BIP logo GIOŚ
Strona główna » Aktualności

2021-06-15

Powołanie na stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Pana Mariusza Wojewódki


Fot. Wręczenie przez Wojewodę Dolnośląskiego powołania Panu M. Wojewódce na stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Na zdjęciu od lewej: Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Mariusz Wojewódka.
Źródło: BP DUW

Wojewoda Dolnośląski, Jarosław Obremski powołał Pana Mariusza Wojewódkę na stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Pan Mariusz Wojewódka od 2016 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska pełnił funkcję Zastępcy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Posiada wieloletnie doświadczenie w ochronie środowiska zdobyte podczas pracy w instytucjach i organach administracji publicznej. W latach poprzednich pełnił także funkcję wicestarosty sprawując bezpośredni nadzór nad zadaniami związanymi z ochroną środowiska.

Pan Mariusz Wojewódka jest zaangażowany w sprawy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju gmin na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, a także Uniwersytetu Ekonomicznego, na którym ukończył magisterskie studia menedżerskie Executive MBA.


2021-06-15

Szkolenie i wymiana doświadczeń z funkcjonariuszami Policji

W dniu 11 czerwca 2021 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadzili szkolenie dla Policji. W szkoleniu wzięli udział policjanci komórek ruchu drogowego oraz Wydziałów d/w z Przestępczością Gospodarczą Komend Miejskich Policji i Komend Powiatowych Policji garnizonu dolnośląskiego.

Szkolenie obejmowało wymagania dotyczące kontroli krajowego oraz międzynarodowego transportu drogowego odpadów. Był to również czas do wymiany doświadczeń obu stron.

Mamy nadzieję, że przekazana wiedza jak również doświadczenia inspektorów WIOŚ przyczynią się do usprawnienia działań kontrolnych Policji w obszarze gospodarki odpadami.


2021-06-08

Drony w kontrolach Inspekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu zakupił drony do wykorzystania w kontrolach stanu środowiska. Bezzałogowe statki powietrzne posłużą przede wszystkim do sprawnego zbierania danych w terenie. Urządzenie będzie wykorzystywane do kontroli trudno dostępnych miejsc, wyrobisk, dużych obszarów, szacowania powierzchni kontrolnych, a także do przeglądu całości terenów z identyfikacją zdarzeń, które mają wpływ na środowisko.


Fot. Pokaz dronów wykorzystywanych w działalności Inspekcji Ochrony Środowiska
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Docelowo planowane jest aby każda z delegatur WIOŚ, tj. Delegatura w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu otrzymała na wyposażenie drony i mogła je wykorzystywać na potrzeby kontrolne.

-Bardzo się cieszę, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i systematycznie doposaża placówkę w sprzęt, umożliwiający skuteczniejsze wykonywanie zadań. Jestem przekonany, że nowo zakupione drony usprawnią działania WIOŚ, a tym samym przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego – powiedział Wojewoda Dolnośląski, Jarosław Obremski.

W wielu działaniach kontrolnych, przy przeglądzie dużych powierzchni wykorzystanie drona przyczyni się do szybkiego ustalenia stanu faktycznego.

- Zdarzają się sytuacje kiedy potrzebujemy informacji do oceny zdarzeń w terenie, których odpowiednio szybko dostarczyć nam może tylko materiał wykonany dronem. W ten sposób możemy uzyskać wiedzę niezbędną w procesie kontrolnym. Standardowe kontrole będą wsparte dodatkowo obserwacją z powietrza. Niemniej to głównie w tzw. kontrolach interwencyjnych będziemy wykorzystywać drony - wyjaśnia Mariusz Wojewódka - Z-ca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.


Fot. Pokaz dronów wykorzystywanych w działalności Inspekcji Ochrony Środowiska

W WIOŚ we Wrocławiu powołana została specjalna grupa do obsługi bezzałogowych statków powietrznych. Pracownicy, którzy będą wykonywać loty w ramach czynności służbowych przeszli szkolenie i uzyskali licencję.

Drony wyposażone są w system termowizyjny, przeznaczony specjalnie dla inspektorów i funkcjonariuszy bezpieczeństwa publicznego. Dron dedykowany jest do zadań profesjonalnych. W dowolnym momencie w czasie lotu operator może przełączać się między podglądem z kamery a termowizją.

- W tym również posiadamy lekki i mobilny dron, który będzie miał zastosowanie szczególnie do zadań interwencyjnych, które wymagają szybkiego i sprawnego działania - mówi Łukasz Dąbrowski, koordynator ds. bezzałogowych statków powietrznych.

Zakupionych zostało 5 szt. dronów za łączną kwotę ok. 40 tyś zł.

Obok dronów Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu posiada również inny sprzęt wspomagający kontrole jak np. samochody elektryczne - zakupione ze środków WFOŚ i GW pod koniec ubiegłego roku. Pojazdy elektryczne również wykorzystywane są do działań kontrolnych - z jednoczesnym przyczynianiem się do zachowania zasad zrównoważonego rozwoju.


Pokaz dronów wykorzystywanych w działalności Inspekcji Ochrony Środowiska

2021-06-05

Światowy Dzień Ochrony Środowiska z Inspekcją Ochrony Środowiska

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Ma on szczególne znaczenie dla nas pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska, którzy na co dzień realizują zadania związane z ochroną naszego środowiska. Przeciwdziałamy zanieczyszczeniu środowiska. Działamy planowo jak i doraźnie i prewencyjnie.

Aby przybliżyć naszą pracę, z czym mierzymy się na co dzień załączamy krótki filmik.

Film ma charakter poglądowy, jego realizacja nie jest związana z stwierdzonymi nieprawidłowościami kontrolnymi.

© Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wrocław 2021 r.

Zawartość filmu ma charakter autorski, wszelkie prawa dotyczące konstrukcji oraz treści zastrzeżone.
Kopiowanie, powielanie oraz rozpowszechniane bez zgody autorów zabronione.

W ten szczególny dla nas dzień chcemy przybliżyć naszą pracę.

Inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska z Wrocławia oraz trzech delegatur zlokalizowanych w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu, podejmują czynności kontrolne względem podmiotów gospodarczych, zakładów usługowych, przemysłowych. Często to praca w terenie, popołudniami i w dni wolne od pracy.

Ochrona środowiska, w którym żyjemy i przebywamy staje się dla nas coraz ważniejsza, wzrasta świadomość społeczeństwa, bowiem zanieczyszczone środowisko może mieć nieodwracalne skutki dla naszego zdrowia.

Ponadto, w sposób ciągły podejmowane są kolejne przepisy prawa, regulujące postępowanie względem środowiska, precyzujące warunki i wymagania w zakresie ochrony środowiska. To z kolei niejednokrotnie przekłada się na zakres zadań Inspekcji Ochrony Środowiska.

Kontrole interwencyjne, planowe, działania doraźne

Sprawdzamy każdy element środowiska, tj.: wody, powietrze, glebę oraz to co może spowodować zmiany w tych komponentach, w tym powietrze zanieczyszczane pyłami i gazami, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne, ścieki wprowadzane do wód, przeterminowaną żywność, sposób postępowania z nawozami sztucznymi przez rolników, aż wreszcie odpady. Gospodarka odpadami, w ostatnich czasach wzbudza największe zainteresowanie wśród naszego społeczeństwa. Jesteśmy coraz bardziej „wrażliwi” i „wyczuleni” na gospodarkę odpadami. Z jednej strony sami jesteśmy wytwórcami odpadów, a z drugiej zauważamy je wszędzie wokół nas. Niewłaściwe postępowanie z odpadami może stworzyć zagrożenie dla środowiska.

Liczba zadań i kontroli

W działalności Inspekcji Ochrony Środowiska zwiększa się ilość realizowanych kontroli. Dla porównania inspektorzy przeprowadzili łącznie w poszczególnych latach:

 • w 2006 r. - 1001 kontroli,
 • w 2018 r. - 3218 kontroli
 • w 2020 r. – 2809 kontroli - w okresie trwającej pandemii

W ślad za zwiększonymi wymaganiami prawnymi oraz zwiększeniem ilości zadań wzrosła liczba pracowników wykonujących kontrole, bowiem w 2006 roku zadania kontrolne realizowało - 53 pracowników inspekcyjnych, a obecnie w WIOŚ we Wrocławiu zatrudnione są 74 osoby na stanowiskach inspekcyjnych.

Przebieg i czas kontroli

Wykonywanie kontroli to skomplikowany proces wymagający wielu czynności. W praktyce czas kontroli wykonywanych przez inspektorów zawiera się od 1 tygodnia do kilku miesięcy. W tym czasie nawet kilkukrotnie przeprowadzane są oględziny jak i pobory prób. Integralnym elementem po przeprowadzonej u podmiotu kontroli są obok sporządzonego protokołu z kontroli - czynności pokontrolne, które obejmują szereg koniecznych działań względem stwierdzonych nieprawidłowości.


