Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Opłata za udostępnianie informacji o środowisku

 • wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie WIOŚ dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne
 • za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie pobiera się opłatę obliczoną zgodnie z przepisami cytowanego rozporządzenia Minstra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. 2010.215.1415 z późn. zm.). Opłata ta może być wpłacona na konto wskazane przez WIOŚ.
 • udostępnianie informacji podlegających opłacie następuje po okazaniu dowodu jej uiszczenia, tj. dowodu przelewu opłaty. Na dowodzie przelewu wnioskodawca powinien umieścić dopisek „opłata” i numer wniosku

 

Wysokość opłat za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub ich przesyłanie

 

Opłata za wyszukiwanie informacji

 • Opłata wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do 10 dokumentów.
 • Za wyszukanie więcej niż 10 dokumentów opłata ulega zwiększeniu o dodatkową kwotę uzyskaną z przemnożenia 5 zł przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1.

Opłata za sporządzanie kopii dokumentów lub danych

 • Opłata za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie A4 (210 mm x 297 mm) wynosi:
  • 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej;
  • 1,50 zł za stronę kopii kolorowej.
 • Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, właściwe dla sporządzenia kopii w formacie A4, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2.

Opłata za przekształcenie informacji polegającej na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę

 

Za udostępnienie informacji w formie elektronicznej pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD

 

Opłata za przesyłanie kopii dokumentów lub danych
Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r.poz. 1481) za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

 

Wysokość opłaty za przygotowanie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza

 • odbiór osobisty – 5 zł – za wyszukiwanie informacji, plus 0,15 zł za każdą wydrukowaną stronę,
 • w przypadku wysłania informacji drogą pocztową – 12,80 zł (5 zł za wyszukanie informacji i 7,80 zł za wysyłkę z potwierdzeniem odbioru), plus 0,15 zł za każdą stronę,
 • w przypadku wysłania informacji drogą elektroniczną – 5zł – za wyszukiwanie informacji, plus 0,10 zł za każdą zeskanowaną stronę.

Sposób uiszczenia opłat
Opłatę za wyszukiwanie informacji oraz sporządzanie kopii dokumentów i danych uiszcza się po jej ustaleniu przez wpłatę do kasy lub na rachunek bankowy:

NBP o/o Wrocław nr 57 10101674 003896 2231 0000 00

 

Przesłanie kopii dokumentów lub danych następuje po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty za wyszukiwanie informacji oraz sporządzanie kopii dokumentów lub danych.

 

Wnioski o tło proszę przesyłać do:

 • WIOŚ we Wrocławiu: wios@wroclaw.pios.gov.pl
  z powiatów: górowskiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego, wrocławskiego i powiatu grodzkiego we Wrocławiu
 • Delegatury w Jeleniej Górze: poczta@jgora.pios.gov.pl
  z powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, zgorzeleckiego i powiatu grodzkiego w Jeleniej Górze
 • Delegatury w Legnicy: legnica@wroclaw.pios.gov.pl
  z powiatów: głogowskiego, jaworskiego, lubińskiego, legnickiego, polkowickiego, złotoryjskiego i powiatu grodzkiego w Legnicy
 • Delegatury w Wałbrzychu: walbrzych@wroclaw.pios.gov.pl
  z powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, ząbkowickiego i powiatu grodzkiego w Wałbrzychu.

 

Wnioski do pobrania

Wniosek o uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie

Wniosek o udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza

 

Wniosek powinien zawierać poniższą informację:

„Powyższe dane będą przetwarzane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. Paprotna 14 wyłącznie w celu udzielania informacji o środowisku i publicznej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, a w uzasadnionych przypadkach usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Sprzeciw wobec przetwarzaniu danych może zostać wniesiony w sposób elektroniczny na adres niewojt@wroclaw.pios.gov.pl lub listownie na adres siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony
Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do uzyskania informacji o środowisku.”

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com