BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Strona główna

Komunikaty i informacje »


2019-09-05

KOMUNIKAT W SPRAWIE WIZYJNEGO SYSTEMU KONTROLI ODPADÓW

W związku z wejściem w życie w dniu 6 września 2019 r. obowiązku zapewnienia wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska dostępności w czasie rzeczywistym obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów palnych (odpadów określonych w art. 25 ust. 6f ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach) WIOŚ we Wrocławiu informuje, że dane umożliwiające logowanie do wizyjnego systemu kontroli powinny zostać przekazane niezwłocznie bez wezwania do ich udostępnienia.

Dane te można przekazywać do WIOŚ we Wrocławiu lub właściwej miejscowo Delegatury WIOŚ, w sposób zapewniających zachowanie ich w poufności, za pośrednictwem ePUAP, przesyłką pocztową lub osobiście w siedzibie urzędu.

W celu przesłania informacji przez ePUAP niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na tej platformie oraz elektronicznego certyfikatu kwalifikowanego, lub profilu zaufanego na ePUAP w celu podpisywania przesyłanych dokumentów.

Pismo można wysłać wchodząc na stronę główną ePUAP i wybierając: Alfabetyczna lista spraw następnie Pismo ogólne do podmiotu publicznego, lub bezpośrednio klikając na link poniżej, przekierowujący do właściwego formularza.

Po przejściu do formularza należy wybrać podmiot do którego ma zostać wysłane pismo wpisując w pole Ustaw/zmień adresata minimum 4 znaki nazwy podmiotu,, poniżej pokaże się lista z wszystkimi podmiotami zgodnymi z tym co zostało wpisane we wspomnianym polu.


2019-07-22

Powiadomienie nr 08/2019 z dnia 21 lipca 2019 r. o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu


2019-07-02

Powiadomienie nr 07/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu


2019-06-26

Powiadomienie nr 05/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego ozonu w Legnicy oraz powiadomienie nr 06/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego ozonu w Jeleniej Górze

Więcej komunikatów…

Aktualności »


2019-09-04

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 28.08.-03.09.2019 r.

1. Interwencja w centrum Wrocławia w sprawie uciążliwego hałasu

W dniu 29.08.2019 r. w godzinach nocnych Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kontrolne pomiary hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne jednego z hoteli w centrum Wrocławia. Powodem kontroli było zgłoszenie interwencyjne zarządcy częściowo zasiedlonego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie danego hotelu. Na podstawie przeprowadzonych przez inspektorów pomiarów stwierdzone zostało przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. Na kontrolowany podmiot zostanie nałożona kara biegnąca jako czynnik mobilizujący do podjęcia szybkich i odpowiednich kroków w celu wyciszenia pracy urządzeń użytkowanych przez hotel i wyeliminowania aktualnej uciążliwości akustycznej. Działania te mają zostać wdrożone do czasu zasiedlenia sąsiedniego budynku przez mieszkańców.

2. Interwencja w sprawie śniętych ryb w jeziorze Koskowickim

W dniu 03.09.2019 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatury w Legnicy przyjęli telefoniczną informację o śnięciu ryb w jeziorze Koskowickim (gmina Legnickie Pole, powiat jaworski). Inspektorzy podjęli niezwłocznie działania interwencyjne, celem przeprowadzenia oględzin i ustalenia przyczyny zaistniałego zdarzenia. Czynności rozpoznawcze w terenie potwierdziły masowe śnięcie ryb w jeziorze. Wody jeziora Koskowickiego przy brzegu miały barwę intensywnie zieloną, wizualnie natomiast stwierdzono znaczne ilości drobnych glonów. Organoleptycznie woda nie wykazywała zapachu chemicznego. Jednocześnie w potoku Chotla, będącym dopływem do jeziora nie stwierdzono przepływu wody, co spowodowane jest panującą suszą. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ pobrało 3 próbki wody do badań laboratoryjnych i wstępnie oznaczyło zawartość tlenu w pobranych próbkach. Przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW), z którymi inspektorzy kontaktowali się w trakcie prowadzonych oględzin, poinformowali, że śnięcie ryb obserwowane jest już co najmniej od kilku dni i spowodowane jest deficytem tlenu w wodzie. PZW wstępnie oszacował, ok. 0,5 Mg martwych ryb. Obecnie martwe ryby usuwane są przez wędkarzy z wód jeziora, a następnie przekazywane do unieszkodliwienia do zakładu utylizacji odpadów zwierzęcych. Dodatkowo, należy nadmienić, że Jezioro Koskowickie jest płytkim, silnie zeutrofizowanym akwenem, dlatego też w tego typu jeziorach pojawiają się deficyty tlenowe w okresie letnim, co skutkuje śnięciem ryb.

