BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Strona główna

Komunikaty i informacje »


2020-03-30

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu PM10

Powiadomienie z dnia 29 marca 2020 r. o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

2020-03-29

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Powiadomienie z dnia 28 marca 2020 r. o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

2019-12-31

KOMUNIKAT INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU DOTYCZĄCY KONIECZNOŚCI POSIADANIA WPISU W BDO

Z dniem 1 stycznia 2020 r. podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów, będą zobligowane do jej tworzenia i aktualizacji za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (tzw. BDO), dostępnej na stronie internetowej https://bdo.mos.gov.pl/. Tym samym wraz z nadejściem Nowego Roku, karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów będą funkcjonowały wyłącznie w wersji elektronicznej i będą mogły być sporządzane jedynie za pośrednictwem indywidualnego dla każdego podmiotu konta w BDO. Jednocześnie brak będzie prawnych możliwości sporządzania ww. dokumentów w ich dotychczasowej, papierowej formie. Z dniem 1 stycznia 2020 r. straci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019, poz. 819).

Wskazujemy dodatkowo, iż realizacja obowiązków sprawozdawczych wynikających z treści art. 73 oraz art. 75 ustawy o odpadach za rok 2019, również odbywać się będzie za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.

Więcej informacji na temat wpisu do rejestru oraz dostępu do konta BDO mogą Państwo uzyskać, kontaktując się z Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim oraz na stronach internetowych Ministerstwa Klimatu.

Ważne !!! https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/Obja%C5%9Bnienia-prawne-Ministra-Klimatu-dot-wpisu-do-rejestru-BDO.pdf

czytaj więcej…


2019-11-27

SEZON GRZEWCZY A KONTROLE SPALANIA PALIW /UCHWAŁA ANTYSMOGOWA/

SEZON GRZEWCZY A KONTROLE SPALANIA PALIW /UCHWAŁA ANTYSMOGOWA/

ROZPOCZĘTY SEZON GRZEWCZY POWODUJE, ŻE ZWRACAMY UWAGĘ NA DYM Z KOMINA: KOLOR, ZAPACH…


Źródło: www.google.pl

Jeśli wzbudza to nasz niepokój lub wątpliwość kierujemy zgłoszenie w celu sprawdzenia!

Do kogo?

  • do Straży Miejskiej – jeśli działa na Twoim terenie.
  • do właściwego Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta.

W przypadku, gdy wiemy, że nieprawidłowość wynika ze spalania paliw stałych z prowadzonej działalności gospodarczej wtedy zgłoszenie kierujemy do:

  • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu – tel. 71-327-30-00
  • dla terenu Delegatury Wałbrzych – tel. 74-842-33-22
  • dla terenu Delegatury Legnica – tel. 76-854-14-00
  • dla terenu Delegatury Jelenia Góra – tel. 75-767-94-12

O spalaniu paliw w piecach, kotłach, o różnych mocach, przestrzeganie zapisów uchwały antysmogowej, kogo i kiedy obowiązuje „uchwała antysmogowa”. Czytaj więcej »

Więcej komunikatów…

Aktualności »


2020-03-06

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 18.02.-04.03.2020 r.

Zakończenie kontroli w zakresie poważnych awarii w Zakładach Chemicznych w Pogalewie Wielkim

W dniach 18.02 – 28.02,2020 r. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadzili planową kontrolę w Zakładach Chemicznych, zaliczanych do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR), zlokalizowanych w Pogalewie Wielkim. Kontrola obejmowała czynności w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom, podczas których nie wykazano nieprawidłowości. Ustalono, że zakład posiada zaktualizowaną dokumentację, wymaganą dla zakładów należących do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii. Dla zakładu opracowany został program zapobiegania awariom oraz system bezpieczeństwa, gwarantujący ochronę ludzi i środowiska. Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii zostały udostępnione w formie elektronicznej na stronie internetowej zakładu.


