BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Strona główna

Komunikaty i informacje »


2020-05-25

Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dz.u. poz. 878) od poniedziałku 25 maja br. urzędy administracji publicznej są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

W związku z powyższym informujemy, że we wszystkich siedzibach Inspekcji Ochrony Środowiska na terenie województwa dolnośląskiego zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa klientów.

Jednocześnie, mając na uwadze stan epidemii i względy sanitarne, prosimy o rozważenie kontaktu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, korespondencyjnie oraz telefonicznie pod numerami telefonów dostępnymi na stronie internetowej www.wroclaw.pios.gov.pl.

Komunikat w formacie PDF


2020-05-22

Komunikat w sprawie biegu terminów administracyjnych

W dniu 15 maja 2020 r. ogłoszono ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875, tzw. „tarcza antykryzysowa 3.0”). Ustawa weszła w życie w dniu 16 maja 2020 r. (z wyjątkami). Na mocy ustawy uchylono art. 15zzr i 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), które przewidywały wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych, w tym: w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach egzekucyjnych oraz wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów określonych przepisami prawa administracyjnego i wstrzymanie biegu przedawnienia karalności czynu. Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 14 maja 2020 r., terminy, o których mowa powyżej, rozpoczną swój bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Oznacza to, że od dnia 24 maja 2020 r. terminy zaczynają biec. W przypadku, gdy termin nie rozpoczął swojego biegu, zaczyna on biec od dnia 24 maja, w przypadku, gdy termin uległ zawieszeniu biegnie dalej od 24 maja. Przykładowo: jeśli decyzję doręczono w czasie trwania stanu epidemii (termin w ogóle nie zaczął biec), termin na wniesienie odwołania zaczyna swój bieg w dniu 24 maja, czyli strona ma 14 dni na wniesienie odwołania, tj. do dnia 7 czerwca, ponieważ jest to niedziela, termin ulega przedłużeniu do dnia 8 czerwca (poniedziałek). Jeśli decyzję doręczono przed ogłoszeniem stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego np. 2 dni przed ogłoszeniem tego stanu, to od 24 maja termin na wniesienie odwołania biegnie dalej, tzn. strona ma jeszcze 12 dni na jego wniesienie. Ponadto z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. rozpoczął się bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa oraz w sprawach o wykroczenia.

2020-05-21

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu docelowego dla ozonu

Powiadomienie z dnia 20 maja 2020 r. o przekroczeniu poziomu docelowego dla ozonu ALERT POZIOMU II

2019-12-31

KOMUNIKAT INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU DOTYCZĄCY KONIECZNOŚCI POSIADANIA WPISU W BDO

Z dniem 1 stycznia 2020 r. podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów, będą zobligowane do jej tworzenia i aktualizacji za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (tzw. BDO), dostępnej na stronie internetowej https://bdo.mos.gov.pl/. Tym samym wraz z nadejściem Nowego Roku, karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów będą funkcjonowały wyłącznie w wersji elektronicznej i będą mogły być sporządzane jedynie za pośrednictwem indywidualnego dla każdego podmiotu konta w BDO. Jednocześnie brak będzie prawnych możliwości sporządzania ww. dokumentów w ich dotychczasowej, papierowej formie. Z dniem 1 stycznia 2020 r. straci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019, poz. 819).

Wskazujemy dodatkowo, iż realizacja obowiązków sprawozdawczych wynikających z treści art. 73 oraz art. 75 ustawy o odpadach za rok 2019, również odbywać się będzie za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.

Więcej informacji na temat wpisu do rejestru oraz dostępu do konta BDO mogą Państwo uzyskać, kontaktując się z Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim oraz na stronach internetowych Ministerstwa Klimatu.

Ważne !!! https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/Obja%C5%9Bnienia-prawne-Ministra-Klimatu-dot-wpisu-do-rejestru-BDO.pdf

czytaj więcej…

Więcej komunikatów…

Aktualności »


2020-04-01

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 05.03.-24.03.2020 r.

Wyniki kontroli podmiotu przetwarzającego odpady pochodzące z hałdy żużli pohutniczych w Siechnicach

W dniu 28.02.2020 r. zakończono rozpatrywanie uwag do protokołu kontroli podmiotu prowadzącego wydobycie i przetwarzanie odpadów pochodzących z hałdy żużli pohutniczych w Siechnicach.

Celem kontroli przeprowadzonej przez inspektorów WIOŚ we Wrocławiu w dniach od 16 października 2019 r. do 14 stycznia 2020 r. było sprawdzenie przestrzegania wymagań ochrony środowiska w ramach posiadanego pozwolenia zintegrowanego. Pierwsze oględziny instalacji i terenu przeprowadzono w dniu 8.10.2019 r., tj. w dniu doręczenia zawiadomienia o kontroli, a zatem bez uprzedzenia. Kontrolowany podmiot odmówił podpisania protokołu i skierował w wyznaczonym terminie uwagi. WIOŚ po ich analizie podtrzymał swoje stanowisko w sprawie zawarte w protokole kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu stwierdzili naruszenia pozwolenia zintegrowanego, natomiast nie stwierdzili negatywnego wpływu przedmiotowej hałdy na środowisko.

Stwierdzone naruszenia, pylenie, ograniczanie pylenia, badania jakości powietrza, wód podziemnych i gleby czytaj więcej »


Interwencja w sprawie spalania w piecach odpadów poprodukcyjnych przez zakład w Lubaniu

Do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie spalania w piecach odpadów poprodukcyjnych przez zakład zlokalizowany na terenie Lubania. Inspektorzy w dniu 5 marca 2020 r. przeprowadzili kontrolę bez zawiadomienia. W trakcie kontroli nie potwierdzono spalania odpadów, w tym odpadów poprodukcyjnych w kotłach grzewczych.


Interwencja w sprawie wycieku ścieków z kanalizacji sanitarnej w Jeżowie Sudeckim.

Do Delegatury w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie wycieku ścieków na posesje prywatne ze studzienek gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z otrzymanym zgłoszeniem inspektorzy Delegatury w Jeleniej Górze w obecności przedstawicieli Urzędu Gminy Jeżów Sudecki przeprowadzili rozpoznanie w terenie. W trakcie wizji terenowej stwierdzono występowanie zastoisk ścieków, w ich rejonie unosił się charakterystyczny zapach ściekowy. Po przeprowadzonym rozpoznaniu wystąpiono do Wójta Gminy Jeżów Sudecki o podjęcie działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Informacja o ustaleniach została również przekazana do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze celem podjęcia działań objętych właściwością organu.


Interwencja w sprawie uciążliwości akustycznych związanych z odtwarzaniem muzyki z głośników zainstalowanych przy kościele w Piechowicach.

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatury w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie uciążliwości akustycznych związanych z odtwarzaniem muzyki z głośników zainstalowanych przy kościele. W związku z otrzymanym wnioskiem przeprowadzono wizję terenową, w trakcie której ustalono, że uciążliwość akustyczna spowodowana jest odtwarzaniem dźwięków dzwonów kościelnych oraz melodii pieśni religijnej poprzez urządzenia nagłaśniające zainstalowane na zewnątrz kościoła. W trakcie rozpoznania ustalono, że dźwięk dzwonów kościelnych jak i melodia religijna odtwarzane są codziennie. Zgodnie z  art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska zabrania się używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowy oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  Kto narusza zakaz używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających określonych w art. 156 ust. 1 ustawy POŚ podlega karze grzywny (art. 343 ww. ustawy), o czym poinformowano pisemnie Proboszcza Parafii.


Interwencja na odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków z obiektu hotelowego zlokalizowanego na terenie gminy Świeradów-Zdrój.

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatury w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie odprowadzania do środowiska nieoczyszczonych ścieków z obiektu hotelowego zlokalizowanego na terenie gminy Świeradów-Zdrój. Osoba interweniująca podnosiła również, że przy zrzucie ścieków występuje duża uciążliwość zapachowa. W związku z otrzymanym zgłoszeniem inspektorzy Delegatury w Jeleniej Górze przeprowadzili kontrolę interwencyjną w zakresie prowadzonej gospodarki ściekowej w obiekcie. W toku kontroli ustalono, że na potrzeby funkcjonowania obiektu eksploatowana jest lokalna oczyszczalnia ścieków bytowych. Wizja terenowa instalacji do oczyszczania ścieków oraz w rejonie zrzutu ścieków do środowiska nie wykazała nieprawidłowości, a w rejonie zrzutu ścieków nie wstępowała uciążliwość zapachowa. Woda w potoku poniżej miejsca zrzutu ścieków była klarowna, nie stwierdzono odprowadzania nieoczyszczonych ścieków, co również zostało potwierdzone wynikami badań próbek pobranych przez pracownika Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Centralnego Laboratorium Badawczego Oddział we Wrocławiu Pracowni w Jeleniej Górze w czasie kontroli.


Interwencja na odprowadzanie nieczystości ciekłych do środowiska z oczyszczalni ścieków należącej do pensjonatu zlokalizowanego w Szklarskiej Porębie.

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatury w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie odprowadzania nieczystości ciekłych z lokalnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie posesji należącej do pensjonatu zlokalizowanego w Szklarskiej Porębie. W związku z otrzymanym zgłoszeniem inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze przeprowadzili kontrole interwencyjną. W czasie kontroli ustalono, że lokalna oczyszczalnia wyłączona jest z eksploatacji, a nieczystości ciekłe powstające w wyniku prowadzonej działalności poprzez przepompownię ścieków odprowadzane są do miejskiej sieci sanitarnej. W dniu wizji woda w rowie powyżej oraz poniżej wylotu z przydomowej oczyszczalni ścieków wizualnie była klarowna. Podczas wizji terenowej nie stwierdzono odprowadzania nieczystości ciekłych do środowiska. Również pobrane w czasie kontroli przez pracownika Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Centralnego Laboratorium Badawczego Oddział we Wrocławiu Pracowni w Jeleniej Górze próbki chwilowe wody powyżej oraz poniżej wylotu z przydomowej oczyszczalni ścieków nie wskazały na odprowadzanie do rowu ścieków bytowych.


Udział w akcji kontrolnej „STOP nielegalnym odpadom”

W ramach zainicjowanej przez GIOŚ ogólnopolskiej akcji kontrolnej dotyczącej przewozu odpadów, w marcu 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej, Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili kontrole pojazdów w 5 punktach kontrolnych – w okolicach Mokrzeszowa, Jaroszowa, Bielawy, Nowej Rudy i Kudowy-Zdrój. Łącznie skontrolowano 20 pojazdów, w żadnym przypadku nie stwierdzono nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów oraz nieprawidłowości w transporcie odpadów.

W ramach tej samej akcji kontrolnej „STOP nielegalnym odpadom” w marcu 2020 r. Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wzięli udział w akcji wraz z przedstawicielami Straży Granicznej oraz Krajowej Administracji Skarbowej. W czasie akcji skontrolowano 9 transportów odpadów w ramach międzynarodowego przemieszczania odpadów. Na 9 skontrolowanych transportów, 1 transport zakwalifikowano jako nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów.

Działania WIOŚ we Wrocławiu to część ogólnopolskiej akcji Inspekcji Ochrony Środowiska, której celem jest walka z przestępczością odpadową i intensyfikacja działań wobec firm nielegalnie transportujących odpady.


Kontrola gospodarki odpadami podmiotu gospodarczego w Ziębicach

W dniu 4 marca Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu zakończyli kontrolę podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w Ziębicach. Podmiot, jako wytwórca odpadów, nie prowadził ewidencji odpadów oraz nie posiadał wymaganego wpisu do rejestru BDO. W związku z powyższym zostaną podjęte stosowne działania pokontrolne.


Kontrola składowiska odpadów w Słoszowie

W dniu 5 marca 2020 r. Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu zakończyli kontrolę składowiska odpadów w Słoszowie. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące stronu formalno-prawnego funkcjonowania składowiska oraz w zakresie prowadzenia rekultywacji . W związku z powyższym zostaną podjęte stosowne działania pokontrolne.


Nieprawidłowe magazynowanie obornika w gospodarstwie w Długopolu Górnym

W dniu 6 marca 2020 r. Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu wydała decyzję nakazującą usunięcie nieprawidłowości w gospodarstwie rolnym w Długopolu Górnym w zakresie magazynowania obornika niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

11. Wniosek do sądu o ukaranie - po kontroli w Witoszowie Górnym

W trakcie kontroli interwencyjnej w jednej z firm na terenie Wałbrzycha, Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu ustalili, że zakład nie prowadzi ewidencji odpadów. Właściciel firmy odmówił podpisania protokołu z kontroli i przyjęcia mandatu. Z tego powodu, w dniu 10 marca 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu przekazała do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu wniosek o ukaranie osoby podejrzanej o wykroczenie.


Kara pieniężna za brak wpisu do rejestru BDO

W dniu 11 marca 2020 r. Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu wydała decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 5000 zł za prowadzenie działalności gospodarczej w Witoszowie Dolnym bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.


Decyzja umarzająca karę nałożoną na organ Gminy

W dniu 11 marca 2020 r. Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu wydała decyzję umarzającą gminie na terenie Dolnego Śląska karę pieniężną za nieosiągnięcie w 2013 r. wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazanych do składowania. Po podjęciu działań naprawczych przez gminę, w latach 2014-2017 osiągnęła ona wymagany poziom ograniczenia masy odpadów, tym samym usuwając przyczyny nałożenia kary.


Nieprzestrzeganie warunków pozwolenia wodno-prawnego w m. Kostrza

W dniu 11 marca 2020 r. Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu wydała decyzję ustalającą na dzień 31 sierpnia 2020 r. termin usunięcia naruszenia polegającego na wprowadzaniu substancji do środowiska niezgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego wobec podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w Kostrzy.


Postepowanie wyjaśniające i zaświadczenie o spełnianiu wymagań ochrony środowiska

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w dniu 11 marca 2020 r. Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu wydała zaświadczenie o spełnianiu wymagań ochrony środowiska dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w Międzylesiu.


Instalacja zbierania odpadów w m. Chałupki

W dniu 12 marca 2020 r. Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu wydała postanowienie pozytywnie opiniujące spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska przez instalację do zbierania odpadów na terenie m. Chałupki. Kontrola przeprowadzona została na wniosek Starosty Ząbkowickiego.


Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego

W dniu 12 marca 2020 r. Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu wydała zaświadczenie potwierdzające osiągniecie efektu ekologicznego w roku 2018 w postaci obniżenia emisji substancji wprowadzanych do powietrza przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w Świdnicy. Efekt ekologiczny uzyskano w wyniku modernizacji systemu grzewczego polegającego na termomodernizacji budynków i zmianie źródła ciepła z węglowego na gazowy.


Interwencja w sprawie wycieku niebezpiecznej substancji w Trzebnicy

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w marcu 2020 r. otrzymał zgłoszenie od dyżurnego KP PSP w Trzebnicy, dotyczące wycieku substancji niebezpiecznej z pojemników DPPL, z jednego z samochodów ciężarowych biorących udział w zdarzeniu na drodze ekspresowej S-5 w kierunku Trzebnica – Wrocław.

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu na miejscu zdarzenia drogowego ustalili, że doszło do:

  • zapalenia się jednego z samochodów ciężarowych, przewożącego pojemniki DPPL zawierające substancje niebezpieczne oraz artykuły spożywcze (cukier),
  • uszkodzenia 8 z 10 przewożonych pojemników DPPL,
  • wycieku substancji niebezpiecznej na drogę, pobocze oraz przydrożnego rowu, zlokalizowanego za ekranami dźwiękochłonnymi,
  • zanieczyszczenia rowu substancją niebezpieczną z pojemników DPPL, tj.: BONDERITE M-CR 1240, zawierającą kwas fosforowy oraz tlenek chromu.

Jednostki PSP ugasiły pożar oraz prowadziły działania mające na celu wypompowanie znajdującej się substancji niebezpiecznej z rowu.

W dniu 17 marca 2020 r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu wraz z próbkobiorcami z Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ w Warszawie Oddział we Wrocławiu pobrali próby gleby z miejsca wycieku substancji oraz z miejsca poza zdarzeniem jako próbę tło. Próby pobrano celem zbadania ph oraz zawartości związków fosforu oraz chromu.


Nielegalne magazynowanie odpadów w okolicy wsi Boguszyce w gminie Oleśnica

W marcu 2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wpłynęło anonimowe zgłoszenie dotyczące niezgodnego z prawem gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości, znajdującej się w bliskim sąsiedztwie wsi Boguszyce, gmina Oleśnica. Ustalenia poczynione w trakcie czynności kontrolnych w terenie potwierdziły fakt magazynowania na wskazanej nieruchomości znacznych ilości odpadów budowlanych, tj. odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych. Aktualnie podejmowane są działania, które docelowo mają zagwarantować nakazanie usunięcia nielegalnie zgromadzonych odpadów z miejsca na ten cel nieprzeznaczonego. Organem właściwym do nakazania usunięcia odpadów jest Wójt Gminy Oleśnica.


Fot. Odpady magazynowane nielegalnie w pobliżu m. Boguszyce. Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu2020-03-06

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 18.02.-04.03.2020 r.

Zakończenie kontroli w zakresie poważnych awarii w Zakładach Chemicznych w Pogalewie Wielkim

W dniach 18.02 – 28.02,2020 r. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadzili planową kontrolę w Zakładach Chemicznych, zaliczanych do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR), zlokalizowanych w Pogalewie Wielkim. Kontrola obejmowała czynności w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom, podczas których nie wykazano nieprawidłowości. Ustalono, że zakład posiada zaktualizowaną dokumentację, wymaganą dla zakładów należących do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii. Dla zakładu opracowany został program zapobiegania awariom oraz system bezpieczeństwa, gwarantujący ochronę ludzi i środowiska. Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii zostały udostępnione w formie elektronicznej na stronie internetowej zakładu.


Szkolenie w zakresie rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych – obowiązki przedsiębiorców

W dniu 12.02.2020 r. oddelegowani Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu uczestniczyli w szkoleniu zewnętrznym, dotyczącym rozporządzenia REACH, czyli regulacji stosowania chemikaliów poprzez ich rejestrację, ocenę i udzielanie zezwoleń, rozporządzenia CLP, czyli klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, a także ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych. Omówiono, m. in. cechy i strukturę karty, zawierającej: klasyfikację i oznakowanie dla substancji/mieszanin z rozporządzenia CLP, obowiązki wynikające ze zmian rozporządzeń REACH i CLP oraz obowiązujące sankcje wynikające z ustawy.

Szkolenie miało na celu przede wszystkim podniesienie kwalifikacji związanych z wykonywaniem kontroli z zakresu rozporządzeń REACH i CLP.


Warsztaty w Ministerstwie Klimatu w Warszawie z zakresu poprawy efektywności zwalczania przestępczości środowiskowej

W dniach 26.02 – 27.02.2020 r., Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu wzięli udział w warsztatach z zakresu poprawy efektywności zwalczania przestępczości środowiskowej, zorganizowanej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – Zespół do walki z przestępczością przeciwko środowisku. W warsztatach wzięli udział regionalni koordynatorzy do spraw przestępczości przeciwko środowisku, Inspektorzy WIOŚ oraz przedstawiciele Policji.

Celem warsztatów było omówienie poprawy zwalczania przestępczości środowiskowej oraz efektywności działań i współpracy. Omówiono również kwestię zasad współdziałania służb jako przygotowanie do organizowanej ogólnopolskiej akcji „STOP nielegalnym odpadom”.


Interwencyjna kontrola w zakresie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w Chałupkach

W dniu 24 lutego 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu rozpoczęli kontrolę poprzedzającą wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne dla podmiotu w Chałupkach na wniosek Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich.


Administracyjna kara pieniężna za prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia

W dniu 24 lutego 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu wydali decyzję wobec podmiotu prowadzącego działalność w Mieroszowie, w której wymierzyli karę pieniężną w wysokości 1000 zł za prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia.


Interwencja w sprawie zakopania odpadów na terenie działania WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu

W dniu 26 lutego 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu zakończyli postępowanie wyjaśniające w zawiązku z możliwością popełnienia czynu zabronionego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Pracownicy firmy, wykonującej usługę uprzątnięcia terenu, postanowili pozbyć się odpadów poprzez ich zakopanie. W wyniku działań podjętych przez Inspektorów nie doszło do zasypania odpadów. Zostały one wydobyte, posegregowane, umieszczone w workach oraz kontenerach i przekazane podmiotom uprawnionym.


Administracyjna kara pieniężna za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu

W dniu 26 lutego 2020 r. Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wobec podmiotu prowadzącego działalność w Olszanach. Inspektorzy ustalili karę pieniężną w wysokości 477,44 zł za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, emitowanego do środowiska w porze nocnej o 13,7 dB/A/.


Kontrola interwencyjna w sprawie nadmiernego hałasu emitowanego z zakładu kamieniarskiego w miejscowości Witoszów Dolny

W dniu 26 lutego 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu przeprowadzili oględziny terenu w związku z wnioskiem interwencyjnym mieszkańców Witoszowa Dolnego w sprawie nadmiernego hałasu, emitowanego w porze nocnej z zakładu kamieniarskiego.

Na miejscu ustalono, iż zakład funkcjonuje w ograniczonym zakresie i wraz z początkiem marca zakończy swoją działalność. Teren zostanie przeznaczony pod zabudowę miekszaniową.


Interwencja w sprawie magazynowania odpadów niezgodnie z przepisami ochrony środowiska w miejscowości Złoty Stok

W dniu 27 lutego 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu zakończyli kontrolę w Złotym Stoku na wniosek tamtejszego Urzędu Miejskiego. W trakcie kontroli stwierdzono, że odpady magazynowane są niezgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W związku z naruszeniami, wykazanymi podczas kontroli, Inspektorzy udzielili przedsiębiorcy dwóch pouczeń. W ramach działań pokontrolnych zostaną wszczęte postępowania w sprawie wymierzenia kar pieniężnych za magazynowanie odpadów niezgodnie z przepisami.


Więcej aktualności…

Poznaj WIOŚ »

Ocena pracy urzędu »

Projekty »

LIFE-APIS/PL Projekt LIFE-APIS/PL - System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element jakości życia strona projektu. strona projektu


iis Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii organizacja systemu monitornigu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych. strona projektu


kampania informacyjna Informujemy, że WIOŚ we Wrocławiu bierze udział w „Kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”. Kampania jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Film promocyjny kampanii.
Programowi przewodzi Gmina Wrocław, zaś partnerami są:

  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia z Brzegu
strona projektu

Jakość powietrza on-line »

Dofinansowanie ze środków celowych »

Spoty edukacyjne »


Wrocław
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel.71-327-30-00
fax. 71-327-30-09
email
Wrocław - laboratorium
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel. 71-348-61-14, 71-348-37-43
Jelenia Góra
ul. Warszawska 28,
58-500 Jelenia Góra
tel. 75-767-94-12
fax 75-764-89-89
email
Legnica
ul. Rzeczypospolitej 10/12
59-220 Legnica
tel. 76-854-14-00
fax 76-850-61-38
email
Wałbrzych
ul. A. Mickiewicza 16
58-300 Wałbrzych
tel. 74-842-33-22
fax 74-842-33-05
email