BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Strona główna

Komunikaty i informacje »


2020-01-22

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa dla pyłu zawieszonego PM10

Powiadomienie z dnia 22 stycznia 2020 r. o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

2020-01-20

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie z dnia 19 stycznia 2020 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej komunikatów…

Aktualności »


2020-01-13

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 18.12.-7.01.2020 r.

Wymierzenie kary pieniężnej za gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadaną decyzją na zbieranie odpadów.

W związku z wnioskami o interwencję dotyczącymi nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami na terenie punktu skupu złomu we Wrocławiu, inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę, w trakcie której stwierdzono naruszenie warunków zezwolenia na zbieranie odpadów. Nieprawidłowości dotyczyły m.in. nieselektywnego magazynowania odpadów na terenie placu magazynowego, braku zabezpieczenia odpadów przed działaniem czynników atmosferycznych oraz nieprawidłowego magazynowania akumulatorów.

Na przedsiębiorcę prowadzącego przedmiotowy punkt skupu złomu w grudniu 2019 r. DWIOŚ nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości 5 000 zł za gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadaną decyzją na zbieranie odpadów. Dokonując ustalenia wysokości kary, wzięto pod uwagę przesłanki określone w art. 199 ustawy o odpadach, tj. m.in. rodzaj naruszenia oraz jego wpływ na życie i zdrowie ludzi oraz środowisko, rozmiary prowadzonej działalności, a także wielkość zagrożenia.

W wyniku przeprowadzonej kontroli podmiot podjął działania mające na celu dostosowanie prowadzonego punktu skupu złomu do obowiązków wynikających z posiadanego zezwolenia na zbieranie odpadów oraz obowiązujących przepisów prawa.


Wymierzenie kary pieniężnej za prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO.

W związku z ustaleniami inspektorów WIOŚ we Wrocławiu na podstawie kontroli dokumentacyjnej, w dniu 26 listopada 2019 r. wydano administracyjną karę pieniężną w wysokości 5000 zł przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO). Decyzja stała się ostateczna dnia 14 grudnia 2019 r, a wymierzona kara została uiszczona na właściwy rachunek bankowy w wymaganym terminie.


Interwencja w sprawie zanieczyszczenia powietrza w rejonie ulicy Miłoszyckiej we Wrocławiu.

W związku z wnioskiem o interwencję w sprawie regularnego zanieczyszczania powietrza spalinami przez użytkowników jednej z posesji przy ulicy Miłoszyckiej we Wrocławiu, inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadzili czynności operacyjne, celem ustalenia stanu faktycznego. Po przybyciu na miejsce wskazane we wniosku, na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz informacji uzyskanych od okolicznych mieszkańców, stwierdzono, że przedmiotowy budynek nie posiada własnej numeracji, najprawdopodobniej jest wynajmowany przez przedstawicieli innych krajów. Na terenie posesji składowane są znaczne ilości odpadów drewnianych, w tym drewno porozbiórkowe i lakierowane, a z komina budynku wydobywa się uciążliwy, dość intensywny dym. Ustalono także, iż w bieżącym roku nieruchomość kontrolowana była przez Straż Miejską i najprawdopodobniej w trakcie interwencji wystawiony został mandat w związku z zatruwaniem środowiska.


Fot. Skład materiałów (drewna) wykorzystywanego do spalania Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu

W kolejnym działaniu inspektorzy, w ramach współpracy pomiędzy organami administracji publicznej, skierowali pismo do Straży Miejskiej we Wrocławiu z prośbą o udzielenie informacji, udostępnienie dokumentów i danych związanych z ochroną środowiska dotyczących podjętych przez Straż interwencji na przedmiotowej posesji. W odpowiedzi uzyskano informację, że pod ww. wskazanym adresem przeprowadzono wcześniej już 4 kontrole, w wyniku których na właściciela posesji zostały nałożone mandaty karne na łączną kwotę 13 000 zł, budynek jest wynajmowany przez obcokrajowców, stąd Straż Miejska poinformuje o sprawie również Urząd Skarbowy, Wydział Podatków i Opłat oraz Straż Graniczną.


Przekraczanie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku w związku z działalnością zakładu kamieniarskiego.

