Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Biblioteka Monitoringu Środowiska

Biblioteka czynna jest w godzinach urzędowania Inspektoratu, tj od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500. Znajduje się ona w siedzibie WIOŚ we Wrocławiu przy ul. Paprotnej 14. Aby zasięgnąć szczegółowych informacji na temat publikacji, proszę kontaktować się telefonicznie (071-327-30-44) lub za pomocą e-maila.
Aby usprawnić wyszukiwanie pozycji, uprasza się o podawanie zarówno tytułu, jak i numeru pozycji.
Lista publikacji wraz z wyszukiwarką dostępne są tutaj link
 

nr
Tytuł
1 Wskazówki metodyczne dotyczące tworzenia regionalnych i lokalnych monitoringów wód podziemnych (ksero)
2 Zasady projektowania elementów sieci monitoringu zanieczyszczenia atmosfery
3 Zasady projektowania elementów sieci monitoringu zanieczyszczenia atmosfery. Sieci nadzoru ogólnego nad jakością powietrza w miastach i aglomeracjach miejsko-przemysłowych.
4 Analizy środowiskowe. Techniki instrumentalne
5 Informacje o aparaturze do monitoringu zanieczyszczeń wody, ścieków i gleb
6 Informacje o aparaturze kontrolno-pomiarowej do monitoringu zanieczyszczeń powietrza, posiadającej atest kraju producenta.
7 Seminarium polsko-norweskie. Organizacja i funkcjonowanie kontroli przestrzegania prawa ekologicznego oraz monitoringu środowiska.
8 Informacja o skażeniach promieniotwórczych grzybów w Polsce na podstawie pomiarów przeprowadzonych do 1992 r.
9 Program państwowego monitoringu środowiska
10 Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach PMŚ w latach 1990-91.
11 Stacje terenowe monitoringu środowiska przyrodniczego w Polsce
12 State environmental monitoring program
13 Zanieczyszczenia osadów wodnych Polski na podstawie badań monitoringowych wykonywanych w 1991 r.
14 Glin – nowa trucizna środowiska
15 Wytyczne monitoringu podstawowego jezior
16 Rolnicze zanieczyszczenia obszarowe w wodach powierzchniowych.
17 Przyczyny i następstwa ubytku ozonu w stratosferze
18 Atlas stanu czystości jezior Polski badanych w latach 1984-1988
19 Badania składu i własności osadów ściekowych
20 Metody pomiarów hałasu zewnętrznego w środowisku
21 Zasady kontroli i ewidencji obiektów emitujących hałas
22 Związki organiczne w środowisku i metody ich oznaczania
23 Wytyczne doboru warunków i eksploatacji stacjonarnych systemów ciągłego pomiaru zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza
24 INFORMATOR, Aparatura pomiarowa dla potrzeb ochrony środowiska
25 Techniczne i ekonomiczne aspekty zastosowań mobilnych laboratoriów w systemie państwowego monitoringu środowiska
26 Specyfikacja metrologiczna przyrządów pomiarowych
27 Zagrożenie substancjami biogennymi wód powierzchniowych
28 Katalog twórców informacji o środowisku
29 Zapobieganie zatrucia ołowiem u małych dzieci
30 Raport o zwierzętach łownych w Polsce
31 Mikrobiologiczne wskaźniki czystości wód
32 Efekt cieplarniany a zmiany klimatu
33 Stan gleb użytkowanych rolniczo w Polsce w latach 1980-1990
34 Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego w Polsce
35 Raport pilotowy o zanieczyszczeniach i skażeniach użytków rolnych surowców żywnościowych i żywności w latach 1989-1992 – synteza
36 Organizacja i wdrażanie monitoringu gospodarki odpadami
37 Skażenie promieniotwórcze środowiska i żywności w Polsce w 1992 r.
38 Udział wojska w państwowym monitoringu środowiska
39 Klasyfikacja jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska
40 Wskaźniki i systemy informacji o środowisku. Przegląd wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej wykonany przez OECD
41 Wskaźniki metodyczne pomiarów promieniowania elektromagnetycznego
42 Raport o zagrożeniu środowiska hałasem
43 Problemy zanieczyszczenia włóknami azbestu
44 Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w latach 1990-1992 w świetle badań PIOŚ
45 Monitoring zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego – seminarium Opole 1992-1993
46 Przegląd słodkowodnych zwierząt bezkręgowych – Cladocera
47 Wytyczne pobierania próbek odpadów przemysłowych do badań
48 Monitoring pestycydów w wodach powierzchniowych
49 Czujniki w ochronie środowiska – materiały seminaryjne
50 Informacja o stanie środowiska w województwie krakowskim 1993
51 Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego – monitoring geoekosystemu
52 Dawki i działanie biologiczne promieniowania jonizującego
53 Likwidacja zanieczyszczeń substancjami ropopochdnymi w środowisku wodno-gruntowym
54 Wskazówki metodyczne wykonywania badań na terenie obiektów magazynowania i dystrybucji paliw w celu sporządzania oceny oddziaływania na środowisko.
55 Raport o stanie środowiska woj.włocławskiego w 1993 r.
56 Raport o stanie środowiska woj. bydgoskiego za rok 1993
57 Zintegrowana strategia ochrony i zagospodarowania ekosystemów wodnych
58 Raport o stanie środowiska w woj. wrocławskim w roku 1993
59 Dioksyny – ocena skażeń środowiska naturalnego oraz metody ich wykrywania
60 Wskazówki metodyczne do projektowania regionalnego monitoringu wód powierzchniowo płynących
61 Skażenia promieniotwórcze środowiska i żywności w Polsce w 1993 roku
62 Raport o stanie środowiska woj. olsztyńskiego 1993
63 Stan środowiska w woj. rzeszowskim w 1993
64 Raport o stanie środowiska woj. płockim za rok 1993
65 Ocena stanu lasów Polski na podstawie badań monitoringowych
66 Wyniki monitoringu geochemicznego osadów wodnych Polski w latach 1991-1993
67 Charakterystyka występowania różnych form glinu w wybranych elementach środowiska w Polsce
68 Raport o stanie środowiska woj. jeleniogórskim za rok 1993
69 Rocznik hydrogeologiczny „Stacjonarne obserwacje wód podziemnych w Polsce”. Stacje hydrogeologiczne PIG r. 1991
70 Ochrona i stan środowiska w woj. chełmskim – informator 1993
71 Wytyczne monitoringu podstawowego jezior.
72 Stan środowiska w woj. tarnobrzeskim – 1993
73 Informacje o stanie środowiska woj. nowosądeckim w 1993 roku.
74 Raport o stanie środowiska woj. suwalskim w 1993 roku.
75 Raport o stanie środowiska woj. piotrkowskim w 1993 roku.
76 Raport o stanie zanieczyszczeń powietrza w Polsce w 1993 roku na podstawie pomiarów w sieci podstawowej.
77 Raport o stanie środowiska w woj. zamojskim w 1993 roku.
78 Atlas zanieczyszczenia rzek w Polsce 1990-1992
79 Raport o stanie środowiska w woj. ostrołęckim w 1993 roku.
80 Raport o stanie środowiska w woj. gorzowskim w 1993 roku.
81 Raport o stanie środowiska w woj. pilskim w 1993 roku.
82 Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania, tom 1 (t. 2 nr 170)
83 Morze Bałtyckie, jego zagrożenia i ochrona
84 Informacja o stanie środowiska woj. częstochowskiego w 1993 roku.
85 Raport o stanie środowiska woj. kieleckiego w 1993 roku.
86 Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – stacja bazowa Storkowa
87 Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – stacja bazowa Szymbark
88 Raport o stanie środowiska w woj.łódzkim w 1993 roku.
89 Raport o stanie środowiska woj. legnickiego w 1993 roku.
90 Raport o stanie środowiska w woj. siedleckim w 1993 roku.
91 Raport o stanie środowiska w woj. przemyskim w 1993 roku.
92 Zanieczyszczenie hałasem w świetle badań WIOŚ – 1993 r.
93 Wyniki monitoringu zwykłych wód podziemnych 1991-1993 (sieć krajowa)
94 Ocena wpływu zagrożeń biotycznych (szkodników leśnych i chorób infekcyjnych) na stan lasów w Polsce w latach 1990-1992
95 Raport o stanie środowiska woj. stołecznego warszawskiego w 1993 roku.
96 Raport o stanie środowiska woj. poznańskiego w 1993 roku.
97 Raport o stanie środowiska woj. lubelskiego w 1993 roku.
98 Raport o stanie środowiska woj. kaliskiego w 1993 roku.
99 Raport o stanie środowiska w woj. bialskopodlaskim w 1993 roku.
100 Raport o stanie środowiska woj. opolskiego w 1993 roku.
101 Raport o stanie środowiska woj. ciechanowskiego w 1993 roku.
102 Raport o stanie środowiska w woj. krośnieńskim w 1993 roku.
103 Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – stacja bazowa Święty Krzyż
104 Wskazówki metodyczne dotyczące modelowania wybranych zjawisk przy zastosowaniu GIS
105 Wpływ czynnika antropogenicznego na procesy geochemiczne w powierzchniowych warstwach litosfery.
106 Raport o stanie środowiska woj. łomżyńskiego w 1993 roku.
107 Skutki zdrowotne zanieczyszczenia środowiska (poradnik metodyczny)
108 Raport o stanie środowiska woj. słupskiego w 1993 roku.
109 Raport o stanie środowiska w woj. białostockim w 1993 roku.
110 Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa.
111 Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w 1993 r.
