BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Strona główna

Komunikaty i informacje »


2020-05-25

Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dz.u. poz. 878) od poniedziałku 25 maja br. urzędy administracji publicznej są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

W związku z powyższym informujemy, że we wszystkich siedzibach Inspekcji Ochrony Środowiska na terenie województwa dolnośląskiego zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa klientów.

Jednocześnie, mając na uwadze stan epidemii i względy sanitarne, prosimy o rozważenie kontaktu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, korespondencyjnie oraz telefonicznie pod numerami telefonów dostępnymi na stronie internetowej www.wroclaw.pios.gov.pl.

Komunikat w formacie PDF


2020-05-22

Komunikat w sprawie biegu terminów administracyjnych

W dniu 15 maja 2020 r. ogłoszono ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875, tzw. „tarcza antykryzysowa 3.0”). Ustawa weszła w życie w dniu 16 maja 2020 r. (z wyjątkami). Na mocy ustawy uchylono art. 15zzr i 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), które przewidywały wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych, w tym: w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach egzekucyjnych oraz wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów określonych przepisami prawa administracyjnego i wstrzymanie biegu przedawnienia karalności czynu. Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 14 maja 2020 r., terminy, o których mowa powyżej, rozpoczną swój bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Oznacza to, że od dnia 24 maja 2020 r. terminy zaczynają biec. W przypadku, gdy termin nie rozpoczął swojego biegu, zaczyna on biec od dnia 24 maja, w przypadku, gdy termin uległ zawieszeniu biegnie dalej od 24 maja. Przykładowo: jeśli decyzję doręczono w czasie trwania stanu epidemii (termin w ogóle nie zaczął biec), termin na wniesienie odwołania zaczyna swój bieg w dniu 24 maja, czyli strona ma 14 dni na wniesienie odwołania, tj. do dnia 7 czerwca, ponieważ jest to niedziela, termin ulega przedłużeniu do dnia 8 czerwca (poniedziałek). Jeśli decyzję doręczono przed ogłoszeniem stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego np. 2 dni przed ogłoszeniem tego stanu, to od 24 maja termin na wniesienie odwołania biegnie dalej, tzn. strona ma jeszcze 12 dni na jego wniesienie. Ponadto z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. rozpoczął się bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa oraz w sprawach o wykroczenia.

2020-05-21

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu docelowego dla ozonu

Powiadomienie z dnia 20 maja 2020 r. o przekroczeniu poziomu docelowego dla ozonu ALERT POZIOMU II

2019-12-31

KOMUNIKAT INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU DOTYCZĄCY KONIECZNOŚCI POSIADANIA WPISU W BDO

Z dniem 1 stycznia 2020 r. podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów, będą zobligowane do jej tworzenia i aktualizacji za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (tzw. BDO), dostępnej na stronie internetowej https://bdo.mos.gov.pl/. Tym samym wraz z nadejściem Nowego Roku, karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów będą funkcjonowały wyłącznie w wersji elektronicznej i będą mogły być sporządzane jedynie za pośrednictwem indywidualnego dla każdego podmiotu konta w BDO. Jednocześnie brak będzie prawnych możliwości sporządzania ww. dokumentów w ich dotychczasowej, papierowej formie. Z dniem 1 stycznia 2020 r. straci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019, poz. 819).

Wskazujemy dodatkowo, iż realizacja obowiązków sprawozdawczych wynikających z treści art. 73 oraz art. 75 ustawy o odpadach za rok 2019, również odbywać się będzie za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.

Więcej informacji na temat wpisu do rejestru oraz dostępu do konta BDO mogą Państwo uzyskać, kontaktując się z Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim oraz na stronach internetowych Ministerstwa Klimatu.

Ważne !!! https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/Obja%C5%9Bnienia-prawne-Ministra-Klimatu-dot-wpisu-do-rejestru-BDO.pdf

czytaj więcej…

Więcej komunikatów…

Aktualności »


2020-07-03

Zanieczyszczenie rzeki Baryczy

W dniu 01.07.2020 r. inspektor dyżurny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przyjął telefoniczne zgłoszenie od Kierownika Nadzoru Wodnego w Miliczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące zanieczyszczenia rzeki Barycz na odcinku pomiędzy Jazem Bolko (w km 97 + 345) a mostem w m. Wróbliniec (w km 109).