W związku z działalnością kontrolną inspektorów WIOŚ we Wrocławiu, Delegatury w Wałbrzychu, DWIOŚ w dniu 20 grudnia 2019 r. wydał kolejną decyzję dla podmiotu prowadzącego zakład kamieniarski na terenie gminy Strzegom, wymierzającą administracyjną karę pieniężną za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. Kara w wysokości 40 318 zł została naliczona za przekroczenie wartości określonych w decyzji Starosty. Jednocześnie w latach poprzednich inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu, Delegatury w Wałbrzychu, stwierdzali przekroczenie ustalonych norm hałasu dla działalności prowadzonej w tym zakładzie.


Kontrola w oczyszczalni ścieków.

W dniach 22.11.2019 r. - 03.12.2019 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatury w Legnicy, przeprowadzili interwencyjną kontrolę w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. W trakcie kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości w zakresie eksploatacji oczyszczalni ścieków, w tym m.in.:

  • wyłączenie z eksploatacji kraty koszowej oraz piaskownika;
  • przepompowywanie osadu nadmiernego z jednego z osadników wtórnych do bloku biologicznego przy użyciu węża strażackiego z powodu uszkodzenia rurociągu recyrkulacji;
  • brak należytego oczyszczania ścieków w jednej z części bloku biologicznego - osad posiadał zabarwienie czarne, co świadczyło o jego obumarciu;
  • zanieczyszczenie odbiornika ścieków - rowu melioracyjnego nr 105/2 dopływu rzeki Baczyna, osadem czynnym.

Podmiot podjął działania mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w pracy oczyszczalni, które miały wpływ na jakość ścieków odprowadzanych do odbiornika już w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych. W ramach działań pokontrolnych wydano zarządzenie pokontrolne oraz poinformowano Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o naruszaniu warunków posiadanego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie eksploatacji i utrzymania oczyszczalni i odprowadzania ścieków do środowiska.2019-12-20

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 12.12.-18.12.2019 r.

Wymierzenie kary pieniężnej za gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadaną decyzją na przetwarzanie odpadów.

W trakcie kontroli (przeprowadzonej po otrzymanym wniosku o sprawdzenie działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę górniczego) inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu stwierdzili nieprawidłowości dotyczące gospodarowania odpadami wykorzystywanymi do rekultywacji przekształconych gruntów po eksploatacji złoża kruszywa naturalnego.

W wyniku powyższego, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję nakładającą na przedsiębiorcę administracyjną karę pieniężną w kwocie 10 000 tys. zł za magazynowanie odpadów, niezgodnie z posiadaną decyzją na przetwarzanie odpadów. Jednocześnie w rezultacie niniejszej kontroli, przedsiębiorca usunął stwierdzone nieprawidłowości w zakresie magazynowania odpadów i doprowadził do stanu zgodnego z obowiązującą decyzją.

W następstwie ww. decyzji ukarany podmiot złożył odwołanie, gdzie potwierdza i podtrzymuje stwierdzone nieprawidłowości, niemniej wnosi o zmniejszenie wysokości kwoty kary pieniężnej.


Zakończenie kontroli interwencyjnej dotyczącej zanieczyszczenia potoku Wilczka.

W dniu 12.12.2019 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu zakończyli kontrolę obiektu hotelowego w Międzygórzu. Kontrolę interwencyjną rozpoczęto w listopadzie br. w związku z informacją o wpuszczaniu ścieków do potoku Wilczka, z szamba przepływowego przedmiotowego hotelu. W trakcie kontroli Inspektorzy ustalili przyczynę przelewania się szamba, a dodatkowo wraz z pracownikami Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Oddział we Wrocławiu, pobrali próby wody z potoku celem oceny stopnia jego zanieczyszczenia. W efekcie kontroli właściciel dokonał napraw instalacji i zadeklarował częstszy wywóz nieczystości. Za korzystanie z urządzeń wodnych bez wymaganego zezwolenia, zastosowano sankcje w postaci mandatu karnego. Wyniki kontroli zostaną przekazane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Urzędu Gminy Bystrzyca Kłodzka celem podjęcia działań zgodnie z kompetencjami.


Zakończenie kontroli interwencyjnej dotyczącej zanieczyszczenia rzeki Nysa Szalona.

