BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Strona główna

Komunikaty i informacje »


2020-05-25

Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dz.u. poz. 878) od poniedziałku 25 maja br. urzędy administracji publicznej są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

W związku z powyższym informujemy, że we wszystkich siedzibach Inspekcji Ochrony Środowiska na terenie województwa dolnośląskiego zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa klientów.

Jednocześnie, mając na uwadze stan epidemii i względy sanitarne, prosimy o rozważenie kontaktu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, korespondencyjnie oraz telefonicznie pod numerami telefonów dostępnymi na stronie internetowej www.wroclaw.pios.gov.pl.

Komunikat w formacie PDF


2020-05-22

Komunikat w sprawie biegu terminów administracyjnych

W dniu 15 maja 2020 r. ogłoszono ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875, tzw. „tarcza antykryzysowa 3.0”). Ustawa weszła w życie w dniu 16 maja 2020 r. (z wyjątkami). Na mocy ustawy uchylono art. 15zzr i 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), które przewidywały wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych, w tym: w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach egzekucyjnych oraz wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów określonych przepisami prawa administracyjnego i wstrzymanie biegu przedawnienia karalności czynu. Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 14 maja 2020 r., terminy, o których mowa powyżej, rozpoczną swój bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Oznacza to, że od dnia 24 maja 2020 r. terminy zaczynają biec. W przypadku, gdy termin nie rozpoczął swojego biegu, zaczyna on biec od dnia 24 maja, w przypadku, gdy termin uległ zawieszeniu biegnie dalej od 24 maja. Przykładowo: jeśli decyzję doręczono w czasie trwania stanu epidemii (termin w ogóle nie zaczął biec), termin na wniesienie odwołania zaczyna swój bieg w dniu 24 maja, czyli strona ma 14 dni na wniesienie odwołania, tj. do dnia 7 czerwca, ponieważ jest to niedziela, termin ulega przedłużeniu do dnia 8 czerwca (poniedziałek). Jeśli decyzję doręczono przed ogłoszeniem stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego np. 2 dni przed ogłoszeniem tego stanu, to od 24 maja termin na wniesienie odwołania biegnie dalej, tzn. strona ma jeszcze 12 dni na jego wniesienie. Ponadto z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. rozpoczął się bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa oraz w sprawach o wykroczenia.

2020-05-21

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu docelowego dla ozonu

Powiadomienie z dnia 20 maja 2020 r. o przekroczeniu poziomu docelowego dla ozonu ALERT POZIOMU II

2019-12-31

KOMUNIKAT INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU DOTYCZĄCY KONIECZNOŚCI POSIADANIA WPISU W BDO

Z dniem 1 stycznia 2020 r. podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów, będą zobligowane do jej tworzenia i aktualizacji za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (tzw. BDO), dostępnej na stronie internetowej https://bdo.mos.gov.pl/. Tym samym wraz z nadejściem Nowego Roku, karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów będą funkcjonowały wyłącznie w wersji elektronicznej i będą mogły być sporządzane jedynie za pośrednictwem indywidualnego dla każdego podmiotu konta w BDO. Jednocześnie brak będzie prawnych możliwości sporządzania ww. dokumentów w ich dotychczasowej, papierowej formie. Z dniem 1 stycznia 2020 r. straci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019, poz. 819).

Wskazujemy dodatkowo, iż realizacja obowiązków sprawozdawczych wynikających z treści art. 73 oraz art. 75 ustawy o odpadach za rok 2019, również odbywać się będzie za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.

Więcej informacji na temat wpisu do rejestru oraz dostępu do konta BDO mogą Państwo uzyskać, kontaktując się z Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim oraz na stronach internetowych Ministerstwa Klimatu.

Ważne !!! https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/Obja%C5%9Bnienia-prawne-Ministra-Klimatu-dot-wpisu-do-rejestru-BDO.pdf

czytaj więcej…

Więcej komunikatów…

Aktualności »


2020-08-03

Informacje na temat badań zanieczyszczenia rzeki Oława

W dniach 22 lipca 2020 r. oraz 28 lipca 2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wpłynęły wnioski o interwencję dotyczące zanieczyszczenia rzeki Oława, substancją, która powodowała pomarańczowe zabarwienie i wysoką mętność wody w korycie rzeki. Pierwsze zgłoszenie dotyczyło zanieczyszczenia w rejonie miejscowości Oława i przed terenami wodonośnymi Wrocławia, drugie w rejonie miejscowości Witkowice.