3. Interwencja w sprawie śniętych ryb w rzece Ślęza

W związku ze zgłoszeniem telefonicznym w dniu 03.09.2019 r. dotyczącym śniętych ryb w rzece Ślęza za oczyszczalnią ścieków w Jordanowie Śląskim Inspektorzy WIOŚ niezwłocznie podjęli odpowiednie działania w terenie. Na wskazanym w zgłoszeniu miejscu, na podstawie informacji uzyskanych od operatora ustalono, że instalacja oczyszczalni działa prawidłowo i nie doszło do awarii, która mogłaby spowodować bezpośrednie zanieczyszczenie Ślęzy, do której periodycznie odprowadzane są oczyszczane ścieki. Inspektorzy następnie udali się powyżej miejsca zrzutu ścieków z oczyszczalni i przeprowadzili rozpoznanie w rejonie śluzy na Ślęzie, blisko Zalewu w Jordanowie Śląskim. Na miejscu stwierdzono, że wymieniona śluza została całkowicie zamknięta a napływająca woda była przekierowana do zasilenia Zalewu na potrzeby akcji gaśniczej okolicznej Straży Pożarnej dotyczącej dogaszania słomianych bel. W dwóch punktach rzeki – powyżej wylotu z oczyszczalni ścieków tj. przy śluzie oraz poniżej wylotu z oczyszczalni tj. w rejonie mostu na trasie Popowice – Biskupice, zostały pobrane przez pracownika CLB próbki wody w celu oznaczenia tlenu rozpuszczonego. Pomiar wykazał bardzo niską zawartość tlenu w rzece tj. 1,53 mgO2/L przy śluzie oraz 0,48 mgO2/L przy moście (norma 5-7 mgO2/L). Według oceny inspektorów wyżej wymienione fakty, tj. minimalny przepływ na rzece, jej odtlenienie oraz wysoka temperatura powietrza utrzymująca się od kilu dni były powodem dziubkowania oraz masowego śnięcia ryb, o którym wspomniano w zgłoszeniu interwencyjnym.

4. Interwencja w Sobótce w sprawie uciążliwego hałasu

W dniu 04.09.2019 r. zakończono czynności kontrolne w jednym z marketów w Sobótce, które były przeprowadzone w związku z wnioskiem o interwencję mieszkańców pobliskiej zabudowy mieszkaniowej w sprawie uciążliwego hałasu emitowanego do środowiska. Kontrola wykazała znaczne przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu w porze nocnej. Na podmiot zostanie nałożona przez DWIOŚ kara biegnąca oraz nakaz podjęcia natychmiastowych działań wyciszających w terminie określonym w zarządzeniu pokontrolnym, w celu wyeliminowania uciążliwości akustycznej.


2019-08-29

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 21.08.-27.08.2019 r.

1. Udział w Pogramie GovTech Polska

W dniu 21 sierpnia 2019 r. przedstawiciele WIOŚ (Dyrektor wraz z pracownikami) uczestniczyli w kolejnym spotkaniu zorganizowanym przez GovTech Polska. W ramach II edycji wyzwań programu GovTech Polska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu zgłosił projekt mający na celu wsparcie systemu nadzoru nad gospodarką odpadami medycznymi oraz stworzenie bazy wiedzy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie gmin województwa dolnośląskiego.

2. Udział inspektorów WIOŚ we Wrocławiu w zespołach kontrolnym powołanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

W dniach 19-21.08.2019 r. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu wzięli udział w trzech kontrolach interwencyjnych prowadzonych poza terenem województwa dolnośląskiego. Do udziału w ogólnopolskich zespołach kontrolnych zostali oni powołani decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Wykonane kontrole były kontrolami problemowymi z zakresu gospodarki odpadami. Czynnościami kontrolnymi objęto głównie postępowanie z odpadami, zgodnie z określonym planem działań kontrolnych ustalonym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