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu niezwłocznie przeprowadzili rozpoznanie w terenie w miejscach wskazanych we wniosku. Stwierdzono, że woda w rzece była mętna, o ciemnobrązowym (prawie czarnym) zabarwieniu i uciążliwym zapachu charakterystycznym dla przegniłej materii organicznej. Podczas rozpoznania ustalono, że zanieczyszczenie wód dotyczy rzeki Barycz na odcinku od miejscowości Raczyce, gm. Odolanów, do Jazu Bolko w pobliżu miejscowości Nowe Grodzisko, gm. Milicz. W trakcie oględzin inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu wykonali pomiary sondą, na postawie których stwierdzono bardzo niskie stężenie tlenu w wodzie rzeki Barycz. Pobrano również próbki, które zostały przekazane do Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział we Wrocławiu w celu oznaczenia BZT5, ChZT, zawiesin ogólnych oraz związków azotu i fosforu.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania ustalono, że źródło zanieczyszczenia prawdopodobnie znajduje się na terenie gm. Odolanów. Wyżej opisane ustalenia zostały przekazane do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Delegatury w Kaliszu, posiadającego kompetencje do podjęcia działań kontrolnych na terenie województwa wielkopolskiego.

Informacje o podjętych działaniach zostały przekazane również Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wojewódzkiemu Centrum Zarządzania Kryzysowego, Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.


2020-06-25

Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniach 25.03.-08.04.2020 r.

Administracyjna kara pieniężna za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu dla sklepu wielkopowierzchniowego

W dniu 19.03.2020 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (DWIOŚ) wydał decyzję administracyjną ustalającą podwyższony dwukrotnie na okres 60 dni wymiar kary biegnącej za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu dla jednego ze sklepów wielkopowierzchniowego zlokalizowanego w Sobótce. Wydanie decyzji związane było z bezzasadnością wniosku podmiotu o zaprzestanie naliczania kary pieniężnej wobec ustania przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu po zrealizowaniu przez podmiot prac wyciszających, potwierdzoną pomiarami hałasu wykonanymi przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział we Wrocławiu.


Pozytywna opinia dla instalacji zbierania odpadów w Jedlinie - Zdrój

W dniu 24 marca 2020 r. DWIOŚ Delegatura w Wałbrzychu wydał postanowienie pozytywnie opiniujące spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska przez instalację do zbierania odpadów prowadzoną przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w Jedlinie-Zdrój.


Administracyjna kara pieniężna za niewykonanie kontroli szczelności agregatów chłodniczych

W dniu 24 marca 2020 r. DWIOŚ Delegatura w Wałbrzychu wydał decyzję wymierzającą podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w Świebodzicach karę pieniężną za niezapewnienie wykonania kontroli szczelności trzech agregatów chłodniczych zgodnie z przepisami prawa.


Decyzja wstrzymująca użytkowanie instalacji bez wymaganego pozwolenia

W dniu 25 marca 2020 r. DWIOŚ Delegatura w Wałbrzychu wydał decyzję wstrzymującą użytkowanie instalacji bez wymaganego pozwolenia w Międzygórzu w trybie artykułu 367 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.


Nielegalne odprowadzanie ścieków do Kanału Żeglugowego rz. Odry

W dniu 25 marca 2020r. do WIOŚ we Wrocławiu wpłynęło zgłoszenie telefoniczne dotyczące zanieczyszczenia Kanału Żeglugowego rzeki Odry w okolicach ul. Monopolowej we Wrocławiu. Jako przyczynę wskazywano zrzut ścieków zmieszanych z substancją o drażniącym intensywnym zapachu z terenu zakładu. W trakcie posteeowania przeprowadzonego tego samego dnia potwierdzono, że do wód Kanału Żeglugowego rzeki Odry wprowadzono ścieki przemysłowe. W trakcie oględzin stwierdzono ślady zanieczyszczenia przy wylocie wód opadowych oraz wyczuwalny był intensywny zapach o charakterze chemicznym. Na terenie zakładu z rowu odprowadzającego ścieki do wylotu pobrano próbkę. Wyniki analiz pobranej próbki potwierdziły odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanału Żeglugowego rzeki Odry. O wynikach rozpoznania, w tym wynikach badań zostanie poinformowane Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu, celem podjęcia dalszych działań.


Kara za niedokonanie wpisu do Kart Urządzeń agregatów chłodniczych

W dniu 30 marca 2020 r. DWIOŚ Delegatura w Wałbrzychu wydał decyzję wymierzającą podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w Świebodzicach karę pieniężną za niedokonanie w terminie wymaganego prawem wpisu danych do Kart Urządzenia dla ośmiu agregatów chłodniczych.


