Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

MKOOpZ

Współpraca z Republiką Czeską | Współpraca z RFN | MKOOpZ

 

Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem

 

Zgodnie z art.3 Ramowej Dyrektywy Wodnej kraje członkowskie winny stworzyć dla transgranicznych dorzeczy (river basins) międzynarodowe obszary dorzeczy (river basin districts).

 

Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ) jest jedną z funkcjonujących w Europie międzynarodowych komisji zajmujących się problematyką rzek i jezior, których zlewnie leżą na obszarze więcej niż jednego państwa. Została ona powołana na podstawie Umowy podpisanej we Wrocławiu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej, Rządem Republiki Federalnej Niemiec i Wspólnotą Europejską w dniu 11 kwietnia 1996 r. Umowa weszła w życie po ratyfikacji w dniu 26 kwietnia 1999 r. Międzynarodowy Obszar Dorzecza Odry rozciąga się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec obejmując wody rzeki Odry i Zalewu Szczecińskiego łącznie z ich zlewniami.

 

W Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry funkcjonuje ponadto współpraca bilateralna w dziedzinie gospodarki wodnej na mocy niżej wymienionych umów:

 • Umowa z dnia 19 maja 1992 r. między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych,
 • Umowa z dnia 21 marca 1958 r. między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i Rządem Republiki Czechosłowackiej o gospodarce wodnej na wodach granicznych,
 • Umowa z dnia 12 grudnia 1995 r. pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a Republiką Czeską o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych.

Do podstawowych zadań MKOOpZ należą:

 • zapobieganie i trwałe obniżanie zanieczyszczenia Odry i Bałtyku szkodliwymi substancjami,
 • osiąganie stanu ekosystemów wodnych i brzegowych, jak najbardziej zbliżonego do naturalnego, z właściwą im różnorodnością gatunków,
 • umożliwienie wykorzystania Odry przede wszystkim dla pozyskiwania wody do picia z infiltracyjnych ujęć brzegowych, rolniczego wykorzystania wody i osadów,
 • zapobieganie i trwałe obniżanie ryzyka szkód powodziowych,
 • koordynacja wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w dorzeczu Odry.

Do 1 lipca 2005 roku obowiązywał schemat organizacyjny, w ramach którego działały następujące grupy robocze:

 • Grupa Robocza „Koordynacja wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej”, zwana dalej GR A,
 • Grupa Robocza „Aspekty biologiczne i hydromorfologiczne”, zwana dalej GR B,
 • Grupa Robocza „Aspekty fizyko-chemiczne”, zwana dalej GR C,
 • Grupa Robocza „Powódź”, zwana dalej GR D,
 • Grupa Robocza „Zanieczyszczenia awaryjne”, zwana dalej GR E,
 • Grupa Robocza „Program działań”, zwana dalej GR F.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu uczestniczył w roku 2005 jako ekspert w pracach Grupy Roboczej „E” – „nadzwyczajne zanieczyszczenia” oraz Grupy Roboczej „C” – „aspekty fizyko-chemiczne”.

 

Od 1 lipca 2005 roku obowiązuje nowy schemat organizacyjny MKOOpZ, w ramach której działają następujące grupy robocze:

 • G1 Sterująca,
 • G2 Powódź,
 • G3 Zanieczyszczenia awaryjne,
 • G4 Zagadnienia prawne,
 • GD Zarządzanie danymi,
 • GE Analiza ekonomiczna,
 • GM Monitoring,
 • GP RBMP,
 • GR Sprawozdawczość.

Przedstawiciele WIOŚ we Wrocławiu biorą udział w pracach Grupy Roboczej Monitoring (GM) oraz Grupy Roboczej „Zanieczyszczenia awaryjne” (G3).

 

Zadaniem GM jest opracowanie koncepcji dotyczącej koordynacji monitoringu zgodnie z RDW na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry.

 

GM zajmuje się monitoringiem biologicznym, fizykochemicznym oraz hydromorfologicznym na Obszarze Dorzecza Odry w następującym zakresie:

 • monitoring kontrolny na JCW płynących o powierzchni dorzecza większej niż 2 500 km2 w całym dorzeczu Odry,
 • monitoring kontrolny jezior i zbiorników o powierzchni większej niż 10 km2,
 • monitoring kontrolny wód podziemnych,
 • monitoring kontrolny i operacyjny na cieku Odry,
 • monitoring operacyjny na znaczących granicznych i transgranicznych JCW (wody płynące, stojące i podziemne),
 • monitoring transgranicznych obszarów chronionych.

Do zadań Grupy roboczej „Zanieczyszczenia awaryjne” (G3) należy:

 • regularne uaktualnianie Międzynarodowego Planu Ostrzegawczo-Alarmowego oraz organizowanie jego sprawdzania i ćwiczeń,
 • ukończenie Międzynarodowego Planu Awaryjnego, jego regularne uaktualnianie oraz organizowanie jego sprawdzania i ćwiczeń,
 • uzupełnianie i regularne aktualizowanie listy potencjalnych źródeł zanieczyszczeń awaryjnych (zawierającej miejsca skażone i/lub stare wysypiska w potencjalnej strefie zalewowej),
 • opracowywanie wytycznych dot. działań zapobiegawczych w celu zmniejszenia ryzyka i wpływu nadzwyczajnych zanieczyszczeń wody przy uwzględnieniu istniejących przedsięwzięć krajowych,
 • inicjowanie wymiany doświadczeń pomiędzy G3 MKOOpZ a podobnymi grupami roboczymi innych komisji, m.in. poprzez organizowanie seminariów, ćwiczeń awaryjnych oraz wymianę materiałów,
 • przygotowanie propozycji uczestnictwa grupy roboczej we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w aspekcie zanieczyszczeń nadzwyczajnych w dorzeczu Odry.

http://www.mkoo.pl/

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com