112 Stan zanieczyszczenia roślin na terenie m.Wrocławia i okolic
113 Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska w latach 1992-1993
114 Przegląd słodkowodnych zwierząt bezkręgowych: Aschelminthes ROTATORIA
115 Informacja o stanie środowiska woj. koszalińskiego w 1993 roku.
116 Stan czystości wód jeziora Pile na podstawie badań 1977-1994
117 Wskazówki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi w procesach rekultywacji
118 Monitoring ekologiczny woj. krakowskiego w latach 1986-1992.
119 Raport o stanie środowiska w woj. radomskim w 1993 roku.
120 Zastosowanie bioindykacji w praktyce monitoringu środowiska na przykładzie pn.- ws.Polski
121 Problemy zanieczyszczeń komunikacyjnych
122 Raport o stanie środowiska woj.wałbrzyskiego w 1993 roku.
123 Mapy krytycznych ładunków kwaśnych dla ekosystemów glebowo-kwaśnych Polski.
124 Ocena jakości powietrza w miejscowościach uzdrowiskowych i wypoczynkowych woj.jeleniogórskiego
125 Warsztaty dotyczące modelowania, transportu, transformacji i osiadania zanieczyszczeń powietrza w rejonie „Czarnego trójkąta”
126 Raport o stanie środowiska woj. elbląskiego w 1993 roku.
127 Raport o stanie środowiska w woj. szczecińskim w 1993 roku.
128 Zalew Szczeciński – Wielki Zalew – zmiany jakościowe w wieloleciu
129 Raport o stanie środowiska w woj. zielonogórskim w 1993 roku.
130 Raport o stanie środowiska w woj.toruńskim w 1993 roku.
131 Raport o stanie środowiska w woj. skierniewickim w 1993 roku.
132 Raport o stanie środowiska w woj. gdańskim w 1993 roku.
133 Raport o stanie środowiska w woj. sieradzkim w 1993 roku.
134 Ocena chemizmu wód opadowych, powierzchniowych i glebowych na tle badań w stacji kompleksowego monitoringu – Puszcza Barecka
135 Zanieczyszczenie środowiska rtęcią i jej związkami
136 Raport o stanie środowiska w woj. konińskim w 1993 roku.
137 Ochrona i rekultywacja jezior i zbiorników wodnych
138 Raport o stanie środowiska woj. leszczyńskiego w 1993 roku.
139 Zasady rankingu składowisk odpadów niebezpiecznych
140 Wapnowanie gleb – OSChR we Wrocławiu
141 Atlas zanieczyszcenia rzek w Polsce w latach 1990-92. Wydanie II poprawione i uzupełnione.
142 Związki organiczne w środowisku i metody ich oznaczania
143 Raport o stanie środowiska woj. krakowskiego w 1994 roku.
144 Raport o stanie środowiska w Bielsko-białej w 1993 roku.
145 Raport o stanie środowiska w woj. sieradzkim w 1994 roku.
146 Ochrona warstwy ozonowej.
147 Mapa ekologiczna województwa warszawskiego.
148 Ocena wpływu obiektów i urządzeń gazowych na klimat akustyczny środowiska.
149 Ostoje ptaków w Polsce.
150 Raport o stanie środowiska woj. pilskiego w 1994 roku.
151 Najlepsze osiągnięcia w dziedzinie ochrony powietrza atmosferycznego i gospodarki odpadami przemysłowymi oraz oszczędności paliw i energii.
152 Ranking składowisk odpadów niebezpiecznych w układzie wojewódzkim.
153 Pobieranie próbek środowiskowych do analizy.
154 Stan czystości systemu Wielkich Jezior Mazurskich w latach 1982-1993
155 Elementy monitoringu krajobrazu na przykładzie woj. suwalskiego
156 Raport o stanie środowiska woj. bydgoskiego w 1994 roku.
157 Środowisko a zdrowie – Ogólnopolskie Seminarium „Wspólpraca między jednostkami wojewódzkimi działającymi na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej – wymina doświadczeń.
158 Raport o stanie środowiska w woj. tarnobrzeskim w 1994 roku.
159 Roczny raport o zanieczyszczeniach komunikacyjnych powietrza atmosferycznego w Szczecinie – Rejon Bramy Portowej.
160 Stan środowiska w woj. łomżyńskim 1994 r.
161 Ostoje ptaków w Polsce (też nr 149)
162 Wysokogórskie obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce.
163 Raport o stanie środowiska w woj. jeleniogórskim w 1994 roku.
164 Raport o stanie środowiska woj. łódzkiego w 1994 r.
165 Raport o stanie środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w 1994.
166 Przyroda Ślężańskiego Parku Krajobrazowego.
167 Skażenie promieniotwórcze środowiska i żywności w Polsce w 1994 r.
168 Raport o stanie środowiska woj.rzeszowskiego w 1994 roku.
169 Raport o stanie środowiska w woj. kieleckim w 1994 roku.
170 Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i ich metod oznaczania. t.II (t.I patrz 82)
171 Stan środowiska w woj. opolskim w 1994 r.
172 Stan środowiska w woj. ostrołęckim w 1994 r.
173 Raport o stanie środowiska w województwie wrocławskim w 1994 r.
174 Informacja o stanie środowiska przyrodniczego woj. częstochowskiego w 1994 roku.
175 Raport o stanie środowiska w woj. białostockim w 1994 roku.
176 Raport o stanie środowiska w woj. poznańskim w 1994 roku.
177 Raport o stanie środowiska w woj. suwalskim w 1994 roku.
178 Raport o stanie środowiska w woj. piotrkowskim w 1994 roku.
179 Raport o stanie środowiska w woj. Tarnobrzeskim w 1994r.
180 Monitoring antropogeniczny krajobrazów w środkowej i wschodniej Europie. IV kolokwium Europejskiego Instytutu Podyplomowych Studiów Nauki o Środowisku.
181 Raport o stanie środowiska w woj. przemyskim w 1994 roku.
182 Wskazówki metodyczne dotyczące tworzenia regionalnego i lokalnego monitoringu wód podziemnych (wydanie II zmienione).
183 Raport o stanie środowiska w woj. zamojskim – 1994 r.
184 Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 1994 na podstawie badań monitoringowych
185 Ocena stanu zanieczyszczenia metalami ciężkimi gleb w woj. wrocławskim
186 Raport o stanie środowiska woj. włocławskiego – 1994 r.
187 Raport o stanie środowiska woj. wałbrzyskiego – 1994
188 Raport o stanie środowiska woj. olsztyńskiego – 1994 r.
189 Podstawy chemicznego zanieczyszczenia gleb (metale ciężkie, siarka, WWA)
190 Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego-propozycje programowe
191 Zintegrowany Monitoring Środ. Przyrod. Funkcjonowanie i Monitoring Geoekosystemów
192 Raport o stanie środowiska woj. kaliskim 1994 r.
193 Raport o stanie środowiska woj. katowickim – 1994 r.
194 Szacowanie ryzyka zdrowotnego związanego z zanieczyszczeniem środowiska
195 Raport o stanie środowiska woj. stołecznego Warszawy – 1994 r.
196 Ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowanie rozwoju gospodarczego Karpat Południowo – Wschodniego – 1994
197 Informacja o stanie środowiska woj. koszalińskiego – 1994 r.
198 Stan środowiska województwa krośnieńskiego – 1994 r.
199 Stan środowiska w woj. płockim część I 1994/95
200 Wskazówki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi i substancjami chemicznymi w procesach rekultywacji (II wydanie rozszerzone)
201 Wskazówki metodyczne w sprawie sporządzania ocen stanu lasu
202 Atlas stanu czystości jezior polskich badanych w latach 1989-1993
203 Ochrona i stan środowiska w woj. chełmskim – informator 1994
204 Wskazówki metodyczne wykonywania rekultywacji gruntów i wód podziemnych zanieczyszczonych produktami ropopochodnym (1 egz.)
205 Zanieczyszczenie środowiska hałasem w świetle badań WIOŚ – 1994
206 CORINAIR`90 – Raport z inwentaryzacji emisji (1 egz.)
207 Stan drzewostanów parków narodowych
208 Fizykochemiczne i mikrobiologiczne zagrożenie środow. przez odpady
209 Stan czystości wód jeziora Bedyń
210 Raport o stanie środowiska województwa skierniewickiego
211 Substancje odorotwórcze w środowisku
212 Smog-przyczyny, skutki, przeciwdziałanie
213 Raport o stanie środowiska woj. legnickiego 1994 r
214 Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku (bad. 1993-1994)
215 Raport o stanie środowiska woj gdańskiego 1994
216 Raport o stanie zbiornika zaporowego na podlasiu – Ocena jakości wód zbiornika i zlewni 1991 – 1994
217 Raport o stanie środowiska woj. słupskiego 1994
218 Stan środowiska przyrodniczego w woj. płockim cz. wody II 1994/95
219 Raport o stanie środowiska woj bielskopodlaskim 1994
220 Raport o stanie środowiska woj. radomskim 1994
221 Zanieczyszczenie obszarowe pochodzące z rolnictwa i możliwości ich ograniczenia
222 Roślinne oczyszczanie ścieków
223 Poradnik metodyczy wyznaczenia granic i zagospodarowanie stref ochronnych ujęć i źródeł wód powierzchniowych
224 Lokalne systemy unieszkodliwiania ścieków
225 Ekologiczna utylizacja odchodów związanych z gospod. górskich
226 Informacja o stanie środowiska w woj. nowosądeckim – 1994
227 Erozja agroekosystemów
228 Raport o stanie środowiska woj. tarnowskim – 1994
229 Raport o stanie środowiska woj. siedleckiego w 1994 r.
230 Raport o stanie środowiska woj ciechanowskiego w 1994 r.
231 Ochrona środowiska w transporcie i budownictwie komunikacyjnym
232 Program ochrony środowiska woj. wrocławskiego w latach 1996-2000
233 Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w 1994 roku
234 Udział Wojska w Państwowym Monitoringu Środow. cz.II
235 Raport o stanie środowiska woj szczecińskim 1994 r.
236 Raport o stanie środowiska woj. elbląskim 1994 r.
237 Raport o stanie środowiska woj. lubelskim 1994 r.
238 Przegląd słodkowodnych zwierząt bezkręgowych Protoza CILIOPHORA (CILIATA)+ Arthropoda Crustacea COPEPODA (1 egz. tylko na miejscu)
239 Informacje o stanie środowiska na terenie woj. zielonogórskiego 1994
240 Zmiany sytuacji radiologicznej środowiska Polski w okresie 10 lat po awarii w Czarnobylu
241 Procesy biologiczne w ochronie i rekultywacji nizinnych zbiorników zaporowych (2 egz.)
242 Raport o stanie środowiska woj. konińskim 1994
243 Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Zasady organizacji, system pomiarowy, wybrane metody badań
244 Przegląd metod oznaczania związków ropopochodnych w wodzie, ściekach, glebie i odpadach
245 Przegląd stosowanych w różnych krajach sposobów oceny i klasyfikacji wód powierzchniowych
246 Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego stan geoekosystemów Polski w 1994 r.