Decyzja administracyjna wymierzająca karę za przekroczenie dopuszczalnych norm emisji pyłów i gazów do środowiska

W dniu 30 marca 2020 r. DWIOŚ Delegatura w Wałbrzychu wydał decyzję zobowiązującą podmiot prowadzący działalność gospodarczą w Jaworzynie Śląskiej do uiszczenia części kary pieniężnej, wymierzonej decyzją DWIOŚ z dnia 17.04.2018 r., wraz z odsetkami za zwłokę w związku z niezrealizowaniem w terminie przedsięwzięcia, którego realizacja miała usunąć przyczynę wymierzenia kary. Decyzja DWIOŚ z 17.04.2018 r. nałożyła na podmiot karę pieniężną w łącznej wysokości 18 579 zł za przekroczenie w 2017 r. emisji dopuszczalnych gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza ze źródeł instalacji technologicznej oraz ze źródeł spalania paliw, określonych w decyzji Starosty Świdnickiego. Następnie na wniosek podmiotu, w dniu 06.06.2018 r. DWIOŚ wydał decyzję odraczającą termin płatności części kary pieniężnej dotyczącej źródeł spalania paliw w wysokości 6234 zł w terminie do dnia 31.12.2019 r., pod warunkiem wykonania przedsięwzięcia polegającego na zmianie systemu grzewczego zakładu.


Decyzja nakładająca karę za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu

W dniu 30 marca 2020 r. DWIOŚ Delegatura w Wałbrzychu wydał decyzję wstrzymującą użytkowanie instalacji w Goczałkowie eksploatowanej z naruszeniem warunków decyzji Starosty Świdnickiego o dopuszczalnym poziomie hałasu.


Kontrola na składowisku odpadów w Rusku

W dniu 1 kwietnia 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu przeprowadzili kontrolę na składowisku odpadów w Rusku w związku z planowanym powiększeniem obszaru do składowania (w trybie art. 41a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.


Kara pieniężna za gospodarowanie odpadami niezgodnie z decyzją

W dniu 2 kwietnia 2020 r. DWIOŚ Delegatura w Wałbrzychu wydała decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 10 000 zł za gospodarowanie odpadami na terenie zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Strzegomiu niezgodnie z posiadanym zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.


Interwencja w sprawie zanieczyszczonego cieku – dopływu do potoku Poniatówka

W dniu 3 kwietnia 2020 r. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu przeprowadzili wizję terenową w związku z wnioskiem interwencyjnym w sprawie zanieczyszczenia cieku dopływającego do potoku Poniatówka w Wałbrzychu. Inspektorzy ustalili miejsce, w którym z sieci sanitarnej należącej do WPWiK Sp. z o.o. do strumienia wypływają ścieki komunalne. W związku z powyższym, do spółki skierowano pismo z prośbą o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie ww. sytuacji i o przekazanie informacji o pojętych działaniach do tut. Inspektoratu w terminie do dnia 8 kwietnia 2020 r. r.


Porzucone odpady w Wałbrzychu

W dniu 3 kwietnia 2020 r., podczas wizji terenowej przy ulicy Orkana w Wałbrzychu, Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu zidentyfikowali dwa miejsca z porzuconymi odpadami. W pierwszym miejscu zidentyfikowano różnego rodzaju odpady komunalne (opakowania, tekstylia, meble, płyty karton-gipsowe oraz frezowinę asfaltową), w drugim - znajdowały się porzucone elementy pojazdu samochodowego (zderzak, deska rozdzielcza, opony). Informacje te przekazano do Prezydenta Miasta Wałbrzycha z prośbą o podjęcie stosownych działań w ramach posiadanych kompetencji i o przekazanie informacji o pojętych działaniach do tut. Inspektoratu w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.


Więcej aktualności…

Poznaj WIOŚ »

Ocena pracy urzędu »

Projekty »

LIFE-APIS/PL Projekt LIFE-APIS/PL - System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element jakości życia strona projektu. strona projektu


iis Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii organizacja systemu monitornigu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych. strona projektu


kampania informacyjna Informujemy, że WIOŚ we Wrocławiu bierze udział w „Kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”. Kampania jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Film promocyjny kampanii.
Programowi przewodzi Gmina Wrocław, zaś partnerami są:

  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia z Brzegu
strona projektu

Jakość powietrza on-line »

Dofinansowanie ze środków celowych »

Spoty edukacyjne »


Wrocław
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel.71-327-30-00
fax. 71-327-30-09
email
Wrocław - laboratorium
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel. 71-348-61-14, 71-348-37-43
Jelenia Góra
ul. Warszawska 28,
58-500 Jelenia Góra
tel. 75-767-94-12
fax 75-764-89-89
email
Legnica
ul. Rzeczypospolitej 10/12
59-220 Legnica
tel. 76-854-14-00
fax 76-850-61-38
email
Wałbrzych
ul. A. Mickiewicza 16
58-300 Wałbrzych
tel. 74-842-33-22
fax 74-842-33-05
email