BIP logo GIOŚ
Strona główna » Strona główna

Komunikaty i informacje »


2020-05-25

Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dz.u. poz. 878) od poniedziałku 25 maja br. urzędy administracji publicznej są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

W związku z powyższym informujemy, że we wszystkich siedzibach Inspekcji Ochrony Środowiska na terenie województwa dolnośląskiego zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa klientów.

Jednocześnie, mając na uwadze stan epidemii i względy sanitarne, prosimy o rozważenie kontaktu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, korespondencyjnie oraz telefonicznie pod numerami telefonów dostępnymi na stronie internetowej www.wroclaw.pios.gov.pl.

Komunikat w formacie PDF


2020-05-22

Komunikat w sprawie biegu terminów administracyjnych

W dniu 15 maja 2020 r. ogłoszono ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875, tzw. „tarcza antykryzysowa 3.0”). Ustawa weszła w życie w dniu 16 maja 2020 r. (z wyjątkami). Na mocy ustawy uchylono art. 15zzr i 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), które przewidywały wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych, w tym: w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach egzekucyjnych oraz wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów określonych przepisami prawa administracyjnego i wstrzymanie biegu przedawnienia karalności czynu. Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 14 maja 2020 r., terminy, o których mowa powyżej, rozpoczną swój bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Oznacza to, że od dnia 24 maja 2020 r. terminy zaczynają biec. W przypadku, gdy termin nie rozpoczął swojego biegu, zaczyna on biec od dnia 24 maja, w przypadku, gdy termin uległ zawieszeniu biegnie dalej od 24 maja. Przykładowo: jeśli decyzję doręczono w czasie trwania stanu epidemii (termin w ogóle nie zaczął biec), termin na wniesienie odwołania zaczyna swój bieg w dniu 24 maja, czyli strona ma 14 dni na wniesienie odwołania, tj. do dnia 7 czerwca, ponieważ jest to niedziela, termin ulega przedłużeniu do dnia 8 czerwca (poniedziałek). Jeśli decyzję doręczono przed ogłoszeniem stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego np. 2 dni przed ogłoszeniem tego stanu, to od 24 maja termin na wniesienie odwołania biegnie dalej, tzn. strona ma jeszcze 12 dni na jego wniesienie. Ponadto z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. rozpoczął się bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa oraz w sprawach o wykroczenia.

2020-05-21

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu docelowego dla ozonu

Powiadomienie z dnia 20 maja 2020 r. o przekroczeniu poziomu docelowego dla ozonu ALERT POZIOMU II

Więcej komunikatów…

Aktualności »


2021-02-25

Wideokonferencja dotycząca "Gospodarki odpadami na pograniczu polsko-czeskim".

W dniu 23 lutego 2021 r. odbyła się wideokonferencja dotycząca "Gospodarki odpadami na pograniczu polsko-czeskim", zorganizowana przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM przy współpracy z WIOŚ we Wrocławiu. Konferencja związana była z projektem pn.: „Wspólnie rozwiązujemy problemy”, realizowanym w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Konferencja miała charakter naukowy i praktyczny.

Pan Bartosz Bartniczak Dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM, rozpoczynając spotkanie podkreślił wagę problemu jakim jest gospodarka odpadami, tak w obszarze działania Czech jak i Polski.

– Nasze Województwo przykłada wielką wagę do rozwiązywania różnorodnych problemów związanych z zanieczyszczaniem środowiska, podczas tej konferencji zajmiemy się problemem gospodarowania odpadami na pograniczu polsko- czeskim. Mam nadzieję, że zdołają Państwo odpowiedzieć także na pytania dotyczące problemów wynikających z nielegalnego składowania odpadów w lasach na pograniczu. Problem ten ciągle jest jeszcze nie rozwiązany, bowiem przybywa tzw. dzikich wysypisk śmieci w naszych lasach – mówił Julian Golak Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Kontaktów z Republiką Czeską i Rep. Słowacką.

– Problem gospodarki odpadami w naszej codziennej pracy jest rozważany i podejmowany w sposób szczególny, bowiem zadania związane z kontrolami podmiotów gospodarowania odpadami w działalności Inspekcji Ochrony Środowiska są bardzo istotne a nawet priorytetowe, co coraz wyraźniej obserwujemy w ostatnim czasie. Myślę, że wiele możemy się nauczyć i wzbogacić naszą wiedzę poprzez prezentowaną dziś wymianę doświadczeń w zakresie gospodarki odpadami – tłumaczył Mariusz Wojewódka, Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Podczas wydarzenia poruszone zostały kwestie – tak po stronie czeskiej jak i polskiej, dotyczące m.in.:

  • kompetencji Marszałka w zakresie gospodarki odpadami: opłaty, decyzje, BDO,
  • aspektów prawnych gospodarowania odpadami w Polsce i Republice Czeskiej,
  • działań kontrolnych w zakresie gospodarki odpadami,
  • problemów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce oraz Republice Czeskiej.

W trakcie konferencji mieliśmy możliwość przedstawić własne działania kontrolne podmiotów gospodarujących odpadami jak również zobaczyć w jaki sposób zadania w odniesieniu do gospodarki odpadami realizują Czeskie Inspekcje Ochrony Środowiska. Mieliśmy okazję usłyszeć, że borykamy się z podobnymi problemami a jednocześnie niektóre zagadnienia realizujemy w inny sposób a inne zbliżony.

