BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Strona główna

Komunikaty i informacje »


2020-05-25

Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dz.u. poz. 878) od poniedziałku 25 maja br. urzędy administracji publicznej są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

W związku z powyższym informujemy, że we wszystkich siedzibach Inspekcji Ochrony Środowiska na terenie województwa dolnośląskiego zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa klientów.

Jednocześnie, mając na uwadze stan epidemii i względy sanitarne, prosimy o rozważenie kontaktu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, korespondencyjnie oraz telefonicznie pod numerami telefonów dostępnymi na stronie internetowej www.wroclaw.pios.gov.pl.

Komunikat w formacie PDF


2020-05-22

Komunikat w sprawie biegu terminów administracyjnych

W dniu 15 maja 2020 r. ogłoszono ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875, tzw. „tarcza antykryzysowa 3.0”). Ustawa weszła w życie w dniu 16 maja 2020 r. (z wyjątkami). Na mocy ustawy uchylono art. 15zzr i 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), które przewidywały wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych, w tym: w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach egzekucyjnych oraz wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów określonych przepisami prawa administracyjnego i wstrzymanie biegu przedawnienia karalności czynu. Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 14 maja 2020 r., terminy, o których mowa powyżej, rozpoczną swój bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Oznacza to, że od dnia 24 maja 2020 r. terminy zaczynają biec. W przypadku, gdy termin nie rozpoczął swojego biegu, zaczyna on biec od dnia 24 maja, w przypadku, gdy termin uległ zawieszeniu biegnie dalej od 24 maja. Przykładowo: jeśli decyzję doręczono w czasie trwania stanu epidemii (termin w ogóle nie zaczął biec), termin na wniesienie odwołania zaczyna swój bieg w dniu 24 maja, czyli strona ma 14 dni na wniesienie odwołania, tj. do dnia 7 czerwca, ponieważ jest to niedziela, termin ulega przedłużeniu do dnia 8 czerwca (poniedziałek). Jeśli decyzję doręczono przed ogłoszeniem stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego np. 2 dni przed ogłoszeniem tego stanu, to od 24 maja termin na wniesienie odwołania biegnie dalej, tzn. strona ma jeszcze 12 dni na jego wniesienie. Ponadto z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. rozpoczął się bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa oraz w sprawach o wykroczenia.

2020-05-21

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu docelowego dla ozonu

Powiadomienie z dnia 20 maja 2020 r. o przekroczeniu poziomu docelowego dla ozonu ALERT POZIOMU II

2019-12-31

KOMUNIKAT INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU DOTYCZĄCY KONIECZNOŚCI POSIADANIA WPISU W BDO

Z dniem 1 stycznia 2020 r. podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów, będą zobligowane do jej tworzenia i aktualizacji za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (tzw. BDO), dostępnej na stronie internetowej https://bdo.mos.gov.pl/. Tym samym wraz z nadejściem Nowego Roku, karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów będą funkcjonowały wyłącznie w wersji elektronicznej i będą mogły być sporządzane jedynie za pośrednictwem indywidualnego dla każdego podmiotu konta w BDO. Jednocześnie brak będzie prawnych możliwości sporządzania ww. dokumentów w ich dotychczasowej, papierowej formie. Z dniem 1 stycznia 2020 r. straci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019, poz. 819).

Wskazujemy dodatkowo, iż realizacja obowiązków sprawozdawczych wynikających z treści art. 73 oraz art. 75 ustawy o odpadach za rok 2019, również odbywać się będzie za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.

Więcej informacji na temat wpisu do rejestru oraz dostępu do konta BDO mogą Państwo uzyskać, kontaktując się z Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim oraz na stronach internetowych Ministerstwa Klimatu.

Ważne !!! https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/Obja%C5%9Bnienia-prawne-Ministra-Klimatu-dot-wpisu-do-rejestru-BDO.pdf

czytaj więcej…

Więcej komunikatów…

Aktualności »


2020-12-16

Eko-pojazdy na wyposażeniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu zakupił 9 pojazdów o napędzie elektrycznym oraz 8 stacji ładowania dla tych pojazdów. Zakup samochodów był możliwy dzięki wsparciu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W przekazaniu pojazdów udział wziął Wojewoda Dolnośląski – Jarosław Obremski.


Pojazdy elektryczne Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Pojazdy marki Opel Corsa–e wraz ze stacjami ładowania zostały w 100% sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dziś oficjalnie przekazujemy pierwsze samochody o napędzie elektrycznym, na które udzieliliśmy wsparcia ze środków finansowych Funduszu. Co istotne, właśnie dla instytucji, której działalność jest bezpośrednio związana z ochroną środowiska - wyjaśnia Łukasz Kasztelowicz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Samochody będą wykorzystywane do zadań inspekcyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz trzech Delegatur, zlokalizowanych w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu. Dzięki tym pojazdom będziemy mogli realizować zadania związane z kontrolami przestrzegania przepisów ochrony środowiska i jednocześnie przyczynimy się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza ze środków transportu - dodaje Waldemar Kulaszka Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Pojazdy będą służyć pracownikom w szczególności do interwencji w sprawach nielegalnego magazynowania odpadów, kontrolowania emisji zanieczyszczeń do powietrza z działalności gospodarczej, a także rozpoznawania innych zagrożeń w środowisku.

