Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Współpraca międzynarodowa

Uwzględniając specyficzne położenie województwa dolnośląskiego u zbiegu granic trzech państw, przedstawiciele WIOŚ we Wrocławiu uczestniczą w realizacji zadań wynikających z regionalnych umów i porozumień oraz międzynarodowych komisji regionalnych. Współpraca z partnerami z Czech i Niemiec obejmuje m.in. wymianę danych monitoringowych, opracowywanie wspólnych ocen i działania kontrolne.

Przedstawiciele WIOŚ we Wrocławiu biorą udział w pracach następujących grup roboczych:

 

 

 

 • w zakresie działalności kontrolnej:

Dolnośląsko-Saksońska Grupa Robocza

W ramach współpracy dane pomiarowe ze stacji monitoringu powietrza WIOŚ we Wrocławiu przekazuje corocznie do Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

(LfULG). W polsko–niemieckiej strefie przygranicznej prowadzone są pomiary za pomocą dwóch stacji pomiarowych na terenie powiatu zgorzeleckiego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów Getta i w

Działoszynie.

Ponadto, w przypadku wystąpienia:

 • przekroczeń poziomów alarmowych lub progów informowania społeczeństwa o ryzyku przekroczenia poziomów alarmowych stężeń substancji w powietrzu,
 • sytuacji awaryjnych, które mogą mieć wpływ na jakość powietrza obszarów przygranicznych

LfULG i WIOŚ we Wrocławiu wzajemnie przekazują sobie informacje/komunikaty ostrzegawcze.

www.umwelt.sachsen.de/umwelt/luft/index.asp

WIOŚ prowadzi również współpracę z LfULG w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom. Współpraca polega na wymianie doświadczeń w zakresie kontroli zakładów podlegających dyrektywie

SEVESO tj. zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku zagrożenia poważną awarią przemysłową.

 


Polsko–Niemiecka Grupa Robocza ds. Ochrony Wód Granicznych (Grupa W2)

Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu biorą udział w pracach Grupy Roboczej W2 oraz w dwóch grupach eksperckich: ds. monitoringui ds. jakości analiz w ramach prac wspomnianej GR W2.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska pan Waldemar Kulaszka pełni funkcję Kierownika polskiej części GR W2.

Do podstawowych zadań GR W2 należy:

 • wykonywanie badań i pomiarów zanieczyszczenia wód płynących przez każdą ze stron oraz wymiana uzyskanych wyników badań i pomiarów,
 • wykonywanie wspólnych, jednoczesnych badań interkalibracyjnych;
 • uzgadnianie programów monitoringu, metod analitycznych oraz sposobów oceny jakości wód płynących,
 • wymiana informacji o przedsięwzięciach realizowanych w celu poprawy lub utrzymania jakości wód,
 • konsultowanie planowanych prac i zamierzeń, mogących mieć wpływ na jakość wód.

Na podstawie wspólnych zbiorów danych opracowywane są corocznie raporty o jakości wód granicznych, uwzględniające polskie i niemieckie kryteria oceny oraz wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej.

 


Grupa OPZ

Do zadań OPZ należy:

 • badania i coroczna ocena jakości cieków granicznych,
 • wymiana informacji o przedsięwzięciach realizowanych w celu poprawy lub utrzymania jakości wód,
 • konsultowanie planowanych prac i zamierzeń, mogących mieć wpływ na jakość wód,
 • pobór prób oraz prowadzenie badań fizykochemicznych i biologicznych wód,
 • wymiana uzyskanych wyników badań,
 • bieżąca wymiana informacji ze stroną czeską.

 


Grupa WFD

Do zadań Grupy WFD należy:

 • współpraca w zakresie zrównoważonego i racjonalnego wykorzystania wspólnych zlewni wód granicznych,
 • osiągnięcie dobrego stanu wód, ekosystemów uzależnionych od wód, przeciwdziałanie dalszemu ich pogorszeniu, ochrona i poprawa stanu ekosystemów wodnych,
 • osiągnięcie celów ekologicznych wód powierzchniowych i zrównoważonego wykorzystania wspólnych zasobów wód,
 • zharmonizowanie wspólnych systemów monitoringu i kontroli stanu wód,
 • zapobieganie, eliminowanie, zmniejszanie i kontrola szkodliwych wpływów, które sięgają poza granicę państwa,
 • zapobieganie, eliminowanie, obniżanie wpływów spowodowanych przez nadzwyczajne zanieczyszczenie, ich monitoring, współpraca przy usuwaniu szkód.

 


Grupa Robocza „Monitoring” (GM)

Zadaniem grupy GM jest opracowanie koncepcji dotyczącej koordynacji monitoringu zgodnie z RDW na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry, który rozciąga się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec obejmując wody rzeki Odry i Zalewu Szczecińskiego łącznie z ich zlewniami. Grupa zajmuje się monitoringiem biologicznym, fizykochemicznym oraz hydromorfologicznym.

www.mkoo.pl

 


Grupa Robocza „Zanieczyszczenia awaryjne“ (G3)

Głównym zadaniem grupy G3 jest uaktualnianie Międzynarodowego Planu Ostrzegawczo-Alarmowego oraz Międzynarodowego Planu Awaryjnego, organizowanie jego sprawdzania i ćwiczeń.
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska pan Waldemar Kulaszka od 2010 r. pełni obowiązki z-cy przewodniczącego grupy G3 i rzecznika delegacji polskiej.

www.mkoo.pl

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com