W dniu 12.12.2019 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu zakończyli kontrolę w związku z wnioskiem o przeprowadzenie interwencji w sprawie zanieczyszczenia rzeki Nysa Szalona mętną, biało-szarą substancją, na odcinku miejscowości Gniewków – Dzierzków. Podczas oględzin przeprowadzonych 13.11.2019 r., Inspektorzy ustalili, że zanieczyszczenie jest efektem zrzutu wód opadowych i roztopowych pochodzących z wyrobiska pobliskiego kamieniołomu. Wody z kamieniołomu odprowadzane są do osadnika, który ze względu na intensywne opady występujące w dniu oględzin, nie spełniał w pełni swojej funkcji – wody intensywnie się przelewały. W związku z powyższym zadecydowano o poborze prób wód opadowych do badań laboratoryjnych w celu ustalenia zawartości zawiesiny. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że wody opadowe odprowadzane z terenu kontrolowanej kopalni nie spełniają wymagań decyzji wodnoprawnej w zakresie zawiesiny ogólnej. Za przekroczenie warunków pozwolenia wodnoprawnego, nałożono mandat w trybie art. 476 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Wyniki kontroli zostaną przekazane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem podjęcia działań zgodnie z kompetencjami.


Interwencja w sprawie spalania odpadów.

W dniu 3.12.2019 r. do WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu wpłynęło zgłoszenie telefoniczne o procederze spalania odpadów w Lutomi Dolnej. W związku z tym, że istniało uzasadnione podejrzenie o popełnieniu wykroczenia, inspektorzy przeprowadzili oględziny wskazanego w zgłoszeniu terenu. Przeprowadzona wizja lokalna, nie potwierdziła zasadności złożonego wniosku.


Interwencja w miejscowości Granica.

W dniu 10.12.2019 r. inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu w asyście inspektorów WIOŚ we Wrocławiu i policjantów z Komisariatu w Strzegomiu przeprowadzili kontrolę interwencyjną podmiotu prowadzącego działalność w miejscowości Granica koło Strzegomia. Dokonano oględzin terenu pod względem jego zanieczyszczenia i wykonano pomiary hałasu emitowanego do środowiska.


Nielegalne składowisko odpadów w „Jaskini z Filarami” na terenie Nadleśnictwa Kamienna Góra.

W dniu 12.12.2019r. w FAKTACH TVN został wyemitowany materiał przedstawiający zgromadzone na terenie Nadleśnictwa Kamienna Góra w jednej z jaskiń zlokalizowanych w m. Kochanów, gm. Kamienna Góra, odpadów w postaci pokruszonych płyt eternitowych oraz opon i tworzyw sztucznych. Odpady te zostały ujawnione w "Jaskini z Filarami" przez grotołazów z Patrolu Jaskiniowego w listopadzie br. W dniu 13.12.2019r. Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze wystąpił do WIOŚ z wnioskiem o udział w czynnościach procesowych prowadzonych w przedmiotowej sprawie. W dniu 16.12.2019 r. inspektorzy WIOŚ Delegatury w Jeleniej Górze uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w Nadleśnictwie Kamienna Góra przy współudziale przedstawicieli Komendy Powiatowej w Kamiennej Górze, Nadleśnictwa Kamienna Góra i Straży Leśnej. Celem spotkania było omówienie sytuacji i ustalenie sposobu dalszego postępowania w przedmiotowej sprawie. Ponadto, w czasie spotkania odbyła się wizja terenowa w miejscu zalegania odpadów. Ustalono, iż pracownicy Nadleśnictwa Kamienna Góra usuwali z okolic wejścia do jaskiń odpady w postaci opon i tworzyw sztucznych. W czasie oględzin przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze pobrali do badań laboratoryjnych próbki eternitu zalegającego w okolicach wejścia do „Jaskini z Filarami”.

Informacje o wyniku spotkania i podjętych działaniach zostaną przekazane do  Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Jednocześnie, Nadleśnictwo Kamienna Góra zobowiązało się do ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za część podziemną jaskiń, sztolni i nieczynnych wyrobisk i zobligowania go do usunięcie zalegających odpadów. Dodatkowo WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze w dniu 13.12.2019 r. wystąpiła do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Departamentu Monitoringu Środowiska Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska we Wrocławiu z wnioskiem o udzielenie informacji czy z uwagi na lokalizację jaskini zgromadzone w niej odpady stanowią zagrożenie dla wód podziemnych lub powierzchniowych na danym terenie.