247 Wyniki monitoringu geochemicznego osadów wodnych Polski w latach 1994-1995
248 Raport o stanie środowiska woj. bielskim w roku 1994
249 Problemy jakości analizy śladowej w badaniach środowiska przyrodniczego
250 Podręcznik badań starych składowisk – ocena, podstawy badawcze
251 Pola elektromagnetyczne wielkiego miasta z punktu widzenia ochrony środowiska
252 Zanieczyszczenie środowiska hałasem w świetle badań WIOŚ w 1995 r.
253 Mechanizm i wskazówki metodyczne badania procesów erozji.
254 Erozja wąwozowa i metody zagospodarowania wąwozów.
255 Erozja i melioracje przeciwerozyjne.
256 Zarządzanie środowiskiem, zasady informowania i komunikacji ze społeczeństwem
257 Raport o stanie środowiska woj. bydgoskiego w 1995 roku.
258 Ocena stanu zanieczyszczenia gleb woj. krakowskiego metalami ciężkimi i siarką.
259 Stan środowiska w woj. opolskim w 1995 roku.
260 Raport o jakości zwykłych wód podziemnych woj. kieleckiego na podstawie badan monitoringowych w latach 1991-1995.
261 Atlas posterunków wodowskazowych dla potrzeb państwowego monitoringu środowiska
262 Monitoring geoekosystemów górskich. Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego.
263 Określenie stref zagrożeń lasów Polski przez czynnniki biotyczne.
264 Stan środowiska w woj. tarnobrzeskim w 1995 roku.
265 Raport o stanie środowiska w woj.kaliskim za 1995 rok.
266 brak – numer pusty
267 Stan czystości powietrza w woj. bialskopodlaskim.
268 Stan czystości wód powierzchniowych płynących w woj. tarnowskim w 1995 roku. Zmiany jakości wód w latach 1991-1995.
269 Raport o stanie powietrza w woj. wrocławskim w 1995 roku.
270 Odpady a problemy zagrożenia i ochrony wód podziemnych.
271 Raport o stanie środowiska w woj. białostockim w 1995 r.
272 Raport o stanie środowiska w woj. radomskim w 1995 r.
273 Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego – stacja bazowa w Koniczynce
274 Raport o stanie środowiska w woj. konińskim w 1995 r.
275 Raport o stanie środowiska w woj. zamojskim w 1995 r.
276 Raport o stanie środowiska w woj. gdańskim w 1995 r.
277 Stan czystości wód jeziora drowskiego w 1996 r.
278 Informacja o stanie środowiska w woj. nowosądeckim – 1995 r.
279 Raport o stanie środowiska woj. wałbrzyskiego w 1995 r.
280 Raport z badań monitoringowych nad jakościa gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczych w 1995 r.
281 Stan czystości jezior badanych w latach 1990-1995 w woj. poznańskim
282 Raport o stanie środowiska woj. legnickiego w 1995 r.
283 Raport o stanie środowiska woj. łódzkiego w 1995 r.
284 Ocena jakości wód jeziora Besko i jego dopływów w 1995 r. oraz w latach 1990-1994
285 Raport o stanie środowiska w woj. jeleniogórskim w 1995 r.
286 Zmiany jakości wody i trofii podgrzanych jezior konińskich
287 Stan środowiska w woj. toruńskim w 1995 r.
288 Przyroda woj. włocławskiego
289 Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 1995 r. na podstawie badań monitoringowych
290 Analiza wyników pomiarów imisji wykonywanych stacją mobilną
291 Monitoring ekologiczny woj. krakowskiego w latach 1993-1995
292 Stan środowiska przyrodniczego w woj. stołecznym warszawskim. Cz. I – wody
293 Stan środowiska przyrodniczego w woj. płockim. Cz. III – Powietrze. Rok 1995
294 Stan środowiska w woj. płockim. Cz. IV – Ziemia. Rok 1994/1996
295 Raport o stanie środowiska woj. rzeszowskiego w 1995 r.
296 Odpady zagrożeniem dla środowiska
297 Stan czystości wód jeziora Gopło
298 Raport o stanie środowiska w woj. ciechanowskim w 1995 r.
299 Metody prognozowania hałasu komunikacyjnego
300 Zasady kontrolli i ewidencji obiektów emitujących hałas. Wytyczne i baza danych
301 Metody pomiaru hałasu zewnętrznego w środowisku.
302 Atlas posterunków wodowskazowych dla potrzeb państwowego monitoringu środowiska
303 Wieloczynnikowa degradacja środowiska. Komentarz do mapy w skali 1:750000
304 Wyniki monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych w latach 1991-1995 (sieć krajowa)
305 Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku na podstawie wyników wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska w latach 1994-1995
306 Raport 1/96. Sieć stacjonarnych obserwacji wód podziemnych
307 Ocena stanu środowiska i procesów zachodzących w lasach zlewni potoku Ratanica (podgórze Wielickie, Polska południowa)
308 Rocznik hydrogeologiczny. Stacje obserwacyjne wód podziemnych w Polsce 1994
309 Ocena skażenia środowiska Polski metalami ciężkimi przy użyciu mchów jako biowskaźników
310 Hałas drogowy na terenie miast: Przemyśla, Jarosławia i Radymna w świetle pomiarów przeprowadzanych w latach 1995 – 1996
311 Ocena wpływu przemysłu hutniczego na klimat akustyczny środowiska
312 Problemy oczyszczania ścieków i ochrony wód w dorzeczu Odry
313 Ochrona środowiska – woj. katowickie 1995 r.
314 Informacja o stanie środowiska przyrodniczego woj. częstochowskiego w latach 1991-1995
315 Raport o stanie środowiska w woj. krakowskim w 1996 r.
316 Raport o stanie środowiska w woj. kaliskim w 1996 r.
317 Raport o stanie środowiska woj. legnickiego w 1996 r.
318 Raport o stanie środowiska w woj. opolskim w 1996 r.
319 Raport o stanie środowiska w woj. łomżyńskim w 1996 r.
320 Raport o stanie środowiska w woj. pilskim w 1996 r.
321 Raport o stanie środowiska w woj. łódzkim w 1996 r.
322 Raport o stanie środowiska w woj. bydgoskim w 1996 r.
323 Stan czystości wód jeziora charzykowskiego
324 Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w 1995 r.
325 Raport o stanie środowiska w woj tarnobrzeskim w 1996 r.
326 Raport o stanie środowiska w woj ostrołęckim 1995 – 1996
327 Przegląd słodkowodnych zwierząt bezkręgowych – cz V, bentos
328 Stan czystości jeziora Gaładus w latach 1991 – 1995
329 Raport o stanie środowiska w woj. suwalskim w 1996 r.
330 Analiza stanu zanieczyszczenia atmosfery w rejonie stacji pomiarowej WIOŚ w Suwałkach i stacji PMŚ Puszcza Borecka dla wielolecia 1993 – 1995
331 Raport o stanie środowiska w woj. kieleckim – 1996 r.
332 Raport o stanie środowiska w woj. radomskim w 1996 r.
333 Raport o stanie środowiskaw woj. zamojskim w 1996 r.
334 Raport o stanie środowiska w woj. olsztyńskim 1995 – 1996 r.
335 Raport o stanie środowiska w woj. gorzowskim 1995 – 1996 r.
336 Raport o stanie środowiska w woj. wrocławskim w 1996 r.
337 Raport o stanie środowiska w woj. włocławskim w 1996 r.
338 Raport o stanie środowiska w woj. katowickim 1995 – 1996 r.
339 Raport o stanie środowiska w woj. zielonogórskim 1995 – 1996 r. (też nr 353)
340 Raport o stanie środowiska w woj. słupskim 1995 – 1996
341 Raport z badań nad jakością gleb, roślin, produktów rolnych i spożywczych w 1996 r.
342 Gospodarka osadami ściekowymi
343 Raport o stanie środowiska w woj. rzeszowskim w 1996 r.
344 Raport o stanie środowiska w woj. piotrkowskim w 1996 r.
345 Raport o stanie środowiska w woj. sieradzkim 1995 – 1996 r.
346 Raport o stanie środowiska w woj. poznańskim 1995 – 1996
347 Raport o stanie środowiska w woj. jeleniogórskim w 1996 r.
348 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska woj. białostockiego
349 Raport o stanie środowiska woj. lubelskiego za 1995 r.
350 Pięciolecie działalności WIOŚ w Lublinie
351 Stan środowiska w woj. krośnieńskim 1995 – 1996
352 Raport o stanie środowiska w woj. skierniewickim 1995 – 1996
353 Informacja o stanie środowiska woj. zielonogórskiego 1995 – 1996 (patrz nr 339)
354 Zmiany jakości wody jezior na podstawie badań prowadzonych w monitoringu reperowym jezior polskich 1991 – 1995
355 Ochrona i stan środowiska w woj. chełmskim. Informator 1995 – 1996
356 Raport o stanie środowiska w woj. gdańskiego w 1996 r.
357 Raport o stanie środowiska w woj. bialskopodlaskim w 1996 r.
358 Raport o stanie środowiska w woj. lubelskim w 1996 r.
359 Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego – Stacja Bazowa Wigry (Wigierski Park Narodowy)
360 Raport o stanie środowiska w woj. szczecińskim 1995 – 1996
361 Skażenia promieniotwórcze środowiska i żywności w Polsce w 1996 r.
362 Przyroda woj. łomżyńskiego
363 Raport o skażeniach powietrza w Polsce w 1996 r. na podstawie pomiarów w sieci podstawowej
364 Raport o stanie środowiska w woj. ciechanowskim w 1996 r.
365 Ocena stanu zanieczyszczenia gleb woj. bydgoskiego metalami ciężkimi
366 Dobra praktyka laboratoryjna w analizie instrumentalnej
367 Sucha i mokra depozycja pierwiastków w woj. krakowskim w latach 1992 – 1996
368 Rocznik hydrologiczny – stacjionarne obserwacje wód podziemnych w Polsce – 1995 r.
369 Stan czystości Bzury i jej zlewni w woj. Płockim.
370 Stan środowiska w woj. siedleckim w latach 1995 – 1996
371 Raport o stanie środowiska w woj. leszczyńskim w 1994 r.
372 Raport o stanie środowiska w woj. leszczyńskim 1995 – 1996
373 Informacja o stanie środowiska woj. koszalińskiego 1995 – 1996
374 Raport o stanie środowiska w woj. stołecznym warszawskim 1996 r.
375 Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego – Stacja Bazowa Puszcza Borecka
376 Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku – PMŚ – 1995 – 1996
377 Atlas posterunków wodowskazowych dla potrzeb PMŚ 1995 – 1996
378 Raport o stanie środowiska w woj. tarnowskim w 1996 r.
379 Pobieranie i przygotowywanie prób do oznaczania związków organicznych metodami chromatografii, I-woda, II-powietrze
380 Zastosowanie chromatografii gazowej i cieczowej do analizy zanieczyszczeń środowiska.
381 Raport o stanie środowiska w woj. przemyskim w latach 1995 – 1996
382 Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 1996 r. na podstawie badań monitoringowych