3. Interwencja w sprawie drewnianych podkładów kolejowych

W dniu 23 sierpnia 2019 r. w godzinach porannych inspektorzy WIOŚ, Delegatury w Wałbrzychu otrzymali zgłoszenie o transporcie i wyładunku zużytych drewnianych podkładów kolejowych na teren prywatnej posesji w miejscowości Graniczna, gmina Strzegom. Podkłady były cięte na mniejsze fragmenty i przygotowywane najprawdopodobniej do użycia jako opał. Inspektorzy niezwłocznie udali się pod wskazany adres. W miejscu zdarzenia: stwierdzono zdeponowanie ok. 33 mp. odpadów w postaci podkładów kolejowych, oraz ustalono ich posiadacza. Wskazano jednocześnie dane osoby odpowiedzialnej za organizację i transport odpadów, którą następnie wezwaną do złożenia wyjaśnień. Sprawę skierowano do Burmistrza Strzegomia celem podjęcie przez niego właściwych działań. W zakresie stwierdzonego zdarzenia Inspektorzy WIOŚ podjęli współpracę z lokalną jednostką Policji. W ramach dalszych działań interwencyjnych inspektorzy wytypowali potencjalne miejsca wytwarzania i zagospodarowywania odpadów. Aktualnie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające mające na celu zweryfikowanie dotychczas pozyskanych informacji. Od wyników prowadzonego postępowania uzależnione będą dalsze działania WIOŚ.

4. Interwencja w sprawie nielegalnego transportu odpadów z zagranicy

W dniu 23.08.2019 r. WIOŚ we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze otrzymał wniosek Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu Czwartego Referatu Realizacji w Zgorzelcu w sprawie oceny towaru dla zatrzymanego w Jędrzychowicach, transportu z Niemiec kierowanego do instalacji zlokalizowanej w Polsce. Podjęto natychmiastowe działania, celem przeprowadzenia oceny przewożonego towaru. Stwierdzono (na podstawie otrzymanej dokumentacji), że na naczepie samochodowej znajdowały się sprasowane, zmieszane odpady z tworzyw sztucznych, gumy, drewna, tkanin i metali. Transportowane odpady pochodziły z obróbki odpadów komunalnych - kwalifikowane jako pozostałe odpady (w tym mieszaniny materiałów) z mechanicznej przeróbki odpadów (o kodzie 19 12 12). Osoba organizująca przemieszczanie odpadów zakwalifikowała je do odpadów z tworzyw sztucznych (zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów do rodzaju odpadów o kodzie 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, do odpadów pod kodem B3010) - Dodatkowo dokumentacja fotograficzna (dołączona do dokumentów dla transportowanych odpadów) potwierdziła, że przewożone odpady to odpady pochodzenia komunalnego. W związku z powyższym, inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu ze względu na niezgodności co do rodzaju przewożonego towaru z dokumentami przewozowymi, uznali transport za nielegalne przemieszczanie odpadów.

5. Nocna interwencja w Oławie w sprawie nielegalnego odprowadzania ścieków

W dniu 22 sierpnia 2019 r. WIOŚ we Wrocławiu otrzymał zgłoszenie dotyczące nielegalnego odprowadzania ścieków do rowu melioracyjnego przez jeden z zakładów produkcyjnych, w mieście Oława. Zdarzenie miało miejsce między godziną 3:00 a 4:00 nad ranem. Inspektorzy WIOŚ podjęli działania interwencyjne, tj. w sobotę 24.08.2019 r. przeprowadzili nocne rozpoznanie w miejscu i w godzinach wskazanych w zgłoszeniu. Potwierdzono, że wylotem kanalizacji deszczowej odprowadzane są do rowu melioracyjnego ścieki o charakterystycznym gnilnym zapachu. Inspektorzy pobrali próbkę ścieku oraz próbki wody w rowie, do badań laboratoryjnych. W oględzinach i poborze prób uczestniczyli funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach, wezwani na miejsce przez inspektorów WIOŚ. Aktualnie rozpoczęto kontrolę zakładu, z którego były odprowadzane ścieki.

6. Interwencja w sprawie śniętych ryb w stawie w Miłoszycach

W dniu 19 sierpnia 2019 r. Inspektor Dyżurny WIOŚ otrzymał zgłoszenie telefoniczne, dotyczące zbiornika wodnego w Miłoszycach, w którym stwierdzono masowe śnięcie ryb. Zgłaszający zaznaczył, że woda może być zanieczyszczona na skutek spływu zanieczyszczeń z rowu melioracyjnego lub poprzez celowe działania osób trzecich. Dyżurny Inspektor został poinformowany również, że sprawa została zgłoszona na Policję oraz do odpowiednich służb, które oczyściły już staw ze śniętych ryb. Inspektorzy WIOŚ niezwłocznie udali się na rozpoznanie w terenie celem przeprowadzenie oględzin i ustalenia przyczyny całego zdarzenia. Po przybyciu na miejsce wskazane w zgłoszeniu, stwierdzono, że woda w stawie przybrała kolor zielony, co mogłoby świadczyć o zakwicie glonów. Inspektorzy pobrali próbkę wody do badań. Analiza laboratoryjna próbki potwierdziła wcześniejsze przypuszczenia – przyczyną masowego śnięcia ryb w stawie w Miłoszycach było odtlenienia wody, spowodowane namnożeniem się glonów.


