprawie. Wizja w terenie potwierdziła występowanie uciążliwości zapachowej związanej z prowadzoną gospodarką odpadami. W związku z czym zostały podjęte właściwe czynności mające na celu wyeliminowanie emisji gazów odoroczynnych przez zarządzającego składowiskiem.


Zanieczyszczenie rzeki Strzegomianka

W dniu 29 maja 2020 r. w związku z wnioskiem interwencyjnym Komendy Miejskiej Policji w Strzegomiu w sprawie odprowadzania ścieków przez podmiot do rzeki Strzegomka, Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatury w Wałbrzychu podjęli czynności kontrolne. W trakcie oględzin prowadzony był zrzut ścieków do odbiornika. Odprowadzane ścieki charakteryzowały się mlecznym zabarwieniem. Z ustaleń wynika, że do rzeki odprowadzane były ścieki przemysłowe pochodzące z obróbki kamienia.


Zanieczyszczenie potoku Czerwonka.

Do WIOŚ we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze wpłynęło zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia ściekami potoku Czerwonka w Jeleniej Górze. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia inspektorzy wraz z przedstawicielami Straży Miejskiej w Jeleniej Górze przeprowadzili wizję w terenie. W trakcie przeprowadzonego rozpoznania ustalono, że w potoku Czerwonka doszło do wyniesienia osadu z pobliskiej komunalnej oczyszczalni ścieków. W czasie wizji terenowej pracownicy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Centralnego Laboratorium Badawczego, Oddział we Wrocławiu Pracownia w Jeleniej Górze pobrali próbkę ścieków z wylotu oraz próbki wody z potoku. W związku z zaistniałą sytuacją, rozpoczęto kontrolę interwencyjną u administratora oczyszczalni.


fot. Potok Czerwonka


Interwencja w sprawie zanieczyszczenia potoku Świdnik

W dniu 28.05.2020 r. WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze otrzymał telefoniczną informację o zanieczyszczeniu Potoku Świdnik w m. Szarocin. Niezwłocznie inspektorzy przeprowadzili wizję w terenie. W trackie wizji terenowej stwierdzono, że woda w potoku Świdnik jest mętna, barwy jasno szarej. Przez pracowników GIOŚ CLB Oddział we Wrocławiu Pracownia w Jeleniej Górze zostały pobrane próbki wody z potoku. Ustalono, że źródłem zanieczyszczenia mogą być ścieki przemysłowe odprowadzane z pobliskiego zakładu górniczego, w związku z czym rozpoczęto kontrolę interwencyjną w kopalni.


fot. Potok Świdnik


Zanieczyszczenie powietrza pyłem i trocinami pochodzącymi ze stolarni zlokalizowanej w Jeleniej Górze

WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze po otrzymaniu od mieszkańca zgłoszenia o zanieczyszczeniu środowiska pyłem i trocinami pochodzącymi ze stolarni zlokalizowanej w Jeleniej Górze, podjął czynności kontrolne. Wizja terenowa potwierdziła zasadność zgłoszenia. Ustalono, że poprzez silne podmuchy wiatru doszło do niezorganizowanej emisji pyłu drzewnego. Kolejna wizja terenowa wykazała, że teren zakładu został uprzątnięty. Właściciel zakładu został zobowiązany zarządzeniem pokontrolnym do zapewnienia przestrzegania wymagań ochrony środowiska.


Ocena transportów odpadów pod kątem spełniania przepisów w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów. Współpraca z Urzędem Celno-Skarbowym

Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu Referat Realizacji w Zgorzelcu zwrócił się do WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze o ocenę następujących zatrzymanych transportów odpadów pod kątem spełniania wymogów międzynarodowego przemieszczania odpadów:

 1. w dniu 21.05.2020 r. przewożonych z terenu Niemiec do Polski. Po analizie dostarczonej dokumentacji, Inspektorat ustalił, że podmiot, do którego transportowane były odpady, nie miał możliwości przeprowadzenia procesu odzysku odpadów w sposób zgodny z przepisami wspólnotowymi lub międzynarodowymi. Podmiot ten nie posiadał instalacji do przetwarzania odpadów, posiadał wyłącznie zezwolenie na zbieranie odpadów. Wobec powyższego Inspektorat uznał przemieszczanie odpadów za nielegalne.
 2. w dniu 04.06.2020 r. przewożonych z Holandii do Polski. Po analizie dostarczonej dokumentacji, Inspektorat ustalił, że przewożone odpady są zgodne z przedłożonymi dokumentami. Instalacja, do której transportowane były odpady posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Zatem stwierdzono, że transport spełnia wymogi przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.
 3. W dniu 05.06.2020 r. przewożonych z terenu Niemiec do Polski. Po analizie dostarczonej dokumentacji, Inspektorat ustalił, że podmiot, do którego transportowane były odpady nie jest zarejestrowany w systemie BDO oraz nie ma wykazanej instalacji do przetwarzania odpadów, a tym samym nie spełnia definicji odbiorcy w transgranicznym przemieszczaniu odpadów, nie będąc jednocześnie w stanie zapewnić procesów odzysku odpadów. Ponadto, przewoźnik nie posiadał dokumentów, które są niezbędne przy międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, a pojazd, którym były przewożone odpady, był nieoznakowany. Inspektorat uznał przemieszczanie odpadów za nielegalne.
 4. W dniu 10.06.2020 r. przewożonych z terenu Niemiec do Polski. Po analizie dostarczonej dokumentacji, Inspektorat ustalił, że podmiot, do którego transportowane były odpady nie był w stanie przeprowadzić odzysku odpadów w sposób zgodny z przepisami wspólnotowymi lub międzynarodowymi, gdyż podmiot ten nie posiadał instalacji do przetwarzania odpadów. Podmiot, do którego miały trafić odpady posiadał wyłącznie zezwolenie na zbieranie odpadów. Wobec powyższego Inspektorat uznał przemieszczanie odpadów za nielegalne.
 5. W dniu 30.07.2020 r. przewożonych z terenu Niemiec do Polski. Po analizie dostarczonej dokumentacji, Inspektorat ustalił, że podmiot, do którego transportowane były odpady nie był w stanie przeprowadzić odzysku odpadów w sposób zgodny z przepisami wspólnotowymi lub międzynarodowymi, gdyż podmiot ten nie posiadał instalacji do przetwarzania odpadów. Podmiot, do którego miały trafić odpady, posiadał wyłącznie zezwolenie na zbieranie odpadów. Wobec powyższego Inspektorat uznał przemieszczanie odpadów za nielegalne.

Postępowanie administracyjne w sprawie emisji substancji toksycznych do powietrza

W dniu 8 czerwca 2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu zakończyli kontrolę podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w Świdnicy w związku z wnioskiem interwencyjnym dotyczącym wprowadzania „toksycznych oparów” do powietrza. Kontrola potwierdziła wprowadzanie substancji do powietrza z emitorów zakładu bez wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów. W zawiązku z powyższym, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wstrzymania użytkowania instalacji zakładu.


Kontrola oczyszczalni ścieków w powiecie dzierżoniowskim

W dniu 10 czerwca 2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu zakończyli kontrolę interwencyjną w jednej z oczyszczalni ścieków na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Kontrola wykazała szereg nieprawidłowości, w tym: odprowadzanie ścieków wylotem przelotowym, nieujętym w pozwoleniu wodno-prawnym, prowadzenie przetwarzania odpadów o kodzie 19 08 05 bez wymaganego zezwolenia itd. Ponadto, stwierdzono odprowadzanie niedostatecznie oczyszczonych ścieków do potoku, powodując w ten sposób istotne obniżenie jakości wody oraz nieutrzymywanie w należytym stanie zbiornika retencyjnego.

W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przeciw środowisku, w trybie art. 182 i art. 186 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, złożono wniosek do Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie o wszczęcie postępowania.


