BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Strona główna

Komunikaty i informacje »


2019-11-08

Kradzież legitymacji służbowej

Informujemy, że w dniu 06.11.2019 r. została skradziona legitymacja służbowa inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska o numerze 01003. W związku z powyższym ww. legitymacja straciła swoją ważność.

2019-11-05

Informacje dla rolnictwa

Informujemy, że na stronie internetowej:

Więcej komunikatów…

Aktualności »


2019-10-31

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 22.10.-29.10.2019 r.

Zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy – szkolenie w PMG Wierzchowice

W dniu 29.10.2019 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu uczestniczyli w szkoleniu i ćwiczeniach zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego (dalej ZPOR) dla PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice w Czarnogoździcach.

Ćwiczenia sprawdzające ZPOR zostały przeprowadzone na terenie ww. zakładu i składały się z następujących elementów:

  • szkolenia dla przedstawicieli służb, podmiotów i struktur zarządzania kryzysowego, które miało na celu zapoznanie uczestników z zagrożeniami i systemem bezpieczeństwa,
  • ćwiczenia aplikacyjnego w zakresie obiegu informacji o wystąpieniu poważnej awarii oraz podejmowanych działań pomiędzy prowadzącymi zakład, stanowiskami kierowania i centrami zarządzania.

Przedstawiciel WIOŚ we Wrocławiu w ramach szkolenia przedstawił prezentację na temat: ,,Realizacja obowiązków nałożonych na PMG Wierzchowice przez ustawę Prawo ochrony środowiska na podstawie wyników kontroli WIOŚ we Wrocławiu”.


Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu w Punkcie Skupu Zbóż

W dniu 28.10.2019 r. zakończono czynności kontrolne w Punkcie Skupu Zbóż w Rogowie Sobóckim. Przeprowadzone w trakcie kontroli pomiary hałasu wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu w środowisku o 21,1 dB w porze dziennej. Stwierdzone przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu będzie skutkowało wymierzeniem kontrolowanemu podmiotowi adekwatnej biegnącej kary pieniężnej oraz przymuszeniem do podjęcia natychmiastowych działań wyciszających w celu wyeliminowania uciążliwości akustycznej, w terminie określonym w zarządzeniu pokontrolnym.


Zakończenie działań kontrolnych w Witoszowie Dolnym

Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu zakończyli postępowanie wyjaśniające związane z otrzymanym w dniu 12 września 2019 r. zgłoszeniem w sprawie nielegalnego zdeponowania destruktu asfaltowego na terenie Starych Bogaczowic. Opady zostały usunięte. Jednak ze strony zgłaszającego istniało podejrzenie, że odpady zostały wykorzystane do wypełnienia i niwelacji terenu. W związku z czym, wykonane zostały odwierty w miejscach wskazanych przez zgłaszającego. Badania wykonane przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ nie potwierdziły obecności destruktu asfaltowego.


Uszkodzenie nieczynnej instalacji deszczowej i zanieczyszczenie ropopochodnymi

W dniu 28 października 2019 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu otrzymali zgłoszenie o napływie wody z widocznymi plamami oleju do jednego z wykopów przy prowadzonej inwestycji, tj.: Budowie Obwodnicy Wałbrzycha. Zgłoszenia dokonał Kierownik budowy. Na miejscu Inspektorzy stwierdzili, że koparka pogłębiająca wykop przerwała stary rurociąg, będący fragmentem nieczynnej instalacji deszczowej. Ustalono również, że w XX w. w pobliżu znajdowały się warsztaty samochodowe, z których prawdopodobnie do ww. kanalizacji trafiał przepracowany olej i paliwa. Na miejsce wezwano Straż Pożarną, która pobrała próbki cieczy. Badania wykonane przez PSP potwierdziły, że woda jest zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi. Kierownik Budowy został zobowiązany do usunięcia zanieczyszczonej wody i gleby, przekazania ich do utylizacji oraz dostarczenia do tutejszej Delegatury dokumentów potwierdzających powyższy fakt.


2019-10-24

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 15.10.-22.10.2019 r.

Interwencja w Mirkowie

W dniu 16.10.2019r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu został przesłany drogą mailową wniosek o interwencję w sprawie uciążliwego zapachu przy węźle drogowym Mirków, gmina Długołęka. Inspektorzy WIOŚ udali się we wskazane w zgłoszeniu miejsce celem ustalenia stanu faktycznego. Przeprowadzono rozpoznanie w terenie i ustalono, że źródłem uciążliwego zapachu jest składowany na „polu rolnym” (gruncie ornym) pomiot kurzy. Przedmiotowe pole zlokalizowane jest na terenie Zakrzowa, będącego częścią wrocławskiego osiedla Psie Pole-Zawidawie, a dzierżawcą działki jest osoba fizyczna, której dane zostały ustalone przez inspektorów. Biorąc pod uwagę przesłany wniosek o interwencję oraz ustalony w terenie stan faktyczny dotyczący zgłoszonej uciążliwości zapachowej planowane jest przeprowadzenie kontroli u dzierżawcy przedmiotowego pola rolnego.

Kolejne naruszenia w Witoszowie Dolnym

W wyniku działań Inspektorów WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu prowadzonych od dnia 12 września 2019 r. w Witoszowie Dolnym, gmina Świdnica, związanych z obecnością substancji ropopochodnej w rowie melioracyjnym, zostały stwierdzone kolejne naruszenia na terenie prywatnej nieruchomości, będącej źródłem wymienionego wyżej zanieczyszczenia. Na badanym terenie wykryto nielegalne składowanie destruktu asfaltowego z remontowanej drogi oraz miejsce spalania odpadów prawdopodobnie w celu odzysku aluminium. W zawiązku z powyższym, prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, które zakończy się podjęciem stosownych działań w ramach posiadanych kompetencji.

Więcej aktualności…

Poznaj WIOŚ »

Ocena pracy urzędu »

Projekty »

LIFE-APIS/PL Projekt LIFE-APIS/PL - System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element jakości życia strona projektu. strona projektu


iis Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii organizacja systemu monitornigu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych. strona projektu


kampania informacyjna Informujemy, że WIOŚ we Wrocławiu bierze udział w „Kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”. Kampania jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Film promocyjny kampanii.
Programowi przewodzi Gmina Wrocław, zaś partnerami są:

  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia z Brzegu
strona projektu

Jakość powietrza on-line »

Dofinansowanie ze środków celowych »

Spoty edukacyjne »


Wrocław
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel.71-327-30-00
fax. 71-327-30-09
email
Wrocław - laboratorium
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel. 71-348-61-14, 71-348-37-43
Jelenia Góra
ul. Warszawska 28,
58-500 Jelenia Góra
tel. 75-767-94-12
fax 75-764-89-89
email
Legnica
ul. Rzeczypospolitej 10/12
59-220 Legnica
tel. 76-854-14-00
fax 76-850-61-38
email
Wałbrzych
ul. A. Mickiewicza 16
58-300 Wałbrzych
tel. 74-842-33-22
fax 74-842-33-05
email