Dla samochodów elektrycznych oprócz zerowej emisji spalin do powietrza charakterystyczne są także niskie koszty eksploatacyjne oraz wysoka efektywność. Pojazdy elektryczne zużywają 16,8 – 16,5 kWh/100 km, czyli w przybliżeniu 100 km jazdy będzie kosztować użytkownika ok. 12 zł. (= ok. 3 l paliwa). Dodatkowo „elektryki” wykorzystują energię wytwarzaną podczas hamowania, która częściowo zasila zespół akumulatorów. Jak mówi Piotr Cyganek Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Oplem Corsa-e będzie można pokonywać względnie dużą odległość, bowiem ich maksymalny zasięg przewidywany jest na ok. 329 – 337 km bez konieczności ładowania. Zakupione przez nas pojazdy będą wykorzystywane głównie do przemieszczania się i wykonywania czynności inspekcyjnych w terenie zabudowanym. Zminimalizuje to w istotny sposób obciążenie dla środowiska, powietrza i zdrowia mieszkańców.

Samochody elektryczne emitują ok. 2,7 razy mniej szkodliwego C02 niż samochody wykorzystujące olej napędowy lub benzynę. Stacje ładowania zamontowano w obiektach WIOŚ we Wrocławiu z czego 2 stacje w siedzibie przy ul. Chełmońskiego we Wrocławiu oraz po 2 stacje doładowania w Delegaturach w Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Legnicy. W sumie 8 punktów. Zastosowane w pojazdach rozwiązania pozwalają na naładowanie akumulatorów do 80% pojemności w ciągu 30 minut w stacjach szybkiego ładowania prądem stałym, dysponujących mocą do 100 kW. Za pomocą stacji zamontowanych w WIOŚ czas ładowania zakupionych pojazdów wyniesie ok. 4 godziny.

Kwota jaką przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na pojazdy elektryczne to ponad 1 mln złotych, stacje ładowania to koszt 108 tys. złotych. To ważne, aby służby inspekcyjne jako strażnicy przepisów ochrony środowiska sprawnie reagowały na wszelkie zagrożenia w naszym otoczeniu. Cieszymy się, że mamy tu swój wkład, jak również w rozwój dolnośląskiej elektromobilności – mówi Bartłomiej Wiązowski Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

WFOŚiGW we Wrocławiu wsparł w latach 2000-2019 działalność IOŚ na Dolnym Śląsku kwotą ponad 49,5 mln zł.


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu


2020-12-14

Spotkanie czeskich oraz polskich instytucji inspekcji ochrony środowiska

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM zorganizowało spotkanie czeskich oraz polskich instytucji inspekcji ochrony środowiska

W dniu 11.12 2020 roku Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze zorganizowało spotkanie, do którego zaproszono przedstawicieli WIOŚ we Wrocławiu wraz z Delegaturami oraz przedstawicieli Czeskich Inspekcji Ochrony Środowiska. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną COVID-19, spotkanie odbyło się on-line z wykorzystaniem zdalnej aplikacji komunikacyjnej. W spotkaniu wzięli udział także naukowcy z Politechniki Wrocławskiej. Spotkanie miało charakter roboczy, na którym poruszano zagadnienia dotyczące ochrony środowiska. W trakcie spotkania nawiązano do aktualnych wyzwań Inspekcji Ochrony Środowiska.

Organizacja NOVUM zadeklarowała pomoc w pośredniczeniu pomiędzy instytucjami polskimi i czeskimi. Spotkanie zakończyło się oczekiwaniem na możliwość współpracy w uwarunkowaniach zakończenia zagrożenia zdrowia ze strony COVID-19.

Więcej aktualności…

Poznaj WIOŚ »

Ocena pracy urzędu »

Projekty »

LIFE-APIS/PL Projekt LIFE-APIS/PL - System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element jakości życia strona projektu. strona projektu


iis Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii organizacja systemu monitornigu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych. strona projektu


kampania informacyjna Informujemy, że WIOŚ we Wrocławiu bierze udział w „Kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”. Kampania jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Film promocyjny kampanii.
Programowi przewodzi Gmina Wrocław, zaś partnerami są:

  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia z Brzegu
strona projektu

Jakość powietrza on-line »

Dofinansowanie ze środków celowych »

Spoty edukacyjne »


Wrocław
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel.71-327-30-00
fax. 71-327-30-09
email
Wrocław - laboratorium
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel. 71-348-61-14, 71-348-37-43
Jelenia Góra
ul. Warszawska 28,
58-500 Jelenia Góra
tel. 75-767-94-12
fax 75-764-89-89
email
Legnica
ul. Rzeczypospolitej 10/12
59-220 Legnica
tel. 76-854-14-00
fax 76-850-61-38
email
Wałbrzych
ul. A. Mickiewicza 16
58-300 Wałbrzych
tel. 74-842-33-22
fax 74-842-33-05
email