Wydanie decyzji administracyjnych dla podmiotu za zbieranie i magazynowanie odpadów podkładów kolejowych oraz dokonanie zrzutu oleju odpadowego do ziemi

W dniu 8 czerwca 2020 r. DWIOŚ Delegatura w Wałbrzychu wydał trzy decyzje dla podmiotu składującego zużyte podkłady kolejowe w Stanowicach, tj.:

 1. wymierzającą administracyjną karę pieniężną w wysokości 10 000 zł za zbieranie odpadów w postaci zużytych drewnianych podkładów kolejowych bez wymaganego zezwolenia,
 2. wymierzającą administracyjną karę pieniężną w wysokości 30 000 zł za zrzut olejów odpadowych do ziemi,
 3. wstrzymującą działalność w zakresie zbierania odpadów bez wymaganego zezwolenia.

Decyzje podwyższające opłaty za odprowadzanie ścieków oczyszczonych

W dniu 8 czerwca 2020 r. DWIOŚ Delegatura w Wałbrzychu wydał decyzję ustalającą opłatę podwyższoną w wysokości 131 699 zł za odprowadzanie w 2018 r. ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków do potoku Gniły z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez Starostę Dzierżoniowskiego dnia 9.09.2016 r. oraz decyzję ustalającą opłatę podwyższoną w wysokości 80 331 zł za odprowadzanie w 2018 r. ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków do rzeki Biała Lądecka z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez Starostę Kłodzkiego dnia 10.06.2016 r.


Interwencja dotycząca zanieczyszczenie lasu nieznanymi substancjami chemicznymi w ilości 26 000 litrów.

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu w dniu 9 czerwca 2020 r. po otrzymanym zgłoszeniu dotyczącym zanieczyszczenia lasu w okolicach Czeszowa, przeprowadzili czynności wyjaśniające we współpracy z Policją oraz Strażą Pożarną. Do gruntu przedostało się ok 5 000 litrów chemikaliów. Straż Pożarna zabezpieczyła teren przed dalszym zanieczyszczeniem terenu a następnie podjęła czynności dochodzeniowe w celu odnalezienia sprawcy zanieczyszczenia.


Decyzja nakładająca obowiązek podjęcia działań w celu poprawienia jakości wód podziemnych

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu w I kwartale br. przeprowadzili kontrolę na jednym ze składowisk odpadów przemysłowych. Po analizie badań monitoringowych z wielolecia stwierdzono pogorszenie stanu jakości wód podziemnych w obrębie składowiska. W związku z powyższym DWIOŚ wszczął postępowanie administracyjne, a następnie wydał decyzję określającą zakres i harmonogram działań niezbędnych do usunięcia przyczyn i skutków stwierdzonych zagrożeń dla środowiska. W przedmiotowej decyzji, jako działania mające na celu ograniczenie stopnia zanieczyszczenia, wskazano m.in. rozszerzony monitoring wód podziemnych, zakaz zawracania wód odciekowych na składowisko oraz restrykcyjne przeprowadzenie rekultywacji składowiska.


Wykonanie pomiarów hałasu wraz z obciążeniem kosztami za ich wykonanie

Realizując zasadę zanieczyszczający płaci, DWIOŚ wydał dla trzech podmiotów gospodarczych, u których wykonał pomiary hałasu decyzje obciążające je kosztami za wykonanie przedmiotowych pomiarów. W wyniku pomiarów stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych dla każdego podmiotu w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.


Wyciek oleju w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

W dniu 17.06.2020 r. wpłynęła informacja z Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu o wycieku oleju napędowego w ilości ok. 700 l. W związku z otrzymanym zgłoszeniem inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze rozpoczęli kontrolę interwencyjną w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom. W trakcie kontroli ustalono, iż wyciek oleju nie wydostał się poza pomieszczenie magazynowe. Zakład na bieżąco monitorował sytuację. Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie magazynowania paliwa ciekłego, w związku z czym zobowiązano zakład do podjęcia działań mających na celu usunięcie stwierdzonych naruszeń.


Kontrole produkcji pierwotnej żywności pochodzenia rolniczego

W czerwcu Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu we współpracy z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą we Wrocławiu oraz Państwową Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną rozpoczęli kontrole u podmiotów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego, zaczynając od podmiotów zlokalizowanych w m. Niemcza oraz w m. Wałbrzych.


Kontrola gminy w zakresie odpadów ulegających biodegradacji

W dniu 24 czerwca 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatura w Wałbrzychu przeprowadzili kontrolę jednej z gmin na terenie województwa dolnośląskiego, która wykazała nieprawidłowości w zakresie odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko odpadów.


Sankcje za uniemożliwianie przeprowadzenia kontroli

W dniu 25 czerwca 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wszczęła postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli u podmiotu prowadzącego działalność w Komornikach.


Śnięcie ryb w stawie w Chojnowie

W związku z telefonicznym zgłoszeniem śnięcia ryb w stawie „Dolpakart” w Chojnowie zgłoszonym przez Koło Polskiego Związku Wędkarskiego, niezwłocznie przeprowadzono rozpoznanie w terenie.

W wyniku oględzin stawu potwierdzono wystąpienie w nim śnięcia ryb. Wykonane na miejscu przez CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu pomiary podstawowych parametrów fizyko-chemicznych wykazały niedobór tlenu rozpuszczonego w wodzie, który był bezpośrednią przyczyną śnięcia ryb. Stężenie tlenu rozpuszczonego zmierzone w 3 punktach pomiarowych mieściło się w przedziale 4,2 ÷4,3 mgO2/l. Organoleptycznie woda posiadała naturalny zapach, była klarowna, bez znacznej ilości glonów. Wizualnie nie stwierdzono widocznego zanieczyszczenia wody w stawie ani na dopływie do stawu.


Porzucone odpady na drodze powiatowej w m. Parszowice

W dniu 26.06.2020 w związku ze zgłoszeniem przez Komendę Miejska Policji w Ścinawie dotyczącym porzucenia przez nieznanego sprawcę odpadów na drodze powiatowej nr 1237D w Parszowicach, gm. Ścinawa, przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia. Ustalono, że przed wsią Parszowice od strony m. Wielowieś, na 20 m odcinku wyasfaltowanej drogi oraz na jej poboczu zeskładowano luzem odpady stanowiące mieszaninę rozdrobnionych tekstyliów i tworzyw sztucznych. Wizualnie wśród odpadów nie stwierdzono odpadów niebezpiecznych - odpady były suche, bez zapachu charakterystycznego dla odpadów komunalnych. Postępowanie w sprawie ustalenia sprawcy porzucenia odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym prowadzone jest przez Komisariat Policji w Ścinawie. Jednocześnie zarządca drogi, tj.: Starosta Lubiński podjął działania mające na celu usunięcie odpadów.


fot. Odpady na drodze powiatowej nr 1237D w m. Parszowice


Kontrola poziomu hałasu w Polanicy - Zdroju

W dniu 7 lipca 2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu rozpoczęli kontrolę zakładu w Polanicy-Zdroju, w związku z wnioskiem interwencyjnym mieszkańców dotyczącym nadmiernego hałasu, w szczególności w porze nocnej. Wraz z pracownikami CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu wykonano pomiary poziomu hałasu w porze dziennej oraz nocnej. W porze dziennej nie wykryto przekroczeń, natomiast pomiary w porze nocnej, potwierdziły zasadność złożonego wniosku.


Odprowadzanie ścieków do rowu w m. Starczów

W dniu 21 lipca 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu przeprowadzili wizję terenową w Starczowie w związku z wnioskiem interwencyjnym w sprawie odprowadzania ścieków do rowu. Podczas wizji stwierdzono nieprawidłowości z zakresu ochrony środowiska w zakresie odprowadzania ścieków nieoczyszczonych do rowów biegnących po obu stronach drogi w tej miescowości. Zlokalizowano źródła zanieczyszczenia oraz dokonano poboru próbki kontrolnej z wylotu do jednego z rowów.