2021-06-04

Nielegalny transport odpadów z Niemiec do Polski – transgraniczne przemieszczanie odpadów

Delegatura WIOŚ w Jeleniej Górze uznała, że odpady, w sprawie których zwrócili się funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, przewożone są na teren Polski nielegalnie. Transportowane odpady to mieszanina tworzyw sztucznych, gruzu oraz złomu żelaznego, zanieczyszczone w stopniu uniemożliwiającym ich odzysk.


Fot. Nielegalny transport odpadów
Źródło: DUCS we Wrocławiu

Delegatura WIOŚ w Jeleniej Górze w dniu 28.05.2021 r. otrzymała wniosek Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu o wyrażenie opinii, czy przewożone z Niemiec do Polski odpady o kodzie 19 12 02 - metale żelazne, spełniają wymagania określone w przepisach o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

Analiza dokumentów wykazała, że na naczepie samochodu znajdują się pozostałości po przetwarzaniu odpadów, będących mieszaniną tworzyw sztucznych, gruzu oraz złomu żelaznego.

Uznano, że przewożone odpady powinny być zakwalifikowane, zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, do innego rodzaju odpadów, tj. 19 12 12 - pozostałe odpady, w tym również mieszaniny materiałów z mechanicznej obróbki odpadów.

Ponadto, dołączona do wniosku dokumentacja fotograficzna wskazywała, że przewożone odpady pochodzące z przetwarzania odpadów były zanieczyszczone w stopniu uniemożliwiającym odzysk odpadów w sposób racjonalnie ekologicznie.

Odpady o kodzie 19 12 12 nie znajdują się na liście zielonej i ich transport nie może odbywać się na podstawie załącznika nr VII, zatem ich transgraniczne przemieszczanie wymaga pisemnego zgłoszenia i zgody.

Z uwagi na fakt, iż powyższy transport był realizowany bez uprzedniego zgłoszenia i zgody, uznano przedmiotowy transport za nielegalne przemieszczanie. Negatywna opinia została przekazana do organu zatrzymującego transport czyli KAS.


2021-06-04

Udział Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w wizycie studyjnej na Słowacji.


Fot. Uczestnicy wizyty studyjnej na Słowacji

Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – Pan Mariusz Wojewódka na zaproszenie posła Jaroslava Karahuty wziął udział w wizycie studyjnej na Słowacji. Celem wizyty było zapoznanie z nowatorską technologią przetwarzania frakcji RDF (Refuse Derived Fuel).

RDF powstaje w wyniku wysortowania oraz odpowiedniego przygotowania frakcji odpadów charakteryzujących się odpowiednimi parametrami użytkowymi.

Podczas wizyty uczestnicy mieli okazję poznać zaprezentowaną technologię przetwarzania RDF w półprodukt do wykorzystania jako wypełniacz w produkcji elementów betonowych, desek technologicznych oraz do budowy dróg.

W wizycie udział wziął Aleksander Szwed, senator Rzeczpospolitej Polskiej oraz Bogusław Szpytma, wicewojewoda dolnośląski jak również: przedstawiciele różnych publicznych służb związanych z ochroną środowiska, naukowcy z Dolnego Śląska, przedstawiciele spółek samorządowych i prywatnych zainteresowanych nowymi rozwiązaniami dotyczącymi recyklingu odpadów.


2021-05-31

Kontrola WIOŚ wykazała nieprawidłowości na składowisku odpadów

Zakończyliśmy kontrolę interwencyjną jednego ze składowisk odpadów. Czynności kontrolne podjęliśmy po otrzymaniu wniosku w sprawie składowania zmieszanych odpadów komunalnych na wskazanym składowisku. W trakcie kontroli stwierdziliśmy inne nieprawidłowości aniżeli przetwarzanie odpadów niesegregowanych, zmieszanych, a w tym: nieprzestrzeganie warunków decyzji pozwolenia zintegrowanego, decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska oraz przepisów prawa dotyczących składowisk odpadów.


Fot. Odpady na składowisku odpadów
Źródło: Archiwum WIOŚ

Zakres kontroli

W trakcie kontroli składowiska sprawdzono: stan techniczny i sposób eksploatacji instalacji, realizację przepisów prawnych, wypełnianie warunków pozwolenia zintegrowanego i decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska. W trakcie kontroli dokonano kompleksowej oceny badań monitoringowych instalacji.

Kontrola nie wykazała składowania odpadów niesegregowanych, zmieszanych.

Stwierdzone nieprawidłowości

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu stwierdzili nieprawidłowości związane z nierealizowaniem warunków decyzji - pozwolenie zintegrowane oraz decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska, a także przepisów prawa z zakresu składowania odpadów. Stwierdzono między innymi nieprawidłowości w zakresie sposobu składowania odpadów, miejsca i sposobu magazynowania odpadów, sposobu przetwarzania odpadów, terminowości przedkładanych sprawozdań - wymaganych prawem i pozwoleniem zintegrowanym, ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Odpady magazynowane były w sposób, który może negatywnie oddziaływać na środowisko.

W zakresie monitoringu składowiska stwierdzono przekroczenie:

 • dopuszczalnych wartości zawiesiny ogólnej dla wód poduszczelnieniowych i opadowych, odprowadzanych do potoku,
 • dopuszczalnej wartości przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW), określonej w pozwoleniu zintegrowanym dla wód odciekowych.

Ponadto, wskazano na:

 • pogorszenie jakości wody podziemnej, obserwowane w piezometrach oraz
 • brak pomiarów objętości powstających wód odciekowych
 • ocenę stateczność zboczy składowiska przy wykorzystaniu metod geotechnicznych, a jedynie w oparciu o ocenę wizualną.

W trakcie kontroli część ze stwierdzonych nieprawidłowości została usunięta, między innymi dotyczących sposobu składowania odpadów, sposobu i miejsca magazynowania części odpadów.


Fot. Odpady na składowisku odpadów
Źródło: Archiwum WIOŚ

Działania pokontrolne i naprawcze

W związku ustaleniami kontrolnymi Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podjął działania, a w tym:

 • zorganizował naradę pokontrolną mającą na celu wypracowanie działań naprawczych względem stwierdzonych nieprawidłowości,
 • wszczął 2 postępowania administracyjne w sprawie wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych,
 • wszczął 1 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji określającej zakres i harmonogram działań niezbędnych do ustalenia przyczyn zmian obserwowanych parametrów oraz możliwych zagrożeń dla środowiska na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi dwiema kwaterami składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, a co z tym związane przeprowadzona została rozprawa administracyjna,
 • ukarał odpowiedzialnego za popełnienie wykroczeń mandatami i pouczeniami,
 • wydał zarządzenie pokontrolne zobowiązujące do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Fot. Odpady na składowisku odpadów
Źródło: Archiwum WIOŚ

2021-05-27

Transport odpadów niezgodny ze stanem faktycznym, zatrzymany na terenie Legnicy

W ubiegłym tygodniu zatrzymany został transport odpadów na terenie Legnicy. W trakcie oględzin inspektorzy WIOŚ stwierdzili, iż zamiast wyłącznie odpadów budowlanych, transportowane są różne rodzaje odpadów wymieszanych ze sobą, w tym nie pochodzących z robót remontowo-budowlanych.


Fot. Transport zatrzymanych odpadów
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Inspekcja Transportu Drogowego zwróciła się do Delegatury WIOŚ w Legnicy o dokonanie oględzin transportowanych odpadów pod kątem oceny faktycznego rodzaju transportowanych odpadów, wobec niejasności co do zgodności rodzaju transportowanych odpadów z dokumentem okazanym przez kierowcę pojazdu (tj.: Karta Wykonania Usługi). Zgodnie z dokumentem okazanym przez kierowcę przedmiotem transportu miały być odpady o kodzie 17 09 04 – zmieszane odpady z remontu i budowy; 17 01 01 - odpady betonu, gruzu, ziemi.

Inspektor WIOŚ przeprowadził oględziny odpadów oraz sporządził dokumentację fotograficzną.

W trakcie oględzin stwierdzono, iż w kontenerze umieszczonym na pojeździe samochodowym znajdowały się wymieszane ze sobą różne rodzaje odpadów w tym: odpady gruzu budowlanego (materiałów betonowych), ziemia wymieszana z piaskiem pochodząca prawdopodobnie z czyszczenia dróg i placów (część luzem, część w workach foliowych), kawałki styropianu, zwinięte otuliny przewodów (kabli) elektrycznych bez żył metalowych, kawałki płyt paździerzowych, opakowania z tworzyw sztucznych po materiałach budowlanych, folia, metale (pręty, metalowe framugi drzwi) oraz kilkadziesiąt zużytych świetlówek zawierających rtęć bez jakiegokolwiek zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem. Transportowane odpady nie zostały wytworzone wyłącznie w wyniku prowadzonych robót budowlanych i remontowych.

Podczas oględzin stwierdzono, że rodzaj przewożonych odpadów był niezgodny z kodem odpadów zamieszczonym w Karcie przekazania odpadu, wygenerowanej z BDO. Jednocześnie K przekazania odpadów została wygenerowana z systemu i przekazana kierowcy pojazdu dopiero po zatrzymaniu przez ITD transportu odpadów.