383 Raport o stanie środowiska w woj. nowosądeckim w 1996 r.
384 Radiologiczny atlas Polski – 1997 r.
385 Stan gleb woj. kaliskiego, ich zasadowość i zanieczyszczenie
386 Stan czystości jezior w woj. pilskim na podstawie badań monitoringowych w latach 1992-1997
387 Przyroda województwa pilskiego i jej ochrona
388 Raport o stanie środowiska województwa wałbrzyskiego w 1996 r
389 Fakty i liczby 1997
390 Atomistyka oraz bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w Polsce w 1997 r.
391 Stan środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w 1997 r.
392 Raport o stanie środowiska województwa bydgoskiego w 1997 r.
393 Stan środowiska w województwie tarnobrzeskim w 1997 r.
394 Mikrobiologiczne metody w monitoringu środowiska przyrodniczego
395 Raport o stanie środowiska w województwie płockim w 1997 r.
396 Raport o stanie środowiska woj. gdańskiego w 1997 roku
397 Raport o stanie środowiska w woj. bielskim w latach 1995-96
398 Zasady i elementy monitoringu bioróżnorodności na przykładzie rezerwatów przyrody
399 Raport o stanie środowiska w woj. suwalskim w 1997 roku
400 Przegląd słodkowodnych zwierząt bezkręgowych. Cz.VI .DIPTERA – muchówki (larwy)
401 Stan czystości Jeziora Rajgrodzkiego
402 Raport o stanie środowiska w woj. nowosądeckim w 1997 roku
403 Ocena stanu zanieczyszczenia gleb województwa tarnowskiego metalami ciężkimi i siarką oraz warunków produkcji rolniczej
404 Raport o stanie środowiska w woj. stołecznym warszawskim w 1997 roku – powietrze
405 Stan czystości Skrwy Lewej i jej zlewni w województwie płockim – rok 1997
406 Klucz do oznaczania słodkowodnej makrofauny bezkręgowej dla potrzeb bioindykacji stanu środowiska
407 Odpady zagrożeniem dla środowiska
408 Ocena wpływu przemysłu odlewniczego na klimat akustyczny środowiska
409 Monitoring powierzchni ziemi województwa włocławskiego
410 Stan czystości wybranych jezior Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego
411 Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 1997 roku na podstawie badań monitoringowych
412 Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego za rok 1997
413 Raport o stanie środowiska województwa łodzkiego w roku 1997
414 Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza w województwie toruńskim (na podstawie metody pasywnej
415 Raport o stanie środowiska w województwie jeleniogórskim w roku 1997
416 Stan czystości jezior województwa gorzowskiego w latach 1993-97
417 Skażenia promieniotwórcze środowiska i żywności w Polsce w 1997 roku
418 Siarka w glebach Polski – stan i zagrożenie
419 Wyniki monitoringu geochemicznego osadów wodnych Polski w latach 1996 i 1997
420 Stan środowiska województwa zamojskiego w latach 1995-1997
421 Stan środowiska w Polsce
422 Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego – Stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997
423 Stan zagrożenia hałasem na terenie miasta Krakowa
425 Potencjalne nadzwyczajne zagrożenia środowiska obszaru przyrodniczego Polski i Białorusi
426 Stacja pomiarowa zanieczyszczeń powietrza WIOŚ Poznań w centrum Poznania – metodyka i wyniki pomiarów
427 Monitoring wielkich jezior mazurskich – wyniki badań z lat 1990-1998
428 Wskaźniki ekorozwoju – pod red. Tadeusza Borysa
429 Zarys systemu zagospodarowania odpadów – Paweł Ambroziewicz
430 Raport – wody powierzchniowe a gospodarka wodno-ściekowa w województwie rzeszowskim
431 Stan czystości wód powierzchniowych obszaru zielonych płuc Polski
432 Stan jakości wód podziemnych na podstawie badań monitoringowych w latach 1996 – 1997
433 Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 1998-2002
434 Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza w Polsce w świetle standardów Unii Europejskiej
435 Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w latach 1996-1997
436 Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska w latach 1996-1997
437 Związki organiczne w środowisku i metody ich oznaczania
438 Zagospodarowanie wyrobisk
439 Polichlorowane bifenyle (PCBs) w środowisku: chemia, analiza, toksyczność, stężenia i ocena ryzyka
440 Wskazówki metodyczne opracowania planu akustycznego miasta średniej wielkości
441 Stan środowiska w województwie opolskim w latach 1997-1998
442 Stan środowiska w województwie mazowieckim
443 Ocena raportu „Stan środowiska w Polsce” (1999)
444 Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza w Polsce w świetle standardów Unii Europejskiej(Assessment of air quality in Polandin the light of the European Union standards) (wersja pol. patrz nr 434)
445 Stan klimatu akustycznego w kraju w świetle badań WIOŚ (też pod nr 449)
446 Fakty i liczby 1998
447 Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego – Stacja bazowa „Pożary” w Kampinoskim Parku Narodowym
448 Zasady prowadzenia przed – i poinwestycyjnego monitoringu hałasu dla tras szybkiego ruchu
449 Stan klimatu akustycznego w kraju w świetle badań WIOŚ – patrz też nr445
450 Informacja o stanie środowiska w wojewóztwie konińskim w latach 1996 i 1997
451 Jeziora lobeliowe położone na terenie województwa słupskiego
452 Atomistyka oraz bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w Polsce w 1997 r.
453 Skażenia promieniotwórcze środowiska w Polsce w 1995 r.
454 Radiologiczny atlas Polski – 1997 r. patrz też nr 384
455 Środowisko w Unii Europejskiej na przełomie stulecia. Streszczenie.
456 Skażenie promieniotwórcze śreodowiska i żywności w Polsce w 1998 r.
457 Przegląd słodkowodnych zwierząt bezkręgowych.
458 Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w 1998 r.
459 Raport o stanie środowiska naturalnego miasta Krakowa w latach 1994-98 stan aktualny i tendencje
460 Ocena stanu zanieczyszczenia gleb województwa małopolskiego metalami ciężkimi i siarką.
461 Monitoring osłonowy ujęć wód podziemnych – metody badań
462 Raport o stanie środowiska w 1998 roku na obszarze województwa małopolskiego.
463 Stan czystości rzek jezior i Bałtyku na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska w latach 1997-1998.
464 Zanieczyszczenie środowiska hałasem w świetle badań WIOŚ w 1998 roku.
465 Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza w Polsce w 1998 roku na podstawie pomiarów w sieci podstawowej.
466 Przegląd słodkowodnych zwierząt bezkręgowych, cz. VII INSECTA – owady (larwy)
467 Raport o stanie środowiska województwa pomorskiego w 1999 r.
468 Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 1997-98 r.
469 Raport o stanie środowiska w wielkopolsce t. I i II
470 Raport o stanie środowiska w województwie podlaskim
471 Raport o stanie środowiska województwa lubuskim w latach 1997-98
472 Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim 97-98 r.
473 Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 1998 r.
474 Stan i ochrona środowiska na pograniczu polsko-czesko-niemieckim
475 Raport – Ekorozwój poprzez odmaterializowanie produkcji i konsumpcji
476 Stan uszkodzenia lasów w 1998 r. na podstawie badań monitoringowych
477 Efektywność działań proekologicznych a poziom zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym na przykładzie byłego woj. konińskiego w 1989-98
478 Wspólny raport o jakości powietrza w obszarze Czarnego Trójkąta w 1998 r.
479 Klimat akustyczny miasta Poznania (1997-1999)
480 Monitoring chemizmu gleb ornych Polski – program badań i wyniki wstępne
481 Stan środowiska w województwie opolskim w 1999
482 Raport o stanie środowiska w woj. stołecznym warszawskim w 1997 roku – powietrze – wydano w 1998 r. – patrz poz. 404
483 Fakty i liczby – Ministerstwo Środowiska
484 Pierwiastki śladowe (Cd, Cn, Ni, Pb, Zn) w glebach użytków rolnych Polski – IUNG Puławy
485 Jakość wód powierzchniowych w zlewni rzeki Gwdy na terenie województwa wielkopolskiego w latach (1992-1998)
486 Atomistyka oraz bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w Polsce w 1999 r.
487 Aspekty zdrowotne awarii chemicznych
488 Dolny Śląsk Nr 7/99
489 Skażenie promieniotwórcze środowiska i żywności w Polsce w 1999 r.
490 Raport o stanie środowiska woj. lubelskiego – 2000 r.
491 Ocena ryzyka dla ludzi i wód z tytułu transportu wodnego materiałów niebezpiecznych
492 Stan środowiska w województwie mazowieckim (1998)
493 Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 1999 r.
494 Stan środowiska w woj. Świętokrzyskim w 1999 r.
495 Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 1998 r. na podstawie badań monitoringowych
496 Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 1999 r. na podstawie badań monitoringowych
497 Raport o stanie środowiska w woj.małopolskim w 1999 r.
498 Przegląd słodkowodnych zwierząt bezkręgowych – cz VIII Insecta – owady
499 Wskazówki do modernizacji monitoringu jakości powietrza pod kątem dostosowania systemu do wymagań UE ze szczególnym uwzględnieniem dużych miast (2 egz)
500 Okologische Wirkungen des indrustriellen Strukturwandels in Nordbohmen,……
501 Raport o stanie srodowiska na obszarzre województwa warmińsko-mazurskiego w latach 1997-1998
502 Stan zdrowotny lasów Polski w 1999 roku
503 Zanieczyszczenie środowiska hałasem w świetle badań WIOŚ w 1999 roku
504 Stan srodowiska wojewodztwa podlaskiego w 1999 roku
505 Wyniki monitoringu geochemicznego osadów wodnych w Polsce w latach 1998-1999
506 Zagrożenia zdrowotne dzieci i młodzieży u schyłku XX wieku
507 Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 1999 roku
508 Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w 1999 roku
509 Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 1999 roku
510 Inspekcja Ochrony Środowiska – 20 lat na straży ekologicznego prawa 1980-2000
511 Raport o stanie środowiska w województwie wielkopolskim w 1999roku
512 Klimat akustyczny w miastach południowej wielkopolski
513 Zasobność i zanieczyszczenie gleb wielkopolski stan na rok 2000
514 Stan środowiska w województwie lubuskim w 1999 roku
515 Wpływ na infrastrukturę zaopatrzenia w wodę i ochronę wód wielkiej powodzi w 1997 roku oraz 1998 w dorzeczu górnej i środkowej Odry
516 Atlas czystości jezior polskich badanych w latach 1994-1998
517 Stan środowiska w Zielonej Górze w 1999 roku
518 Stan środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w 1999 roku
519 Ministerstwo Środowiska- informator
520 Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku- na podstawie wykazówbadań wykonywanych w ramach PMŚ- 1998-1999
521 Rocznik Hydrogeologiczny – stacje obserwacyjne wód podziemnych w Polsce
522 Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w poznańskim
523 Stan środowiska w województwie podkarpackim 1999 rok
524 Podstawowe problemy środowiska w Polsce – GIOŚ. Raport wskażnikowy
525 Problemy oczyszczania ścieków i ochrony wód w dorzeczu Odry – 2000r
526 Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w latach 1999-2000. Część I – rok 1999
527 Index UV a człowiek
528 Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2000 roku
529 Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w latach 1998-1999
530 Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2000 roku
531 Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko -przemysłowych – materiały konferencyjne Ustroń – wrzesień 2001
532 Stan środowiska w województwie opolskim w 2000 roku- raport
533 Wykorzystywanie danych meteorologicznych w monitoringu jakości powietrza (podstawy fiz. i wskażniki metodyczne)
534 Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w 2000r
535 Raport o stanie środowiska województwa pomorskiego w 2000r
536 Skażenie promieniotwórcze rzek i jezior w Polsce w latach 1999-2000 na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach PMŚ
537 Przegląd słodkowodnych zwierząt bezkręgowych – INSECTA owady
538 Stan środowiska w województwie podkarpackim w 2000 roku
539 Raport 2000 „Stan środowiska w województwie mazowieckim”
540 Raport 2000 „Stan środowiska w województwie lubuskim”
541 Raport 97-98r „Stan środowiska w województwie dolnośląskim WIOŚ – Wrocław
542 Raport 99r „Stan środowiska w województwie dolnośląskim WIOŚ-Wrocław
543 Raport 2000 „Stan środowiska w województwie dolnośląskim WIOS- Wrocław
544 Problemy ochrony zasobów wodnych w dorzeczu Odry – 2000- Lądek Zdrój ( 1 egz.)
545 Rejestry uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR) jako instrument realizacji polityki ekologicznej ( 1egz.)