Nieprawidłowości w oczyszczalniach ścieków w m. Starczów

W dniu 30 lipca Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu zakończyli kontrole w dwóch oczyszczalniach ścieków należących do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w Starczowie. W obu oczyszczalniach stwierdzono ich niewłaściwą eksploatację oraz przekroczenie wartości zanieczyszczeń ścieków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Za przekroczenie warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym na podmiot nałożono grzywnę w postaci dwóch mandatów o łącznej wysokości 1000 zł.


Uciążliwość zapachowa w m. Nowa Kuźnia

Do Delegatury w Jeleniej Górze wpływały wnioski o podjęcie interwencji w sprawie uciążliwości zapachowej występującej w Nowej Kuźni. Osoby skarżące wskazywały, że źródłem przedmiotowej uciążliwości zapachowej są fermy drobiu. W związku z powyższym przeprowadzono kontrole na fermach drobiu należących do dwóch właścicieli. W czasie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska, wobec czego zarządzeniami pokontrolnymi zobowiązano właścicieli do podjęcia działań mających na celu ich usunięcie i wyeliminowanie uciążliwości zapachowej dla okolicznych mieszkańców.


Zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w zbiorniku Witoszówka

W dniu 7 sierpnia 2020 r. WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu skierowała zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Świdnicy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciw środowisku polegającego na zniszczeniach w świecie roślinnym i zwierzęcym spowodowanych realizacją prac remontowych zbiornika Witoszówka w Świdnicy.


Wstrzymanie działalności w zakresie przetwarzania odpadów destruktu asfaltowego w Sierpnicy

W dniu 12 sierpnia 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wstrzymującą działalność w zakresie przetwarzania odpadów w Sierpnicy bez wymaganego zezwolenia, stwierdzonego podczas przeprowadzonej kontroli.


Nadmierny hałas oraz pobór wody bez pozwolenia

W dniu 26 sierpnia 2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu rozpoczęli kontrolę na wniosek interwencyjny dotyczący nadmiernego hałasu w porze dziennej i zanieczyszczania rzeki przez podmiot prowadzący działalność w Czernicy. Pracownicy CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu wykonali pomiary hałasu, które nie potwierdziły zasadności złożonego wniosku. Nie zaobserwowano również zanieczyszczania rzeki, stwierdzono natomiast brak pozwolenia na pobór wody z rzeki i ze studni.2020-08-03

Informacje na temat badań zanieczyszczenia rzeki Oława

W dniach 22 lipca 2020 r. oraz 28 lipca 2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wpłynęły wnioski o interwencję dotyczące zanieczyszczenia rzeki Oława, substancją, która powodowała pomarańczowe zabarwienie i wysoką mętność wody w korycie rzeki. Pierwsze zgłoszenie dotyczyło zanieczyszczenia w rejonie miejscowości Oława i przed terenami wodonośnymi Wrocławia, drugie w rejonie miejscowości Witkowice.

W trakcie pierwszego rozpoznania w terenie, w dniu 22 lipca 2020r., przeprowadzono oględziny w trzech punktach:

 • nr 1 – rzeka Oława na wysokości Jazu Małgorzata we Wrocławiu;
 • nr 2 – rzeka Oława w Siechnicach (tereny wodonośne Wrocławia, obok przepompowni MPWiK);
 • nr 3 – rzeka Oława na wysokości mostu w miejscowości Jaczkowice.

W punktach nr 1 i 2 nie zaobserwowano zmętnienia, o którym była mowa w zgłoszeniu. W obu miejscach dokonano pomiaru pH, przewodności oraz zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie w korycie rzeki. Stwierdzono prawidłowe wartości pH, przewodności oraz zawartości tlenu rozpuszczonego, w związku powyższym odstąpiono od poboru wody do analizy ze względu na brak przesłanek do badań.

W punkcie nr 3 w miejscowości Jaczkowice stwierdzono spore zmętnienie wody w rzece Oława (barwa jasnobrązowa). W związku z powyższym została pobrana próba wody do analizy. W próbie wody oznaczono następujące parametry: ChZT, BZT5, zawiesiny ogólne. Na miejscu dokonano pomiaru w wodzie w korycie rzeki i stwierdzono prawidłowe wartości pH, przewodności oraz zawartości tlenu rozpuszczonego. Wykonane przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ wyniki analiz wykazały wysokie stężenia zawiesiny ogólnej, co potwierdziło naturalne zanieczyszczenie rzeki. Analizy jakości wody nie wykazały ponadnormatywnych stężeń badanych wskaźników, wskazujących na zanieczyszczenie rzeki.

W tabeli poniżej zestawiono wyniki analiz prób wody z rzeki Oława z wartościami granicznymi dla klas jakości wód powierzchniowych określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 2149). Poniższe porównanie ma wyłącznie charakter poglądowy i nie może stanowić podstawy do wykonania oceny stanu jakości wód powierzchniowych.

Tabela 1. Wyniki badań próbek wody z rzeki Oława pobranych w dniu 22.07.2020 r.

Wskaźnik Jednostka Miejsce poboru próbki Wartości graniczne dla klas jakości wód powierzchniowych (Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta)*
rzeka Oława na wysokości Jazu Małgorzata we Wrocławiu rzeka Oława w Siechnicach (tereny wodonośne Wrocławia, przepompownia MPWiK rzeka Oława na wysokości mostu w miejscowości Jaczkowice Klasa I Klasa II
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr mg O2/l - - 19,6 ± 3,3 ≤ 25 ≤ 30
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 mg O2/l - - 3,1 ± 0,6 ≤ 2,6 ≤ 3,7
Zawiesiny ogólne mg/l - - 169 ± 59 ≤ 11,0 ≤ 18,5
pH - 7,5 ± 0,2 8,7 ± 0,2 7,7 ± 0,2 7,4 - 8,0 6,7 - 8,1
Tlen rozpuszczony mg O2/l 5,4 ± 0,3 13,4 ± 0,8 8,5 ± 0,3 ≥ 7,0 ≥ 6,6
Przewodność µS/cm 446 ± 27 393 ± 24 318 ± 19 ≤ 411 ≤ 553

* zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 2149).

W trakcie kolejnego rozpoznania w terenie, w dniu 28 lipca 2020r., przeprowadzono oględziny w czterech punktach:

 • nr 1 – rzeka Oława na wysokości zakładu produkcyjnego "Cukrownia Strzelin" w Strzelinie;
 • nr 2 – rzeka Oława most w miejscowości Krzepice;
 • nr 3 – rzeka Oława w miejscowości Witkowice;
 • nr 4 – rzeka Oława na wysokości mostu w miejscowości Jaczkowice.

We wszystkich lokalizacjach od 1 do 4 zaobserwowano zmętnienie wody (barwa jasno brązowa) o różnej intensywności. Charakter zanieczyszczenia wody w korycie rzeki zaobserwowany w dniu 28 lipca 2020 r. był analogiczny do zanieczyszczenia wody stwierdzonego podczas wizji przeprowadzonej w dniu 22 lipca 2020 r. Z poczynionych obserwacji, analizy sytuacji oraz charakterystyki rzeki Oława wynika, że zanieczyszczenie miało charakter naturalny i było spowodowane lokalnymi opadami atmosferycznymi i innymi czynnikami powodującymi podniesienie naturalnego materiału dennego i jego transport. W związku z powyższym w dniu 28 lipca 2020 r. odstąpiono od ponownego poboru próbek wody do analizy.


2020-07-27

Wyniki badań i wizji lokalnej na potrzeby oceny kondycji elementów biologicznych rzeki Barycz.

