Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Zadania

 Do podstawowych zadań Wydziału Inspekcji należy:

 • kontrola przestrzegania przez jednostki organizacyjne przepisów o ochronie środowiska oraz decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska,
 • kontrola eksploatacji urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
 • wydawanie zarządzeń pokontrolnych, decyzji administracyjnych oraz kierowanie wystąpień pokontrolnych do organów administracji państwowej bądź samorządowej,
 • nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za cały szereg wykroczeń przeciwko środowisku i jego ochronie. Szczegółowy wykaz wykroczeń objętych uprawnieniami tej Inspekcji znajduje się w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego (Dz.U. Nr 151 poz. 1253),
 • kierowanie do organów ścigania lub do sądu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia,
 • podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska,
 • nakładanie administracyjnych kar pieniężnych za:
  – przekroczenie określonych w pozwoleniach ilości lub rodzaju gazów albo pyłów wprowadzanych do powietrza,
  – przekroczenie, określonych w pozwoleniach, ilości, stanu lub składu ścieków,
  – przekroczenie, określonych w pozwoleniach, ilości pobranej wody,
  – naruszenie warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów, wymaganych przepisami ustawy o odpadach, co do rodzaju i sposobów składowania odpadów,
  – przekroczenie, określonych w pozwoleniach, poziomów hałasu,
 • udział w przekazywaniu do eksploatacji obiektów, które mogą pogorszyć stan środowiska oraz urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
 • badanie przyczyn powstawania oraz prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków poważnych awarii,
 • załatwianie spraw interwencyjnych z zakresu ochrony środowiska,
 • współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami administracji państwowej i samorządowej,
 • współudział w poborze prób wód powierzchniowych, podziemnych, ścieków, gleb, osadów i odpadów.

Wykaz aktów prawnych nakładających kompetencje i zadania na Inspekcję Ochrony Środowiska
wg stanu na dzień 31 marca 2007
pdf 400 KB

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com