BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Strona główna

Komunikaty i informacje »


2019-12-05

POWIADOMIENIE nr 17/2019 o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10

Powiadomienie nr 17/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10

2019-12-04

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla PM10

Powiadomienie nr 16/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10

Więcej komunikatów…

Aktualności »


2019-12-04

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 28.11.-04.12.2019 r.

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w Sobótce

W dniu 21.11.2019 r. w ramach kontroli prowadzonej przez Inspektorów DWIOŚ, Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział we Wrocławiu wykonało pomiary hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne jednego z Marketów zlokalizowanych w Sobótce. Kontrolę przeprowadzono w związku z wnioskiem podmiotu o zaprzestanie naliczania kary pieniężnej wobec braku przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu po zrealizowaniu przez podmiot prac wyciszających. Celem kontroli było sprawdzenia poprawności wykonanych i przedłożonych przez podmiot pomiarów hałasu.

Przeprowadzone pomiary w ramach kontroli WIOŚ wykazały przekroczenie dopuszczalnego poziomu o 2,9 dB w porze nocnej. Stwierdzenie, że przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu nie ustało skutkuje wymierzeniem nowej wysokości dobowej kary biegnącej, rozpoczynając od dnia, w którym ustalono bezzasadność wniosku złożonego przez podmiot, jednocześnie podwyższając jej wysokość dwukrotnie na okres 60 dni.


2019-11-29

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 22.11.-29.11.2019 r.

Awaria rurociągu ściekowego we Wrocławiu

W piątek 22 listopada 2019 r. w godzinach popołudniowych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu otrzymał zgłoszenie o wydobywaniu się z dna rzeki Odry szarawej, mętnej substancji.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu, fot. przekazana przez zgłaszającego

Dyżurni Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu natychmiastowo podjęli działania, zawiadamiając równocześnie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne we Wrocławiu. W wyniku rozpoznania ustalono, iż w miejscu zgłoszonego zdarzenia przebiega rurociąg kanalizacji ogólnospławnej.

We Wrocławiu w obrębie Starego Miasta funkcjonuje kanalizacja ogólnospławna, osiedla powojenne mają system kanalizacji mieszany – częściowo rozdzielczy, częściowo ogólnospławny. Nowe osiedla śródmiejskie mają już kanalizację rozdzielczą, czyli osobno sanitarną i osobno deszczową.

Rurociąg, który uległ krótkotrwałej awarii ma średnicę 300 mm, tj. 30 cm, odprowadza ścieki do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „Janówek” z niewielkiej części jednego z osiedli Wrocławia.

Awarią rurociągu natychmiast zajęło się MPWiK S.A. Wykonany został rurociąg zastępczy, tzw. bypass, który umożliwił przekierowanie do niego ścieków z jednoczesnym ominięciem uszkodzonego kolektora. Uszkodzony rurociąg został odłączony. Do czasu naprawy ścieki będę odprowadzane za pomocą ww. bypassa. WIOŚ we Wrocławiu rozpoczął kontrolę MPWiK S.A.

Na miejscu zdarzenia inspektorzy WIOŚ pobrali próby z 2 miejsc, tj.: w miejscu wycieku oraz w odległości ok. 300 m od miejsca awarii.

Pobrane próby poddane zostały analizie w Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Część wyników znana była po kilku godzinach. Wyniki analiz nie wykazały negatywnego wpływu na środowisko – stężenia wskaźników jakości – pH, zawiesina ogólna, tlen rozpuszczony, ChZTcr w wodzie w odległości 300 m poniżej miejsca wycieku odpowiadają I klasie jakości wód powierzchniowych, czyli zaliczane są do klasy wód najczystszych.

Osobie, która spostrzegła awarię i poinformowała inspektorów WIOŚ składamy podziękowania za obywatelską postawę, a przede wszystkim za właściwe i adekwatne do zaistniałej sytuacji zachowanie w tej sprawie.


Szkolenie z „Elektronicznej ewidencji odpadów w systemie BDO”

Dnia 26.11.2019 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Walońskiej 35 we Wrocławiu, odbyło się szkolenie pt.: „Baza danych o odpadach (BDO) – aktualne wymagania oraz zmiany od 2020 r.”. W szkoleniu udział wzięli Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Programowo szkolenie kierowane było do osób zajmujących się gospodarowaniem odpadami w przedsiębiorstwach.

W trakcie szkolenia omówiono konkretne przykłady sposobu dokumentowania poszczególnych etapów gospodarowania odpadami (w tym: ewidencjonowania odpadów), co dostarczyło wiedzy teoretycznej i praktycznej w kwestii prawidłowego korzystania z modułu ewidencji odpadów, modułu rejestracyjnego i sprawozdawczego oraz prowadzenia karty przekazania odpadów.


Szkolenie z kontroli stosowania Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami

W dniach 18-20 listopada 2019 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu uczestniczyli w szkoleniu z zakresu kontroli przestrzegania Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu.

Program działań obejmuje gospodarstwa rolne i zawiera wiele wymogów dotyczących m.in.

  • rolniczego wykorzystania nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem,
  • warunków rolniczego wykorzystania nawozów na terenach o dużym nachyleniu,
  • okresów nawożenia,
  • warunków przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami,
  • dawek i sposobów nawożenia azotem,
  • dokumentowania realizacji Programu działań.

W trakcie szkolenia poruszone zostały zagadnienia z zakresu wymagań formalno-prawnych dotyczących stosowania nawozów naturalnych, wymagań technicznych i konstrukcyjnych płyt obornikowych oraz zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych, a także planowane zmiany w Prawie wodnym oraz ustawie o nawozach i nawożeniu. Omówione zostały również sankcje karne  i administracyjne za naruszenia stosowania Programu działań. Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo wodne, właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie wyników kontroli, w zależności od zakresu i stopnia naruszenia, wydaje z urzędu decyzję, w której może nakazać usunięcie w określonym terminie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli lub ustalić obowiązek uiszczenia opłaty oraz jej wysokość.

Więcej aktualności…

Poznaj WIOŚ »

Ocena pracy urzędu »

Projekty »

LIFE-APIS/PL Projekt LIFE-APIS/PL - System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element jakości życia strona projektu. strona projektu


iis Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii organizacja systemu monitornigu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych. strona projektu


kampania informacyjna Informujemy, że WIOŚ we Wrocławiu bierze udział w „Kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”. Kampania jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Film promocyjny kampanii.
Programowi przewodzi Gmina Wrocław, zaś partnerami są:

  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia z Brzegu
strona projektu

Jakość powietrza on-line »

Dofinansowanie ze środków celowych »

Spoty edukacyjne »


Wrocław
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel.71-327-30-00
fax. 71-327-30-09
email
Wrocław - laboratorium
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel. 71-348-61-14, 71-348-37-43
Jelenia Góra
ul. Warszawska 28,
58-500 Jelenia Góra
tel. 75-767-94-12
fax 75-764-89-89
email
Legnica
ul. Rzeczypospolitej 10/12
59-220 Legnica
tel. 76-854-14-00
fax 76-850-61-38
email
Wałbrzych
ul. A. Mickiewicza 16
58-300 Wałbrzych
tel. 74-842-33-22
fax 74-842-33-05
email