WIOŚ we Wrocławiu przekazuje wyniki badań próbek wody z rzeki Barycz pobranych w dniach 16.07.2020 r. oraz 23.07.2020 r. Zakres badań oraz lokalizacja punktów poboru znajduje się w sprawozdaniach.

Badania próbek wody pobranych w dniu 16.07.2020 r. wykazały kolejne obniżenie się wartości wskaźników charakteryzujących zanieczyszczenia organiczne, tj. BZT5, ChZT, OWO, jak również spadek stężenia związków azotu i fosforu. Powyższe ustalono na postawie sprawozdania z badań nr 793/WKZ/20.

W dniu 23.07.2020 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu wraz z przedstawicielem CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu wykonali kolejne pomiary terenowe następujących wskaźników: pH, przewodność i tlen rozpuszczony. Pomiary przeprowadzono w 5 punktach na rzece Barycz. Stan rzeki Barycz w dniu poborów przedstawiony jest na załączonych zdjęciach. Podczas rozpoznania obserwowany był niższy stan wód w porównaniu do stanu z dnia 01.07.2020 r. Poglądowo załączamy wykresy przedstawiające dane IMGW z wodowskazu w Odolanowie zamieszczane na portalu monitor.pogodynka.pl.

Wyniki pomiarów przeprowadzonych w dniu 23.07.2020 r. wskazywały na wzrost wartości tlenu rozpuszczonego (2,3 - 5,2 mg O2/l) w wodzie rzeki Barycz w porównaniu z wynikami uzyskanymi w dniu 01.07.2020 r. Jak prezentowaliśmy wcześniej, niższa zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie jest charakterystyczna dla rzeki Barycz w okresie letnim. Wpływają na to niskie stany wody oraz wyższe temperatury.

Podsumowanie wyników badań próbek pobranych z rzeki Barycz

Dodatkowo na wykresach przedstawiono wartości wskaźników charakteryzujących zanieczyszczenia organiczne (ChZT i BZT5) oraz warunki biogenne (azot ogólny i fosfor ogólny) w rzece Barycz na wysokości mostu w m. Wróbliniec oraz Jazu Bolko - na podstawie wyników badań próbek pobranych w dniach 01.07.2020 r., 09.07.2020 r. i 16.07.2020 r. Zauważalna jest wyraźna tendencja spadkowa, co świadczy o stopniowej poprawie jakości wody w rzece.

Wyniki badań z dnia 16.07.2020 r.
Wyniki badań z dnia 23.07.2020 r.
Porównanie wyników badań.

Wykres stanu wód na rzece Barycz za ostatnie 3 doby, na podstawie danych z wodowskazu ODOLANÓW nr 151170070 (źródło: http://monitor.pogodynka.pl) – dane z dnia 16.07.2020 r.
Wykres stanu wód na rzece Barycz za ostatnie 3 doby, na podstawie danych z wodowskazu ODOLANÓW nr 151170070 (źródło: http://monitor.pogodynka.pl) – dane z dnia 23.07.2020 r.


Źródło: Archiwum WIOŚ


2020-07-23

Wyniki badań i wizji lokalnej na potrzeby oceny kondycji elementów biologicznych rzeki Barycz.

WIOŚ we Wrocławiu przekazuje pełne wyniki badań próbek pobranych w dniu 09.07.2020 r. oraz wyniki wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 09.07.2020 r. na potrzeby oceny kondycji elementów biologicznych rzeki Barycz.

Wyniki badań z dnia 09.07.2020 r.,
Wyniki wizji lokalnej przeprowadzonej na potrzeby oceny kondycji elementów biologicznych rzeki Barycz


2020-07-17

Zanieczyszczenie rzeki Baryczy - aktualizacja

Zanieczyszczenie rzeki Baryczy - aktualizacja z dnia 17.07.2020 r.

W dniu 16.07.2020 r. Inspektor WIOŚ we Wrocławiu wraz przedstawicielem Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Oddział we Wrocławiu przeprowadzili pomiary terenowe wraz z poborem prób do analiz na rzece Barycz na wysokości mostu w m. Wróbliniec, Jazu Bolko i Technikum Leśnego w Miliczu. Podczas wizji stwierdzono, że stan rzeki uległ poprawie pomimo niskiego stanu wody – nie stwierdzono intensywnego zapachu związanego z procesami gnilnymi, kolor wody w rzece zmienił się na słomkowy. Potwierdziły to również wyniki pomiarów wartości tlenu rozpuszczonego (2,6 - 4,4 mg O2/l) w ww. punktach, które zostały wykonane przez przedstawiciela CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu.

Zgodnie z informacją przekazaną w dniu 16.07.2020 r. przez przedstawiciela Stawów Milickich, stan wizualny rzeki (mętność, kolor, zawiesina) na wysokości Milicza w najbliższym czasie może się pogarszać ze względu na proces spuszczania wody ze stawów.

Prezentujemy również wykresy obrazujące sytuację meteorologiczną i hydrologiczną w punktach zlokalizowanych w pobliżu problemowego obszaru, na podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego.

Wykres stanów wód oraz opadów na dzień 16 lipca 2020 r.2020-07-14

Zanieczyszczenie rzeki Baryczy - aktualizacja

WIOŚ we Wrocławiu prezentuje sprawozdania z badań próbek wody powierzchniowej pobranych z rzeki Barycz w dniach 01.07.2020 r. oraz 07.07.2020 r. Badania zostały wykonane przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział we Wrocławiu. Trwają analizy próbek pobranych w dniu 09.07.2020 r.

Wykonano również badanie odcieków z pól (ścieków) pobranych w dniu 01.07.2020 r. z zastoiny na drodze gruntowej (ok. 400 m od koryta rzeki Barycz, okolice miejscowości Uciechów).

Dodatkowo WIOŚ we Wrocławiu przedstawia kilka zdjęć z nalotów dronem wykonanych w dniu 06.07.2020 r. obrazujących stan pól w gminie Odolanów, utrzymujący się po nawalnych deszczach. Na powierzchni zastoisk widać wyraźny film lipidowy.

Materiały pozyskane w ramach współpracy z WIOŚ we Poznaniu Delegaturą w Kaliszu.

Odniesienie do wyników badań mikrobiologicznych dostępnych w Internecie

W latach 2004-2008 WIOŚ we Wrocławiu w ramach realizacji Państwowego Monitoringu Środowiska wykonywał badania wskaźników mikrobiologicznych w rzekach w zakresie liczby bakterii grupy coli typu kałowego oraz liczby bakterii grupy coli. Parametry te wykorzystywane były do klasyfikacji jakości wód zgodnie z obowiązującym wówczas rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284).

Wartości graniczne wskaźników jakości wody w klasach jakości wód powierzchniowych dla wskaźników mikrobiologicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia przedstawiono poniżej.

Lp. Wskaźnik jakości wody Jednostka Wartości graniczne w klasach I-V
IIIIIIIVV
12345678
Wskaźniki mikrobiologiczne
51Liczba bakterii grupy coli typu kałowegow 100 ml202002.00020.000>20.000
52Liczba bakterii grupy coliw 100 ml505005.00050.000>50.000

Obecnie parametry te nie są już elementem oceny jakości wód.

W rzece Barycz wskaźniki mikrobiologiczne w latach 2004-2008 oznaczane były w kilku punktach kilka razy w ciągu roku. Uzyskiwane wyniki charakteryzowała znaczna zmienność. Niemniej jednak wyniki te, jak i obowiązujące normy mogą posłużyć do interpretacji wyników badania tego wskaźnika udostępnionych w Internecie.

Dostępny w Internecie wynik badania liczby bakterii grupy coli oznaczony w próbce pobranej z rzeki Barycz na wysokości Jazu Bolko na zlecenie Gminy Milicz w dniu 04.07.2020 r. wyniósł 1092 jtk/100ml.