2019-08-27

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 14.08.-21.08.2019r.

1. Interwencja w okolicy Jazu Ratowice

W dniu 16 sierpnia 2019 r. inspektor dyżurny WIOŚ otrzymał zgłoszenie telefoniczne od wędkarza w sprawie pojawienia się piany o intensywnym chemicznym zapachu, na rzece Odrze w okolicy Jazu Ratowice, w Gminie Czernica. Bezpośrednio po zgłoszeniu inspektorzy podjęli działania interwencyjne. We wskazanym przez wędkarza miejscu rzeczywiście stwierdzono duże ilości piany, dochodzące nawet do wysokości ok. 1 metra nad poziomem wody w rzece. Piana powstawała bezpośrednio za stopniem wodnym na Jazie i utrzymywała się po obydwu brzegach Odry. Według oceny inspektorów nie miała ona jednak chemicznego zapachu, jak było podane w zgłoszeniu. Na miejscu interwencji inspektorzy pobrali próbki wody, które zostały niezwłocznie przekazane do Centralnego Laboratorium Badawczego. Aktualnie próbki są analizowane celem ustalenia przyczyny tak intensywnego spienienia wody.

2. Interwencja w miejscowości Malin

W dniu 20 sierpnia 2019 r. około godziny 10:00 inspektor dyżurny WIOŚ otrzymał zgłoszenie od mieszkańca miejscowości Malin w Gminie Wisznia Mała, dotyczące fetoru pochodzącego z pól znajdujących się w okolicy jego miejsca zamieszkania. Opisana w zgłoszeniu uciążliwość zapachowa trwała od dnia poprzedniego tj. 19.08.2019 r. i była na tyle intensywna, że powodowała bóle głowy i wymioty u mieszkańców. Skarżący wskazał, iż źródłem nieprzyjemnego zapachu jest nawóz, którego okoliczny rolnik użył do nawożenia swojego pola uprawnego. Mieszkaniec wyraził jednocześnie obawę, że zastosowany przez rolnika preparat może być niedopuszczony do obrotu lub niewiadomego pochodzenia. Niezwłocznie po odebraniu zgłoszenia Inspektorzy WIOŚ wyjechali na rozpoznanie we wskazane w zgłoszeniu miejsce. Wizja w terenie wykazała, że dzierżawca pola prowadzi aktualnie nawożenie obornikiem drobiowym. Ustalono pochodzenie obornika i jednocześnie nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w wykonywaniu zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem nawozem naturalnym. Dzierżawca poinformował inspektorów, że planuje zaorać obornik w najbliższych dniach, co powinno zahamować uciążliwy dla okolicznych mieszkańców zapach.

3. Interwencja dotycząca uciążliwości zapachowej

W dniu 20 sierpnia 2019 r. około godziny 17:30 inspektor dyżurny WIOŚ otrzymał telefoniczne zgłoszenie od dyżurnego z Centrum Zarządzania Kryzysowego dotyczące uciążliwości zapachowej w kilku lokalizacjach na terenie Wrocławia m.in.: Psie Pole, Polanowice, Pracze Odrzańskie. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji inspektorzy podjęli działania interwencyjne w terenie. W celu zidentyfikowania źródła uciążliwego zapachu określili kierunek wiatru i na tej podstawie udali się w rejony północne okolic Wrocławia, do gminy Długołęka oraz Wisznia Mała. W pobliżu miejscowości Krzyżanowice stwierdzono organiczny, intensywny zapach. W związku z wiatrem północnym, północno-wschodnim inspektorzy skierowali się do Krzyżanowic a następnie w okolice Rakowa Wielkiego i Cienina. Następnie przeprowadzili wizję w Pasikurowicach, Bukowinie oraz w Pruszowicach. W ostatniej z wymienionych miejscowości nie stwierdzono uciążliwości zapachowej, co zostało potwierdzone w wywiadzie z jednym z okolicznych mieszkańców. W związku z powyższym inspektorzy ponownie udali się do miejscowości Raków Wielki, gdzie tym razem dokuczliwy wcześniej zapach nie był już wyczuwalny. Na miejscu przeprowadzono wywiad z pracownikiem stadniny koni, znajdującej się bezpośrednio w sąsiedztwie terenów należących do Wojska Polskiego. Na podstawie informacji uzyskanych od pracownika stadniny ustalono, że uciążliwy, kwaśny, nieprzyjemny zapach pojawia się od dwóch dni i prawdopodobnie pochodzi z pobliskich pól. Niestety znacząca zmiana pogody tj. wystąpienie intensywnych opadów i zanik wiatru, który mógłby pozwolić na dokładną, identyfikację źródła uciążliwości zapachowej, uniemożliwiły inspektorom dalsze działania w terenie.