546 Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 1/ 2001
547 Natura 2000 – europejska sieć ekologiczna
548 Stan zdrowotny lasów Polski w 2000 roku
549 Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2000r na podstawie badań monitoringowych
550 Ustawa Prawo Ochrony Środowiska – komentarz
551 Raport o stanie środowiska województwa łódzkiego w 2000 roku
552 Stan środowiska w województwie śląskim 1999-2000r
553 Gospodarka odpadami w województwie podkarpackim
554 Wspólny raport o jakości powietrza w obszarze Czarnego Trójkąta w 1999 r.
555 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2000
556 Biznes i ekologia – dwutygodnik – Inspekcja Ochrony Środowiska (artykuły o Inspekcji)
557 Problemy ochrony środowiska naturalnego gmin w Polsce u progu XXI wieku
558 Wspólny raport o jakości powietrza w obszarze „Czarnego Trójkąta” w 2000r.
559 Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach PMŚ w latach 1999-2000
560 Podstawowe problemy środowiska w Polsce – GIOŚ. Raport wskażnikowy
561 Stan czystości wód w zlewni Południowego Kanału Obry
562 Stan i potrzeby inwestycyjne gmin woj.. Wielkopolskiego w zakresie gospodarki ściekowej
563 Ekosystemy wodne okolic Konina
564 Zasobność i zanieczyszczenie gleb wielkopolski stan na rok 2000
565 Stan czystości wód w zlewniach dopływów środkowej i dolnej Noteci na terenie woj.. Wielkopolskiego w 19991-2000
566 Stan środowiska w woj. opolskim w roku 2001
567 Płynie struga węgla
568 Atomistyka oraz bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w Polsce w 2001r.
569 Raport o stanie środowiska woj. warmińsko-mazurskiego w latach 1999-2000. II część Rok 2000
570 Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska woj.. Dolnośląskiego
571 Lista substancji chemicznych do identyfikacji obiektów niebezpiecznych (Dyrektywa SVEVESO II)
572 Raport o stanie środowiska woj. lubelskiego w 2001r.
573 Natura 2000-Natura 2000 w Dolinie Odry czyli Odrą do Europy
574 Jakość i zagrożenia wód powierzchniowych w woj. mazowieckim- raport
575 Raport o stanie środowiska woj..kujawsko-pomorskiego w 2001r.
576 Stan środowiska w woj.. Świętokrzyskim w roku2001
577 Poradnik- wojewódzki plany gospodarki odpadami (u Teresy) plus CD
578 Poradnik- powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami (u Teresy) plus CD
579 Stan środowiska w woj.. Podkarpackim w 2001r. -raport
580 Stan środowiska w woj. lubuskim w 2001 roku
581 Rola Inspekcji Ochrony środowiska w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska w szczególności w procesie inwestycyjnym
582 Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w aglomeacji gdańskiej w roku 2001 i informacja o działalności fundacji ARMAAG
583 Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2001 roku na podstawie badań monitoringowych
584 Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2001 roku
585 Stan środowiska Dolnego Śląska – folder, grudzień 2002
586 Raport o stanie środowiska w woj. pomorskim w 2001 roku
587 Raport o stanie środowiska w woj. łódzkim w 2001 roku
588 Dostęp do informacji o środowisku
589 Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 1/ 2002 (3)
590 Środowisko Wrocławia, informator 2002
591 Wrocław u progu III tysiąclecia, Raport o mieście 2002 r.
592 Stan zdrowotny lasów Polski w 2001 roku
593 Forest condition in Poland in 2001
594 Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w 2001 r. na podstawie pomiarów krajowej sieci stacji podstawowych
595 Stan klimatu akustycznego w kraju w świetle badań WIOŚ, 2002 rok
596 Monitoring chemizmu gleb ornych Polski – program badań i wyniki 1995 i 2000
597 Stan środowiska województwa podlaskiego w latach 2000-2001
598 Wspólny raport o jakości powietrza w obszarze Czarnego Trójkąta w 2001 roku
599 Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2002r., komentarz
600 Przepisy o opakowaniach oraz o opłacie produktowej i depozytowej,stan prawny na dzień 1.10.2002 r. komentarz
601 Raport o stanie środowiska w woj. zachodniopomorskim w roku 2001
602 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2001 roku
603 Stan czystości wód w zlewni rzeki Wełny w 2002 roku. Poznań
604 Stan czystości wód w zlewni kościańskiego kanału Obry. Leszno
605 Jakość wód powierzchniowych w zlewni rzeki Prosny na podstawie badań przeprowadzonych w latach 1992-2000. Kalisz
606 Ocena wstępna jakości powietrza w Wielkopolsce. Poznań 2002 rok
607 Stan środowiska w woj. ślaskim w 2001 roku
608 Badanie i ocena jakości wód wpływających do Zatoki Gdańskiej i środowiska morskiego strefy przybrzeżnej w czsie powodzi w 2001 roku.
609 Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku na podstawie wyników badań wykonanych w ramach państwowego monitoringu środowiska w latach 2000-2001
610 Program Państwowego monitoringu środowiska na lata 2003-2005
611 Biuletyn monitoringu przyrody nr 1/2003(4)
612 Najważniejsze dane demograficzne z raportu o stanie zdrowia Dolnoślązaków w latach 1999-2001 oraz przewidywane trendy zmian
613 Gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi w województwie podkarpackim
614 Wrocławska oczyszczalnia ścieków, MPWiK Wrocław
615 Raport o stanie środowiska w woj.. Lubelskim
616 Raport o stanie środowiska woj.. Warmińsko – mazurskiego w roku 2001
617 Stan środowiska w woj.. Opolskim w roku 2002
618 Raport – Stan środowiska w Polsce w latach 1996-2001
619 Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2002 roku
620 Biuletyn informacyjny projektu bliźniaczego Phare PL01/IB/EN/01 – Ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego
621 Niebezpieczne dioksyny, Wydawnictwo Arkady
622 Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz ocena stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce w 2002 roku
623 Zanieczyszczenie rzeki Odry, Wyniki Międzynarodowego Projektu Odra (IOP), 2002 rok
624 Biuletyn informacyjny projektu bliźniaczego Phare PL01/IB/EN/01 – Ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego – lato 2003
625 Etyczne i psychospołeczne aspekty badań rynkowych, wyższa Szkoła Zarządzania
626 Gospodarka wodno-ściekowa, przepisy, normy, technologie, metody postępowania, Verlag Dashofer
627 Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2002 roku
628 Problemy ochrony zasobów wodnych w dorzeczu Odry – 2003 rok, materiały konferencyjne
629 River biomonitoring and benthic invertebrate communities
630 Fizyczno-chemiczne i biologiczne referencyjne metody badań komunalnych osadów ściekowych
631 Podręcznik gospodarki odpadami, teoria i praktyka,Wydawnictwo Siedel, Przywecki, 2003
632 Wyniki geochemicznych badań osadów wodnych Polski w latach 2000-2002
633 Inspekcja Ochrony Środowiska, listopad 2003 (broszura)
634 Raport o stanie środowiska województwa kujawsko – pomorskiego w 2002 roku
635 Stan jakości wód podziemnych na podstawie badań monitoringowych w latach 1998-2002
636 Stan środowiska w województwie lubuskim w 2002 roku
637 Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2002 roku
638 Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2002 roku
639 Stan środowiska w województwie podkarpackim w 2002 roku
640 Stan zdrowotny lasów Polski w 2002 roku
641 Fizyko-chemiczne badanie wody i ścieków, Wyd. Arkady
642 Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii, rok 2003, 2004, Wyd. PWr
643 Różnorodność biologiczna Polski, Drugi polski raport -10 lat po Rio,NFOŚ
644 Stan środowiska w województwie śląskim w 2002 roku
645 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2002
646 Stan czystości wód w zlewni Północnego Kanału Obry
647 Informator o przepisach i procedurach dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest
648 Przemysł chemiczny a ochrona środowiska (zeszyt 1do 8)
649 Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach monitoringu środowiska w latach 2001-2002
650 Zagospodarowanie wyrobisk – technologiczne, przyrodnicze i gospodarcze uwarunkowania zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych surowców skalnych Dolnego Śląska, Wyd. PWr
651 Technologiczne, przyrodnicze i gospodarcze uwarunkowania eksploatacji i zagospodarowania wyrobisk w górnictwie skalnym, Wyd. PWr.
652 Wspólny raport o jakości powietrza w obszarze Czarnego Trójkąta w 2002 roku
653 Fundacja ARMAAG – raport 2002
654 Sieć monitoringu ARMAAG – inicjatywa samorządowa jako narzędzie zarządzania środowiskiem w regionie u progu wejścia do Unii Europejskiej – 29-30 maja 2003
655 Wrocławskie Zielone Wyspy. Projekt zarządzania zasobami środowiska miejskiego
656 Prawo do sądu w ochronie środowiska, Centrum Prawa Ekologicznego 2002r.
657 Protokół EKG ONZ w sprawie odpowiedzialności cywilnej i odszkodowania za szkody wynikłe z transgranicznych skutków awarii przemysłowych na wodach transgranicznych, Komentarz, Centrum Prawa Ekologicznego 2003r.
658 Umowy międzynarodowe EKG ONZ z dziedziny ochrony środowiska oraz zasady ich przestrzegania i egzekwowania, Centrum Prawa Ekologicznego 2004r.