Samochód wraz z kontenerem został zatrzymany i skierowany na parking zlokalizowany w Legnicy. Parking ten został wyznaczony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

W związku z zaistniałą sytuacją skierowano zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku, tj. o czyn z art. 183 § 1 kodeksu karnego oraz wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej na podstawie ustawy o odpadach.


Fot. Transport zatrzymanych odpadów
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-05-19

Egzamin końcowy na Inspektora Ochrony Środowiska

W dniu wczorajszym kilku z naszych pracowników przystąpiło do końcowego egzaminu państwowego na stanowisko inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska. Egzamin, który odbył się na PGE Narodowy w Warszawie organizował Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.


Fot. Egzamin końcowy na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Kandydaci na inspektorów, aby móc przystąpić do wczorajszego egzaminu końcowego odbyli około roczny staż pracy w Inspekcji, w trakcie której nabywali umiejętności praktycznych i rozwijali swoje kompetencje merytoryczne. Brali udział w interwencjach, kontrolach, oględzinach, przesłuchaniach „pod bacznym okiem” doświadczonych inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Następnie, aby przystąpić do egzaminu odbyli kurs przygotowujący kandydatów na inspektorów do egzaminu końcowego.

W chwili obecnej oczekujemy na wyniki egzaminu, po którym pracownicy Inspekcji nabędą uprawnień do samodzielnego wykonywania czynności kontrolnych.


Fot. Egzamin końcowy na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Fot. Stadion PGE Narodowy miejsce egzaminu końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-05-17

Kara w wysokości 20 000 tyś zł. za utrudnianie prowadzenia kontroli.

Decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wymierzona została administracyjna kara pieniężna w kwocie 20 000 tyś zł. za utrudnianie kontroli prowadzonej w związku deponowaniem odpadów powodujących uciążliwości zapachowe.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu po otrzymaniu informacji od Policji w sprawie dzikiego wysypiska powodującego dodatkowo uciążliwość zapachową, przeprowadzili kontrolę interwencyjną, celem ustalenia stanu rzeczy.

Oględziny w miejscu deponowanych odpadów wykonywane były w asyście funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy. W trakcie działań kontrolnych wykonano m.in. pomiary pryzm zmagazynowanych odpadów stanowiących rozdrobnioną frakcję odpadów komunalnych.

Sprawne przeprowadzenie kontroli oraz ustalenie kluczowych dla sprawy kwestii utrudniał właściciel firmy prowadzącej działalność na kontrolowanym terenie. Utrudnianie dotyczyło niedostarczania dokumentów niezbędnych dla sprawy, ponadto kontrolowany nie wykazał woli, nie złożył żadnych wyjaśnień i nie przedstawił żadnej dokumentacji.

Sprawne przeprowadzenie kontroli oraz ustalenie kluczowych dla sprawy kwestii utrudniał właściciel firmy prowadzącej działalność na kontrolowanym terenie. Utrudnianie dotyczyło niedostarczania dokumentów niezbędnych dla sprawy, ponadto kontrolowany nie wykazał woli, nie złożył żadnych wyjaśnień i nie przedstawił żadnej dokumentacji.

W wyniku kontroli inspektorzy WIOŚ wystąpili do Gminy Strzegom w sprawie usunięcia odpadów (organ gminy posiada ustawowe kompetencje w sprawie usuwania odpadów z terenu, na którym sprawuje władzę samorządową).

W konsekwencji stwierdzonych nieprawidłowości Inspektorat wydał decyzję mającą na celu wstrzymanie działalności prowadzonej przez posiadacza odpadów.

Ponadto, wymierzona zostanie administracyjna kara pieniężna za zbieranie i przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia, która zgodnie z przepisami ustawy o odpadach wynosi od 10 000 do 1 000 000 zł.


2021-05-11

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze stwierdzili nielegalny transport odpadów z Niemiec do Polski

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze po przyjęciu wniosku dotyczącego transportu odpadów z Niemiec do Polski dokonali analizy przypadku i uznali, iż odpady transportowane są nielegalnie.

W dniu 07.05.2021 r. przyjęliśmy wniosek Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego (Czwartego Referatu Realizacji w Zgorzelcu) w sprawie wyrażenia opinii, czy przewożone z Niemiec do Polski odpady spełniają przepisy w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów (TPO).

Inspektorzy dokonali analizy całości otrzymanej dokumentacji. Dodatkowo, sprawdzili informacje zawarte w bazie danych o odpadach (BDO). W wyniku podjętych czynności stwierdzili, że odbiorca odpadów w Polsce nie posiada pozwolenia/zezwolenia na przetwarzanie odpadów, a tym samym nie spełnia warunków odbiorcy w transgranicznym przemieszczaniu odpadów. Taki odbiorca nie jest w stanie zapewnić procesów odzysku, zadeklarowanych w dokumentach towarzyszących międzynarodowemu przemieszczaniu odpadów. Wobec powyższego transport uznano za nielegalny. Negatywna opinia została przekazana do organu, który zatrzymał transport.


Fot. Nielegalny transport odpadów
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-05-07

Interwencja w sprawie uciążliwości zapachowych pochodzących z oczyszczalni ścieków

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Legnicy po otrzymanym zgłoszeniu dotyczącym uciążliwości zapachowych przeprowadzili rozpoznanie w terenie. W wyniku kontroli stwierdzono, że uciążliwości zapachowe związane są najprawdopodobniej z nieprawidłową eksploatacją urządzeń oczyszczalni.

W ubiegłym miesiącu przeprowadziliśmy kontrolę o charakterze interwencyjnym w związku z uciążliwościami zapachowymi pochodzącymi z jednej z oczyszczalni ścieków. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono wyłączenie z eksploatacji jednego z dwóch osadników wstępnych Imhoffa oraz zły stan techniczny osadników wtórnych, widoczny poprzez ubytki w metalowych elementach przelewów pilastych obu osadników wtórnych oraz zły stan ich obudowy.

W ramach kontroli pobrana została przez próbobiorców z CLB GIOŚ próbka chwilowa ścieków odprowadzanych do odbiornika. Pobrana próba miała na celu ustalenie prawidłowości funkcjonowania urządzeń oczyszczalni ścieków.

Jednakże w trakcie kontroli nie stwierdzono występowania uciążliwości zapachowej poza terenem oczyszczalni. Zapach charakterystyczny dla ścieków surowych występował jedynie przy punkcie zlewnym ścieków zlokalizowanym na terenie oczyszczalni.

W ramach prowadzonych czynnościach kontrolnych inspektorzy pouczyli osobę odpowiedzialną prawnie za naruszenie warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie utrzymania urządzeń oczyszczalni ścieków.

W następstwie stwierdzonych nieprawidłowości wydanie zostało zarządzenie pokontrolnego oraz sporządzono wystąpienie do Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w którym poinformowano o stanie technicznym urządzeń oczyszczalni ścieków.


2021-05-06

Kontrola mas ziemnych przyjętych przez osobę fizyczną

Zakończyliśmy działania kontrolne związane ze składowaniem mas ziemnych, pochodzących z robót budowlanych. W wyniku kontroli stwierdziliśmy, że właściciel terenu, na którym składowano masy ziemne jako osoba fizyczna, może wykorzystywać masy ziemne do dalszego ich zagospodarowania.


Fot. masy ziemne
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Legnicy zakończyli kontrolę po uprzednim (tj. w dniu 04.03.2021 r.) tzw.: rozpoznaniu zanieczyszczenia w terenie. Podczas oględzin stwierdzono, iż w miejscu wskazanym przez zgłaszającego znajduje się nawieziona hałda gleby gliniastej.

W wyniku działań inspektorów ustalony został posiadacz mas ziemnych. Następnie w celu rozpoznania czy stanowią one odpad, przeprowadzono postępowanie, w wyniku którego ustalono, iż nagromadzone masy ziemne przekazane zostały właścicielowi działki jako osobie fizycznej do dalszego zagospodarowania. Przepisy prawa dopuszczają przekazanie osobom fizycznym powyższych mas w celu poddania ich odzyskowi na potrzeby własne, przy spełnieniu określonych w rozporządzeniu warunków.

W wyniku powyższych ustaleń wystąpiliśmy do właściciela działki, na której zmagazynowano masy ziemne o przekazanie informacji o sposobie dalszego jej zagospodarowania.


Fot. masy ziemne
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-05-05

Nielegalne zbieranie i przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych w powiecie świdnickim

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu w ubiegłym tygodniu zakończyli kontrolę zbierania i przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych na terenie powiatu świdnickiego. Kontrola wykazała zbieranie i przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia oraz brak wpisu do BDO, a także transportowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia i zgody Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.


Fot. nielegalne zbieranie odpadów
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Zakończyliśmy kontrolę planową podmiotu zbierającego i przetwarzającego odpady tworzyw sztucznych. Czynności te zostały podjęte z uwagi na nieprawidłowości jakie inspektorzy stwierdzili w trakcie ostatniej kontroli tego podmiotu.