Zadania i rezultaty działań naszej Inspekcji Ochrony Środowiska przedstawiła Pani Katarzyna Buczyńska – Kierownik Działu Inspekcji Delegatury w Jeleniej Górze.

Pani dr inż. Emilia den Boer z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej zaprezentowała zagadnienie problemów gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce zarówno od strony praktycznej i teoretycznej.

Natomiast jak z odpadami komunalnymi radzą sobie nasi sąsiedzi Czesi przybliżył nam Pan Tomáš Síč z Urzędu Miejskiego Trutnov.

Konferencja zakończyła się wspólnym uznaniem jej za wiele wnoszącą w nasze dotychczasowe doświadczenia tak dla nas Inspekcji Polskich i Czeskich jak i Przedstawicieli Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, który za sprawą wystąpienia Pani Dyrektor Moniki Poważnej – w sposób konkretny przedstawił zagadnienia formalne i prawne w zakresie gospodarki odpadami.

Galeria z wydarzenia


2021-02-11

Pożegnanie Wojewódzkiego Inspektora Ochony Środowiska

Pan Waldemar Kulaszka - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - przechodzi na emeryturę a tym samym przestaje pełnić funkcję Szefa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Pan Waldemar Kulaszka funkcję Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pełnił od 1991 roku, najpierw jako Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze, a następnie jako Dyrektor Zamiejscowego Oddziału w Jeleniej Górze WIOŚ we Wrocławiu. Od roku 1999 -– z przerwą przypadającą na lata 2007 – 2008, kiedy to zdobywał doświadczenie jako ekspert a następnie Dyrektor Departamentu Kontroli Przedsięwzięć ze Środków Statutowych NFOŚiGW i Zagranicznych - aż do teraz zajmował stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Panu Waldemarowi Kulaszce życzymy rozwijania swoich licznych pasji i aktywności pozazawodowych. Jednocześnie, mając na uwadze ogromne doświadczenie liczymy na dalsze wsparcie w sprawach dziś tak ważnych jak ochrona środowiska.


Pan W. Kulaszka z Zastępcą DWIOŚ oraz z Dyrektorem WIOŚ we Wrocławiu.

W. Kulaszka z Kierownikiem Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze i Legnicy

Naczelnicy WIOŚ, Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska GIOŚ we Wrocławiu, Kierownik Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ we Wrocławiu żegnają odchodzącego na emeryturę Waldemar Kulaszkę.

Waldemar Kulaszka od 1983 r. zawodowo związany z ochroną środowiska.

W latach 1990 – 1991 zajmował stanowisko Dyrektora Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska w Jeleniej Górze. W latach 1991 – 1998 pełnił obowiązki Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze, a następnie Dyrektora Zamiejscowego Oddziału w Jeleniej Górze WIOŚ we Wrocławiu.

Od roku 1999 do 2007 zajmował stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

W latach 2007 – 2008 w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pracował jako ekspert a następnie Dyrektor Departamentu Kontroli Przedsięwzięć ze Środków Statutowych NFOŚiGW i Zagranicznych.

W roku 2008 ponownie objął stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Do 2019 r. pełnił funkcję Kierownika polskiej części Grupy Roboczej W2, tj.: Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej ds. Ochrony Wód Granicznych.

W latach 2009 – 2017 r. był członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W 2009 r. został powołany na członka Regionalnej Komisji ds. Oceny Oddziaływania na Środowisko we Wrocławiu.

Od 2010 r. zajmuje stanowisko Zastępcy Przewodniczącego i Rzecznika Delegacji Polskiej w Grupie Roboczej G3 „Zanieczyszczenia Awaryjne” Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry Przed Zanieczyszczeniami na rok 2012 i dalsze lata.

W 2011 roku powołany przez Prezydenta RP na członka Narodowej Rady Ekologicznej II Kadencji jako wiceprzewodniczący.

Jednocześnie był przewodniczącym Konwentu Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska.

Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska w 1998 r. otrzymał zespołową nagrodę Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za utworzenie automatycznej sieci monitoringu powietrza w ramach międzynarodowego systemu „Czarny Trójkąt”, tj. pierwszego międzynarodowego systemu badania oceny powietrza (Polska – Czechy – Niemcy).

Więcej aktualności…

Poznaj WIOŚ »

Ocena pracy urzędu »

Projekty »

LIFE-APIS/PL Projekt LIFE-APIS/PL - System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element jakości życia strona projektu. strona projektu


iis Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii organizacja systemu monitornigu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych. strona projektu


kampania informacyjna Informujemy, że WIOŚ we Wrocławiu bierze udział w „Kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”. Kampania jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Film promocyjny kampanii.
Programowi przewodzi Gmina Wrocław, zaś partnerami są:

  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia z Brzegu
strona projektu

Jakość powietrza on-line »

Dofinansowanie ze środków celowych »

Spoty edukacyjne »


Wrocław
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel.71-327-30-00
fax. 71-327-30-09
email
Wrocław - laboratorium
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel. 71-348-61-14, 71-348-37-43
Jelenia Góra
ul. Warszawska 28,
58-500 Jelenia Góra
tel. 75-767-94-12
fax 75-764-89-89
email
Legnica
ul. Rzeczypospolitej 10/12
59-220 Legnica
tel. 76-854-14-00
fax 76-850-61-38
email
Wałbrzych
ul. A. Mickiewicza 16
58-300 Wałbrzych
tel. 74-842-33-22
fax 74-842-33-05
email