659 Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2003
660 Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2003 roku
661 Biuletyn Monitoringu Przyrody 1/2004(5)
662 Wyznaczanie obszarów, na których przekroczone są standardy jakości gleb, BMŚ 2004
663 Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2003 roku
664 Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2003 roku na podstawie badań monitoringowych
665 Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2003
666 Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przewodnik
667 Ocena skażeń promieniotwórczych gleby oraz tła promieniowania gamma w Polsce w latach 1988-2001
668 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2003
669 Klimat akustyczny miata Szamotuły
670 Stan czystości zbiorników retencyjnych w południowej Wielkopolsce na podstawie badań monitoringowych w latach 1997-2003
671 Informator- Stan środowiska w Wielkopolsce, Poznań 2004
672 Stan środowiska w województwie mazowickim w 2004 roku
673 Wybrane problemy gospodarki odpadami województwa mazowieckiego, grudzień 2004, wersja na CD
674 Wpływ rolnictwa na środowisko, materiały konferencyjne PKE, W-w 2004
675 Phare Project PL 01/IB/EN/03, w wersji angielskiej
676 Wytyczne wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych
677 Stan środowiska w województwie podkarpackim w 2003 roku
678 Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2003 roku
679 Raport o stanie środowiska województwa podłaskiego w latach 2002-2003
680 Polskie rolnictwo a ochrona środowiska,Poznań 2004, podręcznik
681 Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 1999-2003
682 Stan środowiska w województwie śląskim w 2003 roku
683 Zanieczyszczenie środowiska hałasem w świetle badań WIOŚ
684 Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska w latach 2002-2003
685 Potencjalne zagrożenia środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi
686 Widłonogi COPEPODA: CYCLOPOIDA, klucz do oznaczania
687 Środowisko a zdrowie 2005 – VII Ogólnopolska Sesja Popularnonaukowa, Częstochowa 2-3 czerwca 2005
688 Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2003
689 BSEP nr 98 „Status of the Hot-spots in Saint Petersburg and the Leningrad Region”
690 BSEP nr 99 „Status of the Hot-spots in Denmark, Finland, Germany and Sweden”
691 BSEP nr 100 „Nutrient Pollution to the Baltic Sea in 2000”
692 Atlas of Euglenophytes
693 Raport o stanie srodowiska województwa lubelskiego w 2004 roku
694 Fauna Polski Charakterystka i wykaz gatunków, tom I, wyd. Muzeum i Instytut Zoologii PAN
695 Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny tom I-Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy
696 Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny tom II- Wody słodkie i torfowiska
697 Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny tom III – Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla
698 Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny tom IV – Ściany, piargi, rumowiska skalne i jaskinie
699 Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny tom V – Lasy i bory
700 Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny tom VI – Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków)
701 Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny tom VII – Ptaki (część I)
702 Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny tom VIII – Ptaki (część II)
703 Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny tom IX – Gatunki roślin
704 Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2004 roku
705 Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji
706 Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2004 roku
707 Pokrycie terenu w Polsce, Bazy danych CORINE Land Cover
708 Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2004 roku
709 Informacja o stanie środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2004
710 Stan środowiska w województwie podkarpackim w 2004 roku
711 Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2004 roku
712 Trendy zmian jakości wód rzek i jezior, IMGW, W-wa 2005
713 Stan zdrowotny lasów Polski w 2004 roku
714 Skarby naszej przyrody, województwo lubelskie
715 Zagrożone gatunki zwierzat i roślin w Polsce- materiały dydaktyczne dla nauczycieli
716 Stan środowiska w województwie dolnośląskim w 2004 roku
717 Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2004
718 Typologia i warunki referencyjne wód powierzchniowych, materiały konferencyjne czerwiec 2005
719 Prawo ochrony środowiska, Podręcznik, Centrum Prawa Ekologicznego, W-w 2005
720 Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego, W-w 2005
721 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2004
722 Agrochemiczne badania gleb Wielkopolski w latach 2000-2004
723 Stan środowiska w województwie lubuskim w 2004 roku
724 Stan środowiska w Zielonej Górze w 2004 roku
725 Stan środowiska w województwie śląskim w 2004 roku
726 Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej, Komitet Ochrony Przyrody PAN
727 Ekologiczne aspekty melioracji wodnych, Komitet Ochrony Przyrody PAN
728 Stan środowiska w Polsce na tle celów i priorytetów Unii Europejskiej, raport wskaźnikowy 2004
729 Gospodarka odpadami na terenach wiejskich, poradnik MŚ, W-wa 2005
730 Chemia rolna dla studentów agrobiznesu, WA Lublin 2006
731 Przewodnik: Procedury powiadamiania (Kontrola przemieszczania odpadów, Polska 2004/S 248-213974
732 Przewodnik: Identyfikacja i klasyfikacja odpadów (Kontrola przemieszczania odpadów, Polska 2004/S 248-213974
733 Sytuacja prawna organizacji ekologicznych, stan prawny-lipiec 2006
734 Environmental Engineering Science, nr 4, lipiec/siepień 2006
735 Jakość zwykłych wód podziemnych w województwie kujawsko-pomorskim na podstawie wyników monitoringu regionalnego w latach 2000-2004
736 Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2004 roku
737 Radiologiczny atlas Polski 2005, GIOŚ W-wa 2006
738 Radon w środowisku życia, pracy i nauki mieszkańców Dolnego Śląska
739 Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w aglomeacji gdańskiej i w Tczewie w roku 2005 i informacja o działalności fundacji ARMAAG
740 Wyniki geochemicznych badań osadów wodnych Polski w latach 2003-2005, GIOŚ W-wa 2006
741 Samorząd a ochrona środowiska, BMŚ Rzeszów
742 Zastosowanie nowych technologii w sektorze ochrony środowiska, NFOŚiGW Warszawa 2006
743 Zanieczyszczenie środowiska hałasem w świetle badań WIOŚ w latach 2002-2004, W-wa 2005
744 Zanieczszczenie powietrza w Polsce w latach 2003-2004, W-wa 2005
745 Ocena środowiska obszarów przygranicznych Polski i Litwy w latach 1994-2003, W-wa 2005
746 Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2004 roku na podstawie badań monitoringowych, W-wa 2005, CD
747 Monitoring lasów. Ocena stanu zdrowotnego lasów w latach 1991-2005, W-wa 2006
748 Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2005
749 Stan, przemiany i funkcjonowanie geoekosystemów Polski w latach 1994-2004 na podstawie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, W-wa 2006
750 Stan czystości jezior Polski badanych w latach 1999-2004
751 Radioaktywność przyziemnej warstwy atmosfery w Polsce w latach 1986-2006
752 Inspekcja Ochrony Środowiska w liczbach – 2005, GIOŚ Warszawa 2006
753 Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce w latach 2004-2006, broszura NFOŚiGW
754 Interkalibracja zgodna z Ramową Dyrektywą Wodną. Porównywalność wyników oceny jakości wody w skali europejskiej
755 Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2005 roku
756 Środowisko Wrocławia, informator 2006
757 Raport o stanie srodowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2005 roku
758 Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2005 roku
759 Stan środowiska wwojewództwie podkarpackim w 2005 roku
760 Czwarty raport rządowy dla konferencji stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, W-wa 2006
761 Zasady zapobiegania, przygotowania i reakcji na wypadki chemiczne. Wytyczne dla:przemysłu (zarządzający i pracownicy), władz publicznych, społeczności lokalnych i innych zainteresowanych stron, GIOŚ W-wa 2006
762 Ogólne kierunki działania organów Inspekcji Ochrony Środowiska w latach 2007-2013, GIOŚ W-wa 2007
763 Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2005 roku
764 Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2005 roku, Bydgoszcz 2006
765 Stan środowiska w województwie śląskim w 2005 roku
766 Zasady postepowania ratowniczego , GIOŚ 2006
767 Architektura krajobrazu, Studia i prezentacje, nr 1-2.2006
768 Program Państwowego monitoringu środowiska na lata 2007-2009, Warszawa 2007
769 Austriackie firmy w Polsce, Skuteczna strategi rynkowa, Warszawa 2007
770 Organizmy genetycznie zmodyfikowane, Materiały szkoleniowe, Poznań 2007
771 Metodologia określania bezpiecznych lokalizacji zakładów mogących powodować poważne awarie, W-wa 2007
772 Środowisko Europy 2005, Stan i prognozy, Część A – Ocena zintegrowana, EAŚ 2005
773 Medycyna środowiskowa, 4th International conference of children health and the environment, Vienna 2007
774 Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w aglomeracji gdańskiej i Tczewie w roku 2006 i informacja o działalności Fyndacji ARMAAG
775 Strategia zarządzania zasobami ludzkimi Służby Cywilnej, W-wa 2006
776 Dostęp do informacji o środowiski i jego ochronie, materiały szkoleniowe, W-w-Poznań 2007
777 Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2006 roku, Olsztyn 2007
778 Stan środowiska w województwie lubuskim w 2005 roku
779 Ocena jakości powietrza w województwie śląskim w latach 2002-2006
780 Stan środowiska w Wielkopolsce w roku 2006
781 Projekty realizowane na Dolnym Śląsku w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
782 Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2006 roku
783 Informacja o stanie środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2006
784 Stan środowiska w województwie opolskim w latach 2005-2006
785 Stan srodowiska w województwie podkarpackim w 2006 roku
786 Stan środowiska w województwie śląskim w 2006 roku
787 Stan środowiska w województwie lubuskim w 2006 roku
788 Stan i zmiany właściwości gleb użytkowanych rolniczo w województwie dolnośląskim w latach 2000-2005
789 Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2006 roku
790 10 lat po katastrofalnej powodzi 1997 r. Materiały pokonferencyjne,NOT, Opole 2007
791 Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2006 roku
792 Raport o stanie srodowiska województwa podlaskiego w latach 2004-2006
793 Architektura krajobrazu, Studia i prezentacje,części 1-4,Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław, 2007
794 Raport o stanie srodowiska w województwie pomorskim w 2006 roku
795 Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2006 roku
796 Control of Mercury Emissions from Coal-fired Power Plant, PZiTS,Oddz. Wielkopolski, Poznań 2007
797 Süsswasserflora von Mitteleeuropa, 2/4, 4.Teil:Bacillariophyceae, Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg,Berlin
798 Hydrogeologia regionalna Polski, Wody słodkie-tom I, Wody mineralne, lecznicze i termalne oraz kopalniane- tom II
799 Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji, Centrum Prawa Ekologicznego, W-w 2008
800 Klucz do oznaczaczania gatunków ramienic (Characeae) w rzekach i jeziorach, BMŚ 2008
801 Süsswasserflora von Mitteleeuropa, 2/2, 2.Teil.part 2:Bacillariaceae, Epithemiaceae, Surirellaceae, Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg,Berlin
802 Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w aglomeracji gdańskiej i Tczewie w roku 2007 i informacja o działalności Fyndacji ARMAAG
803 Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w latach 2006-2007
804 Meteorologia, Hydrologia, Ochrona Środowiska kierunki badań i problemy, IMGW W-wa 2008
805 Climate Change 2007, Synthesis Report, Intergovernmental Panel on Climate Change, 2008
806 Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2007 roku, Olsztyn 2007
807 Analiza zagrożeń poważnymi awariami w obszarach przygranicznychz Czechami – międzynarodowy transport niebezpiecznych substancji chemicznych, GIOŚ, W-wa 2008
808 Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2007 roku
809 Stan środowiska w województwie podkarpackim w latach 2000-2007
810 Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2007 roku
811 Co się może stać z naszym środowiskiem, czyli niekóre skutki zmian klimatu, GIOŚ 2008
812 Inspekcja Ochrony Środowiska w liczbach – 2007, GIOŚ Warszawa 2008
813 Stan środowiska w województwie lubuskim w 2007 roku
814 Stan środowiska w województwie śląskim w 2007 roku
815 Stan środowiska w województwie opolskim w 2007 roku
816 Süsswasserflora von Mitteleeuropa, 2/1, 1.Bacillariaceae, Teil.part 1:Naviculaceae, Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg,Berlin
817 Wszystko co warto wiedzieć o wdrażaniu dyrektywy azotanowej w Polsce
818 Stan srodowiska w województwie mazowieckim w 2007 roku
819 Zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry – XII Konferencja ODRA, Szklarska Poręba 2008
820 Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2007 roku.