W trakcie pierwszego rozpoznania w terenie, w dniu 22 lipca 2020r., przeprowadzono oględziny w trzech punktach:

  • nr 1 – rzeka Oława na wysokości Jazu Małgorzata we Wrocławiu;
  • nr 2 – rzeka Oława w Siechnicach (tereny wodonośne Wrocławia, obok przepompowni MPWiK);
  • nr 3 – rzeka Oława na wysokości mostu w miejscowości Jaczkowice.

W punktach nr 1 i 2 nie zaobserwowano zmętnienia, o którym była mowa w zgłoszeniu. W obu miejscach dokonano pomiaru pH, przewodności oraz zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie w korycie rzeki. Stwierdzono prawidłowe wartości pH, przewodności oraz zawartości tlenu rozpuszczonego, w związku powyższym odstąpiono od poboru wody do analizy ze względu na brak przesłanek do badań.

W punkcie nr 3 w miejscowości Jaczkowice stwierdzono spore zmętnienie wody w rzece Oława (barwa jasnobrązowa). W związku z powyższym została pobrana próba wody do analizy. W próbie wody oznaczono następujące parametry: ChZT, BZT5, zawiesiny ogólne. Na miejscu dokonano pomiaru w wodzie w korycie rzeki i stwierdzono prawidłowe wartości pH, przewodności oraz zawartości tlenu rozpuszczonego. Wykonane przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ wyniki analiz wykazały wysokie stężenia zawiesiny ogólnej, co potwierdziło naturalne zanieczyszczenie rzeki. Analizy jakości wody nie wykazały ponadnormatywnych stężeń badanych wskaźników, wskazujących na zanieczyszczenie rzeki.

W tabeli poniżej zestawiono wyniki analiz prób wody z rzeki Oława z wartościami granicznymi dla klas jakości wód powierzchniowych określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 2149). Poniższe porównanie ma wyłącznie charakter poglądowy i nie może stanowić podstawy do wykonania oceny stanu jakości wód powierzchniowych.

Tabela 1. Wyniki badań próbek wody z rzeki Oława pobranych w dniu 22.07.2020 r.

Wskaźnik Jednostka Miejsce poboru próbki Wartości graniczne dla klas jakości wód powierzchniowych (Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta)*
rzeka Oława na wysokości Jazu Małgorzata we Wrocławiu rzeka Oława w Siechnicach (tereny wodonośne Wrocławia, przepompownia MPWiK rzeka Oława na wysokości mostu w miejscowości Jaczkowice Klasa I Klasa II
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr mg O2/l - - 19,6 ± 3,3 ≤ 25 ≤ 30
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 mg O2/l - - 3,1 ± 0,6 ≤ 2,6 ≤ 3,7
Zawiesiny ogólne mg/l - - 169 ± 59 ≤ 11,0 ≤ 18,5
pH - 7,5 ± 0,2 8,7 ± 0,2 7,7 ± 0,2 7,4 - 8,0 6,7 - 8,1
Tlen rozpuszczony mg O2/l 5,4 ± 0,3 13,4 ± 0,8 8,5 ± 0,3 ≥ 7,0 ≥ 6,6
Przewodność µS/cm 446 ± 27 393 ± 24 318 ± 19 ≤ 411 ≤ 553

* zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 2149).

W trakcie kolejnego rozpoznania w terenie, w dniu 28 lipca 2020r., przeprowadzono oględziny w czterech punktach:

  • nr 1 – rzeka Oława na wysokości zakładu produkcyjnego "Cukrownia Strzelin" w Strzelinie;
  • nr 2 – rzeka Oława most w miejscowości Krzepice;
  • nr 3 – rzeka Oława w miejscowości Witkowice;
  • nr 4 – rzeka Oława na wysokości mostu w miejscowości Jaczkowice.

We wszystkich lokalizacjach od 1 do 4 zaobserwowano zmętnienie wody (barwa jasno brązowa) o różnej intensywności. Charakter zanieczyszczenia wody w korycie rzeki zaobserwowany w dniu 28 lipca 2020 r. był analogiczny do zanieczyszczenia wody stwierdzonego podczas wizji przeprowadzonej w dniu 22 lipca 2020 r. Z poczynionych obserwacji, analizy sytuacji oraz charakterystyki rzeki Oława wynika, że zanieczyszczenie miało charakter naturalny i było spowodowane lokalnymi opadami atmosferycznymi i innymi czynnikami powodującymi podniesienie naturalnego materiału dennego i jego transport. W związku z powyższym w dniu 28 lipca 2020 r. odstąpiono od ponownego poboru próbek wody do analizy.