W ramach kontroli wykonano dwukrotne oględziny terenu oraz dokonano pomiarów pryzm odpadów tworzyw sztucznych. Przeprowadzono również wnikliwą analizę dokumentacji, a w tym: sprawdzili faktury, oraz rejestr Bazy Danych o Odpadach (BDO).

W wyniku kontroli stwierdzono, że prowadzący działalność zbiera i przetwarza odpady bez wymaganego zezwolenia, jak również bez wymaganego wpisu do BDO dla wytwórcy odpadów. Ponadto, inspektorzy stwierdzili transport odpadów z Niemiec do Polski bez wymaganego zezwolenia i zgody Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

W następstwie ustaleń z kontroli wszczęte zostały 3 postępowania administracyjne.

Jedno w sprawie wstrzymania działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia. Drugie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za zbieranie i przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia.

Kolejne postępowanie administracyjnego wszczęte przez inspektorów WIOŚ dotyczyło wymierzenia kary pieniężnej za nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów.


Fot. nielegalne zbieranie odpadów
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-05-02

Kontrola zbierania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w powiecie świdnickim

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu zakończyli kontrolę dotyczącą zbierania odpadów w jednym z PSZOK, w wyniku której wydana została opinia negatywna dla gospodarującego odpadami.


Fot. Odpady zbierane w PSZOK
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

W ostatnich dniach przeprowadziliśmy kontrolę odpadów w jednym z PSZOK-ów w powiecie świdnickim na wniosek Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Kontrole te wykonywane są w ramach tzw. kontroli z art. 41 a Ustawy o odpadach, które poprzedzają wydanie decyzji na zbieranie odpadów wydawane przez organ Starosty lub Marszałka Województwa.

Inspektorzy WIOŚ dokonali sprawdzenia przestrzegania przez zakład warunków obowiązującej decyzji na zbieranie odpadów z udziałem przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

W wyniku kontroli stwierdzono, że odpady zbierane są bez wymaganego zezwolenia. Ponadto, nie są przestrzegane warunki obowiązującej decyzji w zakresie magazynowania odpadów, tj. magazynowanie zużytych akumulatorów odbywało się poza odpowiednimi, tj.: przeznaczonymi dla rodzaju odpadów - kontenerami.

Jednocześnie, ustalono, że nie są spełniane warunki dotyczące monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów.

Mając na uwadze powyższe, inspektorzy WIOŚ negatywnie zaopiniowali spełnianie warunków w zakresie ochrony środowiska.

W konsekwencji stwierdzonych nieprawidłowości zostały wszczęte postępowania administracyjne. Pierwsze w sprawie wstrzymania działalności posiadacza odpadów z uwagi na zbieranie odpadów bez zezwolenia.

Kolejne dotyczyły wymierzenia kar pieniężnych za niewłaściwie magazynowanie odpadów i zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia.

Jednocześnie w ramach działań pokontrolnych skierowano wystąpienie do organu, tj.: Starostwa Powiatowego w Świdnicy, który wydał decyzję na zbieranie odpadów.


2021-05-01

Kontrola transportu odpadów z funkcjonariuszami policji

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu prowadzili czynności kontrolne w sprawie transportowania odpadów innych aniżeli powinny być przewożone na podstawie okazanej dokumentacji. Czynnościami sprawdzającymi objęto m.in. podmiot działający na terenie województwa dolnośląskiego, do którego transportowane były odpady, jak również inne firmy powiązane ze sprawą, w tym wysyłającego odpady. WIOŚ we Wrocławiu skierował wystąpienia do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska właściwych ze względu na siedzibę firmy transportującej oraz podmiotu wysyłającego odpady.


Fot. Transport odpadów
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

W ubiegłym miesiącu przeprowadziliśmy kontrolę zatrzymanego przez Policję transportu odpadów w gminie Borów, powiat strzeliński, w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o odpadach.

Ustaliliśmy, że kierowca nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w zakresie posiadania w trakcie transportu odpadów potwierdzenia wygenerowanego z Bazy Danych o Odpadach (BDO).

A co więcej, oględziny zatrzymanego pojazdu i ocena składu morfologicznego przewożonych odpadów wykazała niezgodność okazanej dokumentacji i klasyfikacji transportowanych odpadów.

Działaniami kontrolnymi objęto m.in. podmiot działający na terenie województwa dolnośląskiego, do którego transportowane były odpady oraz skierowano wystąpienia do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska właściwych ze względu na siedzibę firmy transportującej oraz podmiotu wysyłającego odpady.

Aktualnie trwają dalsze czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia, a w następnej kolejności podejmować będziemy właściwe działania względem osób odpowiedzialnych za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska. W zależności od stwierdzonych nieprawidłowości prawdopodobnie wszczęte zostanie postępowanie administracyjne.


Fot. Transportowane odpadóy
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-04-30

Informacja w sprawie kontynuacji działań WIOŚ we Wrocławiu po pożarze hal magazynowych w Wilczycach

Cały czas zarówno nadzorujemy jak i prowadzimy działania związane z pożarem, który wydarzył się w Wilczycach w dniu 12 kwietnia 2021 r. Kolejne nasze działania to: zlokalizowanie płytkiej studni kopanej wraz ze zleceniem jej odpompowania a następnie badaniem napływającej wody do studzienki, jak również zlecenie wykonania odwiertów wraz z pobraniem próbek wód gruntowych do analizy. Za pomocą georadaru sprawdziliśmy urządzenia podziemne oraz poziom wód gruntowych.


Fot. działania w terenie po zdarzeniu pożaru
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Płytka studnia kopana na terenie po pożarowym

W wyniku kolejnych naszych czynności podejmowanych w terenie ustaliliśmy, że w sąsiedztwie hal przy ul. Wilczyckiej, strawionych przez pożar, zlokalizowana jest płytka studnia kopana (pełniąca najprawdopodobniej funkcję studzienki chłonnej dla wód deszczowych). Analiza cieczy pobranej ze studni wykazała niskie pH (analogiczne jak stwierdzone przez PSP w trakcie akcji gaśniczej).

Zgodnie z naszym wnioskiem - jednostka PSP niezwłocznie odpompowała ciecz do pojemników podstawionych przez właściciela terenu. Najprawdopodobniej były to zanieczyszczone wody popożarowe, które spłynęły z tego terenu.

Kolejne badania zanieczyszczonej cieczy, która napłynęła do studni, wykazały wzrost odczynu pH do 4, a zatem są już mniej kwaśne niż ciecz spompowana ze studni. Stwierdzono natomiast, że w wodach gruntowych napływających do studni występuje wysoki poziom zanieczyszczeń mierzonych za pomocą wskaźnika jako przewodność elektrolityczna właściwa (PEW). Wyniki badań pH i PEW kwalifikują wodę gruntową w tym miejscu do wód złej jakości, dla których wartości elementów fizykochemicznych wskazują na znaczący wpływ działalności człowieka.


Fot. odpompowane wody ze studzienki do pojemników, pobranie próby do badań wody
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Wykonanie odwiertów, pobranie prób wód gruntowych

Ponadto, na nasze zlecenie zostały wykonane odwierty na terenie po pożarowym przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ oraz pobrane zostały próby wód gruntowych.

Odwierty wykonane były na nieużytku w kier wsch. od hali jak i na wysokości spalonej hali oraz dalej przy dole ziemnym, w którym były czasowo przetrzymywane wody popożarowe (uszczelnionym podwójną warstwą folii). W zakresie wykonywanych oznaczeń pH i przewodności elektrolitycznej właściwej stwierdzono, że wody te nie są zanieczyszczone. Badane parametry mieściły się w I i II klasie jakości wód podziemnych odpowiadających wodom o dobrym stanie chemicznym. Również próba wody ze studni zlokalizowanej na sąsiadującej działce w kierunku południowym od miejsca pożaru nie wykazywała oznak zanieczyszczenia.


Fot. wykonywanie odwiertów
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Badania terenowe z wykorzystaniem georadaru

Wykonanie odwiertów zostało poprzedzone badaniem terenu przez inspektora WIOŚ we Wrocławiu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, tj. georadaru. Badanie to zostało wykonane w celu weryfikacji występowania na tym obszarze infrastruktury podziemnej, a także poziomu występowania wód gruntowych.

Dalsze działania naprawcze i zapobiegawcze

W naszej ocenie dalsze działania zapobiegawcze przed wystąpieniem zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych powinny być ukierunkowane na odpompowywanie napływających zanieczyszczonych wód gruntowych ze studni zlokalizowanej przy spalonej hali.

Informację w tym zakresie przekazaliśmy Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu jako właściwemu w zakresie przeciwdziałania szkodom w środowisku. Ponadto, planowane są kolejne pobory wód powierzchniowych z Kanału Granicznego, Młynówki Kanału Granicznego oraz Widawy.