Szkolenie w zakresie rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych – obowiązki przedsiębiorców

W dniu 12.02.2020 r. oddelegowani Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu uczestniczyli w szkoleniu zewnętrznym, dotyczącym rozporządzenia REACH, czyli regulacji stosowania chemikaliów poprzez ich rejestrację, ocenę i udzielanie zezwoleń, rozporządzenia CLP, czyli klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, a także ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych. Omówiono, m. in. cechy i strukturę karty, zawierającej: klasyfikację i oznakowanie dla substancji/mieszanin z rozporządzenia CLP, obowiązki wynikające ze zmian rozporządzeń REACH i CLP oraz obowiązujące sankcje wynikające z ustawy.

Szkolenie miało na celu przede wszystkim podniesienie kwalifikacji związanych z wykonywaniem kontroli z zakresu rozporządzeń REACH i CLP.


Warsztaty w Ministerstwie Klimatu w Warszawie z zakresu poprawy efektywności zwalczania przestępczości środowiskowej

W dniach 26.02 – 27.02.2020 r., Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu wzięli udział w warsztatach z zakresu poprawy efektywności zwalczania przestępczości środowiskowej, zorganizowanej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – Zespół do walki z przestępczością przeciwko środowisku. W warsztatach wzięli udział regionalni koordynatorzy do spraw przestępczości przeciwko środowisku, Inspektorzy WIOŚ oraz przedstawiciele Policji.

Celem warsztatów było omówienie poprawy zwalczania przestępczości środowiskowej oraz efektywności działań i współpracy. Omówiono również kwestię zasad współdziałania służb jako przygotowanie do organizowanej ogólnopolskiej akcji „STOP nielegalnym odpadom”.


Interwencyjna kontrola w zakresie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w Chałupkach

W dniu 24 lutego 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu rozpoczęli kontrolę poprzedzającą wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne dla podmiotu w Chałupkach na wniosek Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich.


Administracyjna kara pieniężna za prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia

W dniu 24 lutego 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu wydali decyzję wobec podmiotu prowadzącego działalność w Mieroszowie, w której wymierzyli karę pieniężną w wysokości 1000 zł za prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia.


Interwencja w sprawie zakopania odpadów na terenie działania WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu

W dniu 26 lutego 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu zakończyli postępowanie wyjaśniające w zawiązku z możliwością popełnienia czynu zabronionego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Pracownicy firmy, wykonującej usługę uprzątnięcia terenu, postanowili pozbyć się odpadów poprzez ich zakopanie. W wyniku działań podjętych przez Inspektorów nie doszło do zasypania odpadów. Zostały one wydobyte, posegregowane, umieszczone w workach oraz kontenerach i przekazane podmiotom uprawnionym.


Administracyjna kara pieniężna za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu

W dniu 26 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wobec podmiotu prowadzącego działalność w Olszanach. Inspektorzy ustalili karę pieniężną w wysokości 477,44 zł za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, emitowanego do środowiska w porze nocnej o 13,7 dB/A/.


Kontrola interwencyjna w sprawie nadmiernego hałasu emitowanego z zakładu kamieniarskiego w miejscowości Witoszów Dolny

W dniu 26 lutego 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu przeprowadzili oględziny terenu w związku z wnioskiem interwencyjnym mieszkańców Witoszowa Dolnego w sprawie nadmiernego hałasu, emitowanego w porze nocnej z zakładu kamieniarskiego.

Na miejscu ustalono, iż zakład funkcjonuje w ograniczonym zakresie i wraz z początkiem marca zakończy swoją działalność. Teren zostanie przeznaczony pod zabudowę miekszaniową.


