Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Podstawy prawne

Podstawy prawne | Gospodarka odpadami

 

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 z późn. zm.),
 • ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016.672),
 • ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o wprowadzaniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2001.100.1085),
 • ustawa z 11 maja 2001 r. obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639),
 • ustawa z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638),
 • ustawa z 14 marca 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.2005.25.2002 z późn. zm.),
 • ustawa z 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2005.180.1495),
 • ustawa z 24 kwietnia 2004 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U.2009.79.666 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2011.152.897.)

Wykaz obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej związanych z gospodarką odpadami:

 • Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów odpadów (Dz.U. L 182 z 16.7.1999, str. 1, z późn. zm.),
 • Dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.U. L 377 31.12.1991, str. 20, z późn. zm.),

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com