4. Interwencja dotycząca zanieczyszczenia rzeki Ślęzy

W dniu 20 sierpnia 2019 r. w godzinach porannych inspektor dyżurny WIOŚ we Wrocławiu otrzymał zgłoszenie o zanieczyszczeniu rzeki Ślęza na wysokości Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice. Zgłaszający poinformował, że z jednego z wylotów kanalizacji deszczowej, na brzegu rzeki, wydobywa się ciecz, która po dostaniu się do koryta rzeki barwi wodę na kolor zielony. Inspektorzy WIOŚ niezwłocznie przeprowadzili rozpoznanie w terenie. W miejscu, które zostało określone w przyjętym zgłoszeniu, nie stwierdzono nietypowego zabarwienia wody w rzece. Ustalono, że faktycznie ze wskazanego wylotu kanalizacji deszczowej przedostaje się do rzeki ciecz zawierająca najprawdopodobniej drobne frakcje pyłowe, które spowodowały uwydatnienie naturalnego, zielonego koloru rzeki. W trakcie oględzin prowadzonych przez inspektorów pyły zdążyły opaść na dno rzeki i stąd przybrała ona ponownie swój naturalny, jasnozielony kolor. Z miejsca rozpoznania została pobrana próbka wody do badań laboratoryjnych, a po ustaleniu źródła zanieczyszczenia rzeki rozpoczęto kontrolę zakładu eksploatującego przedmiotowy wylot kanalizacji deszczowej.


2019-08-26

GOSPODARKA ODPADAMI JAKO WYZWANIE II EDYCJI PROGRAMU GOVTECH POLSKA

O programie GovTech Polska

GovTech Polska to program realizowany od 2018 roku pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Jego celem jest usprawnienie dialogu między sektorem publicznym, a innowatorami: przedsiębiorcami, start-upami, środowiskiem naukowymi obywatelami. Program łączy wszystkich, którzy za pomocą innowacyjnych technologicznie rozwiązań wspierają rozwiązywanie wyzwań, z jakimi mierzy się administracja, usprawniając tym samym efektywność działania sfery publicznej i podnosząc jakość życia obywateli.

Włączenie firm - zaawansowanych technicznie i informatycznie – w różne procesy administracji publicznej, może przynieść wymierne korzyści poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w bieżącej działalności administracyjnej.

W ramach II edycji wyzwań programu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu mając na uwadze konieczność poszukiwania jak najlepszych rozwiązań w gospodarce odpadami, a co za tym idzie stałego udoskonalania systemu kontroli nad procesami związanymi z gospodarką odpadami zgłosił udział w programie GovTech Polska.

Więcej na stronach internetowych:

Więcej aktualności…

Poznaj WIOŚ »

Ocena pracy urzędu »

Projekty »

LIFE-APIS/PL Projekt LIFE-APIS/PL - System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element jakości życia strona projektu. strona projektu


iis Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii organizacja systemu monitornigu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych. strona projektu


kampania informacyjna Informujemy, że WIOŚ we Wrocławiu bierze udział w „Kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”. Kampania jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Film promocyjny kampanii.
Programowi przewodzi Gmina Wrocław, zaś partnerami są:

  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia z Brzegu
strona projektu

Jakość powietrza on-line »

Dofinansowanie ze środków celowych »

Spoty edukacyjne »


Wrocław
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel.71-327-30-00
fax. 71-327-30-09
email
Wrocław - laboratorium
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel. 71-348-61-14, 71-348-37-43
Jelenia Góra
ul. Warszawska 28,
58-500 Jelenia Góra
tel. 75-767-94-12
fax 75-764-89-89
email
Legnica
ul. Rzeczypospolitej 10/12
59-220 Legnica
tel. 76-854-14-00
fax 76-850-61-38
email
Wałbrzych
ul. A. Mickiewicza 16
58-300 Wałbrzych
tel. 74-842-33-22
fax 74-842-33-05
email