821 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2007
822 Modelowanie procesów hydrologicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008
823 Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2006-2007
824 Trwałe zanieczyszczenia organiczne-gospodarka odpadami, Materiały informacyjne IOŚ, W-wa 2008
825 Trwałe zanieczyszczenia organiczne w środowisku, Rozp. Wspólnoty Europejskiej nr 850/2004, Materiały informacyjne IOŚ, W-wa 2008
826 Klucz do oznaczaczania makrofitów dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce, BMŚ 2008
827 Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2007 roku na podstawie badań monitoringowych, W-wa 2008
828 Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w latach 2005-2006, Warszawa 2007
829 Plan gospodarowania wodami dla onszaru dorzecza Odry, Projekt, KZGW, Kraków 2008
830 Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Dunaju, Projekt, RZGW, Kraków 2008
831 Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Łaby, Projekt, RZGW, Kraków 2008
832 Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2008 roku
833 Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w aglomeracji gdańskiej i Tczewie w roku 2008 i informacja o działalności Fyndacji ARMAAG
834 Raport o stanie srodowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2008 roku
835 Makrofitowa metoda oceny rzek, System wykorzystujący rośliny wodne jako bioindykatory stanu ekologicznego rzek, zgodny z wymogami RDW, Poznań 2009 (folder)
836 Inspekcja Ochrony Środowiska w liczbach – 2008
837 Stan środowiska województwa dolnośląskiego w 2008 roku
838 Stan środowiska w wojewodztwie opolskim w 2008 roku
839 Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2008 roku
840 Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w latach 2007-2008
841 Raport o stanie srodowiska w województwie pomorskim w 2008 roku
842 Stan środowiska w województwie śląskim w 2008 roku
843 Stan środowiska w województwie łódzkim w 2008 roku
844 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2008
845 Inspekcja Ochrony Środowiska, folder, W-wa Listopad 2009 r.
846 Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2004-2008
847 Raport o stanie środowiska województwa kujawsko – pomorskiego w 2008 roku
848 Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2008 roku na podstawie badań monitoringowych
849 Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych w 2007 roku
850 Stan środowiska w województwie podkarpackim w latach 1999-2008
851 Krajowy raport mozaikowy, Stan środowiska w województwach w latach 2000-2007
852 Raport o stanie środowiska województwa podlaskiego w latach 2007-2008
853 Przewodniki metodyczne do badań terenowych i analiz laboratoryjnych elementów biologicznych wód przejściowych i przybrzeżnych, IOŚ, BMŚ 2010
854 Monitoring gatunków rośllin, tom I, IOŚ, BMŚ 2010
855 Monitoring siedlisk przyrodniczych, tom I, IOŚ, BMŚ 2010
856 Monitoring gatunków zwierząt, tom I, IOŚ, BMŚ 2010
857 Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2009 roku
858 Geotermia niskotemperaturowa w Polsce i na świecie, Stan aktualny i perspektywy rozwoju, W-wa 2010
859 Klucz do oznaczania makrofitów dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych, BMŚ W-wa 2010
860 Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią, W-wa 2009
861 Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska w latach 2003-2004, IOŚ W-wa 2005
862 Stan czystości rzek na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska w latach 2005-2006, IOŚ W-wa 2009
863 Stan czystości rzek na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska w latach 2007-2008, IOŚ W-wa 2009
864 Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2009 roku
865 Środowisko Wrocławia, Informator o stanie środowiska 2010
866 Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2009 roku
867 Multimedialna encyklopedia zbiorowisk roślinnych Polski, Imstytut Edukacyjnych Technoligii Informatycznych 2010
868 Przewodnik technicznej eksploatacji stacji monitoringu jakości powietrza, BMŚ W-wa 2010
869 Przewodnik po istotnych elementach systemu zarządzania jakością w sieci monitoringu jakości powietrza, BMŚ W-wa 2010
870 Raport o stanie środowiska w Polsce 2008, BMŚ W-wa 2010
871 Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2010-2012
872 Program działań dla dorzecza Odry zgodnie z art. 11ust. 3 Dyrektywy nr 2000/60/WE w związku z art. 10 i częścią A załącznika VI, pkt. (IV) – Dyrektywa SEVESO II
873 Program działań dla dorzecza Łaby zgodnie z art. 11ust. 3 Dyrektywy nr 2000/60/WE w związku z art. 10 i częścią A załącznika VI, pkt. (IV) – Dyrektywa SEVESO II
874 Plan gospodarowania wodami dla międzynarodowego obszaru dorzecza Odry, MKOO, W-w 2010
875 Stan środowiska w województwie śląskim w 2009 roku
876 Ocena jakości środowiska w województwie śląskim w zakresie hałasu, na podstawie badań monitoringowych i inspekcyjnych WIOŚ w Katowicach oraz zarządców dróg i lotnisk, w latach 2000-2009
877 Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2009 roku
878 Stan środowiska w województwie łódzkim w 2009 roku
879 Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2009 roku
880 Stan środowiska w województwie opolskim w 2009 roku
881 Raport o stanie środowiska województwie dolnośląskim w 2009 roku
882 Badania i analizy potencjału Dolnego Śląska dla wykorzystania odnawialnych źródeł energetycznych oraz badania i analizy wzajemnego oddziaływania sektora OŹE i rynku pracy pod wpływem zmiany gospodarczej, W-w 2010
883 Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2009 roku
884 Stan środowiska w Zielonej Górze w latach 2005-2010, Zielona Góra 2010
885 Biuletyn Monitoringu Przyrody 7/2010/1, BMŚ W-wa 2010
886 Deklaracje i rezolucje ministerialnych konferencji na temat ochrony lasów w Europie, MŚ, W-wa 2004
887 Informacja o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2009 roku, GIOŚ W-wa 2010
888 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2009
889 Jakość powietrza w Poznaniu w latach 2000-2009
890 Środowisko wodne województwa małopolskiego – rezultaty projektu PL0302, Tarnów 2010
891 Środowisko Europy 2010, Stan i prognozy. Synteza, EAŚ 2010
892 Zastosowanie magnetometrii do monitoringu i oceny ekologicznej gleb na obszarach objętych wpływem emisji przemysłowych, PAN, Zabrze 2010
893 Właściwości pyłu respirabilnego emitowanego z wybranych instalacji,PAN, Zabrze 2010
894 Gospodarka odpadami komunalnymi w woj.. mazowieckim w latach 2007-2009
895 Zrównoważony rozwój – zastosowania, Fundacja Sendzimira 2011
896 Katalog obecności substancji priorytetowych w wodach rzek na obszarze gmin, IMGW, W-wa 2010
897 Stan czystości rzek na podstawie wyników badań wykonanych w ramach państwowedo monitoringu środowiska w latach 2007-2009, BMŚ W-wa 2010
898 Metodyka modelowania matematycznego w badaniach i obliczeniach hydrogeologicznych,Poradnik metodyczny, Poznań 2011
899 Beitrage vom 25. Treffen Deutschsprachiger Diatomologen mit Internationaler Beteiligung, Szczecin, 2011
900 Podstawy chromatografii jonowej, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania, Katowice 2011
901 Bezpieczny transport i magazynowanie butli z gazami technicznymi, Poradnik praktyczny, Kraków 2007
902 Praktyczny przewodnik bezpieczeństwa, Transport i butle, Kraków 2008
903 Foresight jako metoda kształtowania przyszłości, Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia, Wrocław 2011
904 Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju badania metodami Foresight, Wrocław 2011
905 Mapa wrażliwości wód podziemnych Polski na zanieczyszczenie, AGH, Kraków 2011
906 Dokonania Inspekcji Ochrony Środowiska w 2010 r., GIOŚ, W-wa lipiec 2011
907 Powódź 2010 – przyczyny i skutki, WIOŚ Rzeszów 2011
908 Diatomeen im Süβwasser_Benthos von Mitteleuropa, A.R.G Gantner Verlag K.G. 2011
909 Raport o stanie środowiska województwa podlaskiego w latach 2009-2010
910 Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2010 roku
911 Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2010 roku
912 INSPIRE i Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej, Podstawy teoretycznej aspekty praktyczne, Skrypt dla uczestników szkolenia podstawowego, W-wa 2011
913 Zainspiruj się! Geoinformacja w samorządach gminnych, W-wa 2011
914 Wytyczne opracowywania map akustycznych, BMŚ, W-wa 2011
915 Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2010 roku, BMŚ Olsztyn 2011
916 Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w 2009 r. na tle wielolecia, BMŚ W-wa 2011
917 INSPIRE i Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej, Podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne, Skrypt dla uczestników szkolenia eksperckiego, W-wa 2011
918 Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2009-2010
919 Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2010 roku
920 Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2010 roku
921 Studia nad rozwojem Dolnego Śląska, nr 4-6/2010, Urząd Marszałkowski Woj.. Dolnośląskiego, W-w,XI 2010
922 Stan środowiska w Polsce, sygnały 2011, BMŚ, W-wa 2011
923 State of the environment in poland, 2011 Signals, BMŚ, W-wa 2011
924 Sygnały EEA 2011, Globalizacja, środowisko i ty, Europejska Agencja Środowiska, 2011
925 Atrakcyjność inwestycyjna i potencjał gospodarczy Dolnego Śląska w ujęciu lokalnym, Urząd Marszałkowski Woj.. Dolnośląskiego, 2011
926 Radioaktywność przyziemnej warstwy atmosfery w Polsce w latach 1960-2010, BMŚ, W-wa 2011
927 Stan środowiska w województwie śląskim w 2010 roku, BMŚ, Katowice 2011
928 Ocena stanu środowiska w zakresie pól elektromagnetycznych w województwie śląskim w latach 2008-2010, BMŚ, Katowice 2011
929 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2010
930 Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych w 2010 roku, BMŚ W-wa 2011
931 Energetyka rozproszona, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, W-wa 2011
932 Energetyka jądrowa-bezpieczeństwo czy zagrozenie, PKE Okręg Dolnośląskii, W-w 2008
933 Gospodarka niskoemisyjna szansą dla środowiska, PKE Okręg Dolnośląski, W-w 2011
934 Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2010, BMŚ Opole 2011
935 Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 roku, BMŚ Bydgoszcz 2011
936 Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w latach 2009- 2010, BMŚ Kielce 2011
937 Polska przyroda- dar i obowiązek, Stow. Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Wiedza, W-wa 2011
938 International Commission for the Protection of the Odra River, MKOOpZ Wrocław 2009
939 Planowanie w gospodarowaniu wodami na obszarze działania RZGW we Wrocławiu
940 Bilans biogenów w agrosystemach Wielkopolski w aspekcie ochrony jakości wód na przykładzie zlewni Samicy Stęszewskiej, wyd.Akademi Rolniczej im. A. Cieszkowskiego Poznań 2002
941 Metoda oceny oddziaływania na środowiski obiektów budowłanych, BMŚ W-wa 2002