Interwencja w sprawie magazynowania odpadów niezgodnie z przepisami ochrony środowiska w miejscowości Złoty Stok

W dniu 27 lutego 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu zakończyli kontrolę w Złotym Stoku na wniosek tamtejszego Urzędu Miejskiego. W trakcie kontroli stwierdzono, że odpady magazynowane są niezgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W związku z naruszeniami, wykazanymi podczas kontroli, Inspektorzy udzielili przedsiębiorcy dwóch pouczeń. W ramach działań pokontrolnych zostaną wszczęte postępowania w sprawie wymierzenia kar pieniężnych za magazynowanie odpadów niezgodnie z przepisami.2020-03-05

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 02.02.-26.02.2020 r.

Interwencyjna kontrola ewidencji odpadów podmiotu w Piotrowicach Świdnickich

W dniu 31 stycznia 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 10000 zł za zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia dla podmiotu w Boguszowie - Gorcach.


Interwencja w sprawie składowania odpadów na terenie hal magazynowych

W dniu 3 lutego 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu, w związku z wnioskiem o podjęcie interwencji dotyczącej składowania odpadów na jednej z nieruchomości na terenie Wałbrzycha, przeprowadzili oględziny przedmiotowego terenu. W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że na terenie znajdują się hale magazynowe, w których zdeponowane zostały zbelowane odpady tekstylne, ponadto trzy wraki samochodów oraz znaczne ilości odpadów komunalnych. Poza halami porozrzucane były odpady w postaci opon, odpadów budowlanych i odpady tworzyw sztucznych sprasowane i uformowane w sześcienne bloki. Obecnie trwają dalsze czynności wyjaśniające.


Interwencja w sprawie nielegalnego demontażu pojazdów

W dniu 7 lutego 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu przy udziale funkcjonariuszy Policji Komendy Powiatowej w Kłodzku, przeprowadzili oględziny w związku z podejrzeniem nielegalnego demontażu pojazdów na terenie Kłodzka. Na przedmiotowym terenie znajdowało się około 80 uszkodzonych pojazdów, niektóre z nich nie posiadały tablic rejestracyjnych i były w znacznym stopniu w demontażu. Inspektorzy stwierdzili również obecność używanych części samochodowych oraz odpadów pochodzących z pojazdów. Na terenie stwierdzono także zanieczyszczenia płynami eksploatacyjnymi z pojazdów. W zawiązku z powyższym, prowadzone są postępowania wyjaśniające, celem podjęcia stosownych działań w ramach posiadanych kompetencji.


Kontrola interwencyjna w sprawie nielegalnego składowania odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Głogowie

W dniu 10.02.2020. Delegatura w Legnicy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadziła rozpoznanie zanieczyszczenia w terenie w związku z pismem Komendy Powiatowej w Głogowie, Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą dotyczącą ujawnienia składowania odpadów na nieruchomości położonej w Głogowie, w wyniku którego ustalono, że na powyższej nieruchomości zeskładowano (zmagazynowano) 12 pojemników typu Mauser o pojemności 1000 l oraz 6 beczek stalowych o pojemności 200 l. Ponadto część beczek przykryta była folią, stąd nie ustalono ich ilości. Odpady zostały umieszczone bezpośrednio na nieutwardzonym terenie (gruncie). Pojemniki z odpadami zostały przykryte z góry folą, która częściowo wskutek silnego wiatru uległa przemieszczeniu. Pojemniki były zamknięte, a w bezpośrednim ich sąsiedztwie unosił się zapach charakterystyczny dla farb i lakierów.

Ustalono, że odpady zostały przemieszczone z innej działki, na którą z kolei zostały nawiezione w 2018. Posiadaczem tych odpadów jest osoba fizyczna.

Na podstawie art. 26 ustawy o odpadach postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z przedmiotowych działek zlokalizowanych w obrębie miasta Głogowa prowadzi Prezydent Miasta Głogowa. W tej sprawie prowadzone jest również postępowanie wyjaśniające przez Komendę Powiatową Policji w Głogowie.


