BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Strona główna

Komunikaty i informacje »


2019-11-08

Kradzież legitymacji służbowej

Informujemy, że w dniu 06.11.2019 r. została skradziona legitymacja służbowa inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska o numerze 01003. W związku z powyższym ww. legitymacja straciła swoją ważność.

2019-11-05

Informacje dla rolnictwa

Informujemy, że na stronie internetowej:

Więcej komunikatów…

Aktualności »


2019-11-14

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 06.11.-13.11.2019 r.

Przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu

W dniu 07.11.2019 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu zakończył czynności kontrolne w Punkcie Skupu Zbóż w miejscowości Wołów. Kontrola wykazała znaczne przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W zależności od przeznaczenia terenu, przekroczenie to wynosi 11,4-16,4 dB w porze nocnej. Wyniki pomiarów zostały przekazane do Starosty Powiatu Wołowskiego celem wydania dla kontrolowanego podmiotu decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. Na podstawie wyżej wymienionej decyzji podmiot będzie zobligowany do podjęcia działań ograniczających emisję hałasu do poziomów dopuszczalnych oraz do wykonywania okresowych pomiarów hałasu i przekazywania ich wyników do WIOŚ i Starosty.


2019-11-08

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 29.10.2019 r.-5.11.2019 r.

Odpady podkładów kolejowych w Unisławie Śląskim

W dniu 29 października 2019 r. inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu zidentyfikowali podkłady kolejowe na terenie prywatnej posesji w miejscowości Unisław Śląski. W trakcie postępowania wyjaśniającego wstępnie ustalono źródło pochodzenia podkładów kolejowych, a następnie wezwano przedstawiciela firmy będącej wytwórcą ww. odpadów do złożenia wyjaśnień. Jednocześnie wystąpiono do Urzędu Miasta i Gminy Mieroszów o podjęcie działań, mających na celu usunięcie odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego.


Kontrola rekultywowanego wyrobiska w gminie Borów

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę interwencyjną rekultywowanego wyrobiska w gminie Borów na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie. Podstawą do przeprowadzenia interwencji były przekazane przez Policję informacje o podejrzeniu zagospodarowywania zmieszanych odpadów budowlanych do rekultywacji przedmiotowego wyrobiska, co jest niezgodne z posiadanym przez kontrolowany podmiot zezwoleniem. Kontrola została podzielona na dwa etapy. Podczas pierwszego etapu inspektorzy WIOŚ dokładnie rozpoznali teren wyrobiska zwracając szczególną uwagę na miejsca, w których deponowane były ostatnie transporty odpadów. Drugi etap polegał na wykonaniu wykopów, w oznaczonych przez inspektorów miejscach, przy użyciu sprzętu ciężkiego (koparki), co pozwoliło na jednoznaczną weryfikację rodzajów deponowanych odpadów. W wyniku kontroli ustalono nieprawidłowości związane z prowadzeniem gospodarki odpadami niezgodnie z posiadaną przez podmiot decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego. W miejscach wykopów, pod odpadami dopuszczonymi ww. decyzją do rekultywacji (gleba, ziemia, gruz) stwierdzono odpady nie ujęte w zezwoleniu takie jak tworzywa sztuczne, opakowania (folie), elementy drewniane, kartony, tekstylia itp. W związku z wykrytymi naruszeniami, na podmiot nałożona została kara administracyjna w wysokości 40.000 złotych. W wyniku podjętych przez WIOŚ we Wrocławiu działań, odpady zdeponowane niezgodnie z decyzją zostały usunięte.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu


Zakończenie postępowania w sprawie przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w m. Krzepice

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska od października 2017r. prowadził postępowania administracyjne wobec grupy producenckiej zlokalizowanej w okolicach Strzelina. Postępowania dotyczyły wymierzenia kar pieniężnych za przekroczenia w porze nocnej dopuszczalnego poziomu hałasu o 26,6 dB podczas pracy wentylatorów systemu wentylacji hali magazynowej w Krzepicach. Nałożone na kontrolowany podmiot kary były czynnikiem mobilizującym do podjęcia przez niego działań mających na celu zredukowanie emisji hałasu. Pomiary hałasu wykonane w 2019 r., po zrealizowanych pracach wyciszających nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu w środowisku. Przeprowadzona wizja w terenie przez Inspektorów WIOŚ potwierdziła wyeliminowanie uciążliwości akustycznej dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej.


Więcej aktualności…

Poznaj WIOŚ »

Ocena pracy urzędu »

Projekty »

LIFE-APIS/PL Projekt LIFE-APIS/PL - System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element jakości życia strona projektu. strona projektu


iis Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii organizacja systemu monitornigu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych. strona projektu


kampania informacyjna Informujemy, że WIOŚ we Wrocławiu bierze udział w „Kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”. Kampania jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Film promocyjny kampanii.
Programowi przewodzi Gmina Wrocław, zaś partnerami są:

  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia z Brzegu
strona projektu

Jakość powietrza on-line »

Dofinansowanie ze środków celowych »

Spoty edukacyjne »


Wrocław
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel.71-327-30-00
fax. 71-327-30-09
email
Wrocław - laboratorium
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel. 71-348-61-14, 71-348-37-43
Jelenia Góra
ul. Warszawska 28,
58-500 Jelenia Góra
tel. 75-767-94-12
fax 75-764-89-89
email
Legnica
ul. Rzeczypospolitej 10/12
59-220 Legnica
tel. 76-854-14-00
fax 76-850-61-38
email
Wałbrzych
ul. A. Mickiewicza 16
58-300 Wałbrzych
tel. 74-842-33-22
fax 74-842-33-05
email