Link do materiału TVN


Interwencja w sprawie spalania odpadów z remontów.

W dniu 12.12.2019 r. inspektorzy WIOŚ Delegatury w Jeleniej Górze przeprowadzili rozpoznanie w terenie w sprawie spalania odpadów pochodzących z remontów, w postaci ram okiennych, drzwi, mebli, w kotłowni sklepu zlokalizowanego w Jeleniej Górze. W czasie wizji nie stwierdzono spalania oraz magazynowania w pomieszczeniach sklepu ww. odpadów.


Interwencja w sprawie zanieczyszczenia rzeki Ślęzy.

W dniu 13.12.2019 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu otrzymał telefoniczne zgłoszenie od Komendanta Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Wrocław dotyczące zanieczyszczenia rzeki Ślęzy we Wrocławiu na wysokości Parku Klecińskiego. W związku z powyższym, Inspektorzy WIOŚ wraz z próbkobiorcami z Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Oddział we Wrocławiu udali się na miejsce zdarzenia, celem ustalenia stanu faktycznego. Po przybyciu na teren Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice we Wrocławiu (WTWK) inspektorzy wraz z pracownikiem WTWK przeprowadzili oględziny w obrębie rowu otwartego biegnącego przez teren WTWK. Ustalono, że przedmiotowy rów jest na całej swojej długości zanieczyszczony mętną brunatno-jasną zawiesiną, przypominająca emulsję wody i gliny. Z rowu odpływem o średnicy około 1m wyposażonym w klapę zwrotną zanieczyszczenie, niewielkim strumieniem, wypływa dalej do rzeki Ślęzy, gdzie swoim zasięgiem obejmuje kilkadziesiąt metrów rzeki. W trakcie wizji terenowej pobrane zostały próby wody z rzeki celem wykonania analizy fizyko-chemicznej.

Inspektorzy WIOŚ w swoich kolejnych działaniach udali się do Kierownictwa WTWK-Partynice, celem zidentyfikowania źródła emisji ścieków. Ustalono, iż po przeciwległej stronie terenów wyścigów, od strony ul. Ołtaszyńskiej, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wrocław prowadzi inwestycję w postaci budowy magistrali wodociągowej Wrocław-Kobierzyce. Następnie inspektorzy WIOŚ udali się w rejon ul. Ołtaszyńskiej, gdzie firma podwykonawcza prowadzi roboty budowlane (wykopy, przewierty) celem ułożenia elementów ww. magistrali. Stwierdzono, że powstałe zanieczyszczenie rowu na odcinku od ul. Ołtaszyńskiej w kierunku rz. Ślęza spowodowane było odpływem do rowu niewielkiej ilości płuczki (woda z gliną) z odwiertu. Z informacji, które uzyskano później od przedstawiciela MPWiK, wiadomo, że spowodowane jest to tym, że magistrala jest wykonywana metodą bezrozkopową, ze względu na minimalizację wycinki drzew. Wykonawca robót został zobowiązany do wyczyszczenia odcinka rowu po zakończeniu prac oraz do zabezpieczenia kolejnych odwiertów.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu


Więcej aktualności…

Poznaj WIOŚ »

Ocena pracy urzędu »

Projekty »

LIFE-APIS/PL Projekt LIFE-APIS/PL - System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element jakości życia strona projektu. strona projektu


iis Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii organizacja systemu monitornigu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych. strona projektu


kampania informacyjna Informujemy, że WIOŚ we Wrocławiu bierze udział w „Kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”. Kampania jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Film promocyjny kampanii.
Programowi przewodzi Gmina Wrocław, zaś partnerami są:

  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia z Brzegu
strona projektu

Jakość powietrza on-line »

Dofinansowanie ze środków celowych »

Spoty edukacyjne »


Wrocław
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel.71-327-30-00
fax. 71-327-30-09
email
Wrocław - laboratorium
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel. 71-348-61-14, 71-348-37-43
Jelenia Góra
ul. Warszawska 28,
58-500 Jelenia Góra
tel. 75-767-94-12
fax 75-764-89-89
email
Legnica
ul. Rzeczypospolitej 10/12
59-220 Legnica
tel. 76-854-14-00
fax 76-850-61-38
email
Wałbrzych
ul. A. Mickiewicza 16
58-300 Wałbrzych
tel. 74-842-33-22
fax 74-842-33-05
email