O dalszych działaniach będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach


2021-04-27

Podejrzenie nielegalnego zdeponowania odpadów na terenie wyrobiska górniczego

Po przyjęciu zgłoszenia w godzinach wieczornych w sprawie zatrzymania na terenie rekultywowanego wyrobiska górniczego transportu odpadów przez funkcjonariuszy Policji inspektor Delegatury WIOŚ w Legnicy udał się na miejsce zdarzenia. Oględziny na terenie prowadzonej rekultywacji potwierdziły gospodarowanie odpadami w sposób niezgodny z posiadaną decyzją. Niektóre z odpadów przyjmowane były nielegalnie.


Fot. Czynności kontrolne na terenie wyrobiska górniczego
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Na miejscu ustalono, że transportowane odpady to rozdrobnione odpady pochodzenia komunalnego, prawdopodobnie pochodzące z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Wśród odpadów znajdowały się także tworzywa sztuczne i gumy o większych gabarytach.

Po sprawdzeniu posiadanego przez Spółkę zezwolenia na przetwarzanie odpadów (decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 175/2018 z dnia 29.01.2018 r.) nie zostały wymienione odpady przywiezione do przetwarzania w wyrobisku.

Ustalono, że odpady przyjmowano bez ich sprawdzenia, a następnie deponowano w wyrobisku, czyli odpady przetwarzane były niezgodnie z posiadaną decyzją.

W związku z tym faktem, w następnym dniu podjęto kontrolę pozaplanową w Spółce prowadzącej rekultywację wyrobiska.

Od razu po rozpoczęciu kontroli pod wierzchnią warstwą gruzu budowlanego jednej z pryzm odsłonięto worki typu big-bag zawierające zanieczyszczoną substancjami ropopochodnymi ziemię. Odpady te mogły stanowić szlam z czyszczenia separatorów lub zanieczyszczonych urządzeń kanalizacyjnych.

W trakcie oględzin zostały pobrane przez próbkobiorców CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu na zlecenie WIOŚ próbki odpadów przywiezionych na teren rekultywowanego wyrobiska jak również próbki zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi ziemi/osadów. Czynności kontrole w dalszym są prowadzone. W przypadku gospodarowania odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem grozi kara od 1000 do 1 000 000 zł.


Fot. Czynności kontrolne na terenie wyrobiska górniczego
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-04-23

Informacja o dalszych czynnościach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie pożaru hal w Wilczycach

Komunikat III

WIOŚ we Wrocławiu w dalszym ciągu koordynuje działania przeciwdziałające zanieczyszczeniu środowiska oraz monitoruje stan środowiska po pożarze hal w Wilczycach. Pobrane zostały kolejne próby wody do analizy. Prowadzimy również czynności wobec dzierżawiącego halę i magazynującego w niej substancje niebezpieczne.


Fot. Zabezpieczone wody popożarowe odpompowane z dołu wyłożonego dwoma warstwami folii

W dniu 23 kwietnia 2021 roku WIOŚ we Wrocławiu przeprowadził kolejne oględziny miejsca pożaru w Wilczycach połączone z wykonaniem analiz jakości wód powierzchniowych. Wizja terenu potwierdziła, że wody popożarowe zostały przepompowane przez Państwową Straż Pożarną z miejsca magazynowania (tj.: dołu wyłożonego dwoma warstwami folii) do pojemników – 23 szt. mauzerów. Pojemniki zostały przykryte plandeką i są magazynowane w bezpośrednim sąsiedztwie spalonych hal. Dół po wodach popożarowych został zasypany, na warstwie wierzchniej rozsypano wapno w celu neutralizacji gleby.

Aktualnie prowadzone są poszukiwania odbiorcy wód popożarowych, który zapewni ich unieszkodliwienie w sposób bezpieczny dla środowiska.

Ponadto, na zlecenie WIOŚ we Wrocławiu próbobiorcy Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dokonali pomiarów wody z cieków: Kanał Graniczny oraz Widawa.

Pomiarami objęto również Młynówkę Kanału Granicznego. Oznaczenia laboratoryjne pobranych próbek wykonywane są w zakresie: przewodność, pH oraz tlen rozpuszczony w każdym cieku w dwóch punktach – poniżej i powyżej miejsca możliwego dopływu zanieczyszczeń.


Fot. Miejsca poboru prób

Nie stwierdzono pogorszenia jakości wód powierzchniowych.

Przez WIOŚ we Wrocławiu równolegle prowadzone są czynności kontrolne wobec podmiotu korzystającego ze środowiska, który magazynował na terenie jednej z hal substancje niebezpieczne.

Ustalenia na bieżąco przekazywane są do właściwych służb Wojewody Dolnośląskiego oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu.


Fot. Działania WIOŚ i GIOŚ na terenie zdarzenia pożaru.

2021-04-23

Nielegalne gospodarowanie odpadami w ramach rekultywacji wyrobiska górniczego.

W ubiegłym miesiącu rozpoczęliśmy kontrolę działań jednego z przedsiębiorców - który jak wynikało ze wstępnego rozpoznania - prawdopodobnie prowadzi nielegalne przetwarzanie odpadów. O zdarzeniu tym zostaliśmy poinformowani przez wójta gminy, na terenie której prowadzona jest rekultywacja gruntów za pomocą odpadów.


Fot. Nawiezione odpady w postaci gleby i ziemi, w tym kamieni.

Wypełnianie wyrobiska odpadami odbywało się w ramach prowadzonej, rekultywacji gruntów. Czynności kontrolne prowadziliśmy przy współudziale gminy oraz Inspekcji Transportu Ruchu Drogowego (ITD), gdyż kontrolowane zdarzenie należało do kompetencji różnych instytucji kontrolnych.

Po wstępnych ustaleniach w terenie okazało się, że dla dokładnego rozpoznania sprawy niezbędne jest przeprowadzenie czynności inspekcyjnych równolegle w trzech przedsiębiorstwach, bowiem trzy różne Spółki mają tego samego zarządzającego. Jedna z nich prawdopodobnie wykonuje rekultywację a pozostałe są powiązane z tymi działaniami. Co z kolei prowadziło do trudności w wytypowaniu podmiotu do kontroli.

W trakcie prowadzonych czynności obok przyjętych informacji od prezesa Spółek związanych z pracami wypełniającymi wyrobisko, dokonaliśmy analizy bazy danych o odpadach - BDO w zakresie posiadanych decyzji zezwalających na gospodarowanie odpadami oraz przyjmowanych odpadów a także powiązań z firmami działającymi w branży odpadowej i wydobywczej.

W wyniku podjętych czynności kontrolnych ustaliliśmy, że na prowadzenie przetwarzania odpadów na przedmiotowym terenie dla prowadzącego rekultywację oraz dla podmiotów powiązanych z prowadzoną działalnością ani Starostwo Powiatowe ani Marszałek Województwa nie wydawał żadnych zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami.

W trakcie kontroli przywożone były na teren wyrobiska odpady. Jeden samochód uprzednio pozostawił odpady natomiast kolejny został zatrzymany bez możliwości wyładowania odpadów. Jednocześnie pojazdy z odpadami nie były oznakowane, obowiązkowym oznakowaniem dla transportowania odpadów. Pojazd został zatrzymany przez ITD, które wszczęło postępowanie administracyjne, mające na celu wymierzenie kary za brak oznakowania.

W związku z dokonaniem sprawdzenia gospodarowania odpadami prowadzonych w terenie, działania przetwarzania odpadów związane z wypełnianiem wyrobiska na chwilę prowadzonych czynności kontrolnych uznaliśmy za nielegalne.

Sytuacja taka wymaga dalszych czynności kontrolnych w trzech Spółkach.


Fot. Nawiezione odpady w postaci gleby i ziemi, w tym kamieni, a także pojazd, który dowiózł odpady.

2021-04-22

Wstrzymanie działalności zbierania odpadów bez zezwolenia

W bieżącym miesiącu Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu zakończyli kontrolę podmiotu, który prowadził działalność w zakresie zbierania odpadów.

W wyniku kontroli stwierdzono, że zbierane są odpady niebezpieczne w postaci destruktu eternitowej podbitki sufitowej o kodach 17 06 01* i 17 06 05*. Na te rodzaje odpadów prowadzący działalność nie posiada zezwolenia i prowadzi ich zbieranie niezgodnie z prawem czyli nielegalnie.

W konsekwencji czego działalność została wstrzymana, decyzją wstrzymującą działalność, co oznacza, że kontrolowany nie może dalej prowadzić zbierania odpadowego destruktu eternitowego.

Następnie wszczęto postępowanie administracyjne celem wymierzenia kary pieniężnej za zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia. Kara jaką winien ponieść zbierający te odpady bez zezwolenia to 19.200 zł.


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-04-21

Dalsze działania WIOŚ po pożarze hal z materiałami do produkcji środków dezynfekcji w Wilczycach koło Wrocławia

W chwili obecnej trwają dalsze prace zaangażowanych służb i instytucji w usuwanie skutków awarii jak i przeciwdziałających zanieczyszczeniu środowiska po zdarzeniu pożaru. Przypomnijmy, że pożar ze względu na rodzaj i ilość magazynowanych w hali substancji, zaliczyliśmy do poważnych awarii. Znane są wyniki badań pobranych próbek wody do analiz laboratoryjnych, natomiast na wyniki badań gleby pobranych przez próbobiorców GIOŚ na zlecenie WIOŚ musimy jeszcze poczekać.


