Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Opłata skarbowa

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury z chwilą złożenia tego dokumentu w organie administracji publicznej.

 

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

 

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od dokonywania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia jest organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który ma dokonać czynności urzędowej. W przypadku WIOŚ we Wrocławiu i jego Delegatur organem, który dokonuje czynności jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, więc właściwym organem podatkowym zawsze będzie Prezydent Miasta Wrocławia i opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta Wrocław (czynności takie jak np. wydawanie zaświadczeń dokonywane są w Delegaturach przez Kierowników Delegatur, działających jednak z upoważnienia DWIOŚ, a siedzibą DWIOŚ jest miasto Wrocław).

 

Natomiast organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa jest organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu. Dla opłacenia pełnomocnictw przedkładanych w siedzibie WIOŚ we Wrocławiu właściwym będzie konto Urzędu Miasta Wrocław, natomiast dla pełnomocnictw przedkładanych w Delegaturach WIOŚ – właściwym będzie odpowiednie konto Urzędu Miasta Jelenia Góra, Legnica, lub Wałbrzych.

 

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej tj. z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia lub złożenia pełnomocnictwa.

 

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

 

Opłatę skarbową można uiszczać wyłącznie:

 

GOTÓWKOWO W KASACH:

 1. Urzędu Miasta Wrocław pl. Nowy Targ 1/8, ul. Zapolskiej 2/4, al. Karkonoska 45
 2. Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29 lub Pl. Ratuszowy 58
 3. Urzędu Miasta Wałbrzych ul. Matejki 2
 4. Urzędu Miasta Legnica pl. Słowiański 8

BEZGOTÓWKOWO NA RACHUNEK BANKOWY:

 1. Wrocław: Nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 PKO Bank Polski S.A.
 2. Jelenia Góra: NR 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566 BANK MILLENIUM S.A. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
 3. Wałbrzych: NR 05 1020 5095 0000 5502 0060 0734
 4. Legnica: Nr 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040 Bank Pekao S.A. I/Oddział Legnica

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej wraz ze stawką opłaty zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, (Dz. U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.).

 

Przedmiot opłaty skarbowej Stawka
Decyzja inna, niż wymieniona w załączniku, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego 10 zł
Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania określonej działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska 105 zł
Zaświadczenie stwierdzające, że na terenie, na którym położone jest projektowane ekologiczne gospodarstwo rolne, nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze i wodę 105 zł
Opinia potwierdzająca, że pomieszczenie dostosowane do prowadzenia działalności w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin i przechowywania opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako bardzo toksyczne spełniają wymogi ochrony środowiska 105 zł
Zaświadczenie w sprawie nie nakładania kar za korzystanie ze środowiska 17 zł
Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) 17 zł
Pozostałe zaświadczenia 17 zł

 

Z powyższej opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 ww. ustawy zwolnieni są:

 • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jednostki budżetowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
 • osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

Podstawowe akty prawne

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

Należy podkreślić, iż powyższa informacja nie jest prawnie wiążąca, a wyraża opinię Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie stosowania przepisów ustawy o opłacie skarbowej.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com