Jednym z punktów monitoringu jakości rzeki Barycz w okresie 2004-2008 był punkt w m. Wróbliniec.

W 2004 r. wartość liczby bakterii grupy coli w tym punkcie wahała się w zakresie: 230-4600 jtk/100ml, w 2005 r.: 230-930 jtk/100ml, w 2006 r.: 430-2400 jtk/100ml. Przykładowo w rzece Barycz u ujścia do Odry wskaźnik ten osiągał wartość 24000 jtk/100ml w 2007 r., a na wysokości m. Wąsosz nawet 46000 jtk/100ml w 2008 r.

Zatem wynik z dnia 04.07.2020 r. nie odbiega od wartości wskaźnika liczby bakterii grupy coli występujących w normalnych warunkach jej użytkowania, a gdyby posłużyć się przytoczonym powyżej rozporządzeniem z 2004 r., to wody można by było zaklasyfikować do III klasy, czyli jako wody zadowalającej jakości, co zgodnie z ww. rozporządzeniem oznaczało, że wartości mikrobiologicznych wskaźników jakości wody wykazują umiarkowany wpływ oddziaływań antropogenicznych.

Należy podkreślić, że jest to tylko porównanie poglądowe, ponieważ obecnie obowiązują już inne zasady klasyfikacji jakości wód powierzchniowych, nieobejmujące wskaźnika liczby bakterii grupy coli.

Wykres prezentujący zmianę stężenia tlenu rozpuszczonego w punktach pomiarowych.

Wyniki pomiarów:2020-07-10

Zanieczyszczenie rzeki Baryczy

W związku z pojawiającymi się w publikacjach medialnych różnymi informacjami dotyczącymi sytuacji związanej z zanieczyszczeniem Baryczy i działaniami WIOŚ we Wrocławiu przedstawiamy poniżej opis stanu faktycznego. Zidentyfikowany w dniu 01.07.2020 r. przez inspektorów WIOŚ we Wrocławiu charakter zanieczyszczeń jak i badania jakości rzeki Barycz i pomiary wykonane od razu na miejscu wskazywały w sposób oczywisty na zanieczyszczenie związkami organicznymi biodegradowalnymi. Oględziny rzeki jak i wykonane pomiary potwierdziły, że źródło zanieczyszczenia zlokalizowane jest poza terenem województwa dolnośląskiego i napływa z obszaru województwa wielkopolskiego. Działania zapobiegawcze w sytuacji wystąpienia takiego zanieczyszczenia polegają po pierwsze na doprowadzeniu do likwidacji dopływu nowych zanieczyszczeń – w tym zakresie działania w celu zidentyfikowania źródła zanieczyszczenia zostały podjęte prze WIOŚ w Poznaniu Delegaturę w Kaliszu, która niezwłocznie została poinformowana w dniu 01.07.2020 przez inspektorów WIOS we Wrocławiu. Po drugie poprzez zwiększenie przepływu w celu zapewnienia natlenienia rzeki i odcięcie zasilania wód powierzchniowych stojących – działania w tym zakresie zostały podjęte niezwłocznie przez Nadzór Wodny w Miliczu PGW Wody Polskie oraz Stawy Milickie S.A. Wszystkie jazy na rzece zostały otwarte, natomiast zastawki na ujęciach wody dla stawów hodowlanych zostały zamknięte w celu zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniem. W trakcie prowadzonego rozpoznania inspektorzy WIOŚ cały czas współpracowali i kontaktowali się z przedstawicielami PGW Wody Polskie oraz przedstawicielem podmiotu zarządzającego Stawami Milickimi. W związku z pozyskanymi informacjami inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu udali się w górę biegu rzeki. Na polach uprawnych pomiędzy rzeką Barycz a miejscowością Uciechów stwierdzono liczne rozlewiska. Ustalono również, że rowy przebiegające wzdłuż drogi gruntowej wypełnione były wodą, która charakteryzowała się intensywnym zapachem gnilnym, znaczną mętnością oraz ciemnobrązowym zabarwieniem. W odległości ok. 400 m od koryta rzeki stwierdzono głęboką zastoinę na drodze gruntowej, w której gromadziły się odcieki z okolicznych pól. Woda w tym miejscu charakteryzowała się również ww. właściwościami (zapach, mętność, kolor). Stwierdzono, że zastoina miała do 30 cm głębokości. Informacja o tych ustaleniach została przekazana do WIOŚ w Poznaniu Delegatura w Kaliszu. Podczas przeprowadzonego rozpoznania w terenie ustalono, że prawdopodobną przyczyną zanieczyszczenia rzeki Barycz był spływ zanieczyszczonych wód z pól uprawnych na terenie gm. Odolanów, spowodowany ulewnymi deszczami. Zgodnie z wodowskazem nr 151170070 na rzece Barycz w m. Odolanów, w dniu poprzedzającym rozpoczęcie interwencji, tj. 30.06.2020 r. stan wody gwałtownie wzrósł do poziomu 115 cm. Na podstawie danych ze stacji meteorologicznej nr 251170360 w Ostrowie Wielkopolskim ustalono, że w ostatnim tygodniu opady występowały tam w dniach 26, 27 i 30 czerwca 2020 r. (źródło informacji: monitor.pogodynka.pl). Nie mniej jednak na tym etapie nie można było wykluczyć nałożenia się również innych źródeł zanieczyszczenia o znacznym ładunku biologicznym np. ze źródeł komunalnych.

Odnośnie zakresu i czasu wykonania badań. Czas wykonania analiz wynika z wymagań metodyki oznaczeń zgodnie z procedurami, np. czas wykonywania oznaczeń BZT5 trwa 5 dni, jak i możliwości Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ, które wykonuje oznaczenia na zlecenie WIOŚ . Wyniki prób pobranych w dniu 01.07.2020 r. służą ustaleniu stanu jakości rzeki, a nie wskażą na źródło zanieczyszczenia. Zanieczyszczenie nie nastąpiło jedną specyficzną substancją, lecz związkami organicznymi biodegradowalnymi, które przedostając się do wody, spowodowały jej odtlenienie. Np. wskaźnik BZT5 (biochemiczne zapotrzebowanie tlenu) pozwalana na określenie stężenia substancji organicznej podatnej na biodegradację. Zanieczyszczenia, które dopłynęły na teren województwa dolnośląskiego, spowodowały już wcześniej odtlenienie rzeki i ich poziom na naszym terenie nie był już bardzo wysoki, chociaż znacząco przewyższał normalny poziom tych wskaźników w rzece. Najprawdopodobniej do wody dostały się głównie biodegradowalne substancje, które szybko zostały utlenione przez co w wodzie nastąpił spadek tlenu, ale równocześnie rozkład tych substancji (co skutkowało spadkiem wskaźników zanieczyszczeń). Powszechna działalność człowieka np. rolnicza i jego bytowanie skutkuje odprowadzaniem do wód zanieczyszczeń organicznych biodegradowalnych (np. spływy powierzchniowe z pól wraz z opadami, odprowadzanie ścieków z oczyszczalni). W tym przypadku musiał nastąpić zwiększony zrzut, mogło to być związane z występującymi wcześniej intensywnymi opadami deszczu, które np. albo spłukały zanieczyszczenia z wcześniej nawożonych pól nawozami naturalnymi lub wypłukały zagnite zastoiny wody wraz z rozłożonymi częściowo roślinami. Z analizy badań monitoringowych Baryczy z lat ubiegłych wynika, że w okresie letnim występują spadki tlenu rozpuszczonego w wodzie do 3-5 mg O2/l, a zatem dalsze nawet niewielkie odtlenienie może powodować śnięcie ryz z powodu niedoboru tlenu w wodzie.

Analiza wyników prób pobranych 01.07.2020 r. Uzyskane wartości zawiesiny ogólnej oraz wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne wskazują na istotne pogorszenie się jakości wód w rzece Barycz. Przykładowo wskaźnik CHZTCr - 102-106 mg O2 /l , wskaźnik BZT5 - 42-54 mg O2/l, tlen rozpuszczony w wodzie - 0,42 -1,05 mg O2/l. Na podstawie wyników analiz stwierdzono również, że związki azotu charakteryzują się podwyższonym stężeniem.

Pomiary wykonane w dniu 07.07.2020 r. W dniu 07.07.2020 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu wraz z przedstawicielem CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu wykonali kolejne pomiary terenowe następujących wskaźników: pH, przewodność i tlen rozpuszczony. Pomiary przeprowadzono w 7 punktach na rzece Barycz z wykorzystaniem sprzętu do szybkiej analizy. Wyniki pomiarów przeprowadzonych w dniu 07.07.2020 r. wskazują na wzrost wartości tlenu rozpuszczonego (2,16 - 3,18 mg O2/l) w wodzie rzeki Barycz w porównaniu z wynikami uzyskanymi w dniu 01.07.2020 r. Wyniki te świadczą o polepszeniu się jakości wody w Baryczy w porównaniu ze stanem sprzed kilku dni.

W dniu 09.07.2020 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadzili kolejne rozpoznanie w terenie połączone z poborem próbek wody powierzchniowej z rzeki Barycz. Oprócz wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne oraz warunki biogenne (związki azotu i fosforu) przeprowadzona zostanie analiza jakościowa biologiczna. Analizy będą prowadzone przez najbliższe dni. O uzyskanych wynikach oraz tendencjach zmian poinformujemy na początku przyszłego tygodnia.2020-07-10

Zanieczyszczenie rzeki Baryczy - aktualizacja

W dniu 09.07.2020 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu wraz z przedstawicielem Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska GIOŚ (główny specjalista - biolog) i Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ, przy udziale specjalisty do spraw ichtiologii, przeprowadzili kolejne rozpoznanie w terenie w związku z zanieczyszczeniem rzeki Barycz. Oględzinom poddano rzekę na wysokości mostu w m. Wróbliniec, Jazu Bolko i Technikum Leśnego w Miliczu. W tych miejscach przeprowadzono pomiary oraz pobrano próbki do badań. Na podstawie oceny wizualnej stwierdzono, że stan cieku uległ poprawie. Potwierdziły to również wyniki pomiarów wartości tlenu rozpuszczonego (6,3 - 7,9 mg O2/l), które zostały wykonane przez przedstawiciela CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu. Rozpoznanie przeprowadzono również przy ujściu Kanału Święca do Baryczy, jednak w tym miejscu nie stwierdzono wpływu wód uchodzących z kanału do rzeki na stan koryta.


2020-07-03

Zanieczyszczenie rzeki Baryczy

W dniu 01.07.2020 r. inspektor dyżurny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przyjął telefoniczne zgłoszenie od Kierownika Nadzoru Wodnego w Miliczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące zanieczyszczenia rzeki Barycz na odcinku pomiędzy Jazem Bolko (w km 97 + 345) a mostem w m. Wróbliniec (w km 109).

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu niezwłocznie przeprowadzili rozpoznanie w terenie w miejscach wskazanych we wniosku. Stwierdzono, że woda w rzece była mętna, o ciemnobrązowym (prawie czarnym) zabarwieniu i uciążliwym zapachu charakterystycznym dla przegniłej materii organicznej. Podczas rozpoznania ustalono, że zanieczyszczenie wód dotyczy rzeki Barycz na odcinku od miejscowości Raczyce, gm. Odolanów, do Jazu Bolko w pobliżu miejscowości Nowe Grodzisko, gm. Milicz. W trakcie oględzin inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu wykonali pomiary sondą, na postawie których stwierdzono bardzo niskie stężenie tlenu w wodzie rzeki Barycz. Pobrano również próbki, które zostały przekazane do Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział we Wrocławiu w celu oznaczenia BZT5, ChZT, zawiesin ogólnych oraz związków azotu i fosforu.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania ustalono, że źródło zanieczyszczenia prawdopodobnie znajduje się na terenie gm. Odolanów. Wyżej opisane ustalenia zostały przekazane do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Delegatury w Kaliszu, posiadającego kompetencje do podjęcia działań kontrolnych na terenie województwa wielkopolskiego.

Informacje o podjętych działaniach zostały przekazane również Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wojewódzkiemu Centrum Zarządzania Kryzysowego, Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.


2020-06-01

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 9.04.-20.05.2020 r.

Interwencja w sprawie nielegalnego odprowadzania ścieków do rzeki Ślęzy

W dniu 8 kwietnia 2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wpłynął wniosek o interwencję w sprawie nielegalnego odprowadzania ścieków do rzeki Ślęza - 500 m powyżej alei Karkonoskiej we Wrocławiu, 20 m poniżej starego jazu na wysokości toru wyścigów konnych. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu niezwłocznie przeprowadzili rozpoznanie w terenie, potwierdzające zasadność wniosku o interwencję. Stwierdzono, że przedmiotowym wylotem wód opadowych i roztopowych odprowadzane są ścieki. Zapach ścieków wskazywał na ich bytowy charakter. Potwierdzał to również wygląd koryta rzeki Ślęzy bezpośrednio przy wylocie. W związku z powyższym, podjęto działania w celu ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za zanieczyszczanie rzeki Ślęzy. Następnie sprawa zostanie przekazana, celem podjęcia dalszych działań, tj.: do organu gminy – Prezydenta Wrocławia lub Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie Wody – zgodnie z kompetencjami tych organów.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu


Zgłoszenie nieprawidłowego postępowania z odpadami nieruchomości w m. Strzegom

W dniu 10 kwietnia 2020 r. do WIOŚ we Wrocławiu, Delegatury w Wałbrzychu wpłynęło zgłoszenie o przywożeniu i składowaniu odpadów niewiadomego pochodzenia, na teren prywatnej działki znajdującej się w obrębie gminy Strzegom. Dodatkowo odpady powodowały uciążliwość zapachową. W związku z podejrzeniem nieprawidłowego gospodarowania odpadami przez określone podmioty gospodarcze, Inspektorzy przeprowadzili wizje terenowe wytypowanych nieruchomości zlokalizowanych w gminie Strzegom. Czynności inspekcyjne skupiono na działalności, gdzie zachodziło podejrzenie postępowania niezgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach, w tym zlecania gospodarowania odpadami nieuprawnionym podmiotom oraz magazynowania i składowania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych. Materiał zgromadzony podczas przeprowadzonych działań będzie podstawą do podjęcia dalszych czynności realizowanych przez tut. Inspektorat.


Zanieczyszczenie potoku Gniły uchodzącego do rzeki Piławy

W związku ze zgłoszeniem telefonicznym mieszkańca miejscowości Krzyżowa dotyczącego zanieczyszczenia rzeki Piława, w dniach 15-17 kwietnia 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu przeprowadzili oględziny rzeki na odcinku od miejscowości Krzyżowa, przez Mościsko do miejscowości Dzierżoniów. W trakcie oględzin stwierdzono duże zanieczyszczenie potoku Gniły, który ma ujście do rzeki Piława, w miejscowości Mościsko. Na całej długości kontrolowanego odcinka potoku wyczuwalny był zapach charakterystyczny dla zachodzących procesów fermentacyjnych. W dniu 15 kwietnia 2020 r. dokonano poboru 2 prób wody, celem wykonania analizy fizyko-chemicznej w CLB GIOŚ, w tym: oznaczeń wskaźników pH, tlenu rozpuszczonego, zawiesiny ogólnej, azotu ogólnego, stężenia fosforu ogólnego, chemicznego zapotrzebowania na tlen ChZT-Cr, BZT. Ponadto, w oparciu o wyniki przeprowadzonej wizji terenowej podjęto decyzję o rozpoczęciu w dniu 17 kwietnia 2020 r. kontroli pozaplanowej podmiotu prowadzącego działalność w miejscowości Mościsko.


Decyzje „rozliczające” odroczone kary pieniężne podmiotowi prowadzącemu działalność w m. Świdnica

W dniu 20 kwietnia 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję rozliczającą podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w Świdnicy odroczone kary pieniężne i zmniejszającą ich wysokość w związku z terminowym zrealizowaniem przedsięwzięcia eliminującego przyczynę wymierzenia kar. Podstawą do wymierzenia kary pieniężnej dla ww. podmiotu było przekroczenie dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń (pyłu PM) do powietrza.


Kontrole instalacji do zbierania odpadów w zakresie spełniania wymagań przepisów ochrony środowiska

Delegatura w Wałbrzychu wydała cztery postanowienia pozytywnie opiniujące spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska przez instalacje do zbierania odpadów w Bielawie, Dzierżoniowie oraz Rusku po kontrolach przeprowadzonych w trybie artykułu 41a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.


Interwencja w sprawie nielegalnego odprowadzania ścieków do rowu zlokalizowanego w m. Cesarzowice

W dniu 21 kwietnia 2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wpłynął kolejny wniosek o interwencję w związku z nieprawidłową gospodarką wodno-ściekową w miejscowości Cesarzowice, w zakresie odprowadzania ścieków do rowu R-F, na działce nr 108. W dniu 24 kwietnia 2020 r. przeprowadzono rozpoznanie w terenie w okolicy rowu melioracyjnego R-F na działce nr 108 obręb Cesarzowice. Stan wody w rowie był niski. Woda w rowie charakteryzowała się ciemno-szarą barwą, z lokalnie występującym białym osadem, charakterystycznym dla ścieków bytowych. Na lewej skarpie rowu znajdował się wylot, z którego w trakcie rozpoznania nic nie było doprowadzane. Zapach w okolicy rowu był zbliżony do zapachu ścieków bytowych oraz zagniwającej materii organicznej. Ogólny stan rowu R-F na kontrolowanym odcinku wskazuje na nieprawidłową eksploatację urządzenia oraz zaniedbania w zakresie utrzymania. Rów porośnięty był wysoką roślinnością, woda w rowie była stagnująca z widocznymi śladami zagniwania. W korycie urządzenia melioracyjnego znajdowały się odpady komunalne (m.in. butelki i worki). Po dokonanych ustaleniach sprawę przekazano zgodnie z kompetencjami do organu Gminy Kąty Wrocławskie oraz zarządzającego wodami, tj.: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu


Nielegalny demontaż pojazdów w m. Legnica

W dniu 21 kwietnia 2020 r. Delegatura w Legnicy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadziła rozpoznanie zanieczyszczenia w terenie w związku z pismem Komendy Miejskiej Policji w Legnicy Wydziału ds. walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu w sprawie nielegalnego demontażu pojazdów na jednej z działek w obrębie Huta na terenie m. Legnicy. Pod wskazanym przez KMP w Legnicy adresem w dniu oględzin nie stwierdzono prowadzenia nielegalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Natomiast na sąsiedniej działce w pryzmie odpadów stwierdzono odpady pochodzące z demontażu pojazdów co może wskazywać, że prowadzony był tam nielegalny demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podjęte zostały dalsze czynności w celu ustalenia ich pochodzenia.


Rozpoznanie w terenie na okoliczność zgłoszonej emisji pyłów z kopalni w Sobótce

W związku z otrzymanym zgłoszeniem w sprawie pylenia powodowanego działalnością kopalni, Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu w dniu 22 kwietnia 2020 r. przeprowadzili rozpoznanie w terenie. Wizję lokalną przeprowadzono w rejonie Sobótki, gdzie zlokalizowane są zakłady górnicze wraz z zakładami przeróbczymi. W wyniku powyższego inspektorzy stwierdzili, że emisja niezorganizowana frakcji pyłu pochodzi z działalności prowadzonej przez konkretną Spółkę. Ustalono, że źródłem pylenia są procesy przeróbki wydobytego granitu w 2 mobilnych zakładach przeróbczych oraz sposób magazynowania przetworzonego granitu o rożnej grubości frakcji - z hałd i stożków produktu. Podczas rozpoznania miejsca i przyczyn pylenia ustalono, iż trwają prace ograniczające negatywne oddziaływanie działalności przeróbczej. W wyniku podjętych działań zakład zastosował rozwiązania zapobiegające emisji pyłu poza teren zakładu. Jednocześnie sprawę przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w celu dalszego nadzoru nad ograniczeniem emisji.


Spotkanie z przedstawicielami Inspekcji Transportu Drogowego oraz przedstawicielami Policji

W dniu 22 kwietnia 2020 r. z inicjatywy WIOŚ we Wrocławiu, Delegatury w Wałbrzychu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policji – zorganizowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa stosowanych w czasie pandemii SARS-CoV-2. Celem spotkania było określenie wzajemnej współpracy w ramach działań w zakresie walki z nielegalnym postępowaniem z odpadami. Ustalony został zakres, sposób i terminy wspólnych działań. Podczas pierwszej wspólnie przeprowadzonej akcji ujawniono nielegalne deponowanie odpadów w wyrobisku oraz przeprowadzono oględziny na terenie placu, gdzie magazynowano odpady w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym. W ramach dalszych działań zaplanowane są kolejne wspólne akcje.


Kara pieniężna za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu i ponownego użycia

W dniu 22 kwietnia 2020 r. DWIOŚ wydał decyzję nakładającą na jedną z gmin z rejonu działania Delegatury w Wałbrzychu karę pieniężną w wysokości 36 159 zł za nieosiągnięcie w 2018 r. wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.


Kara pieniężna za brak wpisu do BDO

W dniu 22 kwietnia 2020 r. DWIOŚ wydał decyzję wymierzającą podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w Mirkowicach karę pieniężną w wysokości 5000 zł za prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.


Decyzja orzekająca o rozłożeniu na raty kary pieniężnej.

W dniu 23 kwietnia 2020 r. DWIOŚ wydał decyzję orzekającą o rozłożeniu na raty płatności kary pieniężnej w wysokości 88 468 zł z dnia 18.02.2020 r. podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w Jaworzynie Śląskiej.


Nielegalny odzysk odpadów w obrębie rekultywowanego wyrobiska górniczego w m. Nowa Wieś

W dniu 23 kwietnia 2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatury w Legnicy, podjęli czynności w Spółce (będącej w likwidacji), zlokalizowanej w m. Nowa Wieś, w związku z wnioskiem o podjęcie interwencji celem przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. Wniosek został przekazany przez Delegaturę w Wałbrzychu. Ustaleń powyższych dokonali inspektorzy Delegatury w Wałbrzychu na podstawie prowadzonych działań wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego. Na teren rekultywowanego wyrobiska w Nowej Wsi Legnickiej, przywożono odpady z terenu zakładu eksploatowanego przez firmę prowadzącą działalność w Strzegomiu i jednocześnie prowadzącą prace rekultywacyjne terenów niekorzystnie przekształconych w wyniku działalności górniczej. Podczas kontroli ujawniono, że na terenie rekultywowanego zakładu znajdują się znaczne ilości odpadów pochodzących z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych zwrócono się do Wydziału ds. walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy o udzielnie pomocy w jej przeprowadzeniu. Powyższe czynności kontrolne nie zostały jeszcze zakończone.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu


Interwencja w sprawie odprowadzania ścieków bytowych do rowu zlokalizowane w ciągu trasy T3 Domasław – Kobierzyce.

W dniu 24 kwietnia 2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadzili rozpoznanie w terenie - w miejscowości Chrzanów, w związku z wnioskiem o interwencję dotyczącym odprowadzania ścieków bytowych do rowu na trasie T3 Domasław – Kobierzyce. Wizja w terenie potwierdziła zasadność zgłoszenia. Zanieczyszczenie rowu R-SL.9-8 widoczne było na całej długości urządzenia melioracyjnego. Podczas rozpoznania ustalono lokalizację wylotu, którym ścieki odprowadzane są do rowu otwartego. Nieczystości, znajdujące się na całej długości przedmiotowego rowu otwartego, były mętne, o jasnoszarym zabarwieniu i zapachu charakterystycznym dla ścieków bytowych. Osad zgromadzony na dnie oraz skarpach rowu wskazywał, że proces zanieczyszczania urządzenia można uznać za długotrwały. Informacje o ustaleniach z kontroli przekazano Wójtowi Gminy Kobierzyce celem podjęcia działań zgodnie z kompetencjami posiadanymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu


Interwencja w sprawie składowania obornika

W dniu 27 kwietnia 2020 r. zgłoszono telefonicznie składowanie obornika kurzego w pryźmie w rejonie m. Snowidza w kierunku Godziszowej, gm. Mściwojów, powiat jaworski Przeprowadzone w dniu 28 kwietnia 2020 r. rozpoznanie w terenie nie potwierdziło ww. informacji, tj. nie stwierdzono składowania obornika.


Zgłoszenie zanieczyszczenia rzeki Kaczawy

W dniu 28 kwietnia 2020 r. zgłoszono telefonicznie zanieczyszczenie ściekami bytowymi rzeki Kaczawy, odprowadzanymi najprawdopodobniej z oczyszczalni ścieków w Świerzawie lub w Wojcieszowie, powiat złotoryjski. W dniu zgłoszenia przeprowadzono rozpoznanie w terenie, tj. przeprowadzono lustrację wody w rzece Kaczawa na odcinku od Złotoryi do Świerzawy (powyżej zrzutu ścieków z oczyszczalni ścieków w Świerzawie) oraz miejsca zrzutu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Świerzawie. Wizualnie nie stwierdzono zanieczyszczenia wody w rzece – woda była bezbarwna, bez zapachu, nie stwierdzono w niej śnięcia ryb. Przeprowadzone rozpoznanie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Świerzawie, który prowadzi eksploatację oczyszczalni ścieków w Świerzawie oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie, który prowadzi eksploatację oczyszczalni ścieków w Wojcieszowie, nie wykazało wystąpienia awarii urządzeń w obu ww. oczyszczalniach.


Zanieczyszczenie rzeki Budzówki

W dniu 29 kwietnia 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu rozpoczęli kontrolę interwencyjną w Kamieńcu Ząbkowickim, w związku z wnioskiem w sprawie zanieczyszczenia ściekami rzeki Budzówki. Do analizy pobrano próbki wody z rzeki oraz ścieków ze studzienki kontrolnej. Obecnie trwają dalsze czynności wyjaśniające.


Kontrola podmiotu zlokalizowanego w m. Oleśnica z zakresu przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych

W dniu 29 kwietnia 2020 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu zakończyli kontrolę podmiotu zlokalizowanego w Oleśnicy z zakresu przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych. Podczas kontroli stwierdzono następujące naruszenia:

 • kontrolowany podmiot przedłożył Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2019 rok po ustawowym terminie, tj. po 31 marca 2020 r.,
 • zakład nie wprowadził rocznego raportu za 2019 r. do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE),
 • kontrolowany podmiot nie dostosował procedur prowadzenia działalności związanych z f‑gazami wdrożonych w Spółce do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

W związku z powyższym zostały wydane zarządzenia pokontrolne.


Zanieczyszczenie rowu ściekami przemysłowymi

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu, Delegatury w Wałbrzychu rozpoczęli kontrolę w Starczowie w związku z wnioskiem w sprawie zanieczyszczenia rowu ściekami przemysłowo-bytowymi. Działania wyjaśniające nie potwierdziły zasadności złożonego wniosku.


Zanieczyszczenie rzeki Odry, przy ujściu rzeki Ślęzy

W dniu 4 maja 2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wpłynął wniosek o podjęcie interwencji dotyczący zanieczyszczenia rzeki Odry na wysokości ujścia rzek: Ślęzy i Ługowiny, w postaci gęstej piany unoszącej się na powierzchni wody. Inspektorzy przeprowadzili rozpoznanie w miejscu wskazanym przez Skarżącego oraz przy stopniu wodnym Rędzin. W wyniku oględzin potwierdzone zostało występowanie piany w korycie Odry na wskazanym odcinku. Ustalono także, że piana występuje tylko po stronie wody dolnej jazu Rędzin i powstaje na skutek piętrzenia (w momencie rozpoznania wysokość piętrzenia ok. 2,5 m). Nie potwierdzono występowania „zanieczyszczenia” na powierzchni wód płynących korytem rzeki Ślęza. Piana widoczna była tylko na ujściu Ślęzy do Odry, na skutek niewielkiej cofki. Podczas rozpoznania została pobrana próbka wody z Odry do badań.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu


Kontrola podmiotu zlokalizowanego we Wrocławiu w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych

W dniach od 6 do 15 maja 2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę podmiotu zlokalizowanego we Wrocławiu w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych objętą ogólnopolskim cyklem kontrolnym. Podczas kontroli nie stwierdzono naruszeń.


Interwencja w sprawie uciążliwości zapachowych w Wałbrzychu

W dniach od 11 do 15 maja 2020 r. Inspektorzy WIOŚ, Delegatury w Wałbrzychu przeprowadzili wizję terenową w związku z wnioskiem interwencyjnym dotyczącym uciążliwości zapachowej przy ul. Beethovena w Wałbrzychu. Wizja terenowa potwierdziła zasadność złożonego wniosku, wobec czego zostaną podjęte stosowne działania pokontrolne.


Zgłoszenie emisji zanieczyszczeń z instalacji kotłowni

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie zanieczyszczeń emitowanych z zakładu zlokalizowanego w Psarach. W dniu 14 maja 2020 r. podjęte zostały przez inspektorów WIOŚ we Wrocławiu działania w terenie celem ustalenia stanu faktycznego. Podczas wizji ustalono, że emisja pochodzi z emitora kotłowni znajdującej się na terenie ww. zakładu. W trakcie oględzin instalacji energetycznej ustalono, że w kotłowni spalane są jedynie odpady, na które zakład posiada zezwolenie Starosty Trzebnickiego na przetwarzanie odpadów takich jak: trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir nie zawierające substancji niebezpiecznych, opakowania z papieru i tektury, a także opakowania z drewna. Nie stwierdzono spalania innych odpadów niż wymienionych w posiadanym przez zakład zezwoleniu na przetwarzanie odpadów.


Interwencja w zakresie emisji substancji zanieczyszczających do powietrza.

W dniu 15 maja 2020 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatury w Wałbrzychu rozpoczęli kontrolę interwencyjną u podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w Świdnicy w związku z wnioskiem dotyczącym wprowadzania „toksycznych oparów do powietrza”.


Szkoda w środowisku – zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem mineralnym w m. Kłodzko.

W dniu 20 maja 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu (na podstawie ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie), skierowała zawiadomienie do RDOŚ o szkodzie w środowisku, polegającej na zanieczyszczeniu powierzchni ziemi olejem mineralnym. Do zdarzenia szkody w środowisku, doszło na skutek rozbiórki pojazdów samochodowych poza stacją demontażu. Jest to efekt kontroli podmiotu prowadzącego nielegalny demontaż pojazdów w Kłodzku, podczas której pracownicy CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu pobrali próby gleby zanieczyszczonej płynami eksploatacyjnymi z pojazdów. Wyniki badań wykazały przekroczenie dopuszczalnej wartości dla oleju mineralnego w glebie (jako substancji powodującej ryzyko zanieczyszczenia środowiska).