Zgłoszenie szkody w środowisku do RDOŚ we Wrocławiu

W dniu 10 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu przekazała zgłoszenie szkody w środowisku w związku z zanieczyszczeniem powierzchni ziemi do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Zanieczyszczenie zostało stwierdzone na podstawie kontroli i wyników badań próbek gleby w Stanowicach.


Administracyjna kara pieniężna za przetwarzanie odpadów

W dniu 12 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 25 641 zł za przetwarzanie odpadów opon samochodowych i 10000 zł za zbieranie odpadów podkładów kolejowych wobec podmiotu prowadzącego działalność w Boguszowie-Gorcach.


Decyzje nakładające administracyjną karę pieniężną w zakresie gospodarowania odpadami

W dniu 13 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała dwie decyzje wobec podmiotu prowadzącego działalność w Polanicy-Zdrój. Wymierzono kary pieniężne w wysokości 1500 zł za naruszenie warunków magazynowania odpadów i w wysokości 5000 zł za naruszenie warunków w zakresie prowadzenia monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów.


Kara za przekroczenie dopuszczalnych norm emisji pyłu do środowiska

W dniu 14 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 5358 zł za przekroczenie emisji dopuszczalnych norm pyłu. Naruszenie stwierdzono na podstawie badań automonitoringowych.


Interwencja w sprawie odpadów składowanych nielegalnie na terenie nieruchomości położonej w Polkowicach

W dniu 14.02.2020 r. Delegatura w Legnicy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadziła rozpoznanie zanieczyszczenia w terenie w związku z pismem Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach Wydziału Dochodzeniowo-Śledczy dot. ujawnienia składowania odpadów na nieruchomości położonej w Polkowicach, przy udziale Policji, Straży Pożarnej i biegłego sądowego z zakresu ochrony środowiska. Ustalono, że na powyższym terenie zmagazynowano znaczne ilości opadów tworzyw sztucznych, w tym sprasowane opakowania po napojach (butelki PET) oraz opakowania z kartonu. Odpady były zmagazynowane luzem w postaci pryzm na wybetonowanym placu oraz w dwóch halach. Pryzmy miały do 2 metrów wysokości i około 3 - 4 metrów długości. Na powyższym terenie znajdowało się kilka pustych beczek o poj. ok. 100 oraz kilkanaście pojemników typu mauzer o pojemności ok. 1000 l. W większości mauzery oraz beczki zawierały niezidentyfikowane substancje. Masa odpadów była trudna do określenia z powodu sposobu ich magazynowania. Podmiot zbierający odpady nie posiada zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie przedmiotowej nieruchomości.

Na podstawie art. 26 ustawy o odpadach postępowanie w sprawie usunięcia odpadów prowadzić będzie Burmistrz Miasta Polkowic. W tej sprawie prowadzone jest również postępowanie wyjaśniające przez Komendę Powiatową Policji w Polkowicach.

Ze strony WIOŚ zostaną podjęte czynności mające na celu zebranie materiałów niezbędnych do wszczęcia postepowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia.


Decyzja wstrzymująca działalność za zbieranie i przetwarzanie odpadów bez zezwolenia

W dniu 14 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wstrzymującą działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia dla podmiotu prowadzącego działalność w Witoszowie Dolnym, stwierdzone podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 12.09.2019 - 21.11.2019 r.


Niewłaściwe gospodarowanie odpadami na terenie Ząbkowic Śląskich

W dniu 17 lutego 2020 r. w związku z czynnościami podejmowanymi w trybie artykułu 10 b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu ujawnili niewłaściwe prowadzenie gospodarki odpadami na terenie Ząbkowic Śląskich. W zawiązku z powyższym, na osoby odpowiedzialne nałożono grzywny w postaci mandatów karnych na łączną kwotę 1000 zł.


Kara za przekroczenie dopuszczalnych norm emisji pyłu do środowiska

W dniu 18 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 88 468 zł za przekroczenie w 2019 r. dopuszczalnych ilości wprowadzonych do powietrza gazów i pyłów stwierdzone na podstawie badań automonitoringowych.