2020-07-27

Wyniki badań i wizji lokalnej na potrzeby oceny kondycji elementów biologicznych rzeki Barycz.

WIOŚ we Wrocławiu przekazuje wyniki badań próbek wody z rzeki Barycz pobranych w dniach 16.07.2020 r. oraz 23.07.2020 r. Zakres badań oraz lokalizacja punktów poboru znajduje się w sprawozdaniach.

Badania próbek wody pobranych w dniu 16.07.2020 r. wykazały kolejne obniżenie się wartości wskaźników charakteryzujących zanieczyszczenia organiczne, tj. BZT5, ChZT, OWO, jak również spadek stężenia związków azotu i fosforu. Powyższe ustalono na postawie sprawozdania z badań nr 793/WKZ/20.

W dniu 23.07.2020 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu wraz z przedstawicielem CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu wykonali kolejne pomiary terenowe następujących wskaźników: pH, przewodność i tlen rozpuszczony. Pomiary przeprowadzono w 5 punktach na rzece Barycz. Stan rzeki Barycz w dniu poborów przedstawiony jest na załączonych zdjęciach. Podczas rozpoznania obserwowany był niższy stan wód w porównaniu do stanu z dnia 01.07.2020 r. Poglądowo załączamy wykresy przedstawiające dane IMGW z wodowskazu w Odolanowie zamieszczane na portalu monitor.pogodynka.pl.

Wyniki pomiarów przeprowadzonych w dniu 23.07.2020 r. wskazywały na wzrost wartości tlenu rozpuszczonego (2,3 - 5,2 mg O2/l) w wodzie rzeki Barycz w porównaniu z wynikami uzyskanymi w dniu 01.07.2020 r. Jak prezentowaliśmy wcześniej, niższa zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie jest charakterystyczna dla rzeki Barycz w okresie letnim. Wpływają na to niskie stany wody oraz wyższe temperatury.

Podsumowanie wyników badań próbek pobranych z rzeki Barycz

Dodatkowo na wykresach przedstawiono wartości wskaźników charakteryzujących zanieczyszczenia organiczne (ChZT i BZT5) oraz warunki biogenne (azot ogólny i fosfor ogólny) w rzece Barycz na wysokości mostu w m. Wróbliniec oraz Jazu Bolko - na podstawie wyników badań próbek pobranych w dniach 01.07.2020 r., 09.07.2020 r. i 16.07.2020 r. Zauważalna jest wyraźna tendencja spadkowa, co świadczy o stopniowej poprawie jakości wody w rzece.

Wyniki badań z dnia 16.07.2020 r.
Wyniki badań z dnia 23.07.2020 r.
Porównanie wyników badań.

Wykres stanu wód na rzece Barycz za ostatnie 3 doby, na podstawie danych z wodowskazu ODOLANÓW nr 151170070 (źródło: http://monitor.pogodynka.pl) – dane z dnia 16.07.2020 r.
Wykres stanu wód na rzece Barycz za ostatnie 3 doby, na podstawie danych z wodowskazu ODOLANÓW nr 151170070 (źródło: http://monitor.pogodynka.pl) – dane z dnia 23.07.2020 r.


Źródło: Archiwum WIOŚ

Więcej aktualności…

Poznaj WIOŚ »

Ocena pracy urzędu »

Projekty »

LIFE-APIS/PL Projekt LIFE-APIS/PL - System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element jakości życia strona projektu. strona projektu


iis Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii organizacja systemu monitornigu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych. strona projektu


kampania informacyjna Informujemy, że WIOŚ we Wrocławiu bierze udział w „Kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”. Kampania jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Film promocyjny kampanii.
Programowi przewodzi Gmina Wrocław, zaś partnerami są:

  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia z Brzegu
strona projektu

Jakość powietrza on-line »

Dofinansowanie ze środków celowych »

Spoty edukacyjne »


Wrocław
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel.71-327-30-00
fax. 71-327-30-09
email
Wrocław - laboratorium
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel. 71-348-61-14, 71-348-37-43
Jelenia Góra
ul. Warszawska 28,
58-500 Jelenia Góra
tel. 75-767-94-12
fax 75-764-89-89
email
Legnica
ul. Rzeczypospolitej 10/12
59-220 Legnica
tel. 76-854-14-00
fax 76-850-61-38
email
Wałbrzych
ul. A. Mickiewicza 16
58-300 Wałbrzych
tel. 74-842-33-22
fax 74-842-33-05
email