Fot. Miejsce pożaru w Wilczycach
(Wilczyce miejscowość położona na północ od Wrocławia)

W dniu 16 kwietnia 2021 r. przekazaliśmy informację o pożarze hal - m.in. z materiałami do produkcji środków do dezynfekcji - jaki miał miejsce w dniu 12 kwietnia 2021 r. w Wilczycach koło Wrocławia. Poniżej przedstawiamy dalszy ciąg informacji dotyczących stanu środowiska oraz podejmowanych czynności przez WIOŚ we Wrocławiu w związku z zaistniałym zdarzeniem.

W następnych dniach po pożarze hal, tj. 16 i 19 kwietnia 2021 r. przeprowadziliśmy kolejne czynności kontrolne na miejscu pożaru w Wilczycach. W wyniku czego ustaliliśmy, że prowadzone są działania w celu usunięcia wód popożarowych z dołu ziemnego wyścielonego dwiema warstwami folii (przypominamy, że na terenie zaistniałego pożaru wykopany został dół, do którego po uszczelnieniu wpompowano mieszaninę wód popożarowych). W tym celu dostarczono pojemniki typu mauzer aby przepompować do nich wody popożarowe z dołu. Straż pożarna zadeklarowała gotowość do ich przepompowania.

Nie zaobserwowaliśmy wycieków wód popożarniczych z dołu ziemnego. Równocześnie prowadzone są rozmowy i ustalenia z firmami, które mogłyby odebrać wody popożarowe do unieszkodliwienia. W trakcie naszych oględzin przedstawiciel jednej z firm utylizacyjnych pobrał próbkę wód pożarniczych z dołu ziemnego, celem zbadania jej parametrów i oceny, czy możliwe będzie unieszkodliwienie w instalacji należącej do tej firmy.

Teren przedmiotowej działki jak i pobocza został posypany wapnem oraz wykonane zostało ogrodzenie zabezpieczające przed dostępem osób nieupoważnionych. Na zlecenie WIOŚ we Wrocławiu w dniu 16 kwietnia próbobiorcy Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dokonali poborów prób w następującym zakresie:

 • uśrednionej próbki gleby z terenu nieutwardzonego przy hali od strony ul. Wilczyckiej i od strony północno-wschodniej oraz próby tzw. tła, tj. gruntu w pobliżu hal od strony południowo-zachodniej,
 • próbek wody powierzchniowej z Kanału Granicznego powyżej i poniżej miejsca objętego pożarem oraz próbek wody rzeki Widawa poniżej i powyżej dopływu Kanału Granicznego.

Pomiary jakości wód powierzchniowych objęły oznaczenia odczynu, przewodności elektrycznej właściwej oraz stężenia tlenu rozpuszczonego. Pomiary nie wykazały wpływu awarii na wody Kanału Granicznego oraz na wody rzeki Widawa, co potwierdzają podanej poniżej wyniki:

 • pH w punkcie poboru powyżej miejsca pożaru wyniosło 7,3 natomiast poniżej miejsca pożaru – 7,5;
 • przewodność elektryczna właściwa w punkcie poboru powyżej miejsca pożaru wyniosła 758 µS/cm, natomiast poniżej miejsca pożaru – 759 µS/cm.

Wyniki analiz prób gleby będą znane za ok. 4 tygodnie. Czas oczekiwania na wyniki próbek gleby jest zgodny z obowiązującą w badaniach metodyką wykonywanych oznaczeń tego komponentu środowiska.

Dodatkowo, w obrębie terenu objętego pożarem wykonaliśmy poglądowe pomiary obecności lotnych związków organicznych w powietrzu (LZO), które potwierdziły ich obecność bez możliwości ustalenia poziomu.

Ponadto, informujemy, że równolegle podejmowane są działania przez inne organy właściwe w sprawie zdarzenia pożaru, w tym: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Policję, Państwową Straż Pożarną oraz Wójta Gminy Długołęka.

O dalszych czynnościach będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.


Fot: Miejsce pożaru hal

2021-04-20

Niepotwierdzone zanieczyszczenie rzeki Pełcznicy

W dniu 9.04.2021 r. zakończona została kontrola dotycząca nieprawidłowego postępowania z odpadami przemysłowymi oraz zanieczyszczenia rzeki Pełcznicy przez jeden z zakładów w Wałbrzychu. Inspektorzy podjęli czynności kontrolne w związku z przyjętym zgłoszeniem.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie potwierdzono zasadności złożonego wniosku, natomiast stwierdzono inne nieprawidłowości związane z prowadzoną działalnością na terenie zakładu. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż w zakładzie nie są przestrzegane warunki posiadanego Pozwolenia Zintegrowanego (PZ) w zakresie magazynowania odpadów jak również nie są przestrzegane przepisy prawa w zakresie realizacji obowiązków dostawcy ścieków przemysłowych oraz wprowadzającego ścieki do urządzeń kanalizacyjnych.

Podczas kontroli zastosowano dwa pouczenia dotyczące spełnienia wymagań przez posiadacza PZ. Jednocześnie już w trakcie kontroli Przedsiębiorca podjął działania naprawcze.

W ramach działań pokontrolnych wydano zarządzenia pokontrolne zobowiązujące kontrolowanego do usunięcia nieprawidłowości a także skierowano wystąpienia do Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz do PGW Wody Polskie, celem podjęcia dalszych działań zgodnie z ich kompetencjami.

Na skutek stwierdzonych nieprawidłowości przez WIOŚ we Wrocławiu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za niewłaściwe magazynowanie odpadów.
2021-04-19

Przedostawanie się azotanów do gleby w związku z niewłaściwym przechowywaniem kiszonek w gospodarstwie rolnym

Inspektorzy WIOŚ po przeprowadzonej wizji lokalnej potwierdzili zasadność zgłoszenia dotyczącego nieprawidłowości w gospodarowaniu kiszonką. Niewłaściwe postępowanie z kiszonką przeznaczoną na paszę dla zwierząt gospodarskich, skutkowało przedostawaniem się azotanów do rozmokniętej gleby.

Po otrzymanym zgłoszeniu dotyczącym sposobu postępowania z paszą w postaci kiszonek w jednym z gospodarstw rolnych, inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu udali się na wskazane miejsce celem sprawdzenia i dokonania wizji lokalnej.

Podczas oględzin ustalono, że na rozmokniętym gruncie oraz koleinach, tj. zagłębieniach pozostawionych przez pojazdy rolnicze, wypełnionych wodą, uprzątnięcie kiszonki było trudne lub wręcz niemożliwe. Kiszonka rozsypana została podczas opróżniania magazynowych rękawów foliowych, co następnie spowodowało jej rozgniwanie i przedostawanie się odcieków do gruntu.

Inspektorzy w trakcie prowadzonych oględzin stwierdzili brak właściwego drenażu działki i niedrożność rowów melioracyjnych.

Tym samym właściciel działki został zobligowany do uporządkowania terenu.

Po dokonanych oględzinach i wstępnym rozpoznaniu sprawy w obrębie gospodarstwa, inspektorzy uznali, iż konieczne jest podjęcie kontroli i zbadanie prowadzonej działalności w sposób uwzględniający dokładniejsze informacje.2021-04-15

Pożar hal z materiałami do produkcji środków dezynfekcji w Wilczycach koło Wrocławia


Fot. Miejsce pożaru w Wilczycach
(Wilczyce miejscowość położona na północ od Wrocławia)

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu uczestniczyli w zdarzeniu związanym z pożarem hal magazynujących związki chemiczne oraz materiały do produkcji środków dezynfekujących. Pożar wybuchł w poniedziałek we wczesnych godzinach porannych.

Opis i charakterystyka zdarzenia

W poniedziałek 12 kwietnia 2021 r., ok. godziny 5.00 rano zauważono ogień, który zajął jedną z hal magazynowych. Pożar wybuchł w miejscu prowadzenia działalności firmy zajmującej się produkcją płynów do dezynfekcji. Nasi Inspektorzy dotarli na miejsce zdarzenia w trakcie trwania akcji gaszenia pożaru i podjęli natychmiastowe czynności kontrolne.

Uzyskaliśmy informację od funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, iż w hali zajętej pożarem magazynowane były w dużych ilościach substancje, w tym: kwas siarkowy w ilości 1 Mg, perhydrol w ilości 13 Mg oraz kwas octowy w ilości 3 Mg i izobutanol w ilości 30 Mg.

Pożar objął i całkowicie zniszczył halę magazynową jak również sąsiednią halę, w której wykonywano prace polegające na pakowaniu niewielkich rozmiarów urządzeń elektrycznych.

Pożar został ugaszony natomiast wody pogaśnicze, tj. wody wykorzystywane do gaszenia pożaru w prowadzonych działaniach Straży Pożarnej zmieszane z magazynowanymi substancjami. W takiej postaci na skutek spływu przedostały się na ulicę Wilczycką. Funkcjonariusze PSP zabezpieczyli studzienki kanalizacyjne w miejscach przebiegu kanalizacji sanitarnej za pomocą piasku oraz usypali wał piasku uniemożliwiający przedostanie się ścieków do pobliskiego cieku – Kanał Graniczny, który uchodzi do rzeki Widawa.

Na terenie zaistniałego pożaru wykopany został dół, do którego po uszczelnieniu plandeką planowano wpompować mieszaninę.

Warto zaznaczyć, iż plac od strony zachodniej (wejścia do hal) wyłożony był kostką brukową, pozostały teren oraz plac pomiędzy halami był nieutwardzony. Na terenie zdarzenia nie przebiega kanalizacja deszczowa.

Działania podjęte przez inspektorów WIOŚ

Kolejne nasze oględziny potwierdziły, że po czynnościach gaszenia pożaru do dołu, zabezpieczonego dwoma warstwami nieprzepuszczalnej plandeki, przepompowano wody „popożarowe”. Plandeka nie miała śladów świadczących o obniżeniu się poziomu mieszaniny co potwierdza jej szczelność. W dole zostawiono jeszcze sporo miejsca na wypadek pojawienia się opadów atmosferycznych.

Zgodnie z naszą oceną sytuacji - konieczne było podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do usunięcia wód po pożarze, przepompowanych do wykopanego dołu uszczelnionego folią. Działania uznaliśmy za istotne z uwagi na zapowiadane na najbliższe dni opady deszczu.

Równocześnie na ulicy Wilczyckiej zanieczyszczonej po pożarze prace porządkowe prowadziła Gmina z wykorzystaniem ciągnika wraz z podłączoną naczepą czyszczącą do zbierania powstałego szlamu.

Nasze oględziny przeprowadzone na miejscu zdarzenia w dniu pożaru oraz w dniach następujących po zdarzeniu nie wykluczyły możliwości zanieczyszczenia wód powierzchniowych jak również zanieczyszczenia gruntu, w tym pobocza drogi wzdłuż ul. Wilczyckiej oraz gruntu w otoczeniu zakładu zajętego pożarem.

W związku z ustaleniami wskazującymi na możliwość zanieczyszczenia środowiska wystąpiliśmy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z informacją o zaistnieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku.

Również w kolejnym dniu, tj. 13 kwietnia 2021 r. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ na nasze zlecenie i w naszej obecności dokonało poboru prób wody z cieku Kanał Graniczny w dwóch punktach: powyżej i poniżej miejsca wystąpienia pożaru oraz rzeki Widawy powyżej i poniżej dopływu Kanału Granicznego oraz w znacznej odległości na wysokości mostu nad Widawą w ciągu drogi 372.

Wyniki pomiarów nie wykazały pogorszenia jakości wód Kanału Granicznego ani rzeki Widawy.


Fot. miejsca poboru prób

Zdarzenie pożaru a poważna awaria

Zdarzenie spełnia definicję poważnej awarii (zawarte w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska), bowiem:
Miał miejsce pożar połączony z emisją do środowiska w trakcie procesu magazynowania prowadzonego w ramach procesu produkcyjnego, w którym występują substancje niebezpieczne, powodujące zagrożenie dla środowiska.

Tryb podejmowania działań zapobiegawczych i naprawczych.

W dniu 13 kwietnia 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska we Wrocławiu powziął informację o pożarze hal produkcyjnych zlokalizowanych przy ul. Wilczyckiej w Wilczycach, gmina Długołęka i tego samego dnia RDOŚ we Wrocławiu otrzymał od nas zgłoszenie o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku na ww. terenie, w związku z prowadzoną działalnością polegającą na magazynowaniu kwasu siarkowego, kwasu octowego, perhydrolu oraz izobutanolu.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2187) (dalej zwana ustawą szkodową) wystąpiło zagrożenie bezpośrednią szkodą w środowisku – w wodach i w powierzchni ziemi. Organem właściwym do podjęcia działań jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu (dalej RDOŚ).

Na podstawie ustawy szkodowej w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze. W tym przypadku podmiotem korzystającym ze środowiska jest podmiot wykorzystujący i magazynujący substancje niebezpieczne.

Jeżeli bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku zostały spowodowane za zgodą lub wiedzą władającego powierzchnią ziemi, jest on obowiązany do podejmowania działań zapobiegawczych i naprawczych solidarnie z podmiotem korzystającym ze środowiska, który je spowodował. W tym przypadku występuje współodpowiedzialność właściciela terenu.

Organem właściwym do uzgadniania działań, ich nadzorowania i decyzyjnego zobowiązania do podejmowania w przypadku ich braku jest RDOŚ.

Równocześnie RDOŚ podejmuje działania zapobiegawcze lub naprawcze z uwagi na zagrożenie dla zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku, konieczne jest niezwłoczne podjęcie tych działań.

Dalsze działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu:

W następstwie zdarzenia i wystąpienia poważnej awarii będziemy nadzorowali usuwanie skutków zaistniałej awarii m.in. poprzez:

 • Zbieranie informacji od organów właściwych do nadzorowania i zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska,
 • Dalsze oględziny miejsca wystąpienia pożaru, celem monitorowania stanu faktycznego na terenie wystąpienia poważnej awarii.
 • Monitorowanie jakości cieku Kanał Graniczny oraz rzeki Widawy.
 • Przewidujemy kolejny pobór prób w dniu 16 kwietnia 2021 r. jak również nie wykluczamy badań na bieżąco w razie potrzeby i w zależności od stwierdzonego stanu faktycznego

Fot. Miejsce pożaru hal

2021-04-14

Interwencja w sprawie zanieczyszczenia Nysy Kłodzkiej

W ubiegłym tygodniu doszło do zanieczyszczenia rzeki Nysy Kłodzkiej substancją niewiadomego pochodzenia. Nasi inspektorzy z Delegatury w Wałbrzychu udali się na miejsce zdarzenia, tj. do miejscowości Przyłęk, a następnie dokonali oględzin rzeki. W trakcie wizji podjęli decyzję o pobraniu prób wody, celem wykonania analizy identyfikacyjnej zaobserwowanego zanieczyszczenia w Nysie Kłodzkiej. Jednocześnie ustalono potencjalne źródło zanieczyszczenia o czym powiadomiono właściciela zakładu, z którego najprawdopodobniej pochodziło zanieczyszczenie. W następstwie czego pracownicy wskazanego zakładu dokonali przeglądu instalacji. Podczas przeglądu oraz dodatkowych prac porządkowych zidentyfikowano plastikową beczkę wypełnioną czarną oleistą substancją. Beczka została przyniesiona wraz z nurtem rzeki i unieruchomiona w danym miejscu. Z uszkodzonego zbiornika powoli wydobywała się substancja zanieczyszczająca.

Wobec tego faktu, aby wykluczyć przedostanie się zanieczyszczenia z pobliskiego zakładu przeprowadzono dodatkowe czynności wyjaśniające, m.in. zakład przekazał naszym inspektorom karty charakterystyki stosowanych substancji smarujących oraz olei technologicznych używanych podczas pracy zakładu. Dokumentacja zostanie przeanalizowana a następnie będzie porównywana z wynikami badań pobranych prób wody.

O fakcie stwierdzenia obecności beczki, która mogła być powodem zanieczyszczenia rzeki powiadomiono Wody Polskie oraz przedstawicieli Urzędu Gminy. Aktualnie trwają dalsze czynności rozpoznawcze. Oczekujemy także na wyniki pobranych prób z rzeki.


Fot. zanieczyszczenie wody w rzece Nysa Kłodzka
Źródło: Archiwum Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu

2021-04-09

Nielegalny wylot ścieków z pensjonatu w gminie Bystrzyca Kłodzka

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu stwierdzili odprowadzanie ścieków bytowych z pensjonatu nielegalnym wylotem do pobliskiego potoku.

Po otrzymanym zgłoszeniu w sprawie zanieczyszczenia wód potoku ściekami bytowymi, inspektorzy udali się w teren, celem rozpoznania zdarzenia.

Następnie aby ustalić przebieg znajdujących się na posesji ciągów kanalizacyjnych inspektorzy przeprowadzili zadymianie, wprowadzając do instalacji odpływowej dym, który pozwolił odpowiednio zlokalizować w terenie podłączenia badanej sieci kanalizacyjnej.

Zadymianie potwierdziło nielegalne przyłącze w postaci węża do odprowadzania ścieków bytowych do potoku.

Do węża uchodzącego do potoku, podłączona była rozsączalna oczyszczalnia ścieków należąca do pensjonatu. Zgodnie z oświadczeniem właściciela przez wąż może przedostawać się do potoku ściek, który nie może być rozsączony w gruncie.

Aby wyjaśnić zaistniałe zdarzenie, zaplanowana została kontrola u prowadzącego pensjonat.