942 Wstępna waloryzacja przyrodnicza obszarów byłych poligonów Arni Radzieckiej „Borne Sulinowo” i „Przemków Północny”, Fundacja IUCN Poland W-wa 1995
943 Dostęp do Informacji Publicznej Wdrażanie Ustawy, USC W-wa 2001
944 Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2007 roku, BMŚ Bydgoszcz 2008
424 Zbiornik Koronowski
945 Ocena prognoz zasobów eksploatacyjnych poprzez porównanie szacunków zasobowych z wynikami długotrwałej eksploatacji ujęć wód podziemnych (studium metodyczne), S. Dabrowski, J. Przybyłek, Poznań 2012
946 Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji, BMŚ Biała Góra 2011
947 Atlas radiologiczny Polski 2011, BMŚ 2012
948 Dolny Śląsk na mapie Europy, Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze, Krzyżowa 2011
949 Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski, BMŚ 2012
950 Poradnik eksploratora oczyszczalni ścieków, Poznań 2011
951 Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza, PZIiTS Oddział Wielkopolski, Łódz-Poznań 2011
952 Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2011 roku
953 Gatunki obce w faunie polskiej, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 2011
954 Klucz do oznaczania okrzemek w fitobentosie na potrzeby oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce, BMŚ Warszawa 2012
955 Stan środowiska w woj. Śląskim w 2011 roku, BMŚ Katowice 2012
956 Ocena stanu środowiska w rejonie obiektów objętych monitoringiem lokalnym na terenie województwa ślaskiego, BMŚ Katowice 2012
957 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2011, BMŚ Poznań 2012
958 Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w roku 2011, BMŚ Gdańsk 2012
959 Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w roku 2011, BMŚ Rzeszów 2012
960 Barometr zrównoważonego rozwoju 2010-2012, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2012
961 Zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej zapobieganie wystapieniu strat i łagodzenie skutków działania żywiołu w relacji z zagadnieniami zagospodarowania przestrzennego …, Materiały informacyjne Kraków 2011
962 Monitoring siedlisk przyrodniczych, Przewodnik metodyczny część II, IOŚ, BMŚ 2012
963 Monitoring siedlisk przyrodniczych, Przewodnik metodyczny część III, IOŚ, BMŚ 2012
964 Monitoring gatunków roślin, Przewodnik metodyczny, część II, IOŚ, BMŚ 2012
965 Monitoring gatunków roślin, Przewodnik metodyczny, część III, IOŚ, BMŚ 2012
966 Monitoring gatunków zwierząt, Przewodnik metodyczny, część II, IOŚ, BMŚ 2012
967 Monitoring gatunków zwierząt, Przewodnik metodyczny, część III, IOŚ, BMŚ 2012
968 Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 8/2012/2, BMŚ W-wa 2011
969 Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 9/2012/2, BMŚ W-wa 2011
970 Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 10/2012/2, BMŚ W-wa 2011
971 Klucz do oznaczania mchów i wątrobowców wodnych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce, BMŚ w-wa 2012
972 Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2010-2012, BMŚ W-wa 2012
973 Działania Inspekcji Ochrony Środowiska w 2011 r., GIOŚ W-wa 2012
974 Ogólne kierunki działania organów Inspekcji Ochrony Środowiska w latach 2013-2015, GIOŚ W-wa 2012
975 Klucz do identyfikacji organizmów fitoplanktonowych z rzek i jezior dla celów badań monitoringowych części wód powierzchniowych w Polsce, BMŚ, W-wa 2012
976 Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2011 roku
977 Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 roku
978 Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2011 roku
979 Raport o stanie środowiska w województwie opolskim w 2011 roku
980 Polska dla Bałtyku, GIOŚ W-wa 2012
981 Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku
982 Modelowanie matematyczne zanieczyszczeń obszarowych pochodzenie rolniczego. Wdrażanie dyrektywy azotanowej, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania W-wa 2011
983 Atlas sozologiczny gmin Polski 2000-2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012
984 Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania, IOŚ, W-wa 2013
985 Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2011 roku
986 Biologiczna analiza osadów ściekowych, Pracownia Biologiczna BIOM, Piła 2007
987 Metrologia chemiczna, Sztuka prowadzenia pomiarów, PAN, W-wa 2012
988 Diagnoza sozologiczna gmin Polski w I dekadzie XXI wieku, PAN, W-wa 2012
989 Z każdym oddechem. Poprawa jakości powietrza w Europie. Sygnały EEA 2013
990 Mikroorganizmy osadu czynnego -klucz, Monika Bazylei, Gdańska Fundacja Wody, Gdańsk 2001
991 Stan wdrażania programów na międzynarodowym obszarze dorzecza Odry, MKOOpZ, Wrocław, sierpień 2013
992 Stan wdrażania programów na międzynarodowym obszarze dorzecza Odry, MKOOpZ, Wrocław, sierpień 2013 – w języku czeskim
993 Stan wdrażania programów na międzynarodowym obszarze dorzecza Odry, MKOOpZ, Wrocław, sierpień 2013 – w języku niemieckim
994 Inspekcja Ochrony Środowiska w 2012r. – dziąłania,liczby, oceny, GIOŚ W-wa 2013
995 Raport o stanie środowiska w woj.. Pomorskim w 2012 roku
996 Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2012 roku
997 Raport o stanie środowiska w woj.. Śląskim
998 Stan środowiska w województwie opolskim w 2012 roku
999 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2012
1000 Raport o stanie środowiska województwa podlaskiego w latach 2011-2012
1001 Przewodnik do oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie makrobezkręgowców bentosowych, IOŚ, BMŚ, W-wa 2013
1002 Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych, IOŚ, BMŚ, W-wa 2013
1003 Stan klimatu akustycznego w kraju w świetle badań WIOŚ w latach 2007-2011, IOŚ, BMŚ, W-wa 2013
1004 Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013-20015, IOŚ, BMŚ, W-wa 2013
1005 Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012, WIOŚ Zielona Góra 2013
1006 Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2012 roku, WIOŚ Łódź 2013
1007 Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2012 roku, WIOŚ Bydgoszcz 2013
1008 Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2012 roku, WIOŚ Bydgoszcz 2013
1009 Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2012 roku, WIOŚ Rzeszów 2013
1010 Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, Wydawnictwo Naukowo-techniczne W-a 1998
1011 Biuletyn monitoringu przyrody, Stan ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunkow w Polsce w latach 2007-2012, IOŚ, W-wa 2014
1012 Aleje, podręcznik użytkownika. Jak dbać o drzewa, żeby nam służyły? Fundacja Ekorozwoju, W-w 2012
1013 Plany zadań ochronnych w pigułce na przykładzie obszarów Natura 2000 w województwie dolnośląskim, RDOŚ W-w 2014
1014 Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego, KPN Jelenia Góra 2013
1015 Skażenie powietrza w Nowej Rudzie – szansa na zmianę?, Dolnośląski Klub Ekologiczny 2014
1016 Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku – modelowanie i monitoring zagrożeń, Katalog produktów. Politechnika Wrocławska, W-w 2013
1017 Środowisko Wrocławia, Informator 2004, UM Wrocław 2014
1018 Informacja o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2013 roku, GIOŚ W-wa 2014
1019 Inspekcja Ochrony Środowiska w 2013 r. – działania,liczby, oceny, GIOŚ W-wa 2014
1020 Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2013 roku, WIOŚ Gdańsk 2014
1021 Uzdrowiska województwa podkarpackiego, Identyfikacja wybranych zagrożeń środowiska, WIOŚ Rzeszów
1022 Stan środowiska w Polsce. Raport 2014, BMŚ W-wa 2014
1023 Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2013 roku, WIOŚ Rzeszów 2014
1024 Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2013 roku, WIOŚ Katowice, 2014
1025 Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2013 roku,WIOŚ Bydgoszcz 2014
1026 Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2013, WIOŚ Opole 2014
1027 Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim na podstawie badań przeprowadzonych w ramach PMŚ w 2013 r., WIOŚ Łódź 2014 r.
1028 Zagadnienia proceduralne w ocenach oddziaływania na środowisko, GDOŚ Warszawa 2013
1029 Przemiany krajobrazu leśnego Karkonoskiego Parku Narodowego w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat, KPN Jelenia Góra 2014
1030 Karkonoski Park Narodowy, KPN Jelenia Góra 2014
1031 Rośliny Karkonoskiego Parku Narodowego, KPN Jelenia Góra 2013
1032 Atlas Porostów Karkonoszy, KPN Jelenia Góra 2014
1033 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2013, WIOŚ Poznań 2014
1034 Plany zarządzania ryzykiem powodziowym,broszura informacyjna KZGW 2014
1035 Aktualizacja planów gospodarowania wodami, broszura informacyjna KZGW 2014
1036 Zagadnienia przyrodnicze w ocenach oddziaływania na środowisko. GDOŚ W-wa 2014
1037 Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, W-wa 2014
1038 Środowisko Europy 2015, Stan i prognozy. Synteza, EAŚ 2015
1039 Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny,wydanie drugie uzupełnione, BMŚ W-wa 2015
1040 Monitoring gatunków zwierząt, Przewodnik metodyczny, Część IV, IOŚ, BMŚ 2015
1041 Monitoring siedlisk przyrodniczych, Przewodnik metodyczny, Część IV, IOŚ, BMŚ 2015
1042 Informacja o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2014 roku, GIOŚ W-wa 2015
1043 Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2014 roku, WIOŚ Gdańsk 2015
1044 Mapa zagospodarowania wód podziemnych zaliczonych do kopalin w Polsce, Warszawa 2015, PIG
1045 Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2014 roku, WIOŚ Lublin 2015
1046 Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2014 roku, WIOŚ Rzeszów 2015
1047 Atlas występowania substancji priorytetowych w rzekach Polski, na podstawie danych Państwowego Monitoringu Środowiska, GIOŚ Warszawa 2015
1048 Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2014 roku, WIOŚ Katowice, 2015
1049 Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2013 roku, WIOŚ Olsztyn 2014
1050 Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2014 roku, WIOŚ Olsztyn 2015
1051 Rejestracja w EMAS, Przewodnik dla organizacji, GDOŚ Warszawa 2013
1052 Transgraniczne przemieszczanie odpadów – zbór przepisów, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk,W-wa 2015
1053 Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2014, WIOŚ Opole 2015
1054 Stan środowiska w województwie lubuskimw latach 2013-2014, WIOŚ Zielona Góra 2015
1055 Stan środowiska w województwie świętokrzyskim, Raport 2015, WIOŚ Kielce 2015
1056 Biuletyn Monitoringu Przyrody 14, 2015/2, IOŚ Warszawa 2015
1057 Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku, WIOŚ Bydgoszcz 2015
1058 Inspekcja Ochrony Środowiska w 2014 roku- działania, liczby, oceny, GIOŚ warszawa 2015
1059 Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim na podstawie badań przeprowadzonych w ramach PMŚ w 2014 r., WIOŚ Łódź 2015 r.