Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Udostępnianie informacji

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) określa w art. 74, że:

 1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom;
 2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych;
 3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska;
 4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Dz.U. z 2001, Nr 89 poz. 970) przyjęła porządek prawny określony w sporządzonej w Aarhus 25 czerwca 1998 r. Konwencji.
Dodatkowo zasady dostępu do informacji o środowisku w UE Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska.

 

Zasady dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie zostały określone w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. Nr 227, poz. 1485).

 

Równolegle z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obowiązuje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016, poz. 1764) zobowiązująca władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne do udostępniania informacji o sprawach publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej .

 

W Biuletynie Informacji Publicznej WIOŚ we Wrocławiu można znaleźć m.in.:

 • sposób przyjmowania i załatwiania spraw,
 • wykaz działań kontrolnych i interwencji,
 • zakres, tryb i formę udostępnianych informacji,
 • wysokość opłat i sposób ich uiszczania.

 

Wnioski do pobrania

Wniosek o uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie

Wniosek o udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com