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-04-06

Odprowadzanie ścieków „dodatkową” nielegalną kanalizacją w gminie Ziębice

Inspektorzy WIOŚ stwierdzili nielegalne odprowadzanie ścieków bytowych z domków jednorodzinnych, starą poniemiecką kanalizacją deszczową. Ścieki odprowadzane były do rowu melioracyjnego, a następnie do rzeki Oławy.

W związku z zanieczyszczaniem fekaliami rzeki Oławy, inspektorzy udali się na miejsce odprowadzania ścieków aby rozpoznać stan zdarzenia.

Dla ustalenia przebiegu znajdujących się na jednej z posesji ciągów kanalizacyjnych inspektorzy przeprowadzili zadymianie, polegające na wprowadzeniu do instalacji odpływowej bezpiecznego dymu który pozwala na szybką lokalizację zakrytych w terenie studni rewizyjnych, podłączonych rur, rynien, kratek oraz określenie co jest podłączone do badanej sieci kanalizacyjnej.

W wyniku podjętych działań stwierdziliśmy, iż na posesji znajduje się stara nieeksploatowana „dodatkowa” kanalizacja. Kanalizacją tą odprowadzano ścieki z kanalizacji sanitarnej, które wprowadzane były do rzeki.

Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu po przeprowadzonym rozpoznaniu i ustaleniu stanu nielegalnego odprowadzania ścieków do rzeki Oławy sprawę przekaże Burmistrzowi Gminy Ziębice. Wyeliminowanie nielegalnego odprowadzania ścieków, w tym sprawdzenie prawidłowości podłączeń przez mieszkańców jednej z ulic, wymaga dalszych działań, do których właściwa jest Gmina.

Dodatkowo, postępowanie w tej sprawie prowadzi Powiatowy Nadzór Budowlany.


Fot. zadymianie instalacji odprowadzającej ścieki w gminie Ziębice
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-03-30

Wypełnianie bez zezwolenia wyrobiska górniczego odpadami w powiecie świdnickim

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu w trakcie prowadzonej kontroli zakładu górniczego ustalili, że w wyrobisku lokowane są odpady. Przedsiębiorca wykonywał rekultywację terenu przekształconego działalnością górniczą, a do wypełniania wyrobiska wykorzystywał odpady w postaci fragmentów nawierzchni dróg asfaltowych, szlamów kamieniarskich, popiołów i odpadów poremontowych. Podmiot prowadził rekultywację przy pomocy odpadów - nie posiadając zezwolenia na ten rodzaj działalności.

W związku ze stwierdzonym działaniem, niezgodnym z obowiązującym prawem, wymierzona została kara pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Na skutek wydobycia kruszywa naturalnego (piasku), powstaje wyrobisko, które prowadzący działalność ma obowiązek zrekultywować, czyli przywrócić im wartość użytkową, m.in. przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu. Jednocześnie rekultywację należy podejmować i prowadzić zgodnie z wymaganymi zezwoleniami w zakresie podejmowanej działalności, wydawanym po przeanalizowaniu możliwych oddziaływań na środowisko.


Fot. odpady wykorzystywane do wypełniania wyrobiska
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

2021-03-24

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Nielegalny transport odpadów piasku szklanego z Niemiec

W dniu 18.03.2021 r. do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wpłynął wniosek Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego Czwartego Referatu Realizacji w Zgorzelcu o ocenę zatrzymanego w Jędrzychowicach transportu.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze przeprowadzili sprawdzające czynności dokumentacyjne oraz poczynili ustalenia w sprawie przewożonych odpadów z właściwym terenowo organem ochrony środowiska, gdzie zlokalizowany jest zakład, do którego kierowane były odpady. W wyniku czego uznano, iż zatrzymany transport z odpadami piasku szklanego (szkła) jest nielegalny. Zakład, do którego były transportowane odpady, nie posiadał instalacji mogącej zapewnić odzysk tych odpadów.


Fot. odpady piasku szklanego nielegalnie transportowanego z Niemiec do Polski

Nielegalny transport odpadów gleby i ziemi z Niemiec

W dniu 22.03.2021 r. do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wpłynął wniosek Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego Czwartego Referatu Realizacji w Zgorzelcu o ocenę zatrzymanego w Jędrzychowicach transportu.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze przeprowadzili czynności sprawdzające oraz poczynili ustalenia w sprawie przewożonych odpadów z właściwym terenowo organem ochrony środowiska, gdzie zlokalizowany jest zakład, do którego kierowane były odpady. Transportowane odpady to odpady ziemi o kodzie 17 05 04 - sklasyfikowane jako gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03. Przywóz do Polski powyższych odpadów podlega procedurze uprzedniego zgłoszenia i zgody. Z przedłożonych dokumentów wynikało, że transgraniczne przemieszczanie odpadów realizowane było bez uzyskania uprzedniej zgody właściwego organu, w związku z czym transport uznano za nielegalne przemieszczanie odpadów. 


Fot. odpady ziemi i gleby nielegalnie transportowane do Polski

2021-03-19

Nielegalne magazynowanie odpadów biodegradowalnych w gminie Siechnice

W wyniku przeprowadzonej kontroli w ubiegłym roku i podjętych działań pokontrolnych przez inspektorów WIOŚ we Wrocławiu - w lutym bieżącego roku kontrolowany podmiot zakończył usuwanie nielegalnie magazynowanych odpadów biodegradowalnych, stwarzających zagrożenie dla środowiska.

Po uzyskanej informacji w czerwcu 2020 r. w sprawie wywożenia odpadowej masy roślinnej i jej deponowania w pobliżu lasu inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu niezwłocznie podjęli działania w terenie. Działania inspektorów doprowadziły do ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za zaistniały stan rzeczy, niezgodny z przepisami prawa oraz pobrania prób odcieków przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ we Wrocławiu do analizy z miejsca zdarzenia jak i innych zagrożonych miejsc. Badania pobranych prób wykazały znaczne przekroczenia wartości dopuszczalnych (bezpiecznych dla środowiska).

W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku, WIOŚ we Wrocławiu zgłosił sprawę do właściwej Prokuratury. Niemniej jednak wobec zagrożenia dla środowiska oraz braku działań osób odpowiedzialnych za nielegalne magazynowanie odpadów, inspektorzy WIOŚ podjęli kontrolę w trybie interwencyjnym. Ponadto, skierowano wystąpienie do organu gminy jako właściwego do nakazania usunięcia odpadów.

Kontrolowany zakład w związku z podjętymi działaniami przez WIOŚ we Wrocławiu zaprzestał przywożenia odpadów na kontrolowaną nieruchomość jak również rozpoczął wywóz odpadów do podmiotów posiadających decyzje zezwalające na przetwarzanie odpadów, a także zabezpieczył teren przed przedostawaniem się odcieków do wód powierzchniowych.


Fot. Miejsce zbierania odpadowej masy roślinnej

2021-03-18

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Nielegalny transport odpadów odzieży używanej z Holandii

W dniu 12.03.2021 r. do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wpłynął wniosek Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego Czwartego Referatu Realizacji w Zgorzelcu z wnioskiem o ocenę zatrzymanego w Jędrzychowicach transportu.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze przeprowadzili sprawdzające czynności dokumentacyjne oraz poczynili ustalenia w sprawie przewożonych odpadów z właściwym terenowo organem ochrony środowiska, gdzie zlokalizowany jest zakład, do którego kierowane były odpady. W wyniku czego uznano, iż zatrzymany transport z używaną odzieżą jest nielegalny.

Zakład, do którego były transportowane odpady, nie posiadał instalacji mogącej zapewnić odzysk odpadów. Ponadto, stwierdzono nieprawidłowo sporządzone dokumenty wymagane przy transgranicznym przemieszczaniu odpadów.


Fot. Nielegalnie przewożone odpady

Interwencja WIOŚ we Wrocławiu dotycząca awarii sieci kanalizacyjnej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze po otrzymanym zgłoszeniu od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim dotyczącym wycieku ścieków z kanalizacji sanitarnej do rzeki Bóbr w Miszkowicach, podjął natychmiastowe działania i przeprowadził wizję terenową w miejscu zdarzenia. W trakcie oględzin inspektorzy nie stwierdzili wycieku ścieków w miejscu opisanym we wniosku, z uwagi na to iż awaria została usunięta przez użytkującego sieć kanalizacyjną. Jednakże inspektorzy kontynuowali wizję terenową w rejonie miejsca zdarzenia, która wykazała, że po przeciwnym brzegu rzeki, na tej samej sieci kanalizacyjnej, ma miejsce kolejna awaria, a ścieki sanitarne przedostają się do środowiska. W związku z zaistniałym zdarzeniem, pobrane zostały próbki do badań laboratoryjnych przez pracownika GIOŚ CLB Oddziału we Wrocławiu, Pracowni w Jeleniej Górze. Inspektorzy WIOŚ, natychmiast powiadomili podmiot eksploatujący sieć kanalizacyjną o stwierdzonym wycieku. W wyniku czego, niezwłocznie na miejscu zdarzenia rozpoczęte zostały prace mające na celu usunięcie awarii.


Fot. Wyciek ścieków w wyniku awarii do rzeki
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Przejdź do archiwum aktualności »