Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Cele

Cele kontroli przyjęte do realizacji w 2010 r.:

 1. Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje posiadających pozwolenia zintegrowane.
 2. Przestrzeganie wymagań w zakresie międzynarodowego przemieszczanie odpadów.
 3. Wypełnianie przez inwestorów wymagań ochrony środowiska.
 4. Spełnianie wymagań w zakresie ochrony powietrza.
 5. Przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony wód.
 6. Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami.
 7. Przestrzeganie wymagań w zakresie ochrony przed hałasem.
 8. Ocena realizacji obowiązków wynikających z przeciwdziałania poważnym awariom związanym z substancjami niebezpiecznymi.
 9. Przestrzeganie przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.
 10. Przestrzeganie przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 11. Przestrzeganie przepisów o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (szwo) oraz produktami, instalacjami i urządzeniami zawierającymi te substancje.
 12. Przestrzeganie wymagań w zakresie postępowania z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenia dla środowiska.
 13. Kontrola spełniania przez wyrób zasadniczych wymagań.
 14. Stosowanie i przechowywanie nawozów.
 15. Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska przez podmioty ubiegające się o wydanie stosownych zaświadczeń i informacji.
 16. Przestrzeganie wymagań w zakresie ochrony środowiska przez prowadzących stacje demontażu pojazdów oraz punktów zbierania.
 17. Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska przez obiekty objęte cyklami kontrolnymi ogólnopolskimi.
 18. Kontrola zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej.
 19. Ocena wypełniania wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH.
 20. Kontrola wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.
 21. Sprawdzenie realizacji zarządzeń pokontrolnych i decyzji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz rozpatrzenie wniosków organów, instytucji i osób fizycznych o przeprowadzenie kontroli
 22. Sprawdzenie realizacji obowiązków gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – cykl wojewódzki kontynuacja.
 23. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com