Administracyjna Kara pieniężna za brak wpisu do BDO

W dniu 18 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wobec podmiotu prowadzącego działalność w Świebodzicach, wymierzającą karę pieniężną w wysokości 5000 zł za prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, stwierdzone podczas kontroli przeprowadzonej w 2019 r.


Nieprawidłowości w magazynowaniu obornika

W dniu 20 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wobec podmiotu prowadzącego działalność w zakresie chowu i hodowli zwierząt, nakazującą usunięcie nieprawidłowości w zakresie przechowywania odchodów zwierzęcych niezgodnie z przepisami. Nieprawidłowe magazynowanie obornika bez zabezpieczenia przed dostawaniem się odcieków do gruntu i znajdującego się w pobliżu strumienia stwierdzono podczas kontroli w 2019 r.


Administracyjna kara pieniężna za przekroczenie dopuszczalnych ilości gazów i  pyłów wprowadzanych do powietrza

W dniu 18 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 88 468 zł za przekroczenie w 2019 r. dopuszczalnych ilości wprowadzonych do powietrza gazów i pyłów stwierdzone na podstawie badań automonitoringowych.


Administracyjna kara pieniężna za brak wymaganego wpisu do rejestru.

W dniu 18 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wobec podmiotu prowadzącego działalność w Świebodzicach, wymierzającą administracyjną karę pieniężną w wysokości 5000 zł za prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, stwierdzone podczas kontroli przeprowadzonej w 2019 r.


Produkcja pierwotna żywności pochodzenia pierwotnego

W 2019 r. przeprowadzono 16 kontroli planowych w zakresie stosowania i przechowywania nawozów, środków wspomagania uprawy roślin, komunalnych osadów ściekowych oraz rolniczego wykorzystania ścieków w produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego, wspólnie z Państwową Inspekcją Sanitarną. Plan kontroli został zrealizowany w 100 %.

W trakcie 16 kontroli pobrano 17 prób gleby do analiz, w celu określenia zawartości metali ciężkich. Żadna z prób nie wykazała przekroczeń.

Kontrolowane podmioty stosowały w produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego głównie nawozy i środki wspomagające, nie stwierdzono stosowania komunalnych osadów ścieków oraz rolniczego wykorzystania ścieków.

Kontrole nie wykazały naruszeń w zakresie stosowania i przechowywania nawozów, środków wspomagania uprawy roślin.

Natomiast w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości m. in. W zakresie gospodarki odpadami oraz w zakresie poboru wody podziemnej, na podstawie ustaleń z kontroli podjęto odpowiednie działania zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Więcej aktualności…

Poznaj WIOŚ »

Ocena pracy urzędu »

Projekty »

LIFE-APIS/PL Projekt LIFE-APIS/PL - System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element jakości życia strona projektu. strona projektu


iis Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii organizacja systemu monitornigu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych. strona projektu


kampania informacyjna Informujemy, że WIOŚ we Wrocławiu bierze udział w „Kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”. Kampania jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Film promocyjny kampanii.
Programowi przewodzi Gmina Wrocław, zaś partnerami są:

  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia z Brzegu
strona projektu

Jakość powietrza on-line »

Dofinansowanie ze środków celowych »

Spoty edukacyjne »


Wrocław
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel.71-327-30-00
fax. 71-327-30-09
email
Wrocław - laboratorium
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel. 71-348-61-14, 71-348-37-43
Jelenia Góra
ul. Warszawska 28,
58-500 Jelenia Góra
tel. 75-767-94-12
fax 75-764-89-89
email
Legnica
ul. Rzeczypospolitej 10/12
59-220 Legnica
tel. 76-854-14-00
fax 76-850-61-38
email
Wałbrzych
ul. A. Mickiewicza 16
58-300 Wałbrzych
tel. 74-842-33-22
fax 74-842-33-05
email