Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Udostępnianie informacji

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) określa w art. 74, że:

 1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom;
 2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych;
 3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska;
 4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Dz.U. 2001 Nr 89 poz. 970) przyjęła porządek prawny określony w sporządzonej w Aarhus 25 czerwca 1998 r. Konwencji.
Dodatkowo zasady dostępu do informacji o środowisku w UE reguluje Dyrektywa 90/313/EWG w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku, która od lutego 2005 r. zostanie zastąpiona Dyrektywą 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska.

 

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), w ślad za ustawodawstwem Unii Europejskiej, nakłada na organy administracji obowiązek udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie poprzez następujące akty wykonawcze:

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku (Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1453);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie stawek opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz.U. 2003 nr 50 poz. 435);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1058).

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu został opracowany zgodnie z prawem Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie udostępniany w sekretariacie WIOŚ we Wrocławiu. Wykaz składa się z kart informacyjnych zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie udostępnianych dokumentów ze spisów kart informacyjnych.

 

Równolegle z ustawą Prawo ochrony środowiska i jej przepisami o dostępie do informacji i jego ochronie obowiązuje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198) zobowiązująca władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne do udostępniania informacji o sprawach publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej .

 

W Biuletynie Informacji Publicznej WIOŚ we Wrocławiu można znaleźć m.in.:

 • sposób przyjmowania i załatwiania spraw,
 • wykaz działań kontrolnych i interwencji,
 • zakres, tryb i formę udostępnianych informacji,
 • wysokość opłat i sposób ich uiszczania.

 

Wnioski do pobrania

Wniosek o uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie

Wniosek o udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza